Ὁρκωμοσία νέας γερμανικῆς κυβερνήσεως

Ἡ σύνθεση τῆς νέας γερμανικῆς κυβερνήσεως ἐπιβεβαιώνει τὶς πληροφορίες γιὰ τὴν πολιτικὴ τῆς χώρας τὴν ἑπόμενη τετραετία∙ ἡ παραμονὴ τοῦ Βόλφγκανγκ Σώυμπλε στὸ ὑπουργεῖο Οἰκονομικῶν καὶ ἡ ἀνάθεση τοῦ ὑπερυπουργείου Ἐνεργείας καὶ Οἰκονομίας στὸν Ζίγκμπαρ Γκάμπριελ ὅπως καὶ ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν στὸν Χὰνς Βάλτερ Σταϊνμάγιερ, σημαίνουν δύο πράγματα, ἐφαρμογὴ ἀναπτυξιακῆς πολιτικῆς στὴν Εὐρωζώνη καὶ ἐπιτάχυνση τῆς διαδικασίας συνοχῆς καὶ πολιτικῆς ἑνότητός της. Μετὰ τὴν αὐριανὴ ἐπίσημη ὁρκωμοσία ἡ Ἀγκέλα Μέρκελ θὰ ἐξαγγείλει τὴν πολιτική της, ἐνῶ προβλέπεται συνάντησή της μὲ τὸν Φρανσουὰ Ὁλλάντ, πρὶν ἀπ’ τὸ Εὐρωπαϊκὸ Συμβούλιο τῆς Πέμπτης, τὸ τελευταῖο τοῦ χρόνου∙ ἡ τρίμηνη καθυστέρηση στὴ Γερμανία καὶ ἡ κρίση στὴ Γαλλία ἔχουν προκαλέσει τὴν ἀναστολὴ κάθε πρωτοβουλίας στὴν Εὐρώπη. Αὐτὸ πρέπει νὰ τερματισθεῖ ἐπειγόντως.

Ταύτιση Σαμαρᾶ, Καραμανλῆ

Ἡ πλήρης ταύτιση Σαμαρᾶ καὶ Καραμανλῆ, γιὰ τὴν στήριξη τῆς κυβερνήσεως καὶ τὴν ἑνότητα τῆς Νέας Δημοκρατίας προσδίδει ἄλλη δυναμικὴ στὴν πολιτική μας σκηνὴ καὶ ἀρκετὴ διάρκεια ζωῆς στὸ κυβερνητικὸ σχῆμα, ἀλλὰ πολλαπλασιάζει τοὺς προβληματισμοὺς στὴν ἀντιπολίτευση∙ ἡ διαπλοκὴ ἐπὶ ἑβδομάδες εἶχε διαλαλήσει στὴ διαπασῶν, μὲ τὴν σύμπραξη παραγόντων τῆς ἀντιπολιτεύσεως, ὅτι ὑπάρχουν διαφωνίες μεταξὺ τῶν δύο πολιτικῶν καὶ πρόβαλαν διάφορες ἐκδοχὲς πολιτικῶν ἐξελίξεων. Συμβαίνει μάλιστα ἡ διάψευση νὰ προβάλλεται ἀπ’ τὰ ἴδια ἔντυπα ποὺ καλλιεργοῦσαν τὶς διαφωνίες τὸν προηγούμενο καιρό, ἐνῶ διέδιδαν ὅτι εἶναι βέβαιες οἱ ἀνακατατάξεις στὴν πολιτική μας ζωή∙ ἡ πολιτικὴ αἴσθηση εἶναι ὅτι δὲν ἔγινε τυχαία ἡ διαρροὴ τῆς πληροφορίας, οὔτε κι εἶχε ἐπιδεχθεῖ τόση άδιαφορία στὴν διάψευση τῶν δημοσιευμάτων. Ἡ γενικώτερη συγκυρία, μὲ τὰ προβλήματα στὴν ἀντιπολίτευση, δίδει ἄλλες διαστάσεις στὴν συνοχὴ τῆς Νέας Δημοκρατίας∙ ἐμφανίζεται πλέον ὡς ἡ μόνη δυναμικὴ παράταξη.

