Κλιμάκωση ἐσωκομματικῶν ἀντιπολτεύσεως

Οἱ ἐσωκομματικὲς συγκρούσεις στὴν ἀντιπολίτευση κλιμακώνονται, ἔστω κι ἂν τὶς σκεπάζει δεόντως ἡ διαπλοκή∙ οἱ λόγοι εἶναι ἁπλοί, ὁ ΣΥΡΙΖΑ καὶ τὰ μικρότερα κόμματα δὲν ἔχουν ἀπήχηση στὸν κόσμο, ὅπως φαίνεται κι ἀπ’ τὴν στασιμότητα ἢ ὑποχώρηση τῶν ποσοστῶν τους, ἀκόμη καὶ στὶς χαλκκευμένες δημοσκοπήσεις, ἐνῶ οἱ δημόσιες ἐμφανίσεις τῶν ἀρχηγῶν τους εἶναι ὅλες γιὰ κλάματα. Δὲν πείθουν, ὅπως τὸ διαπιστώνει καὶ τὸ ἱστορικό τους στέλεχος∙ ἂν δὲν πείθουν τώρα μὲ τὴν ἁπλῆ ἐπανεκκίνηση τῆς οἰκονομίας, τότε, ὅταν γίνει διάχυση τῆς ἀνακάμψεως στὰ εὐρύτερα στρώματα, θὰ ὑποστοῦν συρρίκνωση. Ἡ κριτικὴ αὐτὴ ἐξαπλώνεται σὲ ὅλο καὶ περισσότερα στελέχη στὴν Κουμουνδούρου, ἐνῶ στὶς τοπικὲς ὀργανώσεις παρατηρεῖται ἀπροθυμία προσελεύσεως δι’ εὐνοήτους λόγους. Ἐμφανέστατα ἀδυνατεῖ ἡ ἡγεσία προφέρειν ἄλλον πολιτικὸ λόγο.

Ἀκίνητα, ἐκλογικὲς ἀνάγκες

Τὸ πρόβλημα μὲ τὸν φόρο ἐπὶ τῶν ἀκινήτων εἶναι περισσότερο δημαγωγικὸ καὶ ὀλιγώτερον οἰκονομικό∙ ὁπωσδήποτε τὸ χαράτσι ἔπεσε σὰν κεραμίδα στὸ κεφάλι ὅλων μας πρὸ διετίας καὶ συνεχίζει τὴν ἀφόρητη πίεσή του στὰ ἰσχνὰ εἰσοδήματά μας, ἂν καὶ φέτος ἁπαλύνθηκε κάπως. Ἡ ἐπέκταση στὰ ἀγροτικὰ ἀκίνητα πλήττει τὸν ἀγροτικὸ κόσμο, ὁ ὁποῖος ἔχει ὑποστεῖ τὶς ἴδιες θυσίες μὲ τοὺς ἀστούς, ἀλλὰ καὶ ἔχει δύο ἐπὶ πλέον μειονεκτήματα: εἶναι ἡλικιωμένοι οἱ περισσότεροι καὶ τὰ περισσότερα ἀκίνητά τους βρίσκονται σὲ ἄγονες περιοχές∙ ὁπωσδήποτε ὅσα βρίσκονται σὲ τουριστικὲς περιοχὲς ἢ κοντὰ σὲ μεγάλα ἀστικὰ κέντρα, αὐτὰ δικαιολογημένα φορολογοῦνται, διότι ἡ ἀξία τους εἶναι μεγάλη. Στὶς διαμαρτυρίες τῶν βουλευτῶν ὅμως ὑπάρχουν καὶ δεύτερες σκέψεις∙ οἱ ἐκλογές, ἔστω καὶ σὲ ἕναν χρόνο, ἔρχονται, ὁπότε οἱ τῶν ἀγροτικῶν περιοχῶν καὶ τῶν ἀστικῶν πουλᾶνε ἀπὸ τώρα τὶς πραμμάτειες τους στοὺς ψηφοφόρους τους. Λογικὸ εἶναι.

