Πανεπιστήμια καὶ ἑορτὴ Πολυτεχνείου

Ὁ ἑορτασμὸς τῆς ἐπετείου τοῦ Πολυτεχνείου συμπίπτει μὲ τὴν συνεχιζόμενη ἀπεργία στὰ δύο παλαιότερα ἀνώτατα ἐκπαιδευτικὰ ἱδρύματα τῆς χώρας∙ ἡ ἐπέτειος δὲν λέει πλέον πολλὰ στὸν ἁπλὸ κόσμο, μετὰ τὴν πρωτοφανῆ κρίση τῆς τετραιετίας ἀπὸ κυβέρνηση τῆς ἀριστερᾶς καὶ μὲ τὶς εὐλογίες τῆς γενιᾶς τοῦ Πολυτεχνείου. Ἡ ταύτιση τῶν ἀνθρώπων της μὲ τὶς χειρότερες μεθοδεύσεις ἰδιοποιήσεως τοῦ δημοσίου χρήματος καὶ κατασπαταλήσεως τοῦ ἐθνικοῦ πλούτου θεωρεῖται δεδομένη∙ ἡ γενιὰ ἐξαργύρωσε τὶς ὅποιες θυσίες της μὲ πολλαπλάσιες παροχὲς ἀπ’ τὶς σοσιαλιστικὲς κυβερνήσεις, ὁπότε δὲν τῆς ὀφείλει καὶ τίποτε ὁ λαός. Ὅποιος στὴν ἱστορία τὴν ὅποια ἐθνικὴ προσφορά του τὴν ἐκποιεῖ ἀντὶ λιτρῶν χρυσοῦ, τότε ἔχει κάνει μιὰ πολὺ ἐπικερδῆ οἰκονομικὴ πράξη, τίποτε ἄλλο. Αὐτὴ εἶναι ἡ ἱστορικὴ κρίση.

Ἀναγνώριση δημοσιονομικῶν

Ἡ ἀναγνώριση τῆς προόδου στὰ δημοσιονομικὰ ἔγινε καὶ στὸ χθεσινὸ Γιούρογκρουπ, ἐνῶ ὁ ἀνώνυμος τῆς τεραστίας διαφορᾶς καὶ τῶν χιονοδρομιῶν ἐξαφανίσθηκε∙ ἡ ὕφεση τὸ τρίτο τρίμηνο περιορίσθηκε στὰ 3% καὶ στὸ 4,06% γιὰ τὸ ἐννεάμηνο, ὁπότε τὸ τέταρτο τρίμηνο προβλέπεται γιὰ κάτω τοῦ 2%, μὲ ἀνἀλογη μείωση γιὰ ὁλόκληρο τὸ ἔτος, ἀπ’ τὸ 4,2% τῶν προβλέψεων τῆς τρόικα. Θὰ ἀναγνωρίσουν τὰ λάθη τους, ἢ μᾶλλον τὴν κακεντρέχειά τους οἱ ἀτλαντικοὶ καὶ ἐπιχώριοι καταστροφολόγοι, καὶ οἱ ἄνθρωποί τους στὶς Βρυξέλλες∙ ἡ Ἑλλὰς ὑπερκαλύπτει τὶς προϋποθέσεις τῆς τρόικα, ὁπότε εἶναι ἑπόμενο ὅτι θὰ ὁλοκληρωθοῦν οἱ διαβουλεύσεις λίαν συντόμως. Ἡ κυβέρνηση κράτησε χαμηλοὺς τόνους, ἂν καὶ γνώριζε τὴν πορεία τῶν δημοσιονομικῶν καὶ τὴν ἐπανεκκίνηση τῆς οἰκονομίας∙ τὸ ζητούμενο τώρα εἶναι, τὸ ἐὰν θὰ ἀρχίσει ἡ ἀνάκαμψη ἀπ’ τὸν Δεκέμβριο ἢ τὸν Ἰανουάριο. Πρόκειται γιὰ ἑλληνικὸ θαῦμα, ἅλμα 7% σὲ ἕναν χρόνο.