Προβλήματα διαβουλεύσεων

Οἱ διαβουλεύσεις μὲ τὴν τρόικα συνεχίζονται, μὲ ὅλα τὰ προβλήματά της,τὰ οὐσιαστικὰ καὶ τὰ μεθοδευμένα∙ ὁ πρωθυπουργὸς ἦταν σαφὴς στὴν συνέντευξή του, ὅτι ὑπάρχουν διάφορες δυνάμεις στὴν τρόικα, μὲ τὶς διαφορὲς μεταξὺ τῶν Εὐρωπαίων καὶ τῶν Ἀτλαντιστῶν τοῦ Διεθνοῦς Νομισματικοῦ Ταμείου, καθὼς οἱ τελευταῖοι εἶναι πολὺ τυπικοὶ στὴν ἐφαρμογὴ τῶν μνημονιακῶν ὅρων. Μᾶλλον ὅμως ἡ κωλυσιεργεία βαίνει πρὸς τὸ τέλος της, ὄχι τόσο γιατὶ ἀλλάζει ἡ στάση τῶν τροϊκανῶν ἀπέναντι στὴ χώρα μας, παρὰ τὴν σκληρὴ ἀρνητικὴ στάση τῆς κυβερνήσεως, ὡς πρὸς τὴν λήψη νέων μέτρων, ὅσο γιὰ τὴν ὁρκωμοσία τῆς γερμανικῆς κυβερνήσεως, ὁπότε ἀποδεσμεύεται τὸ Βερολίνο καὶ ἐπιβάλλει τὴν προσαρμογὴ τῆς τρόικα στὶς εὐρωπαϊκὲς θέσεις∙ στὴν πράξη ἐπαναλαμβάνεται ἡ ἱστορία τοῦ προηγουμένου Νοεμβρίου, ὅταν μὲ τὴν παρέμβαση τοῦ Βόλφγκανγκ Σώυμπλε δόθηκε ἡ διέξοδος στὸ Γιούρογκρουπ. Ἡ ἀναμέτρηση Εὐρωπαϊστῶν καὶ Ἀτλαντιστῶν κορυφώνεται πλέον μὲ ἀντίκρυσμα τὴν χώρα μας.

Νταβούτογλου, χωρὶς οὐσία

Οἱ δηλώσεις τοῦ Τούρκου ὑπουργοῦ Ἐξωτερικῶν στὴν Ἀθήνα ἦταν ἀρκετὰ ἀσαφεῖς, ὅμως καὶ ἄφησε νὰ διαφανεῖ τὸ κενὸ στὴν πολιτικὴ ἐξουσία τῆς γείτονος∙ ἕνα ἦταν ἀπολύτως σαφές, ὅτι «ἡ σχέση τῶν δύο χωρῶν εἶναι ἡ πιὸ σταθερὴ στὴ Μεσόγειο». Τί ἐννοοῦσε; Ὅτι, ἀνεξαρτήτως τῶν ὅσων ἄλλων λέγονται στὴν χώρα του, ἡ Ἄγκυρα θέτει τὶς καλὲς σχέσεις της μὲ τὴν Ἀθήνα ὡς κύρια προτεραιότητά της, ἀλλὰ δὲν ἦταν καθόλου οὐσιαστικὸς στὸ Κυπριακό, ὅταν ἄλλα εἶπε χθὲς στὰ κατεχόμενα∙ ἡ ἀναμέτρηση στὸ ἐσωτερικό τους τὸν ἀπασχολεῖ πολύ, ὅπως ἔδειξε. Ἔχουν ἀπομονωθεῖ στὴν Μέση Ἀνατολή, ὁπότε μοναδική της διέξοδο εἶναι ἡ Εὐρώπη, ἀλλὰ αὐτὴ περνάει ἀποκλειστικὰ μέσα ἀπ’ τὸν Ἑλληνισμό.

Ἰρλανδία, τέλος Μνημονίου

Τὸ τέλος τοῦ Μνημονίου γιὰ τὴν Ἰρλανδία ἀνακοίνωσε ὁ πρωθυπουργὸς τῆς χώρας, ἀλλά, ὑπογράμμισε, ὅτι κάποια μέτρα λιτότητος θὰ ἐφαρμόζονται, μέχρι τὴν πλήρη ἐξυγίανση τῆς οἰκονομίας της∙ μετὰ ἀπὸ τρία χρόνια, σκληρῆς οἰκονομικῆς πολιτικῆς, ἂν καὶ ὄχι ὅπως στὴν Ἑλλάδα, ἡ μικρὴ χώρα πέτυχε τὴν ἔξοδό της στὶς ἀγορές, ἐνῶ εἶχε ἀρχίσει ἡ ἐφαρμογὴ τοῦ Μνημονίου ἕνα χρόνο μετὰ ἀπὸ ἐμᾶς. Δύο πράγματα ὅμως δὲν ἔκανε ἡ κυβέρνησή της, παρὰ τὶς πιέσεις τῆς τρόικας: πρῶτον, δὲν δέχθηκε τὴν ὁριζόντια περικοπὴ μισθῶν καὶ συντάξεων, δεύτερον, δὲν αὔξησε τοὺς φορολογικοὺς συντελεστὲς κι ἄφησε μεγάλα περιθώρια γιὰ τὴν προσέλκυση ξένων ἐπενδύσεων, ἀλλὰ ἐπέμεινε στὶς μεταρρυθμίσεις. Ἐμεῖς κάναμε ἀκριβῶς τὸ ἀντίθετο.

