Συμφωνία ἀμυντικῆς συνεργασίας μὲ Ρωσία

Μὲ τὴν ὑπογραφὴ σειρᾶς ἀμυντικῶν συμφωνιῶν ὁλοκληρώθηκε ἡ ἐπίσημη ἐπίσκεψη τοῦ Ρώσου ὑπουργοῦ Ἀμύνης στὴν χώρα μας∙ πρόκειται γιὰ τὴν τρίτη ἐπίσκεψη Ρώσου ἐπισήμου, μετὰ ἀπὸ ἐκεῖνες τῆς προέδρου τῆς Βουλῆς καὶ τοῦ ὑπουργοῦ Ἐξωτερικῶν τοὺς δύο προηγούμενους μῆνες. Οἱ Σεργκέι Σεϊγκοῦ καὶ ὁ Δημήτρης Ἀβραμόπουλος ὑπέγραψαν συμφωνίες γιὰ τὴν συμπαραγωγὴ πολεμικοῦ ὑλικοῦ καὶ τὴν βελτίωση ἐκείνου ποὺ ἔχει ἡ χώρα μας, πρὸς ἀνταπόκρισή του στὶς νέες συνθῆκες∙ ἡ συνεργασία ἐντάσσεται στὰ πλαίσια τῶν στρατηγικῆς σημασίας σχέσεων τῶν δύο χωρῶν, ἐνῶ οἱ Ρῶσοι ζήτησαν τὸν ἐλλιμενισμὸ σὲ ἑλληνικοὺς λιμένας πολεμικῶν της τοῦ στόλου τῆς Μεσογείου. Μετὰ τὴν ἀποτυχία στὴν πώληση τῆς ΔΕΠΑ οἱ σχέσεις μὲ τὴν Μόσχα ἀποκαθίστανται στὰ ἐπίπεδα τῆς ἐποχῆς τοῦ Κώστα Καραμανλῆ.

Ἀποφασιστικότης Ἀν. Σαμαρᾶ

Τὴν ἀποφασιστικότητά του, γιὰ ἔξοδο ἀπ’ τὴν κρίση, ἐξέφρασε ὁ Ἀντώνης Σαμαρᾶς στὶς Βρυξέλλες, ἐνῶ ἐξασφάλισε καὶ τὴν δημόσια ὑποστήριξη τοῦ Μανουὲλ Μπαρόζο, γιὰ τὸ αἴσιο τέλος τῶν διαβουλεύσεων μὲ τὴν τρόικα, ἀλλὰ καὶ τὰ ἐγκώμιά του γιὰ τὶς ἐπιτυχίες τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ∙ οἱ προτεραιότητες τῆς ἑλληνικῆς προεδρίας τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως ἀναπτύχθηκαν ἀπ’ τὸν πρωθυπουργό: προώθηση τῆς κοινῆς πολιτικῆς γιὰ μείωση τῆς ἀνεργίας καὶ ἀξιοποίηση τῶν δυναμικῶν κλάδων τῆς Ἑνώσεως∙ ὁλοκλήρωση τῆς ἑνιαίας τραπεζικῆς ἀγορᾶς∙ καθιέρωση ἑνιαίας πολιτικῆς θαλασσίων συνόρων, καὶ πρὸς ἀντιμετώπιση τῆς παρανόμου μεταναστεύσεως∙ ἐνδυνάμωση τῆς κοινοτικῆς συνοχῆς, γιὰ τὴν καλύτερη ἀντιμετώπιση τῶν προκλήσεων τῆς ἐποχῆς μας. Ὁ Ἀντώνης Σαμαρᾶς πρόσθεσε, ὅτι ἡ Ἑλλὰς βρίσκεται σὲ συνεχῆ συνεργασία μὲ τὴν Ἰταλία, ὥστε, ὡς διάδοχος προεδρία, νὰ ἔχουν τὴν ἄνεση τοῦ ἔτους γιὰ τὴν ἀποτελεσματικὴ ὁλοκλήρωση τῶν κοινῶν πρωτοβουλιῶν. Θεωρήθηκε ἀπ’ τὶς καλύτερες παρουσιάσεις ἑπόμενης προεδρίας.

