Ἐκκένωση τῆς ΕΡΤ, ἱκανοποίηση τοῦ λαοῦ

Ἡ ἐκκένωση τῆς ΕΡΤ χθὲς τὶς πρωινὲς ὧρες προκάλεσε ἔντονες ἀντιδράσεις τῆς ἀντιπολιτεύσεως, ἀλλὰ καὶ ἀντιπαράθεση στὴ Βουλή∙ πάντως εἶναι χαρακτηριστικὸ ὅτι ἡ προσέλευση κόσμου ἦταν μηδαμινὴ ἕως ἐλάχιστη, μὲ περισσότερους ἀκολούθους τῶν βουλευτῶν. Ἡ συγκέντρωση τὸ ἀπόγευμα ἦταν καὶ πάλι σαρακκοφαγωμένη κι ἀποδόθηκε ἡ Μεσογείων στὴν κυκλοφορία λίγο μετά∙ ἡ ἀνταπόκριση τῶν Ἀθηναίων στὶς ἐκκλήσεις τῶν κομμάτων ἦταν ἀρνητικὴ καὶ αὐτὸ ἀπειοκονίζει τὴν στάση τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ ἀπέναντι στοὺς καταληψίες τοῦ Ραδιομεγάρου τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς. Στὴν πραγματικότητα περνᾶμε στὴν τελικὴ φάση τῆς ἀναμετρήσεως μὲ τὶς συνδικαλιστικὲς συντεχνίες καὶ τὰ τρωκτικὰ τοῦ δημοσίου, ἀπέναντι στὴν νομιμότητα καὶ στὶς ἀπαιτήσεις τῆς πλειοψηφίας τοῦ λαοῦ γιὰ τὴν προώθηση τῶν μεταρρυθμίσεων καὶ τὴν ἔξοδο ἀπ’ τὴν κρίση.

Πρόταση δυσπιστίας ΣΥΡΙΖΑ

Ἡ πρόταση δυσπιστίας τοῦ ΣΥΡΙΖΑ πρὸς τὴν κυβέρνηση ἐξελίσσεται σὲ νέα ἀποτυχία τοῦ Ναπολεοντίσκου, μετὰ τὶς τόσες τὸ τελευταῖο δίμηνο∙ οἱ πολιτικοὶ παρατηρητὲς τὴν θεωροῦν ὡς κίνηση συσπειρώσεως τῶν βουλευτῶν του -ὅπως τουλάχιστον ἐκφράσθηκαν πολλοὶ μόλις τὴν ἄκουσαν- καὶ ὄχι ὡς ἐπίθεση κατὰ τῆς κυβερνήσεως. Στὰ κοινοβουλευτικὰ χρονικὰ εἶναι ἐλάχιστες οἱ περιπτώσεις ἀνατροπῆς τῆς κυβερνήσεως μετὰ ἀπὸ πρόταση δυσπιστίας∙ οἱ κυβερνητικοὶ βουλευτὲς μπορεῖ νὰ ἔχουν ἄπειρες διαφωνίες μὲ διάφορες πτυχὲς τῆς κυβερνητικῆς πολιτικῆς, ἀλλὰ αὐτὲς δὲν σημαίνουν ὅτι εἶναι ἕτοιμοι γιὰ τὴν ἀνατροπή της. Ἑπομένως τὴν Κυριακὴ τὰ μεσάνυχτα μᾶλλον ἐνισχυμένη θὰ ἐξέλθει ἡ κυβέρνηση, διότι κάποιοι ἀνεξάρτητοι ἢ ἄλλοι βουλευτὲς κρούουν τὴν θύρα γιὰ τὴν προσέγγισή τους στὸ κυβερνητικὸ στρατόπεδο∙ ἀντιθέτως οἱ διαξιφισμοὶ στὸν ΣΥΡΙΖΑ εἶναι δημόσιοι, ὅπως ἔγινε στὴν πρόσφατη ψηφοφορία γιὰ τὴν χρηματοδότηση τῶν κομμάτων, ἐνῶ δὲν ἀποκλείονται καὶ πάρθεια βέλη κατὰ τὴν συζήτηση.

