Πέμπτη, τελευταῖο Εὐρωπαϊκὸ Συμβούλιο

Τὸ μεθαυριανὸ Εὐρωπαϊκὸ Συμβούλιο θεωρεῖται ὡς τὸ κρισιμώτερο τοῦ ἔτους γιὰ τὴν Εὐρωζώνη, διότι θὰ θέσει τοὺς ἄξονες τῆς εὐρωπαϊκῆς πολιτικῆς γιὰ τὸ ἑπόμενο ἔτος, μετὰ ἀπ’ τὴν τρίμηνη περίοδο οὐσιαστικῆς ἀπραξίας, λόγῳ τῶν κυβερνητικῶν προβλημάτων στὴν Γερμανία∙ ἡ πρώτη ἀπόφαση ἀφορᾶ τὴν ἄσκηση ἀναπτυξιακῆς πολιτικῆς, ὅπως προδιαγράφηκε ἀπ’ τὴν Εὐρωπαϊκὴ Κεντρικὴ Τράπεζα, μὲ τὴν μείωση τῶν βασικῶν ἐπιτοκίων στὸ 0,25% καὶ μὲ προοπτικὲς ἀκόμη καὶ ἀρνητικῶν. Πρακτικὰ αὐτὸ σημαίνει τὸ τέλος τῆς λιτότητος στὴν ἑνιαία ἀγορά, καὶ φυσικὰ καὶ στὶς νότιες χῶρες∙ ἡ ἀνάκαμψη στὴν Γαλλία θεωρεῖται πιὸ ἐπεῖγον θέμα, διότι ἐπηρεάζει ἡ οἰκονομίας της τὸ σύνολο τῆς Εὐρώπης. Ἡ γηραιὰ ἤπειρος ἔχει ἀνάγκη τῆς δυναμικῆς παρουσίας διεθνῶς, μετὰ καὶ τὴν δοκιμασία της στὴν Οὐκρανία.

Ἀναμέτρηση στὸ Κοινοβούλιο

Στὴ Βουλὴ μεταφέρεται ἡ πολιτικὴ ἀναμέτρηση, μὲ τὴν συζήτηση γιὰ τὴν σύσταση Ἐξεταστικῆς Ἐπιτροπῆς γιὰ τὴν ὑπόθεση τῶν ὑποβρυχίων καὶ τοῦ νομοσχεδίου γιὰ τὰ ἀκίνητα∙ γιὰ τὰ ὑποβρύχια ἡ συζήτηση τῆς προτάσεως τοῦ ΣΥΡΙΖΑ γίνεται αὔριο κι ἀναμένεται σκληρὴ ἀντιπαράθεση τῶν Ἀλέξη Τσίπρα καὶ Εὐάγγελου Βενιζέλου, ὅπως ἔχει προαναγγελθεῖ, ἐνῶ μᾶλλον θὰ ἀπορριφθεῖ ἡ πρόταση. Γιὰ τὰ ἀκίνητα δὲν προβλέπεται καὶ τόσο ἔντονη ἀντιπαράθεση, διότι ἐκτονώνεται τὸ κλίμα, μὲ τὶς διαφοροποιήσεις τῶν βουλευτῶν νὰ ἐκδηλώνονται στὴν ψήφιση τῶν ἄρθρων κι ἀφοῦ θὰ ἔχει ἐγκριθεῖ τὸ νομοσχέδιο ἐπὶ τῆς ἀρχῆς, ἐνῶ ὁπωσδήποτε θὰ ἔχει κλείσει ἠ συμφωνία μὲ τὴν τρόικα, τουλάχιστον μέχρι τὴν Πέμπτη. Ἔτσι ἀρχίζει ἡ διακοπὴ τῶν ἐργασιῶν τῆς Βουλῆς γιὰ τὰ Χριστούγεννα, ἐνῶ χθὲς ὁ Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας παρέθεσε γεῦμα πρὸς τιμὴν τοῦ πρωθυπουργοῦ στὸ Προεδρικὸ Μέγαρο∙ ἡ κίνηση ἦταν ἐκτὸς πρωτοκόλλου καὶ σχολιάσθηκε ποικιλοτρόπως.

