Ἐρντογάν, ψυχρὴ ὑποδοχὴ στὶς Βρυξέλλες

Ὁ Τοῦρκος πρωθυπουργὸς ἔτυχε ψυχρότατης ὑποδοχῆς στὶς Βρυξέλλες, ὅπου πῆγε μὲ σκοπὸ τὸ ἀντιστάθμισμα τῶν προβλημάτων στὸ ἐσωτερικὸ τῆς χώρας του∙ ὁ Χέρμαν φὸν Ρουπάι καὶ ὁ Μανουὲλ Μπαρόζο τοῦ ἔθεσαν δύο θέματα, πρὶν ἀρχίσουν καὶ πάλι οἱ ἐνταξιακὲς διαπραγματεύσεις: πρῶτον, τὴν ἐπίλυση τοῦ Κυπριακοῦ, στὰ πλαίσια τῶν ἀποφάσεων τοῦ Ὀργανισμοῦ Ἡνωμένων Ἐθνῶν καὶ τοῦ εὐρωπαϊκοῦ κεκτημένου, καὶ δεύτερον, τὸν σεβασμὸ τοῦ κράτους δικαίου στὴν Τουρκία, ἀπέναντι στὶς παρεμβάσεις τῆς κυβερνήσεως στὴ δικαιοσύνη καὶ στὴν Ἀστυνομία. Ὁ Ταχὶπ Ἐρντογὰν δὲν πρόβαλε καμμία ἀντίρρηση, ὅπως συνήθιζε παλαιότερα μὲ τὸ ὑπεροπτικό του ὕφος∙ ἀντίθετα συμφώνησε μὲ τοὺς Εὐρωπαίους ἡγέτες. Φυσικὰ ἀπομένει ἡ τήρηση τῶν ὑποσχέσεών του, κάτι ὄχι καὶ πολὺ εὔκολο, καὶ οἱ ἀντιδράσεις στὴν χώρα του…

Εἰσπράξεις ἀπὸ σκάνδαλα

Ὁ νόμος γιὰ τὴν ταχεῖα εἴσπραξη τῶν δημευθέντων περιουσιακῶν στοιχείων, ὅσων ἔχουν καταδικασθεῖ γιὰ κατάχρηση δημοσίου χρήματος, εἶναι ἕτοιμος καὶ κατατίθεται λίαν συντόμως στὴ Βουλή∙ προβλέπεται ἡ εἴσπραξη ὀκτακοσίων ἑκατομμυρίων εὐρὼ ἀπὸ ὅσα ἔχουν δεσμευθεῖ ἤδη –Λαυρεντιάδης, 200, Energa, γιὰ φωτοβολταϊκά, 240, καὶ πάνω ἀπὸ 300 στὰ ἐξοπλιστικά, μέχρι αὐτὴν τὴν στιγμή, χωριστὰ τὰ ἄλλα σκάνδαλα-, γεγονὸς ποὺ θὰ προσφέρει ἀνάσα στὸν προϋπολογισμό, καθὼς εἶναι περισσότερα ἀπ’ τὀ πρωτογενὲς πλεόνασμα. Ἀπ’ τὴν ἄλλη, ἐγκρίθηκε ἀπ’ τὸ ΤΑΙΠΕΔ τὸ σχέδιο γιὰ τὴν πώληση τοῦ Ἑλληνικοῦ καὶ προβλέπεται ἡ διενέργεια τοῦ διαγωνισμοῦ τὸ πρῶτο τρίμηνο∙ στὴν ψηφιακὴ τεχνολογία οἱ δῆμοι ἔχουν κληθεῖ παρουσιάσαι τὰ 3000 σημεῖα γιὰ τὴν παροχὴ δωρεὰν εὐρυζωνικῶν συνδέσεων σὲ ὁλόκληρη τὴν χώρα, ὅπως ἔχει ὑποσχεθεῖ ὁ πρωθυπουργός. Ἡ λειτουργία τους, ἐντὸς τοῦ προσεχοῦς διμήνου, προβλέπεται ὅτι θὰ ἀποτελέσει ἐφαλτήριο γιὰ τοὺς κλάδους τῆς ψηφιακῆς τεχνολογίας.

