Περίεργη ἡ συγκυρία ἀποδράσεως Ξηροῦ

Ἡ συγκυρία τῆς ἀποδράσεως τοῦ Χριστόδουλου Ξηροῦ εἶναι πολὺ περίεργη, καθὼς τὸ ὅλο σκηνικὸ δὲν πείθει γιὰ αἰφνίδια ἐνέργεια, ἔστω μερικῶν προσυνεννοημένων ἀνθρώπων∙ ὁ πατέρας του, λαλίστατος στὶς τηλεοράσεις καὶ οὐδόλως στεναχωρημένος, οὔτε πειστικὸς στὴν ἔκκλησή του γιὰ ἐπιστροφή∙ οἱ γνωστοὶ γιὰ τὶς διασυνδέσεις τους μὲ τοὺς τρομοκράτες δικηγόροι -ἂν καὶ ἔλειπε ὁ πρύταννίς των, διότι ἐξηφανίσθη ἀπὸ προσώπου γῆς μετὰ τῆς θυγατρός, μᾶλλον λόγῳ τῶν ἐν «φωτογραφίᾳ» διασυνδέσεών του μὲ τὸν μεγαλοπράκτορα τῶν ἐξοπλισμῶν-μαχητικοὶ ὑπὲρ τῶν δικαιωμάτων τῶν τρομοκρατῶν, ἐνῶ ξεχνοῦν τὰ θύματα καὶ τὰ ὀρφανα. Μᾶλλον κάτι ἄλλο τρέχει, παρὰ τὴν δριμύτατη ἀνακοίνωση τοῦ Σταίητ Ντηπάρτμεντ. Ἡ Ἑλλὰς ὅμως ἐπιβεβαίωσε τὴν εἰκόνα τῆς εἰρηνικῆς καὶ φιλόξενης χώρας, στὶς τελετὲς γιὰ τὴν εὐρωπαϊκὴ προεδρία.

Κρίση, δεδομένο τέλος της

Τὸ τέλος τῆς ὑφέσεως στὴν Ἑλλάδα θεωρήθηκε δεδομένο ἀπ’ τὸ Κολλέγιο τῶν Ἐπιτρόπων, ὅπως ἀποφάνθηκε ὁ Μανουὲλ Μπαρόζο, ὁ ὁποῖος ἀπέδωσε φόρο τιμῆς στὸν ἑλληνικὸ λαὸ γιὰ τὶς θυσίες του, ἐνῶ ὁ πρωθυπουργὸς προεξόφλησε τὴν ἔξοδο τῆς χώρας στὶς ἀγορές, ἀφοῦ ἤδη τὰ ἐπιτόκια εἶναι χαμηλότερα ἀπὸ ἐκεῖνα πρὸ τετραετίας∙ οἱ τελετὲς ἦταν προσφορὰ στὸν λαὸ γιὰ τὴν ἀνακούφισή του καὶ τὶς ἐλπίδες του, μετὰ τὴν τετραετία τῆς καταθλίψεως καὶ τὴν πρωτοφανῆ ταλαιπωρία του. Τοὺς στόχους τῆς ἑλληνικῆς προεδρίας ἀνέπτυξε ὁ Ἀντώνης Σαμαρᾶς: ἀνάπτυξη στὴν Εὐρωζώνη καὶ σὲ κάθε χώρα καὶ καταπολέμηση τῆς ἀνεργίας, διεύρυνση τοῦ αἰσθήματος ἀσφαλείας καὶ συντονισμὸς στὴν μεταναστευτικὴ πολιτική, ἐμβάθυνση τῆς κοινοτικῆς συνοχῆς καὶ τῆς δημοκρατίας καὶ κατοχύρωση τῆς ἑνιαίας θαλασσίας πολιτικῆς. Στὸ Ζάππειο ἔγινε ἡ συνεδρίαση τοῦ Κολλεγίου τῶν Ἐπιτρόπων καὶ τοῦ Ὑπουργικοῦ Συμβουλίου καὶ στὸ Μέγαρο Μουσικῆς ἡ ἐπίσημη τελετή.