Πρὸς συμφωνία μὲ τρόικα

Ἡ συμφωνία μὲ τὴν τρόικα εἶναι ἐπὶ θύραις, ὄχι τόσο γιατὶ οἱ εἰδικοὶ τοῦ ΔΝΤ ἐπείσθησαν ἀπ’ τὰ ἑλληνικὰ στοιχεῖα –αὐτοὶ ἀκοῦνε μόνο τὶς ἐντολὲς τῶν κερδοσκόπων κυρίων τους-, ἀλλὰ ἐπειδὴ ἡ Εὐρωζώνη καὶ ἡ Γερμανία ἐπιθυμοῦν τὸ κλείσμο τοῦ θέματος πρὸ τῶν ἑορτῶν∙ ἄλλωστε τὸ Βερολίνο καὶ πείθεται ἀπ’ τὸ πρόγραμμα τῆς κυβερνήσεως καὶ πιστεύει ὅτι τὸ ἑπόμενο ἔτος, προϋπολογισμὸς καὶ μεταρρυθμίσεις θὰ προχωρήσουν μὲ ἐκπλήξεις, ὅπως καὶ φέτος. Οἱ διαβουλεύσεις τῶν τελευταίων ἡμερῶν χαρακτηρίζονται ὡς ἀψιμαχίες ὀπισθοφυλάκων, διότι γνωρίζουν ἄριστα οἱ κερδοσκόποι ὅτι τελειώνουν οἱ μέρες τους στὴν Ἑλλάδα καὶ στὴν Πορτογαλία, ὅπως συνέβη καὶ μὲ τὴν Ἰρλανδία∙ ἡ ἐπανεκκίνηση τῆς ἑλληνικῆς οἰκονομίας εἶναι δεδομένη, γιὰ τὴν Εὐρωζώνη κι ἡ ἀνάκαμψή της τουλάχιστον ἀπ’ τὸν ἑπόμηνο μῆνα∙ ἡ ἔγκριση τῶν τριῶν δις εὐρὼ γιὰ τοὺς αὐτοκινητοδρόμους ἀπ’ τὸν ἁρμόδιο Ἐπίτροπο θὰ ἀποτελέσει πρόσθετη ὤθηση.

ΔΝΤ, ἀνάληψη τῆς εὐθύνης

Τὸ Διεθνὲς Νομισματικὸ Ταμεῖο ἀναγνώρισε, γιὰ ἄλλη μία φορά, τὴν εὐθύνη του γιὰ τὴν λάθος πολιτικὴ ποὺ ἐφάρμοσε στὴν Ἑλλάδα, μὲ ἀποτέλεσμα τὴν πρωτοφανῆ κρίση καὶ τὴν ἐκτίναξη τῆς ἀνεργίας∙ τόσο ἡ Κριστὶν Λαγκάρντ, ὅσο καὶ ἄλλοι σὲ διευθυντικὲς θέσεις, παραδέχθηκαν ὅτι δὲν εἶχαν μελετήσει σωστὰ τὴν οἰκονομικὴ κατάσταση τῆς χώρας μας, οὔτε τὶς ἐπιπτώσεις τῶν μέτρων ποὺ ἐπέβαλαν. Τὰ ἐρωτήματα εἶναι δύο, πρῶτον, γιατὶ δὲν καταλογίζουν καὶ εὐθύνες σὲ ὅσους εἰσηγήθηκαν τὴν πολιτικὴ αὐτή; νὰ πληρώσουν στὸν ἑλληνικὸ λαὸ τὶς ἀντίστοιχες ἀποζημιώσεις∙ δεύτερον, γιατὶ συνεχίζουν οἱ ἐκπρόσωποί τους τὶς πιέσεις γιὰ τὰ ἴδια μέτρα; Μήπως ὑπηρετοῦν τὴν ἴδια πολιτική; Τὴν χρεωκοπία μας ἐπιδώκουν πάσῃ θυσίᾳ;

