Ἐκτόξευση εὐρωπαϊκοῦ τηλεσκοπίου Γαῖα

Ἡ ἐκτόξευση τοῦ εὐρωπαϊκοῦ τηλεσκοπίου Γαῖα, ἔγινε ἐπιτυχῶς ἀπ’ τὴν Κουροὺ τῆς Γουιάνης, μὲ ρωσικὸ πύραυλο Σογιούζ∙ τὸ δύο τόνων τηλεσκόπιο εἶναι προϊὸν τῆς τελευταίας εὐρωπαϊκῆς τεχνολογίας καὶ τίθεται σὲ τροχιὰ ἑνάμισυ ἑκατομμύριο χιλιόμετρα ἀπ’ τὴν Γῆ, ἐνῶ ἡ ὀθόνη του ἔχει διάμετρο τριάμισυ μέτρα. Ἀποστολή του εἶναι ἡ πλήρης χαρτογράφηση τοῦ ἡλιακοῦ μας συστήματος, ἀλλὰ καὶ τοῦ Γαλαξίου μας, σὲ συνθῆκες ἀπολύτου κενοῦ, γιὰ τὴν ἀξιολόγηση τοῦ τρόπου γεννήσεώς τους καὶ λειτουργίας τους∙ τὸ τηλεσκόπιο συμπληρώνει τοὺς παλαιότερους δορυφόρους μὲ ἱστορικὰ ὀνόματα, Ἐρατοσθένης, Ἵππαρχος, Γαλιλαῖος, Κοπέρνικος, καὶ μικρὰ τηλεσκόπια γιὰ τὴν μελέτη τοῦ διαστήματος, ἀλλὰ εἶναι ἕνα τεράστιο ἅλμα σὲ σύγκριση μὲ αὐτά. Ἡ χρήση πυραύλου Σογιοὺζ δείχνει τὸ βάθος τῆς συνεργασίας μὲ τὴν Ρωσία.

Εὐρωσυμβούλιο μὲ ἐλπίδες

Τὸ Εὐρωσυμβούλιο μετέφερε τὴν ἐλπίδα καὶ τὴν αἰσιοδοξία στοὺς Εὐρωπαίους γιὰ τὴν ἀνάκαμψη τῆς οἰκονομίας καὶ τὴν διεύρυνση τῆς πολιτικῆς συνοχῆς∙ ἡ Ἀγκέλα Μέρκελ δίδει τὸν τόνο, μὲ τὴν στροφὴ τῆς Γερμανίας πρὸς ἐπεκτατικὴ πολιτικὴ καὶ τὴν δέσμευσή της γιὰ τὴν πολιτικὴ ἑνοποίηση τῆς Εὐρωζώνης, ἐνῶ προωθοῦνται ἡ τραπεζικὴ ἕνωση καὶ ἡ εὐρωπαϊκὴ ἄμυνα. Ὁ Ἀντώνης Σαμαρᾶς διαβεβαίωσε τοὺς πάντες, ὅτι, «ἡ Ἑλλάδα ἀρχίζει τὴν προεδρία τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως μὲ θετικὲς ἐπιδόσεις, πρωτογενὲς πλεόνασμα καὶ ἐπικείμενη ὰνάκαμψη. Θὰ εἶναι μία προεδρία ἐλπίδας, ἐλπίδα γιὰ περισσότερη καὶ καλύτερη Εὐρώπη». Ἤδη ἡ Εὐρωπαϊκὴ Κεντρικὴ Τράπεζα διέθεσε 55 δις εὐρώ, γιὰ ἐνίσχυση τῆς ρευστότητος τῶν ἐμπορικῶν τραπεζῶν, ἐνῶ δὲν ἀποκλείεται ἡ καθιέρωση ἀρνητικῶν ἐπιτοκίων γιὰ τὴν ἀποτελεσματικώτερη χρηματοδότηση τῶν μιοκφρομεσαίων ἐπιχειρήσεων οἱ ὁποῖες ἀποτελοῦν τὴν ραχοκοκκαλιὰ τῆς εὐρωπαϊκῆς οἰκονομίας. Ἀντιδράσεις δὲν ὑπάρχουν, καθὼς καὶ ἡ τρόικα μᾶλλον ἀποβάλλεται κακὴν κακῶς.

