Πολλαπλάσιες ἀποκαλύψεις στὰ σκάνδαλα

Οἱ ἀποκαλύψεις στὰ σκάνδαλα πολλαπλασιάζονται, μαζὶ μὲ τὶς ἀλληλοκατηγορίες γιὰ ἰδιοτελεῖς σκοπούς∙ ὁ καναλάρχης δὲν ἦταν καθόλου πειστικὸς στὴν ἀπολογία του καὶ φέρθηκε σὰν τὴν γυναικοῦλα τῆς γειτονιᾶς, ποὺ τὴν πιάνουν στὰ πράσα, «οἱ ἄλλοι φταῖνε κι ὄχι ἐγώ, θὰ εἶμαι πιστὴ ἀπὸ δῶ καὶ πέρα». Σήμερα κρίνει τὴν περίπτωσή του τὸ Δικαστικὸ Συμβούλιο, ἐνῶ ἀναμένεται ἡ ἀπάντηση τοῦ πρώην προέδρου, ὅταν ἐκδοθεῖ ἀπ’ τὴν Τουρκία, γιὰ τὴν διαλεύκανση πολλῶν ἐρωτημάτων∙ στὴν λίστα Λαγκάρντ, ὁ πρόεδρος τοῦ ΣΔΟΕ ἦταν πειστικὸς στὴν παρουσίαση τῶν ἐλέγχων στὴν Ἐπιτροπὴ τῆς Βουλῆς, ἐνῶ ἡ ὑστερικὴ «ἔκλεψε» τὴν παράσταση μὲ τὶς διακοπές της, ἀλλὰ δὲν τὴν ἀνέχονταν οὔτε οἱ σύντροφοί της. Ἐμφανῶς ἐπιδιώκει τὸν ἀποπροσανατολισμὸ τῆς κοινῆς γνώμης ἀπ’ τὰ ἐξοπλιστικά.

Πρωτογενὲς πλεόνασμα ὑψηλὸ

Τἢν ἐπίτευξη ὑψηλοτέρου πρωτογενοῦς πλεονάσματος -691 ἑκατομμυρίων εὐρώ, μὲ προοπτικὲς γιὰ ἕνα δις, στὴν ὁλοκλήρωση τοῦ δημοσιονομικοῦ ἔτους- γιὰ τὸ 2013 ἀνακοίνωσε ἡ κυβέρνηση∙ αὐτὸ τῆς διασφαλίζει τὶς διαπραγματεύσεις μὲ τὴν τρόικα, γιὰ πρώτη φορὰ μέσα στὴν τετραετία, ἀπὸ θέσεως ἰσχύος. Ἡ κυβέρνηση δὲν ἐπείγεται γιὰ τὴν ἐπιστροφὴ τῶν δανειστῶν, διότι θέλει νὰ ἔχει ὅλα τὰ δημοσιονομικὰ στοιχεῖα στὰ χέρια της∙ ἤδη τὸ ἔλλειμμα διαμορφώνεται στὸ 2,9%, γιὰ πρώτη φορὰ ἀπ’ τὴν ἔνταξη καὶ ἀπ’ τὰ χαμηλότερα στὴν Εὐρωζώνη, ἐνῶ αὐξήθηκε τὸ πρόγραμμα δημοσίων ἐπενδύσεων, παρὰ τὴν καθυστέρηση εἰσπράξεων 665 ἑκατομμυρίων ἀπ’ τὴν Εὐρώπη. Στὴν καλὴ εἰκόνα τῶν δημοσιονομικῶν προστίθεται ἡ ἱκανοποιητικὴ πορεία τῶν μεταρρυθμίσεων, παρὰ τὶς καθυστερήσεις τὰ προηγούμενα χρόνια∙ τὸ σημαντικὸ εἶναι ἡ ἐνίσχυση τῆς ψυχολογίας ἐμπιστοσύνης πρὸς τὴν οἰκονομία καὶ τὴν χώρα. Ἡ χειρότερη κατηγορία, ὅτι δὲν μπορεῖ νὰ διαχειρισθεῖ τὰ οἰκονομικά της, καταρρέει.

