Ἐρντογάν, ἐπιλογὴ ἐθνικιστικῆς ὑστερίας

Στὴν ἐπιλογὴ τῆς ἐθνικιστικῆς ὑστερίας καταφεύγει ὁ Ταχὶπ Ἐρντογάν, ἐπειδὴ ἔχει ἀποτύχει σὲ ὅλες τὶς περιπλανήσεις στὴν ἐξωτερική του πολιτικὴ καὶ αἰσθάνεται διάχυτη τὴν ἀποκοπή του ἀπ’ τὴν τουρκικὴ κοινὴ γνώμη καὶ τὴν ἀμφισβήτηση στὸ κόμμα του∙ οἱ κορῶνες γιὰ διεκδίκηση τῆς Θράκης, μέχρι τὴν Θεσσαλονίκη, ἤχησαν ἀνατριχιαστικὰ στὴν χώρα του, διότι σημαίνουν ἐπιστροφὴ σὲ ἐθνικιστικὲς διαμάχες τῶν παλαιότερων ἐποχῶν. Πολιτικά, αὐτὸ σημαίνει πλήρη ἀπομόνωση ἀπ’ τὴν Εὐρώπη, ἀλλὰ καὶ τὴν Ρωσία καὶ τὴν Μέση Ἀνατολή∙ τὸ χειρότερο εἶναι οἱ ἐπιπτώσεις της στὴν οἰκονομία, ἡ ὁποία ἤδη εἰσέρχεται σὲ κρίση. Ἡ νέα ἐπιχειρηματικὴ τάξη τῆς Τουρκίας, μόνο ἐξωτερικὲς περιπέτειες δὲν θέλει, ἐνῶ ὑπονομεύεται εὐθέως ὁ δρόμος πρὸς τὴν Εὐρώπη. Ἐμεῖς μποροῦμε νὰ διεκδικήσουμε πειστικώτερα πολὺ περισσότερα.

Λαγκάρντ, ὁμολογία ἀποτυχίας γιὰ Ἑλλάδα

Ἡ Κριστὶν Λαγκὰρντ ὁμολόγησε, ἐπισήμως πλέον στὸ Εὐρωπαϊκὸ Κοινοβούλιο, ὅτι ἦταν λάθος ἀπ’ τὴν ἀρχὴ οἱ ἐκτιμήσεις τους γιὰ τὴν Ἑλλάδα μὲ τὴν πολιτικὴ τῆς αὐστηροτάτης λιτότητος∙ προχώρησε ὅμως σὲ ἕνα ἀκόμη βῆμα, λέγοντας ὅτι καὶ ἂν γνώριζαν τὶς συνέπειες, πάλι τὴν ἴδια πολιτικὴ θὰ ἀκολουθοῦσαν. Δηλαδή, παραδέχεται ὅτι τὸ Διεθνὲς Νομισματικὸ Ταμεῖο δὲν διαθέτει ἄλλη πολιτική, καὶ ὅτι, ὅπου παρεμβαίνει, ἐπιβάλλει τὴν ἰσοπεδωτικὴ λιτότητα∙ τὸ ἐρώτημα εἶναι πλέον σαφές, ἀφοῦ δὲν ἔχουν ἄλλη πολιτική, τότε γιατὶ παρεμβαίνουν στοὺς λαούς; Γιὰ νὰ τοὺς ὁδηγοῦν στὴν μαζικὴ αὐτοκτονία; Τὸ αἴτημα ἀπ’ τὴν Ἑλλάδα, πρῶτον νὰ μαζέψουν τοὺς χαρτογακάδες τους καὶ δεύτερον νὰ ἀφήσουν τοὺς Ἕλληνες ἐλεύθερους στὸ φιλότιμό τους. Μόνο τὴν πληρωμὴ γιὰ τὰ λάθη περιμένουμε.