Βουλή, τελευταῖα μέτρα

Τὰ τελευταῖα καὶ ἄκρως ἐπείγοντα νομοσχέδια, γιὰ τὰ ἀκίνητα, τοὺς πλειστηριασμοὺς καὶ τὴν κεφαλαιαγορά, ψηφίζει ἡ Βουλή, σὲ ἀρκετὰ ἤπιο κλίμα, μὲ τὶς ἀντιδράσεις τῆς ἀντιπολιτεύσεως, μᾶλλον γιὰ τὴν τιμὴ τῶν ὅπλων∙ οἱ ρυθμίσεις ἔγιναν, χωρὶς τὴν ἔγκριση τῆς τρόϊκας, ἀλλὰ μὲ μεγάλο ἐπιχείρημα τῆς Ἑλλάδος τὴν ἐπανεκκίνηση τῆς οἰκονομίας καὶ τὸ πρωτογενὲς πλεόνασμα. Ἡ κοινὴ γνώμη δέχθηκε μὲ ἱκανοποίηση τὶς ρυθμίσεις, καθὼς ἀκόμη καὶ ἡ διαπλοκὴ ἀναγνώρισε τὴν σθεναρὴ στάση τῆς ἑλληνικῆς κυβερνήσεως ἀπέναντι στοὺς ἀνάλγητους ἐκπροσώπους τῶν δανειστῶν∙ τὸ βέβαιο εἶναι ἕνα, γιὰ πρώτη φορὰ ἀναχώρησαν οἱ ἐκπρόσωποι καὶ τὸ Γιούρογκρουπ ἐνέκρινε τὴν δόση, ἀποδεχόμενο τὴν ἑλληνικὴ ἐπιχειρηματολογία. Ἀπὸ τὴν ἄλλη, ἡ κίνηση στὴν ἀγορὰ εἶναι αἰσθητὰ καλύτερη ἀπ’ τὶς προηγούμενες χρονιὲς κι εἶναι ἡ πρώτη φορά, μετὰ ἀπὸ τέσσερα χρόνια, ποὺ βλέπεις γυναῖκες μὲ ψώνια στὰ χέρια. Λιγώτερα φυσικὰ ἀπὸ παλιά, ἀλλὰ κάτι ἀγοράζουν.

Πάταξη ὑπεροψίας καὶ μέθης

Στὴν πάταξη τῆς ὑπεροψίας καὶ τῆς μέθης ὅσων προβαίνουν στὴν κατάχρηση τῶν δικαιωμάτων τους, κληρονμιὰ ἀπὸ ἄσκηση τῆς ἐξουσίας, ἢ ἀλλιῶς δὲν ἔχουν τὸ ἁρμόζον πολιτικὸ ἦθος, προχώρησε ὁ πρωθυπουργός∙ ἔδωσε ἐντολὴ στὸν ὑπουργὸ Δικακιοσύνης νὰ ἐτοιμάσει εἰδικὸ νόμο, μὲ τὸν ὁποῖο θὰ προβλέπεται ἡ ἀφαίρεση τῶν προνομίων ποὺ παρέχονται ἀπ’ τὴν ἄσκηση τῆς βουλευτικῆς θητείας, ὅταν ὑποπέσουν σὲ ἀδικήματα ἀπάτης καὶ τὰ παρεμφερῆ. Ὁ γόνος τῆς μεγάλης οἰκογενείας κάνει καὶ κάτι καλό, μὲ τὴν προκλητικὴ παρανομία του, δίδει τὸ παράδειγμα, ὥστε κανεὶς ἄλλος νὰ μὴν ἀποτολμήσει παρόμοια γελοιότητα∙ ὅταν ὁ λαὸς καὶ ἡ πολιτεία σὲ ἔχει τιμήσει τόσο πολύ, εἶναι τουλάχιστον γελοῖο πρᾶγμα ἡ πρόκληση.

