Ἐπανεμφάνιση ἀτλαντικῶν παραγοντίσκων

Ἡ διακήρυξη 58 στελεχῶν γιὰ τὴν σύσταση κεντροαριστεροῦ σχήματος, θυμίζει σούπα ξαναζεσταμένη∙ ὅλοι τους σχεδὸν εἶναι στελέχη τῆς πασοκικῆς διακυβερνήσεως τῆς τριακονταετίας καὶ θαμῶνες συστηματικοὶ τοῦ δημοσίου ταμείου, ὅπως καὶ οἱ φερόμενοι ἄνθρωποι τοῦ πνεύματος. Μερικοὶ εἶχαν παίξει ἀρκετὰ μὲ τὸν ΣΥΡΙΖΑ, ἀλλὰ διαπιστώνουν τώρα ὅτι ξεπουπουλίζεται ὁ Ναπολεοντίσκος κι ἀναζητοῦν νέα στέγη∙ στόχος τους εἶναι ἡ εὐρωπαϊκὴ πολιτικὴ τοῦ ΠΑΣΟΚ, ἐνῶ συμπλέουν στὶς ἀπόψεις τους μὲ τοὺς ὑπονομευτὲς τοῦ πρωθυπουργοῦ στὴ Νέα Δημομρατία. Τὸ συμπέρασμα εἶναι ἁπλό, διαπιστώνουν τὰ ἀτλαντικὰ κυκλώματα ὅτι χάνουν κατὰ κράτος στὴν Ἑλλάδα, λόγῳ τῆς ἐπανεκκινήσεως τῆς οἰκονομίας καὶ τῆς ἀποπομπῆς ἀπ’ τοὺς Εὐρωπαίους τοῦ ΔΝΤ∙ ἔτσι ἐπιχειροῦν ἀποκτῆσαι προγεφυρώματα στὴν πολιτική μας ζωή, ἀλλὰ μὲ φθαρμένα ὑλικά, διότι δὲν βρίσκουν ἄλλα.

Ἀμετανόητοι κινδυνολόγοι

Ἡ προπαγάνδα τῆς ἀτλαντικῆς καὶ ἐπιχωρίου διαπλοκῆς κατὰ τῆς Ἑλλάδος ἀποκαλύπτεται ἀπ’ τὴν διαστρέβλωση τῶν γεγονότων∙ ὁ ἐκπρόσωπος τοῦ Ὄλι Ρὲν δήλωσε ὅτι ὁ Ἐπίτροπος δὲν ἔκανε καμμία δήλωση στὴν Οὐάσιγκτον, ἀλλὰ ὁ τύπος εἶχε πλημμυρίσει ἀπ’ τὶς «δηλώσεις» του, ὅτι τὴν Ἄνοιξη θὰ συζητηθεῖ τὸ ζήτημα τοῦ ἑλληνικοῦ χρέους. Ἤδη, ἀκόμη καὶ ὁ ΙΟΒΕ εἶδε τὸ φῶς του καὶ ἀναγνωρίζει ὕφεση 4%, ἔναντι 5,2% πρὸ τριμήνου, χωρὶς οὐσιαστικὴ δικαιολόγηση∙ ὁ πρωθυπουργὸς τηρεῖ χαμηλοὺς τόνους, διότι γνωρίζει ὅτι, ἀπ’ τὰ ἀποτελέσματα τοῦ ἔτους θὰ κριθοῦν ὅλα. Ἐὰν ἡ ὕφεση ὑποχωρήσει κάτω τοῦ 4%, τότε τὸν Δεκέμβριο θὰ εἶναι στὸ μηδέν, ὁπότε τὸν Ἰανουάριο ἔχουμε θετικὸ πρόσημο∙ τότε εὔκολα γίνονται δεκτὰ τὰ αἰτήματά μας, γιὰ μετακύλιση μέρους τοῦ χρέους, ἀναγνώριση τῶν 4,5 δις τραπεζικῶν ὁμολόγων τοῦ 2008, ἀλλὰ καὶ τοῦ ὑπονομευτικοῦ ρόλου τοῦ ΔΝΤ στὴν οἰκονομία ὁλόκληρη τὴν τετραετία.

