Ὕποπτες διασυνδέσεις πρυτάνεως Ἀθηνῶν

Ἡ στάση τοῦ πρυτάνεως τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, στὴν περίοδο τῆς κρίσεως, ἀποδεικνύεται περισσότερο ὕποπτη καὶ όλιγώτερον περίεργη∙ ὁπωσδήποτε δὲν πρόκειται γιὰ προσωπικότητα μὲ ἦθος, οὔτε καὶ φιλοσοφία γνωρίζει, πέραν τῶν ἐκλαϊκαυτικῶν φυλλαδίων ποὺ κυκλοφοροῦν εὐρύτατα στὴν Εὐρώπη, ἀλλὰ χωρὶς οὐδεμία συνεισφορὰ στὶς ἀναζητήσεις τῆς συγχρόνου φιλοσοφικῆς σκέψεως καὶ πολὺ περισσότερο στὶς διερευνήσεις της στὴν ἑλληνικὴ φιλοσοφία καὶ στὴν σύγκρισή της μὲ τὴν κινεζικὴ καὶ ἰνδικὴ γιὰ τὰ προβλήματα τῆς ψηφιακῆς ἐποχῆς. Ἔ! ἀμπελοφιλόσοφος ἦταν καὶ παρέμεινε∙ ἔτσι ἀντιμετωπίζει καὶ τὰ πανεπιστημιακὰ προβλήματα, χωρὶς σύγκλητο τὸ Καποδιστριακό, ἀλλὰ αὐτὸς τρέχειν γιὰ παραστάσεις στὰ βουλεβάρτα τῶν Παρισίων. Χρειάζεται ἀκόμη σκληρότερη στάση ἀπ’ τὸν ὑπουργὸ καὶ ἀντίστοιχη ἀπ’ τὴν κοινωνία, πέραν τοῦ ΣΥΡΙΖΑ∙ αὐτὸς φυσικῷ τῷ λόγῳ τὸν στηρίζει.

Ἀναμέτρηση μὲ τὴν τρόικα

Ἡ σύγκρουση τῆς κυβερνήσεως μὲ τὴν τρόικα ἔχει εὐρύτερες διαστάσεις, ἀπ’ τὴν πορεία τῆς ἑλληνικῆς οἰκονομίας∙ στὴν πραγματικότητα ἀναμετρῶνται οἱ Εὐρωπαϊστὲς μὲ τοὺς Ἀτλαντιστές, δηλαδὴ οἱ πρόμαχοι τῆς εὐρωπαϊκῆς συνοχῆς καὶ τῆς πολιτικῆς ὁλοκληρώσεως τῆς Εὐρωζώνης, μὲ τοὺς ὀπαδοὺς τῆς διαλύσεώς της καὶ τῆς ἐκπτώσεώς της σὲ ἁπλὴ τελωνειακὴ ἕνωση. Ἡ σημερινὴ παρουσία τοῦ πρωθυπουργοῦ στὸ κογκλάβιο τῶν Ἐπιτρόπων ἀποβλέπει στὴν ὑπογράμμιση τῆς σημασίας τῆς συγκρούσεως, γιὰ τὴν Ἑλλάδα καὶ τὴν Εὐρώπη∙ ὁ Ἀντώνης Σαμαρᾶς ἔχει πολλὰ ἐπιχειρήματα, τὸ πρωτογενὲς πλεόνασμα, τὸ ὁποῖο οὐδεὶς περίμενε, τὴν προώθηση τῶν μεταρρυθμίσεων, ἀναγνωρισμένη ἀπὸ ὅλους, τὴν ἀπόδειξη ὅτι ἡ ἑλληνικὴ κυβέρνηση ὁδηγεῖ τὴν χώρα στὴν ἐπανεκκίνηση τῆς οἰκονομίας της καὶ στὴν ἀνάκαμψή της ἀπ’ τὸ ἑπόμενο ἔτος. Οἱ ἔγκυροι παρατηρητὲς στὶς Βρυξέλλες διερωτῶνται, γιατὶ ἐπιμένουν οἱ τροϊκανοί, ὅταν εἶναι δεδομένο ὅτι οἱ Εὐρωπαῖοι στηρίζουν πάσῃ θυσία τὴν ἑλληνικὴ κυβέρνηση.

