Ἀντιπολίτευση, ἐπίταση ρευστότητός της

Στὴν ἐπίταση τῆς ρευστότητος στὴν ἀντιπολίτευση, μὲ πρῶτο τὸν ΣΥΡΙΖΑ, ὁδηγοῦν οἱ πολιτικὲς ἐξελίξεις τῶν τελευταίων ἡμερῶν ∙ ὅλες οἱ πρωτοβουλίες του ἀπ’ τὸ Φθινόπωρο, γιὰ θερμὸ Χειμῶνα καὶ ἀνατροπὴ τῆς κυβερνήσεως μὲ λαϊκὲς κινητοποιήσεις, ἐστράφησαν ἐναντίον του, ἐνῶ ὁ κόλαφος στὶς ἐκλογὲς τοῦ ΤΕΕ καὶ ἡ πανωλεθρία μὲ τὰ φάρμακα στὴ Βουλή, ὑποχρεώνουν καὶ τοὺς συμμάχους του σὲ ἐπανεκτίμηση τῆς θέσεώς του∙ δὲν εἶναι τυχαῖο ὅτι, ΑΝΕΛ καὶ ΚΚΕ, ἀποχώρησαν ἀπ’ τὴν ψηφοφορία γιὰ τὰ φάρμακα, ἐνῶ εἶχαν δεσμευθεῖ ὅτι θὰ ψήφιζαν ὑπέρ. Ἡ ἀξιωματικὴ ἀντιπολίτευση ἐμφανίζεται ἀπομονωμένη στὴν πολιτικὴ ζωὴ κι ὄχι ἡ κυβέρνηση∙ αὐτὸ εἶναι πρωτοφανές, ὄχι μόνο στὴν Ἑλλάδα, ἀλλὰ καὶ παγκοσμίως. Συνήθως ἡ κυβέρνηση βρίσκεται ἀπομονωμένη καὶ μάλιστα σὲ περίοδο οἰκονομικῆς κρίσεως.

Νέα μηνύματα αἰσιοδοξίας

Τὰ μηνύματα αἰσιοδοξίας γιὰ τὴν ἐπανεκκίνηση τῆς ἑλληνικῆς οἰκονομίας εἶναι πολλά, μὲ πρῶτο ἐκεῖνο τοῦ προέδρου τοῦ ΟΟΣΑ πρὸς τὸν πρωθυπουργό, ὅτι «κάνατε ἐξαιρετικὴ δουλειὰ» κι ὅτι, «εἶστε ἡ πρώτη χώρα σὲ μεταρρυθμίσεις στὸν κόσμο»∙ ὁ Ἀχὲλ Γκούρια παρέδωσε στὸν Ἀντώνη Σαμαρᾶ τὴν ἔκθεση τοῦ ὀργανισμοῦ γιὰ τὶς ἀναγκαῖες μεταρρυθμίσεις καὶ πῆρε τὴν ἀπάντηση, ὅτι αὐτὲς θὰ συνεχιστοῦν κανονικά. Οἱ ἐκτιμήσεις τοῦ διεθνοῦς ὀργανισμοῦ εἶναι, ὅτι, ἐὰν συνεχισθοῦν οἱ μεταρρυθμίσεις, τὸ ὄφελος τοῦ δημοσίου θὰ ἀνέλθει σὲ 5,2 δις εὐρὼ ἐτησίως∙ οἱ ἴδιες ἐκτιμήσεις γίνονται κι ἀπ’ τὰ ἀτλαντικὰ κυκλώματα, ὅπως τὸ πρακτορεῖο Bloomberg, ὅτι ἡ συμφωνία μὲ τὴν COSCO στὸν Πειραιᾶ θὰ ὁδηγήσει στὴν ἀνάκαμψη τὴν οἰκονομία μας. Ἡ διαφορὰ στὴν κριτική τους ἔχει ἰδιαίτερη σημασία, διότι μερικοὺς μῆνες πρὶν τὰ ἴδια πρακτορεῖα θεωροῦσαν βέβαιη τὴν χρεωκοπία τῆς Ἑλλάδος καὶ τὴν ἔξοδό μας ἀπ’ τὴν Εὐρωζώνη.

