Ὑπερψήφιση τῆς διακοπῆς χρηματοδοτήσεως

Ἡ διακοπὴ τῆς χρηματοδοτήσεως τῶν κομμάτων, σὲ περίπτωση διαπράξεως κακουργηματικῶν πράξεων, ψηφίσθηκε μὲ μεγάλη πλειοψηφία, σὲ ὄχι καὶ πολὺ ὑψηλοὺς τόνους∙ ἡ ΑΝΕΛ καὶ τὸ ΚΚΕ ψήφισαν παρών, ἐνῶ ἡ Χρυσῆ Αὐγὴ ἀποχώρησε καταγγέλοντας ὡς ἀντισυνταγματική τὴν διαδικασία. Ὑπῆρξαν καὶ μερικὲς ἀπουσίες, ἀλλὰ καὶ διαχωρισμοῦ ἀπ’ τὴν κομματικὴ γραμμὴ στὸν ΣΥΡΙΖΑ. Πολιτικά, ἡ χώρα ἐμπεδώνει στὸ ἐξωτερικὸ τὴν δημοκρατική της εἰκονα καὶ τὴν ἀποφασιστικότητά της γιὰ τὴν πάταξη κάθε ὑπονομεύσεως τοῦ δημοκρατικοῦ μας πολιτεύματος∙ οἱ ἐφέτες ἀνακριτὲς συνεχίζουν τὴν μελέτη τοῦ φακέλου κι ἀναμένεται ἐντὸς τῶν ἡμερῶν νὰ καλέσουν τοὺς βουλευτὲς μὲ ἄρση τῆς ἀσυλίας καὶ νὰ ἀσκήσουν τὶς πρῶτες διώξεις. Οἱ προσπάθειες δημιουργίας ἐντυπώσεων ἀπὸ πλευρᾶς τῆς ἀκροδεξιᾶς, πρὶν τὴν ἀποχώρησή τους, δὲν εἶχαν ἀπήχηση.

Ἀπτόητη ἄνοδος οἰκονομίας

Ἡ δυναμικὴ ἄνοδος τῆς οἰκονομίας συνεχίζεται ἀπτόητη καὶ δὲν ἐπηρεάζεται καθόλου ἀπ’ τοὺς ὠρυγμοὺς τῆς ἀντιπολιτεύσεως καὶ τῶν ἀτλαντογενῶν καταστροφολόγων∙ βαρόμετρο εἶναι ἡ ἄνοδος τοῦ Χρηματιστηρίου γιὰ ἕβδομη κατὰ σειρὰ συνεδρίαση καὶ μὲ κύκλο ἐργασιῶν ἄνω τῶν 150 ἑκατομμυρίων εὐρώ, φανταστικὸ γιὰ τὴν τετραετία. Ἡ συνοχὴ τῆς κυβερνητικῆς πλειοψηφίας ἐνισχύθηκε, μετὰ τὴν συνάντηση Ἀντώνη Σαμαρᾶ καὶ Εὐάγγελου Βενιζέλου, ἐνῶ ἡ προπαγάνδα γιὰ τὴν ἐπιβολὴ νέων μέτρων ἀποβαίνει μπούμερανγκ γιὰ τὴν ἀντιπολίτευση∙ ὁ Ναπολεοντίσκος, στὴν τρίτη ἔμπνευσή του γιὰ ἀνατροπὴ τῆς κυβερνήσεως μέσα σὲ δύο μῆνες, μένει πάλι μετέωρος στὸ πολιτικό του κενό, μὲ μοναδικὴ ἐπιτυχἰα τὴν ἀναζωπύρωση τῶν ἐσωκομματικῶν του συγκρούσεων. Ἡ ἀνάκαμψη τῆς οἰκονομίας θὰ προέλθει ἀπ’ τὴν εἰσροὴ ξένων ἐπενδύσεων, φυσικὰ μὲ τὴν βοήθεια τῶν μεταρρυθμίσεων∙ ὅταν γίνεται τόσο μεγάλη εἰσροὴ στὸ Χρηματιστήριο, ἀμέσως αὐτὰ μεταφέρονται ὡς ρευστότης στὴν ἀγορά. Οἱ καταστροφολόγοι ἀπέτυχαν καὶ πάλιν.

