Ἀναθέρμανση τῶν ἑλληνορωσικῶν σχέσεων

Οἱ συνομιλίες τοῦ Σεργκέι Λαβρὼφ μὲ τὸν Ἀντώνη Σαμαρᾶ καὶ τὸν Εὐάγγελο Βενιζέλο ἀποτέλεσαν τὴν ἀφορμὴ γιὰ τὴν ἀναθέρμανση τῶν ἑλληνορωσικῶν σχέσεων∙ ὁ πάγος ἐλυωσε καὶ οἱ προοπτικὲς γιὰ ἐπενδύσεις καὶ συμμετοχὴ στὶς ἀποκρατικοποιήσεις εἶναι εὐοίωνες, ἐνῶ ὑποσχέθηκε καὶ μείωση τῶν τιμῶν τοῦ φυσικοῦ ἀερίου, στὸ ἐπίπεδο τῶν ἄλλων χωρῶν, ἀλλὰ καὶ ἀνανέωση τοῦ ἐνδιαφέροντος τῆς Γκάζπρομ γιὰ τὴν ΔΕΠΑ, ὑπὸ τὸν ὅρο τῆς διευκρινίσεως τῆς στάσεως τῆς Ἐπιτροπῆς. Στὸ ὑπουργεῖο ὑπεγράφησαν πολλὲς συμφωνίες, ἐνῶ ἡ κυβέρνηση ὑποσχέθηκε, ὅτι, κατὰ τὴν διάρκεια τῆς προεδρίας της στὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση τὸ ἑπόμενο ἑξάμηνο, θὰ φροντίσει γιὰ τὴν κατάργηση τῆς βίζας στοὺς Ρώσους ἐπισκέπτες στὴν Ἕνωση∙ ὁ ρόλος τῆς Ἑλλάδος, ὡς νησίδος ἀσφαλείας στὴν Ἀνατολικὴ Μεσόγειο μέτρησε στὶς συνομιλίες.

Οἰκονομία, καλὰ στοιχεῖα

Τὰ οἰκονομικὰ στοιχεῖα εἶναι εὐοίωνα, καθὼς αὐξάνονται, περὰν τῶν στόχων τὰ δημόσια ἔσοδα, ἐπειδὴ ἔχουν καθυστερήσει οἱ φορολογικὲς δηλώσεις, ἐνῶ καὶ οἱ ξένες ἐπενδύσεις ἐπιταχύνονται∙ ἡ διαπλοκὴ καὶ ἡ ἀντιπολίτευση μένουν μὲ τὶς κορῶνες τους τῆς καταστροφολογίας. Ἡ φορολόγηση τῶν ἀκινήτων μᾶλλον θὰ εἶναι πολὺ μικρότερη κι ἀπ’ τὸ χαράτσι κι ἀπ’ τὸ προσχέδιο, διότι ἐπικαλύπτεται ἡ διαφορὰ ἀπ’ τὴν αὔξηση τῶν ἐσόδων∙ οἱ τελικὲς ἀποφάσεις συζητήθηκαν χθὲς στὴν συνάντηση Ἀντώνη Σαμαρᾶ καὶ Εὐάγγελου Βενιζέλου, ἀλλὰ οἱ λεπτομέρειες θὰ ἀνακοινωθοῦν ἀπ’ τὸν ὑπουργὸ Οἰκονομικῶν. Τὸ Χρηματιστήριο εἶναι τὸ βαρόμετρο, καθὼς καὶ ἡ ρευστοποίηση κερδῶν ὁλοκληρώθηκε ἐντὸς τῆς συνεδριάσεως μὲ ἄνοδο στὸ κλείσιμο, ἀλλὰ καὶ ἡ COSCO ἀνακοίνωσε αὔξηση τῆς διακινήσεως ἐμπορευματοκιβωτίων κατὰ 30% τὸ τρίτο τρίμηνο καὶ χωρὶς τὴν ἐπέκτασή της στὴν νέα προβλῆτα∙ ὁ τουρισμὸς συνεχίζει σὲ πολλὰ νησιά, ἀλλὰ ἡ ψηφιακὴ τεχνολογία φέρει περισσότερες ἐπενδύσεις.

