Ἱστορικὲς ἀποφάσεις Εὐρωκοινοβουλίου

Τὸ Εὐρωπαϊκὸ Κοινοβούλιο ἔλαβε δύο ἱστορικὲς ἀποφάσεις πρόσφατα∙ πρῶτον, ἐνέκρινε τὸν προϋπολογισμὸ τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως μὲ ἀμοιβαίους συμβιβασμοὺς μὲ τὴν Ἐπιτροπή∙ ἔτσι δὲν ἀπειλεῖται μὲ παραλυσία ὁ ἐκτελεστικὸς βραχίων τῆς Εὐρώπης. Δεύτερον, συνεχίζει συστηματικὰ ἡ Εἰδικὴ Ἐπιτροπή του τὴν ἔρευνα, γιὰ τοὺς χειρισμοὺς τῆς τρόικα στὴν Ἑλλάδα ἀπ’ τὴν ἡμέρα ἐπιβολῆς τοῦ πρώτου Μνημονίου, ἀλλὰ καὶ κατὰ τὶς τριμηνιαῖες ἐπιθεωρήσεις της∙ ἀποκαλύπτονται πολλὰ εὐτράπελα, ὅπως ὅτι οἱ ἐλεγκτὲς δὲν εἶχαν διαβάσει κἂν τοὺς εὐρωπαϊκοὺς κανονισμούς, ἀλλὰ ἦταν αὐστηρότατοι πρὸς τὴν ἑλληνικὴ κυβέρνηση, ζητῶντας τὴν ἐπιβολὴ μέτρων, τὰ ὁποῖα καὶ ὁδήγησαν στὴν πρωτοφανῆ οἰκονομικὴ κρίση. Πολὺ πιὸ αὐστηρὸς ἦταν ὁ ἐκπρόσωπος τοῦ Διεθνοῦς Νομισματικοῦ Ταμείου, ἂν καὶ αὐτὸς δὲν ἐμφανίσθηκε στὴν Ἐπιτροπἠ, ἀλλὰ ἀπουσίασε παρὰ τὴν πρόσκλησή του.

Προσέγγιση μὲ τὴν τρόικα

Οἱ διαβουλεύσεις μὲ τὴν τρόικα ὁδηγοῦνται σὲ προσέγγιση ἀπόψεων, καθὼς οἱ ὑπερόπτες ἐλεγκτὲς καὶ τιμητὲς ἀλλάζουν στάση∙ αἰτία εἶναι οἱ αὐστηρὲς παρατηρήσεις ἀπ’ τὶς Βρυξέλλες καὶ τὸ Βερολίνο. Ἡ Εὐρωζώνη στρέφεται πρὸς ἀναπτυξιακὴ πολιτικὴ καὶ δὲν θὰ ἀφήσει μία χώρα της στὸ περιθώριο, ἐπειδὴ ἔτσι τὸ θέλουν τὰ ἀτλαντικὰ κερδοσκοπικὰ κυκλώματα καὶ οἱ ἐν Εὐρώπῃ ὑποτακτικοί τους∙ ἡ Ἀγκέλα Μέρκελ ἐπείγεται ὅσο καὶ ὁ Ἀντώνης Σαμαρᾶς γιὰ τὴν ἐξαγγελία τῆς ἀναπτυξιακῆς πολιτικῆς αὔριο μετὰ τὸ γεῦμα στὴν καγκελαρία. Οἱ διαφορὲς μὲ τὴν τρόικα δὲν ἦταν μεγάλες, ἀλλὰ
ἡ ἀξιολόγησή τους ἦταν διαφορετική∙ ἡ κυβέρνηση καὶ οἱ Εὐρωπαῖοι βλέπουν τὴν ἐπανεκκίνηση τῆς ἑλληνικῆς οἰκονομίας καὶ γνωρίζουν ἄριστα, ὅτι ἡ ἐπιβολὴ νέων μέτρων, καὶ ὁ ψυχολογικός τους ἀντίκτυπος περισσότερο, μποροῦν νὰ τὴν ἀνακόμψουν ὁποιαδήποτε στιγμή. Κάνουν τὰ πάντα γιὰ τὴν ἐπιτάχυνσή της, ἐπειδὴ γνωρίζουν τὸν ρόλο τῶν ὑπονομευτῶν.

