Προστασία κινητοῦ τῆς Ἀγκέλας Μέρκελ

Ἡ γερμανικὴ κυβέρνηση ἐξασφάλισε τὴν ἀπόλυτη προστασία τοῦ κινητοῦ τῆς Ἀγκέλας Μέρκελ, χάρις σὲ σύστημα τοῦ Πασχάλη Παπαγρηγορίου, ἑνὸς Ἕλληνος ἐπιχειρηματίου τῆς ψηφιακῆς τεχνολογίας∙ ὁ Πασχάλης Παπαγρηγορίου ἔχει γεννηθεῖ στὴ Γερμανία ἀπὸ μετανάστες, ἔχει σπουδάσει μηχανικὸς κι ἔχει ἱδρύσει τὴν ἑταιρεία EMPELOR -ἀπ’ τὴν λέξη ἐμπέλορες, τοὺς ἀγορανόμους στὴν Σπάρτη-, μὲ ἕδρα της τὴν Ἑλβετία, ἀλλὰ μὲ κέντρο ἐρευνῶν του στὸ Ἡράκλειο, τὸ ὁποῖο θεωρεῖ ὡς τὸ καλύτερο μέρος γιὰ τὴν ψηφιακὴ τεχνολογία παγκοσμίως. Ἡ ἑταιρεία του κλήθηκε νὰ ἀντιμετωπίσει τὸ πρόβλημα τῆς ἀσφαλείας τῆς καγκελαρίου∙ ἐγκατέστησε λογισμικὸ τὸ ὁποῖο τὸ καθιστᾶ ἀπόρθητο ὀχυρό∙ ὁ ἴδιος ὑπογραμμίζει ὅτι ἡ χώρα μας διαθέτει τὰ καλύτερα πλεονεκτήματα –τὴν γλῶσσα προσθέτουμε ἐμεῖς- γιὰ τὴν ἀνάπτυξη τῆς ψηφιακῆς τεχνολογίας.

Ἐπίσπευση ἐλέγχου τρόικας

Στὴν ἐπίσπευση τοῦ ἐλέγχου της ὁδηγεῖται ἡ τρόικα, λόγῳ τῆς καλῆς προετοιμασίας τῆς ἑλληνικῆς πλευρᾶς, μὲ τὴν ἐκπλήρωση τῶν στόχων μὲ τὸ παραπάνω, καὶ ἐπίσης τῶν πιέσεων τῶν Βρυξελλῶν πρὸς τὴν ἴδια κατεύθυνση∙ τὸ πρωτογενὲς πλεόνασμα ἀνέρχεται ἤδη σὲ πεντακόσια ἑκατομμύρια εὐρὼ καὶ θὰ αὐξηθεῖ ἀκόμη περισσότερο τὸ τελευταῖο δίμηνο, καθὼς ἐπιταχύνεται ἡ ἐπανεκκίνηση τῆς οἰκονομίας καὶ ἡ ἐκπλήρωση τῶν φορολογικῶν τους ὑποχρεώσεων ἀπ’ τοὺς Ἕλληνες πολῖτες. Ὁ Ἀντώνης Σαμαρᾶς καὶ Εὐάγγελος Βενιζέλος συμφώνησαν στὴν ρύθμιση τῶν προβλημάτων τῶν πολεμικῶν βιομηχανιῶν μὲ πράξη νομοθετικοῦ περιεχομένου, ἐνῶ στὶς ἐπισκέψεις της στὰ διάφορα ὑπουργεῖα ἡ τρόικα δὲν συναντᾶ πλέον τὰ παλαιὰ ἀνυπέρβλητα προβλήματα, παρὰ διαφορὲς ἐλαχίστης σημασίας∙ οἱ καταθέσεις στὴν Ἐπιτροπὴ τοῦ Εὐρωκοινοβουλίου συμβάλλουν σημαντικὰ στὴν ἀλλαγὴ τῆς στάσεως, διότι οἱ ἐλεγκτὲς τῆς τρόικας δὲν αἰσθάνονται πλέον ὡς ἀνθύπατοι στὴν χώρα μας καὶ γνωρίζουν ὅτι καὶ αὐτοὶ λογοδοτοῦν κάποτε.