Ἀποδοκιμασία τρομοκρατίας

Ἡ ἀπόλυτη ἀποδοκιμασία τῆς τρομοκρατίας ἀπὸ ὅλες τὶς πολιτικὲς παρατάξεις, μετὰ τὴν ἐμφάνιση τοῦ Χριστόδουλου Ξηροῦ, ἀποτελεῖ θετικὸ βῆμα γιὰ τὸ δημοκρατικό μας πολίτευμα∙ ἀκόμη κι ἡ Κουμουνδούρου ἐπέβαλε σιωπητήριο στὶς τάξεις της, ἐνῶ καὶ οἱ μόνιμοι συνήγοροι τῆς τρομοκρατίας τὴν μεταπολιτευτικὴ περίοδο τηροῦν σιγὴν ἰχθύος. Τὸ σημαντικὸ εἶναι ὅτι, ἀποκαλύφθηκαν ἄκρως πειστικὰ σὲ ὅλους οἱ ὑπόγειες διασυνδέσεις μέρους μυστικῶν ὑπηρεσιῶν μὲ τὸ παρακράτος, στὶς φυλακὲς καὶ στὸν ὑπόκοσμο∙ τὸ σαθρὸ σύστημα σπάει πλέον, ὁπότε τὸ ζητούμενο εἶναι οἱ διακλαδώσεις του μέχρι ποῦ φθάνουν. Θὰ ζήσουμε καὶ πάλι ἀποκαλύψεις, ὅπως μὲ τὰ ἐξοπλιστικὰ καὶ τὸ Ταχυδρομικὸ Ταμιευτήριο, ἢ καὶ ἀκόμη χειρότερες∙ ὅταν ἀνοίγει ὁ ὀχετὸς εἶναι ἄγνωστες οἱ ἐκφορές του… Οἱ προεκτάσεις ἁπλώνονται στὰ ναρκωτικὰ καὶ ποινικά, μὲ κορυφαίους τῆς τριακονταετίας σὲ ἀνάμιξη∙ οἱ προβλέψεις εἶναι δύσκολες, ὅπως κανεὶς δὲν περίμενε τόσα καὶ σὲ τέτοια ἔκταση στὰ ἐξοπλιστικά.

Σαμαρᾶς, «σάπιο σύστημα»

Τὴν ἀποφασιστικότητα τῆς κυβερνήσεως γιὰ τὴν πάταξη τῆς τρομοκρατίας ἐπανέλαβε ὁ πρωθυπουργός, μὲ ἀφορμὴ τὴν ἐμφάνιση τοῦ Χριστόδουλου Ξηροῦ, κατὰ τὴν ὁμιλία του στὸ Ἑλληνογερμανικὸ Ἐπιμελητήριο∙ ὁ Ἀντώνης Σαμαρᾶς ὑπογράμμισε: «Δὲν μᾶς σταματᾶ τίποτα, δὲν μᾶς σταματοῦν οἱ ἀκραῖοι, δὲν μᾶς σταματοῦν οὔτε οἱ ἀπειλὲς τῶν τρομοκρατῶν ποὺ ἡ ἀστυνομία τοὺς συλλαμβάνει, ἡ δικαιοσύνη τοὺς δικάζει καὶ ἕνα σαθρὸ σύστημα τοὺς ἀφήνει ελεύθερους»∙ ἡ ἀναφορὰ εἶναι σαφής, στὶς ὑπόγειες διασυνδέσεις κάποιων στὶς μυστικὲς ὑπηρεσίες καὶ στοὺς παρακρατικοὺς μηχανισμοὺς τῆς μεταπολεμικῆς περιόδου. Εἶναι ὅσοι κράτησαν ζωντανὲς τὶς διασυνδέσεις αὐτὲς καὶ διοργάνωναν τὶς ἀποδράσεις ἀπ’ τὶς φυλακές, τὴν τακτικὴ ἐπικοινωνία τῶν κρατουμένων τρομοκρατῶν στὶς διαφορετικὲς πτέρυγες, ἔδιναν τὶς ἄδειες…

