Εὐρωζώνη, ἄσκηση άναπτυξιακῆς πολιτικῆς

Ἡ ἀναπτυξιακὴ πολιτικὴ ἄρχισε στὴν Εὐρωζώνη, μὲ τὴν σύσταση τοῦ Ταμείου ἕξι δις εὐρὼ πρὸς καταπολέμηση τῆς ἀνεργίας τῶν νέων, ἐνῶ προωθοῦνται καὶ τὰ ὑπόλοιπα μέτρα∙ προαναγγελία τους εἶναι, ἡ μείωση τῶν βασικῶν ἐπιτοκίων καὶ ἡ δέσμευση γιὰ περαιτέρω μείωση, ἀλλὰ καὶ ἀρνητικὰ ἐπιτόκια. Τὰ βήματα αύτὰ εἶναι οἱ ἀπαραίτητες προϋποθέσεις γιὰ τὴν άναπτυξιακὴ πολιτική, ποὺ προβλέπεται νὰ ἐπικυρωθεῖ στὸ Εὐρωπαϊκὸ Συμβούλιο τῆς ἄλλης ἑβδομάδος∙ οἱ ἔρευνες τῆς Ἐπιτροπῆς γιὰ τὸ γερμανικὸ ἐμπορικὸ πλεόνασμα θεωροῦνται δευτερεῦον θέμα, διότι δὲν ὑπάρχει καμμία παραβίαση τῆς οἰκονομικῆς πολιτικῆς. Τὸ Βερολίνο πρωτοστατεῖ τώρα στὴν ἀναπτυξιακὴ πολιτική, ὁπότε οἱ Εὐρωπαῖοι σαρκάζουν μὲ τὴν ἐμμονὴ τῶν Ἀτλαντιστῶν στὴν ἀντιγερμανικὴ ὑστερία∙ ἡ ἐπιχώρια διαπλοκὴ ἀγνοεῖ τὰ προαναφερθέντα, ἀποδεικνύοντας ἔτσι τὴν ὁλὀπλευρη δουλικότητά της.

Ἐκμηδένιση τῶν διαφορῶν

Οἱ διαφορὲς τῆς κυβερνήσεως ἀπ’ τὴν τρόικα, ἐκμηδενίζονται, μετὰ τὴν ἀνακοίνωση τῶν δημοσιονομικῶν στοιχείων τοῦ δεκαμήνου∙ τὸ πρωτογενὲς πλεόνασμα αὐξάνεται σε 1,1 δις εὐρώ, ἡ ἐπιστροφὴ ἀπ’ τὶς κεντρικὲς τράπεζες 2,6, καὶ ἡ εἴσπραξη ἀπ’ τὴν τακτοποίηση τῶν αὐθαορέτων 1,9, ἐνῶ βαίνουν ἱκανοποιητικὰ οἱ εἰσπεράξεις ἀπ’ τὸν ΦΠΑ στὴν ἑστίαση∙ ἐπιπροσθέτως θὰ πάρουμε 160 ἑκατομμύρια ἀπ’ τὸ Ταμεῖο γιὰ τὴν καταπολέμηση τῆς ἀνεργίας στὴν νεολαία ἀπὸ 1ης Ἰανουαρίου, ἐνῶ ἐπαναρχίζουν τὰ μεγάλα ἔργα, διατίθενται 550 ἀπ’ τὴν Εὐρωπαϊκὴ Τράπεζα Ἐπενδύσεων καὶ ἔκλεισε ἡ συμφωνία μὲ τοὺς Κινέζους γιὰ τὴν ἐπένδυση 250 ἑκατομμυρίων στὶς προβλῆτες τοῦ ΟΛΠ. Ἡ καταστροφολογία τῆς διαπλοκῆς ἔπεσε στὸ κενό, καθὼς καὶ τὸ Χρηματοιστήριο σημείωσε ἄνοδο τελικά, μὲ κορυφαῖες τὶς τραπεζικὲς μετοχές∙ ἡ προπαγάνδα εἶχε καὶ τὴν καλή της πλευρά, διότι ἀποκάλυψε ποιοί εἶναι στὶς Βρυξέλλες οἱ σύμμαχοι τῶν κερδοσκόπων. Πέφτουν τὰ κεφάλια τους.