Φάρμακα, πανωλεθρία ΣΥΡΙΖΑ

Σὲ νέα πανωλεθρία ὁδηγήθηκε ὁ ΣΥΡΙΖΑ, μὲ τὴν ὑπερψήφιση τῆς τροπολογίας γιὰ τὰ φάρμακα στὴν Βουλή, ἀλλὰ καὶ μὲ τὴν ἐπαίσχυντη στάση του ἀπέναντι στὸν κοινοβουλευτικὸ θεσμό∙ τελικὰ τὴν καταψήφισε ἕνας βουλευτής του λιγώτερο, Μανώλης Γλέζος, ἐνῶ ἐγκρίθηκε ἀπὸ 164. Μέσα στὸν πανικό τους προσπάθησαν νὰ μετατρέψουν τὴν Βουλὴ σὲ καφενεῖο, μὲ συνεχεῖς φωνασκίες καὶ κραυγὲς γιὰ ματαίωση τῆς ψηφοφορίας, ἐνῶ οἱ σύμμαχοί τους, ΑΝΕΛ καὶ Χρυσῆ Αὐγὴ, ἀποχώρησαν∙ ὁ πολιτικὸς ἀντίκτυπος εἶναι τὸ χειρότερο, διότι δὲν ἔχασε μόνο τὴν κοινοβουλευτικὴ μάχη, ἀλλὰ καὶ ἐμφανίσθηκε ὡς ὑπονομευτὴς τῆς δημοκρατίας καὶ ὄργανο τῶν μεγάλων πολυεθνικῶν ἑταιρειῶν. Ὁ Ναπολεοντίσκος χαρακτηρίζεται πλέον ὡς ὁ γκαντέμης τῆς πολιτικῆς, ὅποια πρωτοβουλία ἀναλαμβάνει στρέφεται εἰς βάρος του, πρόταση δυσπιστίας καὶ συγκέντρωση στὸ Σύνταγμα, ἐκλογὲς ΤΕΕ καὶ τώρα φάρμακα∙ στὴν Ἐξεταστικὴ γιὰ τὰ ὑποβρύχια χάνει πάλι, διότι ἡ ΔΗΜΑΡ ἀνακοίνωσε ὅτι θὰ τὴν καταψηφίσει.

ΝΟΚΙΑ, κέντρο της ἐρευνῶν

Τὴν ἐπέκταση τοῦ κέντρου της ἐρευνῶν μὲ 150 νέους προγραμματιστὲς ἐγκαινίασε ἡ ΝΟΚΙΑ στὴν Ἀθήνα∙ γίνεται ἕνα ἀπ’ τὰ μεγαλύτερα ἐρευνητικά της κέντρα καὶ ἐξειδικεύεται στὴν ἀνάπτυξη προηγμένης τεχνολογίας στὴν κινητὴ τηλεφωνία. Ἡ μεγάλη φιλανδικὴ ἑταιρεία, πρώτη πρὶν ἀπὸ λίγα χρόνια στὶς πωλήσεις κινητῶν τηλεφώνων παγκοσμίως, ἔχασε τὰ τελευταῖα χρόνια ἀπ’ τὴν κορεατικὴ SAMSUNG καὶ τὴν ἀμερικανικὴ APPLE, διότι ὑστέρησε στὴν ἔρευνά της, γιὰ νέα μοντέλα∙ τὸ κενὸ αὐτὸ ἐλπίζει ὅτι μπορεῖ νὰ τὸ καλύψει μὲ τὰ δικά της μοντέλα. Τὶς δημιουργικὲς δυνατότητες τῆς ἑλληνικῆς γλώσσης ἐπιχειρεῖ ἀξιοποιῆσαι, ἂν καί, καὶ ἡ SAMSUNG στὴν Πάτρα ἔχει τὸ κέντρο ἐρευνῶν της, σὲ συνεργασία μὲ τὸ Πανεπιστήμιό της.

