Μπαϊκονούρ, ἐπιστροφὴ Ὀλυμπιακῆς φλόγας

Ἡ Ὀλυμπιακὴ φλόγα ἐπέστρεψε χθὲς στὴ Γῆ, μετὰ ἀπὸ τὴν περιάβασή της ἐπὶ πέντε μέρες στὸν διαστημικὸ σταθμὸ καὶ περίπατο στὸ διάστημα∙ οἱ κοσμοναῦτες, Φυντὶρ Γιουρτσίκιν, Ρῶσος, Κάρεν Νύμπεργκ, Ἀμερικανὸς καὶ Λούκα Παρμιτάνο, Ἰταλός, συνόδευσαν τὴν φλόγα, διότι οἱ τρεῖς τῆς μεταβάσεως παραμένουν στὸν σταθμὸ ὡς τὸ νέο πλήρωμα γιὰ τὸ ἑπόμενο ἑξάμηνο. Ἡ φλόγα θὰ συνεχίσει τὴν πορεία της στὴν ἀχανῆ χώρα, μὲ τὴν μετάβασή της στὸ βυθὸ τῆς μεγαλύτερης λίμνης μὲ γλυκὸ ὕδωρ στὸν κόσμο, τὴν Βαϊκάλη, καὶ τὴν ἄφιξή της στὸ Βλαδιβοστόκ∙ οἱ Ρῶσοι ἔκαναν ἐξαιρετικὸ πρόγραμμα γιὰ τὴν φλόγα, ἀφοῦ τὴν μετέφεραν μέχρι τὸν Βόρειο πόλο, γιὰ πρώτη φορὰ γιὰ Ὀλυμπιακὴ φλόγα. Θὰ καταλήξει ἀρχὲς Φεβρουαρίου στοὺς χειμερινοὺς Ὀλυμπιακοὺς Ἀγῶνες στὸ Σότσι.

Προσέγγιση ἑλληνικοῦ λαοῦ

Ὁ πολιτικὸς ἀπόηχος τῆς προτάσεως δυσπιστίας τοῦ ΣΥΡΙΖΑ ἔχει περισσότερο ἐνδιαφέρον ἀπ’ τὴν συζήτηση αὐτὴν καθ’ ἑαυτήν∙ ὁ πρωθυπουργὸς κέρδισε τὶς ἐντυπώσεις, ἀλλὰ καὶ ἀποκάλυψε τὴν πλήρη γελοιότητα τῆς ἐμφανίσεως τοῦ Ναπολεοντίσκου∙ ἡ φράση τοῦ Σαίξπηρ, ὅτι, «ἡ ἀπόσταση ἀπ’ τὸ σοβαρὸ στὸ γελοῖο εἶναι μικρή, ἀλλὰ ἀπ’ τὸ γελοῖο στὸ σοβαρὸ τεράστια», ἀποδίδει τὴν ἀτμόσφαιρα τοῦ Κοινοβουλίου. Ὁ ΣΥΡΙΖΑ ἐπιχείρησε συνδυάσαι τὴν ὁμιλία τοῦ προέδρου του μὲ μεγάλη συγκέντρωση στὴν πλατεῖα Συντάγματος, ἀλλὰ ἀπέτυχε παταγωδῶς∙ στὴν πλατεῖα ὑπέστη τὴν συντριβὴ ἀπ’ τὶς λίγες ἑκατοντάδες ὀπαδῶν του, οἱ ὁποῖοι ἔγιναν λαγοὶ ἀμέσως μετὰ κι ἔμειναν οἱ μικροφωνικὲς ἐγκαταστάσεις ἀχρησιμοποίητες. Εἶναι ἡ πολλοστὴ εὐθεῖα περιφρόνηση, στὴ Θεσσαλονίκη πρὸ διμήνου, στὴν ΕΡΤ, ὅπου ἐπιχείρησε τὴν ἐπίκληση τῆς λαϊκῆς ὑποστηρίξεως, εἰσέπραξε τὴν πλήρη ἀδιαφορία, ὁπότε στὴ Βουλὴ ἦταν τίποτα. Τὸν ἑλληνικὸ λαὸ πῶς θὰ προσεγγίσει εἶναι τὸ πρόβλημά του.