Παραπομπὴ Παπακωνσταντίνου

Ὁ εἰσαγγελεὺς τοῦ Εἰδικοῦ Δικαστηρίου, γιὰ τὴν ύπόθεση τῆς λίστας Λαγκάρντ, εἰσηγεῖται τὴν παραπομπὴ τοῦ Γεωργίου Παπακωνσταντίνου, διότι κρίνει ὅτι δὲν παραγράφονται τὰ ἀδικήματά του ἀπ’ τὴν Βουλὴ τῆς μιᾶς ἡμέρας∙ ἐντὸς τῶν ἡμερῶν συνεδριάζει τὸ Εἰδικὸ Δικαστήριο καὶ λαμβάνει τὴν ἀπόφαση, ἡ ὁποία μᾶλλον θὰ συμφωνεῖ μὲ τὴν εἰσήγηση τοῦ εἰσαγγελέως. Ἡ δικαιοσύνη ἀποδίδεται καὶ ἱκανοποιεῖται ὁ ἑλληνικὸς λαός, μάλιστα δὲ σὲ περίοδο πρωτοφανοῦς οἰκονομικῆς κρίσεως∙ ἡ δικαιοσύνη παρεμβαίνει καὶ στὴν ἀπεργία τῶν διοικητικῶν τῶν Πανεπιστημίων στὸ ἀνώτατο ἐπίπεδο, μετὰ τὴν προκλητικὴ ἀγνόηση τῶν ἀποφάσεών της. Ἡ Εἰσαγγελεὺς τοῦ Ἀρείου Πάγου κάλεσε στὸ γραφεῖο της τὸν πρύτανη τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, γιὰ ἐξηγήσεις, ἐπειδὴ τὸ πρῶτο ἐκπαιδευτικὸ ἵδρυμα τῆς χώρας παραμένει κλειστὸ καὶ οἱ φοιτητὲς χάνουν τὸ ἑξάμηνό τους. Τὰ συντεχνιακὰ συμφέροντα λογοδοτοῦν πλέον, ἀναλόγως πρὸς τὸν τρόπο τῆς παρανομίας τους∙ τελείωσε γιὰ ὅλους ἡ περίοδος τῆς ἀσυδοσίας.

ΑΕΙ, πόλεμος μὲ συντεχνίες

Ὁ πόλεμος κατὰ τῶν συντεχνιῶν συνεχίζεται στὰ δύο παλαιότερα Πανεπιστήμια τῆς χώρας, τὸ Καποδιστριακὸ καὶ τὸ Ἐθνικὸ Μετσόβειο Πολυτεχνεῖο∙ οἱ διοικητικοὶ ἀψηφοῦν τοὺς νόμους καὶ τὶς ἀποφάσεις τῶν δικαστηρίων, ἐνῶ οἱ πρυτάνεις καὶ οἱ σύγκλητοι ἔχουν ἀναλάβει τὸν ρόλο Ποντίου Πιλάτου. Σὲ μερικὲς σχολές, ὅπως τῶν Πολιτικῶν Μηχανικῶν, ἔχουν ἀρχίσει τὰ μαθήματα, μετὰ ἀπὸ ἀπόφαση τῶν Γενικῶν Συνελεύσεων τῶν φοιτητῶν, σὲ ἄλλες τὸ ἀντίθετο, ἐνῶ παρουσιάσθηκαν ἀπεργίες καὶ σὲ περιφερειακὰ Πανεπιστήμια∙ δύο εἶναι οἱ δυνάμεις ποὺ τοὺς κρατοῦν, τὰ συντεχνιακὰ συμφέροντα καὶ ὁ ΣΥΡΙΖΑ, μὲ τὶς σαφεῖς ὑπερατλαντικὲς ἐξαρτήσεις τους, ἐνῶ οἱ φοιτητὲς χάνουν πλέον τὸ ἑξάμηνο καὶ οἱ πρυτάνεις τυρβάζουν περὶ τὴν ἀκατάσχετον ἀμπελοφιλοσοφία των.