Πλειστηριασμοί, διέξοδος

Ἡ ρύθμιση γιὰ τὴν προστασία τῶν κατωτέρων εἰσοδημάτων κατὰ τὴν ἀναστολὴ τῶν πλειστηριασμῶν θεωρεῖται ἱκανοποιητική∙ προστατεύονται ὅσοι πληροῦν τὶς προϋποθέσεις, μέχρι, δάνειο, 200000 εὐρώ, εἰσόδημα, 35000, συνολικὴ ἀκίνητη περιουσία, 270000, καὶ καταθέσεις, 15000. Ἡ ἀντιπολίτευση δέχθηκε μὲ ἀνοχὴ τὴν ρύθμιση, πέραν τῶν ἐπικρίσεων γιὰ τὴν τιμὴ τῶν ὅπλων∙ μᾶλλον ἡ ψήφισή του στὴ Βουλὴ δὲν θὰ εἶναι εὔκολη. Ἡ πολιτικὴ διάσταση ἔχει ἰδιαίτερη σημασία∙ ἡ κυβέρνηση τόλμησε τὴν σκληρὴ διαπραγμάτευση καὶ δὲν ὑποχώρησε στὶς πιέσεις τῆς τρόϊκας, καὶ κέρδισε. Ἡ ψήφιση τοῦ προϋπολογισμοῦ, ἡ φορολογία ἀκινήτων, οἱ πλειστηριασμοί, ρυθμίστηκαν μὲ ἐντολὴ τοῦ πρωθυπουργοῦ καὶ παρὰ τὶς ὰντιρρήσεις τῶν τροϊκανῶν∙ ἂν ἀπ’ τὸ 2010 διαπραγματευόμασταν θὰ ἀποφεύγαμε τὴν κρίση.

Κρατερὸν σάκος ἀμφοτέροισι

Ὁ Σόλων στὰ ποιήματά του ὑπογράμμισε τὸν σκοπό του∙ ἀπέβλεπε στὴν σταδιακὴ προσαρμογὴ τοῦ λαοῦ πρὸς τὶς μεταρρυθμίσεις του. «Ἐπισημαίνεται δ’ αὐτὸς αὐτῷ τὴν ἀξίωσιν οὕτως»∙ ἐπισημαίνει ἔτσι τὸν σκοπό του. «Δήμῳ μὲν γὰρ ἔδωκα τόσον κράτος, ὅσον ἐπαρκεῖ/»∙ στὸ λαὸ ἔδωσα τόση ἐξουσία, ὅση ἀρκεῖ. «Τιμῆς οὔτ’ ἀφελών, οὔτ’ ἐπορεξάμενος/»∙ χωρὶς νὰ τοῦ ἀφαιρέσω τὰ δικαιώματά του, οὔτε νὰ τοῦ ἀνοίξω τὴν ὄρεξη. «Οἳ δ’ εἶχον δύναμιν καὶ χρήμασιν ἦσαν ἀγητοί/»∙ ὅσοι εἶχαν δύναμη καὶ πλοῦτο ἦταν ἀξιαγάπητοι. «Καὶ τοῖς ἐφρασάμην μηδὲν ἀεικὲς ἔχειν/»∙ σὲ αὐτοὺς εἶπα νὰ μὴν συμπεριφέρονται ἀπρεπῶς. «Ἔστην δ’ ἀμφιβαλὼν κρατερὸν σάκος ἀμφοτέροισι/»∙ κι ἔβαλα ἀνάμεσά τους μιὰ δυνατὴ ἀσπίδα. «Νικᾶν δ’ οὐκ εἴασ’ οὐδετέρους ἀδίκως/»∙ καὶ δὲν ἄφησα κανέναν ἄδικα νὰ νικάει τὸν ἄλλον. Εἶχε καθιερώσει τὴν ἰσορροπία μὲ τὴν συμμετοχὴ τῶν θητῶν στὰ δικαστήρια, ἀλλὰ δὲν ἠδυνήθη ἀποτρέψαι τὸν Πεισίστρατο.