Ἀναμενόμενη ἐμφάνιση Ξηροῦ

Ἡ ἐμφάνιση τοῦ Χριστόδουλου Ξηροῦ ἦταν ἀναμενόμενη, μετὰ τὴν συστηματικὴ προετοιμασία τῆς ἀποδράσεώς του ἀπ’ τοὺς τρομοκράτες τῶν ἄλλων ὀργανώσεων∙ οἱ ἀπόψεις του γνωστὲς καὶ ἀπαρχαιωμένες, μὲ τὴν ἰδεολογία τῆς ἀριστερᾶς, ξεπερασμένης πλέον στὴν ἐποχὴ τῆς πληροφορικῆς. Ἔγινε φανερὸ αὐτὸ στὴ χώρα μας, ὅτι πέρα ἀπὸ κάποια παιδιά, μὲ ψυχολογικὰ προβλήματα ἀπ’ τοὺς χωρισμένους γονεῖς τους, ἡ νεολαία δὲν τοὺς ἀκολουθεῖ, ὅπως φάνηκε ἀπ’ τὰ Δεκεμβριανά, μὲ τοὺς μισθοφόρους Κοσσοβάρους καὶ χωρὶς συνέχεια∙ οὔτε ὁ ΣΥΡΙΖΑ δὲν μπόρεσε νὰ ἐμπνεύσει τὴν νεολαία, παρὰ τὴν ὑποβοήθησή τους μὲ κάθε τρόπο. Ἡ Ἀστυνομία ὅμως ἐντόπισε τὸν ὑπολογιστή, ἀπὸ ὅπου ἔστειλαν τὸ μήνυμα στὴν ἱστοσελίδα∙ στὸ Γουδὶ βρίσκεται καὶ διερευνᾶται.

Διαλέγεσθαι τὴν ἐπίκληρον

Τοὺς ὅρους τῆς συνευρέσεως τῆς ἐπικλήρου, τῆς κληρονόμου ποὺ δὲν κάνει παιδιὰ ὁ ἄντρας της, μὲ στενώτερο συγγενῆ της, εἶχε ρυθμίσει ὁ Σόλων∙ ἔπρεπε νὰ διατηρηθεῖ ἡ γενιά. «Εὖ δ’ ἔχει καὶ τὸ μὴ πᾶσιν, ἀλλὰ τῶν συγγενῶν τοῦ ἀνδρὸς ᾧ βούλεται διαλέγεσθαι τὴν ἐπίκληρον»∙ καλῶς δὲ ἔχει ἡ διάταξη ὅτι δὲν πρέπει ἀπὸ ὅλους, ἀλλὰ ἕναν ἀπ’ τοὺς συγγενεῖς τοῦ ἀνδρὸς νὰ διαλέξει ἡ ἐπίκληρος. «Ὅπως οἰκεῖον ᾖ καὶ μετέχον τοῦ γένους τὸ τικτόμενον»∙ ὅπως προέρχεται ἀπ’ τὸ ἴδιο αἷμα καὶ τὴν ἴδια γενιὰ τὸ παιδί. «Εἰς τοῦτο δὲ συντελεῖ καὶ τὸ τὴν νύμφην τῷ νυμφίῳ συγκαθείργεσθαι μήλου κυδωνίου κατατραγοῦσαν»∙ σὲ αὐτὸ δὲ συνέβαλε καὶ ἡ ἀπομόνωση τῆς νύφης καὶ τοῦ γαμπροῦ, ἀφοῦ τρώγανε μαζὶ ἕνα κυδώνι. «Καὶ τὸ τρὶς ἑκάστου μηνὸς ἐντυγχάνειν πάντως τῇ ἐπικλήρῳ τὸν λαβόντα»∙ καὶ νὰ συναντῶνται τουλάχιστον τρεῖς φορὲς τὸν μῆνα.

