Ἀκραῖα φαινόμενα κακοκαιρίας καὶ πάλι

Τὰ ἀκραῖα φαινόμενα τῆς κακοκαιρίας ἔπληξαν καὶ πάλι τὴν χώρα, λίγες μέρες μετὰ τὰ προηγούμενα τῆς Ρόδου∙ θύμα αὐτὴν τὴν φορὰ ἦταν ἡ πόλις τοῦ Ἄργους, μὲ ἀνυπολόγιστες καταστροφές∙ τοπικὸς κυκλῶνας ἐπίσης προκάλεσε καταρρακτώδη βροχή, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ πλημμυρίσουν οἱ δρόμοι καὶ τὰ σπίτια τῆς πόλεως. Οἱ γηραιότεροι δὲν θυμοῦνται τέτοια βροχόπτωση, ἐνῶ μιὰ γυναῖκα πνίγηκε, καθὼς πλημμύρισε τὸ ὑπόγειο δωμάτιό της ὅπου κοιμόταν∙ παρόμοια φαινόμενα, ἀλλὰ σὲ μικρότερη ἔνταση, παρατηρήθηκαν καὶ στὴν Ζαχάρω. Ἡ συχνότης τῶν ἀκραίων καιρικῶν συνθηκῶν, ἀγνώστων στὴν περιοχή μας, πείθει, ὅτι πρόκειται γιὰ ραγδαία ἀλλαγὴ τοῦ κλίματος, μὲ ἄγνωστες τὶς διαστάσεις της∙ τὸ φαινόμενο τοῦ θερμοκηπίου πλήττει μᾶλλον καὶ τὴν κλειστὴ θάλασσα τῆς Μεσογείου. Παύει νὰ εἶναι ὁ ἐπίγειος παράδεισος…

Τρόικα, πολιτικὴ παρέμβαση

Ἡ αὐριανὴ συμμετοχὴ τοῦ πρωθυπουργοῦ στὸ κογκλάβιο τῶν Ἐπιτρόπων ἀποβλέπει στὴν ἀναζήτηση πολιτικῆς λύσεως στὶς διαβουλεύσεις μὲ τὴν τρόικα∙ οἱ ἐμπειρογνώμονες ἐπιμένουν σὲ κάποια θέματα, ἄρση πλειστηριασμῶν πρώτης κατοικίας, φορολογία ἀκινήτων, τὰ ὁποῖα δὲν ἀποδέχεται ἡ ἑλληνικὴ κυβέρνηση. Δύο εἶναι τὰ ἀτράνταχτα ἐπιχειρήματα τοῦ Ἀντώνη Σαμαρᾶ∙ ἡ τρόικα ἀκολουθεῖ τὴν ἴδια τακτικὴ τῆς τετραετίας, μὲ ἀποτέλεσμα τὴν πρωτοφανῆ ὕφεση, κι ὁμολογεῖ μετὰ ὅτι, ἔκανε λάθος∙ δεύτερον, τὶς ἴδιες καὶ χειρότερες ἐπιφυλάξεις εἶχε γιὰ τὸν τρέχοντα προϋπολογισμό, ἀλλὰ τὸ πρωτογενὲς πλεόνασμα ἀνέρχεται μᾶλλον στὸ ἕνα δις εὐρὼ καὶ ἡ ἀνάκαμψη ἀρχίζει. Ἡ κυβέρνηση γνωρίζει πολὺ καλύτερα τὶς ἀντιδράσεις τῶν Ἑλλήνων καὶ ὅτι δὲν πρέπει νὰ χάσει ἡ οἰκονομία μας τὴν καλὴ ψυχολογία∙ ἔχει πολλοὺς συμμάχους ὁ πρωθυπουργός, καὶ κυρίως στὸ Βερολίνο. Δὲν πλέκει τυχαία τὸ ἐγκώμιο τῶν ἐπιτυχιῶν μας ὁ Βόλφνγκανγκ Σώυμπλε∙ γνωρίζει ἄριστα τὴν γραφειοκρατία τῶν Βρυξελλῶν.