Ἀλλαγὴ οἰκονομικῆς πνοῆς

Ἡ ἀλλαγὴ τοῦ οἰκονομικοῦ κλίματος ἔχει διαχυθεῖ πλέον σὲ ὅλα σχεδὸν τὰ στρώματα τῶν μεγάλων πόλεων, μὲ ἄμεσο ἀντίκρυσμα στοὺς δεῖκτες∙ οἱ Ἕλληνες πληρώνουν τοὺς φόρους τους τὸ τελευταῖο δίμηνο περισσότερο ἀπὸ ὅτι ἀναμενόταν, ἐνῶ ἀρχίζει καὶ στὰ μὴ τουριστικὰ μεγάλα ἀστικὰ κέντρα ἡ κινητικότητα στὶς οἰκονομικὲς δραστηριότητες. Ἡ καταστροφολογία τῆς διαπλοκῆς κατὰ τὶς προηγούμενες μέρες εἶχε ἀνακόψει κάπως τὴν ἐπανεκκίνηση, ἀλλὰ μόλις ἔφθασαν οἱ πρῶτες καλὲς εἰδήσεις ἀπ’ τὶς Βρυξέλλες καὶ ἀπ’ τὰ οἰκονομικά μας στοιχεῖα, ὁ κόσμος ἀποδεσμεύθηκε, ὅπως φάνηκε τὴν Κυριακὴ στὰ καταστήματα∙ ὁ ρόλος τῆς ψηφιακῆς τεχνολογίας ἀποδεικνύεται καθοριστικὸς τώρα, μαζὶ μὲ τὶς διακλαδικὲς ἐπιπτώσεις τοῦ τουρισμοῦ, μὲ τὴν ἐπιστροφὴ τῶν ἐπιχειρηματιῶν στὶς πόλεις καὶ τὴν διάθεση τῶν κεφαλαίων τους. Ἀκόμη καὶ τὸ Χρηματιστήριο ἀντέδρασε εὐνοϊκά, παρὰ τὴν ὑπονόμευση τοῦ οἰκονομικοῦ τύπου∙ ἡ οἰκονομία δείχνει ὅτι ἀποδεσμεύεται ἀπ’ τὶς ψυχολογικὲς δουλεῖες τῆς τετραετίας.

Οἰκογένειες τῶν θυμάτων

Οἱ οἰκογένειες τῶν θυμάτων ἐπέδειξαν ἀξιοπρέπεια καὶ ἀνάταση ψυχῆς, μὲ τὴν στάση τους καὶ τὶς παροτρύνσεις τους πρὸς ὅλους μας∙ σεβάσθηκαν τὴν μνήμη τους καὶ τίμησαν τὰ ἀδικοχαμένα νεαρὰ παιδιά, ἀλλὰ ἔδωσαν καὶ μάθημα ἤθους πρὸς ὅσους ἐπιχείρησαν τὴν μονομερῆ ἐκμετάλλευση παρόμοιων τραγικῶν καταστάσεων. Ἐπέμειναν στὴν ἀποφυγὴ κομματικοποιήσεως τῆς στυγερῆς δολοφονίας, ἀλλὰ καὶ στὴν ἀνάγκη διαφυλάξεως τῆς ἐθνικῆς ἑνότητος, διότι τότε ἡ Ἑλλάδα κατρακυλάει στὸν διχασμὸ τὸν ὁποῖο ἐπιδικώκουν οἱ σκοτεινὲς δυνάμεις ποὺ καθοδηγοῦν τοὺς ὅποιους ἐκτελεστές∙ ἡ ἐξέταση τῶν λεπτομεριῶν τῆς «ἐπιχειρήσεως» δείχνει ὅτι δὲν ἦταν μόνοι τους οἱ ἐκτελεστές, ἀλλὰ ὅτι εἶχαν μεγάλη ὁμάδα ὑποστηρίξεως γύρω τους. Αὐτὸ σημαίνει ὅτι ἔχουν μυστικὲς ὑπηρεσίες πίσω τους.

