Ἐμβάθυνση τῶν ἀναταράξεων στὸν ΣΥΡΙΖΑ

Οἱ ἀναταράξεις στὸ ἐσωτερικὸ τοῦ ΣΥΡΙΖΑ ἐπεκτείνονται καὶ προσλαμβάνουν ἐκρηκτικὲς διαστάσεις∙ ὁ Ναπολεοντίσκος θέτει ὅριο τῶν πολιτικῶν ἐξελίξεων τὶς εὐρωεκλογές, μὲ σκοπὸ τὴν συσπείρωση τοῦ κόμματός του, μὲ τὴν προοπτικὴ τῆς ἐξουσίας, ἐνῶ ἐμφανίζεται ἔνθερμος ὑποστηρικτὴς τῆς Εὐρωζώνης. Ἀποδέκτες τῆς προπαγάνδας του εἶναι οἱ διαφωνοῦντες στὸ ἐσωτερικὸ τῆς Κουμουνδούρου, μὲ πρωταγωνιστὴ τὴν Ἀριστερὴ πλατφόρμα∙ ἀλλὰ καὶ οἱ ἄλλες συνιστῶσες δὲν πείθονται καὶ τηροῦν ἀποστάσεις ἀσφαλείας ἀπ’ τὸν πρόεδρο, ἐνῶ καὶ τὰ κατώτερα στελέχη καὶ οἱ ὀπαδοὶ τὴν ἀγνοοῦν ἐπιδεικτικά. Οἱ διαφωνοῦντες ἐπισημαίνουν τὴν ἀπροθυμία τῶν στελεχῶν στὶς προσκλήσεις γιὰ κομματικὲς συγκεντρώσεις, ὅπως ἔδειξε ἡ Θεσσαλονίκη∙ ἐπικρίνουν μάλιστα αὐστηρὰ τὴν ἡγεσία ὅτι ἐφησυχάζει μακαρίως μὲ τὴν προβολὴ τῆς διαπλοκῆς καὶ τῶν στημένων, ὅπως τὶςχαρακτηρίζει, δημοσκοπήσεων.

Ἐπάνοδος στὴν προβλήματα

Ἡ παρένθεση τοῦ ἐθνικοῦ ἑορτασμοῦ, μὲ τὶς κορῶνες του, ἔκλεισε καὶ ἐπιστρέφουμε στὴν καθημερινότητα∙ τὸ κύριο πρόβλημα παραμένει ἡ διαπραγμάτευση μὲ τὴν τρόικα καὶ οἱ ἐπιπτώσεις της. Ἡ ἀντιπολίτευση μένει συνεπὴς στὴν καταστροφολογία της κι ἀγνοεῖ τὴν ἐπανεκκίνηση τῆς οἰκονομίας, ὅπως καὶ τὶς ἑπόμενες διώξεις τῶν ἀνακριτῶν γιὰ τὶς κακουργηματικὲς πράξεις τῆς ἀκροδεξιᾶς, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὰ ἄλλα σκάνδαλα, ὅπως τοῦ Γιάννου Παπαντωνίου∙ τὰ θέματα αὐτὰ μᾶλλον θὰ κυριαρχήσουν τὶς ἑπόμενες μέρες στὴν ἐπικαιρότητα, διότι εἶναι καὶ ὥριμα πλέον. Οἱ ἐφέτες ἀνακριτὲς ὁλοκληρώνουν τὴν μελέτη τοῦ φακέλου τῆς Χρυσῆς Αὐγῆς καὶ καλοῦν τοὺς πρώτους γιὰ ἀνάκριση, μὲ προβλεπόμενη τὴν κατάληξή τους, διότι τὰ στοιχεῖα, γιὰ ὀργάνωση ἀνατροπῆς τοῦ πολιτεύματος, εἶναι συντριπτικά∙ ἡ κινητοποίηση τῆς Παρασκευῆς ἔφερε κάποιο κόσμο στὸν σταθμὸ Λαρίσης, ἀλλὰ καὶ αὐτὸς ἦταν ἐλάχιστος γιὰ τὶς ἀνάγκες τοῦ κόμματος, ἐνῶ οἱ τοπικές του ὀργανώσεις φυλλορροῦν.

