Ἐπίσκεψη Ἀλῆ Μανσούρ, ΑΟΖ καὶ προεδρία

Ἡ ἐπίσημη ἐπίσκεψη τοῦ Αἰγυπτίου προέδρου εἶναι ἡ πρώτη ξένου ἡγέτου, μὲ ἀφορμὴ τὴν προεδρία τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως∙ ὁ Ἀλῆ Μανσούρ, στὶς συνομιλίες του μὲ τὸν Κάρολο Παπούλια καὶ μὲ τὸν Ἀντώνη Σαμαρᾶ, ὑπογράμμισε τὸ ἐνδιαφέρον τῆς χώρας του γιὰ διεύρυνση τῶν σχέσεών της μὲ τὴν Εὐρώπη καὶ γιὰ τὴν ρύθμιση τῶν ἐκκρεμῶν προβλημάτων μεταξὺ τῶν δύο μερῶν. Τὸ κύριο πρακτικὸ θέμα εἶναι ἡ ὁριοθέτηση τῶν θαλασσίων συνόρων, δηλαδὴ τῆς Ἀποκλειστικῆς Οἰκονομικῆς Ζώνης μεταξὺ τῶν δύο πλευρῶν∙ ἡ ὁριοθέτηση μὲ τὴν Αἴγυπτο ἀποτελεῖ μεγάλη ἐπιτυχία, διότι ἀποτελεῖ προηγούμενο γιὰ τὶς ἄλλες συνοριακὲς χῶρες, ἀλλὰ καὶ πρῶτο βῆμα γιὰ τὴν θέσπιση τῆς ἑνιαίας θαλασσίας πολιτικῆς τῆς Εὐρώπης. Διασφαλίζονται διεθνῶς τὰ θαλάσια σύνορα Ἑλλάδος καὶ Κύπρου.

Στὸν δρόμο τῆς ἀνακάμψεως

Ἡ χώρα μας βρίσκεται στὸν δρόμο τῆς ἀνακάμψεως, ἔχει ξεπεράσει τοὺς στόχους καὶ προχωράει μὲ γοργὸ ρυθμό, τόνισε ὁ πρωθυπουργὸς στὸ συμπόσιο τοῦ Ἑλληνγερμανικοῦ Ἐπιμελητηρίου∙ ὁ Ἀντώνης Σαμαρᾶς μετέφερε τὴν ἀτμόσφαιρα αἰσιοδοξίας, ἀπ’ τὶς ἐπιτυχίες τοῦ πρωτογενοῦς πλεονάσματος καὶ τῆς ἰσοσκελίσεως τοῦ ἰσογυζίου τρεχουσῶν συναλλαγῶν, ἀλλὰ καὶ ἀπ’ τὴν προώθηση τῶν μεταρρυθμίσεων, γιὰ πρώτη φορὰ σὲ τέτοιο βαθμὸ στὴν χώρα. Ἡ αἰσιοδοξία τοῦ πρωθυπουργοῦ ἀντανακλᾶ τὴν ἀλλαγὴ τῆς ψυχολογίας τοῦ κόσμου, ὅπως φαίνεται στοὺς δυναμικοὺς κλάδους τῆς οἰκονομίας καὶ στὴν κίνηση τῆς ἀγορᾶς, σὲ ἄνοδο μετὰ ἀπὸ τέσσερα χρόνια∙ ἡ ψυχολογία ἀνατάσεως ἀποτελεῖ τὴν καλύτερη ἀπάντηση στὴν προπαγάνδα τῆς καταστροφολογίας καὶ σὲ ὅσους, ὅπως τόνισε ὁ Ἀντώνης Σαμαρᾶς, ἐπιδιώκουν νὰ γυρίσουν πίσω τὴν Ἑλλάδα στὴν περίοδο τῆς κρίσεως καὶ τῆς καταθλίψεως. Πάντως ἡ ἐπιλογὴ τοῦ Ἑλληνογερμανικοῦ Ἐπιμελητηρίου δὲν ἔγινε τυχαία. Σημαίνει πολλὰ στὴν σημερινὴ πολιτικὴ συγκυρία.