Τοῖς εὐπόροις ἀπολιπεῖν

Οἱ μεταρρυθμίσεις τοῦ Σόλωνος στοὺς θεσμοὺς τῆς πολιτείας δὲν ἦταν πολλές, οὔτε καὶ πολὺ ριζικές, διότι διατήρησε τοὺς νόμους τοῦ Δράκοντος∙ δὲν θέλησε διαταράξαι ἀκόμη περισσότερο τὶς κοινωνικὲς σχέσεις τῶν Ἀθηναίων. «Δεύτερον δὲ Σόλων τὰς μὲν ἀρχὰς ἁπάσας, ὥσπερ ἦσαν»∙ δεύτερον δὲ ὁ Σόλων ὅλες τὶς ἀρχές, ὅπως ἦταν. «Τοῖς εὐπόροις ἀπολιπεῖν βουλόμενος, τὴν δ’ ἄλλην μῖξαι πολιτείαν»∙ θέλησε καὶ τὶς ἄφησε στοὺς εὐπόρους, ἀλλὰ ἔδωσε στὸν λαὸν εὐκαιρία γιὰ ἀνάμιξη στὰ πολιτικὰ πράγματα. «Ἧς ὁ δῆμος οὐ μετεῖχεν, ἔλαβε τὰ τιμήματα τῶν πολιτῶν»∙ στὰ ὁποῖα δὲν συμμετεῖχε ὁ λαό, ἔλαβε ὡς κριτήριο τὴν οἰκονομική τους κατάσταση. «Καὶ τοὺς μὲν ἐν ξηροῖς ὁμοῦ καὶ ὑγροῖς μέτρα»∙ καὶ ὅσους μὲν μαζὶ σὲ ξηρὰ καὶ ὑγρὰ προϊόντα. «Μέτρα πεντακόσια ποιοῦντας πρώτους ἔταξε καὶ πεντακοσιομεδίμνους προσηγόρευσε»∙ πεντακόσιους μεδίμνους ἐξασφάλιζαν (μέτρα βάρους καὶ ὄγκου) τοὺς κατέταξε πρώτους καὶ τοὺς ἀπεκάλεσε πεντακοσιομεδίμνους.

Κυβέρνηση τῆς Γερμανίας

Ὁ σχηματισμὸς τῆς νέας γερμανικῆς κυβερνήσεως σημαίνει τὸν ἀπεγκλωβισμὸ τῆς Εὐρωζώνης ἀπ’ τὴν τρίμηνη ἀδράνεια καὶ ἀναμονή∙ ἕνα εἶναι πλέον δεδομένο, ἡ ἄμεση ἄσκηση ἀναπτυξιακῆς πολιτικῆς καὶ ἡ συνάδουσα μὲ αὐτὴν προσαρμογὴ τῶν κοινοτικῶν ὑπηρεσιῶν. Ἡ κρίση στὴ Γαλλία δὲν ἐπιτρέπει τὴν ἀνάληψη πρωτοβουλιῶν ἀπ’ τὸν Γάλλο πρόεδρο, διότι ἔχει χάσει τὸ μεγαλύτερο μέρος τοῦ κύρους του, ἂν καὶ προβλέπεται συνάντηση μὲ τὴν καγκελάριο ἐντὸς τῆς ἑβδομάδος∙ ἔτσι τὸ βάρος πέφτει ἀποκλειστικὰ στὸ Βερολίνο, γιὰ τὴν ἀξιοποίηση τῆς συγκυρίας ἀνακάμψεως τῆς εὐρωπαϊκῆς οἰκονομίας καὶ ἐνισχύσεως τῆς ψυχολογίας τῶν Εὐρωπαίων. Σὲ πολλὰ θέματα, ὅπως στὸν ρόλο τῆς τρόικας στὶς μνημονιακὲς χῶρες, ἀπαιτεῖται δυναμικὴ παρέμβαση, διαφορετικὰ δὲν ἀνακόπτεται ἡ βουλιμία τῶν κερδοσκόπων καὶ τῶν ἀνθρώπων τους στὴν εὐρωπαϊκὴ γραφειοκρατία∙ μόνο ἡ Γερμανία ἔχει τὴν ἄνεση τῆς ἀποκοπῆς τοῦ γόρδιου αὐτοῦ δεσμοῦ. Εἶναι βαθειὲς οἱ διασυνδέσεις τους στοὺς εὐρωπαϊκοὺς μηχανισμούς.