Διαπραγματεύσεις μὲ τρόικα

Οἱ διαπραγματεύσεις μὲ τὴν τρόικα ἐπαναλαμβάνονται, ἀλλὰ οἱ διαφορὲς δὲν εἶναι μεγάλες, παρὰ τοὺς εὐσεβεῖς πόθους τῆς διαπλοκῆς∙ ἡ ἐπανεκκίνηση τῆς οἰκονομίας ἐξελίσσεται σὲ ἀνάκαμψη, ἐνῶ αὐξάνονται τὰ δημόσια ἔσοδα, διότι ὑπῆρξε καθυστέρηση στὶς προθεσμίες τῆς φορολογίας, καὶ ἡ εἰσροὴ κεφαλαίων στὸ Χρηματιστήριο ἐπιταχύνεται. Οἱ διαφορὲς εἶναι ἐλάχιστες, σὲ σύγκριση μὲ τοὺς προηγούμενους ἐλέγχους, ἀλλὰ μὲ τὴν ἀνάπτυξη τῶν δυναμικῶν μας κλάδων, ὡς κύριο ἐπιχείρημά μας∙ ἡ ψηφιακὴ τεχνολογία πρωταγωνιστεῖ, καθὼς ξεφυτρώνουν σὰν τὰ μανιτάρια οἱ ἐπιχειρήσεις της στὴ χώρα καὶ ἐκτινάσσονται οἱ ἐξαγωγὲς λογισμικοῦ, ἐνῶ ἔχουν τὸ πλεονέκτημα ὅτι τίθενται ἀμέσως σὲ λειτουργία, ἐπειδὴ δὲν ἔχουν σχεδὀν καθόλου πάγιες ἐπενδύσεις. Ἡ τρόικα καὶ οἱ κερδοσκόποι δὲν δύνανται φύσει καταγράψαι τὴν ἁλματώδη ἄνοδο τῆς ψηφιακῆς τεχνολογίας στὴν χώρα μας, δι’ ἐγγενεῖς λόγους∙ δὲν καταλαβαίνουν παρὰ μόνο τὴν λογικὴ τοῦ βιομηχανικοῦ συστήματος. Τὴν δημιουργικότητα τῆς ἑλληνικῆς τὴν ἀγνοοῦν.

Ἀναγνώριση μεταναστευτικοῦ

Στὸ τυπικῆς μορφῆς πρόσφατο Εὐρωσυμβούλιο κυριάρχησαν δύο θέματα, οἱ διαδικτυακὲς παρακολουθήσεις, ἐκτὸς ἡμερησίας διατάξεως, καὶ τὸ μεταναστευτικό• τὰ ἄλλα δὲν συζητήθηκαν καὶ λόγῳ τῆς τυπικότητός του καὶ λόγῳ τῆς ὑπηρεσιακῆς μορφῆς τῆς γερμανικῆς κυβερνήσεως. Στὸ μεταναστευτικὸ ἔγιναν εὐμενῶς δεκτὲς οἱ προτάσεις τοῦ Ἀντώνη Σαμαρᾶ, γιὰ τὴν χάραξη ἑνιαίας μεταναστευτικῆς πολιτικῆς, γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση τοῦ νέου κύματος προσφύγων ἀπ’ τὴν Ἀφρικὴ καὶ τὴν Μέση Ἀνατολή• τὸ μέτωπο τῶν νοτίων χωρῶν ἦταν ἀποτελεσματικό, μετὰ τὶς συναντήσεις τοῦ πρωθυπουργοῦ μὲ τοὺς ὁμολόγους του. Ὅλοι ἀναγνωρίζουν ὅτι τὸ πρόβλημα δὲν ἀντιμετωπίζεται μὲ ἀστυνομικῆς μορφῆς μέτρα, ἀλλὰ δὲν μπορεῖ νὰ εἶναι ξέφραγο ἀμπέλι ἡ Εὐρώπη στοὺς ἀδίστακτους δουλεμπόρους καὶ περισσότερο οἱ ἀκτές της.

Ὁμαλὰ οἱ παρελάσεις μας

Οἱ παρελάσεις ἔγιναν κανονικά, παρὰ τὰ μέτρα ἀσφαλείας διότι πολλὰ κυοφοροῦσαν διάφορα κυκλώματα∙ οἱ παρελάσεις ξαναδίνουν ἐλπίδα καὶ θάρρος στὸν ἁπλὸ κόσμο. Οἱ ἀντεγκλήσεις γιὰ τὴν πρόσκληση τῆς ἀκροδεξιᾶς στὴν Θεσσαλονίκη εἶχαν ἔντονο τὸ μικροκομματικὰ κίνητρα∙ ὅλοι ἀποζητοῦν ὀφέλη ἀπ’ τὴν στάση τους ἀπευθυνόμενοι στοὺς δικούς τους, εἴτε στὰ δεξιὰ εἴτε στὰ ἀριστερά. Τὸ «Ὄχι» ἀποτελεῖ σταθμὸ στὴν ἑλληνικὴ ἱστορία γιατὶ εἶναι πρώτη ἡ νίκη τῶν Ἑλλήνων στὸν πόλεμο, ὅταν οἱ δυνάμεις τοῦ ἄξονος θεωροῦσαν περίπατο τὴν κατάκτηση τῆς Εὐρώπης∙ ἔδωσαν ἐλπίδα καὶ αἰσιοδοξία τὰ Ἑλληνόπουλα καὶ ἀνάταση σὲ ὅλους. Μοναδικὲς εἶναι οἱ στιγμὲς τῆς ὁμαδικῆς ἀνατάσεως τὸ 1940∙ αὐτὲς ἀποτελοῦν τροφὴ γιὰ τὴν ἐπιβίωσή μας.