Ἑνιαία τραπεζικὴ ἀγορὰ

Τὴν ἄμεση προώθηση τῆς ἑνιαίας τραπεζικῆς ἀγορᾶς ἐπιδιώκει τὸ Βερολίνο, γιὰ τὴν πιὸ ἀποτελεσματικὴ ἄσκηση τῆς ἀναπτυξιακῆς πολιτικῆς∙ ὁ Βόλφγκανγκ Σώυμπλε ἔχει ἀρχίσει τὶς συνομιλίες μὲ τὶς μεγάλες τράπεζες, γιὰ τὴν προσαρμογή τους στοὺς κοινοτικοὺς κανονισμούς, ἐνῶ ἡ Ἐπιτροπὴ βρίσκεται στὴν τελευταία φάση τῆς ἐπεξεργασίας τους καὶ ἡ ἑλληνικὴ προεδρία κάνει κάθε τι δυνατὸ γιὰ τὴν ὁλοκλήρωσή τους μέσα στὸ πρῶτο ἑξάμηνο. Τὸ μεγάλο πρόβλημα τῆς Εὐρωζώνης εἶναι ἡ ἀνάκαμψη τῆς γαλλικῆς οἰκονομίας καὶ ἡ προώθηση τῶν μεταρρυθμίσεων, ὅπως τὶς ὑποσχέθηκε ὁ Γάλλος πρόεδρος στὴν τελευταία συνέντευξή του∙ στὴ Γαλλία αὐτὰ δὲν γίνονται αὐτομάτως, διότι εἶναι πολὺ δύσκαμπτη ἡ κοινωνία της καὶ ἰσχυρὰ τὰ συνδικαλιστικὰ συμφέροντα. Ἔτσι ἡ ἀνάκαμψη θὰ ὑποβοηθηθεῖ περισσότερο ἀπ’ τοὺς ἑταίρους της∙ οἱ νότιες χῶρες ἔπαψαν πλέον νὰ εἶναι ὁ ἀδύναμος κρίκος κι ἐμφανίζουν σημαντικὴ ἀνάκαμψη, μὲ τὴν ἀξιοποίηση τῶν δυναμικῶν κλάδων της.

Ἅλμα παγκοσμίου τουρισμοῦ

Ὁ παγκόσμιος τουρισμὸς ἔχει κάνει ἅλμα, στὸ 1087 ἑκατομμύρια τουρίστες πέρυσι∙ ἀπὸ αὐτούς, τὰ 563 ἐπισκέφθηκαν τὴν Εὐρώπη καὶ τὰ 248 τὴν Νοτιοανατολικὴ Ἀσία, τοὺς προσφιλέστερους προορισμοὺς τῶν ἐπισκεπτῶν. Συνολικὰ ὁ τουρισμὸς αὐξήθηκε κατὰ 5%, ἀλλὰ κατὰ 7% ἦταν στὴν Νοτιοανατολικὴ Ἀσία καὶ κατὰ 4,5% στὴν γηραιὰ ἤπειρο. Οἱ προοπτικές, σύμφωνα μὲ τὸν Παγκόσμιο Ὀργανισμὸ Τουρισμοῦ, εἶναι αἰσιόδοξες καὶ γιὰ τὸ τρέχον ἔτος, ἂν καὶ μεγαλύτερο εἶναι τὸ ἐνδιαφέρον πρὸς Ἀσία, ἐνῶ κερδίζουν ἔδαφος, Ἀφρική, Μέση Ἀνατολή, κυρίως ἐμιρᾶτα, καὶ Ἀμερική∙ οἱ τουρίστες προσελκύονται ἀπ’ τὶς ὀμορφιὲς τῶν τόπων, θάλασσες, βουνά, ἀλλὰ καὶ ἀπ’ τὴν ἱστορία τους καὶ τὰ ἀρχαιολογικά τους μνημεῖα. Ἀπὸ πλευρᾶς προελεύσεως οἱ Κινέζοι εἶναι πρῶτοι στὸν κόσμο, μὲ πάνω ἀπὸ ἑκατὸ ἑκατομμύρια πέρυσι κι ἀκολουθοῦν Ἀμερικανοὶ καὶ Γερμανοί, μὲ Ρώσους, Γάλλους καὶ Βρεταννοὺς ἀκολουθεῖν∙ οἱ Κινέζοι εἶναι πρῶτοι καὶ στὴν κατὰ κεφαλὴ δαπάνη.