Τέλος ἀσφυκτικοῦ ἐλλεγχου

Τὸ τέλος τοῦ ἀσφυκτικοῦ ἐλέγχου τῆς οἰκονομίας τῆς Εὐρωζώνης καὶ τὴν ἄσκηση ἐπεκτατικῆς πολιτικῆς σημαίνει ἡ μείωση τῶν βασικῶν ἐπιτοκίων ἀπ’ τὴν Εὐρωπαϊκὴ Κεντρικὴ Τράπεζα στὸ 0,25%∙ δηλαδὴ τελειώνει ἡ περίοδος τῆς αὐστηρᾶς λιτότητος σὲ ὅλους καὶ περισσότερο στὶς νότιες χῶρες. Αὐτὸ μᾶλλον τὸ γνώριζαν ὁ πρωθυπουργὸς καὶ ὁ ὑπουργὸς Οἰκονομικῶν κι ἐμφανίζονταν τόσο βέβαιοι γιὰ τὴν ἀλλαγὴ ἐποχῆς στὴν εὐρωπαϊκὴ οἰκονομικὴ πολιτική∙ ἄλλωστε ἡ κυβέρνηση ἔχει συγκεντρώσει ἐπαρκῆ στοιχεῖα ποὺ δείχνουν τὴν ἐπιτεύξη μεγαλυτέρου πρωτογενοῦς πλεονάσματος ἀπ’ τὸ προβλεφθὲν παλαιότερα, ἀλλὰ καὶ ὕφεση γύρω στὸ 3%, γιὰ ὁλόκληρο τὸ ἔτος, μὲ μηδαμινὴ ἴσως τὸν τελευταῖο μῆνα καὶ ἐλάχιστη ἀνάπτυξη τὸ Ἰανουάριο. Ἔτσι οἱ διαβουλεύσεις μὲ τὴν τρόικα συνεχίζονται κανονικά, μὲ ἀρκετὲς δυσκολίες, ἀλλὰ ὄχι μὲ τὰ ἀνυπέρβλητα προβλήματα τῶν προηγουμένων ἐπιθεωρήσεων∙ ἡ σημερινὴ μέρα θεωρεῖται κρίσιμη, καθὼς γίνεται ἡ ἀξιολόγηση τοῦ φετεινοῦ καὶ τοῦ ἑπόμενου προϋπολογισμοῦ.

Περιορισμοὶ στὰ τζάκια

Ἡ κυβέρνηση σχεδιάζει τὴν ἐπιβολὴ περιορισμῶν στὰ τζάκια, γιὰ τὴν ἀποφυγὴ ρυπάνσεως κατὰ τοὺς χειμερινοὺς μῆνες∙ ὡς μέτρο δὲν φαίνεται ἄσχημο, διότι, ἂν κρίνουμε ἀπ’ τὰ τρία τελευταῖα χρόνια, πολλοὶ κατέφυγαν στὰ τζάκια τους ἢ σὲ πρόχειρες κατασκευὲς ποὺ ἔμοιαζαν μὲ τζάκια, γιὰ νὰ ζεστάνουν τὴν οἰκογένειά τους. Ἐλπίζουμε ὅτι φέτος θὰ περιορισθεῖ τὸ φαινόμενο καὶ γιατὶ δίδεται ἐγκαίρως τὸ ἐπίδομα θερμάνσεως καὶ γιατὶ ἔχει ἀρχίσει ἡ ἐπανεκκίνηση τῆς οἰκονομίας κι ὅλο κάποια ἄνεση θὰ ἔχουμε τουλάχιστον στοὺς πρώτους μῆνες τοῦ προσεχοῦς ἔτους καὶ γιατὶ βαρέθηκαν πολλοὶ νὰ μαυρίζουν περισσότερο οἱ ἴδιοι καὶ λιγώτερο ἡ ἀτμόσφαιρα τῶν πόλεων∙ αὐτὰ δὲν σημαίνουν ὅτι δὲν πρέπει νὰ ληφθοῦν μέτρα.