Ρευστότης Ἑλλάδος, παρέμβαση Ὄλι Ρὲν

Ἡ ἀναγνώριση ἀπ’ τὸν Ὄλι Ρὲν ὅτι, ὑπάρχει πρόβλημα μὲ τὴν ρευστότητα στὴν ἑλληνικὴ οἰκονομία, ἀφοῦ ἔπλεξε τὸ ἐγκώμιο γιὰ τὴν πρόοδό της, ἀποτυπώνει τὴν πραγματικὴ διάσταση τῶν σχέσεων Ἐπιτροπῆς καὶ Διεθνοῦς Νομισματικοῦ Ταμείου∙ ὁ Ἐπίτροπος, ὡς ὄφειλε, ἔκανε καὶ τὶς παρατηρήσεις του γιὰ συνέχιση τοῦ κυβερνητικοῦ ἔργου, ἀλλὰ ἔθεσε τὸν δάκτυλον ἐπὶ τὸν τύπον τῶν ἥλων. Εἶπε, δηλαδή, ὅτι τὸ κρίσιμο πρόβλημα τῆς Ἑλλάδος εἶναι ἡ ἔλλειψη ρευστότητος κι ἑπομένως ἡ ἀδυναμία τῶν τραπεζῶν γιὰ ἐκπλήρωση τῆς ἀποστολῆς τους, ὅταν γνωρίζει ὅτι ἡ ὕφεση ὑποχώρησε κάτω ἀπὸ 3% στὸ τρίτο τρίμηνο καὶ συνεχίζει τὴν ἴδια πορεία γιὰ τὸ τέταρτο∙ οἱ φωστῆρες ὅμως τοῦ Ταμείου πιέζουν, γιὰ τὴν ρύθμιση πρῶτα τῶν παλαιῶν δανείων καὶ μετὰ τὴν χορήγηση νέων, δηλαδὴ ἐπιδιώκουν τὴν εὐθεῖα ὑπονόμευση τῆς ἀνακάμψεως. Οἱ Εὐρωπαῖοι ἐπαγρυπνοῦν καὶ στέλνουν τὸ μήνυμα τῆς ἀντιδράσεώς τους.

Ἀντιστροφὴ θέματος μέτρων

Ἡ κατηγορηματικὴ ἄρνηση τοῦ πρωθυπουργοῦ στὴν ἐπιβολὴ νέων μέτρων καὶ ἡ ἐπίσκεψή του στὴν Μάλτα καὶ στὴν Ἰταλία εἶχε εὐρεῖα ἀπήχηση στὴν ἑλληνικὴ κοινωνία πρὸς δύο κατευθύνσεις∙ πρὸς τοὺς ἑταίρους καὶ τὸ Διεθνὲς Νομισματικὸ Ταμεῖο περισσότερο, ὅτι ὀφείλουν ἀναγνωρίσαι τὴν πρόοδο τῆς χώρας στὶς μεταρρυθμίσεις καὶ στὴν ἐπανεκκίνηση τῆς οἰκονομίας καὶ νὰ μὴν ζητοῦν παράλογα πράγματα, γεγονὸς ποὺ ἐπιβεβαιώθηκε στὶς δηλώσεις τοῦ Ἀντώνη Σαμαρᾶ καὶ τῶν δύο πρωθυπουργῶν∙ πρὸς τὴν κοινὴ γνώμη, διότι ἀντιλήφθηκε τὸ ποιὸ ἀκριβῶς εἶναι τὸ πρόβλημα καὶ κατέρευσε τὸ κύριο ἐπιχείρημα τῆς ἀντιπολιτεύσεως, ὅτι εἶναι ἡ κυβέρνηση ὑποχείριο τῆς τρόικα. Ἀκόμη κι ἡ διαπλοκὴ τὰ ἔχασε, διότι ἐμφανίσθηκε νὰ ὑποστηρίζει τὶς κυβερνητικὲς θέσεις.