Δημοτικὲς καὶ εὐρωεκλογὲς

Ἡ κυβέρνηση ἀνακοίνωσε τὴν ἡμερομηνία τῶν δημοτικῶν ἐκλογῶν, 18 καὶ 25 Μαΐου, ἐνῶ τὴν ἑπόμενη Κυριακὴ διεξάγονται οἱ εὐρωεκλογές∙ ἡ μεγάλη δοκιμασία γιὰ τὶς πολιτικὲς δυνάμεις τῆς χώρας μας ἔρχεται καὶ ἀναλόγως πρὸς τὰ ἀποτελέσματα ἀκολουθοῦν οἱ ἐπιπτώσεις. Ὅλα τὰ κόμματα προετοιμάζονται πυρετωδῶς γιὰ τὶς δύο ἀναμετρήσεις, μὲ ἰδιαίτερο βάρος στὶς εὐρωεκλογές, καθὼς ἤδη ὁ ΣΥΡΙΖΑ ἔχει προδιαγράψει τὴν νίκη του∙ ἄλλωστε χθὲς κατήγγειλε τὴν κυβέρνηση γιὰ περίεργες μεθοδεύσεις προσδιορίζοντας πολὺ κοντὰ τὶς δύο ἐκλογές∙ τὸ πρόβλημα ὅμως εἶναι ἡ δυναμικὴ ποὺ διαμορφώνεται στὸν ἑλληνικὸ λαό. Στὴν Κουμουνδούρου ἡ αἰσιοδοξία ἀνθεῖ μόνο στὶς δηλώσεις τοῦ Ναπολεοντίσκου, ἐνῶ οἱ συγκρούσεις στὸ ἐσωτερικὸ κλιμακώνονται σὲ ἐκρηκτικὸ βαθμό∙ ἡ ἀριστερὴ πλατφόρμα προετοιμάζεται γιὰ τὴν ἔξοδο ἀπ’ τὴν Εὐρωζώνη καὶ ὁ πρόεδρος δὲν τολμάει νὰ πάρει μέτρα ἐναντίον της. Δὲν κερδίζονται ἐκλογὲς μὲ διχασμένο κόμμα. Τὸ ἀπέδειξαν οἱ κάλπες στὸ ΤΕΕ.

Ἐντατικὲς διαβουλεύσεις

Οἱ διαβουλεύσεις μὲ τὴν τρόικα συνεχίζονται κανονικὰ γιὰ τὴν ἔγκριση τῆς δόσεως μέσα στὸ μῆνα∙ τὰ προβλήματα δὲν εἶναι ἰδιαίτερα δύσκολα, ἀλλὰ εἶναι περισσότερο τυπικά, διότι οἱ ἐκπρόσωποί της, καὶ περισσότερο ὁ Πὼλ Τόμσεν, δυσκολεύεται πολὺ νὰ ἀντιληφθεῖ τὸ πῶς ἐπέτυχε ἡ χώρα μας πρωτογενὲς πλεόνασμα, καὶ μάλιστα τόσο μεγάλο, ὅταν οἱ ἐκτιμήσεις τῶν χαρτογιακάδων τὸ προέβλεπαν γιὰ τὸ ἑπόμενο ἔτος∙ καταλαβαίνουν τόσο ἀπὸ ἑλληνικὴ οἰκονομία, ὅσο καὶ στὶς πρὸ τετραετίας προβλέψεις τους, μὲ ἀποτέλεσμα τὴν καταβύθιση τῆς χώρας στὴν πρωτοφανῆ ὕφεση καὶ τὴν ἐκρηκτικὴ ἀνεργία. Τὸ πρόβλημα δὲν ἀφορᾶ αὐτούς, διότι δὲν γνωρίζουν τὸ τί σημαίνει φιλότιμο, ποὺ ἀποτελεῖ τὸ μαγικὸ κλειδὶ γιὰ τὴν ἀνάκαμψη τῆς οἰκονομίας μας ἀπ’ αὐτὸν τὸν μῆνα∙ ὁ πρωθυπουργὸς δὲν πρόκειται νὰ ὑποχωρήσει, οὔτε φυσικὰ ἡ κυβέρνηση, ἀλλὰ καὶ οἱ Εὐρωπαῖοι ἔχουν τὴν ἴδια ἄποψη. Ἡ ἀνάκαμψη τῆς οἰκονομίας εἶναι τὸ κριτήριο.