Σαμαρᾶς σὲ Εὐρωκοινοβούλιο

Τὴν παρουσίαση τοῦ προγράμματος τῆς ἑλληνικῆς προεδρίας θὰ κάνει σήμερα ὁ Ἀντώνης Σαμαρᾶς στὸ Εὐρωπαϊκὸ Κοινοβούλιο, παρουσίᾳ τοῦ Μανουὲλ Μπαρόζο∙ ὁ πρωθυπουργὸς διαθέτει τὸ πλεονέκτημα τοῦ πρωτογενοῦς πλεονάσματος, ἕναν χρόνο πρὶν ἀπὸ τὶς βαρύγδουπες προβλέψεις, ὅταν ὅλοι προεξοφλοῦσαν τὴν ἀποτυχία τῆς χώρας. Ἑπομένως ἔχει τὸ προηγούμενο ὅτι, ὅταν ἡ Ἑλλὰς ἀναλαμβάνει ὑποχρεώσεις τὶς ἐκπληρώνει ἐνσυνειδήτως, ἀνεξαρτήτως τῶν θυσιῶν τοῦ λαοῦ της∙ γιὰ τὴν προεδρία οἱ προτεραιότητες εἶναι γνωστές, ἐνίσχυση τῆς συνοχῆς καὶ προώθηση τῆς πολιτικῆς ἑνοποιήσεως, ἀνάκαμψη τῆς οἰκονομίας καὶ μείωση τῆς ἀνεργίας, προστασία τῆς ἀσφάλειας τῶν πολιτῶν καὶ τῶν συνόρων τῆς Εὐρώπης, χερσαίων καὶ θαλασσίων, ἑνιαία ἐνεργειακὴ πολιτικὴ καὶ προώθηση τῆς καινοτομίας καὶ ἀνταγωνιστικότητος. Οἱ προοπτικὲς εἶναι εὐοίωνες καὶ καλὲς γιὰ τὴν ἐπιτυχία τῆς προεδρίας, ἀλλὰ καὶ ἡ συνέχεια τῶν ἐκκρεμοτήτων ἀπ’ τὴν Ἰταλία στὸ ἑπόμενο ἑξαμηνο∙ οἱ Κασσάνδρες, ἐπιχώριες καὶ ἐν Ἑσπερίᾳ, διαψεύδονται καὶ πάλιν.

Ἑκούσια ἐπιστροφὴ χρημάτων

Συνέβη καὶ αὐτό, ὁ Γ. Καμάρης, ὁ ὁποῖος εἶχε κληθεῖ ὡς μάρτυρας στὸ σκάνδαλο τῶν ἐξοπλισμῶν, ἐπέστρεψε στὸ δημόσιο 7,5 ἑκατομμύρια δολλάρια, ἀπὸ λογαριασμοὺς ποὺ εἶχε ἀνοίξει γιὰ τὸν Γιάννη Σμπῶκο∙ ἐπὶ πλέον ἔδωσε στοὺς ἀνακριτὲς τοὺς ἄγνωστους γι’ αὐτοὺς λογαριασμοὺς μὲ σοβαρὲς κινήσεις πρὸς πολλὲς κατευθύνσεις. Ἡ χειρονομία ἔχει ἕναν καὶ μόνο σκοπό, τὴν ἀπόδειξη στὸ δικαστήριο, ὅτι συνεργάσθηκε ὁ μάρτυρας πλήρως μὲ τοὺς ἀνακριτὲς κι ἑπομένως δικαιοῦται τὴν ἐπιείκειά του∙ σημαίνει ὅμως καὶ κάτι ἄλλο, ὅτι οἱ νέοι λογαριασμοὶ ὁδηγοῦν σὲ ἄλλα πρόσωπα καὶ περισσότερες κινήσεις πρὸς πολλὰ ἐπίπεδα. Αὐτὰ ψάχνουν τώρα οἱ ἀνακριτὲς καὶ ἀρκετοὶ σὲ κορυφαῖες θέσεις καὶ ἐπώνυμοι χάνουν τὸν ὕπνο τους.