Νεβάδα, μαθητὴς ὁπλισμένος

Ἡ ἀρὰ τῶν ὅπλων βαρύνει ἄσχημα τὴν ἀμερικανικὴ κοινωνία∙ ἕνας μαθητὴς Γυμνασίου στὴν Νεβάδα τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν μπῆκε στὸ πραύλιο τοῦ σχολείου μὲ ὅπλο κι ἄρχισε νὰ πυροβολεῖ στὸν ἀέρα. Ὅταν ἕνας καθηγητής του τοῦ ζήτησε νὰ παραδώσει τὸ ὅπλο, τὸ ἔστρεψε ἐναντίον του καὶ τὸν σκότωσε, ἀλλὰ τραυμάτισε κι ἄλλους δύο συμμαθητές του, ἐνῶ οἱ ὑπόλοιποι ἔτρεχαν ἐντρομοι νὰ σωθοῦν∙ τελικὰ ἔστρεψε τὸ ὅπλο ἐπάνω του κι αὐτοκτόνησε. Ὁ νεαρὸς φυσικὰ πῆρε τὸ ὅπλο ἀπ’ τὸ σπίτι του, ὅπου θὰ τὸ βρῆκε σὲ εὐχερῆ θέση, καὶ μᾶλλον θὰ εἶχε μάθει τὴν χρῆσιν του∙ τὸ θέμα τῆς ὁπλοφορίας, χωρὶς λύση, γίνεται ἡ χειρότερη κατάρα στὴν ἀμερικανικὴ δημοκρατία.

Μεγαρέων συνεπιθεμένων

Οἱ ἀπόγονοι τῶν ὀπαδῶν τοῦ Κύλωνος ἀπέκτησαν δύναμη ἀργότερα καὶ ζητοῦσαν ἐκδίκηση γιὰ τοὺς προγόνους τους∙ ὁ Σόλων εἶχε κύρος εἰς τὰς Ἀθήνας καὶ ζήτησε τὴν λύση τοῦ προβλήματος μὲ δίκη. «Μύρωνος δὲ τοῦ Φλυέως κατηγοροῦντος ἑάλωσαν οἱ ἄνδρες, καὶ μετέστησαν οἱ ζῶντες»∙ σὲ αὐτὴ τὴν δίκη ἐμφανίσθηκε κατήγορος ὁ Μύρων ὁ Φλυεὺς καὶ καταδικάσθηκαν οἱ ἄνδρες, ἐνῶ ὅσοι ἦταν ζωντανοὶ ἐξορίσθηκαν. «Τῶν δ’ ἀποθανόντων τοὺς νεκροὺς ἀνορύξαντες ἐξέρριψαν ὑπὲρ τοὺς ὅρους»∙ κι ὅσους εἶχαν πεθάνει τοὺς ξεθάψανε καὶ πέταξαν τὰ κόκκαλά τους πέρα ἀπ’ τὰ σύνορα τῆς πολιτείας. «Ταύταις δὲ ταῖς ταραχαῖς καὶ Μεγαρέων συνεπιθεμένων»∙ κατὰ τὶς ταραχὲς αὐτὲς ἐπιτέθηκαν καὶ οἱ Μεγαρεῖς. «Ἀπέβαλόν τε Νίσαιαν οἱ Ἀθηναῖοι καὶ Σαλαμῖνα ἐξέπεσον αὖθις»∙ ἔχασαν τὴν Νίσαιαν οἱ Ἀθηναῖοι καὶ ἐξέπεσαν ἀπ’ τὴν κυριαρχία τῆς Σαλαμῖνος ἀμέσως. Γενικεύονταν οἱ συγκρούσεις τῶν ὀλιγαρχικῶν καὶ τῶν δημοκρατικῶν σὲ ὁλόκληρη τὴν Ἑλλάδα.

