Σκάνδαλα, στὰ ἐξοπλιστικὰ τὸ ἐνδιαφέρον

Τὸ ἐνδιαφέρον τῶν σκανδάλων μεταφέρεται πλέον στὰ ἐξοπλιστικὰ καὶ πάλι, διότι νέα πρόσωπα προστίθενται στὸν μακρὺ κατάλογο τῶν τρωκτικῶν, ἀλλὰ καὶ νέοι λογαριασμοί, μὲ ἄγνωστους ὅλους τοὺς ἐμπλεκομένους∙ ὁ διευθυντὴς τῶν Ἑλληνικῶν Ναυπηγείων τῆς ἐποχῆς καταθέτει σήμερα καὶ ὑπόσχεται νέα στοιχεῖα, ἴσως καὶ γιὰ τὰ πρόσωπα ποὺ εἶχαν δώσει τὸ ὄνομα στὸ καθελκυσθὲν τότε πολεμικό. Πάντως οἱ πληροφορίες ἀναφέρουν γιὰ δύο νέα πρόσωπα καὶ πάει λέγοντας… Στὸ Ταχυδρομικὸ Ταμιευτήριο ὁ διοικητὴς τῆς Τραπέζης τῆς Ἑλλάδος διευκρίνισε, ὅτι δὲν εἶχε δώσει ποτὲ τὴν ἄδεια γιὰ τὰ τόσα ἐπιχειρηματικὰ δάνεια κι ὅτι ἔδωσε ἐντολὴ γιὰ τὴν διακοπή τους∙ τὸ βάρος πέφτει στὸν τότε διοικητή, τί θὰ καταθέσει, μετὰ τὴν ἔκδοσή του ἀπ’ τὴν Τουρκία. Μᾶλλον πολλὰ ἀκολουθοῦν…

Θέση ἰσχύος πρὸς τρόικα

Ἡ κυβέρνηση ἀντιμετωπίζει πλέον τὶς διαβουλεύσεις μὲ τὴν τρόικα, μετὰ καὶ τὴν προχθεσινὴ ἐμφάνιση τοῦ πρωθυπουργοῦ στὸ Εὐρωπαϊκὸ Κοινοβούλιο, ἀπὸ θέση ἰσχύος, καθὼς διαθέτει δύο μεγάλα πλεονεκτήματα: πρῶτον, τὸ πρωτογενὲς πλεόνασμα καὶ τὴν σαφῆ ἀνάκαμψη τῆς οἰκονομίας, ἀδιανόητη γιὰ τοὺς ἐμπειρογνώμονές της τόσο γρήγορα∙ δεύτερον, τὴν ὁμόθυμη καταδίκη τῆς Εὐρώπης γιὰ τὶς λανθασμένες ἐκτιμήσεις της στὸ πρῶτο Μνημόνιο, ἀλλὰ καὶ τὴν παντελῆ ἀδυναμία της καταγράψαι τὴν ἀλλαγὴ πορείας τῆς ἑλληνικῆς οἰκονομίας. Οἱ προοπτικὲς γιὰ ἐπιστροφὴ εἶναι στὶς ἀρχὲς Φεβρουαρίου, ὅταν θὰ ἔχει συμπληρώσει ἡ κυβέρνηση τὰ στοχεῖα γιὰ τὸ πλεόνασμα καὶ τὴν ἀνάκαμψη∙ τὸ κύριο μέλημα πλέον εἶναι ἡ ἐνίσχυση τῆς ρευστότητος τῆς ἀγορᾶς γιὰ τὴν ἐπιτάχυνση τῆς χρηματοδοτήσεως τῶν μικρομεσαίων κυρίως ἐπιχειρήσεων. Ἡ Εὐρωπαϊκὴ Κεντρικὴ Τράπεζα εὐνοεῖ τὴν χρηματοδότηση, ἀλλὰ ἀκόμη δὲν ἔχουν ἀνοίξει ὅλοι οἱ κρουνοί της, διότι ἀναμένεται λειτουργία τῆς ἑνιαίας τραπεζικῆς ἀγορᾶς.