Ἀτμομηχανὴ τῆς Εὐρωζώνης

Τὴν ἔμφαση τῆς γερμανικῆς πολιτικῆς γιὰ τὴν ὅσο γίνεται πιὸ ἀποδοτικὴ λετουργία τοῦ γαλλογερμανικοῦ ἄξονος, ὑπογράμμισε ἡ Ἀγκέλα Μέρκελ, μετὰ τὴν προχθεσινὴ συνάντησή της μὲ τὸν Φρανσουὰ Ὁλλὰντ στὸ Παρίσι∙ ἡ καγκελάριος συναντήθηκε μὲ τὸν Γάλλο πρόεδρο μετὰ τὴν ἐκλογή της, γιὰ τρίτη φορὰ στὴν καγκελαρία, μὲ σκοπὸ καταδεῖξαι ὅτι θέτει ὡς κορυφαία προτεραιότητά της τὴν διατήρηση τῆς πλήρους ταυτίσεως τῶν θέσεων μὲ τὴν Γαλλία, γιὰ τὴν ἀνάκαμψη τῆς Εὐρωζώνης, ἐνῶ ὑποσχέθηκε ὅτι ἡ Εὐρώπη ἔχει τὶς δυνατότητες νὰ γίνει ἡ πιὸ ἰσχυρὴ ἤπειρος στὸν κόσμο. Οἱ δύο ἡγέτες συμφώνησαν γιὰ κοινὴ συνεδρίαση τοῦ Ὑπουργικοῦ τους Συμβουλίου στὶς 19 Φεβρουαρίου, ἀλλὰ καὶ γιὰ ἑνιαία στάση τρέχον Εὐρωσυμβούλιο∙ τὸ Βερολίνο ἐνδιαφέρεται πρωτίστως γιὰ τὴν ἀνάκαμψη τῆς γαλλικῆς οἰκονομίας, καθὼς διαπιστώνει ὅτι εἶναι γεγονὸς ἡ ἐπανεκκίνησή της στὶς νότιες χῶρες καὶ ἐπιλέγει τὴν ἀλληλεγγύη του πρὸς τοὺς ἑταίρους.

Ἐνδείξεις καλῆς πορείας

Ἡ ἀπόφαση τοῦ Ὁμποσπονδιακοῦ Ἀποθεματικοῦ Ταμείου, γιὰ διευκόλυνση τῆς ρευστότητος στὴν ἀμερικανικὴ οἰκονομία, καὶ τῆς Εὐρωζώνης, γιὰ ἄσκηση ἀναπτυξιακῆς πολιτικῆς, θεωρήθηκαν ὡς καλοὶ οἰωνοὶ ἀπ’ τοὺς οἰκονομικοὺς κύκλους, ἐνῶ ἡ συμφωνία γιὰ τὸν ὁμοσπονδιακὸ προϋπολογισμό στὸ Κογκρέσσο, κρίθηκε ὡς τερματισμὸς τῆς ἀναμετρήσεώς του μὲ τὸν Λευκὸ Οἶκο∙ πολλοὶ ἐλπίζουν ὅτι αὐτὸ ἀποτελεῖ τὴν ἀφετηρία, γιὰ τὴν λήψη καὶ ἄλλων μέτρων ἀναπτυξιακῆς πολιτικῆς στὶς Ἡνωμένες Πολιτεῖες. Στὴν Εὐρώπη θεωροῦν δεδομένη τὴν ἀπαλλαγὴ τῶν νοτίων χωρῶν της ἀπ’ τὸ Μνημόνιο, μετὰ καὶ τὴν ἔκθεση τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Κοινοβουλίου, στὴν ὁποία ἐπισημαίνονται ἡ ἐμμονὴ τῆς τρόϊκας στὴν λιτότητα καὶ ἡ παντελὴς ἀδυναμία της διακρίνειν ἔστω τὶς κοινωνικὲς ἐπιπτώσεις τῆς πολιτικῆς της∙ ἡ ἐκ τῶν ὑστέρων ἀναγνώριση τοῦ λάθους του ἀπ’ τὸ Διεθνὲς Νομισματικὸ Ταμεῖο χαρακτηρίζεται ὡς τουλάχιστον προσβλητικὴ διατύπωση, διότι δείχνει ὅτι ἀγνοεῖται ἡ ἀνθρώπινη πλευρὰ τοῦ προβλήματος, ζωντανοὺς ἀνθρώπους ἀφορᾶ.