Σελήνη, λευκὸ κουνέλι της

Τὸ λευκὸ κουνέλι τῆς Κίνας κυκλοφορεῖ ἀπὸ προχθὲς στὴ Σελήνη καὶ ἐπιχειρεῖ ἔρευνες στὸ ἔδαφός της∙ τὸ διαστημικὸ ὄχημα προσγειώθηκε εὔκολα στὸν δορυφόρο μας κι ἄφησε τὸ ἑξάτροχο «αὐτοκίνητο» νὰ κυκλοφορεῖ ἄνετα. Ἡ Κίνα εἶναι ἡ τρίτη χώρα ποὺ ἐπέτυχε τὴν προσγείωση ὀχήματός στὴν Σελήνη, μετὰ τὶς Ἡνωμένες Πολιτεῖες καὶ τὴν Ρωσία καὶ ἀναδεικνύεται πλέον σὲ πρωτοπόρα διαστημικὴ δύναμη∙ ἤδη κατασκευάζει τὸν δικό της διαστημικὸ σταθμό, ἀνεξάρτητο ἀπ’ τὸν κοινὸ ρωσοαμερικανικό, ἐνῶ οἱ ἐκτοξεύσεις δορυφόρων ἄλλων χωρῶν, μὲ τοὺς πυραύλους της, ἔρχονται δεύτερες παγκοσμίως μετὰ ἀπὸ ἐκεῖνες τῆς εὐρωπαϊκῆς Ἀριάδνης. Ἀπὸ πλευρᾶς τεχνολογίας δὲν ὑστερεῖ πλέον σὲ τίποτε ἀπέναντι στοὺς ἀνταγωνιστές της, ἂν καὶ συνεργάζεται στενὰ μὲ τὴν Μόσχα σὲ πολλοὺς τομεῖς τῆς ἐρεύνης τοῦ διαστήματος∙ ἀπὸ πλευρᾶς πολιτικῆς μετράει περισσότερο τὸ λευκὸ κουνέλι, διότι προσφέρει τὴν ἀπόδειξη ὅτι ἡ οἰκονομική της ἄνθηση ἔχει πολλὲς προεκτάσεις.

Οὐκρανία, ἀλλαγὴ πορείας

Σὲ ἀλλαγὴ πορείας ὁδηγεῖται ἡ Οὐκρανία, καθὼς ἡ Ἐπιτροπὴ ἀνακοίνωσε τὴν διακοπὴ τῶν διαπραγματεύσεων γιὰ τὴν ὑπογραφὴ τῆς συμφωνίας ἐλευθέρων συναλλαγῶν, παρὰ τὴν μεγαλειώδη συγκέντρωση στὸ Κίεβο τῶν φιλοευρωπαϊστῶν καὶ τὴν μικρότερη τῶν ἀντιπάλων τους∙ ἡ παρουσία τοῦ Ἀμερικανοῦ γερουσιαστοῦ Τζὼν Μακκαίην στὴν πλατεῖα Ἀνεξαρτησίας προκάλεσε ἐνθουσιασμὸ στοὺς διαδηλωτές, ἀλλὰ μᾶλλον δὲν βοήθησε τὴν ὑπόθεση, διότι προκαλεῖ τὴν ἀντίδραση τῶ ρωσικῆς καταγωγῆς κατοίκων τῶν ἀνατολικῶν καὶ πλουσίων ἐπαρχιῶν. Ἡ οὐκρανικὴ κυβέρνηση ὑποσχέθηκε ὅτι συντόμως θὰ ὁλοκληρώσει τὶς διαπραγματεύσεις γιὰ τὴν ὑπογραφὴ τῆς συμφωνίας οἰκονομικῆς συνεργασίας μὲ τὴν Ρωσία, τὴν Λευκορωσία καὶ τὸ Καζακστάν∙ ἡ ὑπόθεση ἔχει ὑπερβεῖ τὰ ὅρια τῆς οἰκονομικῆς συμφωνίας καὶ ἀνάγεται σὲ θέμα ἀνάλογο μὲ ἐκεῖνα τῆς ψυχροπολεμικῆς ἐποχῆς. Ἡ ἐνεργὸς ἀνάμιξη τῶν Ἀμερικανῶν προβάλλεται ἀπ’ τὴν ἀτλαντικὴ διαπλοκή, ἀλλὰ δὲν ἔχει τὴν ἴδια ἀπήχηση στοὺς εὐρωπαϊκοὺς κύκλους∙ χαμήλωσαν τοὺς τόνους Γερμανία καὶ Γαλλία.