Ἐπίταση καταστροφολογίας

Ἡ καταστροφολογία ἐνισχύθηκε χθὲς ἀπὸ δύο ἀπρόβλεπτα γεγονότα∙ πρῶτον, τὴν ἀκύρωση ἀπ’ τὸ Συμβούλιο Ἐπικρατείας τῆς ἀποφάσεως γιὰ περικοπὴ τῶν ἀμοιβῶν τῶν ἐνστόλων τὸ 2012. Οἱ ἔνστολοι χάρηκαν μὲ τὴν ἀπόφαση, ἐνῶ ἡ κυβέρνηση ἀνακοίνωσε, ὅτι θὰ περιμένει τὴν ἐπίσημη δημοσίευσή της, γιὰ νὰ ἀπαντήσει∙ ἡ δαπάνη εἶναι μεγάλη, γύρω στὰ ἑκατὸ ἑκατομμύρια εὐρώ, ἀλλὰ τὸ χειρότερο εἶναι ὅτι ἀποτελεῖ προηγούμενο γιὰ παρόμοια ἀπόφαση καὶ γιὰ ἄλλες κατηγορίες μισθωτῶν. Τὸ πρόβλημα ἔγινε τούμπανο στὴν διαπλοκή, εἰς βάρος τῆς κυβερνήσεως, ἀλλὰ ἡ ἀπάντηση βρίσκεται στὴν ἀνάκαμψη τῆς οἰκονομίας. Ἡ διακήρυξη τοῦ Χριστόφορου Ξηροῦ, δεύτερον, γιὰ ἀντάρτικο πόλεων, ἔχει ἀντίκτυπο περισσότερο στὴν διεθνῆ εἰκόνα της χώρας∙ ἡ ἄνεση κινήσεων στὸν Κορυδαλλὸ καὶ ἡ εὐκολία τῆς ἀποδράσεως δείχνουν ὅτι διαθέτει τὴν στήριξη τῶν παρακρατικῶν μηχανισμῶν, ἀπ’ τὸ σοσιαλιστικὸ κράτος μέχρι τὶς ἀτλαντικὲς προσβάσεις του. Ὁ ἔλεγχος τῆς ΚΥΠ εἶναι τὸ πρόβλημα.

Ἀνοικτὰ καταστήματα ἀγορᾶς

Τὰ ἀνοικτὰ καταστήματα τῆς Κυριακῆς συγκέντρωσαν πάλι τὸ ἐνδιαφέρον τοῦ κόσμου∙ γέμισαν οἱ δρόμοι στὶς μεγάλες πόλεις, ἀπὸ οἰκογένειες οἱ ὁποῖες ἐκμεταλλεύθηκαν τὸν καλὸ καιρὸ καὶ τὴν ἄνεση, γιὰ ἕναν εὔκολο περίπατο στοὺς δρόμους καὶ στὰ μαγαζιὰ γιὰ λίγα ἢ περισσότερα ψώνια. Τὸ μέτρο ἀποδεικνύεται τονωτικὸ γιὰ τὴν οἰκονομία, διότι οἱ συναλλαγὲς ἦταν ἀρκετὲς γιὰ περίοδο κρίσεως, ἀλλὰ καὶ ἀλλάζει τὴν νοοτροπία μας∙ γιὰ τὰ μικρὰ καταστήματα, μὲ προσωπικὴ ἀπασχόληση, εἶναι σημαντικὴ βοήθεια, ἔστω καὶ λίγες ἀγορές, κάνουν γνωστὸ τὸ ἐμπόρευμά τους καὶ καλύπτουν κάποια ἔξοδα. Οἱ ἀντιδράσεις τῶν συνδικαλιστῶν ἦταν γιὰ κλάματα, διότι ἐλάχιστοι συμφώνησαν μὲ τὰ συνθήματά τους, ἀλλὰ κέρδισαν ὁπωσδήποτε τὴν περιφρόνηση τοῦ κόσμου.