Δηλητηρίαση Γιασὲρ Ἀραφὰτ

Νέες ἔρευνες ἑνὸς Ἄγγλου πυρηνικοῦ ἀπέδειξαν ὅτι ὁ Γιασὲρ Ἀραφὰτ ἔχει δηλητηριασθεῖ μὲ ραδιενεργὸ πολώνιο, τὸ ὁποῖο προκάλεσε τὸν θάνατό του τὸν Νοέμβριο τοῦ 2004∙ ὑποψίες γιὰ δηλητηρίαση εἶχαν δημοσιευθεῖ κι ἄλλες φορές, ἀλλὰ πάντοτε διαψεύδονταν. Ὁ πρόεδρος τῆς Παλαιστινιακῆς Ἀρχῆς ζοῦσε ἐπὶ διετία ἀποκλεισμένος στὴ Ραμάλα ἀπὸ ἰσραηλινὰ στρατεύματα ἀπ’ τὸ 2001, μετὰ τὴν δεύτερη ἰντιφάντα, τὴν ἐξέγερση τῶν νέων Παλαιστινίων κατὰ τῆς ἰσραηλινῆς κατοχῆς∙ τελικά, μετὰ ἀπὸ πιέσεις τῆς διεθνοῦς κοινῆς γνώμης οἱ Ἰσραηλινοὶ ὑποχώρησαν κι ἔλυσαν τὴν πολιορκία, ἀλλὰ ὁ πρόεδρός τους ἦταν σοβαρὰ ἄρρωστος. Μεταφέρθηκε γιὰ θεραπεία στὸ Παρίσι, ὅπου ἄφησε τὴν τελευταία του πνοή∙ οἱ Παλαιστίνιοι τὸν ἀναγνωρίζουν ὡς ἱστορικὸ ἡγέτη τους.

Οἱ φρονιμώτατοι συνορῶντες

Ἡ ἀναταραχὴ εἰς Ἀθήνας ἦταν μόνιμη καὶ ἔντονη στὶς ἀρχὲς τοῦ ἕκτου αἰῶνος, ἐξ αἰτίας τῆς ὑπερχρεώσεως τῶν μικροκαλλιεργητῶν στοὺς μεγαλοκτηματίες∙ πολλοὶ μάλιστα εἶχαν πωληθεῖ στᾶ ξένα ὡς δοῦλοι, μαζὶ μὲ τὰ παιδιά του. «Ἐνταῦθα δὴ τῶν Ἀθηναίων οἱ φρονιμώτατοι συνορῶντες τὸν Σόλωνα»∙ στὴν κατάσταση αὐτὴ οἱ πιὸ φρόνιμοι βλέποντες τὸν Σόλωνα. «Μόνον μάλιστα τῶν ἁμαρτημάτων ἐκτὸς ὄντα»∙ ὡς μόνο ἀμέτοχο ἀπὸ κάθε παρανομία. «Καὶ μήτε τοῖς πλουσίοις κοινωνοῦντα τῆς ἀδικίας»∙ καὶ δὲν μετεῖχε στὶς ἀδικίες τῶν πλουσίων. «Μήτε ταῖς τῶν πενήτων ἀνάγκαις ἐνεχόμενον»∙ οὔτε εἶχε τὶς ἀνάγκες τῶν πτωχῶν. «Ἐδέοντο τοῖς κοινοῖς προσελθεῖν καὶ καταπαῦσαι τὰς διαφοράς»∙ τὸν παρακάλεσαν ὅπως ἀσχοληθεῖ μὲ τὰ κοινὰ καὶ καταπαύσει τὴν ἀναταραχή. Εἶχε στὸ ἐνεργητικό του ἤδη ὁ Σόλων τὴν νίκη κατὰ τῶν Μεγαρέων καὶ τὴν ἀνακατάληψη τῆς Σαλαμῖνος∙ ἦταν ὅμως καὶ γνωστὸς γιὰ τὴν παρέμβασή του μὲ τὸν Ἐπιμενίδη.