Ἀντ. Σαμαρᾶς στὸ Βερολίνο

Στὸ Βερολίνο θὰ βρίσκεται στὶς 21 μὲ 23 Νοεμβρίου ὁ Ἀντώνης Σαμαρᾶς, προσκεκλημένος, μαζὶ μὲ τὴν Ἀγκέλα Μέρκελ, τὸν Ἐνρίκο Λέττα, τὸν Μάριο Ντράγκι, πολλοὺς ἐπιχειρηματίες, σὲ συμπόσιο τῆς Σουντντώιτσε Τσάιτουνγκ, γιὰ τὸ μέλλον τῶν οἰκονομιῶν τῆς Νοτίου Εὐρώπης∙ τὸ ἐνδιαφέρον τῆς συμμετοχῆς, πέραν τῶν ὅσων θὰ ποῦν οἱ εἰσηγητές, ἔγκειται στὶς διμερεῖς ἐπαφὲς τῶν ἀρχηγῶν κατὰ τὰ διαλείμματα τῶν συζητήσεων. Στὴν χαλαρὴ ἀτμόσφαιρα αὐτῶν τῶν συναντήσεων διαμορφώνει ὁ ἔξυπνος ἀρχηγὸς τὴν καλὴ εἰκόνα γιὰ τὴν χώρα του, ὥστε τὴν ὥρα τῶν κρισίμων ἀποφάσεων νὰ τὸν ἔχει εὐνοϊκὰ διατειθέμενο ἀπέναντι στὰ προβλήματά της∙ ἀφορμὴ γιὰ δημόσιες σχέσεις εἶναι, ὅταν μάλιστα ἔχουμε περάσει τὴν τριετία τῆς ἀπομονώσεως.

Οἱ ῥωμαλεώτατοι συνίσταντο

Οἱ Ἀθηναῖοι στὶς ἀρχὲς τοῦ ἕκτου αἰῶνος ἦταν διῃρημένοι σὲ τρεῖς τάξεις, τοὺς Διακρίους, τοὺς Πεδιεῖς καὶ τοὺς Παραλίους∙ τὸ μεγάλο πρόβλημα ἦταν ἡ ὑπερβολικὴ χρέωση τῶν μικροκαλλιεργητῶν στοὺς μεγαλοκτηματίες, μὲ ἀποτέλεσμα οἱ πρῶτοι νὰ κάνουν κατάσχεση στὰ χωράφια τῶν φτωχῶν καὶ πολλοὺς νὰ τοὺς παίρνουν ὡς δούλους τους. «Οἱ δὲ πλεῖστοι καὶ ῥωμαλεώτατοι συνίσταντο καὶ παρεκάλουν μὴ περιορᾷν»∙ οἱ περισσότεροι ὅμως καὶ οἱ πιὸ δυναμικοὶ συζητοῦσαν μεταξύ τους καὶ παρακινοῦσαν ὁ ἕνας τὸν ἄλλο νὰ μὴν παραβλέπουν τὰ πράγματα. «Ἀλλ’ ἑλομένους ἕνα προστάτην ἄνδρα πιστόν»∙ ἀλλὰ ἀφοῦ ἐκλέξουν ἕναν ἔμπιστο ἄνδρα ἀρχηγό τους. «Ἀφελέσθαι τοὺς ὑπερημένους καὶ τὴν γῆν ἀναδάσασθαι καὶ ὅλως μεταστῆναι τὴν πολιτείαν»∙ νὰ ἀπελευθερώσουν ὅσους ἔγιναν δοῦλοι καὶ νὰ κάνουν ἀναδασμὸ στὴ γῆ καὶ νὰ ἀλλάξουν τὸ πολιτικὸ καθεστὼς ἐκ θεμελίων. Ἦταν ἡ κρίσιμη καμπὴ στὴν ἀθηναϊκὴ ἱστορία μὲ πολλὲς τὶς ἐσωτερικὲς συγκρούσεις.