Εὐσυμβούλιο κατευθύνσεων

Γενικὲς κατευθύνσεις θὰ δώσει αὔριο μᾶλλον τὸ Εὐρωπαϊκὸ Συμβούλιο, διότι εἶναι δύσκολο νὰ λάβει ἀποφάσεις, λόγῳ τῆς ὑπηρεσιακῆς κυβερνήσεως στὴ Γερμανία∙ ἐπείγουν ὅμως δύο προβλήματα, ἡ παρουσία τῆς Εὐρωζώνης στὴν διεθνῆ σκηνή, μὲ τὴν νέα διάσταση τῶν διαδικτυακῶν παρακολουθήσεων τῶν Ἀμερικανῶν στὴ Γαλλία κι ὁπωσδήποτε καὶ στὶς ἄλλες χῶρες, καὶ ἡ ἀνάκαμψη τῆς οἰκονομίας. Στὸ πρῶτο, ἀπάντησε σὲ αὐστηρὸ ὕφος τὸ Παρίσι, ἀλλὰ ἡ Οὐάσιγκτον τὸ ἀντιμετώπισε σὲ χαμηλὸ τόνο, ὅλοι κάνουν παρακολουθήσεις, ὁπότε ἀναμένεται ἡ εὐρωπαϊκὴ θέση∙ φυσικά, συμμετέχει καὶ ἡ Βρεταννία ἡ ὁποία δὲν εἶναι ἄμοιρος τῶν παρακολουθήσεων. Στὸ δεύτερο, ἐπίσης ἡ Εὐρώπη ὀφείλει ἀποστεῖλαι σαφὲς μήνυμα στοὺς λαούς της, ὅτι δὲν ἕρμαιο τῶν κερδοσκόπων τοῦ Διεθνοῦς Νομισματικοῦ Ταμείου καὶ ὅτι θέτει ὡς ἄμεση προιτεραιότητά της τὴν ἀναπτυξιακὴ πολιτική∙ ἡ Ἀγκέλα Μέρκελ εἶναι ὑποχρεωμένη νὰ ἐμπνεύσει ἐμπιστοσύνη στοὺς εὐρωπαϊκοὺς λαοὺς καὶ περισσότερο ἐκείνους τῶν νοτίων χωρῶν.

Γαλλία, ἐνόχληση εἰρωνείας

Ἡ εἰρωνικὴ ἀπάντηση τῆς Οὐάσιγκτον, στὴν αὐστηρὴ διακοίνωση τῶν Παρισίων γιὰ τὸ θέμα τῶν διαδικτυακῶν παρακολουθήσεων, ἔχει ἐνοχλήσει τοὺς Γάλλους, διότι συνοδεύθηκε κι ἀπὸ σκωπτικὰ σχόλια τοῦ ἀμερικανικοῦ τύπου∙ ὁ ἐκπρόσωπος τοῦ Λευκοῦ Οἴκου δήλωσε, ὅτι ὅλοι κάνουν παρακολουθήσεις κι ὅτι μπορεῖ νὰ ἔγιναν καὶ ὑπερβολές, ἀλλὰ καὶ ὅτι ἡ Γαλλία ἔχει κατηγορηθεῖ γιὰ ὑποκλοπές. Ὁ γαλλικὸς τύπος ἐπικρίνει δριμύτατα τὴν ἀμερικανικὴ στάση καὶ ζητάει ἀνταπάντηση τῆς κυβερνήσεως, ἀλλὰ μετὰ τὴ συνάντηση Τζὼν Κέρρυ καὶ Λωρὰν Φαμπιοὺς ἔπεσαν οἱ τόνοι∙ σὲ πολλὲς χῶρες ἔγιναν παρακολουθήσεις, ὅπως στὴν Ἱσπανία καὶ Γερμανία. Στὴ Γαλλία δημοσιεύονται πληροφορίες, ὅτι οἱ παρακολουθήσεις τῶν ἑταιρειῶν ὑψηλῆς τεχνολογίας, Alcatel, Thales καὶ ἄλλες, ἀπέβλεπαν στὴν ἀπόσπαση τῶν μυστικῶν τους τὰ ὁποῖα θεωροῦνται πρωτοποριακὰ παγκποσμίως∙ δηλαδή, δὲν γίνονταν γιὰ διερεύνηση τῶν τρομποκρατικῶν κυκλωμάτων, ἀλλὰ καὶ γιὰ καθαρὰ οἰκονομικοὺς λόγους. Στὰ ἐρωτήματα αὐτὰ δὲν ἀπαντοῦν οἱ Ἀμερικανοί.

