Ἐπιβεβαίωση προβλέψεων γιὰ ἀνάκαμψη

Ἡ ἐπιβεβαίωση τῶν προβλέψεων, γιὰ ἀνάκαμψη τῆς ἑλληνικῆς οἰκονομίας, ἔρχονται ἀπὸ κάθε κατεύθυνση∙ τὰ πιὸ ζωντανὰ καὶ καθαρά, ὅσο γίνεται φυσικά, ἐκεῖνα τῶν ἀτλαντικῶν κερδοσκοπικῶν κεφαλαίων τὴν διαλαλοῦν στὴν διαπασῶν, κι ἦταν ἐκεῖνα ποὺ εἶχαν πρωτοστατήσει στὴν καταστροφολογία κατὰ τῆς χώρας μας. Ἀκολουθοῦν καὶ οἱ εὐρωπαϊκὲς τράπεζες, ὅπως καὶ ὁ ΟΟΣΑ στὴν τελευταία ἔκθεσή του∙ ὅταν γράφει γιὰ ὕφεση 0,4% τὸ 2014, τὸ ὑπογραμμίζει ὅτι, αὐτὸ γίνεται βάσει τῶν στοιχείων τοῦ πρώτου ἑξαμήνου, διότι αὐτὰ ἔχει στὴν διάθεσή του∙ ἐκεῖνα τοῦ τρίτου τριμήνου δὲν ἔχουν σταλεῖ ἀκόμη. Ἡ παραγνώριση αὐτῶν τῶν λεπτομερειῶν ἀποδεικνύει τὸν βρώμικο ρόλο τῆς διαπλοκῆς κατὰ τῆς χώρας μας∙ συνεχίζουν ὑπηρετεῖν συστηματικὰ τὴν καταστροφολογία τῆς ἀτλαντικῆς διαπλοκῆς, ὡς οἱ πλέον πιστοὶ ὑπηρέτες της.

Σκληρὲς διαπραγματεύσεις

Οἱ διαπραγματεύσεις μὲ τὴν τρόικα ἀποδεικνύονται πιὸ σκληρὲς ἀπὸ ὅσο προβλεπόταν, μὲ ἄμεσο ἀντίκτυπο πλέον στὴν Εὐρωζώνη καὶ στὴν ἀναπτυξιακή της πολιτική∙ οἱ ἀπαιτήσεις τῶν δανειστῶν -ἂν ἐκφράζουν καὶ τοὺς τρεῖς καὶ δὲν εἶναι μόνο τοῦ Διεθνοῦς Νομισματικοῦ Ταμείου- σημαίνουν, ἐὰν ἐφαρμοσθοῦν, ἐπιστροφὴ τῆς Ἑλλάδος στὴ βαθειὰ ὕφεση τῆς τετραετίας, μὲ εὐθεῖες ἐπιπτώσεις σὲ ὁλόκληρη τὴν ἑνιαία ἀγορά. Δηλαδή, καθιστοῦν ἄχρηστη τὴν συνάντηση τοῦ Ἀντώνη Σαμαρᾶ μὲ τὴν Ἀγκέλα Μάρκελ μεθαύριο, ἀλλὰ καὶ τὴν μείωση τῶν βασικῶν ἐπιτοκίων ἀπ’ τὴν Εὐρωπαϊκῆ Κεντρικὴ Τράπεζα∙ ἡ ἀναπτυξιακὴ πολιτικὴ ἀσκεῖται σὲ ὁλόκληρο τὸν χῶρο της, τὴν Εὐρωζώνη , κι ὄχι σὲ κάποιες μόνο χῶρες της, κι αὐτὸ τὸ γνωρίζει ἄριστα τουλάχιστον ἡ καγκελάριος. Στὴν πράξη πρόκειται γιὰ συστηματικὴ ὑπονόμευση τῆς ἀνακάμψεως τῆς ἑλληνικῆς οἰκονομίας ἀπ’ τὰ κυκλώματα τοῦ Ταμείου καὶ τῶν κερδοσκόπων, μὲ τὴν βοήθεια τῆς ἐπιχωρίου διαπλοκῆς, ἀλλὰ χωρὶς ἀποτέλεσμα.