Θρησκεία Ναπολεοντίσκου

Ἡ θρησκεία τοῦ Ναπολεοντίσκου ἀποτέλεσε ἀντικείμενο ὀξείας ἀντιπαραθέσεως μὲ τὴν Νέα Δημοκρατία∙ ὁ ἐκπρόσωπός του γιὰ τὰ θρησκευτικὰ θέματα εἶπε ὅτι εἶναι ἄθεος, ἀλλὰ ὅτι εἶναι καλύτερος ἀπ’ τοὺς ἄλλους, τοὺς «ὑποκριτὲς γραμματεῖς καὶ φαρισαίους» -οὔτε τὴν φράση τοῦ Ἰησοῦ δὲν γνώριζε καλά, «οὐαὶ ἡμῖν γραμματεῖς καὶ φαρισαῖοι ὑποκριταί», εἶναι- καὶ κατηγόρησε τὴν μνημονιακὴ πολιτική. Ἡ ΝΔ καλῶς ζήτησε νὰ γνωρίζει ὁ ἑλληνικὸς λαὸς ἐὰν εἶναι ἄθεος, ὁ ἀρχηγὸς τῆς ἀξιωματικῆς ἀντιπολιτεύσεως∙ ἀλλὰ ὁ ΣΥΡΙΖΑ ἀπάντησε γιὰ χειροβομβίδες… Οἱ Ἕλληνες εἴμαστε θρησκευόμενοι ὡς ὀρθόδοξοι, ἀλλὰ διατηροῦμε τὶς ἰσότιμες σχέσεις μὲ τὸν θεό μας, ὅπως οἱ ἀρχαῖοι πρόγονοί μας∙ οἱ ἰσότιμες σχέσεις προϋποθέτουν ἀνεξαρτησία ἐπιλογῆς, ἄγνωστη στὴν ἀριστερὴ ἰδεολογία.

Καταβιαζομένους τὴν φύσιν

Τὸν νόμο σχολιάζει ὁ Πλούταρχος ποὺ ἐπιτρέπει σὲ ὅποιον παντρεύθηκε συγγενῆ του, γιὰ λόγους κληρονομίας κι ἦταν ἀνίκανος γιὰ συνουσία, ἐπιτρέπειν στὴ σύζυγο νὰ πηγαίνει μὲ ἕναν ἀπ’ τοὺς συγγενεῖς της∙ ἦταν παλαιὸ ἔθιμο αὐτό, πρὶν ἀκόμη ἀπ’ τὸν Σόλωνα. «Καὶ τοῦτο δ’ ὀρθῶς ἔχειν τινές φασι πρὸς τοὺς μὴ δυναμένους συνεῖναι»∙ καὶ αὐτὸ ὀρθῶς θεσμοθετήθηκε λένε μερικοὶ γιὰ ὅσους εἶναι ἀνίκανοι πρὸς συνουσία. «Χρημάτων δ’ ἕνεκα λαμβάνοντας ἐπικλήρους καὶ τῷ νόμῳ καταβιαζομένους τὴν φύσιν»∙ διότι παντρεύονται ὀρφανὰ κορίτσια γιὰ τὰ χρήματα καὶ χάρις στὸν νόμο παραβιάζουν τὴν φύση. «Ὁρῶντες γὰρ ᾧ βούλεται τὴν ἐπίκληρον συνοῦσαν ἢ προήσονται τὸν γάμον»∙ διότι ὅταν βλέπουν τὴν γυναῖκα τους μὲ ἄλλον ἢ θὰ διαλύσουν τὸν γάμο. «Ἢ μετ’ αἰσχύνης καθέξουσι, φιλοπλουτίας καὶ ὕβρεως δίκην διδόντες»∙ ἢ ντροπιασμένοι θὰ τὸν κρατήσουν, τιμωρούμενοι γιὰ τὸν φιλοχρηματισμό τους καὶ τὴν τόση κακοήθειά τους.