Κόμματα, ἀνάληψη εὐθυνῶν

Στὴν ἀνάληψη τῶν εὐθυνῶν τους ὑποχρεοῦνται τὰ κόμματα, μὲ τὶς συζητήσεις στὴ Βουλὴ τῆς ἄρσεως τῆς ἀσυλίας τῶν ἀκροδεξιῶν βουλευτῶν καὶ τῆς χρηματοδοτήσεως τῶν κομμάτων∙ στὸ πρῶτο, ἡ θέση εἶναι εὔκολη, μὲ τὴν συζήτηση, μᾶλλον σὲ χαμηλοὺς τόνους∙ στὸ δεύτερο, οἱ διαφορὲς κυβερνήσεως καὶ ΣΥΡΙΖΑ παραμένουν, καθὼς αὐτὸς ἀρνεῖται τὴν ἀναφορὰ καὶ στὶς τρομοκρατικὲς ἐνέργειες. Φαίνεται ὅτι πολλὰ γίνονται στὸ ἐσωτερικό του, διότι ἐξαπολύει δριμύτατη ἐπίθεση κατὰ τοῦ πρωθυπουργοῦ, ὡς ἀρχιερέως τοῦ διχασμοῦ, μὲ ἀφορμὴ δημοσιεύματα γιὰ συμμετοχὴ στελεχῶν του σὲ παράνομες ἐνέργειες∙ ἡ ἐπιλογὴ πολωτικοῦ κλίματος δὲν πείθει, διότι δὲν ἔχει ἀνταπόκριση στὴν κοινωνία ἡ παρελθοντολογία. Ἀντιθέτως ἀποκαλύπτει ὅτι ὁ Ναπολεοντίσκος ἔχει πολλὰ προβλήματα στὸ ἐσωτερικό του καὶ περισσότερες ἐξαρτήσεις∙ τὰ Δεκεμβριανὰ τοῦ 2008 εἶναι γνωστὰ τοῖς πᾶσι καὶ δὲν χωροῦν ἀμφισβήτηση, οὔτε ἡ Μαρφίν, οὔτε οἱ Σκουριές. Ἀναμασάει ὡς λύτρωση τὰ περὶ ἐξεγέρσεως τοῦ λαοῦ.

Ἐπιθέσεις κατὰ Στουρνάρα

Οἱ ἐπιθέσεις κατὰ τοῦ ὑπουργοῦ Οἰκονομικῶν δείχνουν ὅτι εἶναι μεθοδευμένες καὶ κατευθυνόμενες, μὲ ἀπώτερο σκοπὸ τὸν πρωθυπουργό∙ τὰ κυκλώματα γνωστά, ἡ διαπλοκὴ καὶ οἱ ἄνθρωποί της ἐντὸς τῆς Νέας Δημοκρατίας καὶ οἱ προφάσεις διόλου πειστικές. Ὁ Γιάννης Στουρνάρας, ὡς ὑπουργός, πέτυχε τὴν ἀναστροφὴ τῆς πορείας τῆς ἑλληνικῆς οἰκονομίας, μέσα σὲ ἕξι μῆνες, ὅταν ἄρχισε ἡ ὑποχώρηση τῆς ὑφέσεως καὶ ἡ ἐπανεκκίνησή της καὶ τὴν ὁδηγεῖ σὲ ἑνάμισυ χρόνο στὴν ἀνάκαμψη∙ φυσικὰ διαδραμάτισε τὸν πρῶτο ρόλο ὁ πρωθυπουργὸς κι ἡ ἀποκατάσταση τῆς ἀξιοπιστίας τῆς χώρας στὸ ἐξωτερικό. Στὴν πράξη εἶναι οἱ ἴδιοι ἄνθρωποι ποὺ εἶχαν ὑπονομεύσει κατὰ κόρον τὸν Κώστα Καραμανλῆ, ὡς ὑπουργοὶ καὶ δήμαρχοι. Παλιά μου τέχνη…

