Σκάνδαλα, αὐστηρὴ ἐφαρμογὴ διατάξεων

Μὲ ἐπιβολὴ πρωτοφανοῦς ἐγγυήσεως πέντε ἐκατομμυρίων εὐρὼ ἀφέθη ἐλεύθερος ὁ καναλάρχης, μετὰ ἀπὸ μαραθώνια σύσκεψη τοῦ Δικαστικοῦ Συμβουλίου, ἐνῶ συνεχίζονται οἱ ἀνακρίσεις στὰ ἄλλα σκάνδαλα καὶ τὸ ἄνοιγμα τῶν νέων λογαριασμῶν οὐδεὶς γνωρίζει ποιοὺς θὰ λαγοὺς θὰ βγάλει. Ἡ ἀπόφαση καταδεικνύει τὴν ὑποδειγματικὴ ἀπόδοση τῆς δικαιοσύνης στὴν χώρα καὶ τὴν ἀπόφαση τῆς κυβερνήσεως, ὅτι ὀφείλουμε ὅλοι νὰ σεβασθοῦμε τὴν ἀνεξαρτησία της∙ στὴ διαπλοκὴ ἔχει ἐπικρατήσει πανικός, διότι ὅλοι τους φοβοῦνται ὅτι ἡ ἀπόφαση ἀποτελεῖ προηγούμενο, ὄχι μόνο, ἐπειδὴ ἀποδεικνύεται ὅτι δὲν βρίσκονται στὸ ἀπυρόβλητο οἱ καναλάρχες, ἀλλὰ καὶ γιατὶ οὐδεὶς ἐξ αὐτῶν ἔχει σεβασθεῖ τὸ δημόσιο χρῆμα, ἐνῶ εἶναι γνωστὸ ὅτι μοίραζαν καὶ μοιράζουν πλουσιοπάροχες ἀμοιβὲς στοὺς ὑποτακτικούς τους, ἀπ’ τὸν ἀποστερηθέντα κόπο τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ.

Σαμαρᾶς, ἐλπίδα σὲ Εὐρώπη

Τὴν ἐλπίδα προσέφερε στὴν Εὐρώπη ὁ πρωθυπουργός, γιὰ τὸ ἑξάμηνο τῆς ἑλληνικῆς προεδρίας, ἀλλὰ καὶ ὑπογράμμισε ὅτι ἡ Ἑλλὰς ἄντεξε, παρὰ τὴν σκληρὴ δοκιμασία της καὶ τὶς ἀφάνταστα ἐπώδυνες θυσίες τοῦ λαοῦ της∙ ὁ Ἀντώνης Σαμαρᾶς στὸ Εὐρωπαϊκὸ Κοινοβουλίου ἦταν ἀντικειμενικὸς στὴν περιγραφὴ τῆς πολιτικῆς καταστάσεως, ἡ κρίση ὀφείλεται σὲ δικά μας λάθη, σὲ διαρθρωτικὰ προβλήματα τῆς Εὐρωζώνης καὶ σὲ λάθη τοῦ Μνημονίου, ὅπως μὲ τὴν ὑποεκτίμηση τοῦ πολλαπλασιαστοῦ, τὰ ὁποῖα εἶχε ἐπισημάνει ὡς ἀντιπολίτευση ἀπ’ τὴν ἀρχή. Στὰ εὐρωπαϊκὰ θέματα ἐπισήμανε τὴν ἀνάγκη ἐνισχύσεως τῆς αὐτοπεποιθήσεως τῶν Εὐρωπαίων καὶ τῆς ἰσοτίμου συμμετοχῆς της στὴ διεθνῆ σκηνή∙ ἡ Εὐρώπη ὀφείλει νὰ ἀνακτήσει τὸ παλαιό της κύρος, ὄχι σὲ ἕνα ἑξάμηνο, ἀλλὰ σὲ βάθος χρόνου. Οἱ προτεραιότητες τῆς προεδρίας, τόνισε, εἶναι, ἀνάκαμψη καὶ μείωση τῆς ἀνεργίας, μὲ ἐνίσχυση τῆς ρευστότητος, τραπεζικὴ ἑνοποίηση, ἀσφάλεια καὶ ἑνιαία θαλασσία πολιτική.