Ὑπαναχώρηση τῶν κομμάτων

Τὰ κόμματα τῆς άντιπολιτεύσεως ἐπιχειροῦν τὴν ἀλλαγὴ τῆς τακτικῆς τους, ἀλλὰ χωρὶς οὐσιαστικὸ ἀντίκρυσμα, διότι ἐμφανῶς ἀνακρούουν πρύμναν∙ ἡ συμφωνία μὲ τὴν τρόικα ἔρχεται στὸ ἄμεσο μέλλον, μέτρα ἀποκλείονται, ἐνῶ ἡ ἀνάκαμψη τῆς οἰκονομίας θεωρεῖται δεδομένη ἀπὀ ὅλους. Τὸ χειρότερο εἶναι ὅτι ἔδωσαν τὴν ἐντύπωση, περισσότερο ὁ ΣΥΡΙΖΑ, ὅτι ταυτίζονται ἀπολύτως μὲ τὰ κερδοσκοπικὰ κυκλώματα τοῦ Διεθνοῦς Νομισματικοῦ Ταμείου καὶ τοὺς ἀνθρώπους τους στὶς Βρυξέλλες, οἱ ὁποῖοι καὶ κινοῦν τὴν καταστροφολογία, μὲ ὄργανά τους τὴν ἀτλαντικὴ καὶ ἐπιχώρια διαπλοκή∙ ὁ ἁπλὸς λαὸς ἔχει άντιληφθεῖ τὸ παιχνίδι αὐτὸ πάρα πολὺ καθαρά, καὶ γι’ αὐτὸ ἀποστρέφεται βαθύτατα τὶς δημόσιες ἐκδηλώσεις τοῦ Ναπολεοντίσκου∙ πολλοὶ στὴν Κουμουνδούρου, μὲ πολιτικὴ ἐμπειρία, προειδοποιοῦν τὴν ἡγεσία τους, ὅτι στὴν πολιτικὴ ζωὴ μετὰ τὴν ἀπποστροφὴ ἀκολουθεῖ ἡ ἔμπρακτη ἀποδοκιμασία. Προειδοποιοῦν, ἀλλὰ ἄλλο εἶναι ἂν εἰσακούνονται, διότι ὁ Ναπολεοντίσκος καὶ οἱ ἄνθρωποί του δείχνουν ἐντελῶς ἀμετάπειστοι.

Παραπλανήσεις διαπλοκῆς

Ἡ ἀπάντηση τοῦ ὑπουργοῦ Οἰκονομικῶν, στὶς ἀνώνυμες πηγὲς τῆς διαπλοκῆς τῶν Βρυξελλῶν -ὅτι ἡ ἀπόσταση στὶς δοιαβουλεύσεις τῶν Αθηνῶν μὲ τὴν τρόικα εἶναι μίλλια-, ἦταν ἀποστομωτική∙ «ἐπωνύμως νὰ λέγονται αὐτἀ, διότι ἡ ἀπόσταση εἶναι μέτρα καὶ ἡ τρόικα ἐπιστρέφει τὴν Παρασκευή»∙ εἶναι γνωστὸ τὸ ποιοὲς εἶναι οἱ πηγὲς αὐτές. Εἶναι οἰ σύμμαχοι τοῦ Διεθνοῦς Νομισματικοῦ Ταμείου γιὰ τὴν ἐπιβολὴ τῶν μέτρων τοῦ πρώτου Μνημονίου, μὲ ἐπιτόκια 5,4%∙ τώρα πᾶνε γιὰ σκί, δὲν πληρώνουν τὴν ζημία, οὔτε πᾶνε στὴν Ἐπιτροπὴ τοῦ Εὐρωκοινοβουλίου γιὰ ἀπολογία∙ φυσικά, ἡ εὐθύνη δὲν βαρύνει τόσο τοὺς ἴδιους, ὄργανα τῶν κερδοσκόπων εἶναι, ἀλλὰ τοὺς δούλους τῆς διαπλοκῆς. Αὐτοὶ εἶναι χειρότεροι ἐγκλημαστίες εἰς βάρος τῶν Ἑλλήνων.