Σταθεροποιητικὲς τάσεις

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν σταθεροποιητικὲς τάσεις, μὲ ἐξαίρεση τὴν Σαγκάη, ὅπου παρατηρήθηκε ρευστοποίηση κερδῶν∙ τὸ εὐρὼ παρέμεινε σταθερό, 1,3676 δολλάρια καὶ 134,5150 γιέν, ἐνῶ σημειώθηκε ἐλαφρὰ ὑποχώρηση στὸν χρυσό, 1311,75, καὶ ἄνοδος στὸ πετρέλαιο, 110,36. Οἱ ἐπενδυτὲς τηροῦν στάση ἀναμονῆς, γιὰ τὴν ἐξέλιξη τοῦ θέματος τοῦ χρέους στὶς Ἡνωμένες Πολιτεῖες καὶ τὴν χάραξη τῆς οἰκονομικῆς πολιτικῆς στὴν Εὐρωζώνη∙ στὸ αὐριανὸ Εὐρωσυμβούλιο προβλέπεται ὅτι θὰ γίνει κάποια ἀναφορὰ γιὰ τὴν ἀνάπτυξη, διότι πληθαίνουν οἱ πιέσεις καὶ ἡ πολεμικὴ τοῦ ἀτλαντικοῦ τύπου. Ἡ Ἀγκέλα Μέρκελ κάτι θὰ ἀνακοινώσει, ἔστω καὶ ὡς ὑπηρεσιακὸς καγκελάριος, τόσο γιὰ ὁλόκληρη τὴν Εὐρωζώνη, ὅσο καὶ γιὰ τὶς νότιες χῶρες∙ ἡ προπαγάνδα τῆς καταστροφολογίας δὲν μπορεῖ νὰ μείνει ἀναπάντητη. Στοὺς Ἀναδυόμενους σχολιάζονται οἱ μεγάλες συμφωνίες τῆς Ρωσίας μὲ τὶς Ἰνδίες στὴ Μόσχα, ὅπου βρίσκεται ὁ Μανμονὰχ Σὶνγκ καὶ μὲ τὴν Κίνα στὸ Πεκῖνο ἀπὸ τὸν Δημήτριο Μεντβέντγεφ.