Συζήτηση προϋπολογισμοῦ

Ἡ συζήτηση τοῦ προϋπολογισμοῦ στὴ Βουλὴ ἐπιβεβαιώνει τὸ τεράστιο χάσμα στὴ διαφορὰ τῶν ἀπόψεων τῆς κυβερνητικῆς πλειοψηφίας καὶ τῆς ἀντιπολιτεύσεως, ὄχι μόνο γιὰ τὴν πολιτικὴ ἔξοδου ἀπ’ τὴν κρίση, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση τῶν πρακτικῶν προβλημάτων∙ ὁ εἰσηγητὴς τῆς πλειοψηφίας ὑπογράμμισε τὴν σημασία τοῦ πρωτογενοῦς πλεονάσματος καὶ τῶν μεταρρυθμίσεων, μὲ ἀποτέλεσμα τὴν αἰσθητὴ μείωση τῆς ὑφέσεως καὶ τὴν ἀνακοπὴ τῆς ἀνόδου τῆς ἀνεργίας, ἐνῶ ἐπισήμανε τὴν ἐπίδραση τῶν δυναμικῶν κλάδων τῆς οἰκονομίας μας, ὅπως ὁ τουρισμὸς καὶ ἡ ψηφιακὴ τεχνολογία. Ὁ εἰσηγητὴς τοῦ ΣΥΡΙΖΑ ἀντιθέτως ἄσκησε κριτική, μὲ βάση ἀριστερὲς θεωρίες καὶ ἀπόψεις μεγάλων καθηγητῶν τῆς Ἑσπερίας,
ἀλλὰ ξέχασε νὰ ἀναφέρει ὅτι οἱ ἴδιοι αὐτοὶ προέβλεπαν τὴν χρεωκοπία μας καὶ τὴν διάλυση τῆς Εὐρωζώνης∙ τὴν ἴδια τακτικὴ ἀκολούθησαν καὶ οἱ ἄλλοι εἰσηγητὲς τῆς ἀντιπολιτεύσεως, μὲ ἕνα κοινὸ σημεῖο, τὴν συνεχῆ ἀναφορά τους σὲ Ἀμερικανοὺς καὶ Ἄγγλους σοφούς!

Τρόικα, πρόβλημα Βρυξελλῶν

Σὲ ἐσωτερικὸ πρόβλημα τῆς Εὐρωζώνης μετατρέπεται πλέον ἡ στάση τῆς τρόικα ἀπέναντι στὴν Ἑλλάδα∙ ἡ ἐμμονὴ τῶν ἐμπειρογνωμόνων στὴν λήψη αὐστηρῶν μέτρων, ὅπως γιὰ τοὺς πλειστηριασμοὺς καὶ τὰ ἀκίνητα, πείθει τοὺς πάντες, ὅτι κάτι ἄλλο ἐπιδιώκουν, ὅταν μάλιστα ταυτίζονται πλήρως μὲ τοὺς εἰδικοὺς τοῦ Διεθνοῦς Νομισματικοῦ Ταμείου. Δὲν ἔχουν ἐκνευρισθεῖ μόνο οἱ Γερμανοί, ἀλλὰ καὶ ὁ σοσιαλιστὴς Χάνες Σβόμποντα, ὁ ὁποῖος εἶχε ζητήσει νὰ μὴν ἀναλάβει τὴν προεδρία τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως ἡ χώρα μας∙ τώρα ζητάει τὴν ἄμεση ἀπομάκρυνση τῆς τρόικας ἀπ’ τὴν Εὐρωζώνη καὶ τὴν ἀνάληψη τῶν εὐθυνῶν ἀπ’ τοὺς Εὐρωπαίους. Τὰ κυκλώματά τους στὶς Βρυξέλλες ἐντοπίζουν οἱ Εὐρωπαῖοι, καὶ ἀναθεωροῦν τὴν ἄποψή τους γιὰ πολλά.