Καποδιστριακό, συντεχνία

Στὴν προάσπιση τῶν συντεχνιακῶν τους συμφερόντων ἐπιδόθηκε ἡ Σύγκλητος τοῦ Καποδιστριακοῦ, καθὼς ζήτησε τὴν ἀνάκληση τῆς πειθαρχικῆς διώξεως κατὰ τοῦ πρυτάνεως καὶ διάλογο μὲ τὸ ὑπουργεῖο∙ τὀ δίμηνο τῆς παραλύσεως τοῦ Πανεπιστημίου, δὲν εἶχαν λάβει καμμία πρωτοβουλία, παρὰ δικαίωναν τὸν ἀμπελοφιλόσοφο καὶ τὶς θεατρικές του ἐπιδόσεις εἰς Παρίσιους, μὲ τὴν ἐξαίρεση τῆς ὁμαδικῆς παραιτήσεώς τους, κάποτε… Τὸ Καποδιστριακὸ παραμένει τὸ μόνο ἵδρυμα ἐκτὸς λειτουργίας, ἀφοῦ καὶ στὸ Πολυτεχνεῖο λειτουργοῦν κανονικὰ οἱ περισσότερες σχολές∙ ἡ προστασία τῶν ἀνθρώπων τους καὶ ἡ ὑπακοὴ στὶς ἐντολὲς τῆς Κουμουνδούρου χαρακτηρίζει τὸ πρῶτο ἀνώτατο ἐκπαιδευτικὸ ἵδρυμα τῆς χώρας, ἐνῶ οἱ ἄλλοι καθηγητές του διακρίνονται μὲ τὴν σιωπή τους. Τὰ παιδιὰ χάνουν τὸ ἑξάμηνο, ἀλλὰ οἱ Πανεπιστημιακοὶ δάσκαλοι εἶναι οἱ μεγάλοι χαμένοι, ὅταν δείχνουν δουλικὴ συμπεριφορά∙ ἡ εὐαισθησία καὶ ἡ σεμνότης συμπληρώνει τὸ ἦθος τῶν καθηγητῶν. Καλῶς ὁ ὑπουργὸς παρέπεμψε τὸν πρύτανη στὸ Πειθαρχικό.

Ἀποκατάσταση τῶν ἀδικιῶν

Ἡ ἐπανεκκίνηση τῆς οἰκονομίας καὶ ἡ δεδομένη πλέον ἀνάκαμψή της ἐπιτρέπει στὴν κυβέρνηση τὴν ἄμεση ἀποκατάσταση πολλῶν ἀδικιῶν, ἀπὸ ὅσες ὑπέστησαν οἱ Ἕλληνες τὴν τελευταία τετραετία∙ ὁ πρωθυπουργὸς ἐπανέλαβε, στὴν ὁμιλία στὸ Ἑλληνιοαμερικανικὸ Ἐπιμελητήριο, ὅτι τὸν Ἀπρίλιο, μὲ τὴν ἐπίσημη ἀνακοίνωση τοῦ πρωτογενοῦς πλεονάσματος, θὰ διαθέσει ἡ κυβέρνηση τὸ 70% αὐτοῦ στὶς εὐαίσθητες κοινωνικὰ ὁμάδες, χαμηλοσυνταξιούχους, χαμηλομισθούς, ἔνστολους, ὡς πρώτη ἀποκατάσταση τῶν ἀδικιῶν καὶ στὸ βαθμὸ άναπτύξεως τῆς οἰκονομίας θὰ ἐπεκτείνεται ἡ κοινωνικὴ πολιτική. Ὁ Ἀντώνης Σαμαρᾶς δὲν ἄφησε ἀμφιβολία γιὰ τὸ αἴσιο τέλος τῶν διαβουλεύσεων μὲ τὴν τρόικα, ἐνῶ ἐπέμεινε ὅτι δὲν ὑπάρχει πιθανότης ὑποχωρήσεώς του γιὰ πλειστηριασμὸ τῆς πρώτης κατοικίας, τὰ ἀκίνητα καὶ τὶς ἀπολύσεις.