Πρυτάνεις κατὰ φοιτητῶν

Ἡ κατάσταση στὸ Καποδιστριακὸ Πανεπιστήμιο καὶ στὸ Μετσόβιο Πολυτεχνείο ξεπερνάει τὰ ὅρια τῆς ἀντοχῆς τῆς κοινωνίας∙ πάνω ἀπὸ τρεῖς μῆνες μία ὁμάδα διοικητικῶν ὑπαλλήλων καὶ οἱ πρυτάνεις τους κρατοῦν κλειστὰ τὰ ἱδρύματα καὶ οἱ φοιτητὲς περιφέρονται στοὺς δρόμους. Τὸ ἐπιχείρημα, ὁ διάλογος μὲ τὸ ὑπουργεῖο γιὰ τὴν ἀπομάκρυνση τῶν παρανόμως διορισθέντων καὶ μονίμως ἀπόντων ὑπαλλήλων, οἱ ὁποῖοι ὅμως τυγχάνουν τῆς προστασίας τῶν μεγάλων καθηγητῶν ποὺ τοὺς διόρισαν∙ τὰ ὑπόλοιπα εἴκοσι Πανεπιστήμια τῆς χώρας βρῆκαν λύση καὶ λειτουργοῦν κανονικά, ἀλλὰ τὰ παλαιότερα παραμένουν αὐθαιρέτως κλειστά. Οἱ καταγγελίες πολλές, ὅτι μικρὲς ὁμάδες ἀκροαριστρῶν τοῦ ΣΥΡΙΖΑ κλέβουν τὶς κάλπες, ἀρνούνται τὸν διάλογο στὶς συνελεύσεις καὶ ἐπιβάλλουν μὲ σταλινικὲς μεθόδους τὴν ἄποψή τους∙ ὁ ὑπουργὸς παρέπεμψε τὸν πρύτανη τοῦ Καποδιστριακοῦ στὸ Πειθαρχικὸ Συμβούλιο, ἐνῶ αὐτὸς βρίσκεται γιὰ θεατρικὲς παραστάσεις στὸ Παρίσι. Διαθέτει ὅμως τὴν ὑποστήριξη τοῦ ΣΥΡΙΖΑ, ἀλλὰ οἱ φοιτητὲς περιττεύουν.

Εὐκαιρία τῆς προεδρίας

Ἡ ἄσκηση τῆς προεδρίας τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως ἀποτελεῖ μοναδικὴ εὐκαιρία γιὰ τὴν Ἑλλάδα, γιὰ τὴν πλήρη ἀποκατάσταση τῆς ἀξιοπιστίας της στὴν Εὐρώπη καὶ στὸν κόσμο∙ ἤδη ἡ ἐπανεκκίνηση τῆς οἰκονομίας καὶ ἡ δεδομένη πλέον ἀνάκαμψή της ἀπ’ τὸν ἑπόμενο μῆνα, ἂν ὄχι ἀπ’ τὸν τρέχοντα, μαζὶ μὲ τὴν τακτοποίηση τῶν δημοσίων οἰκονομικῶν καὶ τὴν προώθηση τῶν μεταρρυθμίσεων, ἔχουν συμβάλει σημαντικὰ στὴν ἀλλαγὴ τῆς στάσεως τῆς διεθνοῦς κοινότητος ἀπέναντί μας. Ἡ κυβέρνηση ἐπιλέγει λίγα θέματα, ὥστε νὰ φανεῖ ἡ προώθησή τους, καταπολέμηση τῆς ἀνεργίας, μὲ ἐνίσχυση τῆς ρευστότητος τῆς ἀγορᾶς, ἑνιαία μεταναστευτικὴ πολιτική, ἑνιαῖος θαλάσσιος χῶρος τῆς Εὐρώπης, δηλαδὴ ἑνιαία Ἀποκλειστικὴ Οἰκονομικὴ Ζώνη καὶ προηγμένη τεχνολογία. Ἀρκοῦν αὐτά.

