Εὐρώπη, ἐπιπτώσεις ἀμερικανικῆς κρίσεως

Οἱ ἐπιπτώσεις τῆς ἀμερικανικῆς κρίσεως στὴν Εὐρώπη καὶ στὸν κόσμο ὁλόκληρο εἶναι πολλὲς καὶ πολλαπλῆς φύσεως∙ ἡ Ἀμερικὴ χάνει τὸ κύρος της διεθνῶς, ἐνῶ οἱ ξένοι ἐπενδυτὲς δείχνουν ἔντονα προβληματισμένοι γιὰ τοποθετήσεις στὴ μεγάλη χώρα. Τὸ χειρότερο εἶναι ὅτι διαρρέουν μαζικὰ τὰ κεφάλαια ἀπ’ τὶς ἀμερικανικὲς κεφαλαιαγορὲς καὶ παρατηροῦνται φαινόμενα ἐκποιήσεως τῶν κρατικῶν της ὁμολόγων, κυρίως τῶν βραχυχρονίων ὕψους περίπου ἕνδεκα τρις δολλαρίων∙ οἱ εὐρωπαϊκὲς ἀγορὲς προσελκύουν τὰ περισσότερα κεφάλαια, τὰ ὁποῖα ἀναζητοῦν πιὸ σίγουρες τοποθετήσεις. Ἔτσι μέσα στὶς εὐρωπαϊκὲς κάτι κερδίζει καὶ τὸ δικό μας Χρηματιστήριο, διότι εἴμαστε στὴν Εὐρωζώνη καὶ τὰ ὁμόλογά μας ἀνατιμῶνται συνέχεια τὶς τελευταῖες μέρες μὲ τὴν δαφορὰ τῶν ἐπιτοκίων τώρα γύρω στὶς ἑξακόσιες μονάδες, χαμηλότερα ἀπ’ τὸν Ἀπρίλιο τοῦ 2010.

Προκαταρκτικὲς συζητήσεις

Οἱ συναντήσεις τοῦ Τόμας Βίζερ, τοῦ προέδρου τοῦ Συμβουλίου Μονίμων Ἀντιπροσώπων τῆς Εὐρωζώνης,μὲ τὸν πρωθυπουργὸ ἀποβλέπουν στὴν τελικὴ ἐπεξεργασία τῶν οἰκονομικῶν δεδομένων τῆς χώρας μας∙ ἡ τρόικα, κάθε ἄλλο παρὰ ἑνιαία θέση ἔχει πλέον, μὲ τὴν ἔξοδο τοῦ ΔΝΤ θεωρούμενη δεδομένη, ἐνῶ ἡ καθυστέρηση στὸν σχηματισμὸ τῆς γερμανικῆς κυβερνήσεως ἀφήνει τὴν Εὐρώπη χωρὶς πολιτικὴ κατεύθυνση, ὅταν καὶ ἡ Γαλλία ἀντιμετωπίζει σοβαρὰ προβλήματα. Ἔτσι ὁ Τόμας Βίζερ προετοιμάζει τὸ ἔδαφος γιὰ τὴν ὁλοκλήρωση τοῦ ἐλέγχου τῆς τρόικας, ἐπειδὴ ἐκ τῶν πραγμάτων γίνεται ἀποφασιστικὸς ὁ ρόλος τῆς Εὐρωζώνης στὴν ἀντιμετώπιση τῶν οἰκονομικῶν τῶν ἑταίρων της∙ ἡ Εὐρωπαϊκὴ Κεντρικὴ Τράπεζα ὑποχρεωτικὰ περιορίζεται σὲ συμπληρωματικὸ πρὸς τὸ Συμβούλιο τῶν Ὑπουργῶν ρόλο. Τὶς λύσεις θὰ δώσει τὸ Εὐρωσυμβούλιο τὸ ὁποῖο ἐκπροσωπεῖ ὁ Τόμας Βίζερ∙ ἡ πρόοδος τῆς χώρας στὶς μεταρρυθμίσεις ἀναγνωρίζεται, ὄπως καὶ ἡ ἐπανεκκίνηση τῆς οἰκονομίας, μὲ μαζικὴ τὴν εἰσροὴ ξένων κεφαλαίων.