Μνημόνιο, Εὐρωκοινοβούλιο

Οἱ πρῶτες καταθέσεις στὴν ἁρμόδια Ἐπιτροπὴ τοῦ Εὐρωκοινοβουλίου, γιὰ τὸ θέμα τοῦ ἑλληνικοῦ Μνημονίου, ἔγιναν ἀπ’ τοὺς ἐκπροσώπους τῆς Ἐπιτροπῆς καὶ τῆς Εὐρωπαϊκῆς Κεντρικῆς Τραπέζης∙ ὁμολόγησαν ἀμφότεροι, ὅτι δὲν εἶχαν σὲ βάθος γνώση τῶν προβλημάτων τῆς Ἑλλάδος, ὅπως καὶ ὅτι ἔγιναν πολλὰ λάθη στὰ ἐπιβληθέντα μέτρα, μὲ ἀποτέλεσμα τὴν πρωτοφανῆ ὕφεση καὶ ἄνοδο τῆς ἀνεργίας γιὰ εἰρηνικὴ περίοδο. Ἐμμέσως πλὴν σαφῶς ἀπεδέχθησαν ὅτι, τὸ Διεθνὲς Νομισματικὸ Ταμεῖο, ὡς πιὸ εἰδικὸ γιὰ τὶς καταστάσεις αὐτές, ἦταν ὁ εἰσηγητὴς τῶν μέτρων κι αὐτοὶ τὰ ἀποδέχθηκαν, διότι δὲν εἶχαν ἄλλη ἐπιλογὴ, καθὼς τὰ δεχόταν ἀσμένως καὶ ἡ ἑλληνικὴ κυβέρνηση∙ ἦταν γεγονὸς ὅτι τὸ Ταμεῖο ἐμφανιζόταν ὡς ὁ εἰδικὸς γιὰ τὰ προβλήματα καὶ εἶχε τὴν πλήρη κάλυψη τῆς σοσιαλιστικῆς προπαγάνδας. Φυσικά, τὸ Ταμεῖο δὲν θὰ ἀποστείλει τὸν ἐκπρόσωπό του, ἀλλὰ ἡ καταδίκη του εἶναι δεδομένη∙ ἀλλάζουν ἄρδην οἱ σχέσεις Εὐρωζώνης καὶ Ταμείου.

Πτώση δημοτικότητος Ὀμπάμα

Ἡ πτώση τῆς δημοτικότητος τοῦ Μπάρακ Ὀμπάμα εἶναι ἀπότομη, ἕναν μόλις χρόνο, μετὰ τὴν ἐπανεκλογή του∙ μόλις τὸ 39% τῶν Ἀμερικανῶν ἐγκρίνει τὴν πολιτικὴ του, ὅταν στὶς Ἡνωμένες Πολιτεῖες ὁ πρόεδρος ἀποτελεῖ τὸν κύριο συνεκτικὸ κρίκο τῆς χώρας. Εἶναι τὸ δεύτερο χαμηλότερο γιὰ πρόεδρο, μετὰ τὸ 34% τοῦ Ρίτσαρντ Νίξον τὸ 1974, καὶ λίγο πρὶν τὴν παραίτησή του γιὰ τὸ σκάνδαλο Γουωτεργκαίητ∙ οἱ ἀτυχεῖς χειρισμοὶ τοῦ Μπάρκ Ὀμπαμα τοὺς τελευταίους μῆνες, βομβαρδισμοὶ τῆς Συρίας, διαδικτυακὲς παρακολουθήσεις καὶ ἄγαρπη δικαιολόγησή τους, διαφωνίες γιὰ τὰ ὅρια τοῦ ὁμοσπονδιακοῦ χρέους, δίδουν τὴν ἐντύπωση καὶ στὸ ἐσωτερικό –διότι στὸ ἐξωτερικὸ εἶναι γεγονός-, ὅτι δὲν ὑπάρχει ἰσχυρὴ ἡγεσία στὴν Οὐάσιγκτον. Οἱ μεγάλες χῶρες ἔχουν πολὺ περισσότερη ἀνάγκη τῆς κραταιᾶς πυγμῆς παρὰ οἱ μικρές, ὅταν μάλιστα ὑφίστανται καὶ ἰσχυρὲς διεθνεῖς πιέσεις, λογικὲς ἄλλωστε∙ ἡ ἀνάκτηση τοῦ γοήτρου τοῦ προέδρου εἶναι τὸ κύριο πρόβλημα.