Γαλλία, Ἐμμανουέλα Κοσσὲ

Οἱ Γάλλοι Οἰκολόγοι ἐξέλεξαν τὴν νέα γραμματέα τους, τὴν Ἐμμανουέλα Κοσσέ, σὲ ἀντικατάσταση τῆς Σεσὶλ Ντυφλὸ ποὺ παραμένει ὑπουργὸς Περιβάλλοντος στὴν σοσιαλιστικὴ κυβέρνηση∙ ἡ νέα καὶ ὡραία οἰκολόγος ὑπόσχεται τὴν ἀναδιοργάνωση τοῦ κινήματος καὶ τὴν ἀνάληψη δράσεων γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση τῶν τόσων οἰκολογικῶν προβλημάτων τῆς χώρας. Στὴν πράξη ἐπιδιώκεται ἡ διαφοροποίηση τοῦ κινήματος ἀπ’ τὴν κυβέρνηση καὶ ἡ ἀνάληψη πρωτοβουλιῶν, ὥστε νὰ συγκρατήσει τοὺς ψηφοφόρους του καὶ νὰ προσελκύσει μέρος τῶν διαρροῶν ἀπ’ τὸ Σοσιαλιστικὸ κόμμα οἱ ὁποῖες αὐξάνονται, λόγῳ τῆς κρίσεως∙ ἡ τεράστια πτώση τῆς δημοτικότητος τοῦ Φρανσουὰ Ὁλλάντ, σὲ πρωτοφανῆ ἐπίπεδα γιὰ Γάλλο πρόεδρο, συνοδεύονται κι ἀπ’ τὴν διαφυγὴ τῶν ὀπαδῶν του πρὸς πολλὲς κατευθύνσεις.

Μεγάλας συνεωνήσαντο χώρας

Ὁ Σόλων εἶχε ἀποκαλύψει σὲ φίλους του τὸ σχέδιο, μόνο γιὰ τὴν διαγραφὴ τῶν χρεῶν, τὴν σεισάχθειαν, καὶ ὄχι τὴν ἀναδιανομὴ τῶν ἐκτάσεων∙ αὐτοὶ ὅμως, οἱ Κόνων, Κλεινίας καὶ Ἱππόνικος, ἔσπευσαν νὰ ἐκμεταλλευθοῦν τὴν πληροφορία γιὰ τὸν ἑαυτό τους. «Οἱ δὲ προλαβόντες εὐθὺς καὶ φθάσαντες ἐδανείσαντο συχνὸν ἀργύριον παρὰ τῶν πλουσίων»∙ αὐτοὶ ὅμως ἔτρεξαν ἀμέσως, πρὶν ἀνακοινωθεῖ ἡ μεταρρύθμιση, καὶ δανείστηκαν μεγάλα ποσὰ ἀπ’ τοὺς πλουσίους. «Καὶ μεγάλας συνεωνήσαντο χώρας»∙ καὶ ἀγόρασαν μεγάλες ἐκτάσεις. «Εἶτα τοῦ δόγματος ἐξενεχθέντος τὰ μὲν κτήματα καρπούμενοι, τὰ δὲ χρήματα τοῖς δανείσασιν οὐκ ἀποδιδόντες»∙ ἔπειτα, ἀφοῦ ἀνακοινώθηκε ὁ νόμος, τὰ μὲν κτήματα τὰ ἐκμεταλλεύονταν, ἀλλὰ τὰ χρήματα δὲν τὰ ἐπέστρεψαν στοὺς δανειστές. «Εἰς αἰτίαν τὸν Σόλωνα μεγάλην καὶ διαβολήν, ὥσπερ οὐ συναδικούμενον, ἀλλὰ συναδικοῦντα, κατέστησαν»∙ ἔγιναν ἀφορμὴ γιὰ σοβαρὲς κατηγορίες κατὰ τοῦ Σόλωνος, ὡς ἕνας ἀπὸ ὅσους ἀδίκησαν κι ὄχι ὅσους ἀδικήθηκαν.