Δεδομένη πλέον ἀνάκαμψη

Ἡ ἀνάκαμψη τῆς ἑλληνικῆς οἰκονομίας θεωρεῖται δεδομένη πλέον, μετὰ καὶ τὴν παρουσίαση τῆς ἑλληνικῆς προεδρίας στὸ Εὐρωκοινοβούλιο∙ ἤδη προεξοφλεῖται ἡ αὔξηση τοῦ πρωτογενοῦς πλεονάσματος σὲ ἕνα δις εὐρὼ τουλάχιστον, ὁπότε τὸν Ἀπρίλιο διατίθενται ἑπτακόσια περίπου ἑκατομμύρια στὰ χαμηλότερα εἰσοδηματικὰ στρώματα. Ὁ Μανουὲλ Μπαρόζο ὑποσχέθηκε γιὰ ὁλόκληρη τὴν Εὐρωζώνη, τὴν ἐνίσχυση τῆς ρευστότητος, τόσο μέσῳ τοῦ τραπεζικοῦ τομέως, ὅσο καὶ μέσῳ τῶν κοινοτικῶν προγραμμάτων, τὰ ὁποῖα εἶναι οἱ μοναδικοὶ κρουνοὶ διοχετεύσεως ρευστότητος γιὰ πολλὲς χῶρες. Σημαντικὸ μήνυμα εἶναι τὸ σχέδιο τῆς Ryanair προβλέπει τὴν ἐπιλογὴ ὡς βασικῶν της προορισμῶν τὴν Ἀθήνα καὶ τὴν Θεσσαλονίκη, μὲ δεύτερους σταθμοὺς δεκαέξι πόλεις∙ ἡ ἑταιρεία προγραμματίζει ὅτι θὰ διακινήσει στὴν χώρα μας φέτος τέσσερα ἑκατομμύρια τουρίστες∙ ἡ ἀντανάκλαση εἶναι σαφέστατη στὴν ἀγορά, καθὼς οἱ παραγγελίες τῶν τουριστικῶν καταστημάτων εἶναι τριπλάσιες φέτος σὲ σύγκριση μὲ πέρυσι. Γνωρίζουν οἱ ἐπιχειρήσεις τὶς κρατήσεις κατὰ περιοχή.

Σύγκρυο τηλεπαραθυριστῶν

Ἡ ἀνάκριση τοῦ καναλάρχη ἔχει φέρει ψυχικὴ ταραχὴ στοὺς ὑπερόπτες καὶ ἀλαζόνες τῶν τηλεπαραθύρων∙ οἱ καναλάρχες καὶ οἱ ἄνθρωποί τους πίστευαν ὅτι ἦταν στὸ ἀπυρόβλητο, ὅταν οἱ ἐπιχειρήσεις τους εἶναι καταχρεωμένες καὶ τὰ χρέη στὴν Ἐφορία καὶ στὰ ἀσφαλιστικὰ ταμεῖα ὑπερβαίνουν τὸ ἐνεργητικό τους, ἀλλὰ ζητοῦν συνέχεια νέα δάνεια ἀπ’ τὶς τράπεζες καὶ πληρώνουν μὲ μυθικὰ ποσὰ τοὺς τιτιβίζοντες στὴν ὀθόνη∙ ἡ κράτιση τοῦ πρώτου –καὶ «ἱεροῦ τέρατος» ἀπ’ τὴν ἐποχὴ τῆς δικτατορίας ἀδιαλείπτως- σημαίνει ὅτι ὅλοι τους εἶναι ἐκτεθειμένοι στὴν κρίση τῆς δικαιοσύνης. Ὅσο μάλιστα συνεχίζεται ἀμείωτη ἡ ῥοὴ τῶν ἀποκαλύψεων τῶν λογαριασμῶν ἀπ’ τὶς προμήθειες, τόσο τρέμουν μπροστὰ στὶς νέες ἀποκαλύψεις. Τελικά, κρατικοδίαιτοι εἶναι ὅλοι τους.