Παρίσι, άνθρωποκυνηγητὸ

Σὲ ἀκατάσχετο ἀνθρωποκυνηγητὸ ἔχουν ἐπιδοθεῖ οἱ ἀστυνομικὲς ἀρχὲς τῶν Παρισίων γιὰ τὴν σύλληψη τοῦ δράστου τῶν πυροβολισμῶν στὴν ἐφημερίδα Liberation καὶ στὴν τράπεζα Societe Generale∙ οἱ ἀρχὲς ἔχουν δώσει στὴ δημοσιότητα τὸ σκίτσο τοῦ τρομοκράτου, σύμφωνα τὶς περιγραφὲς τῶν αὐτοπτῶν μαρτύρων, ἀλλὰ δὲν ἔχει ἐντοπισθεῖ ἀκόμη. Ἡ Ἀστυνομία πιστεύει ὅτι εἶναι ὁ ἴδιος δράστης, ὀ ὁποῖος μετακινήθηκε ἀπ’ τὸ κέντρο τῆς γαλλικῆς πρωτευούσης, ὅπου εἶναι τὰ γραφεῖα τῆς ἐφημερίδος, στὸ πολυτελὲς προάστειο Defence τῶν οἰκονομικῶν κύκλων∙ οἱ πυροβολισμοὶ ἔπεσαν, ἐνῶ ἡ Γαλλία περνάει τὴν χειρότερη οἰκονομικὴ κρίση τῶν τελευταίων δεκαετῶν καὶ η δημοτικότης τοῦ Φρανσουσὰ Ὁλλὰντ βρἰσκεται στὸ χαμηλότερο ἐπίπεδο προέδρου της. Πάντως οἱ Γάλλοι δείχνουν ἀρκετὴ σύνεση.

Ἀπωσάμενος τὴν τυραννίδα

Ἡ ἄρνηση τοῦ Σόλωνος, ὅπως ἀποδεχθεῖ τὴν ἐπιβολὴ τῆς τυραννίας εἰς Ἀθήνας, εἶχε συζητηθεῖ πολὺ τότε, τὸ 595 π.Χ., ἀλλὰ καὶ στὴ συνέχεια στὴν ἱστορία∙ ὁ σοφὸς πολιτικὸς εἶχε θέσει τὰ θεμέλια τῆς ἀμέσου δημοκρατίας, ἔστω κι ἂν τὰ παραβίασε, λίγο ἀργότερα, ὁ ἐξάδελφός του Πεισίστρατος. «Ταῦτα τοὺς πολλοὺς καὶ φαύλους περὶ αὐτοῦ πεποίηκε λέγοντας»∙ αὐτὰ παρουσιάζει νὰ λέγε γι’ αὐτὸν οἱ πολλοὶ καὶ φαῦλοι. «Οὐ μὴν ἀπωσάμενός γε τὴν τυραννίδα τὸν πρᾳότατον ἐχρήσατο τρόπον τοῖς πράγμασιν»∙ οὔτε ἐπειδὴ ἀρνήθηκε τὴν τυραννία ἐπέλεξε ἁπαλοὺς τρόπους κατὰ τὴν ἄσκηση τῆς ἐξουσίας. «Οὐδὲ μαλακῶς οὐδ’ ἑπείκων τοῖς δυναμένοις»∙ οὔτε ἀνεκτικῶς οὐτὲ ὑποχωρητικῶς πρὸς τοὺς ἰσχυρούς. «Οὐδὲ πρὸς ἡδονὴν τῶν ἑλομένων ἔθετο τοὺς νόμους»∙ οὔτε γιὰ τὴν ἱκανοποίηση τῶν ψηφοφόρων ἔθεσε τοὺς νόμους. Ἐφρόντισε τηρῆσαι ἴσας ἀποστάσεις κι ἀπ’ τοὺς ἰσχυροὺς μεγαλοκτηματίες κι ἀπ’ τοὺς καταχρεωμένους μικροκαλλιεργητές, στὸ ἐνδιάμεσο κινήθηκε.

