Βαθύτερες διεργασίες στὴν τρομοκρατία

Οἱ καταγγελίες τῶν κορυφαίων τρομοκρατῶν, ἑνὸς ἐναντίον τοῦ ἄλλου ἀκόμη καὶ γιὰ προδοσία, δείχνουν ὅτι κάτι βαθύτερο συμβαίνει στὶς τάξεις τους∙ οἱ σημερινὲς δὲν εἶναι ὅπως ἐκεῖνες τὸ 2002, ὅταν συνελήφθησαν κι ὁμολόγησαν στὴν Ἀσφάλεια, διότι τόσο ἄντεχαν. Οἱ καταγγελίες γίνονται αὐτοβούλως, μὲ παρεμβάσεις ἀπ’ τὶς φυλακές, ἀκόμη καὶ κατὰ ἀδελφῶν∙ ἱστορικά, οἱ ὅποιας μορφῆς τρομκράτες, ὅταν αἰσθάνονται ὅτι ἔχουν ἀποσυρθεῖ, ἀποκαλύπτουν πολλὰ καὶ μὲ διάφορο τρόπο∙ οἱ τωρινὲς καταγγελίες δείχνουν ὅτι ἀπὸ κάτι ἐπιδιώκουν νὰ διαφοροποιηθοῦν οἱ καταγγέλλοντες, τὸ ὁποῖο βλέπουν ὅτι ἔρχεται. Ὅσο κι ἂν ἦταν κατώτεροι στὴν ἱεραρχία τῆς ἑλληνικῆς τρομοκρατίας, διότι οὔτε ἐγκέφαλοι ἦταν ποὺ ἀποφάσιζαν τὶς ἐκτελέσεις, οὔτε οἱ διασυνδέσεις μὲ κέντρα ἐξουσίας∙ ἁπλοὶ ἐκτελεστὲς ἦταν, ἀλλὰ τοὺς ἔχει πιάσει σύγκρυο.

Κατάρρευση τῆς προπαγάνδας

Ἡ προπαγάνδα τῆς καταστροφολογίας ἀδυνατεῖ, στὰ πολιτικὰ καὶ στὰ οἰκονομικά, ἐλέγξαι τὴν κατάρρευσή της∙ προέβλεπαν τὴν πτώση τῆς κυβερνήσεως, ἢ τὸ καλύτερο γι’ αὐτοὺς δεύτερη θέση τῆς Νέας Δημοκρατίας στὶς εὐρωεκλογές, ἀλλὰ ἀνακρούουν πρύμναν ἐπιτροχάδην. Ἡ κοινοβουλευτικὴ πλειοψηφία εἶναι δεδομένη, ὄχι μόνο ἀπ’ τοὺς βουλευτὲς τῶν δύο κομμάτων, ἀλλὰ κι ἀπ’ τοὺς περισσότερους τῶν ἄλλων κομμάτων καὶ τῶν ἀνεξαρτήτων, διότι ὅλοι τους γνωρίζουν ὅτι δὲν θὰ ἐκλεγοῦν πάλι∙ ἀπ’ τὶς κομματικὲς τυμπακοκρουσίες προτιμοῦν τὴν βουλευτικὴ ἕδρα κι ὅσο πάει… Στὰ οἰκονομικά, ἡ ἀτλαντικὴ καὶ ἐπιχώριος διαπλοκή, μαζὶ μὲ τὶς καταβολάδες της στὴν κεφαλαιαγορά, ἀπογοητεύεται γι’ ἄλλη μιὰ φορὰ τὴν τριετία∙ ἡ ἑλληνικὴ οἰκονομία βρῆκε τὸν ῥυθμό της καὶ ἀνακάμπτει, μὲ ἀτμομηχανὴ τοὺς δυναμικούς της κλάδους καὶ προεκτάσεις στοὺς μικρομεσαίους. Οἱ δαπάνες γιὰ τοὺς ἐνστόλους θὰ καλυφθοῦν ἀπ’ τὰ πλεονάσματα τοῦ τρέχοντος προϋπολογισμοῦ, μεγαλύτερα ἀπὸ ἐκεῖνα τοῦ περυσινοῦ.