Γαλλίας, ἄνοδος ἀκροδεξιᾶς

Ἡ νίκη στὴν περιφέρεια Brignoles, στὶς ἀναπλωρωματικὲς ἐκλογὲς τῆς Νοτίου Γαλλίας, τοῦ Laurent Lopez τοῦ Ἐθνικοῦ Μετώπου ἦρθε τὴν ἐπομένη τῆς σφυγμομετρήσεως ποὺ φέρει τὸ ἀκροδεξιὸ κόμμα πρῶτο στὶς εὐρωεκλογές, μὲ δεύτερο τὸ Συντηρητικὸ καὶ τρίτο τὸ Σοσιαλιστικό∙ στὸν δεύτερο γύρο ἦταν ἀντίπαλοι ὁ ἀκροδεξιὸς καὶ ὁ συντηρητικός, διότι θεωρεῖται δεξιὰ ἡ περιφέρεια. Τὰ γεγονότα αὐτὰ ἔχουν συγκλονίσει τὴν Γαλλία, ἐνῶ ἡ Μαρὶ Λεπὲν δήλωσε ὅτι δὲν εἶναι ἀκροδεξιὰ κι οὔτε εἶναι ἀντίθετη πρὸς τὴν Εὐρωζώνη, ἀλλὰ καὶ καταδίκασε τὴν Χρυσῆ Αὐγὴ στὴν χώρα μας, μὲ σκοπὸ ὡς κίνηση προσεταιρήσεως τῆς εὐρύτερης συντηρητικῆς παρατάξεως∙ ἡ Γαλλία περνάει σοβαρὴ οἰκονομικὴ κρίση, χωρὶς σαφεῖς προοπτικὲς ἐξόδου στὸ ἄμεσο μέλλον.

Πυθικούς τινας χρησμοὺς

Ἡ ἀνακατάληψη τῆς Σαλαμῖνος στὶς ἀρχὲς τοῦ ἕκτου αἰῶνος ἀποτέλεσε τὴν αἰτία γιὰ τὴν ἀνάδειξη τῶν Ἀθηνῶν σὲ μεγάλη δύναμη, μὲ τὴν ἔξοδό της στὴ θάλασσα ἕναν αἰῶνα μετά∙ ὁ Σόλων εἶχε πρωτοστατήσει στὸν πόλεμο κατὰ τῶν Μεγαρέων. «Τῷ μέντοι Σόλωνι καὶ πυθικούς τινας βοηθῆσαι λέγουσι χρησμούς»∙ τὸν Σόλωνα τότε λένε ὅτι βοήθησαν καὶ κάποιοι χρησμοὶ τῆς Πυθίας. «Ἐν οἷς ὁ θεὸς Ἰαονίαν τὴν Σαλαμῖνα προσηγόρευσε»∙ στοὺς ὁποίους ὁ θεὸς ἀποκάλεσε Ἰαονία τὴν Σαλαμῖνα. «Ταύτην τὴν δίκην ἐδίκασαν Σπαρτιατῶν πέντε ἄνδρες, Κριτολαϊδας, Ἀμομφάρετος, Ὑψηχίδας, Ἀναξίλας, Κλεομένης»∙ Αὐτὴ τὴν δίκη στὸ Μαντεῖο τῶν Δελφῶν τὴν ἐδίκασαν πέντε ἄνδρες ἀπ’ τὴν Σπάρτη, οἱ Κριτολαϊδας, Ἀμομφάρετος, Ὑψηχίδας, Ἀναξίλας καὶ Κλεομένης. Ἡ Σπάρτη ἦταν ἡ μεγάλη δύναμις τοῦ ἑλληνικοῦ κόσμου, ὅταν ὁλόκληρη ἡ Ἀττικὴ γεγόταν καὶ Ἰωνία∙ εἶχαν μεγάλη ἐπιρροὴ στὸ ἱερατεῖο τῶν Δελφῶν καὶ φαίνεται ὅτι τοὺς χρησιμοποίησε ὁ Σόλων.