Ἀφελὼν καὶ τὸ βαρβαρικὸν

Ὁ Ἐπιμενίδης εἰς Ἀθήνας βοήθησε πολὺ στὸν ἐξευγενισμὸ καὶ ἁπάλυνση τῆς νομοθεσίας των∙ ἔγινε πλέον στενὸς φίλος τοῦ Σόλωνος ὁ Κρητικὸς σοφός. «Καὶ γὰρ εὐσταλεῖς ἐποίησε τὰς ἱερουργίας καὶ περὶ τὰ πένθη πρᾳοτέρους»∙ καὶ διότι ἔκανε τοὺς Ἀθηναίους σοβαρώτερους κατὰ τὶς ἱερουργίας καὶ ἁπαλώτερους στὴν ἐκδήλωση τοῦ πένθους τους. «Θυσίας τινὰς εὐθὺς ἀναμίξας πρὸς τὰ κήδη, καὶ τὸ σκληρὸν ἀφελὼν καὶ βαρβαρικόν»∙ ἀναμιγνύοντας κάποιες θυσίες κατὰ τὴν κηδεία, καὶ ἀφαιρώντας τὰ ἄγρια καὶ βαρβαρικὰ ἔθιμα. «ᾯ συνείχοντο πρότερον αἱ πλεῖσται γυναῖκες»∙ τὰ ὁποῖα συνήθιζαν παλαιότερα οἱ περισσότερες γυναῖκες. «Τὸ δὲ μέγιστον, ἱλασμοῖς τισι καὶ καθαρμοῖς καὶ ἱδρύσεσι κατοργιάσας καὶ καθοσιώσας»∙ τὸ πιὸ σημαντικό, μὲ ἐξιλασμοὺς καὶ καθαρμοὺς καὶ ἵδρυση νέων ναῶν καὶ καθαγιασμοὺς καὶ καθιερώσεων. «Τὴν πόλιν ὑπήκοον τοῦ δικαίου καὶ μᾶλλον εὐπειθῆ πρὸς ὁμόνοιαν κατέστησε»∙ καὶ κατέστησε τὴν πόλη ὑπάκοη στὸ δίκαιο καὶ στὴν ὁμόνοια.

Διαδικτυακὲς ὑποκλοπὲς

Οἱ διαδικτυακὲς παρακαλουθήσεις ἐδέσποσαν στὸ πρσφατο Εὐρωσυμβούλιο, μὲ τὴν ὑποστήριξη ὅλων τοῦ γαλλογερμανκοῦ σχεδίου γιὰ ἑνιαία στάση ἀπέναντι στὶς Ἡνωμένες Πολιτεῖες• ἡ Ἀγκέλα Μέρκελ ἀναδεικνύεται ὁ ἡγέτης, ὄχι μόνο τῆς Εὐρώπης ἀλλὰ καὶ τοῦ δυτικοῦ κόσμου• οἱ διαβουλεύσεις τῶν Γερμανῶν καὶ ἄλλων ἁρμοδίων στὴν Οὐάσιγκτον εἶναι τὸ πρῶτο βῆμα, καθὼς γιὰ πρώτη οἱ Ἀμερικανοὶ θὰ δεχθοῦν ἔλεγχο ἀπὸ τρίτους γιὰ θέματα δημοκρατικῆς νομιμότητος καὶ ἀτομικῶν δικαιωμάτων• δεύτερο εἶναι ἡ πρωτοβουλία Γερμανίας καὶ Βραζιλίας γιὰ ψήφισμα τοῦ Συμβουλίου Ἀσφαλείας -ὅπου εἶναι μὴ μόνιμα μέλη- καταδίκης τῶν παρακολουθήσεων καὶ μὲ δεδομένη τὴν ὑποστήριξη, Γαλλίας, Βρεταννίας –ἔστω καὶ ἀκουσίως-, Ρωσίας καὶ Κίνας καὶ μὲ τὴν ἀπομόνωση τῆς Ἀμερικῆς• τρίτο εἶναι ἡ ἑνιαία στάση ὅλων στὸ διεθνὲς συνέδριο τηλεπικοινωνιῶν στὸ Μπαλὶ τῆς Ἰνδονησίας γιὰ ὑπαγωγὴ τῶν κέντρων ἐλέγχου τῶν διαδικτυακῶν ἐπικοινωνιῶν σὲ διεθῆ ὄργανα ἀπὸ ἀμερικανικὰ σήμερα. Ἡ Οὐάσιγκτον ἀντιδρᾶ, ἀλλὰ ματαίως.