Νέες ἀποκαλύψεις σκανδάλων

Στὰ σκάνδαλα οἱ ἀποκαλύψεις τρέχουν πιὸ γρήγορα ἀπ’ τὴν ἐπικαιρότητα, ἐνῶ ἐπιβεβαιώνεται ὁ ρόλος πολλῶν κορυφαίων παραγόντων∙ στὰ ἐξοπλιστικὰ παραδίδονται νέοι λογαριασμοί, μὲ ἄγνωστο τὸ περιεχόμενό τους καὶ τὶς διαδυνδέσεις μὲ τὴν πολιτικὴ ἡγεσία τῆς ἐποχῆς, πέραν τῶν ἐγκλείστων στὸν Κορυδαλλό. Στὸ Ταχυδρομικὸ Ταμιευτήριο ἀσκήθηκε νέα δίωξη κατὰ τοῦ ἐγκλείστου στὴν Τουρκία πρώην προέδρου του, ἐνῶ οἱ φόβοι γιὰ τὴν ἐμπλοκὴ τῆς οἰκογενείας προέρχονται ἀπ’ τὶς ἐκκλήσεις συνεργατῶν τοῦ τελευταίου σοσιαλιστοῦ πρωθυπουργοῦ γιὰ ἐνεργὸ πολιτικὸ ρόλο του στὸ ΠΑΣΟΚ∙ στοὺς πολιτικοὺς διαδρόμους λέγονται πολλὰ καὶ περισσότερα ἐξυπονοοῦνται. Ὅταν ἀρχίσει ἡ δέσμευση τῶν περιουσιῶν καὶ στὸ ἐξωτερικό, τότε θὰ φανεῖ ἂν κρατήσουν τὴν σιωπή τους οἱ ὑπερόπτες φυγόδικοι∙ κι ἀκολουθοῦν κι ἄλλα, ὅπως ἡ λίστα Λαγκάρντ, μὲ τὸν ἀλαζόνα ποτὲ τσάρο κρίνειν τὴν εὐγλωττία του. Θὰ παραμείνει Ἰφιγένεια, γιὰ τὸν ἴδιο καὶ τὴν οἰκογένειά του, ὥς τὸ τέλος.

Ἀλλάγες στὶς προφυλακίσεις

Τὴν ἀλλαγὴ τῶν διατάξεων τῆς προφυλακίσεως τῶν κατηγορουμένων ἑτοιμάζει ὁ ὑπουργὸς Δικαιοσύνης, ὥστε νὰ εἶναι εὐκολώτερη ἡ κράτηση τῶν ἐγκληματιῶν, κυρίως τῶν τρομοκρατῶν καὶ τῶν ἐμπόρων ναρκωτικῶν∙ στὴν πράξη θὰ ἐπανέλθει σὲ ἰσχὺ τὸ παλαιὸ σύστημα, τὸ πρὸ τῶν ἀλλαγῶν τοῦ 2010, ἐπὶ σοσιαλισμοῦ, ὅταν καταργήθηκαν οἱ αὐστηροὶ ὅροι ποὺ ἴσχυαν μέχρι τότε. Πάντως ἦταν ἡ περίοδος, ποὺ ἔγιναν οἱ μυστικὲς διαβουλεύσεις μὲ τοὺς κερδοσκόπους, μὲ τοὺς δείπνους τοῦ Πεντελικοῦ, παραποιήθηκαν τὰ δημοσιονομικὰ στοιχεῖα, ἐπιβλήθηκε τὸ Μνημόνιο καὶ δόθηκαν εὐχερῶς δάνεια πρὸς τοὺς φίλους τῆς οἰκογενείας∙ οἱ ἀνώτατοι δικαστικοὶ κύκλοι δὲν τὰ θεωροῦν καθόλου τυχαία ὅλα αὐτά. Κάποιος κοινὸς παρανομαστὴς τὰ συνδέει σὲ ὅλους τους τὶς ἐκφράσεις.