Ἐμετικὴ ἐπιστροφὴ Βούβαλου

Ὁ Βούβαλος ἐπανῆλθε ἐμετικός, διότι ἡ δικαιοσύνη δὲν ἐπιτέλεσε τὸ καθῆκον της καὶ δὲν τὸν συνέλαβε∙ προκλητικὸς μίλησε σὲ ὅλα κι ἐπανέλαβε ὅτι, «πρέπει κι ἐμεῖς νὰ κάνουμε παρακολουθήσεις», ἐνῶ ἀναφέρθηκε καὶ στὸν Ἀμερικανὸ πρεσβευτὴ τῆς ἐποχῆς, στὀν ὁποῖο τότε μὲν καθόταν προσοχὴ καὶ δὲν ἔλεγε σὲ τίποτε ὄχι, ὅπως μὲ τὴν περίπτωση τῶν Ὑμίων, ἐνῶ τώρα λέει πολλά, ἀφοῦ κανεὶς δὲν τὸν ἐλέγχει. Ἀναγνωρίζει ὅμως ὅτι εἶναι πράκτορας, ἀλλὰ ζητάει ἄλλοι νὰ τὸ ἀποδείξουν, ἐπειδὴ ξέρει ὅτι αὐτὸ εἶναι ἀδύνατο, σὲ μικρὸ κράτος καὶ ἀδύναμο, ὅπως τὸ κατήντησε τὴν τριετία τῆς ἐξουσίας του. Ἡ ζημία σὲ βαθμὸ ἐθνικῆς προδοσίας εἰς βάρος τῆς Ἑλλάδος δὲν ὑπάρχει στὴν σκέψη του, διότι οἱ ἐξαρτήσεις του εἶναι ἰσχυρότερες καὶ τὸν δεσμεύουν ἀποπνικτικά∙ ἡ ὑποστήριξη τῶν Ἀμερικανῶν εἶναι ἡ μοναδικὴ σκέψη του καὶ τίποτε ἄλλο. Σπάνια ἀναφέρεται στὴν ἱστορία χειρότερος κυνισμός.

Ἐντυπώσεις Σεργκέι Λαβρώφ

Ὁ Σεργκέι Λαβρὼφ κέρδισε τὶς ἐντυπώσεις στὴν Ἀθήνα, μὲ τὶς δηλώσεις του καὶ τὴν διπλωματική του ἐμπειρία∙ ὁ Ρῶσος ὑπουργὸς τῶν Ἐξωτερικῶν θεωρεῖται ὁ γερόλυκος τῆς διεθνοῦς διπλωματίας, ἀφοῦ βρίσκεται πάνω ἀπὸ εἴκοσι ἔτη στὴν θέση αὐτὴ κι εἶναι ὁ μακροβιότερος διπλωμάτης στὸν κόσμο. Οἱ ἑλληνορωσικὲς σχέσεις ἐπανῆλθαν στὴν ζεστὴ ἐπικοινωνία τῶν δύο χωρῶν ἐπὶ Κώστα Καραμανλῆ∙ ἡ τριετία διεγράφη κι ἐπανέρχονται τὰ σχέδια γιὰ τὴν προσέλκυση ρωσικῶν ἐπενδύσεων, ὅπως τῶν ρωσικῶν σιδηροδρόμων καὶ τῆς Γκάζπρομ πάλιν γιὰ τὴν ΔΕΠΑ, ἀλλὰ καὶ τῆς αὐξήσεως τοῦ τουριστικοῦ ρεύματος. Τὸ συμπόσιο γιὰ τὸν Ἰωάννη Καποδίστρια διευρύνει τὶς κοινὲς ρίζες τῶν δύο λαῶν∙ στὴν Ὀρθοδοξία ἀνάγονται οἱ ρίζες τῶν Ρώσων.