Ἀπογοήτευση τῆς διαπλοκῆς

Ἡ διαπλοκὴ τὰ ἔβαψε μαῦρα∙ εἶχε προβλέψει σκληρὲς διαπραγματεύσεις τῆς τρόικα καὶ βέβαιη ἐπιβολὴ νέων μέτρων∙ ἀποδεικνύεται ὅτι τὰ δημοσιονομικὰ εἶναι πολὺ καλύτερα ἀπ’ τὰ προβλεφθέντα, ἡ ἀνάκαμψη τῆς οἰκονομίας δεδομένη πλέον καὶ ἡ ἄσκηση ἐπεκτατικῆς πολιτικῆς στὴν Εὐρωζώνη διασφαλισμένη. Ἑπομένως, ὄχι μόνο δὲν ὑπάρχει πρόβλημα μέτρων, ἀλλὰ καὶ ἡ ἔγκριση τῆς δόσεως γίνεται δευτερεῦον θέμα∙ ἴσως ἀναβληθεῖ γιὰ τὸν Ἰανουάριο∙ προέχει τὸ μεθαυριανὸ Εὐρωσυμβούλιο πρὸς ἐπιβεβαίωση τῆς ἐπεκτατικῆς πολιτικῆς καὶ διοχέτευση ρευστότητος στὴν ἀγορά. Ἡ ἀλλαγὴ τῶν ὅρων τοῦ Μνημονίου εἶναι φυσικὸ ἐπακόλουθο, ἂν καὶ ἡ Ἑλλὰς δὲν τὸ χρειάζεται∙ ἐπείγουν δύο θέματα, πρῶτον ἡ ἄρση τῶν δεσμεύσεων τῶν τραπεζῶν γιὰ παροχὴ ρευστότητος∙ δεύτερον, ἡ μείωση τῶν ἐπιτοκίων δανεισμοῦ στὸ 0,5%, διπλάσιο τοῦ βασικοῦ. Στὸ πρῶτο Μνημόνιο ἦταν 5,4%, στὸ δεύτερο, 2,5, πέρυσι ἔγινε, 1%. Ἂν ἴσχυαν τὰ πρῶτα θὰ πληρώναμε φέτος 21 δις τοκοχρεωλύσια, πληρώσαμε πέντε.

Καραγκιὸζ μπερντὲς ΣΥΡΙΖΑ

Οἱ ἐκδηλώσεις τοῦ ΣΥΡΙΖΑ, στὸ Ραδιομέγαρο τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς τὸ Σάββατο καὶ στὸ Σύνταγμα τὴν Κυριακή, ἀπογοήτευσαν τοὺς ὀργανωτές τους καὶ ἀπέδειξαν στὸν κόσμο τὴν πραγματική του φύση καὶ τὴν πολιτική του ἀπήχηση∙ στὸ Ραδιομέγαρο δὲν ἦταν κἂν θέατρο, ἀλλὰ καραγκιὸζ μπερντές, κατὰ τὸν πρωθυπουργό, μὲ τὴν ὑστερική, τοὺς συνοδοιπόρους της καὶ μερικοὺς φίλους, δίδειν παράσταση γιὰ τὸ δελτίο τῶν ὀκτὼ κι ἀπέτυχαν παταγωδῶς∙ στὸ Σύνταγμα ἐπιχείρησαν παλλαϊκὴ συγκέντρωση, μὲ μικροφωνικὲς ἐγκαταστάσεις καὶ μουσικὲς ἐκδηλώσεις. Προσῆλθαν μερικὲς ἑκατοντάδες καὶ ἀποχώρησαν, μὲ ἀποτέλεσμα ὅταν μιλοῦσε στὴ Βουλὴ ὁ Ναπολεοντίσκος νὰ μὴν εἶναι κανεὶς παρών∙ ἔτσι οὔτε τὴν ὁμιλία του μετέδωσαν. Αὐτὴ εἶναι πολιτικὴ συντριβή, ἡ ὁποία δύσκολα ἀναπληρώνεται.