Ἐξέγερση κατὰ τοῦ Βούβαλου

Τὴν μορφὴ ἐξεγέρσεως κατὰ τοῦ Βούβαλου πῆρε ἡ κατακραυγὴ γιὰ τὶς δηλώσεις του περὶ ὑποκλοπῶν∙ ὅλοι πλέον βάλλουν ἐναντίον του, ἀκόμη καὶ οἱ σύντροφοί του ποὺ τὸν συνόδευαν στὶς διασυνδέσεις του μὲ τοὺς Ἀμερικανούς∙ τὸ κακὸ πάντως ἔγινε κι ἡ χώρα μας ἐξετέθη ἀνεπανόρθωτα διεθνῶς καὶ περισσότερο στοὺς Εὐρωπαίους. Οἱ Ἀμερικανοὶ καὶ οἱ Τοῦρκοι ἐπικαλοῦνται πλέον τὶς δηλώσεις του, γιὰ νὰ δικαιολογήσουν τὶς δικές τους ἁμαρτίες∙ Γερμανοὶ καὶ Γάλλοι εἶναι ἐξαγριωμένοι. Φαίνεται ὅτι βρίσκεται στὶς γεννητικές του ρίζες ἡ προδοσία τῆς Ἑλλάδος∙ ὁ παπποῦς ὀργάνωσε τὰ Τάγματα Ἀσφαλείας, ὁ ἐγγονὸς ἀνοίγει τὶς πύλες γιὰ τὰ τάγματα τῆς ἠλεκτρονικῆς ἐποχῆς, δὲν διαφέρουν σὲ τίποτε. Τὸ ἐρώτημα εἶναι ἄλλο, τὸ γιατὶ τὸ ἔκανε, ὅταν γνώριζε ὅτι θὰ γίνει ὁ ἀποδιοπομπαῖος τράγος; μία εἶναι ἡ ἑρμηνεία, δὲν μποροῦσε νὰ κάνει ἀλλιῶς. Ἡ ἐντολὴ εἶναι ἐντολή, πρέπει νὰ τὴν ἐκτελέσει.

Βούβαλος, πιστὸς ὑπηρέτης

Ὁ Βούβαλος, μὲ τὴν καταγγελία του, γιὰ δῆθεν ὑποκλοπὲς κι ἀπὸ ἑλληνικὲς μυστικὲς ὑπηρεσίες, ἐκτέλεσε πιστὰ τὶς ἐντολὲς τῶν ὑπερατλαντικῶν ἀφεντικῶν του∙ γνώριζε λέει ὅτι ἡ ΚΥΠ ἔκανε ὑποκλοπὲς τοῦ Ἀμερικανοῦ πρεσβευτοῦ, ὅπως καὶ ἡ ΣΙΑ τοῦ πρωθυπουργοῦ καὶ ἄλλων πολιτικῶν μας. Τότε, γιατὶ διατυμπάνιζαν μὲ τὸν ἀρχηγό του, ὅτι ὁ Κώστας Καραμανλῆς ἔκανε παρακολουθήσεις στοὺς ἀντιπλαλοους του καὶ ὄχι οἱ Ἀμερικανοί∙ πότε λέει ἀλήθεια, τότε ἢ τώρα; Ἡ οὐσία εἶναι ἄλλη, γίναμε πάλι ρεζίλι τῶν σκυλιῶν διεθνῶς ὡς χώρα, ἀλλὰ καὶ προσέφερε ἀνυπολόγιστη ὑπηρεσία στοὺς Ἀμερικανοὺς ἀπέναντι στοὺς Εὐρωπαίους∙ καλὸ παιδὶ εἶναι καὶ ὑπάκουο. Ἀλλά, ἡ μήνυση τοῦ δικηγόρου πρέπει νὰ ἐκτελεσθεῖ καὶ νὰ συλληφθεῖ πάραυτα.