Εὐρωζώνη, ἀλλαγὴ πολιτικῆς

Στὴν ἀλλαγὴ τῆς οἰκονομικῆς της πολιτικῆς ἐπιδίδεται ἡ Εὐρωζώνη, χωρὶς νὰ ἀναμένει τὸν σχηματισμὸ τῆς νέας γερμανικῆς κυβερνήσεως∙ ἄλλωστε εἶναι δεδομένο ὅτι ἡ Ἀγκέλα Μέρκελ παραμένει καγκελάριος κι ἀπομένει ἡ μεταστροφὴ τῶν στελεχῶν τοῦ Σοσιαλδημοκρατικοῦ κόμματος γιὰ τὴν ὁριστικοποίηση τοῦ μεγάλου συνασπισμοῦ. Οἱ κατευθύνσεις εἶναι σαφεῖς, ἀναπτυξιακὴ πολιτική, ἑνιαία τραπεζικὴ ἀγορὰ καὶ ἐνίσχυση τῆς κοινοτικῆς συνοχῆς∙ ἡ βελτίωση τῶν οἰκονομικῶν τῶν νοτίων χωρῶν ἐπιτρέπει τὴν χαλάρωση τῆς λιτότητος καὶ τὴν διοχέτευση ρευστότητος στὴν ἀγορά, ὅπως τὸ ἔχει ἐξαγγείλει ἤδη ἡ Εὐρωπαϊκὴ Κεντρικὴ Τράπεζα. Ἡ διακοπὴ τῆς «συνεργασίας» μὲ τὸ Διεθνὲς Νομισματικὸ Ταμεῖο θεωρεῖται τὸ ἀποφασιστικὸ βῆμα∙ τὸ εἶχαν δεχθεῖ ὡς λύση ἀνάγκης –μὲ τὴν πλεκτάνη τοῦ σοσιαλιστοῦ πρωθυπουργοῦ μας-, διότι γνώριζε ὑποτίθεται καλύτερα γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση τῆς κρίσεως σὲ κάποια χώρα. Ἀποδείχθηκε ὅτι δὲν γνώριζε τίποτε, παρὰ μόνο τὸ νὰ ἐξυπηρετεῖ ἡ νομενκλατοῦρα του τὰ κερδοσκοπικὰ κεφάλαια.

Ἀμερική, κρίσιμη ἑβδομάδα

Ἡ κρίσιμη ἑβδομάδα γιὰ τὴν ἀμερικανικὴ οἰκονομία ἄρχισε, χωρὶς ἐνθαρρυντικὲς προοπτικές∙ τρεῖς μέρες ἔχουν περιθώριο ὁ Λευκὸς Οἶκος καὶ ἡ Βουλὴ τῶν Ἀντιπροσώπων γιὰ συμφωνία καὶ ἔγκριση τῆς αὐξήσεως τοῦ ὁρίου τοῦ ὁμοσπονδιακοῦ χρέους, ἀλλὰ οἱ διαφωνίες καλὰ κρατοῦν. Ἡ διαμεσολάβηση τῆς Γερουσίας συνεχίζεται, ἐνῶ οἱ ξένες ἐπικρίσεις, γιὰ τὶς ἐπιπτώσεις στὴν παγκόσμια οἰκονομία τῆς χρεωκοπίας τους, πληθαίνουν∙ ἡ Κριστὶν Λαγκὰρντ ἦταν πολὺ αὐστηρὴ καὶ ἔθεσε καὶ τὸ ζήτημα τῆς ἀναθεωρήσεως τοῦ διεθνοῦς νομισματικοῦ συστήματος, τὸ ὁποῖο ὑπονομεύει συστηματικὰ ἡ Οὐάσιγκτον. Τὸ πρόβλημα εἶναι ἐσωτερικὸ τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν καὶ ἀφορᾶ τὴν δυστοκία τῶν πολιτικῶν των παραγόντων γιὰ τὸν χειρισμὸ τῶν ἐκρηκτικῶν προβλημάτων της∙ ὁ πρόεδρος καὶ οἱ Ρεπουμπλικανοὶ ἐνδιαφέρονται περισσότερο γιὰ τὸ πολιτικὸ κόστος καὶ ὀλιγώτερον γιὰ τὰ μακροχρόνια συμφέροντα τῆς μεγάλης χώρας. Μόνο ἡ ἱστορικὴ θεώρηση ἑρμηνεύει τὸ φαινόμενο, παρόμοιο μὲ τὶς ὑπὸ παρακμὴ αὐτοκρατορίες.