Προώθηση ἰδιωτικοποιήσεων

Ἡ ἐπιτάχυνση τῶν ἀποκρατικοποιήσεων μᾶλλον ἀρχίζει, διότι ἐντὸς τῶν προσεχῶν ἑβδομάδων προκηρύσσεται ὁ διεθνὴς διαγωνισμὸς γιὰ τὸ Ἑλληνικό, τὸ μεγάλο χαρτὶ γιὰ τὴν χώρα μας, ὅπως καὶ γιὰ τὰ περισσότερα λιμάνια, μεταξὺ τῶν ὁποίων τὸν ΟΛΠ∙ οἱ προβλέψεις εἶναι γιὰ σημαντικὴ αὔξηση τῶν ἐσόδων φέτος, διότι ἔχουν ἀντιμετωπισθεῖ τὰ περισσότερα τυπικὰ καὶ γραφειοκρατικὰ προβλήματα κι ἀπομένουν οἱ διαδικασίες τῶν διαγωνισμῶν. Ἀπὸ τὴν ἄλλη ἡ διεθνὴς συγκυρία εἶναι εὐνοϊκή, διότι παρουσιάζεται πλέον σημαντικὴ αὔξηση στὴ ζήτηση ξένων ἐπενδυτῶν γιὰ τὴν τοποθέτηση τῶν κεφαλαίων τους στὴν Ἑλλάδα, ὄχι μόνο στὰ ἀκίνητά της, ἀλλὰ καὶ στοὺς δυναμικούς της κλάδους∙ μετὰ τὸν τουρισμὸ καὶ τὴν ψηφιακὴ τεχνολογία, οἱ ὁποῖοι ἔχουν ἀπογειωθεῖ κανονικά, τὸ ἐνδιαφέρον στρέφεται στοὺς ἄλλους κλάδους, ὅπως μὲ τὴν ἐξαγορὰ τῆς ΠΡΙΝΟΣ ἀπ’ τὴν ΒΡ. Δὲν ἐπενδύει τυχαία πεντακόσια ἑκατομμύρια εὐρὼ ἡ μεγάλη ἑταιρεία πετρελαίου∙ κάτι ἔχει στὸ χαρτοφυλάκιό της.

Θάρρος Μαν. Καραμολέγκου

Ὁ Μανώλης Καραμολέγκος ἐπέδειξε ἐξαιρετικὸ θάρρος καὶ σύνεση, κατὰ τὴν ἀπαγωγή του, ἀπ’ τὴν συμμορία τῶν τεσσάρων ἀπαγωγέων του∙ παρὰ τὴν κακοκοποίησή του καὶ τὸν ἔγκλεισμό του στὸ πὸρτ μπαγὰζ τοῦ αὐτοκινήτου του, ἔπεισε τὸν φύλάκά του καὶ παραδόθηκαν στὸ κοντινὸ Ἀστυνομικὸ Τμῆμα, ὅταν οἱ ὑπόλοιποι εἶχε πάει γιὰ νὰ ἐκβιάσουν λύτρα ἀπ’ τὴν οἰκογένειά του. Ὁ ἀπαγωγέας εἶναι μολδαβικῆς καταγωγῆς καὶ συνεργάσθηκε μὲ ἄλλους στὴν ἀπαγωγή∙ ἡ Ἀστυνομία ἔχει συλλάβει τοὺς ἄλλους δύο κι ἀναζητεῖται ὁ τέταρτος. Τὸ παράξενο εἶναι ὅτι ὁ Μολδαβός, ὅταν παραδόθηκε, ἦταν πάνοπλος, μὲ πιστόλι καὶ χειροβομβίδες, ἀλλὰ πείσθηκε φαίνεται ἀπ’ τὸν ἐπιχειρηματία, ὅτι θὰ τὸν ὑποστηρίξει στὴν ἀνάκριση καὶ στὸ δικαστήριο.