Γαλλογερμανικὴ ἰδιομορφία

Ἡ ἕνωση τῆς Εὐρώπης ἔχει οἰκοδομηθεῖ στὴν γαλλογερμανικὴ φιλία, ἀμέσως μετὰ τὸν πόλεμο καὶ γιὰ τὴν ἀποφυγὴ νέας συρράξεως στὴν γηραιὰ ἤπειρο, ἀλλὰ καὶ προωθήθηκε ἀπ’ τὸν γαλλογερμανικὸ ἄξονα∙ τὶς τελευταῖες δεκαετίας ὅλα τὰ μεγάλα βήματα ἔχουν γίνει χάρις στὴν ἀγαστὴ συνεργασία Βερολίνου καὶ Παρισίων καἰ μάλιστα μὲ κυβερνήσεις διαφορετικοῦ πολιτικοῦ προσανατολισμοῦ. Τὶς τελευταῖες ἑβδομάδες παρουσιάζονται ἄλλης μορφῆς προβλήματα∙ ὁ σχηματισμὸς τῆς κυβερνήσεως στὴ Γερμανία καθυστέρησε κάπως, ἀλλὰ ὁλοκληρώνεται, ὁπότε καὶ ἀναμένεται ἡ ἀνάληψη πρωτοβουλιῶν γιὰ τὰ ἐπείγοντα προβλήματα τῆς Εὐρωζώνης. Παραμένει ὅμως σοβαρὴ δυσκαμψία ἡ κοινωνικὴ καὶ οἰκονομικὴ κρίση στὴ Γαλλία καὶ ἡ πτώση τῆς δημοτικότητος τοῦ Φρανσουὰ Ὁλλάντ∙ ὁ ἄξων χωλαίνει στὸ ἕνα σκέλος του. Ἑπομένως ἐναπόκειται στὴ Γερμανία ἡ εὐθύνη γιὰ τὴν ἐξαγγελία νέας ἀναπτυξιακῆς πολιτικῆς, σὲ συνεργασία φυσικὰ μὲ τοὺς ἑταίρους τῆς Εὐρωζώνης. Ἐκ τῶν πραγμάτων ἡ Ἀγγέλα Μέρκελ ἀναλαμβάνει τὴν ὅλη εὐρωπαϊκὴ εὐθύνη.

Κίνα, Ἰνδίες στὸ διάστημα

Ἡ ἀποστολὴ τῶν διαστημικῶν ὀχημάτων ἀπ’ τὴν Κίνα καὶ τὶς Ἰνδίες σημαίνουν νέα ἐποχὴ γιὰ τὶς δύο μεγάλες χῶρες, ἀλλὰ καὶ τὸν ἀνταγωνισμὸ στὴν προηγμένη τεχνολογία∙ ἡ Κίνα ἔστειλε τὸ πρῶτο της διαστημικὸ ὄχημα γιὰ τὴν Σελήνη, ἐνῶ δορυφόρο γύρω ἀπ’ τὸν Ἄρη οἱ Ἰνδίες. Οἱ ἔρευνες τῶν δύο ἀποστολῶν ἔχουν ἰδιαίτερο ἐνδιαφέρον γιὰ τὰ ἐπιστημονικὰ ἐπιτελεῖα τους, ὅπως καὶ γιὰ ἐκεῖνα τρίτων χωρῶν, ἀλλὰ περισσότερο μετρᾶνε γιὰ τὴν τεχνολογικὴ πρόοδο τῶν δύο ἀσιατικῶν δυνάμεων∙ ἤδη στοὺς κλάδους τῆς ψηφιακῆς τεχνολογίας οἱ δύο χῶρες προηγοῦνται αἰσθητὰ τῶν δυτικῶν ἀνταγωνιστῶν τους, ἐνῶ οἱ κινεζικὲς κυρίως ἑταιρεῖες ἔχουν προωθήσει ἀρκετὰ τὴν διείσδυσή τους στὶς δυτικὲς ἀγορές. Τὸ γεγονὸς εἶναι ἕνα, στοὺς κλάδους τῆς προηγμένης τεχνολογίας οἱ ΒΡΙΚΣ ἀναδεικνύονται πρωταθλητές, μὲ τὴν κυριαρχία τους στὶς φτωχὲς χῶρες Ἀσίας, Ἀφρικῆς καὶ Λατινικῆς Ἀμερικῆς, ἀλλὰ καὶ μὲ αἰσθητὴ παρουσία στὴν Δύση.