Ἐκκρεμεῖς ὑποθέσεις Βουλῆς

Στὴν Βουλὴ ἔχουν διαβιβασθεῖ ἀπ’ τὸν Ἄρειο Πάγο πολλὲς ἐκκρεμεῖς δικογραφίες κατὰ ὑπουργῶν ἢ βουλευτῶν, πρώην ἢ νῦν, ἀλλὰ πολλὲς δὲν ἔχουν προωθηθεῖ στὴν Ὁλομέλεια∙ πολὺ σημαντικὸ τὸ θέμα, διότι ἀρκετὲς μπορεῖ νὰ ἀποκαλύψουν τεράστιο πλοῦτο παρανομιῶν ἢ σκανδάλων, ἄλλὰ ὑπάρχει καὶ τὸ πρόβλημα, τὸ πόσες ὑποθέσεις ἔχει τὴν δυνατότητα διερευνῆσαι ταυτοχρόνως τὸ Κοινοβούλιο. Ἡ ὑστερικὴ ἐπανέφερε τὸ θέμα μὲ τὴν δήλωσή της∙ ἀξίζει πράγματι τὸν κόπο, νὰ γίνει κάποια ἐπιλογή. Ἂς ἀρχίσουν ἀπ’ τὸ βιβλίο τοῦ Ἀντώνη Κάντα καὶ τὸ πῶς ἐξελέγη καθηγητής, ἀλλὰ καὶ τὸ ποιοὶ τὸν βοήθησαν∙ ἴσως πεταχθοῦν λαγοὶ ἀπ’ τὸν σκοῦφο, γιὰ τὸν ὑπουργὸ Οἰκονομικῶν καὶ γιὰ τὸν πρώην πρόεδρο τοῦ ΣΥΡΙΖΑ.

Σφαγαῖσιν ἢ ἐπὶ τυραννίδι

Ἡ δεκάτη τρίτη πινακίδα τῶν νόμων τοῦ Σόλωνος, δείχνει ὅτι ὑπῆρχε προηγουμένως ἡ Βουλὴ τοῦ Ἀρείου Πάγου. «Ἀτίμων ὅσοι ἄτιμοι ἦσαν, πρὶν ἢ Σόλωνα ἄρξαι»∙ ἀπ’ τοὺς στερηθέντες τὰ πολιτικά τους δικαιώματα, πρὶν νομοθετήσει ὁ Σόλων. «Ἐπιτίμους εἶναι πλὴν ὅσοι ἐξ Ἀρείου πάγου ἢ ὅσοι ἐκ τῶν ἐφετῶν»∙ ἀποκτοῦν πλήρη δικαιώματα, ἐκτὸς ἐκείνων ὅσοι ἀπ’ τὸν Ἄρειο Πάγο ἢ ἀπ’ τὸ Ἐφετεῖο. «Ἢ ἐκ πρυτανείου καταδικασθέντες ὑπὸ τῶν βασιλέων ἐπὶ φόνῳ ἢ σφαγαῖσιν ἢ τυραννίδι ἔφευγον ὅτε ὁ θεσμὸς ἐφάνη ὅδε»∙ ἢ ἀπ’ τὸ πρυτανεῖο εἶχαν καταδικασθεῖ ἀπ’ τοὺς βασιλεῖς γιὰ φόνο, γιὰ σφαγὴ ἢ γιατὶ θέλησαν ἐπιβάλειν τυραννία κι ἦταν ἐξόριστοι ὅταν ἐφαρμόσθηκε αὐτὸς ὁ νόμος. «Ταῦτα δὴ πάλιν ὡς πρὸ τῆς Σόλωνος ἀρχῆς καὶ νομοθεσίας τὴν ἐξ Ἀρείου Πάγου βουλὴν οὖσαν ἐνδείκνυνται»∙ αὐτὰ πάλιν δείχνουν ὅτι ὑπῆρχε πρὶν ἀπ’ τὸν Σόλωνα ὁ Ἄρειος Πάγος.