Σύγκρυο πάσης διαπλοκῆς

Οἱ πρωτοφανεῖς σκληροὶ ὅροι, γιὰ τὴν μὴ προφυλάκιση τοῦ καναλάρχου, πέρασαν σχεδὸν σὲ ὑποσημείωση ἀπ’ τὴν διαπλοκή, ἔτσι εἰρήσθω ἐν παρόδῳ∙ τὰ πέντε ἑκατομμύρια εὐρὼ ἐγγύηση εἶναι μυθῶδες ποσό, ἀκόμη καὶ γιὰ τὸν μεγαλοεπιχειρηματία, διαφορετικὰ δὲν θὰ πρόβαλε τόσες ἀντιρρήσεις. Ὁ φόβος ὅμως τῶν ὑποτακτικῶν τῆς διαπλοκῆς εἶναι ἄλλος, ὅτι ἀποτελεῖ προηγούμενο γιὰ ἄλλες περιπτώσεις∙ ὅλοι τους τρέμουν ὅτι, μὲ τὸ ἄνοιγμα τῶν λογαριασμῶν, θὰ ἀποκαλυφθεῖ τὸ μεγάλο φαγοπότι μὲ τὸ δημόσιο χρῆμα, ἐξοπλιστικά, Ταχυδρομικὸ Ταμιευτήριο, ὅλων τους. Τὰ ὀνόματα εἶναι πολλά, ποῦ τὰ βρῆκαν κι ἔχτιζαν τὶς μεγάλες ἐπαύλεις, ἀγόραζαν τὰ πολυτελῆ αὐτοκίνητα∙ ὁ Πακτωλὸς ἔχει στερέψει κι ἀπομένει ἡ λογοδοσία κι ἡ ἐπιστροφὴ τῶν καταχρησθέντων.

Μηδὲ συνοσεῖν τῇ πατρίδι

Ὁ Σόλων ἐνδιαφέρθηκε γιὰ τὴν διατήρηση τοῦ ἐλευθέρου ἤθους τῶν Ἀθηναίων καὶ τὴν ἐνεργὸ συμμετοχή τους στὴν πολιτική της ζωὴ∙ τὸ θεωροῦσε ὡς ἀναγκαῖο ὅρο στὴν ἄμεση δημοκρατία. «Τῶν δ’ ἄλλων αὐτοῦ νόμος ἴδιος μὲν μάλιστα καὶ παράδοξος»∙ ἀπὸ τοὺς ἄλλους νόμους του ὁ πιὸ περίεργος καὶ πιὸ παράξενος μάλιστα. «Ὁ κελεύων ἄτιμον εἶναι τὸν ἐν στάσει μηδετέρας μερίδος μετέχειν»∙ ὁ ὁρίζων ὅτι καταδικάζεται σὲ ἀτιμία ὅποιος σὲ περίπτωση ἐσωτερικῶν ταραχῶν δὲν πάρει μέρος μὲ καμμία παράταξη. «Βούλεται δ’, ὡς ἔοικε, μὴ ἀπαθῶς μηδ’ ἀναισθήτως ἔχειν πρὸς τὸ κοινόν»∙ ἔχει σκοπό, ὅπως φαίνεται, νὰ μὴν εἶναι ὁ καθένας ἀδιάφορος ἢ ἀναίσθητος πρὸς τὰ πολιτικὰ πράγματα. «Ἐν ἀσφαλεῖ θέμενον τὰ οἰκεῖα καὶ τῷ μὴ συναλγεῖν μηδὲ συνοσεῖν τῇ πατρίδι καλλωπιζόμενον»∙ προσέχων μόνο τὴν διασφάλιση τῶν προσωπικῶν του περιαυτολογῶν ὅτι δὲν πονάει καὶ δὲν ὑποφέρει γιὰ τὴν πατρίδα.