Ἀνάμικτες τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν ἀνάμικτες τάσεις, καθὼς ἡ κατάσταση ἀναμονῆς συνεχίζει διέπειν τοὺς ἐπενδυτές, κυρίως γιὰ τὴν Εὐρώπη καὶ Ἀμερική∙ τὸ εὐρὼ ὑποχώρησε ἐλαφρῶς στὰ 1,3534 δολλάρια, ἀλλὰ βελτιώθηκε στὰ 141,6150 γιέν, ἐνῶ ἔπεσε καὶ ὁ χρυσός, 1247,76 καὶ ἀνέβηκε τὸ πετρέλαιο, 107,75. Οἱ ἐπιφυλάξεις τῶν ἐπενδυτῶν εἶναι ἐμφανεῖς, καθὼς καθυστεροῦν τὰ μέτρα ἀναπτυξιακῆς πολιτικῆς στὶς δύο ἀκτὲς τοῦ Ἀτλαντικοῦ, ἂν καὶ θεωροῦνται παροδικὲς κατὰ τοὺς ἔγκυρους παρατηρητές, περισσότερο στὴν Εὐρωζώνη∙ στὴν Ἀθήνα ἡ καταστροφολογία εἶχε ἀντίκτυπο στὸ Χρηματιστήριο, μὲ σημαντικὴ πτώση, καθὼς συνοδεύθηκε κι ἀπ’ τὶς διοχετευμένες πληροφορίες γιὰ πολιτικὴ ἀστάθεια. Τὰ ἀτλαντικὰ κερδοσκοπικὰ κυκλώματα βρῆκαν πρόθυμο συνεργάτη τὴν διαπλοκὴ καὶ δεδομένους παράγοντες τῆς κεφαλαιαγορᾶς μας, ἐνῶ σὲ ἐπικουρία τους ἦρθε καὶ ὁ Ὁλλανδὸς πρόεδρος τῆς Εὐρωζώνης, μονίμως προβλέπον τὴν χρεωκοπία τῆς χώρας μας, μὲ φερέφωνό του γνωστὸ ἀμερικανικὸ δίκτυο. Θὰ διαψευσθοῦν καὶ πάλι μὲ πανηγυρικὸ τρόπο.