Ἔκδοση κλασικῆς γραμματείας

Στὴν ἔκδοση τῆς κλασσικῆς γραμματείας, ἑλληνικῆς καὶ ἄλλης, καὶ στὴν ἀνάρτησή της στὸ διαδίκτυο προχωράνε οἱ ἐκδόσεις τοῦ Πανεπιστημίου τῆς Ὀξφόρδης, σὲ συνεργασία μὲ τὸ Βατικανό∙ πρόκειται γιὰ μνημειῶδες ἔργο, διότι θὰ καταστήσει προσιτὴ σὲ ὅλους τὶς βάσεις τοῦ ἀνθρωπίνου πολιτισμοῦ. Ἐὰν μάλιστα προχωρήσουν καὶ στὴν ἔκδοση τῶν χειρογράφων τῶν ὑπογείων τῆς Ἁγίας Ἕδρας, τότε ἡ συνεισφορά τους στὴν παγκόσμια σκέψη θὰ εἶναι ἱστορική, ὅταν ἰδιαιτέρως συνοδευθεῖ αὐτὴ κι ἀπ’ τὴν ἀνάγνωση τῶν παλαιοτέρων κειμένων, μὲ τὴν σύγχρονη τεχνολογία, ὅσων βρίσκονται στὰ παλίμψηστα τοῦ Βατικανοῦ. Πολλὲς περγαμηνὲς κι ἄλλα χειρόγραφα συσσωρεύονται στὶς ἀποθῆκες ἀπ’ τὴν ἐποχὴ τῶν Σταυροφόρων∙ εἶναι καιρὸς γιὰ τὴν καινοτομία αὐτὴ τοῦ πάπα Φραγκίσκου.

Γῆς ἀναδασμὸν οὐκ ἐποίησεν

Οἱ μεταρρυθμίσεις τοῦ Σόλωνος εἶχαν προκαλέσει καὶ ἔντονες ἀντιδράσεις, διότι ἄλλαξε πολλὰ στὴν οἰκονομικὴ καὶ κοινωνικὴ ζωὴ τῶν Ἀθηναίων∙ εἶναι γεγονὸς ὅμως ὅτι, μὲ τὴν σεισάχθειαν, τὴν ἐξαγορὰ ὅσων εἶχαν πουληθεῖ ὡς δοῦλοι καὶ τὴν νομισματικὴ μεταρρύθμιση, ἄλλαξε πολλά. «Ἤρεσε δὲ οὐδετέροις, ἀλλ’ ἐλύπησε καὶ τοὺς πλουσίους ἀνελὼν τὰ συμβόλαια»∙ δὲν ἄρεσε ὅμως σὲ κανέναν, ἀλλὰ λύπησε καὶ τοὺς πλουσίους, διότι ἀκύρωσε τὰ συμβόλαια. «Καὶ μᾶλλον ἔτι τοὺς πένητας, ὅτι γῆς ἀναδασμὸν οὐκ ἐποίησε ἐλπίσασιν αὐτοῖς»∙ καὶ πολὺ περισσότερο τοὺς φτωχούς, διότι δὲν ἔκανε ἀναδασμὸ τῆς γῆς, ὅπως εἶχαν ἐλπίσει. «Οὐδὲ παντάπασιν, ὥσπερ ὁ Λυκοῦργος, ὁμαλοὺς τοῖς βίοις καὶ ἴσους κατέστησε»∙ οὔτε ἐπέβαλε σὲ ὅλους, ὅπως ὁ Λυκοῦργος, τὴν ἀπόλυτη ἰσότητα στὴ ζωή τους. Τὴν εὐγενῆ ἅμιλλα καὶ τὴν ἰσηγορία θέσπισε ὡς κύριες ἀρχές∙ αὐτὲς συνέβαλαν, παρὰ τὴν διαμεσολάβηση τοῦ Πεισιστρράτου, στὴν ἀνάδειξη τῆς ἀμέσου δημοκρατίας.