Ἀπόφαση Συγκλήτου τῆς ΑΣΟΕ

Ἡ Σύγκλητος τοῦ Οἰκονομικοῦ Πανεπιστημίου ἀποφάσισε ὁμοφώνως ὅτι εἶναι ἀδιανότητη ἡ κατάληψη αἰθουσῶν τοῦ ἱδρύματος ἀπὸ διάφορες ὁμάδες ἐξωπανεπιστημιακῶν καὶ ζήτησε ἀπ’ τὸν πρύτανη, ὅπως λάβει κάθε μέτρο, γιὰ τὴν ἀποκατάσταση τῆς νομιμότητος, ἀκόμη καὶ τὴν προσφυγὴ στὴν βοήθεια τῆς Ἀστυνομίας∙ πέρασε μιὰ βδομάδα ἀπ’ τὴν ἀπόφαση, ἀλλὰ ὁ πρύτανις, γιὰ ἄγνωστους λόγους, δὲν ἔκανε τίποτε ἀπολύτως. Οἱ ἐξωπανεπιστημιακοί, ἄπλυτοι κι ἄλλοι μὲ γνωστοὺς ἐθισμούς, παραμένουν κύριοι τοῦ Πανεπιστημίου, διότι, ὅταν θέλουν αὐτοὶ κι ὅπως θέλουν, ἐπιτρέπουν τὰ μαθήματα∙ ὁ πρύτανις δὲν εἶναι οὔτε διὰ τελετὰς καὶ πανηγύρεις, τρέμει καὶ τὴν σκιά του. Τὸ ὑπουργεῖο πρέπει κάτι νὰ κάνει, ἡ εὐκαιρία ἐδόθη, ἡ ἀπόφαση τῆς Συγκλήτου.

Οἱ Ἀρεοπαγῖται καὶ ἐφέται

Τὸ θέμα τῆς συστάσεως τοῦ Ἀρείου Πάγου παραμένει ἄλυτο∙ τοῦτο διότι δὲν ὑπῆρξε ῥητὴ γραπτὴ ἀναφορά. «Τίνες γὰρ ἦσαν οἱ πρὸ Σόλωνος ἐν Ἀρείῳ Πάγῳ καταδικασθέντες, εἰ πρῶτος Σόλων ἔδωκε τῇ ἐξ Ἀρείου Πάγου βουλῇ τὸ κρίνειν»∙ διότι ποιοί ἦσαν οἱ καταδικασμένοι πρὶν ἀπ’ τὸν Σόλωνα ἀπ’ τὸν Ἄρειο Πάγο, ἀφοῦ πρῶτος ὁ Σόλων ἀνέθεσε στὸν Ἄρειο Πάγο τὴν ἁρμοδιότητα τοῦ κρίνειν; «Εἰ μὴ νὴ Δία γέγονέ τις ἀσάφεια τοῦ γράμματος ἢ ἔκλειψις»∙ ἐκτὸς κι ἂν μὰ τὸν Δία συνέβη κάποια ἀσάφεια τῶν κειμένων ἢ διαγραφή. «Ὥστε τοὺς ἡλωκότας ἐπ’ αἰτίαις, αἳς κρίνουσι νῦν οἱ Ἀρεοπαγῖται καὶ ἐφέται καὶ πρυτάνεις»∙ ὥστε ὅσοι παραμένουν σὲ κατάσταση στερήσεως δικαιωμάτων, καὶ τοὺς κρίνουν σήμερα Ἀρεοπαγῖται, ἐφέτες καὶ πρυτάνεις. «Ὅτε ὁ θεσμὸς ἐφάνη ὅδε, μένειν ἀτίμους τῶν ἄλλων ἐπιτίμων γενομένων»∙ ὅταν ἐμφανίσθηκε ὁ θεσμός, παραμένουν καταδικασμένοι, ἐνῶ οἱ ἄλλοι ἀποκαθίστανται.