Φορολόγηση ἀγροτεμαχίων

Ἡ φορολόγηση τῶν ἀγροτεμαχίων ἔχει προκαλέσει ἔντονες ἀντιδράσεις, τόσο στοὺς ἀγρότες ὅσο καὶ στὴ Βουλή∙ μάλιστα ἤδη 22 βουλευτὲς τῆς Νέας Δημοκρατίας ζήτησαν τὴν κατάργηση στὴν πράξη τοῦ σχετικοῦ νομοσχεδίου. Ἡ φορολόγηση εἶναι μνημονιακὴ ὑποχρέωση καὶ δὲν ἀναιρεῖται μὲ κανέναν τρόπο, παρὰ μόνο ἁπαλύνεται ὅσο γίνεται κι αὐτὴ μᾶλλον εἶναι ἡ πρόθεση τῆς κυβερνήσεως∙ ἡ ἀντιπαράθεση μὲ τὴν διαπλοκὴ καὶ τὴν ἀντιπολίτρευση εἶναι ὀξύτατη, ἀλλὰ μᾶλλον σὲ κάποιο συμβιβασμὸ θὰ καταλήξει. Τὸ μεγάλο ἐπιχείρημα τῆς κυβερνήσεως εἶναι ἡ ἐπανεκκίνηση καὶ ἡ ἀνάκαμψη τῆς οἰκονομίας∙ αὐτὸ τὸ βλέπει νὰ γίνεται μὲ ἐπιταχυνόμενο ρυθμὸ καὶ θὰ καταγραφεῖ στὴν ὕφεση τοῦ τρίτου τριμήνου. Μόλις ἀνακοινωθοῦν τὰ ἐπίσημα στοιχεῖα ἀλλάζουν τὰ πράγματα.

Ἱερᾶς ἐλαίας αἰτησάμενος

Ὁ Ἐπιμενίδης ἀπάλλαξε τοὺς Ἀθηναίους ἀπὸ πολλὲς προκαταλήψεις τῶν ταφικῶν τους ἐθίμων∙ ἦταν στὶς ἀρχὲς τοῦ ἕκτου αἰῶνος. «Ὅμοιον δέ τι καὶ Θαλῆν εἰκάσαι λέγουσι»∙ κάτι παρόμοιο προαισθάνθηκε λένε καὶ ὁ Θαλῆς, γιὰ τὴν πρόβλεψη τοῦ Ἐπιμενίδου γιὰ τὴν Μουνυχία. «κελεῦσαι γὰρ αὐτὸν ἔν τινι τόπῳ τῆς Μιλησίας φαύλῳ καὶ παρορωμένῳ τελευτήσαντα θεῖναι»∙ διότι ἔδωσε ἐντολὴ ὅταν πεθάνει νὰ τὸν θάψουν σὲ κάποιο μέρος ἄγνωστο καὶ παραμελημένο. «Προειπὼν ὡς ἀγορά ποτε τοῦτο Μιλησίων ἔσται τὸ χωρίον»∙ προέβλεψε ὅτι αὐτὸ θὰ γίνει κάποτε ἡ ἀγορὰ τῶν Μιλησίων. «Ἐπιμενίδης μὲν οὖν μάλιστα θαυμασθείς»∙ ὁ Ἐπιμενίδης λοιπὸν ἀφοῦ πολὺ δοξάσθηκε. «Καὶ χρήματα διδόντων πολλὰ καὶ τιμὰς μεγάλας τῶν Ἀθηναίων»∙ καὶ τοῦ ἔδωσαν πολλὰ χρήματα καὶ μεγάλες τιμὲς οἱ Ἀθηναῖοι. «Οὐδὲν ἢ θαλλὸν ἀπὸ τῆς ἱερᾶς ἐλαίας αἰτησάμενος καὶ λαβὼν ἀπῆλθεν»∙ τίποτε δὲν πῆρε φεύγοντας ἐκτὸς ἀπὸ κλαδὶ τῆς ἱερᾶς ἐλαίας.