Ἀλλαγὲς διεθνοῦς οἰκονομίας

Οἱ ἀλλαγὲς στὴ διεθνῆ οἰκονομία εἶναι βαθύτατες τὶς τελευταῖες δεκαετίες κι ἀκόμα περισσότερο τὰ τελευταῖα χρόνια, ὄχι μόνο στὴν παραγωγική της ὑποδομή, μετὰ τὴν ψηφιακὴ ἐπανάσταση, ἀλλὰ καὶ στὶς καθημερινὲς συναλλαγές της∙ τὸ ρεμίνμπι ἔχει γίνει τελευταῖα τὸ δεύτερο νόμισμα στὶς τραπεζικὲς καὶ πιστωτικὲς συναλλαγὲς παγκοσμίως μετὰ τὸ δολλάριο, ὑποσκελίζοντας τὸ εὐρώ. Δύο εἶναι οἱ λόγοι, ἡ ἁλματώδης αὔξηση τῶν συναλλαγῶν στὴν Ἀνατολικὴ Ἀσία, μὲ κέντρο τὴν Κίνα καὶ ἡ ἀντίστοιχη μείωση τῶν ἀτλαντικῶν καὶ εὐρωπαϊκῶν∙ δεύτερος, εἶναι ἡ καθιέρωση τῶν μεταρρυθμίσεων ἀπ’ τὸ Πεκῖνο καὶ κυρίως τῆς ἐλευθέρᾶς ἀνταλλαγῆς τοῦ νομίσματός του μὲ ἄλλα νομίσματα. Ἤδη ἡ Σαγκάη ἀνταγωνίζεται γιὰ τὴν πρώτη θέση διεθνῶς, καθὼς οἱ γειτονικὲς χῶρες καὶ οἱ Ἀναδυόμενοι προστρέχουν στὸ ρεμίνμπι, γιὰ τὶς τρέχουσες συναλλαγές τους καὶ γιὰ ἀποθεματικὸ νόμισμα∙ ἡ ἀλλαγὴ αὐτὴ σημαίνει πολλά, διότι συνοδεύεται καὶ ἀπὸ μεταρρυθμίσεις στὸ ἐσωτερικό της.

Ἀμερική, αἴσθηση παρακμῆς

Στὴν ἀμερικανικὴ κοινὴ γνώμη εἶναι διάχυτη ἡ αἴσθηση τῆς παρακμῆς τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν, ὅπως καταγράφουν ἔγκυρες δημοσκοπήσεις∙ τὸ 70% τῶν Ἀμερικανῶν πιστεύει ὅτι δὲν προσφέρονται λύσεις γιὰ τὰ μακροχρόνια προβλήματα τῆς χώρας καὶ ὅτι ἀντιθέτως ἐπιδεινώνεται ἡ κρίση σὲ πολλοὺς τομεῖς∙ ταυτοχρόνως πάνω ἀπ’ τὸ 50% ὑποστηρίζει ὅτι χρειάζεται νὰ δοθεῖ ἔμφαση στὰ ἐσωτερικὰ προβλήματα καὶ στὶς κοινωνικὲς καὶ οἰκονομικὲς μεταρρυθμίσεις, ἀλλὰ τὸ ἴδιο ποσοστὸ ἀμφιβάλλει, στὸ ἂν ὁ πρόεδρός τους ἔχει τὴν τόλμη καὶ τὴν διάθεση νὰ τὶς ἐπιβάλλει. Οἱ δημοσκοπήσεις ἔχουν προκαλέσει ἔντονο προβληματισμὸ στοὺς σοβαροὺς ἀναλυτὲς τῶν πολιτικῶν πραγμάτων, ἔστω κι ἂν δὲν ἔχουν προβληθεῖ ἀπ’ τὴν ἀτλαντικὴ διαπλοκή∙ οἱ ἀναλυτὲς ἐπισημαίνουν καὶ τὰ φαινόμενα οἰκονομικῆς κρίσεως σὲ πολλὲς πολιτεῖες καὶ δήμους, ὅπως τοῦ Ντητρόϊτ, ἀλλὰ καὶ προειδοποιοῦν ἐγκαίρως γιὰ τοὺς κινδύνους ἀπ’ τὴν ἐκτίναξη τῆς Γουὼλ Στρήτ, χωρὶς ὅμως νὰ εἰσακούονται ἀπὸ κανέναν.