Ἐπικύρωση συμφωνίας ΤΑΡ

Ἡ Βουλὴ προχώρησε χθὲς στὴν ἐπικύρωση τῆς συμφωνίας γιὰ τὸν ἀγωγὸ φυσικοῦ ἀερίου ΤΑΡ, ὁπότε ἀνοίγει καὶ πρακτικὰ ὁ δρόμος γιὰ τὴν κατασκευή του∙ οἱ ἐπενδύσεις προβλέπεται ὅτι θὰ ἀνέλθουν σὲ ἑνάμισυ δις εὐρὼ καὶ δεκάδες χιλιάδες θέσεις ἐργασίες, μαζὶ μὲ τὶς πολλαπλασιαστικὲς ἐπιπτώσεις τους. Τὸ σημαντικὸ εἶναι ὅτι ἐντάσσεται ἡ χώρα, ὡς διαμετακομιστικὸς κόμβος πρὸς τὴν Εὐρώπη, στὸ διεθνὲς ἐνεργειακὸ σύστημα∙ μετὰ τὴν ὑπονόμευση ἀπ’ τὴν σοσιαλιστικὴ κυβέρνηση πρὸ τετραετίας τοῦ ἀγωγοῦ Southstream καὶ τοῦ ἀγωγοῦ πετρελαίου Πύργου, Ἀλεξανδρουπόλεως, ἡ Ἑλλὰς εἶχε ἀπομονωθεῖ σχεδὸν παντελῶς. Ἡ δυναμικὴ ἀλλάζει πλέον, διότι διανοίγονται οἱ προοπτικὲς καὶ γιὰ τὸ φυσικὸ ἀέριο τοῦ Ἰσραὴλ, τῆς Κύπρου καὶ τοῦ δικοῦ μας.

Τοσαῦτα εὑρέθη δανείζων

Οἱ στενοὶ φίλοι τοῦ Σόλωνος, Κόνων, Κλεινίας καὶ Ἱππόνικος, τὸν εἶχαν ἐκθέσει, ἐπειδὴ εἶχαν δανεισθεῖ χρήματα καὶ ἀγόρασαν μεγάλες ἐκτάσεις γῆς∙ τοὺς εἶχε ἐνημερώσει ἀπὸ πρὶν ὅτι θὰ ἐπέβαλε μόνο τὴν σεισάχθειαν καὶ ὄχι τὴν ἀναδιανομὴ τῶν γαιῶν. «Ἀλλὰ τοῦτο μὲν εὐθὺς ἐλύθη τὸ ἔγκλημα τοῖς πέντε ταλάντοις»∙ ἀλλὰ τὸ ζήτημα αὐτὸ ἐλύθη ἀμέσως μὲ τὴν πληρωμὴ τῶν πέντε ταλάντων προστίμου. «Τοσαῦτα γὰρ εὑρέθη δανείζων, καὶ τοσαῦτα πρῶτος ἀφῆκε κατὰ τὸν νόμον»∙ διότι τόσα βρέθηκε ὅτι δανείσθηκε, καὶ αὐτὰ πρῶτος χάρισε κατὰ τὸν νόμο. «Ἔνιοι δὲ πεντεκαίδεκα λέγουσιν, ὧν καὶ Πολύζηλος ὁ Ῥόδιός ἐστι»∙ μερικοὶ γράφουν ὅτι ἦταν δεκαπέντε, μεταξὺ τῶν ὁποίων εἶναι καὶ ὁ ἱστορικὸς Πολύζηλος ὁ Ρόδιος. «Τοὺς μέντοι φίλους αὐτοῦ χρεωκοπίδας καλοῦσιν διετέλεσαν»∙ στοὺς δὲ φίλους τους ἔμεινε ἀπὸ τότε τὸ παρατσοῦκλι χρεωκοπίδες. Ἦταν σκληρὸς ἀπέναντι καὶ στοὺς ἰδιοτελεῖς φίλους του ὁ σοφὸς πολιτικός.