Εὐρωαμερικανικὸς πόλεμος

Οἱ προεκτάσεις τῶν διαδικτυακῶν παρακολουθήσεων τῶν Εὐρωπαίων ἀπ’ τοὺς Ἀμερικανοὺς ἔχει συνέχεια λόγῳ πολιτικῶν παρεμβάσεων∙ οἱ διαβουλεύσεις τῶν Εὐρωπαίων παραγόντων στὴν Οὐάσιγκτον θὰ διαρκέσουν, μὲ τὸν ἐντοπισμὸ ἀρκετῶν ἢ ὀλιγωτέρων στοιχείων, ἀλλὰ σὲ πολιτικὸ ἐπίπεδο θὰ ληφθεῖ ἡ ἀπόφαση. Οἱ ἀποκαλύψεις ἀποτελοῦν εὐθεῖα πρόκληση πρὸς τὴν εὐρωπαϊκὴ κοινὴ γνώμη, ἡ ὁποία θεωροῦσε τὶς Ἡνωμένες Πολιτεῖες ὡς ὀχυρὸ τῶν δημοκρατικῶν δικαιωμάτων∙ ὁπωσδήποτε γνώριζαν ὅτι δὲν ἦταν ἀρκετὰ διακριτικοὶ στὴ συμπεριφορά τους οἱ Ἀμερικανοὶ ὡς πρὸς τὰ ἀτομικὰ δικαιώματα, ἀλλὰ ὄχι κι ὡς τὸ σημεῖο παρακολουθήσεως τῶν ἡγετῶν τους. Εἶναι ἡ τελευταία σταγόνα τῆς ὑπεροπτικῆς συμπεριφορᾶς ποὺ ξεχείλισε τὸ ποτῆρι∙ ἔτσι καὶ οἱ ἡγέτες τους δὲν μποροῦν νὰ ὑποχωρήσουν, πέρα ἀπὸ κάποιο σημεῖο, χωριστὰ τὸ ὅτι ὁ Γάλλος πρόεδρος τὸ θεωρεῖ κι ὡς θεῖο δῶρο ἀνακτήσεως τῆς δημοτικότητός του. Ὅσο γιὰ τὴν βοήθεια τοῦ δικοῦ μας Βούβαλου, αὐτὴ δὲν μετράει.

Πυρηνικὴ μόλυνση Εἰρηνικοῦ

Ἡ μόλυνση ἀπ’ τὸ πυρηνικὸ ἀτύχημα τῆς Φουκουσίμα ἔχει προκαλέσει ἀνεπανόρθωτη ζημία στὸν Εἰρηνικὸ ὠκεανό, σύμφωνα μὲ τὶς μετρήσεις διεθνῶν ὀργανισμῶν∙ τὸ μολυσμένο ὕδωρ μὲ στρόντιο, τρίτιο καὶ καίσιο ποὺ διέρρευσε στὸν ὠκεανὸ ὑπολογίζεται σὲ 400000 τόνους στὰ δυόμισυ αὐτὰ χρόνια. Ἡ ραδιενέργεια ἐξαπλώθηκε αὐτομάτως σὲ ὁλόκληρο τὸν ὠκεανὸ ὁ ὁποῖος καλύπτει τὸ 40% περίπου τῆς γήινης ἐπιφάνειας κι ἔχει φθάσει μέχρι τὶς πιὸ ἀπόμακρες ἀκτές του∙ στὴν Ἰαπωνία, στὴ Βόρειο Ἀμερική, Ἀλάσκα, Καναδᾶ καὶ δυτικὲς πολιτεῖες ἔχουν κατακλυσθεῖ οἱ ἀκτὲς καὶ ὅλοι οἱ ζωντανοὶ ὀργανισμοὶ ποὺ ζοῦν στὴ θάλασσα ἀπ’ τὸ μολυσμένο ὕδωρ. Ἡ ἐπισήμανση τῶν κινδύνων στὴν ἀνθρώπινη ζωὴ δὲν γίνεται σὲ ἱκανοποιητικὸ βαθμό, ὄχι μόνο στὴν Ἰαπωνία -ὅπου δικαιολογεῖται σὲ κάποιο βαθμό-, ἀλλὰ καὶ στὶς ἄλλες χῶρες∙ οἱ εἰδικοὶ ὑπογραμμίζουν ὅτι οἱ κίνδυνοι γιὰ τὴν ἐκδήλωση καρκίνων διαφόρων μορφῶν στοὺς κατοίκους εἶναι πολὺ μεγάλοι.