Αἰσιοδοξία γιὰ οἰκονομία

Ἡ αἰσιοδοξία τῶν Ἀθηνῶν καὶ τῶν Βρυξελλῶν γιὰ τὴν ἀνοδικὴ πορεία τῆς ἑλληνικῆς οἰκονομίας θεμελιώνεται σὲ συγκεκριμένα στοιχεῖα, τὰ ὁποῖα καὶ ἀνέφερε ὁ πρωθυπουργὸς στὶς ὁμιλίες του∙ αὐτὰ εἶναι, τὸ πρωτογενὲς πλεόνασμα καὶ ἡ αὔξηση τῶν δημοσίων ἐσόδων πέραν τοῦ προγράμματος τῆς τρόικα, ἡ μείωση τῆς ὑφέσεως σχεδὸν στὸ μηδὲν ἀπὸ 7% περίπου πέρυσι, ἡ ὑποχώρηση τῶν ἐπιτοκίων, ἡ αὔξηση τοῦ τουρισμοῦ στὰ 18,5 ἑκατομμύρια, μὲ ἔσοδα 13 δις εὐρώ, ἡ μαζικὴ εἰσροὴ ἐπενδύσεων καὶ ἡ ἁλματώδης ἄνοδος στὸ Χρηματιστήριο τὶς τελευταῖες μέρες. Ἡ ἀποκατάσταση τῆς ἐμπιστοσύνης τῶν ἀγορῶν καὶ τῶν ἐπενδυτῶν εἶναι τὸ κύριο χαρακτηριστικό, ἀλλὰ καὶ τὰ εὐμενῆ σχόλια τοῦ μεγαλυτέρου μέρους τοῦ διεθνοῦς τύπου, μὲ τὴν ἐξαίρεση ἐλαχίστων ὀργάνων τῶν κερδοσκοπικῶν κεφαλαίων, οἱ ὁποῖοι ὅμως ὁμολογοῦν, ἐμμέσως πλὴν σαφῶς, ὅτι δὲν παραιτοῦνται ἀπ’ τὸ σχέδιό τους τῆς χρεωκοπίας τῆς Ἑλλάδος καὶ διαλύσεως τῆς Εὐρωζώνης.

Ὕποπτες δηλώσεις δικηγόρου

Ὁ συνήγορος τοῦ ἀποδράσαντος τρομοκράτου παρενέβη καὶ χαρακτήρισε δικαιολογημένη τὴν ἀπόδρασή του, διότι δείχνει αὐτὴ συνέπεια μὲ τὴν προηγούμενη δράση του καὶ τὶς ἐπαναστατικές του ἀρχές∙ φοβισμένος ψέλλιζε τὰ λόγια του ὁ δικηγόρος –τρόφιμος τῆς διαπλοκῆς καὶ ἐμφανῶς ὄργανο τῶν ἀτλαντικῶν κυκλωμάτων στὸ περιβάλλον ἐκεῖνο-, δίδοντας τὴν ἐντύπωση ὅτι ἐκτελεῖ κάποια ἐντολή. Ἀλλὰ πρόσθεσε ὅτι δὲν ἔχει ἐπικοινωνήσει μαζί του, ἑπομένως ἀπὸ ποῦ πῆρε τὴν ἐντολὴ γιὰ τὶς δηλώσεις αὐτές, ὅταν ὁ τρομοκράτης εἶχε δεσμευθεῖ ὅτι θὰ τηρήσει τοὺς ὅρους τῆς ἀδείας∙ ὅσο γιὰ τὶς ἐπαναστατικές του ἀρχές, πέραν τῶν ἄλλων γιὰ τὶς ἐξαρτήσεις τῆς τρομοκρατικῆς ὀργανώσεως, ἔχει ἐκτελέσει καὶ ἀθώους ἀνθρώπους ποὺ βρίσκονται στὸ ἐπικίνδυνο σημεῖο.