Παραπομπὴ ἑτέρου ὑπουργοῦ

Ὁ Γιάννος Παπαντωνίου καλεῖται σὲ ἀπολογία ἀπ’ τὸν εἰσαγγελέα, γιὰ τὴν ὑπόθεση τῆς φορολογικῆς του ἀπάτης∙ ὅταν δημοσιεύθηκαν γιὰ πρώτη φορὰ οἱ πληροφορίες ἀπειλοῦσε θεοὺς καὶ δαίμονες, μὲ μηνύσεις καὶ ἄλλα, ἐνῶ τὰ παρέπεμπε ὅλα στὴν σύζυγό του∙ τώρα σιωπᾶ μεγαλοπρεπῶς καὶ ἐνίοτε καὶ ποῦ ἐπικρίνει τὴν κυβέρνηση γιὰ τὴν οἰκονομική της πολιτική. Ὁ εἰσαγγελέας θὰ κρίνει γιὰ τὴν ὑπόθεση αὐτή, ἀλλὰ ὁ ἴδιος δὲν μᾶς λέει τίποτε γιὰ τὰ δάνεια ποὺ συνομολογοῦσε ὡς ὑπουργὸς Οἰκονομικῶν∙ οἱ κερδοσκόποι ὁμολογοῦν ὅτι ἦταν λίαν ἐποιβαρεῖς οἰ ὅροι, γιὰ ἐκεῖνο τῶν δεκαπέντε δις εὐρὼ μὲ τὴν Goldman Sachs καὶ ἐπιτόκια γύρω στὸ 10% ἢ καὶ περισσότερο. Αὐτὰ πέραν τῶν ὑποβρυχίων.

Λαθρέμπορος ὅπλων καὶ ἄλλα

Ὁ λαθρέμπορος ὅπλων καὶ συνεργάτης μεγαλοεφοπλιστοῦ παραουσιάσθηκε τελικὰ στὸν εἰσαγγελέα καὶ κρίθηκε προφυλακιστέος γιὰ τὴν ὑπόθεση τῆς ἀπάτης στὴν τράπεζα τοῦ ἐφοπλιστοῦ∙ ἐκκρεμεῖ ἡ κατάθεση γιὰ τὰ ὅπλα καὶ οἱ πιθανὲς διασυνδέσεις του μὲ τὴν ἀκροδεξιά. Ἐπὶ πεντάμηνο σχεδὸν κρυβόταν καὶ δὲν παρουσιαζόταν στὶς δικαστικὲς ἀρχές∙ φαίνεται ὅμως, ὅτι ἡ ὑπόθεση ἔχει μεγάλο βάθος καὶ πολλὲς προεκτάσεις. Ὅπως καὶ ὁ ἔγκλειστος τραπεζίτης καὶ χρηματοδότης τῆς διαπλοκῆς εἶχε κι αὺτὸς ὑψηλὲς διασυνδέσεις μὲ τὴν διαχρονικὴ σοσιαλιστικὴ ἐξουσία, φωτογραφίες μὲ πρωθυπουργοὺς καὶ ἄλλους κορυφαίους, ἐντὸς καὶ ἐκτὸς φυλακῶν, ἀλλὰ καὶ στὴν διαπλοκὴ περισσότερες. Τὸ ἐρώτημα εἶναι ἕνα, θὰ ἀνοίξει τὸ στόμα του ἢ θὰ μείνει κι αὐτὸς φυλακή.