Οἰκονομία καὶ κυβέρνηση

Ἡ ίσχὺς τῆς κυβερνητικῆς πλειοψηφίας στὶς σημερινὲς συνθῆκες ἐξαρτᾶται ἀποκλειστικὰ καὶ μόνο ἀπ’ τὴν ἐπιτυχία τῆς ἀνακάμψεως τῆς οἰκονομίας, ἐνῶ ἔχουν δευτέρουσα σημασία οἱ πολιτικοὶ παράγοντες σὲ κατάσταση ὁμολότητος∙ ἡ ψῆφος ἐμπιστοσύνης προσφέρει τὴν ἄνεση τοῦ χρόνου στὴν κυβέρνηση γιὰ τὴν ἐφαρμογὴ τῆς πολιτικῆς της, μὲ σκοπὸ τὴν ἀνάκαμψη στὶς ἀρχὲς τοῦ ἔτους. Ὁ ΣΥΡΙΖΑ ἔχει στηρίξει τὴν ἀντιπολίτευσή του στὴν οἰκονομικὴ ἀποτυχία καὶ στὴν ἐπιβολὴ νέων μέτρων∙ αὐτὸ ὅμως τὸ ἀντιλαμβάνεται καλύτερα ὁ ἁπλὸς πολίτης καὶ στρέφει τὰ νῶτα πρὸς τὸν Ναπολεοντίσκο, ἀφήνοντάς τον μόνο μὲ τὶς δημοσκοπήσεις… Ἤδη πολλοὶ βουλευτές του διαχωρίζουν τὴν θέση τους καὶ μερικοὶ προκλητικά, ἀλλὰ δὲν ἀπαντάει, διότι φοβᾶται τὸ φαινόμενο τοῦ πλεκτοῦ∙ πάντως συμφώνησαν οἱ βουλευτὲς τῶν κυβερνητικῶν κομμάτων γιὰ τὴν φορολογία ἀκινήτων κι ἀπομένει ἡ ψήφισή του. Ἐὰν ἐπιβεβαιωθεῖ ἡ ἀνάκαμψη, κάτι δεδομένο, τότε ἀλλάζει ἡ δυναμικὴ τῆς πλειοψηφίας.

Οἱ εὐρυζωνικὲς συνδέσεις

Οἱ εὐρυζωνικὲς συνδέσεις ἀποτελοῦν στὴν ἐποχή μας τὸ μοναδικὸ ἐφαλτήριο γιὰ τὴν ἀνάκαμψη τῆς οἰκονομίας καὶ τὴν προσαρμογή της στὴν σύγχρονη ἐποχή∙ εἶναι τὸ ἀντίστοιχο μὲ τὶς ἐπαναστάσεις τοῦ ἀτμοῦ, τῶν σιδηροδρόμων, τοῦ ἠλεκτρισμοῦ, τοῦ αὐτοκινήτου μεταπολεμικά, καὶ πολλὰ περισσότερα. Ὁ Ἀντώνης Σαμαρᾶς ἀπάντησε στὴν Βουλή, κατὰ τὴν πρόσφατη συζήτηση πρὸς τὸν ΣΥΡΙΖΑ, ὅτι βρίσκονται στὴν ἐποχὴ τῶν δεινοσαύρων, πρὸ τῶν παγετώνων∙ ἔχει δίκαιο, διότι συνεχίζουν τᾶ εἰρωνικά τους σχόλια γιὰ τὸ WI FI. Δύο εἶναι οἱ ἑρμηνεῖες, εἴτε εἶναι δέσμιοι τῆς ἰδεολογικῆς τους ἀπολιθώσεως, εἴτε ὑπηρετοῦν τὰ συγκεκριμένα συμφέροντα ποὺ τρέμουν τὸν ἀκατανίκητυο ἀνταγωνισμὸ τῶν Ἑλληνοπαίδων στὴν παραγωγὴ λογισμικοῦ, ἢ καὶ ἀμφότερα∙ μᾶλλον τὸ τελευταῖο ἰσχύει.