Βραζιλία, μεγάλη συμφωνία

Στὴν καταχώρηση τῆς ἀντλήσεως τοῦ ὑποθαλασσίου πετρελαίου τῆς περιοχῆς Libra, σὲ κονσόρτσιουμ τεσσάρων μεγάλων ἑταιρειῶν, προχώρησε ἡ Βραζιλία∙ τὰ ὑποθαλάσσια ἀποθέματα ὑπολογίζονται σὲ δώδεκα δισεκατομμύρια βαρέλια καὶ ἐπαρκοῦν γιὰ τὶς ἐνεργειακὲς ἀνάγκες τῆς χώρας 35 ἐτῶν. Οἱ ἑταιρεῖες εἶναι, ἡ ἀγγλικὴ Shell, ἡ γαλλικὴ Total, ἀπὸ 20% καὶ ἀπὸ 10% σὲ δύο κινεζικές, ἐνῶ ἡ βραζιλιανὴ Petrobras, ἔχει τὸ 30% καὶ 10% τὸ δημόσιο∙ πρόκειται γιὰ τὰ μεγαλύτερα ὑποθαλάσσια ἀποθέματα παγκοσμίως, ἀνοικτὰ τοῦ Ρίο Ντὲ Τζανέιρο καὶ σὲ βάθος 5000 μέτρων, ἐνῶ συμβαίνει ἡ πρώτη ἰσότιμη συνεργασία δυτικῶν ἑταιρειῶν μὲ κινεζικές. Στὸ Ρίο ἔγιναν διαδηλώσεις ἀπὸ Οἰκολόγους, κατὰ τῆς ἀξιοποιήσεώς τους, διότι δὲν θεωροῦν ἐπαρκεῖς τοὺς ὅρους προστασίας τοῦ περιβάλλοντος, ἐνῶ σημειώθηκαν καὶ συγκρούσεις μὲ τὴν Ἀστυνομία.

Συνεργασία Ίνδιῶν, Ρωσίας

Ὁ πρωθυπουργὸς τῶν Ἰνδιῶν πραγματοποιεῖ ἐπίσημη ἐπίσκεψη στὴ Ρωσία καὶ ἔχει συνομιλίες μὲ τὸν πρόεδρο τῆς χώρας∙ ἀντικείμενο εἶναι ἡ πολιτικὴ καὶ οἰκονομικὴ συνεργασία τῶν δύο χωρῶν, κυρίως στὰ ἀμυντικὰ καὶ ἐνεργειακά. Ὁ Μονμονὰχ Σὶνγκ ζητάει ἀπ’ τὸν Βλαδίμηρο Ποῦτιν τὴν αὔξηση τῶν ρωσικῶν ἐξαγωγῶν πετρελαίου καὶ φυσικοῦ ἀερίου καὶ μὲ ἀγωγοὺς μέσῳ τῶν γειτονικῶν χωρῶν, ἀλλὰ καὶ συμμετοχή τῶν ἰνδικῶν ἑταιρειῶν στὴν ἀξιοποίηση τῶν ἀποθεμάτων τοῦ ἀρκτικοῦ κύκλου∙ στὰ ὅπλα, οἱ Ἰνδίες ἀποτελοῦν τὸν πρῶτο πελάτη τῆς ρωσικῆς πολεμικῆς βιομηχανίας, ἐνῶ οἱ συζητήσεις ἐπεκτείνονται στὴ βαθύτερη συνεργασία μὲ τὴν συμπαραγωγὴ συγχρόνου ὁπλισμοῦ σὲ ἰνδικὰ ἐργοστάσια. Ἡ Μόσχα θεωρεῖ τὸ Νέο Δελχὶ τὸν καλύτερο διαφημιστὴ τῶν ὅπλων της, γιὰ ἐπέκταση τῶν πωλήσεων στὶς χῶρες τῆς Μέσης Ἀνατολῆς.