Τὸ μέγεθος τῶν ἐπιτιμίων

Ὁ Σόλων, ἐκτὸς ἀπ’ τὶς ἀλλαγὲς στοὺς θεσμοὺς τῶν Ἀθηνῶν, τὴν ἀναθεώρηση τοῦ Συνάγματος κατὰ τὴν ὁρολογία μας, ἄλλαξε καὶ τὸ δικαιακὸ σύστημα∙ κατήργησε ὅλους σχεδὸν τοὺς προϋπάρχοντας νόμους. «Πρῶτον μὲν οὖν τοὺς Δράκοντος νόμους ἀνεῖλε πλὴν τῶν φονικῶν ἅπαντας διὰ τὴν χαλεπότητα καὶ τὸ μέγεθος τῶν ἐπιτιμίων»∙ Καὶ πρῶτα ἀπ’ ὅλους τοὺς νόμους τοῦ Δράκοντος κατήργησε, ἐκτὸς τῶν ὅσων ἀφοροῦσαν φόνους, γιὰ τὴν αὐστηρότητα καὶ τὴν βαρύτητα τῶν ποινῶν. «Μία γὰρ ὀλίγου δεῖν ἅπασιν ὥριστο τοῖς ἁμαρτάνουσι ζημία θάνατος»∙ διότι μία ποινὴ ὁριζόταν γιὰ ὅλα τὰ ἀδικήματα καὶ γιὰ τὰ μικρά, ὁ θάνατος. «Ὥστε καὶ τοὺς ἀργίας ἁλόντας ἀποθνήσκειν καὶ τοὺς λάχανα κλέψαντας ἢ ὀπώραν»∙ ὥστε καὶ ὅσοι καταδικάζονταν γιὰ τεμπελιὰ νὰ θανατώνονται καὶ ὅσοι ἔκλεβαν λάχανα ἢ φροῦτα. «Ὁμοίως κολάζεσθαι τοῖς ἱεροσύλοις καὶ ἀνδροφόνοις»∙ ὥστε καταδικάζεσθαι τὸ ἴδιο μὲ τοὺς ἱερόσυλους καὶ τοὺς φονιάδες.

Γαλλία σὲ Κεντρικὴ Ἀφρικὴ

Ἡ στρατιωτικὴ ἐπέμβαση τῆς Γαλλίας στὴν δημοκρατία τῆς Κεντρικῆς Ἀφρικῆς προχωράει μὲ ἐπιτυχία, ἀλλὰ ἔχει καὶ τοὺς δύο πρὠτους Γάλλους στρατιῶτες νεκρούς∙ τὸ Παρίσι ἔχει ἐξασφαλίσει τὴν ἐντολὴ τοῦ Συμβουλίου Ἀσφαλείας γιὰ τὴν ἐπιχείρηση, τὴν ἐπμελητειακὴ ὑποστήριξη σὲ ὑλικὸ τῆς Γερμανίας καὶ ἄλλων εὐρωπαϊκῶν χωρῶν καὶ τῶν Ἡωμένων Πολιτειῶν γιὰ τὴν ἀερομεταφορὰ στρατευμάτων ἄλλων ἀφρικανικῶν χωρῶν. Στὴν φτωχὴ ἀφρικανικὴ χώρα ἰσλαμιστὲς ἀντάρτες ἀνέτρεψαν τὸν πρόεδρο καὶ ἐπιδόθηκαν σὲ ὄργιο σφαγῶν τῆς χριαστιανικῆς πλειοψηφίας∙ ἡ Γαλλία ἐπενέβη στὴν πρώην ἀποικία της, ὅπως ἔκανε πέρυσι τὴν Ἄνοιξη μὲ ἐπιτυχία στὸ Μαλί. Ἤδη ἀποστέλλουν ἐνισχύσεις ἡ Μπουροῦντι καὶ ἡ ΝότιοςἈφρική, ἀλλὰ οἱ μάχες συνεχίζονται στὴν ἀχανῆ χώρα. Ὁ Φρανσουὰ Ὁλλάντ, πέραν τῆς στρατηγικῆς ἐπιλογῆς, ἐνδιαφέρεται καὶ γιὰ τὴν ἀνάκτηση τοῦ κύρους του στὸ ἐσωτερικὸ τῆς χώρας∙ ἐὰν ἐπιτύχει ὁπωσδήποτε θὰ ἀνακτήσει μέρος τουλάχιστον τῆς καταποντισθείσης δημοτικότητός του. Πολλὰ παίζονται.