Ἀγορές, ἀνάμικτες τάσεις

Στὶς ἀγορὲς σημειώθηκαν ἀνάμικτες τάσεις, ἀνοδικὲς στὴν Δύση καὶ πτωτικὲς στὴν Ἀσία∙ τὸ εὐρὼ κέρδισε ἔδαφος, στὰ 1,3520 δολλάρια καὶ 133,3525 γιέν, χρυσός, 1317 καὶ πετρέλαιο στάθερό, 106,21. Οἱ καλύτερες προοπτικὲς γιὰ τὴν εὐρωπαϊκὴ οἰκονομία, ἀκόμη καὶ γιὰ τὶς νότιες χῶρες, ἐπιτρέπουν τὴν ἀνάδειξη κλίματος αἰσιοδοξίας, ἔστω καὶ χαμηλῆς μορφῆς∙ οἱ ἐπενδυτὲς ἐξακολουθοῦν ἀναμένειν τὸν σχηματισμὸ τῆς γερμανικῆς κυβερνήσεως καὶ τὴν ἐξαγγελία τῆς οἰκονομικῆς της πολιτικῆς, γιὰ τὴν χώρα της καὶ γιὰ τὴν Εὐρωζώνη, πρὶν λάβουν τὶς τελικές τους ἀποφάσεις γιὰ τὶς ἐπενδύσεις τους. Πάντως ἡ διαφορὰ εἶναι αἰσθητὴ μεταξὺ τῆς Εὐρώπης καὶ τῆς Ἀμερικῆς, ὅπου ἡ ἐπιφυλακτικότης γίνεται σταδιακὰ δυσπιστία, ὡς πρὸς τὴν σύντομη ἄρση τῆς ἀναμετρήσεως Λευκοῦ Οἴκου καὶ Βουλῆς τῶν Ἀντιπροσώπων∙ στὴν Ἀσία ἐπικράτησαν οἱ ρευστοποιήσεις κερδῶν σὲ Σαγκάη, Χὸνγκ Κὸνγκ καὶ Βομβάη, καθὼς ὅλοι οἱ παράγοντες θεωροῦν δεδομένη τὴν ἐπιτάχυνση τῆς κινεζικῆς οἰκονομίας.

Γερμανία πρὸς Βρεταννία

Τὸν Βρεταννὸ πρεσβευτὴ στὸ Βερολίνο κάλεσε γιὰ ἐξηγήσεις ὁ Γερμανὸς ὑπουργὸς Ἐξωτερικῶν, μετὰ τὶς δημοσιευθεῖσες πληροφορίες ὅτι καὶ τὸ Λονδίνο παρακολουθοῦσε κινητὰ τηλέφωνα στὴν Γερμανία∙ ἦταν γνωστὸ ὅτι οἱ βρεταννικὲς μυστικὲς ὑπηρεσίες συνεργάζονταν στενὰ μὲ τὶς ἀμερικανικὲς στὶς ὑποκλοπές, ἀλλὰ ἡ ὕπαρξη ἀνεξαρτήτου ἀγγλικοῦ δικτύου παρακολουθήσεων δὲν εἶχε ἀποκαλυφθεῖ. Ἡ γερμανικὴ παρέμβαση σημαίνει πολιτικὰ ὅτι διευρύνεται τὸ χάσμα μεταξὺ Βρεταννίας καὶ Εὐρώπης, διότι, στὴ φάση αὐτή, ἡ Ἀγκέλα Μέρκελ ἔχει τὴν πλήρη ὑποστήριξη τῆς εὐρωπαϊκῆς κοινῆς γνώμης, ὅσο λίγοι ἡγέτες τῆς γηραιᾶς ἠπείρου στὴν μεταπολεμικὴ περίοδο∙ τὸ περιστατικὸ ξέσπασε στὴν χειρότερη στιγμὴ γιὰ τὴν ἀγγλικὴ κυβέρνηση, καθὼς αὐξάνονται οἱ πιέσεις στὸ ἐσωτερικὸ γιὰ ἔξοδο τῆς χώρας ἀπ΄ τὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση, ἐνῶ οἱ Εὐρωπαῖοι δὲν ἐνοχλοῦνται καὶ πολύ.