Εὐρωκοινοβούλιο, Σαμαρᾶς

Ἡ ἐμφάνιση τοῦ πρωθυπουργοῦ στὸ Εὐρωπαϊκὸ Κοινοβούλιο ἀποβαίνει σταθμὸς γιὰ τὴν Ἑλλάδα∙ ἔπεισε ὁ Ἀντώνης Σαμαρᾶς, μὲ τὴν συμπαράσταση τοῦ Μανουὲλ Μπαρόζο καὶ τοῦ Μάρτιν Σούλτζ, ὅτι ἔχει ἀλλάξει ἡ χώρα μας κι ὅτι ἀποτελεῖ σύμβολο γιὰ τὴν Εὐρώπη, χάρις στὶς θυσίες τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ, γιὰ τὴν ἔξοδό της ἀπ’ τὴν κρίση. Ἡ κριτικὴ ἐναντίον του ἦταν μᾶλλον ἁπαλὴ καὶ γιὰ τὴν τιμὴ τῶν ὅπλων, ὅσων εἶχαν πρωτοστατήσει στὶς προφητεῖες τους γιὰ χρεωκοπία τῆς Ἑλλάδος καὶ διάλυση τῆς Εὐρωζώνης, ἀλλὰ τώρα διαπίστωσαν ὅτι ἀντιμετωπίζονται ὡς φαιδρὰ πρόσωπα∙ ἡ εἰρωνικὴ ἀπάντηση τοῦ πρωθυπουργοῦ καταχειροκροτήθηκε, διότι μόνο ἡ περιφρόνηση τοὺς ταιριάζει πλέον. Ἡ τεράστια πλειοψηφία τῶν εὐρωβουλευτῶν ἀναγνώρισε το ἅλμα τῆς Ἑλλάδος στὰ οἰκονομικά της, ἀλλὰ καὶ ἐξέφρασε τὴν ἀμέριστη ὑποστήριξή της γιὰ τὴν ἐπιτυχία τῆς προεδρίας της∙ ἐπὶ τέσσερα χρόνια ἡ χώρα μας ἦταν ὁ ἀποδιοπομπαῖος τράγος ἀπὸ ὅλους.

Ἄνοδος διεθνοῦς οἰκονομίας

Ἡ διεθνὴς οἰκονομία εἰσέρχεται σὲ περίοδο ἀνακάμψεως, ἀλλὰ μὲ κάποιες ἐπιφυλάξεις∙ οἱ ἐκτιμήσεις τῆς Διεθνοῦς Τραπέζης εἶναι ὅτι στὴν Κίνα, στὴν Εὐρώπη καὶ στὴν Ἀμερικὴ θὰ σημειωθεῖ ἀνάπτυξη, μὲ διαφορετικὰ ρυθμό, ἐνῶ στὴν Ἀφρικὴ καὶ στὶς ἄλλες χῶρες τῆς Ἀσίας ἡ ἀνάπτυξη εἶναι μεγαλύτερη, καθὼς ἔχει ἀρχίσει ἀπὸ χρόνια. Οἱ ἐπιφυλάξεις ἀφοροῦν τὸ ποσοστό, διότι εἶναι ἄγνωστες οἱ ἐπιπτώσεις ἀπ’ τὸν ἀποπληθωρισμὸ καὶ ἀπ’ τὴν μείωση τῆς ρευστότητος στὴν ἀμερικανικὴ οἰκονομία, μετὰ τὴν διακοπὴ τῆς ἀγορᾶς κρατικῶν ὁμολόγων 85 δις δολλαρίων τὸν μῆνα ἀπ’ τὸ Ὁμοσπονδιακὸ Ἀποθεματικὸ Ταμεῖο∙ στὴν Εὐρωζώνη οἱ προοπτικὲς εἶναι καλύτερες, καθὼς ἔχει ἀρχίσει ἡ ἐνίσχυση τῆς ρευστότητος τῆς ἀγορᾶς, ἐνῶ ἀναμένεται ἠ καθιέρωση τῆς ἑνιαίας τραπεζικῆς ἀγορᾶς ἐντὸς τοῦ πρώτου ἑξαμήνου, ὁπότε θὰ διευκολυνθεῖ ἡ χρηματοδήτηση τῆς οἰκονομίας. Ἡ ἔξοδος ἀπ’ τὴν κρίση τῶν νοτίων χωρῶν θεωρεῖται ὡς ἡ μεγάλη στροφὴ τῆς Εὐρωζώνης.