Παρακολουθήσεων συνέχεια

Οἱ παρακολουθήσεις τῶν ἠλεκτρονικῶν ἐπικοινωνιῶν τῶν πολιτικῶν ἠγετῶν ἀπ΄ τὴν ἀμερικανικὴ Ἐθνικὴ Ἐπιτροπὴ Ἀσφαλείας παραμένουν καίριο θέμα∙ ὁ Μπάρακ Ὀμπάμα διαβεβαίωσε τοὺς Εὐρωπαίους ἡγέτες, καὶ τὴν Ἀγκέλα Μέρκελ προσωπικά, ὅτι, «ὅσο εἶναι αὐτὸς πρόεδρος δὲν θὰ παρακολουθοῦν τὸ τηλέφωνό της». Ἀλλὰ τὸ Βερολίνο ἀπάντησε ὅτι εἶναι προτιμότερη ἡ σύναψη διεθνοῦς συμφωνίας ἀπ’ τὶς προφορικὲς διαβεβαιώσεις∙ τὸ χάσμα παραμένει ἀγεφύρωτο μεταξὺ τῶν δύο ἀκτῶν τοῦ Ἀτλαντικοῦ. Ἡ Γερμανία διεκδικεῖ, γιὰ πρώτη φορὰ μεταπολεμικά, τὶς ἰσότιμες σχέσεις μὲ τὶς Ἡνωμένες Πολιτεῖες, ὄχι μόνο γιὰ τὴν καγκελάριο ἀλλὰ γιὰ ὅλους τοὺς Εὐρωπαίους∙ ἡ Οὐάσιγκτον δὲν ἀποδέχεται τὴν στάση αὐτὴ καὶ ἀρνεῖται, μὲ κωλυσιεργεία, τὶς διαπραγματεύσεις καὶ γι’ αὐτὸ καταφεύγει ὁ πρόεδρος στὶς προσωπικὲς διαβεβαιώσεις, δηλαδὴ οἱ μηχανισμοὶ πίσω ἀπ’ αὐτὸν συνεχίζουν τὴν δουλειά τους… Ἡ πρόσκληση τῆς καγκελαρίου στὴν Οὐάσιγκτον δὲν ἀλλάζει τίποτε∙ οἱ Εὐρωπαῖοι, δηλαδὴ ἡ Εὐρωζώνη, διεκδικοῦν τὴν ἰσοτιμία.

Κεντρικὴ Ἀφρική, ἀναταραχὴ

Ἡ ἀναταραχὴ στὴν Κεντρικὴ Ἀφρικὴ συνεχίζεται, μὲ τὶς συγκρούσεις Χριστιανῶν καὶ Μουσουλμάνων∙ μετὰ τὸ Μαλὶ ἐπεκτάθηκε στὴν Δημοκρατία τῆς Κεντρικῆς Ἀφρικῆς, μὲ χιλιάδες νεκροὺς καὶ πάνω ἀπὸ ἕνα ἑκατομμύριο πρόσφυγες. Ἡ Γαλλία ἔχει στείλει ἐκστρατευτικὸ σῶμα, γιὰ τὴν διατήρηση τῆς τάξεως στὴν πρωτεύουσα Μπαγκουὶ καὶ τὸν ἔλεγχο τοῦ ἀεροδρομίου, ἐνῶ ἐκτελοῦν καὶ περιπολίες στὴν πόλη∙ ἤδη καὶ ἄλλες χῶρες τῆς Ἀφρικῆς ἔχουν ἀποστείλει στρατιωτικὲς δυνάμεις, ἐνῶ καὶ ἡ Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση ἀποφάσισε, ὅπως συνδράμει μὲ 500 ἄνδρες∙ μάλιστα ἡ Ἀθήνα ἔχει προτείνει, ὅπως τὸ στρατηγεῖο Ἀεροπορίας τῆς Λάρισας ἐπιλεγεῖ ὡς ἕδρα τῶν ἐπιχειρήσεων. Στὴν Δημοκρατία τῆς Κεντρικῆς Ἀφρικῆς Μουσουλμάνος ἀρχηγὸς κατέλαβε τὴν ἐξουσία, μὲ προγρκὸμ κατὰ τῶν Χριστιανῶν, ἀλλὰ τὴν περασμένη ἑβδομάδα παραιτήθηκε κι χθὲς ἐξελέγη νέος πρόεδρος ἡ δήμαρχος τῆς πρωτευούσης ἡ ὁποία καὶ ἀνέλαβε τὴν ἐξουσία∙ τὸ Συμβούλιο Ἀσφαλείας ἔχει ἐγκρίνει τὴν ἀποστολὴ τῶν στρατιωτικῶν δυνάμεων.