Συμφωνία κατὰ ἀνεργίας

Στὸ ἔκτακτο Εὐρωσυμβούλιο τῶν Παρισίων στυμφωνήθηκε ἡ διάθεση ἕξι δις γιὰ ἄμεση χρημοτοδότηση προγραμμάτων πρὸς καταπολέμηση τῆς ἀνεργίας τῶν νέων, ἀναλόγως πρὸς τὸ ὕψος της εἰς ἑκάστην χώραν∙ ἡ Ἑλλάς, μὲ τὴν ὑψηλότερη ἀνεργία, δικαιοῦται ἀναλογικὰ τὰ περισσότερα. Ὁ Ἀντώνης Σαμαρᾶς ἦταν σαφέστατος στὴν περιγραφὴ τῆς καταστάσεως γιά, «ἐξάντληση» τῆς ἑλληνικῆς κοινωνίας ἀπὸ τὴν παρατεταμένη οἰκονομικὴ ὕφεση ποὺ ἔχει φθάσει τὴν ἀνεργία τῶν νέων στὰ ἀπαράδεκτα ἐπίπεδα τοῦ 59%, ἐνῶ ἡ γενικὴἀ βρίσκεται στὸ27%… ἡ Ἑλλάδα εἶναι «πανέτοιμη» γιὰ τὴν ὁλοκληρωμένη ἐφαρμογὴ τῶν δύο βασικῶν προγραμμάτων γιὰ τοὺς νέους ποὺ ἀπαιτεῖ ἡ Εὐρώπη καὶ ποὺ τιτλοφοροῦνται «Πρωτοβουλία γιὰ τοὺς Νέους» καὶ «Ἐγγυήσεις γιὰ τὴ Νεολαία».

Κατὰ νῆα κυβερνητήριον

Ὁ Σόλων εἶχε ἀναλάβει διαλλακτὴς καὶ νομοθέτης, ἂν καὶ τὸν πίεζαν κηρῦξαι τυραννίαν∙ αὐτὸς ὅμως ἀρνήθηκε τὶς προτάσεις ἀπὸ μεγαλοκτηματίες καὶ ἀκτήμονες. «Ἔνιοι δέ φασι καὶ μαντείαν γενέσθαι τῷ Σόλωνι Πυθεῖ τοιαύτην»∙ μερικοὶ λένε ὅτι καὶ μαντεία δόθηκε στὸν Σόλωνα, ἀπ’ τὴν Πυθία, ἡ ἀκόλουθη. «Ἦσο μέσην κατὰ νῆα κυβερνητήριον ἔργον/»∙ λάβε τὸ τιμόνι τοῦ κυβερνητικοῦ σκάφους. «Εὐθύνων∙ πολλοί τοι Ἀθηναίων ἐπίκουροι»∙ κατεύθυνέ το, πολλοὶ Ἀθηναῖοι θὰ εἶναι μαζί σου. «Μάλιστα δὲ οἱ συνήθεις ἐκάκιζον»∙ μάλιστα δὲ οἱ φίλοι τὸν κατηγοροῦσαν. «Εἰ διὰ τοὔνομα δυσωπεῖται τὴν μοναρχίαν»∙ διότι ἀρνεῖται τὴν μοναρχία ἀντιπαθῶν τὸ ὄνομά της. «Ὥσπερ οὐκ ἀρετῇ τοῦ λαβόντος βασιλείαν γενομένην»∙ σὰν νὰ μὴν τὴν ἄλλαζε ἡ ἀρετὴ τοῦ ἄρχοντος. «Καὶ γεγενημένην πρότερον μὲν Εὐβοεῦσιν Τυννώνδαν»∙ κι ἔγινε προηγουμένως στοὺς Εὐβοεῖς μὲ τὸν Τυννώνδαν. «Νῦν δὲ Μιτυληναίοις Πιττακὸν ᾑρημένοις τύραννον»∙∙ τώρα δὲ οἱ Μιτυληναῖοι ἐξέλεξαν τύραννο τὸν Πιττακόν.