ΣΥΡΙΖΑ, αὐτοεγκατάλειψη

Τὴν εἰκόνα αὐτοεγκαταλείψεως δίδει ὁ ΣΥΡΙΖΑ τὶς τελευταῖες μέρες, καθὼς ἀδυνατεῖ ἀπαντῆσαι ἐγκαίρως καὶ πειστικῶς στὶς πολιτικὲς προκλήσεις∙ ἔτσι, στὴν συζήτηση τοῦ προϋπολογισμοῦ στὴν Ἐπιτροπὴ τῆς Βουλῆς, ἀπουσίαζαν οἱ βασικοὶ ὁμιλητές του, ἐνῶ ὅσοι πῆραν τὸ λόγο ἀρκέσθηκαν στὴν ἐπανάληψη τῆς κομματικῆς ἐκθέσεως ἰδεῶν, ὡς πρὸς τὸ τί πρέπει νὰ εἶναι ὁ προϋπολογισμός. Στὰ φάρμακα, ἀπομονώθηκε καὶ στὴ Βουλή, ἐνῶ καὶ γιὰ τὴν Ἐξεταστικὴ Ἐπιτροπὴ γιὰ τὰ ὑποβρύχια δὲν μπόρεσε νὰ δώσει οὐσιαστικὴ συνέχεια∙ αἰτία λένε ὅτι εἶναι οἱ ἐσωτερικὲς διαφωνίες, οἱ ὁποῖες ἐξελίσσονται, μετὰ τὰ ἀποτελέσματα στὸ ΤΕΕ, στὶς γνωστὲς ἀδελφοκτόνες συγκρούσεις τῶν ἀριστερῶν κομμάτων. Κανεὶς δὲν συγχωρεῖ τὴν πρωτοφανῆ συντριβὴ ἀριστεροῦ κόμματος στοὺς παραδοσιακὰ ἀριστεροὺς τεχνικούς.

Τῆς τε προϋποκειμένης γῆς

Ἡ ἐφαρμογὴ τῆς σεισάχθειας χαιρετίσθηκε ἀπ’ τοὺς Ἀθηναίους ὡς σωτήριο μέτρο, διότι ἀπελευθέρωσε τοὺς μικροκτηματίες ἀπ’ τὰ ἐνυπόθηκα βάρη τους∙ οἱ φτωχότερες τάξεις αἰσθάνθηκαν ἀπηλλαγμένες ἀπ’ τὴν ὑπερβολικὴ ὑπερχρέωσή τους. «Οἱ δὲ πλεῖστοι πάντων ὁμοῦ φασι τῶν συμβολαίων ἀναίρεσιν γενέσθαι τὴν σεισάχθειαν»∙ οἱ περισσότεροι ὅμως γράφουν ὅτι ἔγινε κατάργηση τῶν συμβολαίων μὲ τὴν σεισάχθειαν. «Καὶ τούτοις συνᾴδει μᾶλλον τὰ ποιήματα»∙ μὲ τὴν ἄποψην αὐτὴ συμφωνοῦν πιὸ πολὺ καὶ τὰ ποιήματα. «Σεμνύνεται γὰρ Σόλων ἐν τούτοις, ὅτι τῆς τε προϋποκειμένης γῆς»∙ ὑπερηφανεύεται σὲ αὐτὰ ὁ Σόλων, ὅτι ἀπ’ τὴν χρεωμένη γῆ. «Ὅρους ἀνεῖλε πολλαχῆ πεπηγότας/»∙ τὰ σημεῖα τῆς ὑποθήκης σήκωσε ποὖταν παντοῦ μπηγμένα. «Πρόσθεν δὲ δουλεύουσα, νῦν ἐλευθέρα/»∙ προηγουμένως δεσμευμένη, τώρα δὲ ἐλεύθερη. Ἦταν ἡ πρώτη πράξη ἀπελευθερώσεως τῶν ἀγροτῶν ἀπ’ τὰ χρέη τους∙ οἱ Ἀθηναῖοι ἔζησαν τὴν ἀπελευθέρωσή τους, ἂν καὶ εἶχαν ἀρκετὲς ὑπαναχωρήσεις στὸν Πεισίστρατο.