ΣΥΡΙΖΑ, ἔκρηξη διαφωνιῶν

Στὴν ἔκρηξη τῶν ἐσωκομματικῶν του προβλημάτων ὁδηγήθηκε στὸν ΣΥΡΙΖΑ ἡ ἀποτυχία ἀποπροσανατολισμοῦ τοῦ κόσμου μὲ τὶς ἐκκλήσεις γιὰ ἀποστασία∙ στὴν κεκλεισμένων τῶν θυρῶν συνερδίαση τῆς Κοινοβουλευτικῆς του Ὁμάδος, ὁ Ναπολεοντίσκος δὲν διέγραψε τοὺς διαφωνοῦντες, ἀλλὰ ἀντίθετα τοὺς ἀναγνώρισε τὸ δικαίωμα στὴν διαφωνία καὶ τοὺς ἔδωσε καὶ τὸν λόγο, ὁπότε μένει ἐκτεθειμένος ὁ διευθυντὴς τῆς ἐφημερίδος του. Ἡ ἀνυπαρξία πειστικοῦ πολιτικοῦ λόγου εἶναι τὸ πρόβλημα, κι αὐτὸ τὸ ἀντιλαμβάνεται, ὅταν διαπιστώνει ὅτι δὲν ἔχει ἀπήχηση στὸν κόσμο τῆς ἀγορᾶς καὶ στοὺς νοικοκυραίους∙ οἱ διαφωνοῦντες πιστεύουν, ὅπως ἐξομολογοῦνται στοὺς φίλους τους, ὅτι ἔχουν πλέον τὴν ἄνεση τῆς ἐλευθέρας ἐκφράσεως τῶν ἀπόψεών τους, οἱ ὁποῖες ἀπέχουν παρασάγγας ἀπ’ τὰς ἐπισήμους καὶ κονταροχτυπιοῦνται μὲ ἐκεῖνες τοῦ προέδρου. Ἡ δεδομένη ἀποτυχία καὶ στὶς νέες προβλέψεις του, γιὰ πολιτικὲς ἐξελίξεις, θεωρεῖται ὡς καταλύτης∙ μερικοὶ ἀπ’ τοὺς διαφωνοῦντες χαράσσουν τὸν δρόμο τους, χωρὶς περιστροφές.

Ἀμυντικὴ πολιτικὴ Εὐρώπης

Ἡ ἀποδοχὴ τῆς κοινῆς ἀμυντικῆς πολιτικῆς τῆς Εὐρώπης συζητήθηκε ἐκτεβῶς στὸ Συμβούλιο τῶν Ὑπουργῶν Ἐξωτερικῶν καὶ Ἀμύνης τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως∙ εἶναι ἡ πρώτη φορὰ ποὺ γίνεται τόσο διεξοδικὴ συζήτηση, χωρὶς τὶς ἔντονες άντιδράσεις τῶν Βρεταννῶν καὶ τῶν φίλων τους ἀτλαντικῆς ἀποχρώσεως. Ὁ λόγος εἶναι ἡ ὀργὴ τῆς κοινῆς γνώμης γιὰ τὶς διαδικτυακὲς παρακολουθήσεις τῆς Ἀμερικανικῆς Ἑπιτροπῆς Ἀσφαλείας, ὄχι μόνο τῶν ἡγετῶν καὶ ἐπιχειρηματιῶν, ἀλλὰ καὶ ἁπλῶν πολιτῶν∙ ἡ Εὐρώπη ἀλλάζει πορεία κι ἀπομακρύνεται ἀπ’ τὴν ἐπικάλυψη τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν σὲ θέματα ἀμύνης καὶ ἐξωτερικῆς πολιτικῆς. Οἱ Εὐρωπαῖοι χαράσσουν τὴν δική της στρατηγική, ἐντὸς τοῦ ΝΑΤΟ φυσικά, ἀλλὰ ὄχι κατευθυνόμενη πάντα ἀπ’ τὴν Οὐάσιγκτον∙ ἡ Ἑλλὰς συμμετέχει ἐνεργῶς.