Στροφὴ πρὸς εὐρωομόλογα

Τὶς τελευταῖες ἑβδομάδες στὶς κεφαλαιαγορὲς παρουσιάζεται σημαντικὴ στροφὴ πρὸς τὰ εὐρωομόλογα, ὅλων τῶν ἑταίρων∙ ὄχι μόνο πρὸς τὰ γερμανικὰ καὶ τῶν ἄλλων ἰσχυρῶν οἰκονομιῶν τῆς Εὐρωζώνης, ἀλλὰ καὶ πρὸς ἐκεῖνα τῶν ἀδυνάμων μελῶν της, καθὼς καὶ τῶν νοτίων χωρῶν. Ἀκόμη καὶ στὰ ἑλληνικὰ ὁμόλογα τὰ ἐπιτόκια ἔπεσαν κάτω ἄπ’ τὰ ἐπίπεδα τοῦ 2010, πρὶν ἀπ’ τὴν ἐπιβολὴ τοῦ Μνημονίου, ἐνῶ ἡ Ἰρλανδία καὶ ἡ Ἱσπανία ἐκδίδουν πλέον τὰ ὁμόλογά τους μὲ ἐπιτόκια γύρω στὸ 3%, καὶ ἀναμένεται ἡ ἔξοδος στὶς ἀγορὲς καὶ τῆς Πορτογαλίας∙ οἱ ἔγκυροι ἀναλυτὲς τὸ θεωροῦν αὐτὸ ὡς ἀπόδειξη τῆς ἀποκαταστάσεως τῆς ἐμπιστοσύνης στὴν Εὐρωζώνη ὡς σύνολο κι ὄχι μόνο στὴν Γερμανία, ἡ ὁποία καὶ ἀπολαμβάνει, γιἀ βραχυπρόθεσμα ὁμόλογα, ἀρνητικὰ ἐπιτόκια. Τὸ κύριο μέλημα τῶν Εὐρωπαίων εἶναι ἕνα, ἡ συνέχιση τῆς ἀνακάμψεως τῆς οἰκονομίας στὶς νότιες χῶρες καὶ περισσότερο στὴ Γαλλία, τὸν μεγάλο ἀσθενῆ.

Προβλήματα μὲ τὸ Κογκρέσσο

Τὰ προβήματα τοῦ προέδρου μὲ τὸ Κογκρέσσο παραμένουν, παρὰ τὴν συμφωνία γιὰ τὸ ὁμοσπονδιακὸ χρέος καὶ τὸν προϋπολογισμό∙ φαίνεται ὅτι αὐτὴ ἦταν ἀποτέλεσμα τῶν πιέσεων τῶν μεγάλων οἰκονομικῶν παραγόντων καὶ τοῦ γεγονότος, ὅτι κινδύνευε μὲ σοβαρὴ κρίση ἡ ἀμερικανικὴ καὶ ἡ παγκόσμιος οἰκονομία, ὁπότε ὑποχώρησαν ἀμφότεροι. Οἱ σχέσεις τοῦ Λευκοῦ Οἴκου μὲ τὸ Καπιτώλιο δὲν ἀμβλύνθηκαν ὅμως πολύ∙ τελευταία ἔκθεση ἀναφέρει ὅτι ἡ πλειοψηφία τῶν βουλευτῶν καὶ τῶν γερουσιαστῶν εἶναι πάμπλουτοι κι ἑπομένως ἐνδιαφέρονται περισσότερο γιὰ τὴν προάσπιση τῶν συμφερόντων τους, γεγονὸς ἑρμηνεῦον τὴν στάση τους, Δημοκρατικῶν καὶ Ρεπουμπλικανῶν, στὰ περισσότερα οἰκονομικὰ θέματα. Ἔτσι ἐξηγοῦνται καὶ οἱ καθυστερήσεις στὸ πρόγραμμα τῆς ὑγείας, τὸ γνωστὸ ὡς Obamacare, ἀλλὰ καὶ στὰ φορολογικὰ νομοσχέδια∙ τελευταῖα διαπιστώνεται καὶ μία ἄλλη τακτικὴ πολέμου, οἱ μεθοδευμένες καθυστερήσεις στὶς ἁρμόδιες Ἐπιτροπὲς, Βουλῆς καὶ Γερουσίας, γιὰ τὸν διορισμὸ τῶν προτεινομένων προσώπων στὶς διάφορες θέσεις.