Συμφωνία Γερμανίας τελικὰ

Σὲ τελικὴ συμφωνία κατέληξαν τὰ δύο μεγάλα κόμματα τῆς Γερμανίας, μετὰ ἀπὸ ὁλονύκτιες διαβουλεύσεις, καὶ ἡ κυβέρνηση συνασπισμοῦ ὁρκίζεται στὶς 17 Δεκεμβρίου∙ ἀπομένουν οἱ λεπτομέρειες στὴν κατανομὴ τῶν ὑπουργείων καὶ κυρίως τοῦ ὑπουργείου Οἰκονομικῶν, διότι οἱ Σοσιαλδημοκράτες τὸ διεκδικοῦν γιὰ τὸν ἑαυτό τους, ἀλλὰ καὶ οἱ Χριστιανοδημοκράτες θέλουν τὸν Βόλγφφνγκανγκ Σώυμπλε, ὁ ὁποῖος εἶναι ὁ πιὸ δημοφιλὴς πολιτικὸς τῆς χώρας. Σημαντικὸ βῆμα ἦταν ἡ συμφωνία τῆς Ἀγκέλας Μέρκελ γιὰ κατώτατο ὡρομίσθιο 8,50 εὐρώ, τὸ ὁποῖο ἐπηρεάζει 5,5 ἑκατομμύρια ἐργαζομένους, ἢτοι τὸ 17% τοῦ ἐνεργοῦ πληθυσμοῦ∙ ἡ ἐκκρεμότης γιὰ τὴν Γερμανία καὶ τὴν Εὐρωζώνη τελειώνει καὶ ἡ καγκελάριος ὁρκίζεται γιὰ τὴν τρίτη θητεία της, μετὰ τὸν θρίαμβό της στὶς ἐκλογὲς τῆς 22ας Σεπτεμβρίου. Ἡ συμφωνία μᾶλλον θὰ ὑποβληθεῖ γιὰ ἔγκριση ἀπ’ τὰ κομματικὰ στελέχη τοῦ Σοσιαλδημοκρατικοῦ κόμματος, ἐντὸς τῶν δύο προσεχῶν ἑβδομάδων, μὲ ἐπιστολικὴ ψῆφο σὲ πανγερμανικὸ ἐπίπεδο.

Κίνα, Ἰαπωνία καὶ Ἀμερικὴ

Σὲ τυπικὴ ἀναμέτρηση τῆς Κίνας μὲ τὴν Ἰαπωνία καὶ τὴν Ἀμερικὴ ἐξελίσσεται ἡ ἐπέκταση τοῦ ἐναερίου χώρου τῆς πρώτης ἀνατολικά, μὲ τὴν ὑπαγωγὴ σὲ αὐτὸν καὶ τῶν νησιῶν Νταϊογιοῦ τῆς Ἀνατολικῆς Σινικῆς θαλάσσης∙ Τόκυο καὶ Οὐάσιγκτον διαμαρτυρήθηκαν ἔντονα γιὰ τὴν κινεζικὴ ἀπόφαση, ἐνῶ ἡ ἀμερικανικὴ ἀεροπορία ἔστειλε πάνω ἀπ’ τὰ ἀμφισβητούμενα νησιὰ δύο βομβαρδιστικὰ Β52, ἀλλὰ ἡ Κίνα τὰ «ἀπομόνωσε» κατὰ τὴν στρατιωτικὴ ὁρολογία, ἐνῶ ἔστειλε τὸ ναυτικό της, μὲ τὸ ἀεροπλανοφόρο της μαζί, στὴν περιοχὴ γιὰ ναυτικὲς ἀσκήσεις δεκαπέντε ἡμερῶν∙ ἡ ἀναμέτρηση κλιμακώνεται, ἀλλὰ κανένας δὲν ἐμφανίζεται διατεθειμένος ὁδηγῆσαι τὰ πράγματα ἐκτὸς ἐλέγχου. Ἡ Κίνα διεκδικεῖ τὸν ρόλο της ὡς μεγάλης δυνάμεως στὴν περιοχὴ καὶ προβάλλει ἐμφανῶς τὴν οἰκονομική της ὑπεροχή∙ ὁ ἀντίκτυπος στὶς γειτονικὲς χῶρες μετράει, καθὼς ἡ Οὐάσιγκτον καὶ τὸ Τόκυο βλέπουν τὸν παραμερισμό τους, ἐπειδὴ ὅλοι σχεδὸν στρέφονται πλέον πρὸς τὴν Κίνα.