Εὐθύνες τῆς Ἀστυνομίας

Τὸ πόρισμα τῶν ἀδιαφθόρων τῆς Ἀστυνομίας ὑποβλήθηκε στὸν ἀρχηγό της καὶ στὸν ὑπουργὸ Δημοσίας Τάξεως, ἐνῶ δόθηκε καὶ στὴ δημοσιότητα∙ διαπιστώθηκαν πολλὲς περιπτώσεις ἀδράνειας στὴν ἄσκηση τοῦ καθήκοντος καὶ πλημμελοῦς ἀσκήσεώς του, ἀτομικὲς περιπτώσεις ἀνοχῆς ἢ καὶ σχέσεων μὲ ἐγκληματικὰ στοιχεῖα, ἀλλὰ δὲν ἐντοπίσθηκε ὀργανωμένη παραβίαση τοῦ καθήκοντος. Ἡ ὑποδοχή του σὲ χαμηλοὺς τόνους ἀπ’ τὴν διαπλοκὴ σημαίνει ὅτι δὲν βρῆκαν τίποτε μεμπτὸ στὸ πόρισμα∙ ἡ Ἀστυνομία ἐπιτελεῖ τὸ καθῆκον της, παρὰ τὶς ἀντίξοες συνθῆκες μισθοδοσίας καὶ μέσων γιὰ τὴν ἐκτέλεση τῆς ἀποστολῆς της. Ὁ ὑπουργὸς καὶ ἡ κυβέρνηση συνέβαλαν στὴν ἀποκατάσταση τῆς ἐμπιστοσύνης τοῦ κόσμου πρὸς τὴν Ἀστυνομία καὶ τοῦ κύρους τοῦ σώματος στὸν ἑλληνικὸ λαό.

Τῆς Κυλωνείου πεπαυμένης

Ἡ ἀναταραχὴ γιὰ τὸ Κυλώνειο ἄγος, τὴν ἐκτέλεση τῶν ὀπαδῶν τοῦ Κύλωνος, εἶχε τελειώσει στὴν Ἀθήνα∙ εἶχαν ἁπαλυνθεῖ τὰ πνεύματα, μὲ τὴν ἐξορία τῶν Ἀλκμαιωνιδῶν, τῆς μεγάλης οἰκογένειας ἀπ’ τὴν ὁποία καταγόταν ὁ Κλεισθένης καὶ ἡ Ἀγαρίστη, μητέρα τοῦ Περικλέους. «Οἱ δ’ Ἀθηναῖοι τῆς Κυλωνείου πεπαυμένης ταραχῆς καὶ μεθεστώτων, ὥσπερ εἴρηται, τῶν ἐναγῶν»∙ οἱ δὲ Ἀθηναῖοι μετὰ τὴν ἐκτόνωση τῆς Κυλωνείου ἀναταραχῆς καὶ τὴν ἐξορία τῶν πρωταιτίων, ὅπως προαναφέρθηκε, «Τὴν παλαιὰν αὖθις στάσιν ὑπὲρ τῆς πολιτείας ἐστασίαζον»∙ οἱ παλιὲς ταραχὲς συνεχίσθηκαν ὡς πρὸς τὴν μορφὴ τοῦ πολιτεύματος. «Ὅσας ἡ χώρα διαφορὰς εἶχεν, εἰς τοσαῦτα μέρη τῆς πόλεως διαστάσης»∙ σὲ ὅσα μέρη διακρινόταν ἡ μορφὴ τοῦ ἐδάφους τῆς χώρας, σὲ τόσα μέρη εἶχε χωρισθεῖ. Στὶς ἀρχὲς τοῦ ἕκτου αἰῶνος εἶχε καταλυθεῖ προηγουμένως ἡ βασιλεία στὶς ἑλληνικὲς πόλεις κι ἦταν σκληρὲς οἱ ἐσωτερικὲς συγκρούσεις γιὰ τὴν μορφὴ τοῦ πολιτεύματος.