Προγράμματα ἀνακάμψεως

Στὴν ἐξειδίκευση τῶν προγραμμάτων γιὰ ἀνάκαμψη τῆς οἰκονομίας ἀναμένεται προχωρῆσαι τὸ σημερινὸ Γιούρογκρουπ∙ τὰ περιθώρια ἔχουν στενέψει ἀρκετά, κυρίως λόγῳ τῆς κρίσεως στὴ Γαλλία καῖ τῆς ἀπειλῆς κοινωνικῆς ἀναταραχῆς στὴ χώρα, ἀλλὰ καὶ τῶν προβλημάτων στοὺς ἑταίρους τῆς Νοτίου Εὐρώπης. Ἡ προσθεχινὴ συμφωνία, γιὰ ἄμεση ἐφαρμογὴ σχεδίου ἕξ δις εὐρὼ γιὰ τὴν ἀνεργία τῶν νέων, θεωρεῖται τὸ πρῶτο βῆμα∙ οἱ ἁρμόδιες ὑπηρεσίες ἐπεξεργάζονται τὸ πρόγραμμα, ὄπως τὸ ἄφησε νὰ ἐννοηθεῖ καὶ ὁ Γκέργκ Ἄσμουσεν, ὅταν δήλωσε ὅτι δὲν ἀποκλείεται καὶ ἀρνητικὰ ἐπιτόκια στὴν Εὐρωζώνη, ἀλλὰ καὶ περαιτέρω μείωση τῶν βασικῶν. Αὐτὰ σημαίνουν εὐθεῖα ἐνίσχυση τῆς ρευστότητος τῆς ἀγορᾶς μέσῳ τῶν τραπεζῶν, χωρὶς οὐδένα φόβο γιὰ πληιθωριστικὲς πιέσεις. Περισσότερο ἐνοσχλοῦνται οἱ Εὐρωπαῖοι ἀπ’ τὰ βρώμικα κυκλώματα τῶν κερδοσκόπων στὸ ἐσωτερικό τους, ὅπως ὅσα διακινοῦν τὴν προπαγάνδα γιὰ νέα μέτρα στὴν Ἑλλάδα∙ μετανοοῦν ποὺ δὲν τὰ εἶχαν ἀπομονώσει πρὸ τριετίας.

Κίνα, ἀπελευθέρωη ἀγορᾶς

Τὸ σημαντικώτερο μέτρο τῶν μεταρρτυθμίσεων στὴν Κίνα εἶναι ἡ πλήρης άπελευθέρωση τῆς ἀγορᾶς γιὰ ἐπενδύσεις, κινεζικὲς καὶ ξένες στὶς ἐπαρχίες της, διότι μέχρι τώρα περιορίζονταν στὶς παραλαικὲς ἀνατολικὲς περιοχές∙ ἡ ἀπελευθέρωση σημαίνει ὅτι αἴρονται σειρὰ ὁλόκληρη περιοριστικῶν μέτρων τῆς κομμουνιστικῆς ἐποχῆς καὶ ἡ ἀπεριόριστος ἐξουσία τῶν τοπικῶν κομματικῶν στελεχῶν γιὰ τὴν ἔγκριση ἐπενδύσεων. Οἱ πολλὲς περιπτώσεις διαφθορᾶς κορυφαίων περιφερειακῶν στελεχῶν ὀφείλονται στὴν πρόκληση τῶν έπενδυτῶν γιὰ τὴν προώθηση τῶν σχεδίων τους∙ στὶς νέες ἀρχὲς μετέχουν μέν κομματικὰ στελέχη, ἀλλὰ καὶ ‘ἐκπρόσωποι τῶν ἐπιμελητηρίων καῖ τῶν ἐμπορικπων καὶ βιομηχανικῶν ἑνώσεων, μὲ σημαντικὲς ἁμοδιότητες. Τὸ δεύτερο μέτρο εἶναι ἡ καθιέρωση τοῦ ρεμίνμπι ὡς ἀποθεματικοῦ νομίσματος, εὐρύτερα τῶν γειτονικῶν χωρῶν ποὺ ἴσχυε ὣς τώρα καὶ μὲ ἀρκετοὺς περιοριστικοὺς ὅρους∙ ἡ Κίνα μετατρέπεται πλέον σὲ ἰσότιμο ἀπὸ πλευρᾶς θεσμῶν μέλος τῆς διεθνοῦς ἀγορᾶς, μὲ ἄμεση τὴν συνηγορία τῆς δυναμικῆς οἰκονομίας της.