O διάλογος

Ὁ τύπος στὴν ἐποχή μας, ἔντυπος καὶ ἠλεκτρονικός, ἔχει πάρει ἄλλη μορφὴ στὰ μέσα μαζικὴς ἐπικοινωνίας, μὲ τὰ μεγάλα συμφέροντα, ἀποπνικτικά. Ἡ ψηφιακὴ ἐπανάσταση , ὅμως, καὶ τὸ διαδίκτυο προσφέρουν τὸ κάτι ἄλλο: τὴν δυνατότητα τοῦ πολίτου νὰ χρησιμοποιεῖ τὴ νέα τεχνολογία καὶ νὰ ἔρχεται σὲ ἄμεση ἐπαφὴ μὲ ἄλλους, μὲ τοὺς συμπολίτες του, μὲ τοὺς συνανθρώπους του, κάθε στιγμή. Ἀπευθύνεται «Τὸ Ἐμμελὲς»  πρὸς ὅσους αἰσθάνονται τὴν ἀνάγκη τοῦ διαλόγου , τῆς ἀνταλλαγῆς ἀπόψεων, τῆς συζητήσεως. Ὅσοι παίζοντας στὸ διαδίκτυο μᾶς συναντήσουν, διαβάσουν κάτι, προβληματιστοῦν γιὰ κάτι ἄλλο, ἔχουν κάτι νὰ συμπληρώσουν, νὰ προσθέσουν, τοὺς προσφέρουμε τὴν ἄνεση τῆς ἐκφράσεώς τους, ἰδιαίτερα μετὰ τὴν πλήρη ἐξαχρείωση τοῦ τύπου, περισσότερο τὴν τελευταία διετία στὴν Ἑλλάδα. Χαρά μας εἶναι ὁ διάλογος αὐτός, ο ἤρεμος καὶ δημιουργικὸς διάλογος , γιὰ τὰ τόσα ποὺ μᾶς ἀπασχολοῦν, τὰ σοβαρά καὶ τὰ ἀμελητέα, τὰ πιὸ ὄμορφα ἴσως, ἂν καὶ αὐτὰ εἶναι ἐλάχιστα πλέον. Αὐτὴ εἶναι ἡ ἰσηγορία , ἡ δημιουργικὴ πλευρὰ τῆς νέας τεχνολογίας, ἀρκετὰ πειστικὴ πλέον, ὅπως ἔδειχνε καὶ πρὸ δεκαετίας, ὅταν ξεκίνησε «Τὸ Ἐμμελές», ἂν καὶ διστακτικὰ τότε· σήμερα ἡ ψηφιακὴ τεχνολογία ἀποτελεῖ τὸ ἐφαλτήριο τῆς ἀπελευθερώσεως τῶν λαῶν, ὅπως ἀποδεικνύεται καθημερινά, ὅπως τὸ ζήσαμε καὶ τὸ ζοῦμε μὲ τοὺς «Ἀγανακτισμένους».

Ἐμεῖς ξεκινήσαμε μὲ ἐλάχιστα, μὲ μιὰ μικρὴ σελίδα στὸ διαδίκτυο, τολμηρὸ ἐγχείρημα τότε· ἐλπίδα μας ἦταν, ἡ ἀνταπόκριση, διάλογος. Πιστεύαμε ὅτι ἡ νέα τεχνολογία έχει τὸ μεγάλο πλεονέκτημα, τν ἄμεσο και ζωντανὸ διάλογο · μὲ ἕνα κλίκ καὶ ἀνοίγεις τὴν σελίδα, μὲ ἕνα ἄλλο στέλνεις τὴν ἄποψή σου, τὴν διαβάζει ὁ ἄλλος. Ἐλάχιστα μέσα χρειάζονται. Τότε ἦταν ὑποχρεωτικὴ ἡ χρήση, λόγῳ τεχνολογίας, τοῦ μονοτονικοῦ συστήματος· σήμερα γενικεύεται ἡ ἐπιστροφὴ στὸ πολυτονικὸ, ἐπειδὴ ὅλοι σχεδὸν κατάλαβαν ὅτι ἡ κατάργησή του ἀπέβλεπε ἀπ’ τὴν ἀρχὴ στὸν ἀφελληνισμό μας. Τὴν ἀνάταση τοῦ γένους προοιωνίζουν οἱ ἀντιδράσεις, ἡ ἐκμάθηση καὶ γραφὴ σὲ πολυτονικό, διότι ἡ προφορά του, ὁλοζώντανη στὸν προφορικὸ λόγο πάντοτε, ὁδηγεῖ στὸν ἐλεύθερο πολίτη.

"Τὸ "Ἐμμελές" , καθημερινὴ ἐφημερίδα πολιτικοῦ σχολιασμοῦ , κυκλοφορεῖ ἀπ’ τὴν Δευτέρα ἕως καὶ τὴν Παρασκευή.
Τὸ Σαββατοκύριακο εἶναι δικό σας.