Κίεβο, βίαιες συγκρούσεις

Οἱ συγκρούσεις στὸ κέντρο τοῦ Κιέβου, ἀνάμεσα στοὺς διαδηλωτὲς καὶ στὴν Ἀστυνομία, ἐπὶ δύο νύκτες ἦταν σκληρές∙ ἡ ἀντιπολίτευση κατέβασε τοὺς ὀπαδούς της στὸ δρόμο, σὲ ἀπάντηση πρὸς τὸν ψηφισθέντα νόμο ἀπ’ τὴν κυβέρνηση, γιὰ περιορισμὸ τῶν διαδηλώσεων. Ἐπὶ τρεῖς μῆνες τώρα συνεχίζονται οἱ διαδηλώσεις στὴν οὐκρανικὴ πρωτεύουσα, μὲ κύριο αἴτημα τῆς ἀντιπολιτεύσεως τὴν παραίτηση τοῦ προέδρου τῆς χώρας καὶ τὴν προκήρυξη ἐκλογῶν∙ ἡ Οὐκρανία παραμένει διαιρημένη, μεταξὺ τῶν Καθολικῶν στὴν πλειοψηφία τους καὶ φιλοευρωπαϊστῶν τῶν δυτικῶν ἐπαρχιῶν καὶ τῶν Ὀρθοδόξων καὶ ρωσικῆς καταγωγῆς τῶν ἀνατολικῶν. Ὁ συμβιβασμὸς μεταξὺ τῶν δύο πλευρῶν φαίνεται σχεδὸν ἀδύνατος∙ πάντως ὁ Σεργκέι Λαβρὼφ κάλεσε τοὺς Δυτικούς, ὅπως ἀποφεύγουν τὴν ἀνάμιξή τους στὰ ἐσωτερικὰ τῆς Οὐκρανίας. Θεωρεῖται αὐτὴ κίνηση εὐρύτερης πολιτικῆς σημασίας.

Συρία, ἀνάκληση γιὰ Ἰρὰν

Ὁ Γενικὸς Γραμματεὺς τοῦ ΟΗΕ ἀνακάλεσε τὴν πρόσκληση γιὰ συμμετοχὴ τοῦ Ἰρὰν στὴ διάσκεψη τῆς Γενεύης γιὰ τὴν Συριά, μετὰ ἀπὸ πιέσεις τῶν Ἀμερικανῶν, ἀλλὰ οἱ Ρῶσοι ἔξέφρασαν τὴν δυσαρέσκειά τους γιὰ αὐτό∙ ἡ διάσκεψη συνέρχεται μὲ τὴν συμμετοχὴ ἀντιπροσωπείας τῶν ἀνταρτῶν, ἀλλὰ μὲ πολλὰ θέματα ἀνοικτά. Ἡ ἐξεύρεση λύσεως ἀρχίζει ἀπ’ τὴν συμφωνία γιὰ τὴν μεταβατικὴ κυβέρνηση στὴν μαρτυρικὴ χώρα, μὲ δεκαπέντε ἑκατομμύρια κατοίκους της σὲ κατάσταση λιμοῦ καὶ τὴν ἀντιπολίτευση διαιρεμένη, ἐνῶ δυτικὰ πρακτορεῖα δημοσίευσαν στοιχεῖα γιὰ ἐπιχειρήσεις βασανιστηρίων ἀπ’ τὰ κυβερνητικὰ στρατεύματα∙ ὁ πόλεμος στὴν Συρία εἶναι ἀπ’ τοὺς χειρότερους στὴν ἱστορία, μὲ ἀκρότητες σὲ τεράστια ἔκταση ἀπ’ ὅλες τὶς πλευρές. Ἀναμένεται τὶς ἑπόμενες μέρες ἡ δημοσίευση παρομοίων στοιχείων καὶ γιὰ τοὺς ἀντάρτες.