Εὐρωζώνη, πιστωτικὴ ἄνεση

Οἱ πιέσεις πρὸς τὴν Εὐρωπαϊκὴ Κεντρικὴ Τράπεζα γιὰ αὔξηση τῶν πιστώσεων πρὸς τὶς ἐμπορικὲς τράπεζες καὶ τὴν παροχὴ ἐπαρκοῦς ρευστότητος στὴν οἰκονομία ἐντείνονται∙ θεωρεῖται πολὺ πιθανὸ ἡ σχετικὴ ἀπόφαση νὰ ληφθεῖ πρὶν ἀπ’ τὸν σχηματισμὸ τῆς νέας γερμανικῆς κυβερνήσεως, διότι ἡ οἰκονομία δὲν μπορεῖ νὰ περιμένει ἄλλο. Μᾶλλον ἔχει συμφωνήσει καὶ τὸ Βερολίνο μὲ τὸ μέτρο κι ἀναμένεται ἡ κατάλληλη στιγμὴ γιὰ τὴν ἀνακοίνωσή του∙ ὁ λόγος εἶναι ἁπλός, ἡ ἀνάκαμψη ἔχει ἀρχίσει στὴν Γερμανία καὶ σὲ ἄλλες χῶρες, μὲ τὴν ἐξαίρεση τῆς Γαλλίας, ὅπως καὶ στὶς νότιες, ἔστω μὲ μικρότερους ρυθμούς. Κρίνεται ἄκρως ἀπαραίτητη ἡ ἀξιοποίηση τῆς συγκυρίας αὐτὴν τὴν στιγμή, πρὶν συμβεῖ κάτι ἄλλο καὶ κατρακυλησει πάλι ἡ Εὐρωζώνη στὴν ὕφεση∙ τὸ καθοριστικὸ μέσο γιὰ τὴν ἀνάκαμψη εἶναι ἡ ρευστότης τῆς ἀγορᾶς, ὁπότε ἡ ἄσκηση ἐπεκτατικῆς πολιτικῆς πολιτικῆς ἀπ’ τὴν κεντρικὴ τράπεζα δίδει τὴν διέξοδο.

ΗΠΑ, ἀμφιλεγόμενες ἐκλογὲς

Οἱ ἐκλογὲς στὶς πολιτεῖες, Νέας Ὑόρκης, Νέας Ὑερσέης καὶ Βιρτζίνια, ὁλοκληρώθηκαν μὲ ἀμφιλεγόμενα ἀποτελέσματα∙ οἱ Δημοκρατικοὶ κέρδισαν καὶ πάλι τὴν δημαρχία τῆς Νέας Ὑόρκης καὶ οἱ Ρεπουμπλικανοὶ τῆς Νέας Ὑερσέης καὶ στὴν Βιρτζίνια ἔχασαν μὲ ὁριακὸ ποσοστό. Ὁ Μπάρακ Ὀμπάμα χρειαζόταν τὴν σαρωτικὴ νίκη τῶν Δημοκρατικῶν γιὰ τὴν ἀνάκτηση τῆς δημοτικότητός του, μετὰ τὴν κρίση χρέους, τὴν ὁποία ἤλπιζαν ὅτι ἔληξε εἰς βάρος τῶν Ρεπουμπλικανῶν∙ ἀλλὰ δὲν συνέβη καὶ ἡ ἀποδοχὴ τοῦ προέδρου βρίσκεται στὸ χαμηλότερο ἐπίπεδο ἀρχηγοῦ τοῦ ἀμερικανικοῦ κράτους ἀπ’ τὴν ἐποχή, τὸ 1974, τῆς παραιτήσεως τοῦ Ρίτσαρντ Νίξον. Ἡ ἀνάκτηση τῆς δημοτικότητος φαίνεται ὅτι εἶναι δύσκολη ὑπόθεση, διότι δὲν ἔχουν πλέον ἐμπιστοσύνη οἱ Ἀμερικανοὶ στὴν πρόεδρό τους∙ ἡ δυσκαμψία στὴν λήψη κυβερνητικῶν ἀποφάσεων εἶναι ἡ κύρια ἐντύπωση στὸν ἁπλὸ πολίτη, λόγῳ τῆς διαφωνίας Λευκοῦ Οἴκου καὶ Βουλῆς τῶν Ἀντιπροσώπων στὴν Οὐάσιγκτον. Ἡ τόλμη λείπει.