Πτωτικὲς τάσεις παγκοσμίως

Στις ἀγορὲς ἐπεκτάτησαν πτωτικὲς τάσεις, λόγῳ τῆς ἀναμονῆς τῆς ἐπεκτατικῆς πολιτικῆς στὴν Εὐρωζώνη καὶ τῶν κερδοσκοπικῶν ρευστοποπιήσεων στὴν Σαγκάη∙ τὸ εὐρὼ κινήθηκε σταθερά, στὰ 1,3475 δολλάρια καὶ 133,2756 γιὲν, ἀλλὰ ὑποχώρησε ὁ χρυσός, 1270, καὶ ἀνέβηκε τὸ πετρέλαιο, 107,14. Ἡ ἐπιφυλακτικότης τῶν ἐπενδυτῶν ἐπιτείνεται ἀπ’ τὴν προπαγάνδα τῆς ἀτλαντικῆς διαπλοκῆς, γιὰ παράταση τῆς κρίσεως στὴν Εὐρωζώνη καὶ ἀποτυχία στὶς διαβουλεύσεις τῆς τρόικα μὲ τὴν ἑλληνικὴ κυβέρνηση, ἀπότοκο τοῦ εὐρωαμερικανικοῦ οἰκονομικοῦ πολέμου∙ πάντως καὶ οἱ διαπραγματεύσεις γιὰ τὴν συμφωνία ἐλευθέρων ἀνταλλαγῶν δὲν ἀντιμετωπίζονται μὲ εὐνοϊκοὺς οἰωνούς, διότι μπορεῖ νὰ κόπασε κάπως ὁ θόρυβος γιὰ τὶς διαδικτυακὲς παρακολουθήσεις, ἀλλὰ παραμένει τεράστιο τὸ χάσμα τῆς ἐμπιστοσύνης μεταξὺ τῶν δύο ἀκτῶν τοῦἈτλαντικοῦ. Στὴν Ἀσία ἔγιναν εὐνοϊκὰ δεκτὲς οἱ μεταρρυθμίσεις στὴν Κίνα καὶ οἱ ἐπενδυτὲς ἀναμένουν τὴν ἐφαρμογή τους γιὰ τὴν διείσδυσή τους στὴν ἀγορὰ τῆς μεγάλης χώρας∙ ἀναμένεται διακίνηση τεραστίων κεφαλαίων.