Διαβουλεύσεις ὑποκλοπῶν

Οἱ διαβουλεύσεις γιὰ τὶς διαδικτυακὲς παρακολουθήσεις συνεχίζονται στὴν Οὐάσιγκτον μεταξὺ τῶν Εὐρωπαίων καὶ τῶν Ἀμερικανῶν, ἀλλὰ φαίνεται ὅτι τὸ ἀντικείμενό τους εἶναι «περὶ ὄνου σκιᾶς»∙ τὸ ὅτι γίνονταν εἶναι δεδομένο καὶ ἀναζητεῖται ἡ ἔκτασή τους καὶ ὁ βαθμὸς ἐνημερώσεως τοῦ προέδρου, ὡς πρόσχημα μᾶλλον γιὰ τὸν συμβιβασμό. Τὰ νέα στοιχεῖα εἶναι ἀποκαλυπτικά, μέχρι καὶ τὸν πάπα παρακολουθοῦσαν∙ δηλαδὴ οἱ ἀμερικανικὲς μυστικὲς ὑπηρεσίες παρακολουθοῦσαν τοὺς πάντες καὶ τὰ πάντα, ἀλλὰ δὲν ἦταν σχεδὸν ποτὲ ἐνημερωμένες γιὰ τὶς «ἐκπλήξεις» τῶν γεγονόνων. Πιθανὸν συνέβαινε τὸ ἁπλούστερο, συνέλεγαν ἄπειρο ὑλικό, ἀλλὰ δὲν εἶχαν χρόνο ἢ διάθεση γιὰ τὴν ἀξιολόγησή του∙ τὸ κρίσιμο εἶναι ἡ κριτικὴ ἀξιολόγηση τῶν παρακολουθήσεων, διαφορετικὰ τὸ ὑλικὸ γεμίζει τὶς ἀποθῆκες καὶ τροφοδοτεῖ τοὺς «ὑπονομευτές» τῆς ἀμερικανικῆς ἐξουσίας. Οἱ δηλώσεις τοῦ Βούβαλου, ὅτι ἡ ἑλληνικῆ ΚΥΠ παρακολουθοῦσε, χρησιμοποιήθηκαν ἀπ’ τοὺς Ἀμερικανούς, ἀλλὰ ὄχι πολύ∙ θεωρήθηκαν γελοῖες, ὅπως ὁ ἴδιος.

Γαλλία, ἀπαξίωση προέδρου

Ἡ δημοτικότης τοῦ Φρανσουὰ Ὁλλὰντ ἔχει πάρει τὴν κατιοῦσα καὶ δὲν ἀνακόπτεται μὲ τίποτε∙ βρίσκεται γύρω στὸ 25%, στὸ χαμηλότερο σημεῖο γιὰ πρόεδρο τῆς πέμπτης γαλλικῆς δημοκρατίας. Ὁ πρόεδρος στὸν ἑνάμισυ χρόνο τῆς ἐξουσίας του ἔχει διακριθεῖ γιὰ τὶς ὑπαναχωρήσεις του σὲ κάθε πίεση τῆς κοινῆς γνώμης∙ τελευταία, ἡ ἕβδομη, ἔγινε μὲ τὴν ἀνάκληση τοῦ νόμου γιὰ τὴν ἐπιβολὴ τῆς φορολογίας στὶς χερσαῖες μεταφορὲς ἀνὰ χιλιόμετρο. Εἶχαν ξεσηκωθεῖ οἱ ὁδηγοὶ φορτηγῶν τῆς Βρετάνης κι εἶχαν ἀποκλείσει τοὺς δρόμους, μὲ ἀποτέλεσμα τὴν ἐμφάνιση φαινομένων ἐλλείψεως ἰχθύων καὶ ὀστρακοειδῶν στὴν ἀγορὰ τῶν Παρισίων∙ ὁ πρωθυπουργὸς ἀνακάλεσε τὸν νόμο, ἄλλη μιὰ φορά. Τὸ ἀποτέλεσμα εἶναι ὅτι ἐλάχιστοι πλέον παίρνουν στὰ σοβαρὰ τὴν κυβέρνηση, καθὼς γιὰ κάθε αἴτημά τους προχωροῦν σὲ δυναμικὲς κινητοποιήσεις, κι ἔχουν παράδοση σὲ αὐτὲς οἱ Γάλλοι. Μοναδικὴ λύση γιὰ τὸν πρόεδρο ἡ ἀλλαγὴ πρωθυπουργοῦ, ἂν πετύχει ὄμως.