Κίνα, τρομοκρατικὴ ἐπίθεση

Νέα τρομοκρατικὴ ἐπίθεση σημειώθηκε στὴν πόλη Ταϊγιουὰν τῆς βορείας ἐπαρχίας Σανξί, μὲ ἀποτέλεσμα ἕναν νεκρὸ καὶ ἑπτὰ τραυματίες∙ ἐπρόκειτο γιὰ ἑπτὰ ἐκρήξεις στὶς ἑπτὰ τὸ πρωί, τοπικὴ ὥρα, αὐτοσχεδίων μηχανισμῶν μπροστὰ στὰ γραφεῖα τῆς τοπικῆς Ἐπιτροπῆς τοῦ Κομμουνιστικοῦ Κόμματος. Εἶναι ἡ δεύτερη τρομοκρατικὴ ἐπίθεση στὴ μεγάλη χώρα, μετὰ ἀπὸ ἐκείνη στὴν πλατεῖα Τιὲν Ἀνμὲν στὸ Πεκῖνο πρὶν ἀπὸ δύο ἑβδομάδες∙ ὑπῆρξε ἄμεση κινητοποίηση τῶν ἀρχῶν γιὰ τὸν ἐντοπισμὸ τῶν δραστῶν, ἀλλὰ δὲν ἔχει ἐκδοθεῖ ἀκόμη καμμία ἀνακοίνωση ἀπ’ τὴν Ἀστυνομία, ἐκτὸς ἀπ’ τὶς πρῶτες τυπικὲς καὶ μὲ περιγραφὴ τῶν γεγονότων. Ἡ ἐπίθεση στὸ Πεκῖνο ἔχει ἀποδοθεῖ στὸ κίνημα τῶν Οὐιγούρων, τῆς δυτικῆς ἐπαρχίας Ξινκιάνγκ, στὴν ὁποία οἱ Ἰσλαμιστὲς τὸ θρήσκευμα ζητοῦν τὴν ἀνεξαρτησία τους ἀπ’ τὴν Κίνα.