Πτωτικὲς τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν πτωτικὲς τάσεις, μὲ τὴν ἐξαίρεση τῆς Σαγκάης, λόγῳ τῶν ἀπαισιοδόξων εἰδήσεων ἀπ’ τὶς Ἡνωμένες Πολιτεῖες∙ τὸ εὐρὼ ὑποχώρησε ἐλάχιστα στὰ 1,3561 δολλάρια καὶ 139,1805 γιέν, ὅπως καὶ ὁ χρυσός, 1213, ἐνῶ σημείωσε ἄνοδο τὸ πετρέλαιο, 112,06. Οἱ δημοσκοπήσεις ποὺ καταγράφουν τὴν αἴσθηση τῶν Ἀμερικανῶν, ὅτι ἡ χώρα τους βρίσκεται σὲ περίοδο παρακμῆς, ἐπηρεάζει τοὺς ἐπενδυτές, ὅπως καὶ ἡ εἴδηση ὅτι ὁ Φρανσουὰ Ὁλλὰντ εἶχε ὑποβληθεῖ προεκλογικὰ σὲ ἐγχείρηση προστάτου∙ ἀντιθέτως ἡ ἐπιβολὴ ἀπ’ τὴν Ἐπιτροπὴ προστίμου 1,7 δις εὐρώ, σὲ ἕξ τράπεζες, Citi, Deutschebank, Royal Bonk of Scotland, JPMorgan, Barclays καὶ Societe Generale, γιὰ τὴν ὑπόθεση τῆς χειραγωγήσεως τῶν βραχυπροθέσμων ἐπιτοκίων, θεωρήθηκε καλὴ εἴδηση στὶς ἀγορές, διότι ἐκτιμήθηκε ὅτι ἡ Εὐρωζώνη ἀντιδρᾶ κατὰ τῶν κερδοσκόπων καὶ ἐπιχειρεῖ τὴν ἀνάκτηση τῆς ἐμπιστοσύνης τῶν ἀγορῶν, σὲ σαφῆ μάλιστα διαφοροποίηση ἀπ’ τὶς ἀγγλοσαξωνικὲς ἐξαρτήσεις τῆς μεταπολεμικῆς περιόδου.