Ἀνάμικτες τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν ἀνάμικτες τάσεις, πτωτικὲς στὴν Δύση καὶ στὴν Ἰαπωνία καὶ ἀνοδικὲς στὴν Κίνα∙ τὸ εὐρὼ βελτίωσε ἐλαφρῶς τὴν θέση του, στὰ 1,3674 δολλάρια καὶ 141, 6486 γιέν, ἀλλὰ χρυσός, 1248,75, καὶ πετρέλαιο, 106,60 παρέμειναν σταθερά. Οἱ ἐπενδυτὲς συνεχίζουν τὴν στάση ἀναμονῆς γιὰ τὴν Ἀμερικὴ καὶ τὴν Εὐρώπη, ὡς πρὸς τὴν ἔναρξη τῆς ἀναπτυξιακῆς διαδικασίας∙ στὴν Εὐρωζώνη τὸ μεγάλο ἐμπόδιο εἶναι πλέον ἡ Γαλλία, καθὼς οἱ ἐρωτικὲς περιπέτειες τοῦ προέδρου της ἔχουν ὁδηγήσει στὴν ἀδράνεια τῆς κυβερνήσεως καὶ δὲν λαμβάνεται στὴν πράξη καμμία ἀπόφαση∙ στὴν συνέντευξή του προσπέρασε τὸ πρόβλημα, ἀλλὰ δὲν ἔδωσε ἄλλη πολιτικὴ πνοή. Στὶς Ἡνωμένες Πολιτεῖες ἡ συμφωνία γιὰ τὸν προϋπολογισμὸ καὶ τὸ ὁμοσπονδιακὸ χρέος δὲν προσέφερε αἰσιοδοξία στὴν ἀγορά∙ ἀντιθέτως τὸ πρόστιμο τῶν 5,3 δις δολλαρίων στὴν JPMorgan, λόγῳ τοῦ σκανδάλου Madoff, σημαίνει ὅτι ἡ κρίση τῶν τοξικῶν ὁμολόγων ἔχει συνέχεια.

Ἀλλαγὲς στὴ Μέση Ἀνατολή

Σημαντικὲς ἀλλαγὲς παρατηροῦνται στὴ Μέση Ἀνατολὴ τὶς τελευταῖες μέρες∙ στὸ Ἰσραὴλ ὁ θάνατος τοῦ Ἀριὲλ Σαρὸν συνοδεύεται ἀπὸ πιέσεις γιὰ εἰλικρινὴ διάλογο μὲ τοὺς Παλαιστινίους, ἂν καὶ δὲν θεωρεῖται τόσο εὔκολο αὐτό. Πάντως ἡ οἰκοδόμηση κατοικιῶν στὴν Δυτικὴ ὄχθη συνεχίζεται, ὁπότε καὶ ἡ ἄρνηση τῆς παλαιστινιακῆς ἀρχῆς γιὰ συνομιλίες μὲ τὴν ἰσραηλινὴ κυβέρνηση, παρὰ τὶς ἀντιδράσεις τῶν Ἀμερικανῶν∙ τὸ θέμα εἶναι ὅτι ἡ ἀπομόνωση τοῦ Ἰσραὴλ διευρύνεται, μὲ τὴν ἀνατροπὴ τῆς διεθνοῦς συγκυρίας. Στὴν Αἴγυπτο ἄρχισε τὸ δημοψήφισμα γιὰ τὴν ἀναθεώρηση τοῦ Συντάγματος, τὸ ὁποῖο ἀνοίγει τὸν δρόμο γιὰ τὴν ἀνάδειξη στὴν προεδρία τῆς χώρας τοῦ ἀρχηγοῦ τοῦ στρατοῦ∙ ὁπωσδήποτε τὸ δημοψήφισμα θὰ τὸ κερδίσει, ἀλλὰ τὸ ἐρώτημα εἶναι, ἡ εἰρήνευση τῆς χώρα ἀπ’ τὶς διαδηλώσεις.