O διάλογος

Ὁ τύπος στὴν ἐποχή μας, ἔντυπος καὶ ἠλεκτρονικός, ἔχει πάρει ἄλλη μορφὴ στὰ μέσα μαζικὴς ἐπικοινωνίας, μὲ τὰ μεγάλα συμφέροντα, ἀποπνικτικά. Ἡ ψηφιακὴ ἐπανάσταση , ὅμως, καὶ τὸ διαδίκτυο προσφέρουν τὸ κάτι ἄλλο: τὴν δυνατότητα τοῦ πολίτου νὰ χρησιμοποιεῖ τὴ νέα τεχνολογία καὶ νὰ ἔρχεται σὲ ἄμεση ἐπαφὴ μὲ ἄλλους, μὲ τοὺς συμπολίτες του, μὲ τοὺς συνανθρώπους του, κάθε στιγμή. Ἀπευθύνεται «Τὸ Ἐμμελὲς»  πρὸς ὅσους αἰσθάνονται τὴν ἀνάγκη τοῦ διαλόγου , τῆς ἀνταλλαγῆς ἀπόψεων, τῆς συζητήσεως. Ὅσοι παίζοντας στὸ διαδίκτυο μᾶς συναντήσουν, διαβάσουν κάτι, προβληματιστοῦν γιὰ κάτι ἄλλο, ἔχουν κάτι νὰ συμπληρώσουν, νὰ προσθέσουν, τοὺς προσφέρουμε τὴν ἄνεση τῆς ἐκφράσεώς τους, ἰδιαίτερα μετὰ τὴν πλήρη ἐξαχρείωση τοῦ τύπου, περισσότερο τὴν τελευταία διετία στὴν Ἑλλάδα. Χαρά μας εἶναι ὁ διάλογος αὐτός, ο ἤρεμος καὶ δημιουργικὸς διάλογος , γιὰ τὰ τόσα ποὺ μᾶς ἀπασχολοῦν, τὰ σοβαρά καὶ τὰ ἀμελητέα, τὰ πιὸ ὄμορφα ἴσως, ἂν καὶ αὐτὰ εἶναι ἐλάχιστα πλέον. Αὐτὴ εἶναι ἡ ἰσηγορία , ἡ δημιουργικὴ πλευρὰ τῆς νέας τεχνολογίας, ἀρκετὰ πειστικὴ πλέον, ὅπως ἔδειχνε καὶ πρὸ δεκαετίας, ὅταν ξεκίνησε «Τὸ Ἐμμελές», ἂν καὶ διστακτικὰ τότε· σήμερα ἡ ψηφιακὴ τεχνολογία ἀποτελεῖ τὸ ἐφαλτήριο τῆς ἀπελευθερώσεως τῶν λαῶν, ὅπως ἀποδεικνύεται καθημερινά, ὅπως τὸ ζήσαμε καὶ τὸ ζοῦμε μὲ τοὺς «Ἀγανακτισμένους».

Ἐμεῖς ξεκινήσαμε μὲ ἐλάχιστα, μὲ μιὰ μικρὴ σελίδα στὸ διαδίκτυο, τολμηρὸ ἐγχείρημα τότε· ἐλπίδα μας ἦταν, ἡ ἀνταπόκριση, διάλογος. Πιστεύαμε ὅτι ἡ νέα τεχνολογία έχει τὸ μεγάλο πλεονέκτημα, τν ἄμεσο και ζωντανὸ διάλογο · μὲ ἕνα κλίκ καὶ ἀνοίγεις τὴν σελίδα, μὲ ἕνα ἄλλο στέλνεις τὴν ἄποψή σου, τὴν διαβάζει ὁ ἄλλος. Ἐλάχιστα μέσα χρειάζονται. Τότε ἦταν ὑποχρεωτικὴ ἡ χρήση, λόγῳ τεχνολογίας, τοῦ μονοτονικοῦ συστήματος· σήμερα γενικεύεται ἡ ἐπιστροφὴ στὸ πολυτονικὸ, ἐπειδὴ ὅλοι σχεδὸν κατάλαβαν ὅτι ἡ κατάργησή του ἀπέβλεπε ἀπ’ τὴν ἀρχὴ στὸν ἀφελληνισμό μας. Τὴν ἀνάταση τοῦ γένους προοιωνίζουν οἱ ἀντιδράσεις, ἡ ἐκμάθηση καὶ γραφὴ σὲ πολυτονικό, διότι ἡ προφορά του, ὁλοζώντανη στὸν προφορικὸ λόγο πάντοτε, ὁδηγεῖ στὸν ἐλεύθερο πολίτη.

"Τὸ "Ἐμμελές" , καθημερινὴ ἐφημερίδα πολιτικοῦ σχολιασμοῦ , κυκλοφορεῖ ἀπ’ τὴν Δευτέρα ἕως καὶ τὴν Παρασκευή.
Τὸ Σαββατοκύριακο εἶναι δικό σας.