Ἀνάμικτὲς τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν ἀνάμικτες τάσεις, πτωτικὲς στὴν Ἀσία καὶ σταθεροποιητικὲς στὴ Δύση∙ τὸ εὐρὼ ὑποχώρησε στὰ 1,3652 δολλάρια καὶ 134,0455 γιέν, ὅπως καὶ ὁ χρυσός, 1333,75, ἐνῶ ἔμεινε σταθερὸ τὸ πετρέλαιο, 109,41. Ἡ ἐπέκταση τοῦ εὐρωαμερικανικοῦ πολέμου, ἀπ’ τὶς διαδικτυακὲς παρακολουθήσεις στὰ ς ἐμπορικὰ θέματα, μετράει στὶς ἀγορές∙ οἰ Ἀμερικανοὶ κατηγόρησαν τοὺς Γερμανοὺς ὅτι, μὲ τὴν πολιτική τους ἐνισχύσεως τῶν ἐξαγωγῶν συντελοῦν στὴν στέρηση τῆς ἀγορᾶς ἀπὸ ἐπαρκῆ ρευτστότητα, καθὼς περιορίζουν τὴν κατανάλωση καὶ τὶς εἰσαγωγὲς στὴν Εὐρώπη ἀπὸ τρίτες χῶρες. Οἱ Γερμανοὶ ἀπαντοῦν ὅτι ἡ ἀνάκαμψη τῆς εὐρωπαϊκῆς οἰκονομίας ὀφείλεται στὴν ἀξιοποίηση τῶν δυναμικῶν της κλάδων, ὅπως εἶναι οἱ ἐξαγωγικὲς βιομηχανίες, οἱ ὁποῖες ἀποδεικνύουν τὴν ἀνταγωνιστικότητά τους διεθνῶς, ἐνῶ ἡ Οὐάσιγκτον καθυστερεῖ τὶς μεταρρυθμίσεις καὶ παραμερίζει τὴν ἀνταγωνιστικότητα τῆς οἰκονομίας της∙ χαρακτηριστικὸ παράδειγμα εἶναι ἡ Ἱσπανία ποὺ ἐξέρχεται ἀπ’ τὴν κρίση, χάρις στὶς ἐκτινασσόμενες ἐξαγωγές της.