Χιλή, ἐπανεκλογὴ Μπασελὲ

Ἡ Μισὲλ Μπασελὲ ἐπανεξελέγη, ὅπως ἀνεμένετο πρόεδρος τῆς Χιλῆς, μὲ τὸ ἐκπληκτικὸ ποσοστό, 62% τῶν ψήφων, ἀλλὰ καὶ μὲ τὴν ἀποχὴ στὸ 60%∙ ἡ Μπασελὲ ἦταν πρόεδρος τὴν περίοδο 2006 μὲ 2010, ἀλλὰ ἔχασε τὶς προηγούμενες ἐκλογές. Στὶς πρῶτες της δηλώσεις ὑπογράμμισε, ὅτι θὰ εἶναι πρόεδρος ὅλων τῶν Χιλιανῶν καὶ ὅτι θὰ ἀσχοληθεῖ μὲ τὴν ἀνάπτυξη τῆς οἰκονομίας καὶ τὴν ἄρση τῶν κοινωνικῶν ἀνισοτήτων∙ ἡ ἀριστερῶν ἀντιλήψεων πρόεδρος διαθέτει πλέον τὴν ὑποστήριξη τοῦ χιλιανοῦ λαοὺ γιὰ τὴν ἐφαρμογὴ τοῦ προγράμματός της. Μὲ τὴν ἐκλογή της, οἱ τρεῖς μεγάλες χῶρες τοῦ νοτίου τμήματος τῆς Λατινικῆς Ἀμερικῆς ἔχουν γυναῖκες προέδρους, Βραζιλία, Ντίλμα Ρουσέφ, Ἀργεντινή, Κριστὶν Κέρσνερ, Χιλή, Μισὲλ Μπασελέ.

Ἵππον τρέφειν δυναμένους

Σὲ τέσσερες κατηγορίες χώρισε τοὺς Ἀθηναίους ὁ Σόλων, ἀναλόγως πρὸς τὴν περιουσία τους∙ οἱ τρεῖς πρῶτες τάξεις, μὲ πρώτη τοὺς πεντακοσιομέδιμνους, εἶχαν τὸ δικαίωμα ἐκλέγεσθαι στὰ διάφοεα ἀξιώματα∙ ἡ τέταρτη εἶχε μόνο τὸ δικαίωμα τοῦ ἐκλέγειν. «Δευτέρους δὲ τοὺς ἵππους τρέφειν δυναμένους ἢ μέτρα ποιεῖν τριακόσια»∙ στὴν δεύτερη μετεῖχαν ὅσοι ἠδύναντο τρέφειν ἵππους ἢ ἔχειν τριακόσιους μεδίμνους εἰσόδημα. «Καὶ τούτους ἱππάδα ἐκάλουν»∙ καὶ αὐτοὺς καλοῦσαν ἱππεῖς. «Ζευγῖται δ’ οἱ τοῦ τρίτου τμήματος ὠνομάσθησαν, οἷς μέτρον ἦν συναμφοτέρων διακοσίων»∙ ζευγῖτες δὲ ὀνομάσθησαν οἱ τῆς τρίτης κατηγορίας, δηλαδὴ ὅσοι εἶχαν εἰσόδημα διακόσιους μεδίμνους. «Οἱ δὲ λοιποὶ πάντες ἐκαλοῦντο θῆτες, οἷς οὐδεμίαν ἀρχὴν ἔδωκεν ἄρχειν»∙ οἱ δὲ ὑπόλοιποι ὅλοι ὀνομάζονταν θῆτες, στοὺς ὁποίους δὲν ἐπέτρεψε τὴν ἀνάληψη καμμιᾶς ἀρχῆς. «Ἀλλὰ τῷ συνεκκλησιάζειν καὶ δικάζειν μόνον μετεῖχον τῆς πόλεως»∙ ἀλλὰ συμμετεῖχαν μόνο στὴν ἐκκλησία τοῦ δήμου καὶ στὰ δικαστήρια τῆς πόλεως.