Συνέπειες πρώτου Μνημονίου

Τὶς συνέπειες τοῦ πρώτου Μνημονίου ὑπογράμμισε ὁ ὑπουργὸς Οἰκονομικῶν, σὲ προχθεσινὴ συνέντευξή του, ὡς ἀπάν τηση στὴν κριτικὴ ποὺ τοῦ γίνεται∙ ὁ ὑπουργὸς ἀπαρίθμησε τὰ λάθη τῆς τότε κυβερνήσεως, δὲν μελέτησε τοὺς ὅρους τοῦ Μνημονίου καὶ φυσικὰ δὲν διαπραγματεύθηκε μὲ τὴν τρόικα, παρὰ ἄποδέχθηκε τὶς ἐντολές της∙ ἐφάρμοσε μόνο τὶς περικοπὲς μισθῶν καὶ συντάξεων, ἀλλὰ ἄφησε ἄθικτες τὶς δαπάνες τοῦ δημοσίου, δηλαδὴ ἀνέγκιχτο τὸ τεράστιο καὶ πολυδάπανο κράτος∙ σταμάτησε ἀμέσως ὅλα τὰ δημόσια ἔργα καὶ τὴν χρηματοδότηση τῆς ἀγορᾶς, μὲ ἀποτέλεσμα τὴν ἀσφυξία καὶ χρεωκοπία τῶν ἐπιχειρήσεων, μεγάλων καὶ μικρῶν, ἐνῶ μὲ τὴν περικοπὴ τοῦ χρέους, ὁδήγησε καὶ τὶς τράπεζες στὴν χρεωκοπία. Ἔχει σημασία αὐτὴ ἡ κριτική.

Τῶν ἀδικουμένων οὐχ ἧττον

Ὁ νόμος, γιὰ τὴν παρέμβαση καὶ τρίτου πολίτου κατὰ τοῦ ἀδικοῦντος τρίτον, ἐθεωρήθη ὡς ἀκρογωνιαῖος λίθος εἰς τὴν ἄμεσον δημοκρατίαν∙ ὁ Σόλων εἶχε προβλέψει τὸν σχετικὸ νόμο, ὁ ὁποῖος διατηρήθηκε καὶ ἐπὶ Πεισιστράτου, διότι δὲν ἐτόλμησε καταργῆσαι αὐτὸν ὁ τύραννος. «Τοῦτῳ δὲ τῷ νόμῳ συμφωνοῦντα λόγον αὐτοῦ διαμνημονεύουσιν»∙ γιὰ τὸν νόμο αὐτὸ ἀναφέρονται καὶ τὰ λόγια τοῦ Σόλωνος. «Ἐρωτηθεὶς γάρ, ὡς ἔοικεν, ἥτις οἰκεῖται κάλλιστα τῶν πόλεων»∙ διότι, ὅταν ρωτήθηκε ποιὰ πόλη κατοικεῖται καλύτερα. «Ἐκείνη εἶπεν ἐν ᾗ τῶν ἀδικουμένων οὐχ ἧττον»∙ ἐκείνη εἶπε στὴν ὁποία ὄχι λιγώτερο κι ἀπ’ τοὺς ἀδικούμενους. «Οἱ μὴ ἀδικούμενοι προβάλλονται καὶ κολάζουσιν τοὺς ἀδικοῦντας»∙ οἱ μὴ ἀδικούμενοι ἔχουν τὴν δυνατότητα τῆς παρεμβάσεως καὶ τῆς τιμωρίας τῶν ἀδικουμένων. Εἰς τὴν ἄμεσον δημοκρατίαν ἐθεωρεῖτο, «χεῖρον τὸ ἀδικεῖν τὸ ἀδικεῖσθαι»∙ τὸ χειρότερο ἦταν ἡ συνήθεια τῆς ἀδικίας καὶ λιγώτερο ἡ νόμιμη ἀποκατάστασή της.