Ἐπιτάχυνση τῶν ἀνακρίσεων

Ἡ ἄρση τῆς ἀσυλίας τῶν ἕξι βουλευτῶν τῆς Χρυσῆς Αὐγῆς ἀπ’ τὴν Βουλὴ καὶ ἡ ἐκλογὴ σήμερα τοῦ ἐφέτου ἀνακριτοῦ ἀπ’ τὴν Ὁλομέλεια τοῦ Συμβουλίου Ἐφετῶν παρέχει τὴν δυνατότητα γιὰ τὴν ἐπιτάχυνση τῶν ἀνακρίσεων∙ φυσικὰ τὸ σημαντικὸ ἔργο τῶν δύο πρωτοδικῶν ἀνακριτῶν παραμένει καὶ συμπληρώνεται. Ἡ πολιτικὴ ἀπήχηση ἔχει ἰδιαίτερη σημασία, διότι ἡ Ἑλλὰς ἀποδεικνύει ὅτι σέβεται τὴν νομιμότητα καὶ πατάσσει τὰ ἀκραῖα φαινόμενα παρανομίας∙ καθημερινὰ ἀποκαλύπτονται καὶ νέα στοιχεῖα, ὅπως τὸ ἀντιαεροπορικὸ σὲ ἐμπορευματοκιβώτιο στὸ Ἰκόνιο, τὸ ὁποῖο μᾶλλον σχετίζεται μὲ τὸν Ἀναστάσιο Πάλλη καὶ τὸ ὁπλοστάσιο στὴ Βούλα. Οἱ διασυνδέσεις εἶναι πολλές, σὰν τὴν λερναία ὕδρα, ὅταν ὁ φυλακισμένος Βίοκτωρ Ρέστης, μὲ στενὸ συνεργάτη τὸν Πάλλη, διέθετε μεγάλα κονδύλια στὸν τύπο, κατὰ προτίμηση ἀριστερό, ἀλλὰ καὶ ἀκροδεξιό∙ τὸ πῶς ἁπλώνονταν τὰ πλοκάμια, ἐντὸς καὶ ἐκτὸς Ἑλλάδος, εἶναι τὸ ζητούμενο. Οἱ ἀνακριτὲς ἀναλαμβάνουν τὸ δυσκολώτερο ἔργο.

Ἀποτροπὴ τοῦ ἐξστρεμισμοῦ

Μήνυμα πρὸς τοὺς Εὐρωπαίους γιὰ ἀποτροπὴ κάθε μορφῆς ἐξτρεμισμοῦ ἀπηύθυνε ὁ πρωθυπουργὸς ἀπ’ τὴν ἕδρα τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Κοινοβουλίου, παρουσία τοῦ προέδρου του, στὶς Βρυξέλλες∙ ἡ ἐκδήλωση πρὸς τιμὴν τοῦ Κωνσταντίνου Καραμανλῆ ὀργανώθηκε ἀπ’ τὰ ἱδρύματα «Κωνσταντῖνος Καραμανλῆς» καὶ «Κόνραντ Ἀντενάουερ». Ὁ Ἀντώνης Σαμαρᾶς ὑπογράμμισε στὴν ὁμιλία του, «ἀγαπάμε τὴν χώρα μας πὰρα πολύ, γιὰ νὰ ἐπιτρέψουμε φαινόμενα ὅπως ὁ ἐξτρεμισμὸς καὶ ὁ λαϊκισμός», ἐνῶ ζήτησε τὴν ἐνίσχυση τῶν εὐρωπαϊκῶν συνόρων, ἀπέναντι στὸ κύμα τῶν μεταναστῶν∙ ὁ Φρὰντς Σοὺλτζ τόνισε ὅτι, φαινόμενα, ὅπως ἡ δικτατορία, μπορεῖ νὰ ἔρθουν πολὺ πιὸ γρήγορα ἀπὸ ὅτι νομίζουμε, ἂν δὲν ἀντιδράσουμε ἀμέσως ὅλοι μαζί. Ἡ πάταξη τῆς κακουργηματικῆς ἀκροδεξιᾶς ἦταν ἡ ἁφορμὴ.