Ἀνάμικτες τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν ἀνάμικτες τάσεις, ἀνοδικὲς στὴ Δύση καὶ πτωτικὲς στὴν Ἀσία∙ ὅλα κινήθηκαν ἀνοδικά, εὐρώ, στὰ 1,3599 δολλάρια καὶ 138,4715 γιέν, χρυσός, 1250,75, καὶ πετρέλαιο, 111,31. Ὁ σχηματισμὸς κυβερνήσεως στὴν Γερμανία καλλιέργησε ἀτμόσφαιρα αἰσιοδοξίας στοὺς ἐπενδυτές, ὅτι τελειώνει ἡ περίοδος ἀναμονῆς καὶ ἐφαρμόζεται ἀναπτυξιακὴ πολιτικὴ στὴν Εὐρωζώνη∙ στὶς νότιες χῶρες καὶ στὴ Γαλλία ἡ αἰσιοδοξία ἐξαπλώθηκε σὲ εὐρύτερα στρώματα, διότι τὶς ἀφορᾶ περισσότερο ἡ ἐνίσχυση τῆς ρευστότητος τῆς ἀγορᾶς γιὰ τὴν ἀνάκαμψη τῆς οἰκονομίας τους. Ἀντιθέτως στὴν Ἀσία, ἡ προκληθεῖσα ἀναταραχὴ ἀπ’ τὴν ἐπέκταση τοῦ ἐναερίου χώρου τῆς Κίνας, μὲ τὴν ἔνταξη σὲ αὐτὸν καὶ τῶν νησιῶν Ναϊογιοῦ καὶ οἱ ἀμερικανικὲς ἀντιδράσεις, μὲ τὴν ἀποστολὴ βομβαρδιστικῶν Β52, προκάλεσε ἀνησυχίες στὶς ἀγορές∙ κάποιοι φοβοῦνται ἐπέκτασή της, ἂν καὶ οἱ πολιτικοὶ παράγοντες ἐπιμένουν ὅτι τὸ πρόβλημα θὰ ρυθμισθεῖ σὲ διπλωματικὸ ἐπίπεδο καὶ δὲν θὰ ἔχει ἄλλες οὐσιαστικὲς προεκτάσεις.