Ἐπίσκεψη τοῦ Σταϊνμάγιερ

Ἡ σημερινὴ ἐπίσκεψη τοῦ Γερμανοῦ ὑπουργοῦ Ἐξωτερικῶν στὴ Ἀθήνα ἔχει ἰδιαίτερη βαρύτητα∙ εἴμαστε ἡ πρώτη μικρὴ χώρα ποὺ ἐπισκέπτεται ὁ ὑπουργὸς μετὰ τὴν ἀνάληψη τῶν καθηκόντων του πρὸ μηνός, ἔστω κι ἂν εἶχε διατελέσει καὶ πρὸ τετραετίας στὴν ἴδια θέση. Τὸ Βερολίνο ἐπιθυμεῖ καταδεῖξαι πρὸς πᾶσαν κατεύθυνσιν ὅτι ἀναγνωρίζει τὴν μεγάλη πρόοδο τῆς Ἑλλάδος στὸν ἑνάμισυ τελευταῖο χρόνο, χάρις στὶς θυσίες τοῦ λαοῦ της καὶ ὅτι στηρίζει τὸ ἔργο τῆς κυβερνήσεως γιὰ τὴν ἔξοδο ἀπ’ τὴν κρίση ἐντὸς τοῦ ἔτους∙ τὸ μήνυμα ἀπευθύνεται καὶ πρὸς τὶς ἄλλες νότιες χῶρες, ὅτι ἡ Γερμανία έφαρμόζει πλέον ἀναπτυξιακὴ πολιτικὴ καὶ ἐνισχύει τὴν ἀνάκαμψη τῆς Εὐρωζώνης μὲ κάθε τρόπο. Ταυτοχρόνως προκτείνει τὶς χθεσινὲς δηλώσεις τοῦ Μανουὲλ Μπαρόζο, ὅτι θὰ εἶναι ἐπιτυχημένη ἡ ἑλληνικὴ προεδρία σὲ ὅλους της τοὺς στόχους∙ αὐτὸ πολὺ περισσότερο, διότι ἔχει τὴν ὑποστήριξη τῶν μεγάλων ἑταίρων τῆς Εὐρωζώνης.

Σταθεροποιητικὲς τάσεις

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν σταθεροποιητικὲς τάσεις παγκοσμίως, χωρὶς ἰδιαίτερες διακυμάνσεις∙ τὸ εὐρὼ ὑποχώρησε στὰ 1,3589 δολλάρια καὶ 142,3790 γιέν, ὁ χρυσὸς στὰ 1226,50 καὶ μόνο τὸ πετρέλαιο ἀνέβηκε ἐλαφρὰ στὰ 107,38. Οἱ ἐπενδυτὲς τηροῦν στάση ἀναμονῆς, λόγῳ τῆς συνεδριάσεως τοῦ Κολλεγίου τῶν Ἐπιτρόπων στὴν Ἀθήνα μὲ τὴν ἔναρξη τῆς ἑλληνικῆς προεδρίας, γιὰ τὴν ἐξαγγελία τῆς ἀναπτυξιακῆς πολιτικῆς στὴν Εὐρωζώνη∙ οἱ ἄξονες τῆς πολιτικῆς αὐτῆς ἀναμένονται ὡς οἱ κατευθύνσεις γιὰ τὴν προσαρμογὴ καὶ τῶν ἀγορῶν πρὸς συγκεκριμένους κλάδους τῆς οἰκονομίας. Στὴν Ἀμερικὴ ἡ παράταση τοῦ ψυχροῦ κλίματος καὶ ἡ παράλυση ὁλοκλήρου τῆς χώρας ἔχει ἄμεσο ἀντίκτυπο στὴν κεφαλαιαγορά της καὶ στὶς ὑπόλοιπες παγκοσμίως∙ στὴν Ἀσία, οἱ τριβὲς Κίνας καὶ Ἰαπωνίας γιὰ τὰ ἀμφισβητούμενα νησιὰ καὶ γιὰ τὸν ἐπανεξοπλισμὸ τοῦ Τόκυο, ἐπηρεάζουν τοὺς ἐπενδυτὲς καὶ τοὺς ὑποχρεώνουν σὲ ἐπιφυλακτικὴ στάση. Στὴν Ἀθήνα τὸ Χρηματιστήριο συνεχίζει ἐπὶ διήμερο τὴν ἁλματώδη ἄνοδό του.