Ἑλλάς, ἐγκώμια Ἀμερικανῶν

Ἡ ἐγκωμιαστικὴ ἔκθεση τῆς Bank of America, γιὰ τὰ φετεινὰ ἐπιτεύγματα τῆς ἑλληνικῆς οἰκονομίας, ἀπηχεῖ τὴν ἀλλαγὴ τῆς στάσεως πολλῶν ἀτλαντικῶν κερδοσκοπικῶν κεφαλαίων∙ ἡ τράπεζα χαρακτηρίζει μεγάλη ἐπιτυχία τὸ πρωτογενὲς πλεόνασμα –καὶ μὲνει στὸ παλιό, ὕψους τριακοσίων ἑκατομμυρίων εὐρὼ κι ὄχι στὸ διπλάσιο σημερινὸ- καὶ τὶς διαρθρωτικὲς μεταρρυθμίσεις, ἐνῶ προβλέπει ἀνάκαμψη τῆς οἰκονομίας ἀπ’ τὸ ἑπόμενο ἔτος, ἀλλὰ καὶ περαιτέρω μείωση τῶν ἐπιτοκίων στὰ κρατικά μας ὁμόλογα. Τόσο ἐποικοδομητικὴ κριτικὴ δὲν εἴχαμε ἀπὸ ἄλλους ἀμερικανικοὺς κύκλους∙ ἀποτυπώνει αὐτὴ τὶς ἀλλαγὲς στὰ κερδοσκοπικὰ κεφάλαια, κυρίως σὲ ὅσα δὲν ἦταν εὐθέως ἀναμεμιγμένα στὸ σχέδιο χρεωκοπίας τῆς χώρας μας καὶ διαλύσεως τῆς Εὐρωζώνης. Αὐτὰ τὰ κεφάλαια εἰσρέουν στὸ Χρηματιστήριο Ἀθηνῶν.

Καὶ τυραννεύσας Ἀθηνῶν

Ὁ Σόλων εἶχε ἀρνηθεῖ τὴν ἀνάδειξή του σὲ τύραννο τῶν Ἀθηνῶν, παρὰ τὶς πιέσεις πολλῶν καὶ φίλων του∙ μετὰ τὴν ἐκλογἠ του σὲ διαλλακτὴ καὶ νομοθέτη, προτίμησε τὴν ὑποβολὴ πρὸς ψήφισιν ἀπ’ τὴν ἐκκλησία τοῦ δήμου τῶν νόμων, κι ἀπάντησε μὲ ἕνα ποίημά του. Δὲν θὰ ἦταν γνωστικὸς καὶ συνετός, ἂν τοὺς ἄκουγε, «περιβαλὼν δ’ ἄγαν ἀγασθεὶς οὐκ ἐπέσπασεν μέγα/»∙ ἀνέλαβε κι ἀπ’ τὴν πολλὴ χαρά του δὲν τράβηκε τὸ γεμᾶτο. «Δίκτυον, θυμοῦ θ’ ἁμαρτῇ καὶ φρενῶν ἀποσφαλείς/»∙ δίχτυ, τί εἶχε χάσει τὴν καρδιά του καὶ τὰ μυαλά του. «Ἤθελεν γάρ κεν κρατήσας, πλοῦτον ἄφθονον λαβών/»∙ ἐπειδὴ ἤθελε νὰ ἐπικρατήσει, κι ἄφθονο πλοῦτο νὰ πάρει. «Καὶ τυραννεύσας Ἀθηνῶν μοῦνον ἡμέραν μίαν/»∙ καὶ τύραννος νὰ γίνη τῶν Ἀθηνῶν μιὰ μόνο ἡμέρα. «Αὐτὸς ὕστερον δεδάρθαι κἀπιτετρῖφθαι γένος»∙ αὐτός, κι ὕστερα νὰ τὸν γδάρουν καὶ νὰ χαθεῖ τὸ γένος του.

Μέρκελ, ἀπαίτηση ἐξηγήσεων

Τὴν ἀπαίτηση πειστικῶν ἐξηγήσεων ἀπ’ τὴν ἀμερικανικὴ κυβέρνηση, γιὰ τὶς διαδικτυακὲς παρακολουθήσεις, πρόβαλε ἡ Ἀγκέλα Μέρκελ στὴν παρέμβασή της στὴν Μπούντεστανγκ γιὰ τὸ θέμα∙ ἡ γερμανικὴ κοινὴ γνώμη εἶναι ἀνάστατη, διότι ἦταν πάντοτε μεταπολεμικά, ὡς οἱ ἡττημένοι, οἱ πιὸ ὑπάκουοι σύμμαχοι τῶν Ἀμερικανῶν καὶ ὑπέστησαν καὶ τὴν παρακολούθηση τοῦ κινητοῦ τῆς καγκελαρίου∙ φαίνεται δὲ ὅτι οἱ ἐξηγήσεις τῆς Οὐάσιγκτον στοὺς εἰδικοὺς γιὰ τὸ θέμα, ὄχι μόνο δὲν ἦταν πειστικές, ἀλλὰ καὶ παιδαριώδεις. Ἡ Μπούντεστανγκ ἔχει συστήσει εἰδικὴ Ἐπιτροπὴ γιὰ τὴν διερεύνηση τῆς ὑποθέσεως∙ φυσικά, οἱ Ἐπιτροπὲς αὐτὲς οὐδέποτε καταλήγουν σὲ οὐσιαστικὰ ἀποτελέσματα, διότι συνήθως προσκρούουν στὰ κρατικὰ ἀπόρρητα, ἀλλὰ συμβάλλουν στὴν ἐκτόνωση τῆς κοινῆς γνώμης. Τὸ Βερολίνο πρωτοστατεῖ στὴν διερεύνηση, διότι ἔχει τὴν ἄνεση τῆς οἰκονομικῆς εὐρωστείας, μὲ τὴν χάραξη ἀναπτυξιακῆς πολιτικῆς μάλιστα ἀκόμη περισσότερο, ὅταν ἡ Γαλλία διέρχεται περίοδο κρίσεως. Στὴν ἐνίσχυση τοῦ γερμανικοῦ γοήτρου καταλήγει.

ΟΗΕ, ψῆφος Παλαιστινίων

Ἡ συμμετοχὴ τῆς Παλαιστινιακῆς Ἀρχῆς, στὴν ψηφοφορία γιὰ ἀνάδειξη δικαστῶν στὴν Γενικὴ Συνέλευση τῶν Ἡνωμένων Ἐθνῶν, θεωρήθηκε μεγάλο βῆμα ἀπ’ τοὺς Παλαιστινίους καὶ τοὺς φίλους τους∙ οἱ Παλαιστίνιοι, παρὰ τὶς ἀμερικανικὲς ἀντιρρήσεις, εἶχαν πετύχει τὴν ἀναγνώρισή τους ὡς μέλους παρατηρητοῦ στὸν ΟΗΕ, ἀλλὰ δὲν εἶχαν ψηφίσει ἄλλη φορά. Σὲ διπλωματικὸ ἐπίπεδο ὁ Φρανσουὰ Ὁλλὰντ τήρησε τὶς ἰσορροπίες μεταξὺ Ἱερουσαλὴμ καὶ Ραμάλλα∙ ἔδωσε διαβεβαιώσεις στοὺς Ἰσραηλινούς, ὅτι δὲν θὰ ἐπιτραπεῖ στὸ Ἰρὰν ἡ κατασκευὴ πυρηνικῶν ὅπλων, ἀλλὰ καὶ ἐτάχθη κατὰ τῆς ἀνεγέρσεως νέων κατοικιῶν στὴ Δυτικὴ ὄχθη καὶ ὑπὲρ τῆς ἀναγνωρίσεως δύο κρατῶν μὲ πρωτεύουσα τὴν Ἱερουσαλήμ. Ἡ ἰσραηλινὴ κυβέρνηση δὲν ἔμεινε εὐχαριστημένη ἀπ’ τὰ τελευταῖα, ἐνῶ σπεύδει στὴν περιοχὴ ὁ Τζὼν Κέρρυ γιὰ τὴν διάσωση τοῦ διαλόγου.