«Ἄστοχη, ἄτυχη καῖ ἀνόητη»

Τὸν χαρακτηρισμό, «ἄστοχη, ἄτυχη καὶ άνόητη», χρησιμοποίησε ὁ πρόεδρος τῆς Οἰκονομικῆς καὶ Κοινωνικῆς Ἐπιτροπῆς τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως, γιὰ τὴν δήλωση τῆς ἀνωνύμου πηγῆς, ὅτι εἶναι τεράστια ἠ διαφορὰ τῆς ἑλληνικῆς κυβερνήσεως μὲ τὴν τρὀικα∙ ὁ Ἀνρὶ Μαλὸζ ἔκανε τὴν δήλωσή του στὴν Ἀθήνα, ὅπου βρίσκεται γιὰ συνομιλίες μὲ ἐκπροσώπους τῆς κυβερνήσεως καὶ τῶν κοινωνικῶν καὶ οἰκονομικῶν φορέων. Ἔχει δίκαιο στὸν χαρακτηρισμό του, διότι σήμερα ἐπιστρέφει ἡ τρόικα, ἀλλὰ μᾶλλον χερότερα θὰ σκέπτεται γιὰ τὴν διαπλοκή μας, ἡ ὁποία δίδει τόση διάσταση σὲ ἀνώνυμη πηγή, χωρὶς νὰ διεερυνήσει τὸ ποιὰ εἶναι καὶ ποιὰ ἡ σκοπιμότης τῆς δηλώσεως. Μήπως πρόκειται γιὰ τοὺς στενοὺς συνεργάτες τῶν κερδοσκόπων στὶς Βρυξέλλες;

Οὐδὲν ἐξέκρουσε τὸν Σόλωνα

Οἱ πιέσεις πρὸς τὸν Σόλωνα γιὰ τὴν ἐπιβολὴ τυραννίας ἦταν ἰσχυρότατες ἀπ’ τοὺς μεγαλοκτηματίες καὶ τοὺς μικροκαλλιεργητές, ἀλλὰ κι ἀπ’ τοὺς φίλους του∙ ἦταν μεγάλη ἡ πρόκληση γιὰ τὸν σοφὸ πολιτικό, ὅταν τοῦ εἶχαν ἐκχωρήσει οἱ Άθηναῖοι ὅλες τὶς ἐξουσίες. «Τούτων οὐδὲν ἐξέκρουσε τὸν Σόλωνα τῆς αὐτοῦ προαιρέσεως»∙ κανένα ἀπ’ τὰ ἐπιχειρήματα αὐτὰ δὲν ἄλλαξε τὴν γνώμη τοῦ Σόλωνος. «Άλλὰ πρὸς μὲν τοὺς φίλους εἶπεν, ὡς λέγεται»∙ ἀλλὰ πρὸς μὲν τοὺς φίλους του εἶπε, ὅπως λέγεται. «Καλὸν μὲν εἶναι τὴν τυραννίαν χωρίον, οὐκ ἔχει δὲ ἀπόβασιν»∙ εἶναι καλὸ χωριὸ ἡ τυραννία, ἀλλὰ δὲν ἔχει ἔξοδο. «Πρὸς δὲ Φῶκον ἐν τοῖς ποιήμασι γράφων»∙ πρὸς τὸν πολιτικὸ Φῶκο γράφει στὰ ποιήματά του. Ἦταν ἡ περίοδος τῆς ἀνθήσεως τῆς τυραννίας στὸν ἑλληνικὸ κόσμο, ἀμέσως μετὰ τὴν κατάργηση τῆς βασιλείας∙ ὁ Σόλων εἶχε ἀρνηθεῖ, ἀλλὰ ἀκολούθησε ὁ ἐξάδελφός του Πεισίστρατος.