Σταθεροποιητικὲς τάσεις

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν σταθεροποιητικὲς τάσεις, λόγῳ τῆς ἐντάσεως στὴν Ἀσία, στὴν Ταϊλάνδη, τῆς κρίσεως στὴ Γαλλία καὶ τῆς ἀπραξίας στὴν Ἀμερική∙ τὸ εὐρὼ ὑποχώρησε στὰ 1,3545 δολλάρια, ἀλλὰ βελτιώθηκε στὰ 139,1885 γιέν, ἐνῶ ἔπεσε ὁ χρυσός, 1237,5, καὶ τὸ πετρέλαιο, 109.62. Σὲ ὁλόκληρη τὴν Εὐρωζώνη αὐξήθηκαν οἱ βιομηχανικὲς παραγγελίες, γιὰ ἐσωτερικὸ καὶ ἐξωτερικό, πλήν τῆς Γαλλίας, ὅπως καὶ στὴν Κίνα, γιὰ ὄγδοο κατὰ σειρὰ μῆνα, ἐνῶ πυκνώνουν οἱ προειδοποιήσεις πρὸς τὴν ἀμερικανικὴ κυβέρνηση, ἀπὸ πολλοὺς ἔγκυρους οἰκονομικοὺς ἀναλυτές, γιὰ τὸν κίνδυνο κρίσεως στὴν Γουὼλ Στρήτ, λόγῳ τῆς ἀποτόμου ἀνόδου τῶν μετοχῶν∙ ὁ σχηματισμὸς τῆς νέας γερμανικῆς κυβερνήσεως συμβάλλει στὴν ἀποκατάσταση τῆς ἐμπιστοσύνης τῶν ἐπενδυτῶν, ἂν καὶ ὅλοι πλέον ἐλπίζουν στὶς πρωτοβουλίες τοῦ Βερολίνου. Τὸ τελευταῖο Εὐρωπαϊκὸ Συμβούλιο τοῦ ἔτους, στὶς 19 Δεκεμβρίου, θεωρεῖται τὸ ὁρόσημο∙ οἱ ἀτλαντικὲς Κασσάνδρες τὸ γνωρίζουν καὶ ἐπαναλαμβάνουν τὶς προφητεῖες περὶ εὐρωπαϊκῆς χρεωκοπίας. Σύνηθες…