Ποῦτιν, ἰσχυρότερος ἀνὴρ

Τὸ ἀμερικανικὸ περιοδικὸ Forbes ἀνακήρυξε ὡς ἰσχυρότερο πολιτικὸ τοῦ ἔτους τὸν Βλαδίμηρο Ποῦτιν, μὲ δεύτερο τὸν Μπάρακ Ὀμπάμα καὶ συνέχεια, Ξὶ Τζίπνγκ, πάπα Φραγκίσκο καὶ Ἀγκέλα Μέρκελ∙ ἰδιαίτερη σημασία ἔχει τὸ γεγονὸς ὅτι ἡ ἀναγνώριση γίνεται ἀπὸ ἀμερικανικὸ περιοδικό, μὲ σαφῆ ἀπαξίωση τοῦ ρόλου τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν στὴν διεθνῆ σκηνή. Ἡ ἀποτυχία στὸ Συριακό, στὴν κρίση τοῦ χρέους καὶ οἱ ἀποκαλύψεις γιὰ τὶς διαδικτυακὲς παρακολουθήσεις ἔπαιξαν τὸν κύριο ρόλο∙ ἡ βαρύτης τῆς Ἀμερικῆς στὰ παγκόσμια προβλήματα μετράει ὅλο καὶ λιγώτερο πλέον, ἐνῶ οἱ δικαιολογίες τῆς Οὐάσγικτον ἀποκαλύπτουν τὴν ἐνοχή της, ἀλλὰ καὶ τὴν ἔλλειψη πειστικῆς ἐπιχειρηματολογίας. Ὅταν σὲ ἀντίβαρο γιὰ τὶς παρακολουθήσεις κατηγορεῖ τὴν Γερμανία γιὰ τὴν αὔξηση τῶν ἐξαγωγῶν της, μόνο θυμηδία προκαλεῖ στοὺς ξένους παρατηρητές.

Διαμαρτυρίες τῆς Google

Ἐκπρόσωπος τῆς Google διαμαρτυρήθηκε ἔντονα, διότι ἡ NSA ἀνακοίνωσε ὅτι εἶχε πρόσβαση στὴν πύλη της καὶ ἔπαιρνε ὅσα στοιχεῖα ἤθελε, σύμφωνα μὲ τὶς ἀποκαλύψεις τοῦ Ἔντουάρντ Σνόυντεν, ἐνῶ διευκρίνισε ὅτι αὐτὸ ἀπαγορευόταν∙ οἱ ἀνακρίσεις στὶς Ἐπιτροπὲς τῆς Γερουσίας ἀποκαλύπτουν ὅτι οἱ παρακολουθήσεις γίνονταν παρανόμως καὶ χωρὶς τὴν ἔγκριση τῶν δικαστικῶν ἀρχῶν. Πέραν τῆς διπλωματικῆς πτυχῆς μὲ τὶς διαβουλεύσεις μεταξὺ Ἀμερικανῶν καὶ Εὐρωπαίων, οἱ μεγάλες πύλες τοῦ διαδικτύου, Google, Yahoo, γνωρίζουν ὅτι ἔχει πληγεῖ ἡ ἀξιοπιστία τους στὴν ἀγορά, ὅταν οἱ χρῆστες τοῦ διαδικτύου φοβοῦνται ὅτι κάποιος τοὺς παρακολουθεῖ συστηματικὰ καί, ἐκτὸς τοῦ ἀποδέκου, γνωρίζει τὰ μηνύματά τους. Οἱ μεγάλες πύλες στηρίζουν πλέον τὴν ἀπαίτηση τῶν τρίτων χωρῶν, γιὰ τὴν ἀνάθεση σὲ διεθνῆ ἀρχὴ τοῦ ἐλέγχου τοῦ διαδικτύου.