Πτώση δημοτικότητς Ὁλλὰντ

Ἡ δημοτικότης τοῦ Φρανσουὰ Ὁλλὰντ ἔχει κατρακυλίσει στὸ 15%, στὸ χαμηλότερο ἐπίπεδο γιὰ Γάλλο πρόεδρο, ὁπότε καὶ ἐγκαταλείπονται οἱ σκέψεις γιὰ ἀποφυγὴ ἀνασχηματισμοῦ τῆς κυβερνήσεως∙ ταυτοχρόνως ἀνακοινώθηκε ὅτι τὸ τρίτο τρίμηνο ἡ ὕφεση ἦταν 0,1%, ἐνῶ δὲν προβλέπεται ἀνάκαμψη τὸ 2014, ἀντιθέτως ὅλες οἱ ἐκτιμήσεις εἶναι δυσοίωνες. Στὸ Μέγαρο τῶν Ἰλισίων ἐπικρατοῦν ἄλλες σκέψεις, καθὼς ἡ Γαλλία τείνει νὰ καταστεῖ ὁ μεγάλος ἀσθενὴς τῆς Εὐρωζώνης∙ ἐξαρτᾶται πλέον ἡ ἀνάκαμψη τῆς οἰκονομίας της ἀπ’ τὴν δυναμικὴ τῆς Γερμανίας καὶ μόνο, διότι, γιὰ πρώτη φορά, στὴν ἱστορία τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως τὸ Παρίσι παρουσιάζεται τόσο ἀδύναμο. Τὸ χειρότερο εἶναι οἰ φόβοι γιὰ κοινωνικὴ ἔκρηξη, καθὼς οἱ Γάλλοι αἰσθάνονται προδομένοι ἀπ’ τὰ προεκλογικὰ συνθήματα τοῦ Φρανσουὰ Ὁλλὰντ καὶ τοῦ καταλογίζουν, ὄχι μόνο ἀδυναμία ἀντιμετωπίσεως τῶν προβλημάτων, ἀλλὰ καὶ ἐξαπάτησή τους ἀπ’ τὸ Σοσιαλιστικὸ κόμμα∙ ἡ ὀργὴ τῶν Γάλλων εἶναι ἀπρόβλεπτη.

Οὐκρανία, ἐμπλοκὴ μὲ ΕΕ

Στὴν Οὐκρανία ἡ Βουλὴ δὲν ὁλοκλήρωσε τὴν συζήτηση καὶ ψηφοφορία γιὰ τὸ θέμα τῆς ἀποφυλακίσεως τῆς Ἰουλίας Τιμοσένκο, λόγῳ διαφωνιῶν μεταξὺ τῶν κομμάτων∙ τὸ Κίεβο ἔχει προετοιμάσει τὴν σύναψη συμφωνίας ἐλευθέρων ἀνταλλαγῶν μὲ τὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση, ἀλλὰ οἱ Βρυξέλλες θέτουν ὡς ἀπαραίτητη προϋπόθεση τὴν ἀποφυλάκιση τῆς πρώην πρωθυπουργοῦ, ἠ ὁποία ἐκτίει σοβαρὴ καταδίκη γιὰ διαφθορὰ καὶ μόνο τὸ Κοινοβούλιο μπορεῖ νὰ ἀποδώσει χάρη. Πίσω ἀπὸ αὐτὰ κρύβεται ἡ διένεξη μὲ τὴν Ρωσία, ἡ ὁποία προτείνει τὴν ἔνταξη τῆς χώρας στὴν ζώνη ἐλευθέρων άνταλλαγῶν, Ρωσίας, Λευκορωσίας, Καζακστάν, στὰ πλαίσια τῆς ἀνασυστάσεως τῆς τσαρικῆς ἐποχῆς∙ ἡ Μόσχα μάλιστα προβάλλει καὶ τὴν ἀπειλὴ τῆς ἀναθεωρήσεως τῶν διμερῶν σχέσεων, καὶ περισσότερο τὴν τιμὴ προμηθείας φυσικοῦ άερίου. Στὸ ἐσωτερικὸ τῆς χώρας ἡ διάσταση εἶναι μεγαλύτερη∙ οἱ ἀνατολικὲς πολυπληθέστερες καὶ ἐκβιομηχανισμένες ἐπαρχίες εἶναι ὀρθόδοξες καὶ ρωσικῆς καταγωγῆς, ἐνῶ οἱ δυτικὲς καθολικὲς καὶ σλαβικῆς.