Εὐρώπη, 2014, ἔτος ἀλλαγῶν

Ὡς ἔτος σημαντικῶν ἀλλαγῶν χαρακτηρίζεται τὸ 2014 γιὰ τὴν Εὐρώπη, καθὼς πολλὰ θὰ κριθοῦν κατὰ τὴν διαδρομή του∙ πρῶτον, θὰ ἐπιλεγεῖ γιὰ τὴν ἑπόμενη πενταετία ὁ νέος πρόεδρος τῆς Ἐπιτροπῆς, μὲ τὴν ψῆφο γιὰ πρώτη φορὰ τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Κοινοβουλίου, ἐνῶ θὰ ὁρισθεῖ καὶ ὁ πρόεδρος τοῦ Εὐρωσυμβουλίου, μὲ ἀνανέωση τοῦ Χἐρμαν Φονρουπάι, ἢ ἐπιλογὴ ἄλλου∙ δεύτερον, ἀξιολογεῖται ἐξ ἀρχῆς τὸ ἔργο τῶν Μνημονίων, στὶς τέσσερες χῶρες, μὲ πρώτη τὴν Ἑλλάδα. Ὅταν ἐπεβλήθηκε τὸ 2010 ἡ Εὐρωζώνη δὲν διέθετε μηχανισμοὺς προκαταρκτικοῦ ἐλέγχου τῶν δημοσιονομικῶν οἰκονομικῶν τῶν ἑταίρων της, ἐνῶ ἐγκλωβίσθηκε στὴν παρέμβαση τοῦ Διεθνοῦς Νομισματικοῦ Ταμείου ἀπ’ τὴν σοσιαλιστική μας κυβέρνηση∙ ἀναγνωρίζει πλέον τὸ λάθος της, ὅτι δέχθηκε τὸ Ταμεῖο, ἀλλὰ καὶ τὸν ὑπονομευτικό του ρόλο, σὲ συνεργασία μὲ πολλοὺς μέσα στὴν γραφειοκρατία της. Ὅλα αὐτὰ ἀξιολογοῦνται καὶ ἀναμένονται ἀποφάσεις, μὲ σκοπὸ τὴν ἐνίσχυση τῆς συνοχῆς της.

Οὐκρανία, Ταϋλάνδη ταύτιση

Οἱ ἐξεγέρσεις στὴν Οὐκρανία καὶ στὴν Ταϋλάνδη ἔχουν κάποια κοινὰ χαρακτηριστικά, ὡς πρὸς τὴν δράση τῶν ἐξεγερθέντων∙ προχώρησαν, μὲ συγκροτημένες ὁμάδες βάσει σχεδίου, στὴν κατάληψη κυβερνητικῶν κτιρίων ἐξ ἀπροόπτου, μὲ δυναμικὸ τρόπο, ἐνῶ ἐμπροσθοφυλακὴ ἦταν συνήθως κουκουλοφόροι∙ ἡ Ἀστυνομία καὶ στὶς δύο χῶρες φάνηκε ὅτι αἰνφιδιάσθηκε, καθὼς δὲν ἔδειξε ὅτι ἦταν ἕτοιμη γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση παρομοίων περιστατικῶν. Στὴν πραγματικότητα αἰφνιδιάσθηκαν οἱ μυστικές τους ὑπηρεσίες, οἱ ὁποῖες δὲν διέθεταν πληροφορίες γιὰ τὰ σχέδια αὐτά, διότι δὲν καταστρώνται πρόχειρα τόσο μεθοδευμένες ἐνέργειες∙ ἀπὸ τὴν ἄλλη ἀμφότερες οἱ κυβερνήσεις ἐμφανίζονται ἀνυποχώρητες, ἀλλὰ ὁ χρόνος θὰ δείξει ὥς πότε. Γιὰ τὴν Οὐκρανία γνωρίζουμε, ὅτι ἡ πορτοκαλὶ ἐπανάσταση τοῦ 2004, δὲν ἦταν καὶ τόσο αὐθόρμητη∙ ἕνας ἐξόριστος Ρῶσος κροῖσος εἶχε χρηματοδοτήσει τὸν ἐφοδιασμὸ καὶ τὴν τροφοδοσία τῶν διαδηλωτῶν∙ μάλιστα ἐκκρεμεῖ ἀγωγή του στὰ ἀγγλικὰ δικαστήρια γιὰ ἀποζημίωση 250000000 δολλαρίων ἀπ’ τὴν Οὐκρανία.