Ὁλλάντ, ἐλάχιστα πειστικὸς

Ὁ Γάλλος πρόεδρος, στὴν συνέντευξή του, ἦταν ἐπιθετικὸς καὶ σχετικὰ ἄνετος, ἀλλὰ ἐλάχιστα πειστικός∙ πολιτικά, ἐμφανίσθηκε ὡς σοσιαλδημοκράτης καὶ ὑποσχέθηκε μεταρρυθμίσεις καὶ μεγάλες περικοπὲς δημοσίων δαπανῶν, ἀλλὰ μὲ ἐλάφρυνση τῆς φορολογίας, τὴν ἀποκέντρωση καὶ τὴν πιὸ λειτουργικὴ διαίρεση τῶν ἐπαρχιῶν, ἀλλὰ καὶ μὲ κύρια ἐπιλογὴ στὴν Εὐρωζώνη, τὸν γαλλογερμανικὸ ἄξονα. Ἡ ἀντιπολίτευση ἦταν ὀξύτατη στὴν κριτική της, ὅτι ἐγκαταλείπει, λόγῳ πλήρους ἀποτυχίας, τὴν ἀριστερὴ πολιτική, ὅτι δὲν εἶπε κάτι συγκεκριμένο γιὰ τὶς ἀπαραίτητες μεταρρυθμίσεις στὴ χώρα, ὅτι ἐπιχειρεῖ νὲο βῆμα μὲ τὰ ἴδια ἀποτυχημένα πρόσωπα∙ ὁ ἀποφασιστικὸς τόνος τῆς ὁμιλίας του δὲν ἀποτέλεσε ἰσχυρὸ ἀντίβαρο στὴν ἀοριστία τοῦ περιεχομένου, παρέμεινε μετέωρος. Ὡς πρὸς τὰ ἐρωτικά του, δὲν ἀπάντησε εὐθέως, ἀλλὰ ὑποσχέθηκε ὅτι, ἐντὸς τοῦ μηνὸς θὰ γίνει γνωστὸ ποιὰ θὰ εἶναι ἡ πρώτη κυρία τῆς Γαλλίας∙ μᾶλλον ἡ σημερινὴ δὲν θὰ ἐπιστρέψει στὰ Ἠλύσια ἀπ’ τὸ νοσοκομεῖο.

Σινοϊαπωνικῶν προεκτάσεις

Ἡ ὀξύτητα στὶς σινοϊπαωνικὲς σχέσεις δὲν ἔχει καθόλου ὑποχωρήσει, παρὰ τὴν παράλειψή τους ἀπ’ τὴν ἐπικαιρότητα∙ τὸ Πεκῖνο διατηρεῖ ὑπὸ τὸν ἔλεγχο τοῦ ἐναερίου χώρου του τὰ νησιὰ Νταϊεγιοῦ στὴν Ἀνατολικὴ Σινικὴ θάλασσα, ἐνῶ συνεχίζεται ἡ σκληρὴ κριτικὴ γιὰ τὴν ἐπίσκεψη τοῦ Ἰάπωνος πρωθυπουργοῦ στὸ Μνημεῖο τῶν πεσόντων στὸν πόλεμο –τὸ ὁποῖο θεωρεῖται ὡς χειρονομία ἐθνικιστικῆς πολιτικῆς-, ἀλλὰ καὶ καταγγέλλει τὰ σχέδια πλήρους ἐπανεξοπλισμοῦ τῆς χώρας του. Τὸ Τόκυο ἀπάντησε εὐθέως, ὅτι ἀμφισβητεῖ τὶς κινεζικὲς ἀποφάσεις γιὰ τὰ διαφιλονοικούμενα νησιά, ἀλλὰ χαρακτηρίζει ἐθιμοτυπικὴ τὴν ἐπίσκεψη τοῦ Σένζο Ἄμπε στὸ μνημεῖο. Ἡ διατήρηση τῶν καλῶν οἰκονομικῶν σχέσεων εἶναι τὸ κύριο μέλημα τῆς Ἰαπωνίας, διότι ἡ Κίνα εἶναι πλέον ὁ πρῶτος ἐμπορικός της ἑταῖρος καὶ γνωρίζει ὅτι ἡ ἔνταση πάντα ὁδηγεῖ στὴν μείωση τῆς καταναλώσεως τῶν προϊόντων της στὴ μεγάλη χώρα∙ περισσότερο πλήττονται οἱ πωλήσεις τῶν αὐτοκινήτων τους στοὺς Κινέζους.