Ἀνοδικὲς τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν ἀνοδικὲς τάσεις παγκοσμίως, ὡς ἀνταπόκριση στὶς κινεζικὲς μεταρρυθμίσεις καὶ στὶς προοπτικὲς ἀσκήσεως ἐπεκτατικῆς πολιτικῆς στὴν Εὐρωζώνη∙ τὸ εὐρὼ ὑποχώρησε ἐλαφρῶς στὰ 1,3437 δολλάρια, ἀλλὰ ἀνατιμήθηκε στὰ 134,2350 γιέν, ὁ χρυσὸς ἀνέβηκε στὰ 1283,25 καὶ τὸ πετρέλαιο ὑποχώρησε ὀλίγον στὰ 107,49. Οἱ ἐπενδυτὲς ἔχουν πεισθεῖ γιὰ τὶς εὐκαιρίες τοποθετήσεων στὴν Κίνα καὶ προετοιμάζονται, ἐνῶ τὸ Πεκῖνο προβλέπει χείμαρρο εἰσροῆς κεφαλαίων∙ πολλὰ θὰ ἀφοροῦν στὴν ζήτηση τοῦ ρεμίνμπι ὡς ἀποθεματικοῦ νομίσματος ἀπ’ τὶς ἀσιατικὲς καὶ ἀφρικανικὲς χῶρες σὲ πρώτη φάση. Στὴν Εὐρωζώνη ὅλοι ἐλπίζουν στὴν ἄσκηση ἐπεκτατικῆς πολιτικῆς, μὲ τὴν ἐνίσχυση τῆς ζητήσεως στὸ ἐσωτερικὸ, μέσῳ τῆς αὐξήσεως τῆς ρευστότητος τῆς ἀγορᾶς∙ στὸ σκοπὸ αὐτὸ ἀποβλέπει ἡ μείωση τῶν βασικῶν ἐπιτοκίων καὶ ἡ διάθεση πιστώσεων στὶς ἐμπορικὲς τράπεζες, ἀπ’ τὴν Εὐρωπαϊκὴ Κεντρικὴ Τράπεζα. Ἤδη οἱ τράπεζες τῶν ἑταίρων ἄρχισαν τὶς σχετικὲς προεργασίες γιὰ ἄντληση περισσοτέρων κεφαλαίων.