Ἀνάμικτες τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν ἀνάμικτες τάσεις, ἐλαφρῶς ἀνοδικὲς στὴν Δύση καὶ καθοδικὲς στὴν Ἀσία∙ τὸ εὐρὼ ὑποχώρησε, μετὰ τὴν ἀνακοίνωση τῆς μειώσεως τῶν βασικῶν ἐπιτοκίων τῆς Εὐρωπαϊκῆς Κεντρικῆς Τραπέζης στὸ 0,25%, στὰ 1,3370 δολλάρια καὶ 132,0130 γιέν, ὅπως καὶ ὁ χρυσός, 1316 καὶ τὸ πετρέλαιο, 104,32. Ἡ ΕΚΤ ἔδωσε τὸ σύνθημα γιὰ τὴν ἐνίσχυση τῆς ρευστότητος στὴν ἀγορὰ καὶ τὴν αὔξηση τῶν χορηγήσεων τῶν τραπεζῶν πρὸς τὶς ἐπιχειρήσεις∙ ἡ ὑποχώρηση τοῦ εὐρὼ εἶναι ἀναμενόμενη μετὰ τὴν μείωση τῶν βασικῶν ἐπιτοκίων. Ἀπομένει ἡ ταχύτης τῆς μεταβιβάσεως τῆς ρευστότητος στὴν ἀγορά, ἡ ὁποία προβλέπεται ἀρκετὰ σύντομη, διότι εἶναι διψασμένη ἀπὸ κεφάλαια, μάλιστα στὸ χαμηλότερο ἐπίπεδο τοκισμοῦ στὴν ἱστορία τῆς Εὐρώπης∙ οἱ Εὐρωπαῖοι δείχνουν ὅτι ἐλέγχουν τὴν οἰκονομία καὶ δὲν φοβοῦνται τὴν ἐκδήλωση πληθωριστικῶν πιέσεων, ἐπειδὴ ὑπάρχει πολὺ ἀναπασχόλητο παραγωγικὸ δυναμικὸ στὴν Εὐρωζώνη. Στὴν δραστηριοποίησή του ἀποβλέπει ἡ αὔξηση τῆς ρευστότητος.