Ἑνιαία εὐρωπαϊκὴ ἄμυνα

Ἡ ἀπόφαση ἑπτὰ χωρῶν τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως, γιὰ τὴν ἀπὸ κοινοῦ παραγωγὴ τοῦ πρώτου εὐρωπαϊκοῦ μὴ ἐπηνδρωμένου βομβαρδιστικοῦ ἀεροσκάφους, θεωρεῖται ὡς τὸ πρῶτο βῆμα γιὰ τὴν ἀνεξάρτητη εὐρωπαϊκὴ ἄμυνα∙ Γαλλία, Γερμανία, Ἑλλάς, Ἰταλία, Ἱσπανία, Ὁλλανδία καὶ Πολωνία συμφώνησαν γιὰ τὴν συνεργασία τους στὸν τομέα τῆς ἀμύνης. Βάσις τῆς παραγωγῆς θὰ εἶναι οἱ μεγάλες βιομηχανίες, Dassault, γαλλική, EADS, μητρικὴ τῆς Airbus καὶ Finmecanica, ἰταλική∙ τὰ σχέδια τοῦ ἀεροσκάφους προβλέπουν δυνατότητες ἐνεργειῶν ποὺ δὲν ἔχουν τὰ γνωστὰ ἰσραηλινὰ καὶ ἀμερικανικά, μὲ μεγαλύτερη ἀκτῖνα δράσεως καὶ περισσότερες δυνατότητες κινήσεων. Στὶς ἑπτὰ χῶρες περιλαμβάνονται οἱ κύριες τοῦ σκληροῦ πυρῆνος τῆς Εὐρωζώνης, ἀνεξαρτήτως τῶν οἰκονομικῶν τους δυσκολιῶν, ἐνῶ ἄλλες, Αὐστρία, Φιλανδία, Ἰρλανδία, δὲν μετέχουν λόγῳ τῆς παραδοσιακῆς πολιτικῆς τους πρὸς τὴν οὐδετερότητα∙ οἱ ἐθνικὲς βιομηχανίες τῶν τεσσάρων χωρῶν ἔχουν πολλὰ νὰ ὠφεληθοῦν ἀπ’ τὴν συμμετοχή τους στὴν παραγωγὴ τοῦ πλέον συγχρόνου ἀεροπλάνου.

JPMorgan, πληρωμὴ 13 δις

Στὴν καταβολὴ προστίμου δεκατριῶν δις δολλαρίων κατέληξε ὁ συμβιβασμὸς τῆς τραπέζης JPMorgan μὲ τὸ ἀμερικανικὸ δημόσιο, γιὰ τὴν παραπλάνηση τῶν πελατῶν της κατὰ τὸ σκάνδαλο τῶν τοξικῶν ὁμολόγων∙ πρόκειται γιὰ τὸ μεγαλύτερο πρόστιμο στὴν παγκόσμια ἱστορία, κι ἀπ’ αὐτὸ τέσσερα δις θὰ διανεμηθοῦν, γιὰ τὶς ζημίες τους ἀπ’ τὸ σκάνδαλο, στοὺς πελάτες τῆς τραπέζης. Οἱ διαβουλεύσεις μὲ τὶς ἀρχὲς κράτησαν μῆνες κι ἡ τράπεζα, μετὰ τὴν ἀναγνώριση τῆς εὐθύνης της, ζήτησε τὴν μείωση τοῦ ποσοῦ, ἀλλὰ οἱ ἀρχὲς ἐπέμειναν κι αὐτὴ συμφώνησε, διότι, ἂν πήγαιναν στὰ δικαστήρια, τὸ ποσό θὰ ἦταν πολὺ μεγαλύτερο∙ οἱ ἀμερικανικὲς τράπεζες βλέπουν ὅτι δὲν εἶναι στὸ ἀπυρόβλητο, ὅπως παλαιότερα καὶ πολλὲς μεταφέρουν τὰ κεφάλαιά τους στὸ ἐξωτερικό. Οἱ ἀμερικανικὲς ἀρχές, ἀπ’ τὴν ἄλλη, διαπιστώνουν τὴν ἐκροὴ τῶν κεφαλαίων καὶ ἀγωνίζονται πλέον γιὰ τὴν ἀποκατάσταση τῆς ἐμπιστοσύνης στὶς κεφαλαιαγορές τους.