Φιλιππίνες, ἀεὶ τραγωδία

Ἡ τραγωδία στὶς Φιλιππίνες ἐντείνεται καὶ παρατείνεται στὸ χρόνο, καθὼς ἑκατομμύρια πληγέντων ἀπ’ τὸν τυφῶνα χαϊγιοὺν εἶναι ἀστεγοι, χωρὶς τροφὴ καὶ φάρμακα καὶ μὲ τὶς ἐπιδημίες ἐν τῇ γενέσει τους∙ τὰ σωστικὰ συνεργεῖα δίνουν ἀγῶνα ζωῆς καὶ θανάτου γιὰ τὴν προσέγγιση τῶν πληγέντων, ἀλλὰ ἡ καταστροφὴ τῶν δρόμων καὶ τῶν ἀεροδρομίων καὶ οἱ ἰσχυρὲς βροχοπτώσεις ἐπιδεινώνουν τὴν κατάσταση. Οἱ Ἡνωμένες Πολιτεῖες άπέστειλαν δύο ἀεροπλανοφόρα στὰ νησιὰ γιὰ τὴν μεταφορὰ τροφίμων καὶ φαρμάκων, μὲ ἀεροπλάνα, ὅπου εἶναι δυνατὸ ἢ μὲ ἑλικόπτερα, ἐνῶ ἔχουν ἀποστείλει συνεργεῖα καὶ ἄλλες γειτονικὲς χῶρες∙ ἡ κυβέρνηση τῆς Μανίλας ἀναγνωρίζει ὅτι ἀδυνατεῖ νὰ ἀνταποκριθεῖ στὶς τόσο μεγάλες ἀνάγκες καὶ νὰ προλάβει τὴν ἀνθρωπιστικὴ καταστροφὴ στὴ χώρα της. Τὰ μέσα ποὺ διαθέτει ἄλλωστε εἶναι ἐλάχιστα.

Αἴγυπτος, ἀλλαγὴ πολιτικῆς

Στὸ Κάϊρο βρίσκονται οἱ ὑπουργοῖ Ἐξωτερικῶν καὶ Άμύνης τῆς Ρωσίας γιὰ συνομιλίες μὲ τοὺς Αἰγυπτίους ὁμολόγους τους∙ οἱ Σεργκέι Λαβρὼφ καὶ Σεργκέι Σεϊγκοῦ θὰ συζητήσουν γιὰ τὴν ἀνάπτυξη τῶν ἐμπορικῶν καὶ οἰκονομικῶν σχέσεων τῶν δύο χωρῶν, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ἀγορὰ ὅπλων ἀπ’ τὴν Αἴγυπτο. Ἤδη οἱ Αἰγύπτιοι ἔχουν κάνει τὶς πρῶτες κρούσεις, μετὰ τὸ πάγωμα τῶν πωλήσεων ἀμερικανικῶν ὅπλων ἀπ’ τὴν Οὐάσιγκτον, λόγῳ τοῦ στρατιωτικοῦ πραξικοπήματος τοῦ Ἰουλίου∙ τὸ Κρεμλίνο ἐπιδιώκει τὴν διείσδυση στὴν μεγαλύτερη χώρα τοῦ ἀραβικοῦ κόσμου, ἐνῶ ἐνοχλημένη φαίνεται καὶ ἡ Σαουδικὴ Ἀραβία. Ἡ ἀλλαγὴ τῆς ἀμερικανικῆς πολιτικῆς σὲ Συρία καὶ Ἰρὰν ἔχει δυσαρεστήσει πολὺ τὸ θρησκευτικὸ βασίλειο καὶ δείχνει ὅτι ἐγκαταλείπει τὴν παραδοσιακή του ἀμερικανικὴ ἀγορά∙ πολλὰ παίζονται πλέον στὴ Μέση Ἀνατολή.