Ταϋλάνδη, ἀπειλὴ ἐμφυλίου

Ὑπὸ τὴν ἀπειλὴ ἐμφυλίου πολέμου βρίσκεται ἡ Ταϋλάνδη, καθὼς οἱ διαδηλωτὲς ἔχουν ἀποκλείσει τὸ πρωθυπουργικὸ μέγαρο καὶ ἔχουν δώσει διήμερη προθεσμία στὴν πρωθυπουργὸ νὰ παραιτηθεῖ∙ ἡ Yingluck Shinawatra, σὲ συνέντευξη τύπου χθὲς δήλωσε ὅτι εἶναι πρόθυμη νὰ παραιτηθεῖ ἢ νὰ προκηρύξει γενικὲς ἐκλογές, ἀρκεῖ αὐτὰ νὰ γίνουν, σύμφωνα μὲ τὶς διατάξεις τοῦ Συντάγματος. Ὁ ἀρχηγὸς τῆς ἀντιπολιτύσεως ζήτησε τὴν ἄμεση παραίτηση τῆς κυβερνήσεως καὶ τὴν ἀνάληψη τῆς ἐξουσίας ἀπὸ λαϊκὸ συμβούλιο, ἀλλὰ ἡ πρωθυπουργὸς ἀπέρριψε τὴν πρόταση αὐτή∙ ἡ Yingluck Shinawatra κέρδισε τὶς ἐκλογὲς τοῦ 2011, ἀλλὰ δὲν ἔλυσε τὰ οἰκονομικὰ προβλήματα καὶ προκάλεσε ἔντονη δυσαρέσκεια στὸν κόσμο. Ἀπ’ τὶς τριήμερες συγκρούσεις ἔχουν σκοτωθεῖ τέσσερα ἄτομα καὶ τραυματισθεῖ 130, ἀλλὰ χθὲς ἦταν μειωμένη ἡ προσέλευση στοὺς δρόμους.

Οὐκρανία, κρίσιμες μέρες

Ἡ Οὐκρανία περνάει κρίσιμες μέρες, καθὼς οἱ διαδηλωτὲς παραμένουν στὴν κεντρικὴ πλατεῖα Ἀνεξαρτησίας, ἔχουν καταλἀβει τὸ δημαρχεῖο τοῦ Κιέβου κι ἔχουν ἀποκλείσει τὰ περισσότερα κυβερνητικὰ γραφεῖα∙ οἱ συγκεντρώσεις τῆς Κυριακῆς ἦταν μεγάλες, ἀλλὰ ὑστεροῦσαν ἀπέναντι στὶς ἐκεῖνες τοῦ 2004, ἐνῶ εἶναι ἀντιφατικὲς οἱ πληροφορίες γιὰ τὴν ἐπιτυχία τῆς πανεργατικῆς ἀπεργίας ποὺ κήρυξαν τὰ συνδικάτα τῆς ἀντιπολιτεύσεως. Οἱ ἀρχηγοὶ τῆς ἀντιπολιτεύσεως βρίσκονται στοὺς δρόμους καὶ ζητοῦν τὴν παραίτηση τοῦ προέδρου καὶ τῆς κυβερνήσεως, ἀλλὰ πολλοὶ κουκουλοφόροι προκαλοῦν σοβαρὰ ἐπεισόδια μὲ τὴν Ἀστυνομία, ἐνῶ φαίνεται ὅτι οἱ ὀργανωτὲς δὲν ἐλέγχουν τὸν κόσμο∙ ὁ Βίκτωρ Νικήτοβιτς στηρίζεται περισσότερο στοὺς κατοίκους τῶν ἀνατολικῶν περιοχῶν, Ὀρθοδόξους καὶ ρωσικῆς καταγωγῆς, ἐνῶ οἱ διαδηλωτὲς προέρχονται κυρίως ἀπ’ τοὺς Καθολικοὺς τῶν δυτικῶν ἐπαρχιῶν, σλαβικῆς προελεύσεως.