Ὁριστικὴ διαμόρφωση πολιτικῆς δυναμικῆς

Ἡ πολιτική μας δυναμικὴ βαίνει πλέον πρὸς τὴν ὁριστική της διαμόρφωση, μετὰ τὴν ὑπεψήφιση τοῦ προϋπολογισμοῦ καὶ τοῦ φορολογικοῦ νομοσχεδίου ἐντὸς τῆς ἑβδομάδος∙ οἱ κύριες πολιτικὲς παρατάξεις, ἀνεξαρτήτως τῶν μεταξύ τους καὶ τῶν ἐσωτερικῶν τους διαφορῶν, συγκλίνουν πλέον σὲ δύο κατευθύνσεις, στὴν ἀποδοχὴ τοῦ εὐρωπαϊκοῦ μας προσανατολισμοῦ καὶ στὴν ἀναγνώριση, παρὰ τὶς διαφοροποιήσεις στὴν διαβάθμιση, ὅτι ἔχει ἀρχίσει ἡ ἐπανεκκίνηση τῆς οἰκονομίας. Αὐτὲς οἱ δύο κατευθύνσεις θὰ καθορίζουν τὴν πολιτική μας ζωὴ μέχρι τὶς εὐρωεκλογές∙ ἡ στροφὴ εἶναι σημαντική, διότι ὥς λίγους μῆνες πρὶν οἱ διαφορὲς ἦταν τεράστιες καὶ σὲ πολλοὺς φαίνονταν ἀγεφύρωτες, ὅταν τὰ περισσότερα κόμματα ἦταν ἐναντίον τῆς Εὐρωζώνης καὶ πρέσβευαν τὴν ἀποχώρηση τῆς χώρας ἀπ’ τὸ εὐρώ. Ἡ ἀποκατάσταση τῆς ἐμπιστοσύνης τοῦ κόσμου στὸν ἑαυτό του καὶ τῆς ψυχολογίας ἀνατάσεως εἶναι ὁ λόγος, διότι ὅλοι πιστεύουν, ὅτι ἔχουν περάσει οἱ μεγάλες δυσκολίες κι ὅτι εἶναι δυνατὴ ἡ ἔξοδος ἀπ’ τὴν κρίση∙ φυσικὰ κανεὶς δὲν λέει ὅτι ἔχουν ἀποκατασταθεῖ οἱ ἀδικίες τῆς τετραετίας κι ὅτι ἔχουν λυθεῖ τὰ προβλήματα. Ἴσως μάλιστα σὲ μερικὰ στρώματα νὰ εἶναι περισσότερα τώρα, ἀλλὰ ἔχει ἀπαλλαγεῖ ὁ ἑλληνικὸς λαὸς ἀπ’ τὴν κατάθλιψη καὶ τὴν μεμψιμοιρία τῆς σοσιαλιστικῆς περιόδου. Αὐτὸ εἶναι πάντοτε τὸ πρῶτο καὶ σημαντικώτερο βῆμα.
Ἡ κωλυσιεργεία τῆς τρόικας, στὸν τρέχοντα ἔλεγχό της, εἶναι ἡ ἁπτὴ ἀπόδειξη γιὰ ὅλους τοὺς Ἕλληνες∙ τώρα ἀντιλήφθηκαμε ὅλοι μας, τὸ ποιὸς ἦταν ὁ πραγματικός της ρόλος ἀπ’ τὴν ἀρχὴ καὶ ποιὲς σκοπιμότητες ὑπηρετοῦσαν ὅσοι τὴν κάλεσαν καὶ τὴν ἐπέβαλαν στὸ κεφάλι μας. Οἱ δικαιολογίες, ὅτι δὲν γνώριζαν οἱ σοσιαλιστές μας τότε τὶς πραγματικὲς προθέσεις τῆς τρόϊκας καὶ οἱ κατηγορίες τους ἐναντίον τρίτων –κατὰ τῶν Γερμανῶν γενικά, ἐνῶ ἀποφεύγουν κατονομάσαι τοὺς φίλους τους μὲ καθημερινὴ συνεργασία κερδοσκόπους- δείχνουν πολιτικὴ δειλία καὶ πρόθεση ἀποκρύψεως πολλῶν, ὅσων ἔγιναν τὸ πρῶτο ὀκτάμηνο τῆς διακυβερνήσεως μετὰ τὶς ἐκλογές τοῦ 2009∙ εἶναι γνωστὰ αὐτὰ στοὺς ἀναγνῶστες «Τοῦ Ἐμμελοῦς» καὶ δὲν χρειάζεται ἐπανάληψή τους. Ὁ καθοριστικὸς παράγων τῆς πολιτικῆς μας ζωῆς εἶναι ἄλλος, ἡ δεδομένη πεποίθηση τῆς κοινῆς γνώμης ὅτι ἔγιναν πολλὰ βρώμικα πράγματα ἐκεῖνο τὸ ὀκτάμηνο, τὰ ὁποῖα ἀποκαλύπτονται σταδιακά∙ εἶναι χαρακτηριστικό, ὅτι ἀκόμη καὶ ἡ διαπλοκή, ἡ τόσο ἐξυμνήσασα τὸ Μνημόνιο τὰ πρῶτα χρόνια, ἀλλάζει στάση καὶ τὸ ἐπικρίνει πλέον, ἄλλο ἂν δὲν πείθει. Ὅλοι πιστεύουν τώρα ὅτι, ἡ ἔξοδος ἀπ’ τὴν κρίση εἶναι δυνατὴ μόνο μέσα στὴν Εὐρωζώνη καὶ στὴν ἀνάδειξη καὶ ἀξιοποίηση τῶν δυναμικῶν μας κλάδων∙ ἡ διαδικασία ἔχει ἀρχίσει, ὄχι μόνο ἀπ’ τὴν κυβέρνηση, ἀλλὰ κι ἀπ’ τὸν κόσμο τῆς ἀγορᾶς.
Ἡ καθυστερημένη στροφὴ τοῦ Ναπολεοντίσκου πρὸς τὴν Εὐρώπη -μετὰ τῆν προσφορὰ γῆς καὶ ὕδατος στοὺς Ἀμερικανούς, γιὰ νὰ προσδιορίσουμε σαφέστερα τὸ γεγονός-, εἶναι ἀποτέλεσμα τῆς ἀλλαγῆς τῆς κοινῆς γνώμης καὶ τῆς ἐμμονῆς της στὸν εὐρωπαϊκὸ προσανατολισμό∙ τὸ ἐὰν θὰ ἐπιτύχει, θὰ φανεῖ στὴν κάλπη ἀρχὲς Ἰουνίου, ἐκτὸς κι ἂν ὑπάρξουν ἄλλες ἐξελίξεις στὸ ἐνδιάμεσο. Στὴν Εὐρώπη ἐξασφάλισε τὴν ἐπιλογή του ὡς ὑποψηφίου τῆς ἀριστερᾶς γιὰ τὴν προεδρία τῆς Ἐπιτροπῆς, ἀλλὰ παραμένει πρόβλημα ἡ ἐπιρροὴ τῆς ἀριστερᾶς στοὺς Εὐρωπαίους, διότι φαντάζει στοὺς περισσότερους ὡς ἐπιστροφὴ στὰ ἐφιαλτικὸ παρελθὸν τοῦ σταλινισμοῦ καὶ τῆς ἰσοπεδωτικῆς νομενκλατούρας∙ στὴν Ἑλλάδα ὅμως τὰ προβλήματα εἶναι περισσότερα γιὰ τὸν πρόεδρο τοῦ ΣΥΡΙΖΑ. Στὴν κοινὴ γνώμη ἐλάχιστοι πείθονται γιὰ τὴν εἰλικρίνεια τῆς μεταστροφῆς του κι ἀκόμη λιγώτεροι γιὰ τὴν ἱκανότητά του συλλήψεως καὶ ἀντιμετωπίσεως τῶν προβλημάτων τῆς χώρας. «Τώρα ξύπνησε;» ρωτοῦν οἱ περισσότεροι, καὶ προσθέτουν∙ ἐὰν εἶναι νὰ ἐπιλέξουμε φιλοευρωπαϊκὴ πολιτική, γιατὶ νὰ μὴν πᾶμε στὸν Ἀντώνη Σαμαρᾶ ὁ ὁποῖος ἔχει ἀποδείξει πολλὰ στὸ ἐσωτερικό, ὅπως τὴν ἐπανεκκίνηση τῆς οἰκονομίας, καὶ στὸ ἐξωτερικό, τὴν ἀποκατάσταση τῆς ἀξιοπιστίας τῆς χώρας. Στὸ κόμμα του ὅμως ἀντιμετωπίζει τὰ χειρότερα προβλήματα∙ οἱ νοικοκυραῖοι καὶ ὁ κόσμος τῆς ἀγορᾶς φεύγουν προτροπάδην, ὅπως τὸ ἔδειξε στὶς ἐκλογὲς τοῦ ΤΕΕ καὶ τὰ ἀριστερὰ στελέχη πᾶνε στὸν Παναγιώτη Λαφαζάνη.
Οἱ διεργασίες στὸ ἐσωτερικό τους καθορίζουν πλέον τὶς ἐξελίξεις στὰ κόμματα τῆς ἀντιπολιτεύσεως∙ στὴν ἀξιωματικὴ οἱ διάφορες τάσεις της ἐκτινάσσονται, εἰς τὰ ἐξ ὧν συνετέθη. Πιὸ ἰσχυρὴ ἐμφανίζεται ἡ ἀριστερὴ πλατφόρμα, τουλάχιστον πρὸς τὸ παρόν∙ διαθέτει τὰ κριτήρια τῆς ἀριστερῆς παραδόσεως, τὴν στελέχωση καὶ τὶς διασυνδέσεις μὲ τὶς συντεχνίες, ἢ ὅ,τι ἔχει ἀπομείνει ἀπὸ αὐτές, τὴν συνοχή ἀπέναντι στὴν ἀλλαγὴ τῆς πολιτικῆς κατευθύνσεως, γνωστὰ αὐτὰ στὴν