ΗΠΑ, οἰκονομικὴ συμφωνία

Σὲ συμφωνία κατέληξαν οἱ ἡγεσίες Δημοκρατικῶν καὶ Ρεπουμπλικανῶν στὴν Οὐάσιγκτον γιὰ τὸ θέμα τῆς αὐξήσεως τοῦ ὁμοσπονδιακοῦ χρέους∙ ἐὰν ἡ συμφωνία ἐγκριθεῖ ἀπ’ τὴν Γερουσία καὶ τὴν Βουλὴ τῶν Ἀντιπροσώπων, τότε ἀνοίγει ὁ δρόμος γιὰ τὴν ἔγκριση τοῦ προϋπολογισμοῦ τῆς χώρας τὸν ἑπόμενο μῆνα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν χάραξη νέας οἰκονομικῆς πολιτικῆς. Ἡ συμφωνία προβλέπει διετῆ περίοδο αὐξήσεως τοῦ χρέους, ὁπότε στὴν πράξη καλύπτει ὁλόκληρο τὸν χρόνο τῆς δευτέρας θητείας τοῦ Μπάρακ Ὀμπάμα∙ ἄλλωστε ἀναλαμβάνει τὰ καθήκοντά της καὶ ἡ πρόεδρος τοῦ Ὁμοσπονδιακοῦ Ἀποθεματικοῦ Ταμείου καὶ ἔχει τὴν ἄνεση τῆς ἐφαρμογῆς τῆς πολιτικῆς της. Ἡ ἄσκηση ἀναπτυξιακῆς πολιτικῆς εἶναι τὸ κύριο πρόβλημα τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν, διότι οἱ ἔγκυροι ἀναλυτὲς διαπιστώνουν τὴν ἀντίφαση μεταξὺ τῆς ἀνόδου στὴ Γουὼλ Στρὴτ καὶ τῆς δυσπραξίας στὶς πολιτεῖες καὶ στοὺς δήμους σὲ ἀποκορύφωση∙ τὸ Ντητρόιτ ἐπισημαίνουν δὲν ἀποτελεῖ ἐξαίρεση, παρὰ τὸν κανόνα.

Σταθεροποιητικὲς τάσεις

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν σταθεροποιητικὲς τάσεις στὴ Δύση καὶ πτωτικὲς στὴν Ἀσία, μὲ τὴν προοπτικὴ τῆς ἐκτονώσεως τῆς ἀναταραχῆς γιὰ τὰ νησιὰ Νταϊογιοῦ∙ τὸ εὐρὼ βελτιώθηκε ἐλαφρὰ στὰ 1,3766 δολλάρια καὶ ὑποχώρησε ἀντιστοίχως στὰ 141,2169 γιέν, ἐνῶ ἀνέβηκε ὁ χρυσός, 1255,25, καὶ ἔπεσε τὸ πετρέλαιο, 108,86. Ἡ συμφωνία στὸ Κογκρέσσο, γιὰ τὴν διετῆ παράταση τοῦ δημοσιονομικοῦ χρέους δὲν θεωρήθηκε ἀρκετὰ πειστικὴ στὶς ἀγορὲς καὶ οἱ ἐπενδυτὲς ἐμφανίζονται διστακτικοί, διότι δὲν φαίνονται διατεθειμένοι γιὰ νέες τοποθετήσεις∙ ἀντιθέτως παραμένουν ἐπιφυλακτικοὶ καὶ μὲ πολλὲς ἀμφιβολίες, ὡς πρὸς τὴν χάραξη νέας οἰκονομικῆς πολιτικῆς στὴν Οὐάσιγκτον. Οἱ ἔγκυροι ἀναλυτὲς διερωτῶνται διὰ τὸ κατὰ πόσον ἡ ἀμερικανικὴ κυβέρνηση ἐνσκύπτει στὰ διαρθρωτικὰ προβλήματα τῆς χώρας καὶ στὶς ἀναγκαῖες μεταρρυθμίσεις, διότι δείχνει ὅτι ἐπαναπαύεται στὶς ἐπιφανειακὲς κινήσεις στὴν κεφαλαιαγορά∙ τὰ σοβαρὰ προβλήματα ὅμως παραμένουν, μὲ τὴ ἀπαξίωση τοῦ παραγωγικοῦ της δυναμικοῦ, ὅπως εἶναι ἡ πλήρως ἀπαρχαιωμένη ὑποδομή.