Κίνα, ἀπεδέσμευση ἐμπορίου

Στὴν καθιέρωση ἄλλων δώδεκα ζωνῶν ἐλευθέρων ἀνταλλαγῶν προχωράει ἠ Κίνα, μετὰ τὴν μεγάλη ἐπιτυχία τῆς πρώτης στὴν περιοχὴ τῆς Σαγκάης∙ ἡ ζώνη καθιερώθηκε πρὸ διετίας, μὲ τὴν θέσπιση μιᾶς περιοχῆς ἑξακοσίων στρεμμάτων στὴν ὁποία ἐπιτρέπεται ἡ ἐγκατάσταση ἐπιχειρήσεων μὲ εἰδικοὺς ὅρους καὶ πολὺ χαμηλὴ φορολογία. Ἡ ζώνη προσείλκυσε πολλὲς ἐπενδύσεις, ὥστε δὲν ἐπαρκεῖ γιὰ τὴν ἱκανοποίηση τῆς ζητήσεως∙ ἔτσι θεσπίζεται ἡ δεύτερη στὸ Τσιεντσίν, ἐπινείου τοῦ Πεκίνου, λίαν συντόμως καὶ προωθοῦνται οἱ διατάξεις γιὰ τὶς ὑπόλοιπες ἕνδεκα περιοχές, σὲ διάφορες πόλεις τῆς μεγάλης χώρας. Ἡ ψηφιακὴ ἐποχὴ φέρει καὶ τὴν ἀπελευθέρωση τοῦ ἐμπορίου, μαζὶ μὲ τὴν ἀπεριόριστη δυνατότητα ἐπικοινωνιῶν∙ σπᾶνε πλέον οἱ συντεχνίες καὶ τὰ ὀργανωμένα συμφερόντα.

Καὶ χάριτι καὶ φιλότητι

Ὁ Σόλων ἀπέβλεπε στὴν προστασία τοῦ γάμου∙ ἐπιδίωκε ἔχειν σύμπνοια καὶ ἀγάπη τὸ ζευγάρι. «Οὐ γὰρ ἐβούλετο μισθοφόρον οὐδ’ ὤνιον εἶναι τὸν γάμον»∙ διότι δὲν ἤθελε νὰ εἶναι χρηματικὴ ὠφέλεια ἢ ἀγοραπωλησία ὁ γάμος. «Ἀλλ’ ἐπὶ τεκνώσει καὶ χάριτι καὶ φιλότητι γίνεσθαι τὸν ἀνδρὸς καὶ γυναικὸς συνοικισμόν»∙ ἀλλὰ γιὰ τὴν ἀπόκτηση τέκνων καὶ ἀπὸ εὐχαρίστηση καὶ ἀπὸ ἀγάπη νὰ ἑνώνονται. «Ὁ μὲν γὰρ Διονύσιος ἀξιούσης τῆς μητρὸς αὐτοῦ δοθῆναί τινι τῶν πολιτῶν πρὸς γάμον»∙ ὁ μὲν Διονύσιος λοιπὸν τῶν Συρακουσῶν, ὅταν τοῦ ζήτησε ἡ μητέρα του νὰ τῆς δώσει ἕναν πολίτη σὲ γάμο. «Ἔφη τοὺς μὲν νόμους τῆς πόλεως λελυκέναι τυραννῶν»∙ ἀπάντησε, ὅτι τοὺς μὲν νόμους τῆς πόλεως τοὺς κατέλυσα ὡς τύραννος. «Τοὺς δὲ τῆς φύσεως οὐκ εἶναι δυνατὸς βιάζεσθαι, γάμους νυμφαγωγῶν παρ’ ἡλικίαν»∙ ἀλλὰ τοὺς νόμους δὲν εἶναι δυνατὸν παραβιάζειν, μὲ γάμους παρὰ τὴν ἡλικία.