Γερμανία, εὐνοϊκὰ σχόλια

Εὐνοϊκὴ ἀπήχηση εἶχε ἡ γερμανικὴ κυβέρνηση τοῦ μεγάλου συνασπισμοῦ καὶ ἀναμένεται ἡ ἄμεση παρέμβασή της στὴν Εὐρωζώνη, γιὰ τὴν ἄσκηση ἀναπτυξιακῆς πολιτικῆς καὶ ἐνίσχυση τῆς πολιτικῆς συνοχῆς∙ οἱ Εὐρωπαῖοι ἔβλεπαν μὲ βαρυθυμία τὴν καθυστέρηση στὶς διαπραγματεύσεις τῶν δύο κομμάτων καὶ τὴν ἀκινησία τῶν εὐρωπαϊκῶν θεμάτων, ἐνῶ τὴν ἴδια περίοδο κορυφωνόταν ἡ πτώση τῆς δημοτικότητος τοῦ Γάλλου προέδρου καὶ ἐπίσης τῶν δυνατοτήτων του παρεμβάσεως στὴν Εὐρώπη. Στὸ Εὐρωσυμβούλιο τῆς Πέμπτης προβλέπεται ὁ ἀπεγκλωβισμὸς γιὰ τὴν ἐπεκτατικὴ πολιτικὴ καὶ ὁ παρεμερισμὸς ὅλων τῶν παραγόντων τοῦ ἀτλαντισμοῦ στὶς Βρυξέλλες, ποὺ καὶ προκάλεσαν σημαντικὲς καθυστερήσεις στὴν λήψη ἀποφάσεων αὐτὸ τὸ διάστημα∙ πολλοὶ θεωροῦν τὶς παρεμβάσεις τοῦ Ὁλλανδοῦ προέδρου τῆς Εὐρωζώνης ὡς χαρακτηριστικές, διότι ἐμφανιζόταν ὑπερβολικὰ αὐστηρὸς πρὸς τὶς νότες χῶρες, ἀλλὰ καθόλου προσεκτικὸς γιὰ τὰ οἰκονομικὰ τῆς χώρας του. Προβλέπεται ὁπωσδήποτε συνάντηση Ἀγκέλας Μέρκελ καὶ Φρανσουὰ Ὁλλὰντ πρὶν ἀπ’ τὸ Εὐρωσυμβούλιο.

Συρία, ἄμεσες προεκτάσεις

Ἡ κατάσταση στὴ Συρία παραμένει ἐκρηκτική, καθὼς συνεχίζονται οἱ συγκρούσεις μἐ τοὺς ἀντάρτες καὶ οἱ βομβιστικὲς ἐπιθέσεις, ἐνῶ ἡ προσέγγιση τῶν Ἀμερικανῶν μὲ τὸ Ἰρὰν τροφοδοτεῖ τὶς ἀντιρρήσεις πολλῶν ἀραβικῶν χωρῶν∙ ἡ Δαμασκὸς φαίνεται ὅτι ἐλέγχει τὴν κατάσταση, ἂν καὶ ὑπάρχουν πολλὲς ἑστίες ἀντιστάσεως στὸν σουνιτικὸ πληθυσμό της, μὲ τὴν ὑποστήριξη σουνιτικῶν κρατῶν καὶ παρὰ τὴν διακοπὴ τῆς δυτικῆς ἐνισχύσεώς τους. Ἡ Σαουδικὴ Ἀραβία ὅμως καὶ τὰ πλούσια ἐμιρᾶτα τοῦ κόλπου ἀντιδροῦν ἔντονα στὴν ἐξομάλυνση τῶν σχέσεων τῆς Οὐάσιγκτον μὲ τὴν Τεχεράνη, διότι φοβοῦνται ὅτι θὰ ἐπιτρέψουν στοὺς σιιτικοὺς μηχανισμούς της τὴν ἐνίσχυση τῶν ἀνατρεπτικῶν κινημάτων στὴ Μέση Ἀνατολή∙ ἡ Ριὰντ ζήτησε ἤδη τὴν συμμετοχή της στὸν διάλογο μὲ τὸ Ἰράν, ἀλλὰ δὲν πῆρε ἀκόμη ἀπάντηση, διότι τὸ θέμα ἀφορᾶ καὶ τὶς ἄλλες δυνάμεις κι ὄχι μόνο τὶς Ἡνωμένες Πολιτεῖες. Οἱ διαφοροποιήσεις φαίνεται ὅτι θὰ ἔχουν συνέχεια.