Ἀφελῆ παιχνίδια Ἐρντογὰν

Ὡς ἀφελῆ παιχνίδια γιὰ ἐσωτερικὴ κατανάλωση θεωροῦν οἱ διπλωματικοὶ παρατηρητὲς τὶς δηλώσεις τοῦ Ταχὶπ Ἐρντογάν, ὅτι δὲν γνωρίζει κράτος μὲ ὀνομασία Κύπρος∙ ἤδη ὁ πρόεδρος τῆς τουρκικῆς δημοκρατίας καὶ ὁ ὑπουργὸς Ἐξωτερικῶν τήρησαν ἀποστάσεις ἀπ’ τὸν πρωθυπουργό, ἀλλὰ καὶ τὰ διεθνῆ σχόλια ἦταν καυστικά∙ ἡ Κύπρος εἶναι κράτος ἀναγνωρισμένο διεθνῶς ἀπὸ 63 ἐτῶν καὶ μέλος τοῦ ΟΗΕ καὶ ὅλων τῶν διεθνῶν ὀργανισμῶν. Ἡ Αἴγυπτος ἔδωσε τὴν καλύτερη ἀπάντηση, μὲ τὴν τριμερῆ συνάντηση στὸ Κάιρο τῶν ἐκπροσώπων, Ἑλλάδος, Κύπρου καὶ Αἰγύπτου, γιὰ τὴν ρύθμιση τῶν μεταξύ τους ὁρίων τῆς Ἀποκλειστικῆς Οἰκονομικῆς Ζώνης∙ παρὰ τὸ ἐμπόδια οἱ διαπραγματεύσεις προχωροῦν καὶ μᾶλλον καταλήγουν σὲ κοινὴ διατύπωση τῶν ὁρίων. Καταλυτικὸ ρόλο διαδραματίζει ἡ παρέμβαση τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως. Τὴν λογαριάζουν ἀρκετὰ ὅλοι.

ΟΗΕ, ἀνθρώπινα δικαιώματα

Στὴν Μόνιμη Ἐπιτροπὴ Ἀνθρωπίνων Δικαιωμάτων τοῦ ΟΗΕ ἐξέλεγησαν 14 νέα μέλη, στὰ 47 συνολικἀ, σὲ ἀντικατάσταση ἴσων ἀποχωρήσεων∙ Ρωσία, Κίνα, Σαουδικὴ Ἀραβία, Κούβα, ἦταν μεταξὺ αὐτῶν, ἐνῶ Ἀμερικὴ καὶ Βρεταννία δὲν ἔβαλαν κἂν ὑποψηφιότητα∙ ἡ ἐκλογὴ γίνεται ἀπ’ τὴν Γενικὴ Συνέλευση τῶν Ἡνωμένων Ἐθνῶν, στὴν νεοσύστατη Ἐπιτροπή, ἡ ὁποία παρακολουθεῖ τὸν σεβασμὸ τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων παγκοσμίως, ἀλλὰ ἔχει ἐξελιχθεῖ σὲ πεδίο ἀντιπαραθέσεως τῶν Ἀγγλοσαξώνων μὲ τὶς τρίτες χῶρες, πρώην ἀποικίες τους. Τὸ ἀποτέλεσμα ἔχει σημασία, διότι καταγράφει μείψση ἐπιρροῆς στὸν κόσμο τῶν μεγάλων δυνάμεων καὶ περισσότερο τῶν δυτικῶν, πρώην ἀποικιοκρατικῶν τῶν τελευταίων αἰώνων∙ οἱ Ἀναδυόμενοι κερδίζουν συνεχῶς ἔδαφος, διότι ἔχουν καὶ ἄλλη προσέγγιση πρὸς τὶς φτωχὲς χῶρες καὶ δὲν βαρύνονται μὲ τὴν γνωστὴ προϊστορία ὑπεροψίας καὶ ἀμετροέπειας.