Τουρκία, ἐθελοντὲς Συρίας

Ἡ συμμετοχὴ Τούρκων ἐθελοντῶν στὶς τάξεις τῶν ἀνταρτικῶν ὁμάδων τῆς Συρίας ἐξελίσσεται σὲ μεγάλο πρόβλημα γιὰ τὴν Ἄγκυρα∙ ἐκτιμᾶται ὅτι πάνω ἀπὸ 500 Τοῦρκοι ὑπήκοοι, κυρίως ἀπ’ τὶς ἀνατολικὲς ἐπαρχίες, βρίσκονται ἀκόμη στὴν γειτονικὴ χώρα καὶ πρωτοστατοῦν στὶς πολεμικὲς ἐπιχειρήσεις. Πρόκειται γιὰ φανατικοὺς Σουνίτες οἱ ὁποῖοι ἔχουν ἀποκτήσει στενὲς σχέσεις μὲ τὶς ἰσλαμιστικὲς ὀργανώσεις καὶ τὴν Ἀλ Κάιντα∙ ἡ εἰρήνευση στὴ Συρία σημαίνει ὅτι αὐτοὶ ἐπιστρέφουν στὴ χώρα τους, ἀφοῦ καὶ τώρα ἔχουν τὴν ἄνεση τῆς ἐπικοινωνίας διότι γνωρίζουν ὅλα τὰ μυστικὰ μονοπάτια ποὺ δὲν ἐλέγχονται ἀπ’ τὸν τουρκικὸ στρατό. Πολλοὶ στὴν κυβέρνηση φοβοῦνται ὅτι αὐτοὶ θὰ μεταφέρουν τὴν δράση τους στὸ ἐσωτερικὸ τῆς Τουρκίας∙ οἱ ἀρχὲς τοὺς παρακολουθοῦν στενά, ἀλλὰ εἶναι πολὺ δύσκολος ὁ ἔλεγχός τους.

ΗΠΑ, νέα τοξικὰ ὁμόλογα

Τὴν ἀπειλὴ προβλήματος τοξικῶν ὁμολόγων ἀντιμετωπίζει ἡ ἀμερικανικὴ οἰκονομία, καθὼς στὸ προσεχὲς διάστημα λήγουν τὰ πρῶτα τραπεζικὰ ὁμόλογα, ὅσων εἶχαν προβεῖ σὲ ρύθμιση τῶν στεγαστικῶν τους δανείων, μετὰ τὴν κρίση τοῦ 2007∙ δεκάδες ἑκατομμύρια Ἀμερικανοὶ εἶχαν δεχθεῖ τὴν ρύθμιση, ἐνῶ ἀκόμα περισσότεροι εἶχαν ἐγκαταλείψει τὰ ἀκίνητά τους στὶς τράπεζες, οἱ ὁποῖες ἀκόμη τὰ ἔχουν ὡς ἐπισφάλειες στὴν περιουσία τους. Πολλοὶ ἔγκυροι ἀναλυτὲς φοβοῦνται, ὅτι, ἐὰν δὲν γίνει κανονικὰ ἡ ἐξόφληση τῶν ὁμολόγων, ἡ τραπεζικὴ ἀγορὰ ἀδυνατεῖ ἐξυπηρετῆσαι αὐτὰ καὶ θὰ παρουσιασθεῖ μεγάλο πρόβλημα ρευστότητος στὴν οἰκονομία∙ ἤδη ἡ μεγάλη χώρα ἀντιμετωπίζει ὀξύτατο πρόβλημα ἐκροῆς κεφαλαίων, ἐνῶ πολλοὶ παρατηρητὲς κρούουν τὸν κώδωνα τοῦ κινδύνου γιὰ τὴν ἀπότομη ἄνοδο τῶν μετοχῶν ποὺ προοιωνίζει τὴν ἔκρηξη νέας οἰκονομικῆς κρίσεως.