Ἀνοδικὲς τάσεις παγκοσμίως

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν ἀνοδικὲς τάσεις, μὲ ἐξαίρεση τὴν Σαγκάη ὅπου ἐπικράτησαν ρευστοποιήσεις∙ τὸ εὐρὼ ὑποχώρησε στὰ 1,3612 δολλάρια, ἀλλὰ ἀνατιμήθηκε στὰ 141,9175 γιέν, ἐνῶ ὁ χρυσὸς ἔπεσε, 1238 καὶ τὸ πετρέλαιο ἐλαφρῶς, 106,15. Στοὺς ἐπενδυτικοὺς κύκλους ἔπνευσε ἄνεμος αἰσιοδοξίας, γιὰ ἀνάκαμψη τῆς παγκοσμίου οἰκονομίας, ἔστω καὶ σὲ διαφορετικὸ ρυθμὸ κατὰ περιοχή, καθὼς προβλέπουν ὑψηλότερο στὴν Ἀμερικὴ ἀπὸ ἐκεῖνον τῆς Εὐρώπης∙ οἱ διαβεβαιώσεις τοῦ Φρανσουὰ Ὁλλάντ, ὅτι στηρίζει τὶς ἐλπίδες του γιὰ ἀνάκαμψη τῆς Εὐρωζώνης στὸν γαλλογερμανικὸ ἄξονα, ἔγινε εὐμενῶς δεκτὲς στὴν γηραιὰ ἤπειρο, ἀλλὰ ἀντιμετώπισαν τὰ δεικτικὰ ἕως σαρκαστικὰ σχόλια τοῦ ἀγγλοσαξωνικοῦ τύπου. Ἡ Λαϊκὴ Τράπεζα τῆς Κίνας, ἡ κεντρική της τράπεζα, ἀνακοίνωσε ὅτι τὰ συναλλαγματικά της διαθέσιμα στὸ τέλος τοῦ ἔτους ἀνῆλθαν σὲ 3820 δις δολλάρια∙ αὐτὸ σημαίνει ὅτι τὸ Πεκῖνο διαθέτει πάνω ἀπὸ τὸ ἕνα τρίτο τῶν παγκοσμίων συναλλαγματικῶν ἀποθεμάτων, μὲ τὴν ἀντίστοιχη πολιτικὴ ἐπιρροή.