O διάλογος

Ὁ τύπος στὴν ἐποχή μας, ἔντυπος καὶ ἠλεκτρονικός, ἔχει πάρει ἄλλη μορφὴ στὰ μέσα μαζικὴς ἐπικοινωνίας, μὲ τὰ μεγάλα συμφέροντα, ἀποπνικτικά. Ἡ ψηφιακὴ ἐπανάσταση , ὅμως, καὶ τὸ διαδίκτυο προσφέρουν τὸ κάτι ἄλλο: τὴν δυνατότητα τοῦ πολίτου νὰ χρησιμοποιεῖ τὴ νέα τεχνολογία καὶ νὰ ἔρχεται σὲ ἄμεση ἐπαφὴ μὲ ἄλλους, μὲ τοὺς συμπολίτες του, μὲ τοὺς συνανθρώπους του, κάθε στιγμή. Ἀπευθύνεται «Τὸ Ἐμμελὲς»  πρὸς ὅσους αἰσθάνονται τὴν ἀνάγκη τοῦ διαλόγου , τῆς ἀνταλλαγῆς ἀπόψεων, τῆς συζητήσεως. Ὅσοι παίζοντας στὸ διαδίκτυο μᾶς συναντήσουν, διαβάσουν κάτι, προβληματιστοῦν γιὰ κάτι ἄλλο, ἔχουν κάτι νὰ συμπληρώσουν, νὰ προσθέσουν, τοὺς προσφέρουμε τὴν ἄνεση τῆς ἐκφράσεώς τους, ἰδιαίτερα μετὰ τὴν πλήρη ἐξαχρείωση τοῦ τύπου, περισσότερο τὴν τελευταία διετία στὴν Ἑλλάδα. Χαρά μας εἶναι ὁ διάλογος αὐτός, ο ἤρεμος καὶ δημιουργικὸς διάλογος , γιὰ τὰ τόσα ποὺ μᾶς ἀπασχολοῦν, τὰ σοβαρά καὶ τὰ ἀμελητέα, τὰ πιὸ ὄμορφα ἴσως, ἂν καὶ αὐτὰ εἶναι ἐλάχιστα πλέον. Αὐτὴ εἶναι ἡ ἰσηγορία , ἡ δημιουργικὴ πλευρὰ τῆς νέας τεχνολογίας, ἀρκετὰ πειστικὴ πλέον, ὅπως ἔδειχνε καὶ πρὸ δεκαετίας, ὅταν ξεκίνησε «Τὸ Ἐμμελές», ἂν καὶ διστακτικὰ τότε· σήμερα ἡ ψηφιακὴ τεχνολογία ἀποτελεῖ τὸ ἐφαλτήριο τῆς ἀπελευθερώσεως τῶν λαῶν, ὅπως ἀποδεικνύεται καθημερινά, ὅπως τὸ ζήσαμε καὶ τὸ ζοῦμε μὲ τοὺς «Ἀγανακτισμένους».

Ἐμεῖς ξεκινήσαμε μὲ ἐλάχιστα, μὲ μιὰ μικρὴ σελίδα στὸ διαδίκτυο, τολμηρὸ ἐγχείρημα τότε· ἐλπίδα μας ἦταν, ἡ ἀνταπόκριση, διάλογος. Πιστεύαμε ὅτι ἡ νέα τεχνολογία έχει τὸ μεγάλο πλεονέκτημα, τν ἄμεσο και ζωντανὸ διάλογο · μὲ ἕνα κλίκ καὶ ἀνοίγεις τὴν σελίδα, μὲ ἕνα ἄλλο στέλνεις τὴν ἄποψή σου, τὴν διαβάζει ὁ ἄλλος. Ἐλάχιστα μέσα χρειάζονται. Τότε ἦταν ὑποχρεωτικὴ ἡ χρήση, λόγῳ τεχνολογίας, τοῦ μονοτονικοῦ συστήματος· σήμερα γενικεύεται ἡ ἐπιστροφὴ στὸ πολυτονικὸ, ἐπειδὴ ὅλοι σχεδὸν κατάλαβαν ὅτι ἡ κατάργησή του ἀπέβλεπε ἀπ’ τὴν ἀρχὴ στὸν ἀφελληνισμό μας. Τὴν ἀνάταση τοῦ γένους προοιωνίζουν οἱ ἀντιδράσεις, ἡ ἐκμάθηση καὶ γραφὴ σὲ πολυτονικό, διότι ἡ προφορά του, ὁλοζώντανη στὸν προφορικὸ λόγο πάντοτε, ὁδηγεῖ στὸν ἐλεύθερο πολίτη.

"Τὸ "Ἐμμελές" , καθημερινὴ ἐφημερίδα πολιτικοῦ σχολιασμοῦ , κυκλοφορεῖ ἀπ’ τὴν Δευτέρα ἕως καὶ τὴν Παρασκευή.
Τὸ Σαββατοκύριακο εἶναι δικό σας.