Ἀνοδικὲς τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν ἀνοδικὲς τάσεις παγκοσμίως, μετὰ ἀπὸ διήμερη ὑποχώρηση∙ τὸ εὐρὼ ὑποχώρησε ἐλαφρὰ στὰ 1,3759 δολλάρια, ἀλλὰ βελτιώθηκε στὰ 135,1650 γιὲν, ὅπως καὶ ὁ χρυσός, 1349,50 καὶ τὸ πετρέλαιο, 109,25. Ἡ βελτίωση τοῦ ἐπιχειρηματικοῦ κλίματος στὴν Εὐρωζώνη, στὸ ὑψηλότερο ἐπίπεδο τῆς τριετίας, συνέβαλε στὴν ἄνοδο, ὅπως καὶ ἡ ἔξοδος τῆς Ἱσπανίας ἀπ’ τὴν ὕφεση, ἔστω καὶ μὲ ὁριακὴ ἀνάκαμψη∙ στὴν Κίνα ἡ ἀνεργία ὑποχώρησε στὸ 4%, στὸ χαμηλότερο στὴν ἱστορία της στὶς ἀστικὲς περιοχές, τὸ ὁποῖο σημαίνει ὅτι ἀντιμετωπίζει ἔλλειψη ἐργατικῶν χειρῶν. Ὅταν ἡ ἀνεργία ὑποχωρήσει κάτω ἀπ’ τὸ 5-6%, τότε αὐτὸ θεωρεῖται ἀνεργία τριβῆς, δηλαδὴ ὀφείλεται στὴν ἀλλαγὴ ἐργασίας καὶ στὶς προσωπικὲς ἀναζητήσεις τῶν ἐργαζομένων∙ ἡ Κίνα ἔχει περάσει στὴν ἐπιτάχυνση τῆς ἀναπτύξεώς της, ἂν καὶ ἡ κυβέρνηση ἐπιδιώκει τὴν διατήρησή της στὸ 7,5% μὲ 8%, διότι ἐνδιαφέρεται γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση τῶν οἰκολογικῶν της προβλημάτων.