Ὠκεανός, λύματα Φουκουσίμα

Σὲ ὁλόκληρο τὸν Εἰρηνικὸ Ὠκεανὸ ἔχουν φθάσει οἱ ραδιενεργὲς οὐσίες ἀπ’ τὸ πυρηνικὸ ἀτύχημα τῆς Φουκουσίμα, ἀλλὰ καὶ τὰ λύματα ἀπ’ τὴν καταστροφὴ τῶν ἐργοστασίων της καὶ τῶν κατοικιῶν της∙ τὰ ραδιενεργὰ κατάλοιπα, στρόντιο, καίσιο καὶ τρίτιο, δὲν φαίνονται, ἀλλὰ ἔχουν καταγραφεῖ ἀπ’ τοὺς μετρητές, ἐνῶ τὰ λύματα εἶναι ὁρατά. Σὲ ἀπόσταση περίπου πεντακοσίων μιλίων ἀπ’ τὴν Καλιφόρνια καὶ σὲ περιοχὴ 700000 τετραγωνικῶν χιλιομέτρων, μεγαλύτερη ἀπὸ ἐκείνη τῆς Γαλλίας, λόγῳ τῶν ρευμάτων, συγκεντρώθηκαν τὰ λύματα∙ τὸ πρόβλημα εἶναι σοβαρό, ἀλλὰ ἀφορᾶ τοὺς διεθνεῖς ὀργανισμοὺς κι ὄχι μία χώρα ἔστω καὶ μεγάλη, ὅπως οἱ Ἡνωμένες Πολιτεῖες. Ἡ ἀντιμετώπισή του δὲν εἶναι εὔκολη, οὔτε ἔχουν προτείνει κάποια λύση οἱ εἰδικοί∙ εἶναι τεράστιος ὁ ὄγκος τῶν λυμάτων καταμεσῆς τοῦ ὠκεανοῦ.

Διάστημα, Ὀλυμπιακὴ φλόγα

Ἡ Ὀλυμπιακὴ φλόγα ταξείδεψε στὸ διάστημα, μὲ ρωσικὸ πύραυλο ἀπ’ τὸ κοσμοδρόμιο Μπαϊκονούρ, μὲ τρεῖς ἀστροναῦτες συνοδεία, τοὺς Μιχαὴλ Τυοῦριν, Ρῶσο, Ρὶκ Μασταρτσίο, Ἀμερικανὸ καὶ Κοϊσι Βακάτα, Ἰάπωνα∙ ἠ φλόγα βρίσκεται ἤδη στὸν διαστημικὸ σταθμὸ καὶ σήμερα θὰ κάνει περίπατο στὸ διάστημα, πρὶν ἐπιστρέψει αὔριο στὴ Γῆ. Εἶναι ἡ δεύτερη φορὰ ποὺ ἡ Ὀλυμπιακὴ φλόγα ταξειδεύει στὸ διάστημα, διότι καὶ τὸ 1996 οἱ Ἀμερικανοὶ τὴν εἶχαν μεταφέρει στὸ διαστημικὸ σταθμό, ἀλλὰ δὲν εἶχε κάνει περίπατο στὸ διάστημα∙ οἱ Ρῶσοι ἀξιοποιοῦν τὴν φλόγα, μὲ τὴν ἐπίσκεψή της στὰ ἀξιοθέατα τῆς μεγάλης χώρας τους. Ἔτσι ἐπισκέφθηκε τὸν Βόρειο πόλο, γιὰ πρώτη φορὰ στὴν ἱστορία τῶν Ὀλυμπιακῶν Ἀγώνων, ἀλλὰ θὰ ἐπισκεφθεῖ σύντομα καὶ τὸν βυθὸ τῆς λίμνης Βαϊκάλης στὴ Σιβηρία.