Πτωτικὲς τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς ἐπεκράτησαν πτωτικὲς τάσεις παγκοσμίως, μὲ τὴν ἐξαίρεση τῆς Σαγκάης∙ τὸ εὐρὼ βελτίωσε ἐλαφρῶς τὴν θέση του, στὰ 1,3584 δολλάρια καὶ 139,2995 γιέν, ὅπως καὶ τὸ πετρέλαιο, 111,32, ἐνῶ ὑποχώρησε ὁ χρυσός, 1219. Ἡ ἀναταραχὴ στὴν Οὐκρανία ἐπηρεάζει τοὺς ἐπενδυτές, ἀπ’ τὸν φόβο εὐρυτέρων προεκτάσεών τους, ἂν καὶ ἡ κυβέρνηση πῆρε ψῆφο ἐμπιστοσύνης στὴ Βουλὴ κι ὁ πρόεδρός της ἀναχώρησε γιὰ τὸ προγραμματισμένο ταξεῖδι του στὴν Κίνα∙ εἶναι γεγονὸς ὅτι ἡ προσέλευση τοῦ κόσμου εἶναι πολὺ μικρότερη, σὲ σύγκριση μὲ ἐκείνη τοῦ 2004. Ἀπὸ τὴν ἄλλη, ἡ ἀπραξία στὶς Ἡνωμένες Πολιτεῖες, γιὰ τὴν ἐξαγγελία οἰκονομικῆς πολιτικῆς καὶ ἡ ἀναμονὴ τοῦ ἐπισήμου σχηματισμοῦ τῆς γερμανικῆς κυβερνήσεως συμβάλλουν ἐπίσης ἀποθαρρυντικά∙ οἱ διαφωνίες μὲ τὴν τρόικα στὴν Ἑλλάδα δὲν θεωροῦνται σημαντικὸς παράγων, διότι ἀποδίδονται στὸν στενὸ κύκλο τῶν ἀτλαντικῶν κερδοσκόπων ποὺ εἶχαν ἐπενδύσει στὴν χρεωκοπία τῆς χώρας ἀπὸ τετραετίας.