Ὑποχώρηση τοῦ πληθωρισμοῦ

Ὁ τιμάριθμος ὑποχώρησε τὸν Ὀκτώβριο κατὰ 2%, στὸ κατώτερο ἐπίπεδο ἀπ’ τὸν Φεβρουάριο τοῦ 1962 κι εἴμαστε ἡ χώρα μὲ τὸν ὑψηλότερο ἀποπληθωρισμὸ στὴν Εὐρώπη∙ δεῖγμα εἶναι αὐτὸ τῆς ἐπανεκκινήσεως τῆς οἰκονομίας καὶ τῶν προοπτικῶν ἀνακάμψεως. Πρὶν ἀπὸ ἑξήκοντα ἔτη ὁ κόσμος ἀναγνώριζε τὸ μεγάλο ἑλληνικὸ οἰκονομικὸ θαῦμα, τὸ δεύτερο παγκοσμίως μετὰ τὸ γερμανικὸ μεταπολεμικά∙ ἀκολούθησαν τὸ ἰταλικὸ καὶ τὸ ἰαπωνικό, ἀλλὰ ἐμεῖς εἴχαμε τὶς πολιτικές μας περιπέτειες καὶ ἀποκλίσεις μας, μὲ τὴν δικτατορία καὶ τὸ σοσιαλιστικὸ πείραμα. Αὐτὰ πληρώνουμε τώρα, διότι αὐτὲς τὶς περιόδους διογκώθηκε τὸ χρέος, καὶ περισσότερο τὴν τριακονταετία κι ἔγινε δυσβάστακτο∙ ὁ ἀποπληθωρισμὸς καὶ ἡ πολιτικὴ σταθερότης προσελκύουν τὶς ξένες ἐπενδύσεις στὴ χώρα.

Διαλλακτὴς καὶ νομοθέτης

Οἱ Ἀθηναῖοι ἐμαστίζοντο ἀπὸ ἐσωτερικὲς συγκρούσεις καὶ ἐστράφησαν στὸν Σόλωνα. «ᾗρέθη δὲ ἄρχων μετὰ Φιλόμβροτον ὁμοῦ καὶ διαλλακτὴς καὶ νομοθέτης»∙ ἐξελέγη λοιπὸν ἄρχων μετὰ τὸν Φιλόμβροτον, τὸ 594 π.Χ., ταυτοχρόνως συμφιλιωτὴς καὶ νομοθέτης. «Δεξαμένων προθύμως αὐτὸν ὡς μὲν εὔπορον τῶν πλουσίων, ὡς δὲ χρηστὸν τῶν πενήτων»∙ διότι προθύμως τὸν ἐδέχθησαν, οἱ πλούσιοι ὡς εὔπορο, οἱ φτωχοὶ ὡς ἔντιμο. «Λέγετα δὲ καὶ φωνή τις αὐτοῦ περιφερομένη πρότερον εἰπόντος»∙ λέγεται δὲ καὶ λόγος γι’ αὐτὸν ἦταν διαδομένος. «Ὡς τὸ ἴσον πόλεμον οὐ ποιεῖ, καὶ τοῖς κτηματικοῖς ἀρέσκειν καὶ τοῖς ἀκτήμοσιν»∙ ὅτι ἡ ἰσότης ἀποτρέπει τὸν πόλεμον, καὶ ὅτι αὐτὸ ἀρέσει καὶ στοὺς κτηματίες καὶ στοὺς ἀκτήμονες. «Τῶν μὲν ἀξίᾳ καὶ ἀρετῇ, τῶν δὲ ἐν μέτρῳ καὶ ἀριθμῷ τὸ ἴσον ἕξειν προσδοκώντων»∙ διότι πίστευαν ὅτι οἱ μὲν λόγῳ ἀξίας καὶ ἀρετῆς, οἱ δὲ λόγῳ μέτρου καὶ ποσότητος ἐπιδιώκειν τὴν ἰσότητα.