Κινητά, ἐπικράτηση Samsung

Οἱ Νοτιοκορεάτες ἐπικρατoῦν στὴν ἀγορὰ κινητῆς τηλεφωνίας καὶ smartphone, μὲ πολὺ μεγάλη διαφορά∙ ἡ Samsung τὸ τρίτο τρίμηνο πούλησε 88,4 ἑκατομμύρια κινητά, μὲ μερίδιο 35,2% τῆς ἀγορᾶς, ἔναντι 33,8 τῆς Apple καὶ μερίδιο 13,4% ἀντιστοίχως, ἐνῶ οἱ ἄλλες ἑταιρεῖες ἀκολουθοῦν σὲ ἀπόσταση, μὲ 12,7 ἑκατομμύρια τῆς Huawei καὶ 8,8 τῆς NOKIA. Ἡ κινητὴ τηλεφωνία καὶ τὰ smartphone ἀποτελοῦν τὸ μέλλον τῶν διαδικτυακῶν ἐπιχειρήσεων, διότι ἐπιτρέπουν τὴν ἀπαξίωση τοῦ προσωπικοῦ καὶ τοῦ φορητοῦ ὑπολογιστῆ, ἐπειδὴ μπορεῖ νὰ διεκπεραιώσει κανεὶς ὅλες τὶς δουλειές του μέσα ἀπὸ αὐτά∙ οἱ πωλήσεις στὶς ἀναπτυσσόμενες χῶρες θεωροῦνται πρόκληση γιὰ τὶς μεγάλες ἑταιρεῖες, ἐπειδὴ ὁ πληθυσμός τους ἔχει τὴν ἄνεση τῆς χρησιμοποιήσεως τῶν κινητῶν, μὲ τὶς ὀπτικὲς ἴνες, καὶ σὲ περιοχές, χωρὶς ἄλλες διευκολύνσεις.

Πεκῖνο, σύλλληψη δραστῶν

Ἡ Ἀστυνομία τοῦ Πεκίνου ἀνακοίνωσε ὅτι συνέλαβε πέντε Οὐικγούρους, ὡς ἐνόχους γιὰ τὴν προχθεσινὴ τρομοκρατικὴ ἐπίθεση στὴν πλατεῖα Τιὲν Ἀνμέν, μὲ πέντε νεκροὺς καὶ 38 τραυματίες, ἐνῶ ἀναζητάει καὶ ἄλλους τρεῖς συνεργάτες τους∙ στὸ τζὶπ ἐπέβαιναν ὁ ὁδηγός, ἡ μητέρα του καὶ ἡ σύζυγός του τὴν στιγμὴ τῆς ἐπιθέσεως στοὺς συγκεντρωμένους τουρίστες καὶ οἱ ὁποῖοι σκοτώθηκαν, ὅταν τὸ αὐτοκίνητο ἐξερράγη. Ἐπρόκειτο γιὰ ἐπίθεση αὐτοκτονίας φανατικῶν Οὐιγούρων, οἱ ὁποῖοι διεκδικοῦν τὴν ἀνεξαρτησία τῆς περιφέρειας Ξιντσιάνγκ, τῆς μεγαλύτερης τῆς χώρας στὴν Κεντρικὴ Ἀσία∙ τὸ 60% τῶν κατοίκων τῆς περιφέρειας εἶναι Μουσουλμάνοι καὶ αἰσθάνονται πιὸ κοντὰ πρὸς τὶς ἰσλαμικὲς δημοκρατίες τῶν συνόρων τους, ἐνῶ οἱ ὑπόλοιποι εἶναι κινεζικῆς καταγωγῆς Χάν. Ἡ ἐπίθεση σημαίνει ὅτι προετοιμάζουν νέα κλιμάκωση τοῦ κινήματός τους.