Ὅπλα σὲ ἔπαυλη ἐφοπλιστοῦ

Ἡ Ἀστυνομία, σὲ ἔρευνα παρουσία τριῶν εἰσαγγελέων, στὴν ἔπαυλη στὴ Βούλα τοῦ ἐφοπλιστοῦ Ἀναστασίου Πάλλη, βρῆκε ὁλόκληρο ὁπλοστάσιο καὶ ἄλλα στὸ σπίτι του στὸ Παλαιὸ Φάληρο∙ ὁ ἐφοπλιστής, συνεργάτης τοῦ φυλακισμένου Βίκτωρα Ρέστη, ἀναζητεῖται ὡς συνεργάτης του, ἐνῶ διατηρεῖ καὶ Πολεμικὸ Μουσεῖο στὴν Μεσογαία. Οἱ πληροφορίες ἀναφέρουν ὅτι εἶναι πολλαπλὲς οἱ διασυνδέσεις του, ἐνῶ γεννάει πολλὰ ἐρωτήματα ἡ ἐξαφάνισή του καὶ ἡ ἄρνησή του ἐμφανίσεως στὶς ἀρχές∙ ἡ ἀπολογία του θὰ μποροῦσε νὰ διευκρινίσει πολλά. Τὰ ὅπλα ἐξετάζονται ἀπ’ τοὺς εἰδικοὺς γιὰ νὰ διαπιστωθεῖ, ἐὰν ἔχουν χρησιμοποιηθεῖ σὲ ἐγκληματικὲς ἐνέργειες∙ φαίνεται ὅτι πολλὰ κρύβονταν πίσω ἀπ’ τὰ μουσεῖα καὶ τὶς δοσοληψίες μὲ τὰ κέντρα τῆς διαπλοκῆς.

Μαρτυροῦσι καὶ Ἀριστοτέλης

Ὁ Σόλων εἶχε πείσει τοὺς Ἀμφικτύονες νὰ προστατεύσουν τοὺς Δελφοὺς ἀπ’ τὶς ἐπιθέσεις τῶν Κιρραίων∙ τὸ Μαντεῖο μετετράπη ἔτσι σὲ πόλο ἕλξεως τοῦ ἑλληνικοῦ κόσμου. «Ὡς ἄλλοι τε μαρτυροῦσι καὶ Ἀριστοτέλης ἐν τῇ τῶν Πυθιονικῶν ἀναγραφῇ Σόλωνι τὴν γνώμην ἀνατιθείς»∙ Ὅπως μαρτηυροῦν καὶ ἄλλοι καὶ ὁ Ἀριστοτέλης στὸν κατάλογο τῶν Πυθιονικῶν ἀναφέρει ὅτι ἦταν γνώμη τοῦ Σόλωνος. «Οὐ μέντοι στρατηγὸς ἐπὶ τοῦτον ἀπεδείχθη τὸν πόλεμον»∙ ἀλλὰ δὲν ἐξελέγη στρατηγὸς στὸν πόλεμον αὐτόν. «Ὡς λέγειν φησὶν Ἕρμιππος Εὐάνθη τὸν Σάμιον»∙ ἀλλὰ ὅπως γράφει λένε ὁ Ἕρμιππος ὁ Εὐάνθης ὁ Σάμιος. «Οὔτε γὰρ Αἰσχίνης ὁ ῥήτωρ τοῦτ’ εἴρηκεν»∙ οὔτε καὶ ὁ ρήτωρας Αἰσχίνης τὸ ἀναφέρει. «Ἔν τε τοῖς Δελφοῖς ὑπομνήμασι Ἀλκμαίων, οὐ Σόλων, Ἀθηναίων στρατηγὸς ἀναγέγραπται»∙ στὰ ὑπομνήματα τῶν Δελφῶν ἀναγράφεται στρατηγὸς ὁ Ἀλκμαίων, ὄχι ὁ Σόλων. Ἀπὸ τότε ἀπέκτησαν ἐπιρροὴ στὸ Μαντεῖο οἱ Ἀλκμαιωνίδες μὲ ἀπόγονο τὸν Κλεισθένη.