Συμφωνίας, Εὐρώπης, Κίνας

Τὴν παρεσμένη ἑβδομάδα, κατὰ τὴν διάσκεψη κορυφῆς Εὐρωζώνης καὶ Κίνας, ὑπογράφηκε ἡ ἐπέκταση τῆς συμφωνίας ἐλευθέρων ἀνταλλαγῶν μεταξὺ τῶν δύο μερῶν• ἡ συμφωνία καλύπτει τὶς ἀνταλλαγὲς φωτοβολταϊκῶν –γιὰ τὰ ὁποῖα εἶχε προκληθεῖ τόσος θόρυβος- καὶ τὸ πάγωμα τοῦ ΦΠΑ στὰ περισσότερα προϊόντα• ἐπίσης ἐπεκτάθηκε καὶ στὶς ἀνταλλαγὲς συναλλάγματος, μὲ τὴν καθιέρωση ποοῦ 45 δις εὐρὼ γιὰ ἐγγύηση swamp μεταξὺ τῶν δύο μερῶν. Τὰ δύο μέρη ἔχουν πλέον προνομιακὲς σχέσεις στὶς ἀνταλλαγές τους, ἐνῶ ἀνάλογη ἔχει ὑπογράψει ἡ Εὐρώπη καὶ μὲ τὸν Καναδᾶ καὶ τὴν Ρωσία• οἱ διαπραγματεύσεις γιὰ τὴν σύναψη παρόμοιας συμφωνίας καὶ μὲ τὶς Ἡνωμένες Πολιτεῖες συνεχίζονται, ἀλλὰ ἡ ὑπόθεση τῶν διαδικτυακῶν παρακολουθήσεων ρίχνει βαρειὰ τὴν σκιά της ἐπάνω τους, καθὼς πολλοὶ ζητοῦν τὴν ἀναβολή τους μέχρι τὴν διευκρίνιση τῆς ἐκτάσεως τῶν παρακολουθήσεων. Ἡ Κίνα μετατρέπεται πλέον ἀπὸ πρῶτος ἐμπορικὸς καὶ σὲ προνομιακὸ ἑταῖρο τῆς Εὐρωζώνης.

Σταθεροποιητικὲς ἀγορὲς

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν σταθεροποιητικὲς τάσεις, λόγῳ τῶν πολλῶν προβλημάτων στὶς Ἡνωμένες Πολιτεῖες∙ τὸ εὐρὼ ὑποχώρησε ἐλαφρὰ στὰ 1,3786 δολλάρια, ἀλλὰ ἀνατιμήθηκε στὰ 134,5590 γιέν, ὅπως καὶ ὁ χρυσός, 1351, ἀλλὰ σταθερὸ πετρέλαιο, 107,61. Οἱ ἐπιπτώσεις τῶν διαδικτυακῶν παρακολουθήσεων καὶ οἱ διαφωνίες στὴν Οὐάσιγκτον γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση τοῦ χρέους εἶναι οἱ κύριες αἰτίες τῆς ἐπιφυλακτικότητος τῶν ἐπενδυτῶν∙ οἱ ὐποκλοπὲς ἔχουν ἄμεσο ἀντίκτυπο στὴν οἰκονομία, διότι πλήττουν τὸ κύρος τῆς Ἀμερικῆς στὸν κόσμο, σὲ μιὰ στιγμὴ μάλιστα σοβαρῆς οἰκονομικῆς της δυσπραγίας. Τὸ χειρότερο εἶναι ὅτι οἱ Ἀμερικανοὶ δὲν παρουσιάζονται ἀποφασιοσμένοι γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση τῆς κρίσεως καὶ τὴν ἀλλαγὴ τῆς διεθνοῦς τους εἰκόνος∙ δίδουν τὴν ἐντύπωση ὅτι ἀκολουθοῦν μοιραῖα τὶς ἐξελίξεις, χωρὶς τὴν ἀπαραίτητη δυναμικὴ ἀντίδραση ἀπ’ τὸν πρόεδρο καὶ τοὺς ἡγετικοὺς πολιτικοὺς καὶ οἰκονομικοὺς κύκλους. Τὸ ἀποτέλεσμα εἶναι ἡ στροφὴ τῶν ἐπενδυτῶν πρὸς τὴν Εὐρώπη καὶ τὴν Ἀνατολικὴ Ἀσία ἐπίσης.