Πτωτικὲς τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν πτωτικὲς τάσεις, ἂν καὶ περισσότερο στὴ Δύση καὶ λιγώτερο στὴν Ἀσία∙ τὸ εὐρὼ ὑποχώρησε ἐλαφρῶς στὰ 1,3506 δολλάρια καὶ 134,8650 γιέν, ὅπως καὶ ὁ χρυσός, 1272,25, ἐνῶ ἀνέβηκε κάπως τὸ πετρέλαιο, 108,11. Ἡ ρευστοποίηση τῶν κερδῶν χαρακτηρίζει τὴν Σαγκάη, καθὼς οἱ ξένοι ἐπενδυτὲς ἑτοιμάζονται γιὰ τὴν ἀξιοποίηση τῶν μεταρρυθμίσεων στὴν χώρα, μὲ τὴν πλήρη ἀπελευθέρωση τῆς ἀγορᾶς∙ ἡ προετοιμασία ἔχει ἀρχίσει ἀπὸ καιρό, ὅπως φαίνεται ἀπ’ τὴν αὔξηση τῶν ἀμέσων ξένων ἐπενδύσεων στὴν Κίνα τὸ δεκάμηνο στὰ 97 δις δολλάρια, ἀπ’ τὰ ὁποῖα τὰ 6,4 προέρχονται ἀπ’ τὴν Εὐρώπη, τὰ τρία ἀπ’ τὴν Ἀμερική, ἐνῶ μεγάλο μέρος εἰσέρευσε ἀπ’ τὶς γειτονικὲς ἀσιατικὲς χῶρες∙ ἡ ἐκροὴ τῶν ἀμέσων ξένων ἐπενδύσεων ἀπ’ τὴν χώρα ἀνῆλθε τὸ ἴδιο διάστημα στὰ 69,5 δις δολλάρια, γεγονὸς ἀποδεικνῦον τὸν δεσπόζοντα ρόλο της στὴν παγκόσμια οἰκονομία καὶ στὶς φτωχὲς χῶρες περισσότερο.