Ἀνάμικτες τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν ἀνάμικτες τάσεις, ἀνοδικὲς στὴν Ἀσία καὶ πτωτικὲς στὴν Δύση∙ τὸ εὐρὼ βελτιώθηκε στὰ 1,3560 δολλάρια καὶ 132,2550 γιέν, ἐνῶ ὑποχώρησε ὁ χρυσός, 1275,25, καὶ τὸ πετρέλαιο ἀνέβηκε ἐλαφρά, 110,40. Ἡ στασιμότης στὴν Οὐάσιγκτον γιὰ τὸ θέμα τῆς στάσεως πληρωμῶν προκαλεῖ ἀνησυχίες στὶς ἀγορές, ὅτι ἂν δὲν βρεθεῖ λύση μέχρι τὴν Πέμπτη, τότε εἶναι δεδομένη ἡ κήρυξη χρεωκοπίας, μὲ ἀπρόβλεπτες τὶς ἐπιπτώσεις στὴν ἀμερικανικὴ καὶ στὴν παγκόσμια οἰκονομία∙ ἡ δυστοκία προκαλεῖ τὶς περισσότερες ἀντιδράσεις, διότι δὲν παρουσιάζεται νευρικότης καὶ κινητικότης γιὰ τὴν προσέγγιση τῶν ἀπόψεων. Πολλοὶ παρατηρητὲς χαρακτηρίζουν ὡς μοιρολατρικὴ τὴν στάση τῶν πολιτικῶν καὶ χωρὶς οὐσιαστικὸ ἐνδιαφέρον γιὰ τὴν λύση τοῦ προβλήματος∙ στοὺς Ἀναδυόμενους ἀντιθέτως σημειώνεται ἔντονη κίνηση, γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση τῆς χρεωκοπίας, ὥστε νὰ μὴν ἔχει τὶς ἴδιες ἐπιπτώσεις μὲ τὴν κρίση τῶν τοξικῶν ὁμολόγων. Ὀχυρώνονται μὲ κύρια ἄμυνα τὸ ρεμίνμπι ὡς ἀποθεματικὸ νόμισμα.