Σταθεροποιητικὲς τάσεις

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν σταθεροποιητικὲς τάσεις παγκοσμίως, λόγῳ τῶν ἁπτῶν προοπτικῶν ἀνακάμψεως τῆς οἰκονομίας∙ τὸ εὐρὼ διατηρήθηκε σταθερὸ στὰ 1,3603 δολλάρια καὶ 142,2715 γιέν, ὅπως καὶ χρυσός, 1237,25, καὶ πετρέλαιο, 105,97. Ὁ τρέχων μήνας θεωρεῖται ὁ κρίσιμος, διότι θὰ ἀποφασισθοῦν τὰ μέτρα ἀνακάμψεως τῆς οἰκονομίας στὴν Εὐρωζώνη, μετὰ τὴν μείωση τῶν βασικῶν ἐπιτοκίων, ἐνῶ δὲν ἀποκλείεται καὶ περαιτέρω μείωση σὲ ἀρνητικά, ἐπειδὴ ὁ πληθωρισμὸς διατηρεῖται σὲ χαμηλὰ ἐπίπεδα, ἐνῶ στὴν Ἑλλάδα, κατὰ τὴν Εὐρωστατιστικὴ εἶναι στὰ χαμηλότερα, 1,8%, τὸν Δεκέμβριο∙ οἱ ἐπιφυλάξεις γιὰ τὶς Ἡνωμένες Πολιτείες, ὡς πρὸς τὴν ἐνίσχυση τῆς ρευστότητος παραμένουν, διότι ἡ Τζάνετ Γιέλεν δὲν ἔχει ἀνακοινώσει τὸ πρόγραμμα τοῦ Ὁμοσπονδιακοῦ Ἀποθεματικοῦ Ταμείου, μετὰ τὴν διακοπὴ ἀπ’ τὸν προκάτοχό της πρὸ μηνὸς τῆς ἀγορᾶς κρατικῶν ὁμολόγων 85 δις δολλαρίων μηνιαίως. Οἱ ἐπενδυτὲς βρίσκονται σὲ κατάσταση ἐπιφυλακῆς, ἐνῶ στὴν Ἀσία οἱ προοπτικὲς διαγράφονται καλύτερες ἀπ’ τὴν Δύση.