Γερμανία, μεγάλη δωρεὰ BMW

Στὴ Γερμανία ἔχει ξεσπάσει μεγάλο σκάνδαλο, διότι ἡ μεγάλη αὐτοκινητοβιομηχανία τοῦ Μονάχου BMW ἔκανε προσφορὰ στὸ Χριστιανοδημοκρατικὸ κόμμα 890000 εὐρώ∙ τὴν δωρεὰ ἔκαναν τὰ τρία μέλη μὲ τὴν πλειοψηφία τῶν μετοχῶν τῆς ἑταιρείας καὶ τὸ κόμμα τὴν ἀνήρτησε στὴν ἱστοσελίδα τῆς Μπούντεστανγκ. Τὸ σκάνδαλο δὲν ἔχει σχέση μὲ τὶς ἐκλογές, διότι ἡ δωρεὰ ἔγινε μετεκλογικά, ἀλλὰ μὲ τὴν ἄρνηση τῆς Γερμανίας, ὅπως ἀποδεχθεῖ τὴν πρόταση τῆς Ἐπιτροπῆς γιὰ μείωση τῶν ἐκπομπῶν ρύπων τῶν αὐτοκινήτων∙ τὸ Βερολίνο ἀρνήθηκε, μὲ τὸ ἐπιχείρημα ὅτι θὰ πληγεῖ ἡ αὐτοκινητοβιομηχανία. Οἱ ἀριστεροὶ ὅμως τοῦ Der Linke τὴν θεωροῦν ὡς ἀνταπόδοση στὴν ἄρνηση γιὰ μείωση τῶν ρύπων∙ ἡ ὑπόθεση ξεσπάει, ἐνῶ δὲν ἔχουν ὁλοκληρωθεῖ οἱ διαβουλεύσεις γιὰ τὸν σχηματισμὸ κυβερνήσεως, μετὰ τὸν ἐκλογικὸ θρίαμβο τῆς Ἀγκέλας Μέρκελ. Πάντως πλήττει τὴν πολιτικὴ εἰκόνα τῆς καγκελαρίου, ἂν καὶ τὸ κόμμα δὲν ἔχει κρύψει τίποτε.

Πτωτικὲς τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν πτωτικὲς τάσεις, λόγῳ τοῦ ἀδιεξόδου στὴν Ἀμερικὴ καὶ τὴν ἀπειλὴ τῆς χρεωκοπίας∙ ὅλα βελτιώθηκαν ἐλαφρά, εὐρώ, 1,3555 δολλάρια καὶ 133,2405 γιέν, χρυσός, 1278,50, ἐκτὸς ἀπὸ μικρὴ ὑποχώρηση τοῦ πετρελαίου, 109,41. Οἱ ἐπενδυτὲς βρίσκονται σὲ στάση ἀναμονῆς, καθὼς ἤδη στὴ Γουὼλ Στρὴτ ὁ κύκλος ἐργασιῶν πέφτει σχεδὸν 20% καθημερινά∙ ἀκόμη καὶ στὴν Ἀσία ἐπικρατεῖ ἐπιφυλακτικότης, ἂν καὶ οἱ Ἀναδυόμενοι ἔχουν λάβει ἀρκετὰ μέτρα προστασίας ἀπέναντι στὴν χρεωκοπία. Ἡ κρίση τῶν τοξικῶν ὁμολόγων τοὺς ἔχει φρονηματίσει πολύ, μὲ τὸν περιορισμὸ τῆς ἐξαρτήσεώς τους ἀπ’ τὴν ἀμερικανικὴ οἰκονομία∙ ἄλλωστε ἡ οἰκονομία τους, μὲ πρώτη τὴν κινεζική, εἶναι πολὺ πιὸ ἰσχυρὴ τώρα, μὲ ἀναγνώριση τῆς ἐμπιστοσύνης τῶν μεγάλων ἐπενδυτῶν πρὸς τὴν δυναμική της. Ἡ ἄνοδος τῶν τιμῶν τῶν πρώτων ὑλῶν καὶ τῶν ὑδρογονανθράκων εἶναι χαρακτηριστικὸς δείκτης, μὲ τὸ μεγαλύτερο μέρος τῶν φορτίων τους νὰ προορίζονται γιὰ τὴν Κίνα.