Πτωτικὲς τάσεις παγκοσμίως

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν πτωτικὲς τάσεις παγκοσμίως, ἐν ἀναμονῇ τῶν ἀποφάσεων γιὰ τὴν οἰκονομικὴ πολιτικὴ σὲ Εὐρωζώνη καὶ Ἀμερική∙ τὸ εὐρὼ ὑποχώρησε, στὰ 1,3553 δολλάρια καὶ 140,9660 γιὲν, ὅπως καὶ τὸ πετρέλαιο, 106,25, ἀλλὰ ἀνατιμήθηκε ὁ χρυσός, 1254,75. Ἡ διστακτὀτης στὶς Ἡνωμένες Πολιτεῖες γιὰ τὴν ἐξαγγελία τῆς οἰκονομικῆς τους πολιτικῆς καὶ περισσότερο οἱ καθυστερήσεις τῆς προέδρου τοῦ Ὁμοσπονδιακοῦ Ἀποθεματικοῦ Ταμείου γιὰ τὸ θέμα τῆς ρευστότητος προκαλοῦν ἀνησυχίες στοὺς ἐπενδυτές∙ ἀντιστοίχως καὶ ἡ ἀναμονὴ γιὰ τὴν ἀναπτυξιακὴ πολιτικὴ στὴν Εὐρωζώνη διατηρεῖ σὲ παρόμοια ψυχολογία καὶ τοὺς Εὐρωπαίους συναδέλφους τους. Ἡ ἀνακοίνωση τῆς Deutschebank ὅτι σημείωσε ζημίες ἑνὸς δις εὐρὼ προκάλεσε ἐπιδείνωση στὴν στάση τῶν ἐπενδυτῶν, ἐνῶ ἡ συμφωνία τῆς γαλλικῆς κυβερνήσεως μὲ τὴν κινεζικὴ αὐτοκινηγτοβιομηχανία Dengfong, γιὰ μεταβίβαση τοῦ ποσοστοῦ της στὴν Peugeot Citroen (PSA) φέρει εὐφορία στὴν ἀγορά∙ οἱ Γάλλοι ἐλπίζουν ὅτι, θὰ δώσει ζωὴ στὴν αὐτοκινοτοβιομηχανία τους.