O διάλογος

Ὁ τύπος στὴν ἐποχή μας, ἔντυπος καὶ ἠλεκτρονικός, ἔχει πάρει ἄλλη μορφὴ στὰ μέσα μαζικὴς ἐπικοινωνίας, μὲ τὰ μεγάλα συμφέροντα, ἀποπνικτικά. Ἡ ψηφιακὴ ἐπανάσταση , ὅμως, καὶ τὸ διαδίκτυο προσφέρουν τὸ κάτι ἄλλο: τὴν δυνατότητα τοῦ πολίτου νὰ χρησιμοποιεῖ τὴ νέα τεχνολογία καὶ νὰ ἔρχεται σὲ ἄμεση ἐπαφὴ μὲ ἄλλους, μὲ τοὺς συμπολίτες του, μὲ τοὺς συνανθρώπους του, κάθε στιγμή. Ἀπευθύνεται «Τὸ Ἐμμελὲς»  πρὸς ὅσους αἰσθάνονται τὴν ἀνάγκη τοῦ διαλόγου , τῆς ἀνταλλαγῆς ἀπόψεων, τῆς συζητήσεως. Ὅσοι παίζοντας στὸ διαδίκτυο μᾶς συναντήσουν, διαβάσουν κάτι, προβληματιστοῦν γιὰ κάτι ἄλλο, ἔχουν κάτι νὰ συμπληρώσουν, νὰ προσθέσουν, τοὺς προσφέρουμε τὴν ἄνεση τῆς ἐκφράσεώς τους, ἰδιαίτερα μετὰ τὴν πλήρη ἐξαχρείωση τοῦ τύπου, περισσότερο τὴν τελευταία διετία στὴν Ἑλλάδα. Χαρά μας εἶναι ὁ διάλογος αὐτός, ο ἤρεμος καὶ δημιουργικὸς διάλογος , γιὰ τὰ τόσα ποὺ μᾶς ἀπασχολοῦν, τὰ σοβαρά καὶ τὰ ἀμελητέα, τὰ πιὸ ὄμορφα ἴσως, ἂν καὶ αὐτὰ εἶναι ἐλάχιστα πλέον. Αὐτὴ εἶναι ἡ ἰσηγορία , ἡ δημιουργικὴ πλευρὰ τῆς νέας τεχνολογίας, ἀρκετὰ πειστικὴ πλέον, ὅπως ἔδειχνε καὶ πρὸ δεκαετίας, ὅταν ξεκίνησε «Τὸ Ἐμμελές», ἂν καὶ διστακτικὰ τότε· σήμερα ἡ ψηφιακὴ τεχνολογία ἀποτελεῖ τὸ ἐφαλτήριο τῆς ἀπελευθερώσεως τῶν λαῶν, ὅπως ἀποδεικνύεται καθημερινά, ὅπως τὸ ζήσαμε καὶ τὸ ζοῦμε μὲ τοὺς «Ἀγανακτισμένους».

Ἐμεῖς ξεκινήσαμε μὲ ἐλάχιστα, μὲ μιὰ μικρὴ σελίδα στὸ διαδίκτυο, τολμηρὸ ἐγχείρημα τότε· ἐλπίδα μας ἦταν, ἡ ἀνταπόκριση, διάλογος. Πιστεύαμε ὅτι ἡ νέα τεχνολογία έχει τὸ μεγάλο πλεονέκτημα, τν ἄμεσο και ζωντανὸ διάλογο · μὲ ἕνα κλίκ καὶ ἀνοίγεις τὴν σελίδα, μὲ ἕνα ἄλλο στέλνεις τὴν ἄποψή σου, τὴν διαβάζει ὁ ἄλλος. Ἐλάχιστα μέσα χρειάζονται. Τότε ἦταν ὑποχρεωτικὴ ἡ χρήση, λόγῳ τεχνολογίας, τοῦ μονοτονικοῦ συστήματος· σήμερα γενικεύεται ἡ ἐπιστροφὴ στὸ πολυτονικὸ, ἐπειδὴ ὅλοι σχεδὸν κατάλαβαν ὅτι ἡ κατάργησή του ἀπέβλεπε ἀπ’ τὴν ἀρχὴ στὸν ἀφελληνισμό μας. Τὴν ἀνάταση τοῦ γένους προοιωνίζουν οἱ ἀντιδράσεις, ἡ ἐκμάθηση καὶ γραφὴ σὲ πολυτονικό, διότι ἡ προφορά του, ὁλοζώντανη στὸν προφορικὸ λόγο πάντοτε, ὁδηγεῖ στὸν ἐλεύθερο πολίτη.

"Τὸ "Ἐμμελές" , καθημερινὴ ἐφημερίδα πολιτικοῦ σχολιασμοῦ , κυκλοφορεῖ ἀπ’ τὴν Δευτέρα ἕως καὶ τὴν Παρασκευή.
Τὸ Σαββατοκύριακο εἶναι δικό σας.