Ἔντονα ἀνοδικὲς τάσεις

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν ἔντονα ἀνοδικὲς τάσεις παγκοσμίως καὶ μόνο στὴν Σαγκάη καὶ τὸ Χὸνγκ Κὸνγκ παρατηρήθηκε ὑποχώρηση∙ τὸ εὐρὼ ὑποχώρησε στὰ 1,3667 δολλάρια, ἀλλὰ βελτιώθηκε στὰ 142, 4870 γιέν, ἐνῶ ἔπεσε ὁ χρυσός, 1205,25, καὶ ἀνατιμήθηκε τὸ πετρέλαιο, 110,08. Οἱ προοπτικὲς στροφῆς πρὸς τὴν ἀναπτυξιακὴ πολιτικὴ στὴν Εὐρωζώνη καὶ ἡ χαλάρωση τῆς νομισματικῆς πολιτικῆς στὶς Ἡνωμένες Πολιτεῖες, μὲ τὴν ἀπόφαση τοῦ Ὁμοσπονδιακοῦ Ἀποθεματικοῦ Ταμείου, γιὰ περιορισμὸ στὴν ἀγορὰ ὁμολόγων, θεωρήθηκαν εὐνοϊκοὶ παράγοντες ἀπ’ τοὺς ἐπενδυτές∙ στὴν Ἀμερικὴ θεωροῦν δειλὸ τὸ βῆμα, ἀλλὰ πολλοὶ ἐλπίζουν ὅτι θὰ προχωρήσει σὲ περισσότερα μέτρα ἡ Τζάνετ Γιέλεν, μόλις ἀναλάβει πρόεδρος τῆς FED. Στὴν ἀγορά, ἡ προτίμηση τῆς Βραζιλίας γιὰ τὰ σουηδικὰ μαχητικὰ Gripen, ἀντὶ τῶν γαλλικῶν Rafale, προκάλεσε ἀρνητικὲς ἐπιπτώσεις στὴν Εὐρωζώνη∙ ἡ ἐπένδυση ἀνέρχεται σὲ 3,6 δις εὐρώ, ἀλλὰ προσέφερε ἡ Σουηδία, μεταφορὰ τεχνολογίας καὶ χαμηλότερα, τιμὴ καὶ κόστος συντηρήσεως.