O διάλογος

Ὁ τύπος στὴν ἐποχή μας, ἔντυπος καὶ ἠλεκτρονικός, ἔχει πάρει ἄλλη μορφὴ στὰ μέσα μαζικὴς ἐπικοινωνίας, μὲ τὰ μεγάλα συμφέροντα, ἀποπνικτικά. Ἡ ψηφιακὴ ἐπανάσταση , ὅμως, καὶ τὸ διαδίκτυο προσφέρουν τὸ κάτι ἄλλο: τὴν δυνατότητα τοῦ πολίτου νὰ χρησιμοποιεῖ τὴ νέα τεχνολογία καὶ νὰ ἔρχεται σὲ ἄμεση ἐπαφὴ μὲ ἄλλους, μὲ τοὺς συμπολίτες του, μὲ τοὺς συνανθρώπους του, κάθε στιγμή. Ἀπευθύνεται «Τὸ Ἐμμελὲς»  πρὸς ὅσους αἰσθάνονται τὴν ἀνάγκη τοῦ διαλόγου , τῆς ἀνταλλαγῆς ἀπόψεων, τῆς συζητήσεως. Ὅσοι παίζοντας στὸ διαδίκτυο μᾶς συναντήσουν, διαβάσουν κάτι, προβληματιστοῦν γιὰ κάτι ἄλλο, ἔχουν κάτι νὰ συμπληρώσουν, νὰ προσθέσουν, τοὺς προσφέρουμε τὴν ἄνεση τῆς ἐκφράσεώς τους, ἰδιαίτερα μετὰ τὴν πλήρη ἐξαχρείωση τοῦ τύπου, περισσότερο τὴν τελευταία διετία στὴν Ἑλλάδα. Χαρά μας εἶναι ὁ διάλογος αὐτός, ο ἤρεμος καὶ δημιουργικὸς διάλογος , γιὰ τὰ τόσα ποὺ μᾶς ἀπασχολοῦν, τὰ σοβαρά καὶ τὰ ἀμελητέα, τὰ πιὸ ὄμορφα ἴσως, ἂν καὶ αὐτὰ εἶναι ἐλάχιστα πλέον. Αὐτὴ εἶναι ἡ ἰσηγορία , ἡ δημιουργικὴ πλευρὰ τῆς νέας τεχνολογίας, ἀρκετὰ πειστικὴ πλέον, ὅπως ἔδειχνε καὶ πρὸ δεκαετίας, ὅταν ξεκίνησε «Τὸ Ἐμμελές», ἂν καὶ διστακτικὰ τότε· σήμερα ἡ ψηφιακὴ τεχνολογία ἀποτελεῖ τὸ ἐφαλτήριο τῆς ἀπελευθερώσεως τῶν λαῶν, ὅπως ἀποδεικνύεται καθημερινά, ὅπως τὸ ζήσαμε καὶ τὸ ζοῦμε μὲ τοὺς «Ἀγανακτισμένους».

Ἐμεῖς ξεκινήσαμε μὲ ἐλάχιστα, μὲ μιὰ μικρὴ σελίδα στὸ διαδίκτυο, τολμηρὸ ἐγχείρημα τότε· ἐλπίδα μας ἦταν, ἡ ἀνταπόκριση, διάλογος. Πιστεύαμε ὅτι ἡ νέα τεχνολογία έχει τὸ μεγάλο πλεονέκτημα, τν ἄμεσο και ζωντανὸ διάλογο · μὲ ἕνα κλίκ καὶ ἀνοίγεις τὴν σελίδα, μὲ ἕνα ἄλλο στέλνεις τὴν ἄποψή σου, τὴν διαβάζει ὁ ἄλλος. Ἐλάχιστα μέσα χρειάζονται. Τότε ἦταν ὑποχρεωτικὴ ἡ χρήση, λόγῳ τεχνολογίας, τοῦ μονοτονικοῦ συστήματος· σήμερα γενικεύεται ἡ ἐπιστροφὴ στὸ πολυτονικὸ, ἐπειδὴ ὅλοι σχεδὸν κατάλαβαν ὅτι ἡ κατάργησή του ἀπέβλεπε ἀπ’ τὴν ἀρχὴ στὸν ἀφελληνισμό μας. Τὴν ἀνάταση τοῦ γένους προοιωνίζουν οἱ ἀντιδράσεις, ἡ ἐκμάθηση καὶ γραφὴ σὲ πολυτονικό, διότι ἡ προφορά του, ὁλοζώντανη στὸν προφορικὸ λόγο πάντοτε, ὁδηγεῖ στὸν ἐλεύθερο πολίτη.

"Τὸ "Ἐμμελές" , καθημερινὴ ἐφημερίδα πολιτικοῦ σχολιασμοῦ , κυκλοφορεῖ ἀπ’ τὴν Δευτέρα ἕως καὶ τὴν Παρασκευή.
Τὸ Σαββατοκύριακο εἶναι δικό σας.