Πτωτικὲς τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν πτωτικὲς τάσεις, μὲ τὴν ἐξαίρεση τῆς Σαγκάης, ὅπου κυριάρχησαν οἱ ἀγοραστές∙ τὸ εὐρὼ βελτιώθηκε στὰ 1,3526 δολλάρια καὶ 135,2020 γιέν, ἐνῶ ὑποχώρησε ἐλαφρῶς ὁ χρυσός, 1271,50 καὶ τὸ πετρέλαιο, 106,61. Ἡ ἐπιφυλακτικότης τῶν ἐπενδυτῶν ἐξαπλώνεται περισσότερο στὴν Ἀμερική, καθὼς πολλοὶ θεωροῦν τὴν ἀπότομη ἄνοδο στὴ Γουὼλ Στρὴτ ὡς προαναγγελία νέας μεγάλης πτώσεως, ἐξ αἰτίας τῆς συγκρούσεως τοῦ Λευκοῦ Οἴκου μὲ τὴν Βουλὴ τῶν Ἀντιπροσώπων καὶ τῆς ἀνυπαρξίας οἰκονομικῆς πολιτικῆς∙ ἀντιθέτως στὴν Εὐρωζώνη πιστεύεται ὅτι βρισκόμαστε σὲ περίοδο ἀναμονῆς, καθὼς προβλέπεται ἡ αὔξηση τῆς ρευστότητος τῆς ἀγορᾶς, μετὰ τὴν μείωση τῶν βασικῶν ἐπιτοκίων. Στὴν Ἀσία ἀντιθέτως ἐπικρατεῖ αἰσιοδοξία, ἐνῶ ἀναμένεται ἡ τριμερὴς συνάντηση, Κίνας, Ἰαπωνίας καὶ Νοτίου Κορέας, γιὰ τὴν προώθηση τῆς ζώνης ἐλευθέρου ἐμπορίου στὶς μεταξύ τους σχέσεις∙ ἡ ἀπελευθέρωση τῆς ἀγορᾶς συναλλάγματος στὴν Κίνα θεωρεῖται ὁ κύριος παράγων γιὰ τὴν ἀνάπτυξη στὴν περιοχὴ τῆς Ἀσίας.