Ἰρλανδία, τέλος Μνημονίου

Ὁ Ἰρλανδὸς πρωθυπουργὸς δήλωσε κατενθουσιασμένος ὅτι, στὸ τέλος τοῦ ἔτους ἀπαλλασσεται ἡ χώρα ἀπ’ τὸ Μνημόνιο, καθὼς ἄνετα καλύπτει τὶς ἀνάγκες της στὶς ἀγορές∙ ἤδη ἀπὸ τριμήνου ἐκδίδει τὰ ὁμόλογά της, τὰ ὁποῖα γίνονται δεκτὰ μὲ ἐπιτόκια ἀνάλογα τῶν ἄλλων εὐρωπαϊκῶν χωρῶν. Ἡ Ἰρλανδία εἶχε δεχθεῖ τὴν τρόικα, ἕνα ἑξάμηνο μετὰ ἀπ’ τὴν Ἑλλάδα, πρὸ τριετίας, ἀλλὰ ἦταν ἀνυποχώρητη σὲ δύο θέματα, στὴν ἀποφυγὴ περικοπῆς μισθῶν καὶ συντάξεων κάτω τῶν 1500 εὐρὼ καὶ στὴν ἄρνησή της αὐξήσεως τῆς φορολογίας τῶν ἐπιχειρήσεων∙ μὲ τὰ δύο αὐτὰ μέτρα διασφάλισε τὴν ρευστότητα στὴν ἀγορὰ καὶ τὴν λειτουργία τῶν ἐπιχειρήσεων, τὸν δύσκολο πρῶτο χρόνο, ἀλλὰ καὶ τὴν διατήρηση τῆς ὑφέσεως σὲ χαμηλὰ ἐπίπεδα. Ἐμεῖς κάναμε τὸ ἀντίθετο καὶ τὸ πληρώσαμε πανάκριβα.

Συρία, διαμορὲς ἀνταρτῶν

Ἡ καταστροφὴ τῶν χημικῶν ὅπλων στὴ Συρία προσκρούει πλέον στὴν ἄρνηση τῶν ἀνταρτικῶν ὁμάδων νὰ συνεργασθοῦν μὲ τοὺς ἐκπροσώπους τοῦ ΟΗΕ, ἐνῶ κάποια ὁμάδα τους ἀπήγαγε ἑπτὰ μέλη τοῦ Διεθνοῦς Ἐρυθροῦ Σταυροῦ∙ οἱ συγκρούσεις μεταξὺ τῶν ἐχθρικῶν ὁμάδων συνεχίζονται, μὲ βαρὺ τὸ τίμημα γιὰ ὅλους τους, ἐνῶ τὰ κυβερνητικὰ στρατεύματα τηροῦν ἀποστάσεις ἀσφαλείας καὶ ἀφήνουν τὴν κρίση στοὺς διεθνεῖς παρατηρητὲς. Ἡ διεθνὴς κοινότης ἀναγνωρίζει πλέον μόνο τὴν νόμιμη κυβἐρνηση, ὡς ἐγγύηση σταθερότητος στὴ χώρα καὶ στὴν περιοχή, διότι στὸ γειτονικὸ Ἰρὰκ συνεχίζονται ἀμείωτες οἱ βομβιστικὲς ἐπιθέσεις μὲ δεκάδες νεκροὺς καθημερινά∙ οἱ σχέσεις τῶν ἀνταρτικῶν ὁμάδων μὲ ἀκραῖες ἰσλαμιστικὲς ὀργανώσεις ἀποκαλύπτονται, καθὼς καμμία τους δὲν δέχεται συνεργασία μὲ τὶς ἄλλες. Ἡ ὁλοκληρωτικὴ νοοτροπία τῶν ὀργανώσεων δὲν ἐπιτρέπει συμβιβασμό.