Γαλλία, πρὸς ἀνασχηματισμὸ

Σὲ ἀνασχηματισμὸ τῆς κυβερνήσεώς του ὁδηγεῖται ἐκ τῶν πραγμάτων ὁ Γάλλος πρόεδρος, ἀμέσως μετὰ τὸ αὐριανὸ Εὐρωσυμβούλιο γιὰ τὴν ἀνεργία∙ τὰ πάντα σχεδὸν ἔχουν σταματήσει στὴ Γαλλία, ἐνῶ χθὲς ὁ Φρανσουὰ Ὁλλάντ ἀποδοκιμάσθηκε στὸ Παρίσι. Οἱ ἐκτιμήσεις εἶναι ὅτι οἱ ἡγέτες θὰ ἀποφασίσουν τὴν ἄσκηση ἐπεκτατικῆς πολιτικῆς, ἀπαραίτητης ἄλλωστε μετὰ τὴν μείωση τῶν βασικῶν ἐπιτοκίων ἀπ’ τὴν Εὐρωπαϊκὴ Κεντρικὴ Τράπεζα∙ ἡ Ἀγκέλα Μέρκελ ἐγκρίνει τὴν πολιτικὴ αὐτή, διότι ἔχει συμφωνήσει καὶ μὲ τοὺς Σοσιαλδημοκράτες, ἀλλὰ καὶ ἀναγνωρίζει ὅτι δὲν πρέπει ἡ Εὐρωζώνη νὰ ἀναμείνει τὴν ὁρκωμοσία τῆς νέας κυβερνήσεως. Στὸ Παρίσι ὅλοι πιστεύουν ὅτι χρειάζεται νέα πνοὴ στὸ κυβερνητικὸ σχῆμα, ὅποιο ἐπιλέξει ὁ πρόεδρος, διότι μόνο ἔτσι δίδεται θάρρος καὶ ἐλπίδα στὸν γαλλικὸ λαό, στὴν κρατικὴ μηχανὴ καὶ στοὺς ἐπιχειρηματίες γιὰ νέα ἐκκίνηση∙ τὸ δίλημμα γιὰ τὸν πρόεδρο εἶναι σοβαρό, διότι ἀκολουθοῦν οἱ τοπικὲς ἐκλογὲς τὸν Μάρτιο.

Κίνα, πρὸς μεταρρυθμίσεις

Στὸ Πεκῖνο συνεδριάζει κεκλεισμένων τῶν θυρῶν ἡ Ὁλομέλεια τῆς Κεντρικῆς Ἐπιτροπῆς τοῦ Κομμουνιστικοῦ Κόμματος, μὲ μοναδικὸ θέμα τὶς μεταρρυθμίσεις∙ ἡ ἡγεσία ἐπιδιώκει τὴν κατάργηση τῶν διαφόρων προνομίων καὶ τὴν ἀπελευθέρωση τῆς ἀγορᾶς γιὰ τὴν πραγματοποίηση ἐπενδύσεων καὶ στὶς καθυστερημένες ἀγροτικὲς καὶ δυτικὲς περιοχές. Ἀλλὰ ἀντιδροῦν τὰ κομματικὰ στελέχη, τὰ ὁποῖα φοβοῦνται ὅτι θὰ χάσουν τὰ πολιτικὰ καὶ οἰκονομικὰ προνόμιά τους∙ οἱ παρατηρητὲς πιστεύουν ὅτι ἡ καμπὴ εἶναι τὸ ἴδιο κρίσιμη, μὲ ἐκείνη τὸ 1978, μετὰ τὸν θάνατο τοῦ Μάο Τσετούνγκ, ὅταν ὁ Τὲνγκ Χσιαοπὶνγκ ἐπέβαλε τὶς πρῶτες μεταρρυθμίσεις ποὺ ὁδήγησαν στὴν οἰκονομικὴ ἀπογείωση τῆς μεγάλης χώρας. Ὁ Ξὶ Τζιπὶνγκ ἔχει τὴν ἄνεση τῆς ἐπιβολῆς στὰ κομματικὰ στελέχη, διότι εἶναι γιὸς ἡγέτου τῆς μεγάλης πορείας καὶ τῆς πρώτης γενιᾶς τῶν κομμουνιστῶν ἡγετῶν∙ ἐὰν ἐγκριθοῦν οἱ μεταρρυθμίσεις, πρᾶγμα βέβαιο γιὰ τοὺς πολιτικοὺς παρατηρητές, δὲν μένει τίποτε ἀπ’ τὸν κομμουνισμό.