Μέση Ἀνατολή, ἀναταραχὴ

Οἱ ἐκρήξεις πλησίον τῆς ἰρανικῆς πρεσβείας τῆς Βηρυττοῦ, μὲ 23 νεκροὺς καὶ δεκάδες τραυματίες, καὶ στὴν περιοχὴ τοῦ Σινᾶ, σὲ αἰγυπτιακὴ στρατιωτικὴ αὐτοκινητοπομπή, μὲ δέκα νεκροὺς στρατιῶτες καὶ 35 τραυματίες, ἀποδίδονται στὴν Ἀλ Κάιντα∙ ἡ σουνιτικὴ ὀργάνωση πλήττει τοὺς ἐντὸς τοῦ Ἰσλὰμ ἀντιπάλους της. Οἱ ἀνησυχίες τῆς διεθνοὺς κοινότητος εἶναι ἔντονες, καθὼς τὸ αἰγυπτιακὸ καθεστὼς δείχνει ὅτι ἀδυνατεῖ, παρὰ τὸν στρατιωτικὸ νόμο, ἐλέγξαι τὴν κατάσταση στὴ χώρα, ἀλλὰ καὶ ὅτι οἱ Ἀδελφοὶ Μουσουλμάνοι ἔχουν στενὲς σχέσεις μὲ τὴν τρομοκρατικὴ ὀργάνωση∙ στὴν Συρία, μετὰ τὸν θάνατο κορυφαίου ἡγέτου τῶν ἀνταρτῶν στὴν Κωνσταντινούπολη, αἴρονται οἱ ἀντιρρήσεις τους γιὰ συμμετοχὴ στὴ διεθνῆ διάσκεψη τῆς Γενεύης, ἀλλὰ ἀκόμη δὲν δόθηκε ἡ ὁριστικὴ ἀπάντηση, ἐνῶ στὸ ἔδαφος κερδίζουν ἤδη οἱ κυβερνητικὲς δυνάμεις.

Νετανιάχου, στὸ Κρεμλίνο

Στὸ Κρεμλίνο μεαβαίνει ἐπειγόντως ὸ Ἰσραηλινὸς πρωθυπουργός, γιὰ τὸ θέμα τῶν πυρηνικῶν ὅπλων τοῦ Ἰρὰν καὶ τὶς διεθνεῖς διαπραγματεύσεις∙ ὁ Βενιαμὶν Νετανιάχου ἐλπίζει ὅτι θὰ λάβει πειστικὲς ἐξηγήσεις ἀπ’ τὸν Βλαδίμηρο Ποῦτιν γιὰ τὰ πυρηνικά, διότι ἡ Ρωσία ἔχει προμηθεύσει ἄλλωστε τὴν ἀπαραίτητη τεχνογνωσία. Τὸ Ἰσραὴλ δείχνει ὅτι δὲν πείθεται καθόλου ἀπ’ τὶς ἀμερικανικὲς καὶ γαλλικὲς ἐγγυήσεις καὶ προσφεύγει στὴν Μόσχα, ὡς πλησιέστερη δύναμη πρὸς τὴν Τεχεράνη∙ τὸ ἀγαπημένο παιδὶ τῆς Οὐάσιγκτον στὴν μεταπολεμικὴ περίοδο προβάλλει τοὺς φόβους του ἀπ’ τὴν ἀλλαγὴ τῆς ἰσορροπίας στὴν Μέση Ἀνατολή, καθὼς δὲν εἶναι ὁ χωροφύλακας τῆς περιοχῆς, γιὰ λογαριασμὸ τῶν Ἀμερικανῶν, ἀλλὰ μία μικρὴ χώρα περιβαλλόμενη μόνο ἀπὸ ἐχθρούς. Ἀναζητάει συμμάχους στὴν εὐρύτερη περιοχἠ, μὲ ἀνοίγματα πρὸς Ρωσία καὶ Ἑλλάδα.