ἱστορία, καὶ συνέπεια ὡς πρὸς τὸν ἴδιο τὸν ΣΥΡΙΖΑ. Ἀπὸ τὴν ἄλλη, οἱ κεντρόφυγγες τάσεις εἶναι ποσοτικὰ περισσότερες∙ οἱ νοικοκυραῖοι κι ὁ κόσμος τῆς ἀγορᾶς διαρρέουν πρὸς πᾶσαν κατεύθυνσιν, καὶ ἀκολουθεῖ τὸ βαθὺ ΠΑΣΟΚ, τὸ ὁποῖο διαισθάνεται καὶ καταδεικνύει ὅτι δὲν ἔχει προοπτικὴ ἐξουσίας ὁ Ναπολεοντίσκος. Σὲ μεγαλύτερο βαθμὸ γίνονται ἀντίστοιχες κινήσεις καὶ στὰ ἄλλα κόμματα, ἀλλὰ ἡ κάλπη θὰ δείξει τὸ τί ἔχει ἀπομείνει τελικά∙ τὸ ΚΚΕ ἐπιδιώκει τὴν συσπείρωσή του, ἡ ΔΗΜΑΡ μαζεύει τὰ ἀποτρίμματα καὶ ἡ ἀκροδεξιὰ σκέπτεται τὶς ἐπιπτώσεις τῆς φυλακῆς. Τὸ ζητούμενο εἶναι ἕνα, τὸ κενὸ στὸν παραδοσιακὸ κεντρῶο χῶρο, τὸ πῶς θὰ καλυφθεῖ∙ ἡ διαπλοκὴ τὸ γνωρίζει καὶ προσπαθεῖ ἀπεγνωσμένα νὰ τὸ καλύψει μὲ ἀνθρώπους της, ἀλλὰ μᾶλλον ἀποτυγχάνει, διότι δὲν πείθουν στὸν πολὺ κόσμο, οὔτε στοὺς πασοκογενεῖς. Ἀποπνέουν πρὸς πᾶσαν κατεύθυνσιν ἀποπνικτικὰ τὸν παλιμπασοκισμό.
Ἡ μοναδικὴ συμπαγὴς πολιτικὴ δύναμις παραμένει ἡ Νέα Δημοκρατία μὲ τὸν Ἀντώνη Σαμαρᾶ∙ ὁ ἑλληνικὸς λαὸς ἀναγνωρίζει τὰ ἐπιτεύγματά του, στοὺς δεκαοκτὼ μῆνες τῆς παραμονῆς του στὴν ἐξουσία καὶ στηρίζει ἀνεπιφύλακτα τὴν πολιτική του. Τὴν ἀπόδειξη τὴν προσφέρουν τὰ γεγονότα∙ ὁ κόσμος τῆς ἀγορᾶς ζεῖ τὴν ἐπανεκκίνηση τῆς οἰκονομίας καὶ συμβάλλει στὴν ἐπιτάχυνσή της, παρὰ τὴν τροχοπέδη τῆς τροϊκας κυρίως μὲ τὶς δεσμεύσεις της στὶς τράπεζες γιὰ τὴν ἐνίσχυση τῆς ρευστότητος τῶν μικρομεσαίων ἐπιχειρήσεων∙ οἱ δυναμικοὶ κλάδοι, ὅπως τουρισμός, ψηφιακὴ τεχνολογία, σημειώνουν ἐκπλήξεις καὶ ἡ εἰσροὴ ξένων ἐπενδύσεων πολλαπλασιάζεται, παρὰ τὴν ὑπονόμευση τῆς διαπλοκῆς καὶ τῶν παραγόντων τῆς κεφαλαιαγορᾶς. Ἡ ὑποχώρηση τῆς ὑφέσεως στὸ μηδὲν σχεδὸν τὸν τρέχοντα μῆνα θεωρεῖται οἰκονομικὸ θαῦμα ἀπ’ τοὺς ἔγκυρους οἰκονομικοὺς κύκλους, ὅταν ἕνα χρόνο πρὶν ἦταν 7%∙ ἡ δυσκολώτερη φάση ἦταν αὐτή, τὰ ἄλλα βήματα ἀκολουθοῦν εὐκολώτερα, ἐκτὸς κι ἂν γίνει κάποιο σοβαρὸ λάθος ποὺ δὲν φαίνεται στὸν ὁρίζοντα. Οἱ δυνάμεις τῆς ἀτλαντικῆς καὶ ἐπιχωρίου διαπλοκῆς γνωρίζουν τὶς βαθύτερες αὐτὲς διεργασίες κι ἐπιχειροῦν τὴν ὑπονόμευσή τους, ὅπως τὰ περὶ ἀνθρώπων τοῦ Κώστα Καραμανλῆ∙ τὰ φαντάζονται καὶ τὰ διακινοῦν μετὰ μανίας, παρὰ τὴν συνεχῆ διάψευσή τους. Γνωρίζουν ἄριστα ὅτι, μαζὶ μὲ τὴν ὁσονούπω ἀνατέλουσα ἀνάκαμψη τῆς οἰκονομίας, ἔρχεται καὶ τὸ τέλος της μὲ τὴν σημερινή της μορφὴ τουλάχιστον.