O διάλογος

Ὁ τύπος στὴν ἐποχή μας, ἔντυπος καὶ ἠλεκτρονικός, ἔχει πάρει ἄλλη μορφὴ στὰ μέσα μαζικὴς ἐπικοινωνίας, μὲ τὰ μεγάλα συμφέροντα, ἀποπνικτικά. Ἡ ψηφιακὴ ἐπανάσταση , ὅμως, καὶ τὸ διαδίκτυο προσφέρουν τὸ κάτι ἄλλο: τὴν δυνατότητα τοῦ πολίτου νὰ χρησιμοποιεῖ τὴ νέα τεχνολογία καὶ νὰ ἔρχεται σὲ ἄμεση ἐπαφὴ μὲ ἄλλους, μὲ τοὺς συμπολίτες του, μὲ τοὺς συνανθρώπους του, κάθε στιγμή. Ἀπευθύνεται «Τὸ Ἐμμελὲς»  πρὸς ὅσους αἰσθάνονται τὴν ἀνάγκη τοῦ διαλόγου , τῆς ἀνταλλαγῆς ἀπόψεων, τῆς συζητήσεως. Ὅσοι παίζοντας στὸ διαδίκτυο μᾶς συναντήσουν, διαβάσουν κάτι, προβληματιστοῦν γιὰ κάτι ἄλλο, ἔχουν κάτι νὰ συμπληρώσουν, νὰ προσθέσουν, τοὺς προσφέρουμε τὴν ἄνεση τῆς ἐκφράσεώς τους, ἰδιαίτερα μετὰ τὴν πλήρη ἐξαχρείωση τοῦ τύπου, περισσότερο τὴν τελευταία διετία στὴν Ἑλλάδα. Χαρά μας εἶναι ὁ διάλογος αὐτός, ο ἤρεμος καὶ δημιουργικὸς διάλογος , γιὰ τὰ τόσα ποὺ μᾶς ἀπασχολοῦν, τὰ σοβαρά καὶ τὰ ἀμελητέα, τὰ πιὸ ὄμορφα ἴσως, ἂν καὶ αὐτὰ εἶναι ἐλάχιστα πλέον. Αὐτὴ εἶναι ἡ ἰσηγορία , ἡ δημιουργικὴ πλευρὰ τῆς νέας τεχνολογίας, ἀρκετὰ πειστικὴ πλέον, ὅπως ἔδειχνε καὶ πρὸ δεκαετίας, ὅταν ξεκίνησε «Τὸ Ἐμμελές», ἂν καὶ διστακτικὰ τότε· σήμερα ἡ ψηφιακὴ τεχνολογία ἀποτελεῖ τὸ ἐφαλτήριο τῆς ἀπελευθερώσεως τῶν λαῶν, ὅπως ἀποδεικνύεται καθημερινά, ὅπως τὸ ζήσαμε καὶ τὸ ζοῦμε μὲ τοὺς «Ἀγανακτισμένους».

Ἐμεῖς ξεκινήσαμε μὲ ἐλάχιστα, μὲ μιὰ μικρὴ σελίδα στὸ διαδίκτυο, τολμηρὸ ἐγχείρημα τότε· ἐλπίδα μας ἦταν, ἡ ἀνταπόκριση, διάλογος. Πιστεύαμε ὅτι ἡ νέα τεχνολογία έχει τὸ μεγάλο πλεονέκτημα, τν ἄμεσο και ζωντανὸ διάλογο · μὲ ἕνα κλίκ καὶ ἀνοίγεις τὴν σελίδα, μὲ ἕνα ἄλλο στέλνεις τὴν ἄποψή σου, τὴν διαβάζει ὁ ἄλλος. Ἐλάχιστα μέσα χρειάζονται. Τότε ἦταν ὑποχρεωτικὴ ἡ χρήση, λόγῳ τεχνολογίας, τοῦ μονοτονικοῦ συστήματος· σήμερα γενικεύεται ἡ ἐπιστροφὴ στὸ πολυτονικὸ, ἐπειδὴ ὅλοι σχεδὸν κατάλαβαν ὅτι ἡ κατάργησή του ἀπέβλεπε ἀπ’ τὴν ἀρχὴ στὸν ἀφελληνισμό μας. Τὴν ἀνάταση τοῦ γένους προοιωνίζουν οἱ ἀντιδράσεις, ἡ ἐκμάθηση καὶ γραφὴ σὲ πολυτονικό, διότι ἡ προφορά του, ὁλοζώντανη στὸν προφορικὸ λόγο πάντοτε, ὁδηγεῖ στὸν ἐλεύθερο πολίτη.

"Τὸ "Ἐμμελές" , καθημερινὴ ἐφημερίδα πολιτικοῦ σχολιασμοῦ , κυκλοφορεῖ ἀπ’ τὴν Δευτέρα ἕως καὶ τὴν Παρασκευή.
Τὸ Σαββατοκύριακο εἶναι δικό σας.