O διάλογος

Ὁ τύπος στὴν ἐποχή μας, ἔντυπος καὶ ἠλεκτρονικός, ἔχει πάρει ἄλλη μορφὴ στὰ μέσα μαζικὴς ἐπικοινωνίας, μὲ τὰ μεγάλα συμφέροντα, ἀποπνικτικά. Ἡ ψηφιακὴ ἐπανάσταση , ὅμως, καὶ τὸ διαδίκτυο προσφέρουν τὸ κάτι ἄλλο: τὴν δυνατότητα τοῦ πολίτου νὰ χρησιμοποιεῖ τὴ νέα τεχνολογία καὶ νὰ ἔρχεται σὲ ἄμεση ἐπαφὴ μὲ ἄλλους, μὲ τοὺς συμπολίτες του, μὲ τοὺς συνανθρώπους του, κάθε στιγμή. Ἀπευθύνεται «Τὸ Ἐμμελὲς»  πρὸς ὅσους αἰσθάνονται τὴν ἀνάγκη τοῦ διαλόγου , τῆς ἀνταλλαγῆς ἀπόψεων, τῆς συζητήσεως. Ὅσοι παίζοντας στὸ διαδίκτυο μᾶς συναντήσουν, διαβάσουν κάτι, προβληματιστοῦν γιὰ κάτι ἄλλο, ἔχουν κάτι νὰ συμπληρώσουν, νὰ προσθέσουν, τοὺς προσφέρουμε τὴν ἄνεση τῆς ἐκφράσεώς τους, ἰδιαίτερα μετὰ τὴν πλήρη ἐξαχρείωση τοῦ τύπου, περισσότερο τὴν τελευταία διετία στὴν Ἑλλάδα. Χαρά μας εἶναι ὁ διάλογος αὐτός, ο ἤρεμος καὶ δημιουργικὸς διάλογος , γιὰ τὰ τόσα ποὺ μᾶς ἀπασχολοῦν, τὰ σοβαρά καὶ τὰ ἀμελητέα, τὰ πιὸ ὄμορφα ἴσως, ἂν καὶ αὐτὰ εἶναι ἐλάχιστα πλέον. Αὐτὴ εἶναι ἡ ἰσηγορία , ἡ δημιουργικὴ πλευρὰ τῆς νέας τεχνολογίας, ἀρκετὰ πειστικὴ πλέον, ὅπως ἔδειχνε καὶ πρὸ δεκαετίας, ὅταν ξεκίνησε «Τὸ Ἐμμελές», ἂν καὶ διστακτικὰ τότε· σήμερα ἡ ψηφιακὴ τεχνολογία ἀποτελεῖ τὸ ἐφαλτήριο τῆς ἀπελευθερώσεως τῶν λαῶν, ὅπως ἀποδεικνύεται καθημερινά, ὅπως τὸ ζήσαμε καὶ τὸ ζοῦμε μὲ τοὺς «Ἀγανακτισμένους».

Ἐμεῖς ξεκινήσαμε μὲ ἐλάχιστα, μὲ μιὰ μικρὴ σελίδα στὸ διαδίκτυο, τολμηρὸ ἐγχείρημα τότε· ἐλπίδα μας ἦταν, ἡ ἀνταπόκριση, διάλογος. Πιστεύαμε ὅτι ἡ νέα τεχνολογία έχει τὸ μεγάλο πλεονέκτημα, τν ἄμεσο και ζωντανὸ διάλογο · μὲ ἕνα κλίκ καὶ ἀνοίγεις τὴν σελίδα, μὲ ἕνα ἄλλο στέλνεις τὴν ἄποψή σου, τὴν διαβάζει ὁ ἄλλος. Ἐλάχιστα μέσα χρειάζονται. Τότε ἦταν ὑποχρεωτικὴ ἡ χρήση, λόγῳ τεχνολογίας, τοῦ μονοτονικοῦ συστήματος· σήμερα γενικεύεται ἡ ἐπιστροφὴ στὸ πολυτονικὸ, ἐπειδὴ ὅλοι σχεδὸν κατάλαβαν ὅτι ἡ κατάργησή του ἀπέβλεπε ἀπ’ τὴν ἀρχὴ στὸν ἀφελληνισμό μας. Τὴν ἀνάταση τοῦ γένους προοιωνίζουν οἱ ἀντιδράσεις, ἡ ἐκμάθηση καὶ γραφὴ σὲ πολυτονικό, διότι ἡ προφορά του, ὁλοζώντανη στὸν προφορικὸ λόγο πάντοτε, ὁδηγεῖ στὸν ἐλεύθερο πολίτη.

"Τὸ "Ἐμμελές" , καθημερινὴ ἐφημερίδα πολιτικοῦ σχολιασμοῦ , κυκλοφορεῖ ἀπ’ τὴν Δευτέρα ἕως καὶ τὴν Παρασκευή.
Τὸ Σαββατοκύριακο εἶναι δικό σας.