O διάλογος

Ὁ τύπος στὴν ἐποχή μας, ἔντυπος καὶ ἠλεκτρονικός, ἔχει πάρει ἄλλη μορφὴ στὰ μέσα μαζικὴς ἐπικοινωνίας, μὲ τὰ μεγάλα συμφέροντα, ἀποπνικτικά. Ἡ ψηφιακὴ ἐπανάσταση , ὅμως, καὶ τὸ διαδίκτυο προσφέρουν τὸ κάτι ἄλλο: τὴν δυνατότητα τοῦ πολίτου νὰ χρησιμοποιεῖ τὴ νέα τεχνολογία καὶ νὰ ἔρχεται σὲ ἄμεση ἐπαφὴ μὲ ἄλλους, μὲ τοὺς συμπολίτες του, μὲ τοὺς συνανθρώπους του, κάθε στιγμή. Ἀπευθύνεται «Τὸ Ἐμμελὲς»  πρὸς ὅσους αἰσθάνονται τὴν ἀνάγκη τοῦ διαλόγου , τῆς ἀνταλλαγῆς ἀπόψεων, τῆς συζητήσεως. Ὅσοι παίζοντας στὸ διαδίκτυο μᾶς συναντήσουν, διαβάσουν κάτι, προβληματιστοῦν γιὰ κάτι ἄλλο, ἔχουν κάτι νὰ συμπληρώσουν, νὰ προσθέσουν, τοὺς προσφέρουμε τὴν ἄνεση τῆς ἐκφράσεώς τους, ἰδιαίτερα μετὰ τὴν πλήρη ἐξαχρείωση τοῦ τύπου, περισσότερο τὴν τελευταία διετία στὴν Ἑλλάδα. Χαρά μας εἶναι ὁ διάλογος αὐτός, ο ἤρεμος καὶ δημιουργικὸς διάλογος , γιὰ τὰ τόσα ποὺ μᾶς ἀπασχολοῦν, τὰ σοβαρά καὶ τὰ ἀμελητέα, τὰ πιὸ ὄμορφα ἴσως, ἂν καὶ αὐτὰ εἶναι ἐλάχιστα πλέον. Αὐτὴ εἶναι ἡ ἰσηγορία , ἡ δημιουργικὴ πλευρὰ τῆς νέας τεχνολογίας, ἀρκετὰ πειστικὴ πλέον, ὅπως ἔδειχνε καὶ πρὸ δεκαετίας, ὅταν ξεκίνησε «Τὸ Ἐμμελές», ἂν καὶ διστακτικὰ τότε· σήμερα ἡ ψηφιακὴ τεχνολογία ἀποτελεῖ τὸ ἐφαλτήριο τῆς ἀπελευθερώσεως τῶν λαῶν, ὅπως ἀποδεικνύεται καθημερινά, ὅπως τὸ ζήσαμε καὶ τὸ ζοῦμε μὲ τοὺς «Ἀγανακτισμένους».

Ἐμεῖς ξεκινήσαμε μὲ ἐλάχιστα, μὲ μιὰ μικρὴ σελίδα στὸ διαδίκτυο, τολμηρὸ ἐγχείρημα τότε· ἐλπίδα μας ἦταν, ἡ ἀνταπόκριση, διάλογος. Πιστεύαμε ὅτι ἡ νέα τεχνολογία έχει τὸ μεγάλο πλεονέκτημα, τν ἄμεσο και ζωντανὸ διάλογο · μὲ ἕνα κλίκ καὶ ἀνοίγεις τὴν σελίδα, μὲ ἕνα ἄλλο στέλνεις τὴν ἄποψή σου, τὴν διαβάζει ὁ ἄλλος. Ἐλάχιστα μέσα χρειάζονται. Τότε ἦταν ὑποχρεωτικὴ ἡ χρήση, λόγῳ τεχνολογίας, τοῦ μονοτονικοῦ συστήματος· σήμερα γενικεύεται ἡ ἐπιστροφὴ στὸ πολυτονικὸ, ἐπειδὴ ὅλοι σχεδὸν κατάλαβαν ὅτι ἡ κατάργησή του ἀπέβλεπε ἀπ’ τὴν ἀρχὴ στὸν ἀφελληνισμό μας. Τὴν ἀνάταση τοῦ γένους προοιωνίζουν οἱ ἀντιδράσεις, ἡ ἐκμάθηση καὶ γραφὴ σὲ πολυτονικό, διότι ἡ προφορά του, ὁλοζώντανη στὸν προφορικὸ λόγο πάντοτε, ὁδηγεῖ στὸν ἐλεύθερο πολίτη.

"Τὸ "Ἐμμελές" , καθημερινὴ ἐφημερίδα πολιτικοῦ σχολιασμοῦ , κυκλοφορεῖ ἀπ’ τὴν Δευτέρα ἕως καὶ τὴν Παρασκευή.
Τὸ Σαββατοκύριακο εἶναι δικό σας.