Καινοτομία, Κίνας, Ρωσίας

Ἡ ἁλματώδης ἀνάπτυξη τῆς προηγμένης τεχνολογίας στὴν Κίνα καὶ δευτερευόντως στὴ Ρωσία μελετῶνται πλέον σοβαρὰ στὴ Δύση∙ στὸ κινεζικὸ κέντρο καινοτομίας, Ζhongguancum, ἔξω ἀπ’ τὸ Πεκῖνο, ἔχουν συρρεύσει οἱ καλύτεροι ἐρευνητὲς τῆς ψηφιακῆς τεχνολογίας τῆς μεγάλης χώρας, ἀλλὰ καὶ πολλοὶ ἄλλοι ξένοι, μὲ τὴν συνεργασία μὲ πολλὰ Πανεπιστήμιά τους καὶ μεγάλες ἐπιχειρήσεις∙ μὲ 120 εὐρὼ ὁ κάθε ἐνδιαφερόμενος ἔχει τὴν ἄνεση τῆς ἱδρύσεως τῆς ἐταιρείας του, μὲ τὶς ἀνάλογες πρωτοβουλίες, ἐνῶ μπορεῖ νὰ συνεργασθεῖ καὶ μὲ τὰ κέντρα ἐρευνῶν τοῦ ἐξωτερικοῦ, τὰ συνδεδεμένα μὲ τὸ κινεζικό∙ σὲ μικρὴ ἀπόσταση βρίσκεται καὶ τὸ ρωσικὸ Σολοκόλοβο, ἔξω ἀπ’ τὴν Μόσχα, μὲ συνεχῆ ἀνταλλαγὴ πληροφοριῶν μεταξύ τους. Τὸ κύριο χαρακτηριστικό τους εἶναι, ἡ πλήρης ἀπεξάρτησή τους ἀπ’ τὴν Silicon Valey.

Γαλλία, μεγάλος ἀσθενὴς

Ὁ μεγάλος ἀσθενὴς τῆς Εὐρώπης ἀπασχολεῖ ὅλο καὶ περισσότερο τοὺς Εὐρωπαίους ἡγέτες, καὶ κυρίως τὴν Εὐρωζώνη∙ στὸ Παρίσι ὁ πρόεδρος δίδει τὴν ἐντύπωση τῆς ἀμηχανίας καὶ ἀτλομίας μπροστὰ στὰ κρίσιμα προβλήματα τῆς χώρας καὶ στὴν ἀδυναμία τῆς κυβερνήσεώς του νὰ ἀνταποκριθεῖ ἐγκαίρως. Οἱ πολιτικοὶ παρατηρητὲς ἐπιμένουν στὴν ἀνάγκη τῆς ἀμέσου λήψεως δραστικῶν μέτρων, γιὰ τὶς ἀναγκαῖες μεταρρυθμίσεις καὶ τὴν ἀνάταση τοῦ γαλλικοῦ λαοῦ∙ ὅλοι πιστεύουν ὅτι ἔχουν τὴν διάθεση καὶ τὴν ἀποφασιστικότητα οἱ Γάλλοι, ἀλλὰ καὶ ἡ χώρα τοὺς δυναμικούς οἰκονομικοὺς κλάδους, γιὰ τὴν ἔξοδο ἀπ’ τὴν κρίση, ἀλλὰ ἀπουσιάζει ἡ πολιτικὴ καθοδήγηση ἀπ’ τὴν ἡγεσία της. Ἡ ἀποκάλυψη μάλιστα, ὅτι ὁ Φρανσουὰ Ὁλλὰντ εἶχε ὑποβληθεῖ τὸν Φεβρουάριο τοῦ 2011 σὲ ἐγχείρηση προστάτου μετρᾶ εἰς βάρος του.