Συρία, Ἰράκ, νέα ἰσορροπία

Στὴν Συρία, οἱ συγκρούσεις μεταξὺ τῶν ἀνταρτικῶν ὁμάδων κλιμακώνονται, καθὼς πολλὲς ἀπὸ αὐτὲς ἐπιδιώκουν τὴν ἀποδέσμευσή τους ἀπ’ τὸν ἐναγκαλισμὸ τῆς Ἀλ Κάιντα, ἐνῶ στὸ Ἰρὰκ ὁ στρατὸς ἐπιχειρεῖ τὴν ἀνάκτηση τῆς μαρτυρικῆς πόλεως Φαλούτζα ἀπ’ τὶς σουνιτικὲς ἰσλαμιστικὲς ὀργανώσεις∙ ἡ κατάσταση ἔχει ἐπιδεινωθεῖ στὴ Μέση Ἀνατολή, καθὼς ὁ θρησκευτικὸς πόλεμος Σιιτῶν καὶ Σουνιτῶν, μὲ τοὺς δυτικοὺς ἀνάμεσά τους, ἐξελίσσεται καὶ σὲ ἐνδοσουνιτικὸ πόλεμο, λόγῳ τῆς παρεμβάσεως ἀπὸ ἀκραῖες ὀργανώσεις πολλῶν δυναμικῶν ἀνταρτικῶν ὁμάδων. Ἡ Τουρκία καὶ οἱ Ἀμερικανοί, μαζὶ μὲ τοὺς Σαουδάραβες, εἶχαν ὑποστηρίξει τοὺς Σουνίτες ἀντάρτες, ἀλλὰ αὐτοὶ ἀποδείχθηκαν πολὺ πιὸ βάρβαροι στὴν συμπεριφορά τους ἀπ’ τὸ αὐταρχικὸ καθεστώς∙ ἄλλαξαν στάση, μὲ ἀποτέλεσμα τὴν φόρτωση τῶν πρώτων ποσοτήτων χημικῶν ὅπλων γιὰ καταστροφὴ στὴ θάλλασα.

Ἀμερική, παράταση ψύχους

Τὸ πολικὸ ψύχος παραμένει πάνω ἀπ’ τὴν Ἀμερικὴ καὶ δὲν προβλέπεται σύντομα ἡ ἀποχώρησή του∙ ἡ διάσπαση τῶν πολικῶν δινῶν, τῶν τοπικῶν κυκλικῶν ἀνέμων γύρω ἀπ’ τὸν Βόρειο πόλο, ὁδήγησε τὰ ψυχρὰ ρεύματα πρὸς Νότον, μὲ ἀποτέλεσμα τὴν ἐπέκτασή τους στὸν Καναδᾶ καὶ στὶς Ἡνωμένες Πολιτεῖες. Σὲ πολλὲς περιοχὲς ἡ θερμοκρασία ἦταν χαμηλότερη ἀπὸ ἐκείνη στὸν Βόρειο πόλο, ἐνῶ τὰ θύματα εἶναι μόνον ἐννέα νεκροί, ἀλλὰ κανεὶς δὲν γνωρίζει τὶς ἐπιπτώσεις, ἐὰν ἡ κατάσταση παραταθεῖ γιὰ πολλὲς μέρες∙ ἤδη παρουσιάζονται τὰ πρῶτα προβλήματα στὸν ἐφοδιασμὸ τῶν πόλεων μὲ καύσιμα, τρόφιμα καὶ εἴδη πρώτης ἀνάγκης, καθὼς ἐξαντλοῦνται πολὺ γρήγορα τὰ ἀποθέματα καὶ εἶναι ἐξαιρετικὰ δύσκολη ἡ ἀναπλήρωσή τους. Οἱ ἀρχὲς ἐπιμένουν ὅτι οἱ κάτοικοι παραμένουν στὰ σπίτια τους.