Ἀνοδικὲς τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν ἀνοδικὲς τάσεις παγκοσμίως, καθὼς ἀναμένονται καλὲς εἰδήσεις ἀπ’ τὸ Εὐρωσυμβούλιο γιὰ τὴν ἀνεργία κι ἀπ’ τὴν Κίνα γιὰ τὶς μεταρρυθμίσεις∙ τὸ εὐρὼ βελτιώθηκε στὰ 1,3396 δολλάρια καὶ 133,8725 γιέν, ἀλλὰ ὑποχώρησαν, χρυσός, 1283,75 καὶ πετρέλαιο, 105,37. Οἱ ἐπενδυτὲς ἀναμένουν τὶς ἀποφάσεις τῶν Εὐρωπαίων ἡγετῶν ὡς κατευθυντήριες γραμμὲς γιὰ τὴν ἀνάκαμψη τῆς εὐρωπαϊκῆς οἰκονομίας, μὲ κύριο ἄξονα τὴν ἐνίσχυση τῆς ρευστότητος στὶς ἀγορές∙ ἡ ἀνησυχία γιὰ τὴν κατάσταση στὴ Γαλλία διακατέχει τὴν Εὐρωζώνη, διότι τὰ φαινόμενα τῆς ἀποδοκιμασίας τοῦ Φρανσουὰ Ὁλλὰντ δείχνουν τὴν ἐκρηκτικότητα τῆς γαλλικῆς κοινωνίας. Ἀπέναντι στὴν κατάσταση αὐτὴ θεωρεῖται ἐπιβεβλημένη ἡ ἀλλαγὴ τῆς οἰκονομικῆς πολιτικῆς καὶ ἡ ἔμφαση στὴν ἀνάπτυξη, γεγονὸς ποὺ θὰ ἔχει ἀντίκτυπο σὲ ὅλες τὶς εὐρωπαϊκὲς χῶρες∙ στὸ Πεκῖνο τὸ θεωροῦν δεδομένο ὅτι θὰ γίνουν δεκτὲς οἱ μεταρρυθμίσεις καὶ ἤδη προετοιμάζονται οἱ μεγάλες ἑταιρεῖες γιὰ τὶς νέες ἐπενδύσεις τους.