Ἀνάμικτες τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν ἀνάμικτες τάσεις, ἀνοδικὲς στὴν Δύση καὶ πτωτικὲς στὴν Ἀσία∙ τὸ εὐρὼ βελτιώθηκε στὰ 1,3788 δολλάρια καὶ 141,8850 γιέν, ἐνῶ ὑποχώρησε ὁ χρυσός, 1229,50 καὶ ἀνέβηκε τὸ πετρέλαιο, 110,28. Ὁ σχηματισμὸς τῆς γερμανικῆς κυβερνήσεως ἔδωσε πνοὴ στὶς εὐρωπαϊκὲς ἀγορές, μὲ τὴν προοπτικὴ τῆς ἀσκήσεως ἐπεκτακτικῆς πολιτικῆς καὶ τοῦ τέλους τῆς ἀβεβαιότητος στὴν Εὐρωζώνη∙ οἱ ἐπενδυτὲς στρέφουν τὰ βλέμματά τους στὶς ἀποφάσεις τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Συμβουλίου τῆς Πέμπτης, γιὰ τὴν οἰκονομικὴ πολιτικὴ τοῦ ἑπομένου ἔτους∙ ἀντιθέτως δὲν εἶναι αἰσιόδοξοι γιὰ τὴν ἀμερικανικὴ οἰκονομία, παρὰ τὴν συμφωνία γιὰ τὸ ὁμοσπονδιακὸ χρέος, διότι δὲν διαγράφονται καλὲς προοπτικὲς γιὰ συμφωνία Λευκοῦ Οἴκου καὶ Κογκρέσσου. Στὴν Ἀσία ἡ ἀντιδικία γιὰ τὸν κινεζικὸ ἐναέριο χῶρο βαρύνει τὸ οἰκονομικὸ κλίμα, καθὼς καὶ ἡ κατάσταση στὴν Βόρειο Κορέα∙ οἱ παρατηρητὲς φοβοῦνται, ὅτι, ἂν ὑπάρξει κίνδυνος ἀποσταθεροποιήσεως τοῦ καθεστῶτος, δὲν εἶναι προβλέψιμες οἱ ἀντιδράσεις του.