Τελευταῖες ὧρες ἀναμονῆς

Οἱ πυρετώσεις διαβουλεύσεις Δημοκρατικῶν καὶ Ρεπουμπλικανῶν στὴν Οὐάσιγκτον εἶχαν ἀποτέλεσμα μὲ τὴν ἄρση τοῦ ἀδιεξόδου γιὰ τέσσερες μῆνες∙ ἡ χρεωκοπία ἀποφεύγεται, ἀλλὰ τὸ γόητρο ἔχει πληγεῖ μᾶλλον ἀνεπανόρθωτα, μετὰ τὸ εἰκοσαήμερο τῶν ἀντεγκλήσεων. Ἐλάχιστοι ὑπολογίζουν πλέον τὴν παρουσία τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν, ὅταν ἔχουν προηγηθεῖ, ἡ ταπείνωσή τους μὲ τὴν ἀπειλὴ βομβαρδισμῶν τῆς Συρίας καὶ τὴν ἄτακτη ὑποχώρησή τους, καὶ ὁ κατεξευτελισμός τους, μὲ τὶς διαδικτυακὲς παρακολουθήσεις σὲ παγκόσμιο ἐπίπεδο∙ ἡ μεγάλη δημοκρατικὴ χώρα τῆς μεταπολεμικῆς ἐποχῆς ὑποχρεώνεται νὰ δίδει ἐξηγήσεις στὶς παλιὲς ἀποικίες της. Στοὺς διπλωματικοὺς κύκλους εἶναι ἐπίκαιρες πλέον οἱ συζητήσεις, τὸ τί θὰ ἀκολουθήσει τὴν σταδιακὴ ἔκπτωση τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν ἀπὸ μεγάλη δύναμη, ὅταν μία δεκαετία πρὶν ἐθεωρεῖτο ἡ ἀδιαμφισβήτητη κοσμοκράτειρα∙ ἐλάχιστες αὐτοκρατορίες στὴν ἱστορία ἔχουν καταρρεύσει σὲ τόσο σύντομο χρόνο καὶ χωρὶς θερμὸ πόλεμο. Τὸ ἔργο τῆς ἐπανοθρώσεως εἶναι δύσκολο, ἂν ὄχι καὶ ἀδύνατο.