Σαρδηνία, ίσχυρὸς κυκλώνας

Τὴν Σαρδηνία ἔπληξε ἰσχυρὸς κυκλώνας, μὲ ἀποτέλεσμα 18 νεκροὺς καὶ τρομακτικὲς ὑλικὲς καταστροφὲς στὶς βορειοανατολικὲς ἐπαρχίες τῆς νήσου∙ ἡ ἐπαρχιακὴ πρωτεύουσα Ὄλβια ὑπέστη τὶς χειρότερες καταστροφές, καθὼς τὰ νερὰ σκέπασαν πολλὰ σπίτια, αὐτοκίνητα παρασύρθηκαν καὶ οἱ δρόμοι πλημμύρισαν σχεδὸν στὸ ἕνα μέτρο ὕψος. Οἱ ἀρχὲς κήρυξαν σὲ κατάσταση ἐκτάκτου ἀνάγκης τὴν περιοχή, ἀλλὰ οἱ ζημίες εἶναι μεγάλες καὶ στὶς ἀγροτικὲς καλλιέργειες καὶ εἶναι δύσκολη ἡ πρόσβαση στὰ ἀπομονωμένα χωριά∙ τὴν καταρρακτώδη βροχὴ ἀκολούθησαν ἰσχυροὶ ἄνεμοι καὶ αὐτοὶ δυσκόλεψαν πολὺ τὴν προσέγγιση τῶν σωστικῶν συνεργείων, ἐνῶ ἡ παροχὴ ἠλεκτρικοῦ ρεύματος διεκόπη σὲ μεγάλη ἔκταση. Ἡ μεγάλη ἰσχὺς τοῦ κυκλῶνος, ἔστω καὶ τοπικοῦ χαρακτῆρος, προκαλεῖ ἀνησυχίες στοὺς μετεωρολόγους, διότι παρατηροῦνται τέτοιας ἐντάσεως καιρικὰ φαινόμενα στὴν Μεσόγειο∙ πολλοὶ ἐρευνητὲς ἀποδίδουν τὸ φαινόμενο στὴν ἀλλαγὴ τοῦ κλίματος, λόγῳ τοῦ φαινομένου τοῦ θερμοκηπίου, τὸ ὁποῖο προκαλεῖ παγκοσμίως ἀπότομες μεταβολὲς στὶς καιρικὲς συνθῆκες.

Κηδεία Γλαύκου Κληρίδη

Ἡ κηδεία τοῦ Γλαύκου Κληρίδη ἔγινε στὴν Λευκωσία, μὲ τιμὲς ἐν ἐνεργείᾳ Προέδρου τῆς Δημοκρατίας χθὲς τὸ μεσημέρι, μὲ τὴν παρουσία τοῦ προέδρου τῆς μεγαλονήσου Νίκου Ἀναστασιάδη καὶ τῶν ἀρχηγῶν ὅλων τῶν κομμάτων καὶ τῶν ὑπουργῶν, τοῦ πρωθυπουργοῦ τῆς Ἑλλάδος Ἀντώνη Σαμαρᾶ καὶ τοῦ ἀντιπροέδρου τῆς κυβερνήσεως Εὐάγγελου Βενιζέλου, τοῦ προέδρου τῆς Σερβίας Τόμισλαβ Νίκολιτς καὶ τοῦ πρώην προέδρου τῶν Τουρκοκυπρίων Μεχμὲτ Ἀλῆ Ταλάτ∙ πλῆθος κόσμου συνόδευσε τὸν πολιτικό του ἡγέτη στὴν τελευταία του κατοικία. Ὁ Γλᾶυκος Κληρίδης ταυτίσθηκε μὲ τὴν νεώτερη ἱστορία τῆς Κύπρου, ἀπ’ τὴν ἀνεξαρτησία της ἕως τὴν ἔνταξή της στὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση∙ ἦταν γνωστὸς γιὰ τὴν ἠρεμία καὶ τὴν σύνεσή του, ἀκόμη καὶ στὶς τραγικὲς μέρες μετὰ τὸ πραξικόπημα καὶ τὴν τουρκικὴ εἰσβολή.