Νοέμβριος, ἀπαρχὴ πολιτικῶν ἐξελίξων

Ἡ ὁλοκλήρωση τῶν διαβουλεύσεων μὲ τὴν τρόικα τὸν ἑπόμενο μῆνα καὶ τῶν διώξεων κατὰ τῆς ἀκροδεξιᾶς, μαζὶ μὲ τὴν ἐπιβεβαίωση τῆς ἀνακάμψεως τῆς οἰκονομίας, θεωροῦνται ὡς ἀπαρχὴ τῶν πολιτικῶν ἐξελίξεων, μὲ ἀποκορύφωσή τους τὶς εὐρωεκλογές• ἡ καταστροφολογία τῆς ἀτλαντικῆς καὶ ἐπιχωρίου διαπλοκῆς, μὲ οὐρά της τὴν ἀντιπολίτευση διαψεύσθηκε ἄλλη μιὰ φορὰ τὸ δεκαοκτάμηνο. Οἱ Εὐρωπαῖοι ἀναγνώρισαν τὴν πρόοδο στὶς μεταρρυθμίσεις καὶ τὴν ἐπανεκκίνηση τῆς οἰκονομίας, άλλὰ καὶ οἱ κερδοσκόποι τοῦ Διεθνοῦς Νομισματικοῦ Ταμείου τὸ ὁμολογοῦν μὲ μασημένα λόγια• ἡ Ἑλλὰς θεωρεῖται πλέον ὡς νησίδα ἀσφαλείας στὴν περιοχή, ἀλλὰ καὶ ὡς δυναμικὸς παράγων στὴν Εὐρωζώνη, ὅπως ἦταν ἐπὶ Κώστα Καραμανλῆ, μὲ ἁπτὸ παράδειγμα τὴν ἀποδοχὴ τῆς πρωτοβουλίας τοῦ Ἀντώνη Σαμαρᾶ, στὸ πρόσφατο Εὐρωσυμβούλιο, γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση τῆς λαθρομεταναστεύσεως. Ἡ δυναμικὴ ἀλλάζει στὸ ἐσωτερικό, καθὼς ἡ ἀντιπολίτευση ἐμφανίζεται ἐντελῶς ἀδύναμη καὶ ἀνέτοιμη γιὰ τὴν στάση της στὶς νέες συνθῆκες• παραμένει δέσμια τῆς καταστροφολογίας, τὴν ὁποία ὅμως ἡ κοινὴ γνώμη ἔχει ταυτίσει μὲ τὴν ἀτλαντικὴ προπαγάνδα καὶ δύσκολα πλέον τὰ ξεχωρίζει αὐτὰ τὰ δύο. Ἀπὸ τὴν ἄλλη ἐμφανίζεται, ὄχι μόνο ἀνέτοιμη γιὰ οὐσιαστικὲς ἐναλλακτικὲς προτάσεις ἀντιμετωπίσεως τῆς κρίσεως, ἀλλὰ ἀδιάβαστης γιὰ τὴν πορεία τουλάχιστον τῆς ἐπανεκκινήσεως τῆς οἰκονομίας• ἐπιδίδεται σὲ τιτιβίσματα τῶν ἐξ Ἑσπερίας «καθηγητῶν» καὶ ἀγνοεῖ τὴν ἑλληνικὴ ἀγορά.
Μετὰ τὸ Εὐρωσυμβούλιο ἡ Ἀγκέλα Μέρκελ δήλωσε, παρ’ ὅτι ὑπηρεσιακὸς ἀκόμη καγκελάριος, ὅτι ἡ στάση τῆς Γερμανίας δὲν ἔχει ἀλλάξει ἀπέναντί μας καὶ ὅτι ἀναμένει τὰ ἀποτελέσματα τῶν διαβουλεύσεων μὲ τὴν τρόικα. Τί τὸ πιὸ εὐνοϊκό; ἀλλὰ ἡ διαπλοκὴ τὸ ἐμφάνισε ὡς ἀποδοκιμασία τῆς κυβερνήσεως, διαστρεβλώνοντάς το, ὅπως καὶ ὅλες σχεδὸν τὶς πληροφορίες γιὰ τὴν οἰκονομία μας• τὸ Βερολίνο λέει διὰ στόματος καγκελαρίου, ὅτι σέβεται τὴν συμφωνία τοῦ περασμένου Νοεμβρίου, ἀλλὰ ἀπομένει, πολὺ φυσικό, καὶ ἡ ἀξιολόγηση τῆς τρόικας, ἐνῶ ἀπὸ τὴν ἄλλη ἔχει πλέξει ἐπανειλημένως τὸ ἐγκώμιο τῆς χώρας μας γιὰ τὴν πρόοδο στὶς μεταρρυθμίσεις. Οἱ ποσοτικὲς διαφορὲς μὲ τὴν τρόικα εἶναι ἐλάχιστες, σὲ σύγκριση μὲ τὰ προηγούμενα χρόνια καὶ τὴν μείωση τῆς ὑφέσεως σὲ δώδεκα μῆνες, ὅταν καὶ τὸ πρωτογενὲς πλεόνασμα θεωρεῖται δεδομένο καὶ μεγαλύτερο τοῦ προβλεπομένου• ἐὰν μάλιστα προστεθεῖ καὶ ἡ ἐκτίναξη τῶν δυμανικῶν κλάδων, μὲ χαρακτηριστικὸ παράδειγμα τὴν ψηφιακὴ τεχνολογία, καὶ τὴν εἰσροὴ κεφαλαίων, τότε τὰ πράγματα εἶναι πιὸ εὐνοϊκὰ γιὰ τὴν Ἑλλάδα. Μόνο τὴν περασμένη ἑβδομάδα ἔχουν εἰσρεύσει στὴν χώρα μας ἑνάμισυ δις εὐρὼ στὸ Χρηματιστήριο, ἐνῶ οἱ ἐξαγωγὲς λογισμικοῦ καλπάζουν, ὅταν πέρυσι, μόνο ἐκεῖνες γιὰ τὴν κινητὴ τηλεφωνία ὑπερέβησαν τὰ ἑπτακόσια ἑκατομμύρια εὐρὼ κι ἄλλα τόσα γιὰ ἄλλους τομεῖς της. Δηλαδὴ ἀποβαίνει ὁ πρῶτος κλάδος τῶν ἐξαγωγῶν μας.
Ὁ γνήσιος ἐπιχειρηματικὸς κόσμος, ποὺ δὲν εἶναι δέσμιος τῶν ὅποιων ἐξαρτήσεων γνωστῶν πλέον τοῖς πᾶσι, γνωρίζει καὶ παρακολουθεῖ συστηματικὰ τὶς ἐξελίξεις, διότι συμμετέχει ἐνεργῶς σὲ αὐτές• πρόκειται γιὰ νέα ἐπιχειρηματικὴ γενιά, χωρὶς οὐδεμία σχέση μὲ τὶς προηγούμενες καὶ πολὺ περισσότερο μὲ τὶς συντεχνιακές τους ἡγεσίες. Αὐτοὶ οἱ νέοι καὶ στὴν ἡλικία ἀνοίγουν τὴν πλειάδα τῶν νέων ἐπιχειρήσεων στὴν ψηφιακὴ τεχνολογία, στὸν τουρισμό, στὰ ἀγροτικὰ προϊόντα ποιότητος, στὴν ἔρευνα κάθε μορφῆς -ὅπως ἡ Σellas στὴ συνεργασία της μὲ τὴν κινεζικὴ Fosun-, στὶς μεταφορές• αὐτοὶ ἀγνοοῦν ἢ καὶ περιφρονοῦν βαθύτατα τὰ προεδρεῖα τοῦ ΣΕΒ καὶ τῶν συνδέσμων καὶ ἐνδιαφέρονται γιὰ τὴν ἀξιοποίηση τῶν δυναμικῶν μας κλάδων καὶ τὴν προβολή τους στὸ ἐξωτερικό. Ἡ παραγωγὴ λογισμικοῦ σὲ ὅλους τοὺς κλάδους, κινητῆς τηλεφωνίας πρώτη, διαστημικῆς τεχνολογίας, ὀπτικῶν ἰνῶν, μεταφορῶν άκολουθεῖ καὶ εἶναι παγκοσμίως πλέον ἀναγνωρισμένη• ἡ ἀποδοτικότης τῶν κλάδων αὐτῶν προσελκύει τοὺς διεθνεῖς κολοσσούς, Google, Huawei, ZTE, NOKIA, SIEMENS καὶ ἄλλους γιὰ τὴν ἵδρυση κέντρων ἐρευνῶν στὴν χώρα μας καὶ τὴν ἀξιοποίηση τοῦ ἐρευνητικοῦ δυναμικοῦ μας. Οἱ ξένοι τὸ ξέρουν καὶ σπεύδουν ἀσθμαίνοντες, εἴτε μέσῳ τοῦ Χρηματιστηρίου γιὰ τὴν ἀγορὰ τῶν παλαιῶν ἑταιρειῶν, εἴτε ἀπ’ εὐθείας στὶς νέες ἑταιρεῖες ποὺ ξεφυτρώνουν σὰν τὰ μανιτάρια, εἴτε πρὸς τὰ πανεπιστημιακὰ καὶ ἄλλα κέντρα γιὰ συνεργασία μαζί τους.
Ὁ νέος αὐτὸς ἐπιχειρηματικὸς κόσμος διαπιστώνει ἕνα πρᾶγμα τουλάχιστον, τὴν παντελῆ ἀγνόησή του ἀπ’ τὴν καθιερωμένη ἡγεσία τῶν παλιῶν ἐπιχειρηματιῶν καὶ ἀπ’ τὰ πολιτικὰ κόμματα, μὲ τὴν ἐξαίρεση τοῦ πρωθυπουργοῦ καὶ τῶν συνεργατῶν του• κινοῦνται πάνω σὲ ἀσύμβατες εὐθεῖες πρὸς διαφορετικὲς κατευθύνσεις κι ἀποκλείεται νὰ συναντηθοῦν. Οἱ νεαροὶ στὴν ἡλικία ἐπιχειρηματίες μιλοῦν