O διάλογος

Ὁ τύπος στὴν ἐποχή μας, ἔντυπος καὶ ἠλεκτρονικός, ἔχει πάρει ἄλλη μορφὴ στὰ μέσα μαζικὴς ἐπικοινωνίας, μὲ τὰ μεγάλα συμφέροντα, ἀποπνικτικά. Ἡ ψηφιακὴ ἐπανάσταση , ὅμως, καὶ τὸ διαδίκτυο προσφέρουν τὸ κάτι ἄλλο: τὴν δυνατότητα τοῦ πολίτου νὰ χρησιμοποιεῖ τὴ νέα τεχνολογία καὶ νὰ ἔρχεται σὲ ἄμεση ἐπαφὴ μὲ ἄλλους, μὲ τοὺς συμπολίτες του, μὲ τοὺς συνανθρώπους του, κάθε στιγμή. Ἀπευθύνεται «Τὸ Ἐμμελὲς»  πρὸς ὅσους αἰσθάνονται τὴν ἀνάγκη τοῦ διαλόγου , τῆς ἀνταλλαγῆς ἀπόψεων, τῆς συζητήσεως. Ὅσοι παίζοντας στὸ διαδίκτυο μᾶς συναντήσουν, διαβάσουν κάτι, προβληματιστοῦν γιὰ κάτι ἄλλο, ἔχουν κάτι νὰ συμπληρώσουν, νὰ προσθέσουν, τοὺς προσφέρουμε τὴν ἄνεση τῆς ἐκφράσεώς τους, ἰδιαίτερα μετὰ τὴν πλήρη ἐξαχρείωση τοῦ τύπου, περισσότερο τὴν τελευταία διετία στὴν Ἑλλάδα. Χαρά μας εἶναι ὁ διάλογος αὐτός, ο ἤρεμος καὶ δημιουργικὸς διάλογος , γιὰ τὰ τόσα ποὺ μᾶς ἀπασχολοῦν, τὰ σοβαρά καὶ τὰ ἀμελητέα, τὰ πιὸ ὄμορφα ἴσως, ἂν καὶ αὐτὰ εἶναι ἐλάχιστα πλέον. Αὐτὴ εἶναι ἡ ἰσηγορία , ἡ δημιουργικὴ πλευρὰ τῆς νέας τεχνολογίας, ἀρκετὰ πειστικὴ πλέον, ὅπως ἔδειχνε καὶ πρὸ δεκαετίας, ὅταν ξεκίνησε «Τὸ Ἐμμελές», ἂν καὶ διστακτικὰ τότε· σήμερα ἡ ψηφιακὴ τεχνολογία ἀποτελεῖ τὸ ἐφαλτήριο τῆς ἀπελευθερώσεως τῶν λαῶν, ὅπως ἀποδεικνύεται καθημερινά, ὅπως τὸ ζήσαμε καὶ τὸ ζοῦμε μὲ τοὺς «Ἀγανακτισμένους».

Ἐμεῖς ξεκινήσαμε μὲ ἐλάχιστα, μὲ μιὰ μικρὴ σελίδα στὸ διαδίκτυο, τολμηρὸ ἐγχείρημα τότε· ἐλπίδα μας ἦταν, ἡ ἀνταπόκριση, διάλογος. Πιστεύαμε ὅτι ἡ νέα τεχνολογία έχει τὸ μεγάλο πλεονέκτημα, τν ἄμεσο και ζωντανὸ διάλογο · μὲ ἕνα κλίκ καὶ ἀνοίγεις τὴν σελίδα, μὲ ἕνα ἄλλο στέλνεις τὴν ἄποψή σου, τὴν διαβάζει ὁ ἄλλος. Ἐλάχιστα μέσα χρειάζονται. Τότε ἦταν ὑποχρεωτικὴ ἡ χρήση, λόγῳ τεχνολογίας, τοῦ μονοτονικοῦ συστήματος· σήμερα γενικεύεται ἡ ἐπιστροφὴ στὸ πολυτονικὸ, ἐπειδὴ ὅλοι σχεδὸν κατάλαβαν ὅτι ἡ κατάργησή του ἀπέβλεπε ἀπ’ τὴν ἀρχὴ στὸν ἀφελληνισμό μας. Τὴν ἀνάταση τοῦ γένους προοιωνίζουν οἱ ἀντιδράσεις, ἡ ἐκμάθηση καὶ γραφὴ σὲ πολυτονικό, διότι ἡ προφορά του, ὁλοζώντανη στὸν προφορικὸ λόγο πάντοτε, ὁδηγεῖ στὸν ἐλεύθερο πολίτη.

"Τὸ "Ἐμμελές" , καθημερινὴ ἐφημερίδα πολιτικοῦ σχολιασμοῦ , κυκλοφορεῖ ἀπ’ τὴν Δευτέρα ἕως καὶ τὴν Παρασκευή.
Τὸ Σαββατοκύριακο εἶναι δικό σας.