Ἰράν, προσέγγιση πυρηνικῶν

Τὸ Ἰρὰν ἐμφανίζεται διαλλακτικὸ στὶς διαπραγματεύσεις τῆς Γενεύης γιὰ τὰ πυρηνικά του, ἀπέναντι στοὺς ἕξι μεγάλους, τὰ πέντε μόνιμα μέλη τοῦ Συμβουλίου Ἀσφαλείας καὶ τὴν Γερμανία∙ ὁ ἐκπρόσωπός του ἦταν διαχυτικὸς καὶ φιλικὸς πρὸς τοὺς διαπραγματευτές, χωρὶς τὸ ἐχθρικὸ ὕφος τῶν προκατόχων του. Οἱ διπλωματικοὶ κύκλοι δὲν ἀποκλείουν αἴσιο ἀποτέλεσμα, καθὼς ἡ Τεχεράνη ἀποδέχεται τὴν ἐπιθεώρηση τῶν ἐγκαταστάσεών του, ὁπότε ἴσως ἀποδειχθεῖ ὅτι δὲν διαθέτει τεχνολογία γιὰ τὴν κατασκευὴ πυρηνικῶν ὅπλων∙ θὰ πρόκειται γιὰ ἄλλη μία παταγώδη ἀποτυχία τῆς ἀμερικανικῆς διπλωματίας, ἡ ὁποία εἶχε στηρίξει τὴν πολεμική της στὴν ἀπειλὴ τῶν πυρηνικῶν ὅπλων. Ἡ ἀπήχηση στὴν διεθνῆ σκηνὴ ἔχει ἰδιαίτερη βαρύτητα, διότι ἡ ἀλλαγὴ πολιτικῆς τοῦ Ἰρὰν σημαίνει καὶ ἔμπρακτη ἀποδοκιμασία τῶν ἰσλαμικῶν κινημάτων, μὲ πολλαπλὲς ἐπιπτώσεις.

Γαλλία, μείωση συντάξεων

Ἡ μείωση τῶν συντάξεων στὴ Γαλλία, στὰ πλαίσια τῶν μεταρρυθμίσεων, ψηφίσθηκε ἄνετα στὴν Ἐθνοσυνέλευση, ἀλλὰ μόνο ἀπ’ τὴν πλειοψηφία, ἐνῶ καὶ ἡ διαδήλωση ἔξω ἀπ’ τὸ Κοινοβούλιο δὲν εἶχε μαζικὴ προσέλευση∙ ἡ κυβέρνηση προχωράει στὶς μεταρρυθμίσεις μὲ ἀρκετὴ καθυστέρηση καὶ σὲ ἄσχημη περίοδο γιὰ τὴν ἴδια∙ ἡ δημοτικότης τοῦ Φρανσουὰ Ὁλλὰντ βρίσκεται στὸ χαμηλότερο ἐπίπεδο γιὰ πρόεδρο στὴν μεταπολεμικὴ ἱστορία τῆς χώρας. Τὰ οἰκονομικὰ προβλήματα πληθαίνουν, καθὼς σὲ πολλὲς περιοχές, ὅπως στὴν Βρετάννη, πολλὰ ἐργοστάσια κλείνουν καὶ ἀκόμη καὶ οἱ ἀγροτικὲς καλλιέργειες παρουσιάζουν πολλὲς δυσκολίες στὴν δυναμικὴ ἄλλοτε περιφέρεια τῆς χώρας∙ ἡ παρουσία τῆς Γαλλίας στὴν εὐρωπαϊκὴ καὶ διεθνῆ σκηνὴ ὑφίσταται τὶς συνέπειες. Ὁ πρόεδρος ἔχει στὸ ἀρνητικό του καὶ τὴν λίαν πρόσφατη στάση του στὸ Συριακό.