Ἀγώνας δρόμου, διασώσεως

Στὰ κατεστραμμένα κεντρικὰ νησιὰ τῶν Φιλιππίνων τὸ πρόβλημα εἶναι ὁ ἀγώνας δρόμου τῶν σωστικῶν συνεργείων γιὰ τὴν παροχὴ τῶν πρώτων βοηθειῶν στὰ τεσσεράμισυ ἑκατομμύρια τῶν ἀστέγων καὶ ἡ περισυλλογὴ τῶν νεκρῶν πρὸς ἀποτροπὴ ἐπιδημιῶν∙ ὅλες οἱ μεγάλες χῶρες ἔχουν ἀποστείλει φαρμακευτικὴ καὶ ἀνθρωπιστικὴ βοήθεια, μαζὶ μὲ εἰδικὰ συνεργεῖα διασωστῶν. Ἡ δύναμη τῶν ἀνέμων καὶ τῶν κυμάτων ἔχουν βγάλει καὶ μεγάλα πλοῖα στὶς ἀκτές, ἐνῶ ὁλόκληρες πόλεις εἶναι ἐρείπια καὶ μόνο, μὲ κατεστραμμένους τοὺς δρόμους, τὰ λιμάνια καὶ τὰ ἀεροδρόμια∙ ὁ χειρότερος καταγεγραμμένος στὴν ἱστορία τυφών, εἶχε ἀνέμους τριακοσίων χιλιομέτρων τὴν ὥρα καὶ κύματα ὕψους δεκαπέντε μέτρων. Τώρα βρίσκεται πάνω ἀπ’ τὴν νῆσο Χαϊνὰν τῆς Κίνας καὶ τὸ βόρειο Βιετνάμ, ἀλλὰ ἐξασθενημένος σὲ τροπικὴ καταιγίδα, μὲ λίγες καταστροφές.

Μέση Ἀνατολή, ἐξελίξεις

Οἱ ἐξελίξεις στὴ Μέση Ἀνατολὴ ἐπιταχύνονται, καθὼς ἡ συμφωνία γιὰ τὰ πυρηνικὰ τοῦ Ἰρὰν προχωράει, παρὰ τὰ προβλήματά της, ἐνῶ στὴ Συρία μᾶλλον συμφωνεῖ ἡ ἀντιπολίτευση γιὰ τὴν ἐκπροσώπησή της στὴν διάσκεψη τῆς Γενεύης∙ στὴν Παλαιστίνη τὰ πράγματα εἶναι πιὸ δύσκολα, διότι δὲν πέτυχε ἡ μεσολαβητικὴ προσπάθεια τοῦ Τζὼν Κέρρυ, μετὰ τὴν ἀνακοίνωση γιὰ κατασκευὴ νέων διαμερισμάτων στὴν Δυτικὴ Ὄχθη, ἐνῶ ὁ ἀκροδεξιὸς Ἄβινγκτον Λίμπερμαν ἀθωώθηκε ἀπ’ τὸ δικαστήριο κι ἐπανέρχεται στὸ ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν, ὁπότε τὰ προβλήματα πολλαπλασιάζονται. Στὴ Σαουδικὴ Ἀραβία φαίνεται ὅτι δὲν ἔχουν πεισθεῖ ἀπ’ τὶς ἀμερικανικὲς διαβεβαιώσεις φιλίας, μετὰ τὴν ἀποκατάσταση τῶν σχέσεων μὲ τὸ Ἰράν∙ ὁ βασιλεὺς Ἀμπντουλλὰχ μίλησε τηλεφωνικὰ μὲ τὸν Βλαδίμηρο Ποῦτιν γιὰ τὰ τοπικὰ θέματα καὶ γιὰ τὴν προμήθεια ὅπλων.