τὴν ἴδια γλῶσσα μὲ τοὺς νέους έρευνητὲς καὶ ἐργαζόμενους καὶ σχηματίζουν ἤδη ἕνα νέο ρεῦμα στὴν οἰκονομικὴ καὶ πολιτική μας ζωή• αὐτοὶ ἐργάζονται καὶ δροῦν, ἀνεξαρτήτως τῶν παραδοσιακῶν ἐπαγγελματικῶν ἑνώσεων, μὲ κύριο σκοπό τους τὴν ἀνάπτυξη τῶν ἐπιχειρήσεών τους καὶ τῆς χώρας. Τὴν πονοῦν αὐτοὶ τὴν Ἑλλάδα καὶ τὴν φροντίζουν, ἔστω καὶ μόνο γιὰ τὴν ἀξιοποίηση τῆς γλώσσης μας, στὴν ὁποία τὸ ξέρουν ἢ τὸ διαισθάνονται ὅτι ὀφείλουν σὲ μεγάλο μέρος τὴν ἐπιτυχία τους• ταυτοχρόνως τὸ δείχνουν ὅτι αἰσθάνονται περιφρόνηση πρὸς τὶς παλιὲς ἐπαγγελματικὲς ἑνώσεις καὶ τὰ κόμματα. Βλέπουν ὅτι δὲν ἔχουν τίποτε κοινὸ μαζί τους καὶ ὅτι ἀμφότερα εἶναι ξεκομμένα ἀπ’ τὴν Ἑλλάδα καὶ ἀρρήκτως συνδεδεμένα μὲ τὰ ἀτλαντικὰ κυκλώματα• τὸ ὁμολογοῦν μεταξύ τους, ὅτι τὰ κόμματα καὶ οἱ ἐπαγγελματικὲς ἑνώσεις δὲν ἔχουν οὐδεμία σχέση μὲ τὴν Ἑλλάδα, δὲν πατοῦν χῶμα ἑλληνικό, κι αὐτὸ εἶναι τὸ χειρότερο γιὰ τοὺς δύο αὐτοὺς παράγοντες τῆς ζωῆς μας.
Ἡ πλήρης ἀποκοπὴ τῆς ἀντιπολιτεύσεως ἀπ’ τὴν ἑλληνικὴ πραγματικότητα συμπληρώνεται μὲ τὴν παντελῆ ἄγνοιά της ἢ τὴν διαστρέβλωση τῶν εὐρωπαϊκῶν ἐξελίξεων• οἱ διαδικτυακὲς παρακολουθήσεις ἔφεραν στὴν κορυφὴ τῆς δυτικῆς παρουσίας τὴν Ἀγκέλα Μέρκελ, μὲ τὴν Εὐρωζώνη σὲ συμπληρωματικὸ ρόλο. Ἡ ἑλληνικὴ κυβέρνηση, λόγῳ τῆς καταστάσεώς μας, δὲν ἔχει τὴν ἄνεση τῆς παρεμβάσεως, ἂν καὶ ὁ Ἀντώνης Σαμαρᾶς ὑποστήριξε τὴν καγκελάριο στὸ Εὐρωσυμβούλιο• ἡ ἀντιπολίτευση εἶχε τὴν δυνατότητα ἀξιοποιῆσαι τὸ θέμα ὑπὲρ ἑαυτῆς, ὡς ἀριστερὴ ὑποτίθεται καὶ ὑπὲρ τῆς Ἑλλάδος. Δὲν ἔκανε τίποτε καὶ μὲ τὴν σιωπή της, ἀφοῦ δὲν καταδίκασε καθόλου τὴν καταπάτηση τῶν δημοκρατικῶν δικαιωμάτων, ἔδειξε ὅτι εὐνοεῖ τοὺς Ἀμερικανούς, ἀκολοθοῦσα κατὰ βῆμα τὴν διαπλοκή• στὸν κόσμο ὅμως ἀφήνει τὴν ἐντύπωση ὅτι εἶναι ὑποχείρια τῶν ἀμερικανικῶν κυκλωμάτων κι αὐτὸ εἶναι τὸ χειρότερο γι’ αὐτην. Στὴν πράξη ἐπιβεβαιώνει τὶς ὑποψίες ὅτι εἶναι δέσμια τῶν ἀτλαντικῶν κερδοσκοπικῶν κεφαλαίων, περισσότερο ὁ Ναπολεοντίσκος, καὶ ἁπλῶς τὰ ὑπηρετεῖ κανονικά• ἡ πολιτική μας ζωὴ ἀποκτᾶ ἔτσι μονοδιάστατη ἔκφραση, ὅταν ἡ ἀντιπολίτευση στὸ σύνολό της σχεδὸν δὲν ἔχει ἐπαφὴ μὲ τὰ δυναμικὰ στρώματα τῆς ἑλληνικῆς πραγματικότητος. Τὸ παρήγορο εἶναι ἕνα, ἡ περιφρόνηση τοῦ κόσμου ἀπέναντί της• δηλαδή, δὲν ἀναμένει τίποτε ὁ κόσμος ἀπὸ αὐτὴν καὶ ἑτοιμάζεται πλέον γιὰ τὶς ἀναπότρεπτες πολιτικὲς ἐξελίξεις.