O διάλογος

Ὁ τύπος στὴν ἐποχή μας, ἔντυπος καὶ ἠλεκτρονικός, ἔχει πάρει ἄλλη μορφὴ στὰ μέσα μαζικὴς ἐπικοινωνίας, μὲ τὰ μεγάλα συμφέροντα, ἀποπνικτικά. Ἡ ψηφιακὴ ἐπανάσταση , ὅμως, καὶ τὸ διαδίκτυο προσφέρουν τὸ κάτι ἄλλο: τὴν δυνατότητα τοῦ πολίτου νὰ χρησιμοποιεῖ τὴ νέα τεχνολογία καὶ νὰ ἔρχεται σὲ ἄμεση ἐπαφὴ μὲ ἄλλους, μὲ τοὺς συμπολίτες του, μὲ τοὺς συνανθρώπους του, κάθε στιγμή. Ἀπευθύνεται «Τὸ Ἐμμελὲς»  πρὸς ὅσους αἰσθάνονται τὴν ἀνάγκη τοῦ διαλόγου , τῆς ἀνταλλαγῆς ἀπόψεων, τῆς συζητήσεως. Ὅσοι παίζοντας στὸ διαδίκτυο μᾶς συναντήσουν, διαβάσουν κάτι, προβληματιστοῦν γιὰ κάτι ἄλλο, ἔχουν κάτι νὰ συμπληρώσουν, νὰ προσθέσουν, τοὺς προσφέρουμε τὴν ἄνεση τῆς ἐκφράσεώς τους, ἰδιαίτερα μετὰ τὴν πλήρη ἐξαχρείωση τοῦ τύπου, περισσότερο τὴν τελευταία διετία στὴν Ἑλλάδα. Χαρά μας εἶναι ὁ διάλογος αὐτός, ο ἤρεμος καὶ δημιουργικὸς διάλογος , γιὰ τὰ τόσα ποὺ μᾶς ἀπασχολοῦν, τὰ σοβαρά καὶ τὰ ἀμελητέα, τὰ πιὸ ὄμορφα ἴσως, ἂν καὶ αὐτὰ εἶναι ἐλάχιστα πλέον. Αὐτὴ εἶναι ἡ ἰσηγορία , ἡ δημιουργικὴ πλευρὰ τῆς νέας τεχνολογίας, ἀρκετὰ πειστικὴ πλέον, ὅπως ἔδειχνε καὶ πρὸ δεκαετίας, ὅταν ξεκίνησε «Τὸ Ἐμμελές», ἂν καὶ διστακτικὰ τότε· σήμερα ἡ ψηφιακὴ τεχνολογία ἀποτελεῖ τὸ ἐφαλτήριο τῆς ἀπελευθερώσεως τῶν λαῶν, ὅπως ἀποδεικνύεται καθημερινά, ὅπως τὸ ζήσαμε καὶ τὸ ζοῦμε μὲ τοὺς «Ἀγανακτισμένους».

Ἐμεῖς ξεκινήσαμε μὲ ἐλάχιστα, μὲ μιὰ μικρὴ σελίδα στὸ διαδίκτυο, τολμηρὸ ἐγχείρημα τότε· ἐλπίδα μας ἦταν, ἡ ἀνταπόκριση, διάλογος. Πιστεύαμε ὅτι ἡ νέα τεχνολογία έχει τὸ μεγάλο πλεονέκτημα, τν ἄμεσο και ζωντανὸ διάλογο · μὲ ἕνα κλίκ καὶ ἀνοίγεις τὴν σελίδα, μὲ ἕνα ἄλλο στέλνεις τὴν ἄποψή σου, τὴν διαβάζει ὁ ἄλλος. Ἐλάχιστα μέσα χρειάζονται. Τότε ἦταν ὑποχρεωτικὴ ἡ χρήση, λόγῳ τεχνολογίας, τοῦ μονοτονικοῦ συστήματος· σήμερα γενικεύεται ἡ ἐπιστροφὴ στὸ πολυτονικὸ, ἐπειδὴ ὅλοι σχεδὸν κατάλαβαν ὅτι ἡ κατάργησή του ἀπέβλεπε ἀπ’ τὴν ἀρχὴ στὸν ἀφελληνισμό μας. Τὴν ἀνάταση τοῦ γένους προοιωνίζουν οἱ ἀντιδράσεις, ἡ ἐκμάθηση καὶ γραφὴ σὲ πολυτονικό, διότι ἡ προφορά του, ὁλοζώντανη στὸν προφορικὸ λόγο πάντοτε, ὁδηγεῖ στὸν ἐλεύθερο πολίτη.

"Τὸ "Ἐμμελές" , καθημερινὴ ἐφημερίδα πολιτικοῦ σχολιασμοῦ , κυκλοφορεῖ ἀπ’ τὴν Δευτέρα ἕως καὶ τὴν Παρασκευή.
Τὸ Σαββατοκύριακο εἶναι δικό σας.