O διάλογος

Ὁ τύπος στὴν ἐποχή μας, ἔντυπος καὶ ἠλεκτρονικός, ἔχει πάρει ἄλλη μορφὴ στὰ μέσα μαζικὴς ἐπικοινωνίας, μὲ τὰ μεγάλα συμφέροντα, ἀποπνικτικά. Ἡ ψηφιακὴ ἐπανάσταση , ὅμως, καὶ τὸ διαδίκτυο προσφέρουν τὸ κάτι ἄλλο: τὴν δυνατότητα τοῦ πολίτου νὰ χρησιμοποιεῖ τὴ νέα τεχνολογία καὶ νὰ ἔρχεται σὲ ἄμεση ἐπαφὴ μὲ ἄλλους, μὲ τοὺς συμπολίτες του, μὲ τοὺς συνανθρώπους του, κάθε στιγμή. Ἀπευθύνεται «Τὸ Ἐμμελὲς»  πρὸς ὅσους αἰσθάνονται τὴν ἀνάγκη τοῦ διαλόγου , τῆς ἀνταλλαγῆς ἀπόψεων, τῆς συζητήσεως. Ὅσοι παίζοντας στὸ διαδίκτυο μᾶς συναντήσουν, διαβάσουν κάτι, προβληματιστοῦν γιὰ κάτι ἄλλο, ἔχουν κάτι νὰ συμπληρώσουν, νὰ προσθέσουν, τοὺς προσφέρουμε τὴν ἄνεση τῆς ἐκφράσεώς τους, ἰδιαίτερα μετὰ τὴν πλήρη ἐξαχρείωση τοῦ τύπου, περισσότερο τὴν τελευταία διετία στὴν Ἑλλάδα. Χαρά μας εἶναι ὁ διάλογος αὐτός, ο ἤρεμος καὶ δημιουργικὸς διάλογος , γιὰ τὰ τόσα ποὺ μᾶς ἀπασχολοῦν, τὰ σοβαρά καὶ τὰ ἀμελητέα, τὰ πιὸ ὄμορφα ἴσως, ἂν καὶ αὐτὰ εἶναι ἐλάχιστα πλέον. Αὐτὴ εἶναι ἡ ἰσηγορία , ἡ δημιουργικὴ πλευρὰ τῆς νέας τεχνολογίας, ἀρκετὰ πειστικὴ πλέον, ὅπως ἔδειχνε καὶ πρὸ δεκαετίας, ὅταν ξεκίνησε «Τὸ Ἐμμελές», ἂν καὶ διστακτικὰ τότε· σήμερα ἡ ψηφιακὴ τεχνολογία ἀποτελεῖ τὸ ἐφαλτήριο τῆς ἀπελευθερώσεως τῶν λαῶν, ὅπως ἀποδεικνύεται καθημερινά, ὅπως τὸ ζήσαμε καὶ τὸ ζοῦμε μὲ τοὺς «Ἀγανακτισμένους».

Ἐμεῖς ξεκινήσαμε μὲ ἐλάχιστα, μὲ μιὰ μικρὴ σελίδα στὸ διαδίκτυο, τολμηρὸ ἐγχείρημα τότε· ἐλπίδα μας ἦταν, ἡ ἀνταπόκριση, διάλογος. Πιστεύαμε ὅτι ἡ νέα τεχνολογία έχει τὸ μεγάλο πλεονέκτημα, τν ἄμεσο και ζωντανὸ διάλογο · μὲ ἕνα κλίκ καὶ ἀνοίγεις τὴν σελίδα, μὲ ἕνα ἄλλο στέλνεις τὴν ἄποψή σου, τὴν διαβάζει ὁ ἄλλος. Ἐλάχιστα μέσα χρειάζονται. Τότε ἦταν ὑποχρεωτικὴ ἡ χρήση, λόγῳ τεχνολογίας, τοῦ μονοτονικοῦ συστήματος· σήμερα γενικεύεται ἡ ἐπιστροφὴ στὸ πολυτονικὸ, ἐπειδὴ ὅλοι σχεδὸν κατάλαβαν ὅτι ἡ κατάργησή του ἀπέβλεπε ἀπ’ τὴν ἀρχὴ στὸν ἀφελληνισμό μας. Τὴν ἀνάταση τοῦ γένους προοιωνίζουν οἱ ἀντιδράσεις, ἡ ἐκμάθηση καὶ γραφὴ σὲ πολυτονικό, διότι ἡ προφορά του, ὁλοζώντανη στὸν προφορικὸ λόγο πάντοτε, ὁδηγεῖ στὸν ἐλεύθερο πολίτη.

"Τὸ "Ἐμμελές" , καθημερινὴ ἐφημερίδα πολιτικοῦ σχολιασμοῦ , κυκλοφορεῖ ἀπ’ τὴν Δευτέρα ἕως καὶ τὴν Παρασκευή.
Τὸ Σαββατοκύριακο εἶναι δικό σας.