Τουρκία, ἐμπλοκὴ Ἐρντογὰν

Στὴν προσωπικὴ ἐμπλοκὴ τοῦ ἴδιου τοῦ πρωθυπουργοῦ τῆς Τουρκίας, στὰ σκάνδαλα διαφθορᾶς, φαίνεται ὅτι βρίσκονται οἱ ἀνακρίσεις∙ ἡ ἀντιπολίτευση καὶ ὁ τύπος κατηγοροῦν εὐθέως τὸν Ταχὶπ Ἐρντογάν, ὅτι ὁ ἀποκεφαλισμὸς τῆς Ἀστυνομίας καὶ οἱ νομοθετικές του πρωτοβουλίες γιὰ μεταρρυθμίσεις τῆς δικαιοσύνης, ἀποβλέπουν στὴν συγκάλυψη τῶν ὑποθέσεων. Ἡ κρίση ἐξαπλώνεται στὴν χώρα, ἐνῶ οἱ πρωτοβουλίες τοῦ προέδρου τῆς Δημοκρατίας ἔχουν σκοπὸ τὴν ἀναζήτηση διεξόδου∙ λέγεται ὅτι ὁ Ἀμπντουλλὰχ Γκιοὺλ διαφοροποιεῖται εὐθέως πλέον ἀπ’ τὸν ἀρχηγό του, κοντὰ στὸν ὁποῖο διακρίθηκε στὴν πολιτική. Ὁ ἀντίκτυπος εἶναι σοβαρὸς καὶ στὴν οἰκονομία, καθὼς πολλαπλασιάζονται οἱ ἐνδείξεις τῆς κρίσεως, μὲ πρῶτα μηνύματα τὴν πεποίθηση τῶν ἐπενδυτῶν, ὅτι ἡ χώρα θὰ βαδίζει πλέον ἀναποτρέπτως σὲ σοβαρὴ πολιτικὴ κρίση∙ ἡ αἴσθηση τῆς σταθερότητος ὑπονομεύεται σταδιακά.