Τήξη παγετῶνος Pine Island

Ὁ μεγάλος παγετὼν Pine Island τῆς Δυτικῆς Ἀνταρκτικῆς ἀπειλεῖται μὲ ἐξαφάνιση, λόγῳ τῆς τήξεως τῶν πάγων, μὲ ἀπρόβλεπτες ἐπιπτώσεις στὸ κλίμα τῆς ὑφηλίου∙ ὁ παγετὼν ἔχει ἔκταση 175000 τετραγωνικὰ χιλιόμετρα, μιάμισυ φορὰ τὴν Ἑλλάδα, καὶ παρουσιάζει συμπτώματα ἀποκοπῆς του ἀπ’ τὴν ἕκτη ἤπειρο. Ἤδη ἔχει σχηματισθεῖ τεράστιο φαράγγι, μήκους τριάντα χιλιομέτρων, πλάτους ὀγδόντα μέτρων καὶ βάθους ἑβδομῆντα τὸ ὁποῖο ἀποκόπτει ἕνα κομμάτι τοῦ παγετῶνος∙ ἐὰν ὁ παγετὼν λυώσει, τότε θὰ ἀνεβεῖ σημαντικὰ ἡ στάθμη τῆς θαλάσσης, ἐνῶ θὰ ἐπηρεασθεῖ ἡ χλωρίδα καὶ ἡ πανίδα της σὲ ἀπρόβλεπτο βαθμό. Οἱ μετεωρολόγοι ὑποστηρίζουν ὅτι καὶ νὰ αὐξηθεῖ ἡ θερμοκρασία τῆς ἀτμόσφαιρας δὲν θὰ ἀνατραπεῖ ἡ πορεία τήξεως τῶν παγετώνων, διότι αὐτοὶ ἐπηρεάζεται ἀπὸ ἄγνωστα, ἀνεξέλεγκτα, ὑπόγεια θερμὰ ρεύματα.

Αἴγυπτος, Ἰσραήλ, Συρία

Στὴν Αἴγυπτο, παρὰ τὶς συγκρούσεις μὲ νεκροὺς στὶς διαδηλώσεις κατὰ τοῦ καθεστῶτος, ἡ κυβέρνηση φαίνεται ὅτι κερδίζει μὲ μεγάλη πλειοψηφία τὸ δημοψήφισμα γιὰ τὸ Σύνταγμα∙ ὁ ἀρχηγὸς Στρατοῦ καὶ ἰσχυρὸς ἀνὴρ τῆς χώρας, μᾶλλον προαλείφεται γιὰ τὴν προεδρία, ὁπότε θὰ ἀσκεῖ καὶ ἐπισήμως τὴν ἐξουσία. Στὸ Ἰσραήλ, οἱ διαδηλώσεις τῶν ἀφρικανικῆς καταγωγῆς μεταναστῶν συνεχίζονται καὶ μάλιστα τώρα κατεβαίνουν, μητέρες μὲ βρέφη στὴν ἀγκαλιά, καὶ ζητοῦν ἴσα δικαιώματα στὴ νέα τους χώρα∙ τὸ πρόβλημα εἶναι πολὺ δύσκολο, διότι ἡ ἀκροδεξιὰ δὲν δέχεται τὴν ἀναγνώρισή τους, μὲ ἄγνωστες τὶς προεκτάσεις. Στὴ Συρία, οἱ συγκρούσεις μεταξύ τῶν ἀνταρτικῶν ὁμάδων συνεχίζονται∙ ἡ πεῖνα ἀπειλεῖ τὸν μισὸ πληθυσμό της καὶ ὁ ΟΗΕ ζήτησε ἐπειγόντως 2,4 δις δολλάρια ἀπὸ Ἄραβες καὶ διεθνῆ κοινότητα.