O διάλογος

Ὁ τύπος στὴν ἐποχή μας, ἔντυπος καὶ ἠλεκτρονικός, ἔχει πάρει ἄλλη μορφὴ στὰ μέσα μαζικὴς ἐπικοινωνίας, μὲ τὰ μεγάλα συμφέροντα, ἀποπνικτικά. Ἡ ψηφιακὴ ἐπανάσταση , ὅμως, καὶ τὸ διαδίκτυο προσφέρουν τὸ κάτι ἄλλο: τὴν δυνατότητα τοῦ πολίτου νὰ χρησιμοποιεῖ τὴ νέα τεχνολογία καὶ νὰ ἔρχεται σὲ ἄμεση ἐπαφὴ μὲ ἄλλους, μὲ τοὺς συμπολίτες του, μὲ τοὺς συνανθρώπους του, κάθε στιγμή. Ἀπευθύνεται «Τὸ Ἐμμελὲς»  πρὸς ὅσους αἰσθάνονται τὴν ἀνάγκη τοῦ διαλόγου , τῆς ἀνταλλαγῆς ἀπόψεων, τῆς συζητήσεως. Ὅσοι παίζοντας στὸ διαδίκτυο μᾶς συναντήσουν, διαβάσουν κάτι, προβληματιστοῦν γιὰ κάτι ἄλλο, ἔχουν κάτι νὰ συμπληρώσουν, νὰ προσθέσουν, τοὺς προσφέρουμε τὴν ἄνεση τῆς ἐκφράσεώς τους, ἰδιαίτερα μετὰ τὴν πλήρη ἐξαχρείωση τοῦ τύπου, περισσότερο τὴν τελευταία διετία στὴν Ἑλλάδα. Χαρά μας εἶναι ὁ διάλογος αὐτός, ο ἤρεμος καὶ δημιουργικὸς διάλογος , γιὰ τὰ τόσα ποὺ μᾶς ἀπασχολοῦν, τὰ σοβαρά καὶ τὰ ἀμελητέα, τὰ πιὸ ὄμορφα ἴσως, ἂν καὶ αὐτὰ εἶναι ἐλάχιστα πλέον. Αὐτὴ εἶναι ἡ ἰσηγορία , ἡ δημιουργικὴ πλευρὰ τῆς νέας τεχνολογίας, ἀρκετὰ πειστικὴ πλέον, ὅπως ἔδειχνε καὶ πρὸ δεκαετίας, ὅταν ξεκίνησε «Τὸ Ἐμμελές», ἂν καὶ διστακτικὰ τότε· σήμερα ἡ ψηφιακὴ τεχνολογία ἀποτελεῖ τὸ ἐφαλτήριο τῆς ἀπελευθερώσεως τῶν λαῶν, ὅπως ἀποδεικνύεται καθημερινά, ὅπως τὸ ζήσαμε καὶ τὸ ζοῦμε μὲ τοὺς «Ἀγανακτισμένους».

Ἐμεῖς ξεκινήσαμε μὲ ἐλάχιστα, μὲ μιὰ μικρὴ σελίδα στὸ διαδίκτυο, τολμηρὸ ἐγχείρημα τότε· ἐλπίδα μας ἦταν, ἡ ἀνταπόκριση, διάλογος. Πιστεύαμε ὅτι ἡ νέα τεχνολογία έχει τὸ μεγάλο πλεονέκτημα, τν ἄμεσο και ζωντανὸ διάλογο · μὲ ἕνα κλίκ καὶ ἀνοίγεις τὴν σελίδα, μὲ ἕνα ἄλλο στέλνεις τὴν ἄποψή σου, τὴν διαβάζει ὁ ἄλλος. Ἐλάχιστα μέσα χρειάζονται. Τότε ἦταν ὑποχρεωτικὴ ἡ χρήση, λόγῳ τεχνολογίας, τοῦ μονοτονικοῦ συστήματος· σήμερα γενικεύεται ἡ ἐπιστροφὴ στὸ πολυτονικὸ, ἐπειδὴ ὅλοι σχεδὸν κατάλαβαν ὅτι ἡ κατάργησή του ἀπέβλεπε ἀπ’ τὴν ἀρχὴ στὸν ἀφελληνισμό μας. Τὴν ἀνάταση τοῦ γένους προοιωνίζουν οἱ ἀντιδράσεις, ἡ ἐκμάθηση καὶ γραφὴ σὲ πολυτονικό, διότι ἡ προφορά του, ὁλοζώντανη στὸν προφορικὸ λόγο πάντοτε, ὁδηγεῖ στὸν ἐλεύθερο πολίτη.

"Τὸ "Ἐμμελές" , καθημερινὴ ἐφημερίδα πολιτικοῦ σχολιασμοῦ , κυκλοφορεῖ ἀπ’ τὴν Δευτέρα ἕως καὶ τὴν Παρασκευή.
Τὸ Σαββατοκύριακο εἶναι δικό σας.