Συνάντηση, Ραχόι, Ὀμπάμα

Ἡ προχθεσινὴ συνάντηση στὸν Λευκὸ Οἶκο τοῦ Μαριάνο Ραχόι μὲ τὸν Μπάρακ Ὀμπάμα ἀποτελεῖ τὴν πρώτη τῶν ἡγετῶν τῶν δύο χωρῶν ἀπὸ δεκαετίας∙ οἱ ἀμερικανοϊσπανικὲς σχέσεις εἶχαν διαταραχθεῖ ἄσχημα, λόγῳ τῆς διαφωνίας τῆς Μαδρίτης ἀπέναντι στὴν εἰσβολὴ στὸ Ἰρὰκ καὶ τῆς ἀμέσου ἀνακλήσεως τῶν στρατιωτῶν της ἀπ’ τὴν χώρα, ἀπ’ τὸν ἐκλεγέντα τότε πρωθυπουργὸ Λουὶ Θαπατέρο. Οἱ διμερεῖς σχέσεις εἶχαν περιορισθεῖ πάρα πολὺ καὶ μόνο πρόσφατα ἐπιχειρήθηκε ἡ ἀναθέρμανσή τους, μὲ τὴν πρόσκληση πρὸς τὸν σημερινὸ πρωθυπουργὸ γιὰ ἐπίσκεψη στὴν Οὐάσιγκτον∙ ὁ Ἀμερικανὸς πρόεδρος ἔπλεξε τὸ ἐγκώμιο τοῦ Μαριάνο Ραχόι, γιὰ τὴν ἔξοδο τῆς χώρας του ἀπ’ τὴν κρίση καὶ τὶς μεταρρυθμίσεις στὴ δημόσια διοίκηση. Ἡ ἐπιρροὴ τῆς Ἱσπανίας στὴν Λατινικὴ Ἀμερικὴ μέτρησε πάρα πολὺ στὴν ἐπίσκεψη.

Γαλλία, μείωση γεννήσεων

Στὴ Γαλλία ἡ κρίση ἔφερε μείωση τῶν γεννήσεων, καθὼς ἀντιστοιχοῦν κάτω ἀπὸ δύο παιδιὰ κατὰ γυναῖκα∙ γιὰ τὴν διατήρηση τοῦ πληθυσμοῦ στὰ ἴδια ἐπίπεδα πρέπει νὰ γεννάει δύο παιδιὰ κάθε γυναῖκα, μὲ περισσότερα σημειώνεται αὔξηση. Ὡς πρὸς τοὺς γάμους, πέρυσι ἔγιναν 238000, ἀπ’ τοὺς ὁποίους οἱ γάμοι ὁμοφυλοφίλων ἦταν 7000, ἢτοι 3%, ἀπ’ τοὺς ὁποίους τὰ δύο τρίτα μεταξὺ ἀνδρῶν∙ τὸ 2013 ἦταν τὸ πρῶτο ἔτος καθιερώσεως τοῦ γάμου τῶν ὁμοφυλοφίλων, ὁ ὁποῖος εἶχε προκαλέσει ὀξύτατες πολιτικὲς ἀντεγκλήσεις, ἀλλὰ δὲν φαίνεται ὅτι εἶχε ἀνταπόκριση στὸν ἁπλὸ Γάλλο, διότι οἱ ὁμοφυλόφιλοι στὴν χώρα ἐκτιμῶνται πολὺ περισσότεροι ἀπὸ ὅσους παντρεύτηκαν. Ἡ Γαλλία ἔπασχε στὸ μεγαλύτερο μέρος τοῦ εἰκοστοῦ αἰῶνος ἀπὸ ὑπογεννητικότητα, καὶ μόνο τὶς τελευταῖες δεκαετίες ἀλλάξαν οἱ συνήθειες.