Ἐμπορικὴ χρήση τῶν drones

Ἡ μεγάλη ἑταιρεία μεταφορῶν Amazon σχεδιάζει τὴν χρησιμοποίηση μικρῶν μὴ ἐπηνδρωμένων ἀεροπλάνων γιὰ τὴν μεταφορὰ ἐμπορευμάτων μέσα στὶς πόλεις∙ οἱ κατασκευαστὲς τῶν drones ἔχουν ὑποβάλει προτάσεις γιὰ τὴν κατασκευὴ μικρὴ σκαφῶν, τὰ ὁποῖα θὰ ἔχουν τὴν ἄνεση τῆς μετακινήσεώς τους σὲ ἀστικὰ κέντρα καὶ θὰ προσγειώνονται καὶ ἀπογειώνονται καθέτως πάνω σὲ ταράτσες ἢ μικρὲς πλατεῖες, θὰ παραδίδουν τὰ ἐμπορευματοκιβώτιά τους καὶ θὰ ἐπιστρέφουν. Ἡ ἰδέα θεωρεῖται ἐπαναστατική, διότι ἐξοικονομεῖται χρόνος, χρῆμα καὶ μειώνεται σημαντικὰ ἡ κυκλοφορία τῶν ὀχημάτων σὲ ὧρες αἰχμῆς. ὅταν ὑπάρχει ἀνάγκη γιὰ περισσότερα ἐμπορεύματα∙ ὅλες οἱ ἀεροναυπηγικὲς βιομηχανίες ἐνδιαφέρονται γιὰ τὰ σχέδια αὐτά. Ἡ δική μας ΕΑΒ συνεργάζεται πλέον μὲ τὸ εὐρωπαϊκὸ πρόγραμμα κατασκευῆς drones καὶ μάλιστα μὲ σημαντικὴ συμμετοχὴ στὸ λογισμικό τους.

ΗΠΑ, Τόκυο, χαμηλοὶ τόνοι

Τὴν διατήρηση χαμηλῶν τόνων πρὸς τὴν Κίνα, γιὰ τὸ ζήτημα τῆς ἐπεκτάσεως τοῦ ἐναερίου χώρου της στὰ νησιὰ Ντιαογιοῦ, ζήτησε ἀπ’ τὴν Ἰαπωνία ὁ Ἀμερικανὸς ἀντιπρόεδρος∙ ἡ ἐπίσκεψη ἀποβλέπει στὴν ἁπάλυνση τῶν ἰαπωνικῶν ἀντιδράσεων καὶ στὴν ἀποφυγὴ θερμῶν ἐπεισοδίων ἀπ’ τὶς δύο μεγάλες δυνάμεις τῆς Ἀσίας. Ἡ Οὐάσιγκτον, μετὰ τὶς πρῶτες ἀντιδράσεις, ζήτησε ἀπ’ τὰ ἀεροσκάφη της ὅπως ὑποβάλλουν σχέδια πτήσεως πρὸς τὶς κινεζικὲς ἀρχές, ἂν καὶ δηλώνουν ὅτι δὲν ἀναγνωρίζουν τὰ τετελεσμένα γεγονότα∙ ὁ Τζὸ Μπάιντεν ἦταν καθυσηχαστικὸς πρὸς τοὺς Ἰάπωνες, ἀλλὰ εἶναι ἄλλο ζήτημα ἐὰν ἦταν καὶ πειστικός, διότι ἡ ἰαπωνικὴ κυβέρνηση γνωρίζει ὅτι, ἔτσι ἐπιβάλλονται τὰ τετελεσμένα γεγονότα. Ἀλλὰ γνωρίζει ἐπίσης πολὺ καλὰ ὅτι, δὲν ἔχει κανένα περιθώριο ἄλλων ἐπιλογῶν στὴν σημερινὴ συγκυρία.