O διάλογος

Ὁ τύπος στὴν ἐποχή μας, ἔντυπος καὶ ἠλεκτρονικός, ἔχει πάρει ἄλλη μορφὴ στὰ μέσα μαζικὴς ἐπικοινωνίας, μὲ τὰ μεγάλα συμφέροντα, ἀποπνικτικά. Ἡ ψηφιακὴ ἐπανάσταση , ὅμως, καὶ τὸ διαδίκτυο προσφέρουν τὸ κάτι ἄλλο: τὴν δυνατότητα τοῦ πολίτου νὰ χρησιμοποιεῖ τὴ νέα τεχνολογία καὶ νὰ ἔρχεται σὲ ἄμεση ἐπαφὴ μὲ ἄλλους, μὲ τοὺς συμπολίτες του, μὲ τοὺς συνανθρώπους του, κάθε στιγμή. Ἀπευθύνεται «Τὸ Ἐμμελὲς»  πρὸς ὅσους αἰσθάνονται τὴν ἀνάγκη τοῦ διαλόγου , τῆς ἀνταλλαγῆς ἀπόψεων, τῆς συζητήσεως. Ὅσοι παίζοντας στὸ διαδίκτυο μᾶς συναντήσουν, διαβάσουν κάτι, προβληματιστοῦν γιὰ κάτι ἄλλο, ἔχουν κάτι νὰ συμπληρώσουν, νὰ προσθέσουν, τοὺς προσφέρουμε τὴν ἄνεση τῆς ἐκφράσεώς τους, ἰδιαίτερα μετὰ τὴν πλήρη ἐξαχρείωση τοῦ τύπου, περισσότερο τὴν τελευταία διετία στὴν Ἑλλάδα. Χαρά μας εἶναι ὁ διάλογος αὐτός, ο ἤρεμος καὶ δημιουργικὸς διάλογος , γιὰ τὰ τόσα ποὺ μᾶς ἀπασχολοῦν, τὰ σοβαρά καὶ τὰ ἀμελητέα, τὰ πιὸ ὄμορφα ἴσως, ἂν καὶ αὐτὰ εἶναι ἐλάχιστα πλέον. Αὐτὴ εἶναι ἡ ἰσηγορία , ἡ δημιουργικὴ πλευρὰ τῆς νέας τεχνολογίας, ἀρκετὰ πειστικὴ πλέον, ὅπως ἔδειχνε καὶ πρὸ δεκαετίας, ὅταν ξεκίνησε «Τὸ Ἐμμελές», ἂν καὶ διστακτικὰ τότε· σήμερα ἡ ψηφιακὴ τεχνολογία ἀποτελεῖ τὸ ἐφαλτήριο τῆς ἀπελευθερώσεως τῶν λαῶν, ὅπως ἀποδεικνύεται καθημερινά, ὅπως τὸ ζήσαμε καὶ τὸ ζοῦμε μὲ τοὺς «Ἀγανακτισμένους».

Ἐμεῖς ξεκινήσαμε μὲ ἐλάχιστα, μὲ μιὰ μικρὴ σελίδα στὸ διαδίκτυο, τολμηρὸ ἐγχείρημα τότε· ἐλπίδα μας ἦταν, ἡ ἀνταπόκριση, διάλογος. Πιστεύαμε ὅτι ἡ νέα τεχνολογία έχει τὸ μεγάλο πλεονέκτημα, τν ἄμεσο και ζωντανὸ διάλογο · μὲ ἕνα κλίκ καὶ ἀνοίγεις τὴν σελίδα, μὲ ἕνα ἄλλο στέλνεις τὴν ἄποψή σου, τὴν διαβάζει ὁ ἄλλος. Ἐλάχιστα μέσα χρειάζονται. Τότε ἦταν ὑποχρεωτικὴ ἡ χρήση, λόγῳ τεχνολογίας, τοῦ μονοτονικοῦ συστήματος· σήμερα γενικεύεται ἡ ἐπιστροφὴ στὸ πολυτονικὸ, ἐπειδὴ ὅλοι σχεδὸν κατάλαβαν ὅτι ἡ κατάργησή του ἀπέβλεπε ἀπ’ τὴν ἀρχὴ στὸν ἀφελληνισμό μας. Τὴν ἀνάταση τοῦ γένους προοιωνίζουν οἱ ἀντιδράσεις, ἡ ἐκμάθηση καὶ γραφὴ σὲ πολυτονικό, διότι ἡ προφορά του, ὁλοζώντανη στὸν προφορικὸ λόγο πάντοτε, ὁδηγεῖ στὸν ἐλεύθερο πολίτη.

"Τὸ "Ἐμμελές" , καθημερινὴ ἐφημερίδα πολιτικοῦ σχολιασμοῦ , κυκλοφορεῖ ἀπ’ τὴν Δευτέρα ἕως καὶ τὴν Παρασκευή.
Τὸ Σαββατοκύριακο εἶναι δικό σας.