Συρία, πρόσκληση καὶ Ἰρὰν

Τὴν πρόσκληση καὶ στὸ Ἰράν, γιὰ τὴν συμμετοχή του στὴ διεθνῆ διάσκεψη γιὰ τὴν Συρία, ἐπιλέγει ὁ Μπὰν Κιμοὺν ὡς συμβολὴ στὴν ἐπίλυση τοῦ προβλήματος∙ στὴν πρότασή του ἀντιδρᾶ ἡ μεγαλύτερη ὀργάνωση τῶν ἀνταρτῶν, ἐνῶ ἔχουν ἐπιφυλάξεις οἱ Ἀμερικανοί, ἀλλὰ τὴν ὑποστηρίζουν οἱ Εὐρωπαῖοι, ἡ Ρωσία καὶ ἡ Κίνα. Ὁ Γενικὸς Γραμματέας τοῦ ΟΗΕ ὑποστηρίζει, ὅτι ἡ Τεχεράνη, μὲ τὴν συμμετοχή της, ἐγκαταλείπει τὴν ἀπομόνωση καὶ συμβάλλει στὴν ἐπίλυση καὶ τῶν ἄλλων προβλημάτων τῆς Μέσης Ἀνατολῆς∙ οἱ Ἄραβες ὅμως φοβοῦνται τὴν παρέμβαση τοῦ Ἰράν, διότι αὐτὸ σημαίνει ἀνατροπὴ τῆς ἰσορροπίας στὴν περιοχή. Πάντως ἡ ἰρανικὴ κυβέρνηση ἀνακοίνωσε ὅτι μειώνει κατὰ 20% τὸν ἐμπλουτισμὸ τοῦ οὐρανίου της, ποὺ ἦταν ἕνας ἀπ’ τοὺς ὅρους τῆς περυσινῆς διεθνοῦς συμφωνίας.

Ποῦτιν καὶ ὁμοφυλόφιλοι

Τὴν ὑποδοχὴ καὶ τῶν ὁμοφυλοφίλων, γιὰ τὴν συμμετοχή τους στοὺς χειμερινοὺς Ὀλυμπιακοὺς Ἀγῶνες τοῦ Σότσι, ἀνακοίνωσε ὁ Ρῶσος πρόεδρος, σὲ μιὰ χειρονομία καλῆς θελήσεως πρὸς τὴν Δύση∙ ὁ Βλαδίμηρος Ποῦτιν δὲν ἀλλάζει τὴν νομοθεσία της χώρας του, ἡ ὁποία δὲν ἀποδέχεται τὸν γάμο τῶν ὁμοφυλοφίλων, ἀλλὰ ἁπλῶς τοὺς δέχεται ὡς ἀθλητὲς ἢ θεατές. Στὸ θέμα τῆς τρομοκρατίας, ἰσλαμιστικὴ ὀργάνωση ἀνέλαβε τὴν εὐθύνη γιὰ τὴν διπλῆ τρομοκρατικὴ ἐπίθεση στὸ Βόλγογκρὰντ τὸν Δεκέμβριο, μὲ 34 νεκρούς∙ ἡ Μόσχα ἔχει ὑποσχεθεῖ ἀσφαλεῖς ἀγῶνες κι ἔχει λάβει δρακόντεια μέτρα, ἐνῶ τὸ Σάββατο ἡ Ἀστυνομία σκότωσε ἑπτὰ τρομοκράτες καὶ τρεῖς χθὲς στὸ Νταγκεστάν. Ἀλλὰ οἱ Ἰσλαμιστὲς ἀνέβασαν στὸ διαδίκτυο βίντεο, μὲ αὐστηρὲς προειδοποιήσεις πρὸς τοὺς ἐπισκέπτες, ὅτι θὰ γίνουν δεκτοὶ μὲ βόμβες.