O διάλογος

Ὁ τύπος στὴν ἐποχή μας, ἔντυπος καὶ ἠλεκτρονικός, ἔχει πάρει ἄλλη μορφὴ στὰ μέσα μαζικὴς ἐπικοινωνίας, μὲ τὰ μεγάλα συμφέροντα, ἀποπνικτικά. Ἡ ψηφιακὴ ἐπανάσταση , ὅμως, καὶ τὸ διαδίκτυο προσφέρουν τὸ κάτι ἄλλο: τὴν δυνατότητα τοῦ πολίτου νὰ χρησιμοποιεῖ τὴ νέα τεχνολογία καὶ νὰ ἔρχεται σὲ ἄμεση ἐπαφὴ μὲ ἄλλους, μὲ τοὺς συμπολίτες του, μὲ τοὺς συνανθρώπους του, κάθε στιγμή. Ἀπευθύνεται «Τὸ Ἐμμελὲς»  πρὸς ὅσους αἰσθάνονται τὴν ἀνάγκη τοῦ διαλόγου , τῆς ἀνταλλαγῆς ἀπόψεων, τῆς συζητήσεως. Ὅσοι παίζοντας στὸ διαδίκτυο μᾶς συναντήσουν, διαβάσουν κάτι, προβληματιστοῦν γιὰ κάτι ἄλλο, ἔχουν κάτι νὰ συμπληρώσουν, νὰ προσθέσουν, τοὺς προσφέρουμε τὴν ἄνεση τῆς ἐκφράσεώς τους, ἰδιαίτερα μετὰ τὴν πλήρη ἐξαχρείωση τοῦ τύπου, περισσότερο τὴν τελευταία διετία στὴν Ἑλλάδα. Χαρά μας εἶναι ὁ διάλογος αὐτός, ο ἤρεμος καὶ δημιουργικὸς διάλογος , γιὰ τὰ τόσα ποὺ μᾶς ἀπασχολοῦν, τὰ σοβαρά καὶ τὰ ἀμελητέα, τὰ πιὸ ὄμορφα ἴσως, ἂν καὶ αὐτὰ εἶναι ἐλάχιστα πλέον. Αὐτὴ εἶναι ἡ ἰσηγορία , ἡ δημιουργικὴ πλευρὰ τῆς νέας τεχνολογίας, ἀρκετὰ πειστικὴ πλέον, ὅπως ἔδειχνε καὶ πρὸ δεκαετίας, ὅταν ξεκίνησε «Τὸ Ἐμμελές», ἂν καὶ διστακτικὰ τότε· σήμερα ἡ ψηφιακὴ τεχνολογία ἀποτελεῖ τὸ ἐφαλτήριο τῆς ἀπελευθερώσεως τῶν λαῶν, ὅπως ἀποδεικνύεται καθημερινά, ὅπως τὸ ζήσαμε καὶ τὸ ζοῦμε μὲ τοὺς «Ἀγανακτισμένους».

Ἐμεῖς ξεκινήσαμε μὲ ἐλάχιστα, μὲ μιὰ μικρὴ σελίδα στὸ διαδίκτυο, τολμηρὸ ἐγχείρημα τότε· ἐλπίδα μας ἦταν, ἡ ἀνταπόκριση, διάλογος. Πιστεύαμε ὅτι ἡ νέα τεχνολογία έχει τὸ μεγάλο πλεονέκτημα, τν ἄμεσο και ζωντανὸ διάλογο · μὲ ἕνα κλίκ καὶ ἀνοίγεις τὴν σελίδα, μὲ ἕνα ἄλλο στέλνεις τὴν ἄποψή σου, τὴν διαβάζει ὁ ἄλλος. Ἐλάχιστα μέσα χρειάζονται. Τότε ἦταν ὑποχρεωτικὴ ἡ χρήση, λόγῳ τεχνολογίας, τοῦ μονοτονικοῦ συστήματος· σήμερα γενικεύεται ἡ ἐπιστροφὴ στὸ πολυτονικὸ, ἐπειδὴ ὅλοι σχεδὸν κατάλαβαν ὅτι ἡ κατάργησή του ἀπέβλεπε ἀπ’ τὴν ἀρχὴ στὸν ἀφελληνισμό μας. Τὴν ἀνάταση τοῦ γένους προοιωνίζουν οἱ ἀντιδράσεις, ἡ ἐκμάθηση καὶ γραφὴ σὲ πολυτονικό, διότι ἡ προφορά του, ὁλοζώντανη στὸν προφορικὸ λόγο πάντοτε, ὁδηγεῖ στὸν ἐλεύθερο πολίτη.

"Τὸ "Ἐμμελές" , καθημερινὴ ἐφημερίδα πολιτικοῦ σχολιασμοῦ , κυκλοφορεῖ ἀπ’ τὴν Δευτέρα ἕως καὶ τὴν Παρασκευή.
Τὸ Σαββατοκύριακο εἶναι δικό σας.