O διάλογος

Ὁ τύπος στὴν ἐποχή μας, ἔντυπος καὶ ἠλεκτρονικός, ἔχει πάρει ἄλλη μορφὴ στὰ μέσα μαζικὴς ἐπικοινωνίας, μὲ τὰ μεγάλα συμφέροντα, ἀποπνικτικά. Ἡ ψηφιακὴ ἐπανάσταση , ὅμως, καὶ τὸ διαδίκτυο προσφέρουν τὸ κάτι ἄλλο: τὴν δυνατότητα τοῦ πολίτου νὰ χρησιμοποιεῖ τὴ νέα τεχνολογία καὶ νὰ ἔρχεται σὲ ἄμεση ἐπαφὴ μὲ ἄλλους, μὲ τοὺς συμπολίτες του, μὲ τοὺς συνανθρώπους του, κάθε στιγμή. Ἀπευθύνεται «Τὸ Ἐμμελὲς»  πρὸς ὅσους αἰσθάνονται τὴν ἀνάγκη τοῦ διαλόγου , τῆς ἀνταλλαγῆς ἀπόψεων, τῆς συζητήσεως. Ὅσοι παίζοντας στὸ διαδίκτυο μᾶς συναντήσουν, διαβάσουν κάτι, προβληματιστοῦν γιὰ κάτι ἄλλο, ἔχουν κάτι νὰ συμπληρώσουν, νὰ προσθέσουν, τοὺς προσφέρουμε τὴν ἄνεση τῆς ἐκφράσεώς τους, ἰδιαίτερα μετὰ τὴν πλήρη ἐξαχρείωση τοῦ τύπου, περισσότερο τὴν τελευταία διετία στὴν Ἑλλάδα. Χαρά μας εἶναι ὁ διάλογος αὐτός, ο ἤρεμος καὶ δημιουργικὸς διάλογος , γιὰ τὰ τόσα ποὺ μᾶς ἀπασχολοῦν, τὰ σοβαρά καὶ τὰ ἀμελητέα, τὰ πιὸ ὄμορφα ἴσως, ἂν καὶ αὐτὰ εἶναι ἐλάχιστα πλέον. Αὐτὴ εἶναι ἡ ἰσηγορία , ἡ δημιουργικὴ πλευρὰ τῆς νέας τεχνολογίας, ἀρκετὰ πειστικὴ πλέον, ὅπως ἔδειχνε καὶ πρὸ δεκαετίας, ὅταν ξεκίνησε «Τὸ Ἐμμελές», ἂν καὶ διστακτικὰ τότε· σήμερα ἡ ψηφιακὴ τεχνολογία ἀποτελεῖ τὸ ἐφαλτήριο τῆς ἀπελευθερώσεως τῶν λαῶν, ὅπως ἀποδεικνύεται καθημερινά, ὅπως τὸ ζήσαμε καὶ τὸ ζοῦμε μὲ τοὺς «Ἀγανακτισμένους».

Ἐμεῖς ξεκινήσαμε μὲ ἐλάχιστα, μὲ μιὰ μικρὴ σελίδα στὸ διαδίκτυο, τολμηρὸ ἐγχείρημα τότε· ἐλπίδα μας ἦταν, ἡ ἀνταπόκριση, διάλογος. Πιστεύαμε ὅτι ἡ νέα τεχνολογία έχει τὸ μεγάλο πλεονέκτημα, τν ἄμεσο και ζωντανὸ διάλογο · μὲ ἕνα κλίκ καὶ ἀνοίγεις τὴν σελίδα, μὲ ἕνα ἄλλο στέλνεις τὴν ἄποψή σου, τὴν διαβάζει ὁ ἄλλος. Ἐλάχιστα μέσα χρειάζονται. Τότε ἦταν ὑποχρεωτικὴ ἡ χρήση, λόγῳ τεχνολογίας, τοῦ μονοτονικοῦ συστήματος· σήμερα γενικεύεται ἡ ἐπιστροφὴ στὸ πολυτονικὸ, ἐπειδὴ ὅλοι σχεδὸν κατάλαβαν ὅτι ἡ κατάργησή του ἀπέβλεπε ἀπ’ τὴν ἀρχὴ στὸν ἀφελληνισμό μας. Τὴν ἀνάταση τοῦ γένους προοιωνίζουν οἱ ἀντιδράσεις, ἡ ἐκμάθηση καὶ γραφὴ σὲ πολυτονικό, διότι ἡ προφορά του, ὁλοζώντανη στὸν προφορικὸ λόγο πάντοτε, ὁδηγεῖ στὸν ἐλεύθερο πολίτη.

"Τὸ "Ἐμμελές" , καθημερινὴ ἐφημερίδα πολιτικοῦ σχολιασμοῦ , κυκλοφορεῖ ἀπ’ τὴν Δευτέρα ἕως καὶ τὴν Παρασκευή.
Τὸ Σαββατοκύριακο εἶναι δικό σας.