O διάλογος

Ὁ τύπος στὴν ἐποχή μας, ἔντυπος καὶ ἠλεκτρονικός, ἔχει πάρει ἄλλη μορφὴ στὰ μέσα μαζικὴς ἐπικοινωνίας, μὲ τὰ μεγάλα συμφέροντα, ἀποπνικτικά. Ἡ ψηφιακὴ ἐπανάσταση , ὅμως, καὶ τὸ διαδίκτυο προσφέρουν τὸ κάτι ἄλλο: τὴν δυνατότητα τοῦ πολίτου νὰ χρησιμοποιεῖ τὴ νέα τεχνολογία καὶ νὰ ἔρχεται σὲ ἄμεση ἐπαφὴ μὲ ἄλλους, μὲ τοὺς συμπολίτες του, μὲ τοὺς συνανθρώπους του, κάθε στιγμή. Ἀπευθύνεται «Τὸ Ἐμμελὲς»  πρὸς ὅσους αἰσθάνονται τὴν ἀνάγκη τοῦ διαλόγου , τῆς ἀνταλλαγῆς ἀπόψεων, τῆς συζητήσεως. Ὅσοι παίζοντας στὸ διαδίκτυο μᾶς συναντήσουν, διαβάσουν κάτι, προβληματιστοῦν γιὰ κάτι ἄλλο, ἔχουν κάτι νὰ συμπληρώσουν, νὰ προσθέσουν, τοὺς προσφέρουμε τὴν ἄνεση τῆς ἐκφράσεώς τους, ἰδιαίτερα μετὰ τὴν πλήρη ἐξαχρείωση τοῦ τύπου, περισσότερο τὴν τελευταία διετία στὴν Ἑλλάδα. Χαρά μας εἶναι ὁ διάλογος αὐτός, ο ἤρεμος καὶ δημιουργικὸς διάλογος , γιὰ τὰ τόσα ποὺ μᾶς ἀπασχολοῦν, τὰ σοβαρά καὶ τὰ ἀμελητέα, τὰ πιὸ ὄμορφα ἴσως, ἂν καὶ αὐτὰ εἶναι ἐλάχιστα πλέον. Αὐτὴ εἶναι ἡ ἰσηγορία , ἡ δημιουργικὴ πλευρὰ τῆς νέας τεχνολογίας, ἀρκετὰ πειστικὴ πλέον, ὅπως ἔδειχνε καὶ πρὸ δεκαετίας, ὅταν ξεκίνησε «Τὸ Ἐμμελές», ἂν καὶ διστακτικὰ τότε· σήμερα ἡ ψηφιακὴ τεχνολογία ἀποτελεῖ τὸ ἐφαλτήριο τῆς ἀπελευθερώσεως τῶν λαῶν, ὅπως ἀποδεικνύεται καθημερινά, ὅπως τὸ ζήσαμε καὶ τὸ ζοῦμε μὲ τοὺς «Ἀγανακτισμένους».

Ἐμεῖς ξεκινήσαμε μὲ ἐλάχιστα, μὲ μιὰ μικρὴ σελίδα στὸ διαδίκτυο, τολμηρὸ ἐγχείρημα τότε· ἐλπίδα μας ἦταν, ἡ ἀνταπόκριση, διάλογος. Πιστεύαμε ὅτι ἡ νέα τεχνολογία έχει τὸ μεγάλο πλεονέκτημα, τν ἄμεσο και ζωντανὸ διάλογο · μὲ ἕνα κλίκ καὶ ἀνοίγεις τὴν σελίδα, μὲ ἕνα ἄλλο στέλνεις τὴν ἄποψή σου, τὴν διαβάζει ὁ ἄλλος. Ἐλάχιστα μέσα χρειάζονται. Τότε ἦταν ὑποχρεωτικὴ ἡ χρήση, λόγῳ τεχνολογίας, τοῦ μονοτονικοῦ συστήματος· σήμερα γενικεύεται ἡ ἐπιστροφὴ στὸ πολυτονικὸ, ἐπειδὴ ὅλοι σχεδὸν κατάλαβαν ὅτι ἡ κατάργησή του ἀπέβλεπε ἀπ’ τὴν ἀρχὴ στὸν ἀφελληνισμό μας. Τὴν ἀνάταση τοῦ γένους προοιωνίζουν οἱ ἀντιδράσεις, ἡ ἐκμάθηση καὶ γραφὴ σὲ πολυτονικό, διότι ἡ προφορά του, ὁλοζώντανη στὸν προφορικὸ λόγο πάντοτε, ὁδηγεῖ στὸν ἐλεύθερο πολίτη.

"Τὸ "Ἐμμελές" , καθημερινὴ ἐφημερίδα πολιτικοῦ σχολιασμοῦ , κυκλοφορεῖ ἀπ’ τὴν Δευτέρα ἕως καὶ τὴν Παρασκευή.
Τὸ Σαββατοκύριακο εἶναι δικό σας.