Οὐκρανία, πόλεμος νεύρων

Σὲ πόλεμο νεύρων τῶν διαδηλωτῶν καὶ τῆς Ἀστυνομίας ἐξελίσσονται τὰ ἐσωτερικὰ τῆς Οὐκρανίας∙ στὴν πλατεῖα Ἀνεξαρτησίας ἔχουν παραμείνει λίγες ἑκατοντάδες διαδηλωτὲς καὶ οἱ ἀστυνομικοὶ παίζουν μαζί τους, ἀπωθώντας τους καὶ ὑποχωρώντας. Ἡ συγκέντρωση ἑκατοντάδων χιλιάδων δὲν ἐπετεύχθη, ὅπως εἶχε γίνει τὸ 2004, μὲ τὴν ἔξωθεν βοήθεια ἐπίσης, ὁπότε ἐκφυλίζονται οἱ διαδηλώσεις καὶ οἱ διαπραγματεύσεις μὲ τὶς Βρυξέλλες ὁμοίως∙ ὁ Βίκτωρ Νικήτοβιτς κέρδισε τὶς ἐνυπώσεις, στὴν συνάντησή του μὲ τοὺς τρεῖς πρώην προέδρους, καθὼς ἀποδεικνύεται ὅτι τὸ κίνημα τοῦ εὐρωπαϊσμοῦ δὲν ἔχει ἀπήχηση στὸν οὐκρανικὸ λαό, διότι οὔτε ἀπ’ τὶς δυτικὲς καὶ καθολικὲς ἐπαρχίες δὲν ὑπάρχει ἀνταπόκριση. Ἀντιθέτως οἱ ἀνατολικὲς καὶ ρωσόφωνες περιοχὲς στηρίζουν τὸν πρόεδρο στὴν πολιτική του προσεγγίσεως τῆς Μόσχας∙ διαθέτουν τὸν πλοῦτο καὶ τὴν δύναμη.

Παρεόρτια Γιοχάνεσμπουργκ

Τὰ παρεόρτια τοῦ Γιοχάνεσμπουργκ ἔχουν ἰδιαίτερη πολιτικὴ σημασία, καθὼς ἀποδεικνύουν ὅτι, κι ἀπ’ τὴν ἄλλη ζωὴ ὁ Νέλσων Μαντέλα συμβάλλει στὴν ἀποκατάσταση πολλῶν διεθνῶν προβλημάτων∙ ὁ Μπάρακ Ὀμπάμα ἀντήλλαξε θερμὴ χειραψία μὲ τὸν Ραοὺλ Κάστρο, ἀλλὰ καὶ ἀρκετὲς φιλοφρονήσεις, τὶς ὁποῖες δὲν μετέφεραν οἱ ὠτακουστές. Μᾶλλον προετοιμάζεται γιὰ τὴν ἐξομάλυνση τῶν σχέσεων καὶ μὲ τὴν Κούβα ὁ Ἀμερικανὸς πρόεδρος, μετὰ ἀπὸ 53 χρόνια ὀξύτατης ἐχθρότητας∙ θὰ ἦταν σημαντικὸ τὸ βῆμα, γιὰ τὴν διεθνῆ σκηνὴ καὶ γιὰ τὸν λαὸ τῆς Κούβας, ὅπως ἀναπνεύσει λίγο ἀπ’ τὴν ἀποπνικτικὴ σοσιαλιστικὴ «ἐλευθερία» του ἐπὶ πενῆντα πέντε χρόνια. Ὅσο γιὰ τὴν Μισὲλ Ὀμπάμα ἀποδείχθηκε χωρὶς διακριτικότητα, διότι ἔκοψε ἄγαρπα καὶ καθόλου εὐγενικὰ τὴν συζήτηση τοῦ συζύγου της μὲ τὴν κατάξανθη πρωθυπουργὸ τῆς Δανίας…