Τουρκία, ὀξύτητα Ἐρντογὰν

Ὁ Τοῦρκος πρωθυπουργὸς κατέφυγε στὴν ὀξύτητα, ὡς ἀπάντηση στὴ σύλληψη τῶν γιῶν ὑπουργῶν του γιὰ διαφθορά, ἀποδίδοντάς την σὲ ὑπονόμευση τῆς κυβερνήσεως ἀπὸ ὰνθρώπους τοῦ ἰμάμη Φεντουλὰχ Γκιουλέν∙ ἡ παρέμβαση τοῦ Ταχὶπ Ἐρντογὰν σημαίνει, ὅτι δὲν παραιτοῦνται οἱ τέσσερες ὑπουργοὶ πατέρες τῶν συλληφθέντων, Ἐσωτερικῶν, Οἰκονομίας, Περιβάλλοντος, Εὐρωπαϊκῶν Ὑποθέσεων, ὁπότε τὸ πολιτικὸ πρόβλημα γίνεται χειρότερο. Οἱ συλλήψεις εἶναι 52, μεταξὺ τῶν ὁποίων καὶ μεγαλοεργολάβοι, καὶ ἡ κοινὴ γνώμη εἶναι ἀνάστατη, ἐνῶ οἱ ἀνακριτὲς ζήτησαν τὴν ἄρση τῆς βουλευτικῆς ἀσυλίας τῶν τεσσάρων ὑπουργῶν καὶ ὁ πρωρυπουργὸς γίνεται δεκτὸς ἀπ’ τὸν Πρόεδρο τῆς Δημοκρατίας, ἀλλὰ καὶ ἐτέθησαν σὲ διαθεσιμότητα πολλοὶ περιφερειάρχες∙ τὸ σκάνδαλο φαίνεται πολυδαίδαλο καὶ ὅτι καλύπτει πολλὰ δημόσια ἔργα τῆς χώρας, ἐνῶ ἐπεκτείνεται ὁ ἀρνητικὸς ἀντίκτυπος στὸ ἐξωτερικό.

Διαμαρτυρία Ἀναστασιάδη

Ὁ πρόεδρος τῆς Κύπρου μίλησε τηλεφωνικὰ μὲ τὸν Γενικὸ Γραμματέα τοῦ ΟΗΕ καὶ τοῦ ἐξέθεσε τὴν συστηματικὴ κωλυσιεργεία τῆς Ἄγκυρας στὸν διακοινοτικὸ διάλογο, ἐνῶ τοῦ ἐξήγησε καὶ τὴν ἄκρως μεροληπτικὴ στάση τοῦ διαμεσολαβητοῦ τοῦ ὀργανισμοῦ∙ ὁ Μπὰν Κιμοὺν ἐπιφυλάχθηκε νὰ ἀπαντήσει, ἐνῶ ἡ Λευκωσία ὑπέβαλε καὶ ἀναλυτικὸ γραπτὸ ὑπόμνημα γιὰ τὸ θέμα. Τὸ Κυπριακὸ βρίσκεται σὲ λεπτὴ φάση, μὲ τὴν ἐπανέναρξη τοῦ διαλόγου χωρὶς ὅμως οὐσιαστικὴ πρόοδο∙ οἱ Τουρκοκύπριοι πιέζουν πρὸς τὴν κατεύθυνση τῆς ἐπιλύσεως τῆς διαφορᾶς καὶ τῆς ἐπανενοποιήσεως τῆς μεγαλονήσου, ἀλλὰ ἀντιδρᾶ ἡ Ἄγκυρα, διότι μὲ τὰ προβλήματά του ὁ Ἐτσεβὶτ στρέφεται στὸν ἐθνικισμό. Ἡ Κύπρος, ἕναν χρόνο μὲ Μνημόνιο, ἔχει ἐπιτύχει σημαντικὰ βήματα καὶ ἀναγνωρίζεται ἀπ’ τὴν Εὐρώπη ἡ πρόοδος, ἐνῶ ἀποκατέστησε τὴν ἀξιοπιστία της.