O διάλογος

Ὁ τύπος στὴν ἐποχή μας, ἔντυπος καὶ ἠλεκτρονικός, ἔχει πάρει ἄλλη μορφὴ στὰ μέσα μαζικὴς ἐπικοινωνίας, μὲ τὰ μεγάλα συμφέροντα, ἀποπνικτικά. Ἡ ψηφιακὴ ἐπανάσταση , ὅμως, καὶ τὸ διαδίκτυο προσφέρουν τὸ κάτι ἄλλο: τὴν δυνατότητα τοῦ πολίτου νὰ χρησιμοποιεῖ τὴ νέα τεχνολογία καὶ νὰ ἔρχεται σὲ ἄμεση ἐπαφὴ μὲ ἄλλους, μὲ τοὺς συμπολίτες του, μὲ τοὺς συνανθρώπους του, κάθε στιγμή. Ἀπευθύνεται «Τὸ Ἐμμελὲς»  πρὸς ὅσους αἰσθάνονται τὴν ἀνάγκη τοῦ διαλόγου , τῆς ἀνταλλαγῆς ἀπόψεων, τῆς συζητήσεως. Ὅσοι παίζοντας στὸ διαδίκτυο μᾶς συναντήσουν, διαβάσουν κάτι, προβληματιστοῦν γιὰ κάτι ἄλλο, ἔχουν κάτι νὰ συμπληρώσουν, νὰ προσθέσουν, τοὺς προσφέρουμε τὴν ἄνεση τῆς ἐκφράσεώς τους, ἰδιαίτερα μετὰ τὴν πλήρη ἐξαχρείωση τοῦ τύπου, περισσότερο τὴν τελευταία διετία στὴν Ἑλλάδα. Χαρά μας εἶναι ὁ διάλογος αὐτός, ο ἤρεμος καὶ δημιουργικὸς διάλογος , γιὰ τὰ τόσα ποὺ μᾶς ἀπασχολοῦν, τὰ σοβαρά καὶ τὰ ἀμελητέα, τὰ πιὸ ὄμορφα ἴσως, ἂν καὶ αὐτὰ εἶναι ἐλάχιστα πλέον. Αὐτὴ εἶναι ἡ ἰσηγορία , ἡ δημιουργικὴ πλευρὰ τῆς νέας τεχνολογίας, ἀρκετὰ πειστικὴ πλέον, ὅπως ἔδειχνε καὶ πρὸ δεκαετίας, ὅταν ξεκίνησε «Τὸ Ἐμμελές», ἂν καὶ διστακτικὰ τότε· σήμερα ἡ ψηφιακὴ τεχνολογία ἀποτελεῖ τὸ ἐφαλτήριο τῆς ἀπελευθερώσεως τῶν λαῶν, ὅπως ἀποδεικνύεται καθημερινά, ὅπως τὸ ζήσαμε καὶ τὸ ζοῦμε μὲ τοὺς «Ἀγανακτισμένους».

Ἐμεῖς ξεκινήσαμε μὲ ἐλάχιστα, μὲ μιὰ μικρὴ σελίδα στὸ διαδίκτυο, τολμηρὸ ἐγχείρημα τότε· ἐλπίδα μας ἦταν, ἡ ἀνταπόκριση, διάλογος. Πιστεύαμε ὅτι ἡ νέα τεχνολογία έχει τὸ μεγάλο πλεονέκτημα, τν ἄμεσο και ζωντανὸ διάλογο · μὲ ἕνα κλίκ καὶ ἀνοίγεις τὴν σελίδα, μὲ ἕνα ἄλλο στέλνεις τὴν ἄποψή σου, τὴν διαβάζει ὁ ἄλλος. Ἐλάχιστα μέσα χρειάζονται. Τότε ἦταν ὑποχρεωτικὴ ἡ χρήση, λόγῳ τεχνολογίας, τοῦ μονοτονικοῦ συστήματος· σήμερα γενικεύεται ἡ ἐπιστροφὴ στὸ πολυτονικὸ, ἐπειδὴ ὅλοι σχεδὸν κατάλαβαν ὅτι ἡ κατάργησή του ἀπέβλεπε ἀπ’ τὴν ἀρχὴ στὸν ἀφελληνισμό μας. Τὴν ἀνάταση τοῦ γένους προοιωνίζουν οἱ ἀντιδράσεις, ἡ ἐκμάθηση καὶ γραφὴ σὲ πολυτονικό, διότι ἡ προφορά του, ὁλοζώντανη στὸν προφορικὸ λόγο πάντοτε, ὁδηγεῖ στὸν ἐλεύθερο πολίτη.

"Τὸ "Ἐμμελές" , καθημερινὴ ἐφημερίδα πολιτικοῦ σχολιασμοῦ , κυκλοφορεῖ ἀπ’ τὴν Δευτέρα ἕως καὶ τὴν Παρασκευή.
Τὸ Σαββατοκύριακο εἶναι δικό σας.