O διάλογος

Ὁ τύπος στὴν ἐποχή μας, ἔντυπος καὶ ἠλεκτρονικός, ἔχει πάρει ἄλλη μορφὴ στὰ μέσα μαζικὴς ἐπικοινωνίας, μὲ τὰ μεγάλα συμφέροντα, ἀποπνικτικά. Ἡ ψηφιακὴ ἐπανάσταση , ὅμως, καὶ τὸ διαδίκτυο προσφέρουν τὸ κάτι ἄλλο: τὴν δυνατότητα τοῦ πολίτου νὰ χρησιμοποιεῖ τὴ νέα τεχνολογία καὶ νὰ ἔρχεται σὲ ἄμεση ἐπαφὴ μὲ ἄλλους, μὲ τοὺς συμπολίτες του, μὲ τοὺς συνανθρώπους του, κάθε στιγμή. Ἀπευθύνεται «Τὸ Ἐμμελὲς»  πρὸς ὅσους αἰσθάνονται τὴν ἀνάγκη τοῦ διαλόγου , τῆς ἀνταλλαγῆς ἀπόψεων, τῆς συζητήσεως. Ὅσοι παίζοντας στὸ διαδίκτυο μᾶς συναντήσουν, διαβάσουν κάτι, προβληματιστοῦν γιὰ κάτι ἄλλο, ἔχουν κάτι νὰ συμπληρώσουν, νὰ προσθέσουν, τοὺς προσφέρουμε τὴν ἄνεση τῆς ἐκφράσεώς τους, ἰδιαίτερα μετὰ τὴν πλήρη ἐξαχρείωση τοῦ τύπου, περισσότερο τὴν τελευταία διετία στὴν Ἑλλάδα. Χαρά μας εἶναι ὁ διάλογος αὐτός, ο ἤρεμος καὶ δημιουργικὸς διάλογος , γιὰ τὰ τόσα ποὺ μᾶς ἀπασχολοῦν, τὰ σοβαρά καὶ τὰ ἀμελητέα, τὰ πιὸ ὄμορφα ἴσως, ἂν καὶ αὐτὰ εἶναι ἐλάχιστα πλέον. Αὐτὴ εἶναι ἡ ἰσηγορία , ἡ δημιουργικὴ πλευρὰ τῆς νέας τεχνολογίας, ἀρκετὰ πειστικὴ πλέον, ὅπως ἔδειχνε καὶ πρὸ δεκαετίας, ὅταν ξεκίνησε «Τὸ Ἐμμελές», ἂν καὶ διστακτικὰ τότε· σήμερα ἡ ψηφιακὴ τεχνολογία ἀποτελεῖ τὸ ἐφαλτήριο τῆς ἀπελευθερώσεως τῶν λαῶν, ὅπως ἀποδεικνύεται καθημερινά, ὅπως τὸ ζήσαμε καὶ τὸ ζοῦμε μὲ τοὺς «Ἀγανακτισμένους».

Ἐμεῖς ξεκινήσαμε μὲ ἐλάχιστα, μὲ μιὰ μικρὴ σελίδα στὸ διαδίκτυο, τολμηρὸ ἐγχείρημα τότε· ἐλπίδα μας ἦταν, ἡ ἀνταπόκριση, διάλογος. Πιστεύαμε ὅτι ἡ νέα τεχνολογία έχει τὸ μεγάλο πλεονέκτημα, τν ἄμεσο και ζωντανὸ διάλογο · μὲ ἕνα κλίκ καὶ ἀνοίγεις τὴν σελίδα, μὲ ἕνα ἄλλο στέλνεις τὴν ἄποψή σου, τὴν διαβάζει ὁ ἄλλος. Ἐλάχιστα μέσα χρειάζονται. Τότε ἦταν ὑποχρεωτικὴ ἡ χρήση, λόγῳ τεχνολογίας, τοῦ μονοτονικοῦ συστήματος· σήμερα γενικεύεται ἡ ἐπιστροφὴ στὸ πολυτονικὸ, ἐπειδὴ ὅλοι σχεδὸν κατάλαβαν ὅτι ἡ κατάργησή του ἀπέβλεπε ἀπ’ τὴν ἀρχὴ στὸν ἀφελληνισμό μας. Τὴν ἀνάταση τοῦ γένους προοιωνίζουν οἱ ἀντιδράσεις, ἡ ἐκμάθηση καὶ γραφὴ σὲ πολυτονικό, διότι ἡ προφορά του, ὁλοζώντανη στὸν προφορικὸ λόγο πάντοτε, ὁδηγεῖ στὸν ἐλεύθερο πολίτη.

"Τὸ "Ἐμμελές" , καθημερινὴ ἐφημερίδα πολιτικοῦ σχολιασμοῦ , κυκλοφορεῖ ἀπ’ τὴν Δευτέρα ἕως καὶ τὴν Παρασκευή.
Τὸ Σαββατοκύριακο εἶναι δικό σας.