Οὐκρανία, πρὸς ἐκτόνωση

Πρὸς ἐκτόνωση φαίνεται ὅτι βαδίζει ἡ κατάσταση στὴν Οὐκρανία, μετὰ τὶς προχθεσινὲς διαδηλώσεις στὸ Κίεβο, διότι δὲν ἐφάνη ἡ φιλοευρωπαϊκὴ αἰσθητὰ μεγαλύτερη ἀπ’ τὴν φιλορωσική∙ ὁπωσδήποτε ὑπερτεροῦσε, ἀλλὰ μὲ δύο ἀρνητικά, στὶς ἀνατολικὲς καὶ πλούσιες ἐπαρχίες ἔγιναν ἐπίσης μεγάλες φιλορωσικὲς διαδηλώσεις, ἐνῶ ἡ παρουσία τοῦν Ἀμερικανοῦ γερουσιαστοῦ Τζὼν Μακαίην, προκάλεσε ἐνθουσιασμὸ στοὺς διαδηλωτές, ἀλλὰ θεωρήθηκε ὡς ἀπαράδεκτη παρέμβαση στὰ ἐσωτερικὰ τῆς χώρας ἀπ’ τὴν πλειοψηφία τοῦ πληθυσμοῦ. Ἡ ἐπανάληψη τῆς πορτοκαλὶ ἐπαναστάσεως τοῦ 2004 δὲν ἔγινε, γιὰ πολλοὺς λόγους καὶ οἱ μόνιμοι διαδηλωτὲς στὴν πλατεῖα Ἀνεξαρτησίας εἶναι μόνο μερικὲς ἑκατοντάδες∙ ἡ καταγγελία, ὅτι ἡ Εὐρώπη πιέζει γιὰ καθιέρωση τοῦ γάμου τῶν ὁμοφυλοφίλων, ἔχει ἐνοχλήσει πολὺ τὴν οὐκρανικὴ κοινὴ γνώμη, ἡ ὁποία θεωρεῖ ἱερὸ τὸν θεσμὸ τοῦ γάμου.

ΗΠΑ, Σνόουντεν ἀμνηστεία

Τὴν ἀμνηστεία στὸν Ἔντουαρντ Σνόουντεν προτείνει ἡ Ἐπιτροπὴ Ἐθνικῆς Ἀσφαλείας (NSA)τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν, ὑπὸ τὸν ὅρο τῆς διακοπῆς τὴς διαρροῆς ἀπορρήτων ἐγγράφων∙ τὴν πληροφορία ἐπιβεβαίωσε ὁ πρόεδρος τῆς NSA, σὲ συνέντευξή του σὲ τηλεοπτικὸ δίκτυο, ἀλλὰ δὲν διευκρίνισε, τὴν ἀπάντηση τοῦ φυγάδος στὴν Ρωσία πράκτορός του. Ἡ τυχὸν συμφωνία εἶναι πολὺ δύσκολη ὑπόθεση, ἐπειδὴ ὁ Ἔντουαρντ Σνόουντεν ἔχει πάρει ἤδη ρωσικὸ διαβατήριο καὶ ἐργάζεται στὴ Μόσχα, ἐνῶ τὸ ἀρχεῖο του βρίσκεται λένε σὲ τρίτη χώρα, σὲ ἐμπιστό του ἄνθρωπο∙ ἀπὸ τὴν στιγμὴ ποὺ τὰ ἀρχεῖα βρίσκονται σὲ τρίτα χέρια, κανεὶς δὲν ἐγγυᾶται, ὅτι δὲν ἔχουν κυκλοφορήσει καὶ σὲ ἄλλα πρόσωπα. Ἀπὸ τὴν ἄλλη, ἡ ὁμολογία τῆς NSA δείχνει ὅτι ἡ ἀμερικανικὴ κυβέρνηση βρίσκεται σὲ πολὺ δυσχερῆ θέση.