O διάλογος

Ὁ τύπος στὴν ἐποχή μας, ἔντυπος καὶ ἠλεκτρονικός, ἔχει πάρει ἄλλη μορφὴ στὰ μέσα μαζικὴς ἐπικοινωνίας, μὲ τὰ μεγάλα συμφέροντα, ἀποπνικτικά. Ἡ ψηφιακὴ ἐπανάσταση , ὅμως, καὶ τὸ διαδίκτυο προσφέρουν τὸ κάτι ἄλλο: τὴν δυνατότητα τοῦ πολίτου νὰ χρησιμοποιεῖ τὴ νέα τεχνολογία καὶ νὰ ἔρχεται σὲ ἄμεση ἐπαφὴ μὲ ἄλλους, μὲ τοὺς συμπολίτες του, μὲ τοὺς συνανθρώπους του, κάθε στιγμή. Ἀπευθύνεται «Τὸ Ἐμμελὲς»  πρὸς ὅσους αἰσθάνονται τὴν ἀνάγκη τοῦ διαλόγου , τῆς ἀνταλλαγῆς ἀπόψεων, τῆς συζητήσεως. Ὅσοι παίζοντας στὸ διαδίκτυο μᾶς συναντήσουν, διαβάσουν κάτι, προβληματιστοῦν γιὰ κάτι ἄλλο, ἔχουν κάτι νὰ συμπληρώσουν, νὰ προσθέσουν, τοὺς προσφέρουμε τὴν ἄνεση τῆς ἐκφράσεώς τους, ἰδιαίτερα μετὰ τὴν πλήρη ἐξαχρείωση τοῦ τύπου, περισσότερο τὴν τελευταία διετία στὴν Ἑλλάδα. Χαρά μας εἶναι ὁ διάλογος αὐτός, ο ἤρεμος καὶ δημιουργικὸς διάλογος , γιὰ τὰ τόσα ποὺ μᾶς ἀπασχολοῦν, τὰ σοβαρά καὶ τὰ ἀμελητέα, τὰ πιὸ ὄμορφα ἴσως, ἂν καὶ αὐτὰ εἶναι ἐλάχιστα πλέον. Αὐτὴ εἶναι ἡ ἰσηγορία , ἡ δημιουργικὴ πλευρὰ τῆς νέας τεχνολογίας, ἀρκετὰ πειστικὴ πλέον, ὅπως ἔδειχνε καὶ πρὸ δεκαετίας, ὅταν ξεκίνησε «Τὸ Ἐμμελές», ἂν καὶ διστακτικὰ τότε· σήμερα ἡ ψηφιακὴ τεχνολογία ἀποτελεῖ τὸ ἐφαλτήριο τῆς ἀπελευθερώσεως τῶν λαῶν, ὅπως ἀποδεικνύεται καθημερινά, ὅπως τὸ ζήσαμε καὶ τὸ ζοῦμε μὲ τοὺς «Ἀγανακτισμένους».

Ἐμεῖς ξεκινήσαμε μὲ ἐλάχιστα, μὲ μιὰ μικρὴ σελίδα στὸ διαδίκτυο, τολμηρὸ ἐγχείρημα τότε· ἐλπίδα μας ἦταν, ἡ ἀνταπόκριση, διάλογος. Πιστεύαμε ὅτι ἡ νέα τεχνολογία έχει τὸ μεγάλο πλεονέκτημα, τν ἄμεσο και ζωντανὸ διάλογο · μὲ ἕνα κλίκ καὶ ἀνοίγεις τὴν σελίδα, μὲ ἕνα ἄλλο στέλνεις τὴν ἄποψή σου, τὴν διαβάζει ὁ ἄλλος. Ἐλάχιστα μέσα χρειάζονται. Τότε ἦταν ὑποχρεωτικὴ ἡ χρήση, λόγῳ τεχνολογίας, τοῦ μονοτονικοῦ συστήματος· σήμερα γενικεύεται ἡ ἐπιστροφὴ στὸ πολυτονικὸ, ἐπειδὴ ὅλοι σχεδὸν κατάλαβαν ὅτι ἡ κατάργησή του ἀπέβλεπε ἀπ’ τὴν ἀρχὴ στὸν ἀφελληνισμό μας. Τὴν ἀνάταση τοῦ γένους προοιωνίζουν οἱ ἀντιδράσεις, ἡ ἐκμάθηση καὶ γραφὴ σὲ πολυτονικό, διότι ἡ προφορά του, ὁλοζώντανη στὸν προφορικὸ λόγο πάντοτε, ὁδηγεῖ στὸν ἐλεύθερο πολίτη.

"Τὸ "Ἐμμελές" , καθημερινὴ ἐφημερίδα πολιτικοῦ σχολιασμοῦ , κυκλοφορεῖ ἀπ’ τὴν Δευτέρα ἕως καὶ τὴν Παρασκευή.
Τὸ Σαββατοκύριακο εἶναι δικό σας.