O διάλογος

Ὁ τύπος στὴν ἐποχή μας, ἔντυπος καὶ ἠλεκτρονικός, ἔχει πάρει ἄλλη μορφὴ στὰ μέσα μαζικὴς ἐπικοινωνίας, μὲ τὰ μεγάλα συμφέροντα, ἀποπνικτικά. Ἡ ψηφιακὴ ἐπανάσταση , ὅμως, καὶ τὸ διαδίκτυο προσφέρουν τὸ κάτι ἄλλο: τὴν δυνατότητα τοῦ πολίτου νὰ χρησιμοποιεῖ τὴ νέα τεχνολογία καὶ νὰ ἔρχεται σὲ ἄμεση ἐπαφὴ μὲ ἄλλους, μὲ τοὺς συμπολίτες του, μὲ τοὺς συνανθρώπους του, κάθε στιγμή. Ἀπευθύνεται «Τὸ Ἐμμελὲς»  πρὸς ὅσους αἰσθάνονται τὴν ἀνάγκη τοῦ διαλόγου , τῆς ἀνταλλαγῆς ἀπόψεων, τῆς συζητήσεως. Ὅσοι παίζοντας στὸ διαδίκτυο μᾶς συναντήσουν, διαβάσουν κάτι, προβληματιστοῦν γιὰ κάτι ἄλλο, ἔχουν κάτι νὰ συμπληρώσουν, νὰ προσθέσουν, τοὺς προσφέρουμε τὴν ἄνεση τῆς ἐκφράσεώς τους, ἰδιαίτερα μετὰ τὴν πλήρη ἐξαχρείωση τοῦ τύπου, περισσότερο τὴν τελευταία διετία στὴν Ἑλλάδα. Χαρά μας εἶναι ὁ διάλογος αὐτός, ο ἤρεμος καὶ δημιουργικὸς διάλογος , γιὰ τὰ τόσα ποὺ μᾶς ἀπασχολοῦν, τὰ σοβαρά καὶ τὰ ἀμελητέα, τὰ πιὸ ὄμορφα ἴσως, ἂν καὶ αὐτὰ εἶναι ἐλάχιστα πλέον. Αὐτὴ εἶναι ἡ ἰσηγορία , ἡ δημιουργικὴ πλευρὰ τῆς νέας τεχνολογίας, ἀρκετὰ πειστικὴ πλέον, ὅπως ἔδειχνε καὶ πρὸ δεκαετίας, ὅταν ξεκίνησε «Τὸ Ἐμμελές», ἂν καὶ διστακτικὰ τότε· σήμερα ἡ ψηφιακὴ τεχνολογία ἀποτελεῖ τὸ ἐφαλτήριο τῆς ἀπελευθερώσεως τῶν λαῶν, ὅπως ἀποδεικνύεται καθημερινά, ὅπως τὸ ζήσαμε καὶ τὸ ζοῦμε μὲ τοὺς «Ἀγανακτισμένους».

Ἐμεῖς ξεκινήσαμε μὲ ἐλάχιστα, μὲ μιὰ μικρὴ σελίδα στὸ διαδίκτυο, τολμηρὸ ἐγχείρημα τότε· ἐλπίδα μας ἦταν, ἡ ἀνταπόκριση, διάλογος. Πιστεύαμε ὅτι ἡ νέα τεχνολογία έχει τὸ μεγάλο πλεονέκτημα, τν ἄμεσο και ζωντανὸ διάλογο · μὲ ἕνα κλίκ καὶ ἀνοίγεις τὴν σελίδα, μὲ ἕνα ἄλλο στέλνεις τὴν ἄποψή σου, τὴν διαβάζει ὁ ἄλλος. Ἐλάχιστα μέσα χρειάζονται. Τότε ἦταν ὑποχρεωτικὴ ἡ χρήση, λόγῳ τεχνολογίας, τοῦ μονοτονικοῦ συστήματος· σήμερα γενικεύεται ἡ ἐπιστροφὴ στὸ πολυτονικὸ, ἐπειδὴ ὅλοι σχεδὸν κατάλαβαν ὅτι ἡ κατάργησή του ἀπέβλεπε ἀπ’ τὴν ἀρχὴ στὸν ἀφελληνισμό μας. Τὴν ἀνάταση τοῦ γένους προοιωνίζουν οἱ ἀντιδράσεις, ἡ ἐκμάθηση καὶ γραφὴ σὲ πολυτονικό, διότι ἡ προφορά του, ὁλοζώντανη στὸν προφορικὸ λόγο πάντοτε, ὁδηγεῖ στὸν ἐλεύθερο πολίτη.

"Τὸ "Ἐμμελές" , καθημερινὴ ἐφημερίδα πολιτικοῦ σχολιασμοῦ , κυκλοφορεῖ ἀπ’ τὴν Δευτέρα ἕως καὶ τὴν Παρασκευή.
Τὸ Σαββατοκύριακο εἶναι δικό σας.