O διάλογος

Ὁ τύπος στὴν ἐποχή μας, ἔντυπος καὶ ἠλεκτρονικός, ἔχει πάρει ἄλλη μορφὴ στὰ μέσα μαζικὴς ἐπικοινωνίας, μὲ τὰ μεγάλα συμφέροντα, ἀποπνικτικά. Ἡ ψηφιακὴ ἐπανάσταση , ὅμως, καὶ τὸ διαδίκτυο προσφέρουν τὸ κάτι ἄλλο: τὴν δυνατότητα τοῦ πολίτου νὰ χρησιμοποιεῖ τὴ νέα τεχνολογία καὶ νὰ ἔρχεται σὲ ἄμεση ἐπαφὴ μὲ ἄλλους, μὲ τοὺς συμπολίτες του, μὲ τοὺς συνανθρώπους του, κάθε στιγμή. Ἀπευθύνεται «Τὸ Ἐμμελὲς»  πρὸς ὅσους αἰσθάνονται τὴν ἀνάγκη τοῦ διαλόγου , τῆς ἀνταλλαγῆς ἀπόψεων, τῆς συζητήσεως. Ὅσοι παίζοντας στὸ διαδίκτυο μᾶς συναντήσουν, διαβάσουν κάτι, προβληματιστοῦν γιὰ κάτι ἄλλο, ἔχουν κάτι νὰ συμπληρώσουν, νὰ προσθέσουν, τοὺς προσφέρουμε τὴν ἄνεση τῆς ἐκφράσεώς τους, ἰδιαίτερα μετὰ τὴν πλήρη ἐξαχρείωση τοῦ τύπου, περισσότερο τὴν τελευταία διετία στὴν Ἑλλάδα. Χαρά μας εἶναι ὁ διάλογος αὐτός, ο ἤρεμος καὶ δημιουργικὸς διάλογος , γιὰ τὰ τόσα ποὺ μᾶς ἀπασχολοῦν, τὰ σοβαρά καὶ τὰ ἀμελητέα, τὰ πιὸ ὄμορφα ἴσως, ἂν καὶ αὐτὰ εἶναι ἐλάχιστα πλέον. Αὐτὴ εἶναι ἡ ἰσηγορία , ἡ δημιουργικὴ πλευρὰ τῆς νέας τεχνολογίας, ἀρκετὰ πειστικὴ πλέον, ὅπως ἔδειχνε καὶ πρὸ δεκαετίας, ὅταν ξεκίνησε «Τὸ Ἐμμελές», ἂν καὶ διστακτικὰ τότε· σήμερα ἡ ψηφιακὴ τεχνολογία ἀποτελεῖ τὸ ἐφαλτήριο τῆς ἀπελευθερώσεως τῶν λαῶν, ὅπως ἀποδεικνύεται καθημερινά, ὅπως τὸ ζήσαμε καὶ τὸ ζοῦμε μὲ τοὺς «Ἀγανακτισμένους».

Ἐμεῖς ξεκινήσαμε μὲ ἐλάχιστα, μὲ μιὰ μικρὴ σελίδα στὸ διαδίκτυο, τολμηρὸ ἐγχείρημα τότε· ἐλπίδα μας ἦταν, ἡ ἀνταπόκριση, διάλογος. Πιστεύαμε ὅτι ἡ νέα τεχνολογία έχει τὸ μεγάλο πλεονέκτημα, τν ἄμεσο και ζωντανὸ διάλογο · μὲ ἕνα κλίκ καὶ ἀνοίγεις τὴν σελίδα, μὲ ἕνα ἄλλο στέλνεις τὴν ἄποψή σου, τὴν διαβάζει ὁ ἄλλος. Ἐλάχιστα μέσα χρειάζονται. Τότε ἦταν ὑποχρεωτικὴ ἡ χρήση, λόγῳ τεχνολογίας, τοῦ μονοτονικοῦ συστήματος· σήμερα γενικεύεται ἡ ἐπιστροφὴ στὸ πολυτονικὸ, ἐπειδὴ ὅλοι σχεδὸν κατάλαβαν ὅτι ἡ κατάργησή του ἀπέβλεπε ἀπ’ τὴν ἀρχὴ στὸν ἀφελληνισμό μας. Τὴν ἀνάταση τοῦ γένους προοιωνίζουν οἱ ἀντιδράσεις, ἡ ἐκμάθηση καὶ γραφὴ σὲ πολυτονικό, διότι ἡ προφορά του, ὁλοζώντανη στὸν προφορικὸ λόγο πάντοτε, ὁδηγεῖ στὸν ἐλεύθερο πολίτη.

"Τὸ "Ἐμμελές" , καθημερινὴ ἐφημερίδα πολιτικοῦ σχολιασμοῦ , κυκλοφορεῖ ἀπ’ τὴν Δευτέρα ἕως καὶ τὴν Παρασκευή.
Τὸ Σαββατοκύριακο εἶναι δικό σας.