O διάλογος

Ὁ τύπος στὴν ἐποχή μας, ἔντυπος καὶ ἠλεκτρονικός, ἔχει πάρει ἄλλη μορφὴ στὰ μέσα μαζικὴς ἐπικοινωνίας, μὲ τὰ μεγάλα συμφέροντα, ἀποπνικτικά. Ἡ ψηφιακὴ ἐπανάσταση , ὅμως, καὶ τὸ διαδίκτυο προσφέρουν τὸ κάτι ἄλλο: τὴν δυνατότητα τοῦ πολίτου νὰ χρησιμοποιεῖ τὴ νέα τεχνολογία καὶ νὰ ἔρχεται σὲ ἄμεση ἐπαφὴ μὲ ἄλλους, μὲ τοὺς συμπολίτες του, μὲ τοὺς συνανθρώπους του, κάθε στιγμή. Ἀπευθύνεται «Τὸ Ἐμμελὲς»  πρὸς ὅσους αἰσθάνονται τὴν ἀνάγκη τοῦ διαλόγου , τῆς ἀνταλλαγῆς ἀπόψεων, τῆς συζητήσεως. Ὅσοι παίζοντας στὸ διαδίκτυο μᾶς συναντήσουν, διαβάσουν κάτι, προβληματιστοῦν γιὰ κάτι ἄλλο, ἔχουν κάτι νὰ συμπληρώσουν, νὰ προσθέσουν, τοὺς προσφέρουμε τὴν ἄνεση τῆς ἐκφράσεώς τους, ἰδιαίτερα μετὰ τὴν πλήρη ἐξαχρείωση τοῦ τύπου, περισσότερο τὴν τελευταία διετία στὴν Ἑλλάδα. Χαρά μας εἶναι ὁ διάλογος αὐτός, ο ἤρεμος καὶ δημιουργικὸς διάλογος , γιὰ τὰ τόσα ποὺ μᾶς ἀπασχολοῦν, τὰ σοβαρά καὶ τὰ ἀμελητέα, τὰ πιὸ ὄμορφα ἴσως, ἂν καὶ αὐτὰ εἶναι ἐλάχιστα πλέον. Αὐτὴ εἶναι ἡ ἰσηγορία , ἡ δημιουργικὴ πλευρὰ τῆς νέας τεχνολογίας, ἀρκετὰ πειστικὴ πλέον, ὅπως ἔδειχνε καὶ πρὸ δεκαετίας, ὅταν ξεκίνησε «Τὸ Ἐμμελές», ἂν καὶ διστακτικὰ τότε· σήμερα ἡ ψηφιακὴ τεχνολογία ἀποτελεῖ τὸ ἐφαλτήριο τῆς ἀπελευθερώσεως τῶν λαῶν, ὅπως ἀποδεικνύεται καθημερινά, ὅπως τὸ ζήσαμε καὶ τὸ ζοῦμε μὲ τοὺς «Ἀγανακτισμένους».

Ἐμεῖς ξεκινήσαμε μὲ ἐλάχιστα, μὲ μιὰ μικρὴ σελίδα στὸ διαδίκτυο, τολμηρὸ ἐγχείρημα τότε· ἐλπίδα μας ἦταν, ἡ ἀνταπόκριση, διάλογος. Πιστεύαμε ὅτι ἡ νέα τεχνολογία έχει τὸ μεγάλο πλεονέκτημα, τν ἄμεσο και ζωντανὸ διάλογο · μὲ ἕνα κλίκ καὶ ἀνοίγεις τὴν σελίδα, μὲ ἕνα ἄλλο στέλνεις τὴν ἄποψή σου, τὴν διαβάζει ὁ ἄλλος. Ἐλάχιστα μέσα χρειάζονται. Τότε ἦταν ὑποχρεωτικὴ ἡ χρήση, λόγῳ τεχνολογίας, τοῦ μονοτονικοῦ συστήματος· σήμερα γενικεύεται ἡ ἐπιστροφὴ στὸ πολυτονικὸ, ἐπειδὴ ὅλοι σχεδὸν κατάλαβαν ὅτι ἡ κατάργησή του ἀπέβλεπε ἀπ’ τὴν ἀρχὴ στὸν ἀφελληνισμό μας. Τὴν ἀνάταση τοῦ γένους προοιωνίζουν οἱ ἀντιδράσεις, ἡ ἐκμάθηση καὶ γραφὴ σὲ πολυτονικό, διότι ἡ προφορά του, ὁλοζώντανη στὸν προφορικὸ λόγο πάντοτε, ὁδηγεῖ στὸν ἐλεύθερο πολίτη.

"Τὸ "Ἐμμελές" , καθημερινὴ ἐφημερίδα πολιτικοῦ σχολιασμοῦ , κυκλοφορεῖ ἀπ’ τὴν Δευτέρα ἕως καὶ τὴν Παρασκευή.
Τὸ Σαββατοκύριακο εἶναι δικό σας.