O διάλογος

Ὁ τύπος στὴν ἐποχή μας, ἔντυπος καὶ ἠλεκτρονικός, ἔχει πάρει ἄλλη μορφὴ στὰ μέσα μαζικὴς ἐπικοινωνίας, μὲ τὰ μεγάλα συμφέροντα, ἀποπνικτικά. Ἡ ψηφιακὴ ἐπανάσταση , ὅμως, καὶ τὸ διαδίκτυο προσφέρουν τὸ κάτι ἄλλο: τὴν δυνατότητα τοῦ πολίτου νὰ χρησιμοποιεῖ τὴ νέα τεχνολογία καὶ νὰ ἔρχεται σὲ ἄμεση ἐπαφὴ μὲ ἄλλους, μὲ τοὺς συμπολίτες του, μὲ τοὺς συνανθρώπους του, κάθε στιγμή. Ἀπευθύνεται «Τὸ Ἐμμελὲς»  πρὸς ὅσους αἰσθάνονται τὴν ἀνάγκη τοῦ διαλόγου , τῆς ἀνταλλαγῆς ἀπόψεων, τῆς συζητήσεως. Ὅσοι παίζοντας στὸ διαδίκτυο μᾶς συναντήσουν, διαβάσουν κάτι, προβληματιστοῦν γιὰ κάτι ἄλλο, ἔχουν κάτι νὰ συμπληρώσουν, νὰ προσθέσουν, τοὺς προσφέρουμε τὴν ἄνεση τῆς ἐκφράσεώς τους, ἰδιαίτερα μετὰ τὴν πλήρη ἐξαχρείωση τοῦ τύπου, περισσότερο τὴν τελευταία διετία στὴν Ἑλλάδα. Χαρά μας εἶναι ὁ διάλογος αὐτός, ο ἤρεμος καὶ δημιουργικὸς διάλογος , γιὰ τὰ τόσα ποὺ μᾶς ἀπασχολοῦν, τὰ σοβαρά καὶ τὰ ἀμελητέα, τὰ πιὸ ὄμορφα ἴσως, ἂν καὶ αὐτὰ εἶναι ἐλάχιστα πλέον. Αὐτὴ εἶναι ἡ ἰσηγορία , ἡ δημιουργικὴ πλευρὰ τῆς νέας τεχνολογίας, ἀρκετὰ πειστικὴ πλέον, ὅπως ἔδειχνε καὶ πρὸ δεκαετίας, ὅταν ξεκίνησε «Τὸ Ἐμμελές», ἂν καὶ διστακτικὰ τότε· σήμερα ἡ ψηφιακὴ τεχνολογία ἀποτελεῖ τὸ ἐφαλτήριο τῆς ἀπελευθερώσεως τῶν λαῶν, ὅπως ἀποδεικνύεται καθημερινά, ὅπως τὸ ζήσαμε καὶ τὸ ζοῦμε μὲ τοὺς «Ἀγανακτισμένους».

Ἐμεῖς ξεκινήσαμε μὲ ἐλάχιστα, μὲ μιὰ μικρὴ σελίδα στὸ διαδίκτυο, τολμηρὸ ἐγχείρημα τότε· ἐλπίδα μας ἦταν, ἡ ἀνταπόκριση, διάλογος. Πιστεύαμε ὅτι ἡ νέα τεχνολογία έχει τὸ μεγάλο πλεονέκτημα, τν ἄμεσο και ζωντανὸ διάλογο · μὲ ἕνα κλίκ καὶ ἀνοίγεις τὴν σελίδα, μὲ ἕνα ἄλλο στέλνεις τὴν ἄποψή σου, τὴν διαβάζει ὁ ἄλλος. Ἐλάχιστα μέσα χρειάζονται. Τότε ἦταν ὑποχρεωτικὴ ἡ χρήση, λόγῳ τεχνολογίας, τοῦ μονοτονικοῦ συστήματος· σήμερα γενικεύεται ἡ ἐπιστροφὴ στὸ πολυτονικὸ, ἐπειδὴ ὅλοι σχεδὸν κατάλαβαν ὅτι ἡ κατάργησή του ἀπέβλεπε ἀπ’ τὴν ἀρχὴ στὸν ἀφελληνισμό μας. Τὴν ἀνάταση τοῦ γένους προοιωνίζουν οἱ ἀντιδράσεις, ἡ ἐκμάθηση καὶ γραφὴ σὲ πολυτονικό, διότι ἡ προφορά του, ὁλοζώντανη στὸν προφορικὸ λόγο πάντοτε, ὁδηγεῖ στὸν ἐλεύθερο πολίτη.

"Τὸ "Ἐμμελές" , καθημερινὴ ἐφημερίδα πολιτικοῦ σχολιασμοῦ , κυκλοφορεῖ ἀπ’ τὴν Δευτέρα ἕως καὶ τὴν Παρασκευή.
Τὸ Σαββατοκύριακο εἶναι δικό σας.