O διάλογος

Ὁ τύπος στὴν ἐποχή μας, ἔντυπος καὶ ἠλεκτρονικός, ἔχει πάρει ἄλλη μορφὴ στὰ μέσα μαζικὴς ἐπικοινωνίας, μὲ τὰ μεγάλα συμφέροντα, ἀποπνικτικά. Ἡ ψηφιακὴ ἐπανάσταση , ὅμως, καὶ τὸ διαδίκτυο προσφέρουν τὸ κάτι ἄλλο: τὴν δυνατότητα τοῦ πολίτου νὰ χρησιμοποιεῖ τὴ νέα τεχνολογία καὶ νὰ ἔρχεται σὲ ἄμεση ἐπαφὴ μὲ ἄλλους, μὲ τοὺς συμπολίτες του, μὲ τοὺς συνανθρώπους του, κάθε στιγμή. Ἀπευθύνεται «Τὸ Ἐμμελὲς»  πρὸς ὅσους αἰσθάνονται τὴν ἀνάγκη τοῦ διαλόγου , τῆς ἀνταλλαγῆς ἀπόψεων, τῆς συζητήσεως. Ὅσοι παίζοντας στὸ διαδίκτυο μᾶς συναντήσουν, διαβάσουν κάτι, προβληματιστοῦν γιὰ κάτι ἄλλο, ἔχουν κάτι νὰ συμπληρώσουν, νὰ προσθέσουν, τοὺς προσφέρουμε τὴν ἄνεση τῆς ἐκφράσεώς τους, ἰδιαίτερα μετὰ τὴν πλήρη ἐξαχρείωση τοῦ τύπου, περισσότερο τὴν τελευταία διετία στὴν Ἑλλάδα. Χαρά μας εἶναι ὁ διάλογος αὐτός, ο ἤρεμος καὶ δημιουργικὸς διάλογος , γιὰ τὰ τόσα ποὺ μᾶς ἀπασχολοῦν, τὰ σοβαρά καὶ τὰ ἀμελητέα, τὰ πιὸ ὄμορφα ἴσως, ἂν καὶ αὐτὰ εἶναι ἐλάχιστα πλέον. Αὐτὴ εἶναι ἡ ἰσηγορία , ἡ δημιουργικὴ πλευρὰ τῆς νέας τεχνολογίας, ἀρκετὰ πειστικὴ πλέον, ὅπως ἔδειχνε καὶ πρὸ δεκαετίας, ὅταν ξεκίνησε «Τὸ Ἐμμελές», ἂν καὶ διστακτικὰ τότε· σήμερα ἡ ψηφιακὴ τεχνολογία ἀποτελεῖ τὸ ἐφαλτήριο τῆς ἀπελευθερώσεως τῶν λαῶν, ὅπως ἀποδεικνύεται καθημερινά, ὅπως τὸ ζήσαμε καὶ τὸ ζοῦμε μὲ τοὺς «Ἀγανακτισμένους».

Ἐμεῖς ξεκινήσαμε μὲ ἐλάχιστα, μὲ μιὰ μικρὴ σελίδα στὸ διαδίκτυο, τολμηρὸ ἐγχείρημα τότε· ἐλπίδα μας ἦταν, ἡ ἀνταπόκριση, διάλογος. Πιστεύαμε ὅτι ἡ νέα τεχνολογία έχει τὸ μεγάλο πλεονέκτημα, τν ἄμεσο και ζωντανὸ διάλογο · μὲ ἕνα κλίκ καὶ ἀνοίγεις τὴν σελίδα, μὲ ἕνα ἄλλο στέλνεις τὴν ἄποψή σου, τὴν διαβάζει ὁ ἄλλος. Ἐλάχιστα μέσα χρειάζονται. Τότε ἦταν ὑποχρεωτικὴ ἡ χρήση, λόγῳ τεχνολογίας, τοῦ μονοτονικοῦ συστήματος· σήμερα γενικεύεται ἡ ἐπιστροφὴ στὸ πολυτονικὸ, ἐπειδὴ ὅλοι σχεδὸν κατάλαβαν ὅτι ἡ κατάργησή του ἀπέβλεπε ἀπ’ τὴν ἀρχὴ στὸν ἀφελληνισμό μας. Τὴν ἀνάταση τοῦ γένους προοιωνίζουν οἱ ἀντιδράσεις, ἡ ἐκμάθηση καὶ γραφὴ σὲ πολυτονικό, διότι ἡ προφορά του, ὁλοζώντανη στὸν προφορικὸ λόγο πάντοτε, ὁδηγεῖ στὸν ἐλεύθερο πολίτη.

"Τὸ "Ἐμμελές" , καθημερινὴ ἐφημερίδα πολιτικοῦ σχολιασμοῦ , κυκλοφορεῖ ἀπ’ τὴν Δευτέρα ἕως καὶ τὴν Παρασκευή.
Τὸ Σαββατοκύριακο εἶναι δικό σας.