O διάλογος

Ὁ τύπος στὴν ἐποχή μας, ἔντυπος καὶ ἠλεκτρονικός, ἔχει πάρει ἄλλη μορφὴ στὰ μέσα μαζικὴς ἐπικοινωνίας, μὲ τὰ μεγάλα συμφέροντα, ἀποπνικτικά. Ἡ ψηφιακὴ ἐπανάσταση , ὅμως, καὶ τὸ διαδίκτυο προσφέρουν τὸ κάτι ἄλλο: τὴν δυνατότητα τοῦ πολίτου νὰ χρησιμοποιεῖ τὴ νέα τεχνολογία καὶ νὰ ἔρχεται σὲ ἄμεση ἐπαφὴ μὲ ἄλλους, μὲ τοὺς συμπολίτες του, μὲ τοὺς συνανθρώπους του, κάθε στιγμή. Ἀπευθύνεται «Τὸ Ἐμμελὲς»  πρὸς ὅσους αἰσθάνονται τὴν ἀνάγκη τοῦ διαλόγου , τῆς ἀνταλλαγῆς ἀπόψεων, τῆς συζητήσεως. Ὅσοι παίζοντας στὸ διαδίκτυο μᾶς συναντήσουν, διαβάσουν κάτι, προβληματιστοῦν γιὰ κάτι ἄλλο, ἔχουν κάτι νὰ συμπληρώσουν, νὰ προσθέσουν, τοὺς προσφέρουμε τὴν ἄνεση τῆς ἐκφράσεώς τους, ἰδιαίτερα μετὰ τὴν πλήρη ἐξαχρείωση τοῦ τύπου, περισσότερο τὴν τελευταία διετία στὴν Ἑλλάδα. Χαρά μας εἶναι ὁ διάλογος αὐτός, ο ἤρεμος καὶ δημιουργικὸς διάλογος , γιὰ τὰ τόσα ποὺ μᾶς ἀπασχολοῦν, τὰ σοβαρά καὶ τὰ ἀμελητέα, τὰ πιὸ ὄμορφα ἴσως, ἂν καὶ αὐτὰ εἶναι ἐλάχιστα πλέον. Αὐτὴ εἶναι ἡ ἰσηγορία , ἡ δημιουργικὴ πλευρὰ τῆς νέας τεχνολογίας, ἀρκετὰ πειστικὴ πλέον, ὅπως ἔδειχνε καὶ πρὸ δεκαετίας, ὅταν ξεκίνησε «Τὸ Ἐμμελές», ἂν καὶ διστακτικὰ τότε· σήμερα ἡ ψηφιακὴ τεχνολογία ἀποτελεῖ τὸ ἐφαλτήριο τῆς ἀπελευθερώσεως τῶν λαῶν, ὅπως ἀποδεικνύεται καθημερινά, ὅπως τὸ ζήσαμε καὶ τὸ ζοῦμε μὲ τοὺς «Ἀγανακτισμένους».

Ἐμεῖς ξεκινήσαμε μὲ ἐλάχιστα, μὲ μιὰ μικρὴ σελίδα στὸ διαδίκτυο, τολμηρὸ ἐγχείρημα τότε· ἐλπίδα μας ἦταν, ἡ ἀνταπόκριση, διάλογος. Πιστεύαμε ὅτι ἡ νέα τεχνολογία έχει τὸ μεγάλο πλεονέκτημα, τν ἄμεσο και ζωντανὸ διάλογο · μὲ ἕνα κλίκ καὶ ἀνοίγεις τὴν σελίδα, μὲ ἕνα ἄλλο στέλνεις τὴν ἄποψή σου, τὴν διαβάζει ὁ ἄλλος. Ἐλάχιστα μέσα χρειάζονται. Τότε ἦταν ὑποχρεωτικὴ ἡ χρήση, λόγῳ τεχνολογίας, τοῦ μονοτονικοῦ συστήματος· σήμερα γενικεύεται ἡ ἐπιστροφὴ στὸ πολυτονικὸ, ἐπειδὴ ὅλοι σχεδὸν κατάλαβαν ὅτι ἡ κατάργησή του ἀπέβλεπε ἀπ’ τὴν ἀρχὴ στὸν ἀφελληνισμό μας. Τὴν ἀνάταση τοῦ γένους προοιωνίζουν οἱ ἀντιδράσεις, ἡ ἐκμάθηση καὶ γραφὴ σὲ πολυτονικό, διότι ἡ προφορά του, ὁλοζώντανη στὸν προφορικὸ λόγο πάντοτε, ὁδηγεῖ στὸν ἐλεύθερο πολίτη.

"Τὸ "Ἐμμελές" , καθημερινὴ ἐφημερίδα πολιτικοῦ σχολιασμοῦ , κυκλοφορεῖ ἀπ’ τὴν Δευτέρα ἕως καὶ τὴν Παρασκευή.
Τὸ Σαββατοκύριακο εἶναι δικό σας.