O διάλογος

Ὁ τύπος στὴν ἐποχή μας, ἔντυπος καὶ ἠλεκτρονικός, ἔχει πάρει ἄλλη μορφὴ στὰ μέσα μαζικὴς ἐπικοινωνίας, μὲ τὰ μεγάλα συμφέροντα, ἀποπνικτικά. Ἡ ψηφιακὴ ἐπανάσταση , ὅμως, καὶ τὸ διαδίκτυο προσφέρουν τὸ κάτι ἄλλο: τὴν δυνατότητα τοῦ πολίτου νὰ χρησιμοποιεῖ τὴ νέα τεχνολογία καὶ νὰ ἔρχεται σὲ ἄμεση ἐπαφὴ μὲ ἄλλους, μὲ τοὺς συμπολίτες του, μὲ τοὺς συνανθρώπους του, κάθε στιγμή. Ἀπευθύνεται «Τὸ Ἐμμελὲς»  πρὸς ὅσους αἰσθάνονται τὴν ἀνάγκη τοῦ διαλόγου , τῆς ἀνταλλαγῆς ἀπόψεων, τῆς συζητήσεως. Ὅσοι παίζοντας στὸ διαδίκτυο μᾶς συναντήσουν, διαβάσουν κάτι, προβληματιστοῦν γιὰ κάτι ἄλλο, ἔχουν κάτι νὰ συμπληρώσουν, νὰ προσθέσουν, τοὺς προσφέρουμε τὴν ἄνεση τῆς ἐκφράσεώς τους, ἰδιαίτερα μετὰ τὴν πλήρη ἐξαχρείωση τοῦ τύπου, περισσότερο τὴν τελευταία διετία στὴν Ἑλλάδα. Χαρά μας εἶναι ὁ διάλογος αὐτός, ο ἤρεμος καὶ δημιουργικὸς διάλογος , γιὰ τὰ τόσα ποὺ μᾶς ἀπασχολοῦν, τὰ σοβαρά καὶ τὰ ἀμελητέα, τὰ πιὸ ὄμορφα ἴσως, ἂν καὶ αὐτὰ εἶναι ἐλάχιστα πλέον. Αὐτὴ εἶναι ἡ ἰσηγορία , ἡ δημιουργικὴ πλευρὰ τῆς νέας τεχνολογίας, ἀρκετὰ πειστικὴ πλέον, ὅπως ἔδειχνε καὶ πρὸ δεκαετίας, ὅταν ξεκίνησε «Τὸ Ἐμμελές», ἂν καὶ διστακτικὰ τότε· σήμερα ἡ ψηφιακὴ τεχνολογία ἀποτελεῖ τὸ ἐφαλτήριο τῆς ἀπελευθερώσεως τῶν λαῶν, ὅπως ἀποδεικνύεται καθημερινά, ὅπως τὸ ζήσαμε καὶ τὸ ζοῦμε μὲ τοὺς «Ἀγανακτισμένους».

Ἐμεῖς ξεκινήσαμε μὲ ἐλάχιστα, μὲ μιὰ μικρὴ σελίδα στὸ διαδίκτυο, τολμηρὸ ἐγχείρημα τότε· ἐλπίδα μας ἦταν, ἡ ἀνταπόκριση, διάλογος. Πιστεύαμε ὅτι ἡ νέα τεχνολογία έχει τὸ μεγάλο πλεονέκτημα, τν ἄμεσο και ζωντανὸ διάλογο · μὲ ἕνα κλίκ καὶ ἀνοίγεις τὴν σελίδα, μὲ ἕνα ἄλλο στέλνεις τὴν ἄποψή σου, τὴν διαβάζει ὁ ἄλλος. Ἐλάχιστα μέσα χρειάζονται. Τότε ἦταν ὑποχρεωτικὴ ἡ χρήση, λόγῳ τεχνολογίας, τοῦ μονοτονικοῦ συστήματος· σήμερα γενικεύεται ἡ ἐπιστροφὴ στὸ πολυτονικὸ, ἐπειδὴ ὅλοι σχεδὸν κατάλαβαν ὅτι ἡ κατάργησή του ἀπέβλεπε ἀπ’ τὴν ἀρχὴ στὸν ἀφελληνισμό μας. Τὴν ἀνάταση τοῦ γένους προοιωνίζουν οἱ ἀντιδράσεις, ἡ ἐκμάθηση καὶ γραφὴ σὲ πολυτονικό, διότι ἡ προφορά του, ὁλοζώντανη στὸν προφορικὸ λόγο πάντοτε, ὁδηγεῖ στὸν ἐλεύθερο πολίτη.

"Τὸ "Ἐμμελές" , καθημερινὴ ἐφημερίδα πολιτικοῦ σχολιασμοῦ , κυκλοφορεῖ ἀπ’ τὴν Δευτέρα ἕως καὶ τὴν Παρασκευή.
Τὸ Σαββατοκύριακο εἶναι δικό σας.