O διάλογος

Ὁ τύπος στὴν ἐποχή μας, ἔντυπος καὶ ἠλεκτρονικός, ἔχει πάρει ἄλλη μορφὴ στὰ μέσα μαζικὴς ἐπικοινωνίας, μὲ τὰ μεγάλα συμφέροντα, ἀποπνικτικά. Ἡ ψηφιακὴ ἐπανάσταση , ὅμως, καὶ τὸ διαδίκτυο προσφέρουν τὸ κάτι ἄλλο: τὴν δυνατότητα τοῦ πολίτου νὰ χρησιμοποιεῖ τὴ νέα τεχνολογία καὶ νὰ ἔρχεται σὲ ἄμεση ἐπαφὴ μὲ ἄλλους, μὲ τοὺς συμπολίτες του, μὲ τοὺς συνανθρώπους του, κάθε στιγμή. Ἀπευθύνεται «Τὸ Ἐμμελὲς»  πρὸς ὅσους αἰσθάνονται τὴν ἀνάγκη τοῦ διαλόγου , τῆς ἀνταλλαγῆς ἀπόψεων, τῆς συζητήσεως. Ὅσοι παίζοντας στὸ διαδίκτυο μᾶς συναντήσουν, διαβάσουν κάτι, προβληματιστοῦν γιὰ κάτι ἄλλο, ἔχουν κάτι νὰ συμπληρώσουν, νὰ προσθέσουν, τοὺς προσφέρουμε τὴν ἄνεση τῆς ἐκφράσεώς τους, ἰδιαίτερα μετὰ τὴν πλήρη ἐξαχρείωση τοῦ τύπου, περισσότερο τὴν τελευταία διετία στὴν Ἑλλάδα. Χαρά μας εἶναι ὁ διάλογος αὐτός, ο ἤρεμος καὶ δημιουργικὸς διάλογος , γιὰ τὰ τόσα ποὺ μᾶς ἀπασχολοῦν, τὰ σοβαρά καὶ τὰ ἀμελητέα, τὰ πιὸ ὄμορφα ἴσως, ἂν καὶ αὐτὰ εἶναι ἐλάχιστα πλέον. Αὐτὴ εἶναι ἡ ἰσηγορία , ἡ δημιουργικὴ πλευρὰ τῆς νέας τεχνολογίας, ἀρκετὰ πειστικὴ πλέον, ὅπως ἔδειχνε καὶ πρὸ δεκαετίας, ὅταν ξεκίνησε «Τὸ Ἐμμελές», ἂν καὶ διστακτικὰ τότε· σήμερα ἡ ψηφιακὴ τεχνολογία ἀποτελεῖ τὸ ἐφαλτήριο τῆς ἀπελευθερώσεως τῶν λαῶν, ὅπως ἀποδεικνύεται καθημερινά, ὅπως τὸ ζήσαμε καὶ τὸ ζοῦμε μὲ τοὺς «Ἀγανακτισμένους».

Ἐμεῖς ξεκινήσαμε μὲ ἐλάχιστα, μὲ μιὰ μικρὴ σελίδα στὸ διαδίκτυο, τολμηρὸ ἐγχείρημα τότε· ἐλπίδα μας ἦταν, ἡ ἀνταπόκριση, διάλογος. Πιστεύαμε ὅτι ἡ νέα τεχνολογία έχει τὸ μεγάλο πλεονέκτημα, τν ἄμεσο και ζωντανὸ διάλογο · μὲ ἕνα κλίκ καὶ ἀνοίγεις τὴν σελίδα, μὲ ἕνα ἄλλο στέλνεις τὴν ἄποψή σου, τὴν διαβάζει ὁ ἄλλος. Ἐλάχιστα μέσα χρειάζονται. Τότε ἦταν ὑποχρεωτικὴ ἡ χρήση, λόγῳ τεχνολογίας, τοῦ μονοτονικοῦ συστήματος· σήμερα γενικεύεται ἡ ἐπιστροφὴ στὸ πολυτονικὸ, ἐπειδὴ ὅλοι σχεδὸν κατάλαβαν ὅτι ἡ κατάργησή του ἀπέβλεπε ἀπ’ τὴν ἀρχὴ στὸν ἀφελληνισμό μας. Τὴν ἀνάταση τοῦ γένους προοιωνίζουν οἱ ἀντιδράσεις, ἡ ἐκμάθηση καὶ γραφὴ σὲ πολυτονικό, διότι ἡ προφορά του, ὁλοζώντανη στὸν προφορικὸ λόγο πάντοτε, ὁδηγεῖ στὸν ἐλεύθερο πολίτη.

"Τὸ "Ἐμμελές" , καθημερινὴ ἐφημερίδα πολιτικοῦ σχολιασμοῦ , κυκλοφορεῖ ἀπ’ τὴν Δευτέρα ἕως καὶ τὴν Παρασκευή.
Τὸ Σαββατοκύριακο εἶναι δικό σας.