Γαλλία, προβολὴ Σαρκοζὺ

Σὲ ἀλλαγὴ πολιτικοῦ σκηνικοῦ ὁδηγεῖται ἡ Γαλλία, λόγῳ τῆς οἰκονομικῆς κρίσεως καὶ τῆς ἀδυναμίας τοῦ προέδρου της δώσειν λύσεις στὰ προβλήματά της∙ οἱ ἐρωτικὲς περιπέτειες τοῦ Φρανσουὰ Ὁλλὰντ θὰ προσέφεραν δύναμη στὴν κυβέρνησή του, ἐὰν συνοδευόταν ἀπὸ οὐσιαστικὸ ἔργο γιὰ τὴν ἔξοδο ἀπ’ τὴν κρίση. Ἤδη ὁ Νικολὰ Σαρκοζὺ προβάλλει τὴν ὑποψηφιότητά του γιὰ τὶς ἐκλογὲς τοῦ 2017, μὲ τὴν ὑποστήριξη ἀκόμη καὶ τῆς συζύγου τοῦ πρώην προέδρου Ζάκ Σιράκ∙ οἱ προεδρικὲς ἐκλογὲς προβλέπονται σὲ τρία χρόνια, ἀλλὰ ἡ προβολὴ τῶν ὑποψηφίων ἐπιτείνει τὴν ἀδυναμία τῆς κυβερνήσεως καὶ τὴν ἀποδιοργάνωση τοῦ προεδρικοῦ στρατοπέδου. Ὁ πρόεδρος, στὴν τελευταία συνέντευξή του, προδιέγραψε τὶς ἀπαραίτητες μεταρρυθμίσεις κι ἔδειξε πρόθυμος γιὰ τὴν προώθησή τους, ἀλλὰ τὴν ἑπομένη ἡ κυβέρνηση ἐπανῆλθε στὴν καθημερινὴ ἀδράνειά της∙ μοναδικὸ βῆμα θεωρεῖται ἡ ἐπαναδραστηριοποίηση τοῦ γαλλογερμανικοῦ ἄξονος, μετὰ τὴν συνάντηση τῶν δύο ὑπουργῶν Ἐξωτερικῶν στὸ Παρίσι.

Τράπεζες, Εὐρώπη, Ἀγγλία

Οἱ διαφωνίες μεταξὺ τῶν Εὐρωπαίων καὶ τῶν Βρεταννῶν, γιὰ τὴν τραπεζικὴ ἕνωση, παραμένουν, μὲ ἄγνωστη τὴν κατάληξή τους, παρὰ τὴν κατ’ ἀρχὴ συμφωνία, μετὰ ἀπὸ πολλὰ βάσανα, πέρυσι∙ τὸ Λονδίνο πρόβαλε τὶς ἀντιρρήσεις του στὶς Βρυξέλλες, γιὰ τὴν καθιέρωση ἐλέγχων στὶς βραχυχρόνιες πιστώσεις, τὰ γνωστὰ ἡμερήσια ἐπιτόκια γιὰ μιᾶς νύκτας δάνεια, διότι φέρουν ἐμπόδια στὴν κυκλοφορία τῶν κεφαλαίων. Ὁ ἁρμόδιος Ἐπίτροπος, Μισὲλ Μπαρνιέ, ἀπάντησε, ὅτι ὁ ἔλεγχος τῆς νομιμότητος τῶν κινήσεων αὐτῶν ἀποτελεῖ τὴν ἄκρως ἀπαραίτητη προϋπόθεση γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση τῶν κερδοσκοπικῶν κεφαλαίων καὶ ὅτι περιλαμβάνεται μέσα στὰ πλαίσια τῆς προσφάτου συμφωνίας∙ ἡ ἀγγλικὴ κυβέρνηση τὸ γνωρίζει, ἀλλὰ ἐνδίδει ἐμφανῶς στὶς πιέσεις τῶν Εὐρωσκεπτικιστῶν. Ἡ ἑνιαία τραπεζικὴ ἀγορὰ δὲν θὰ προχωρήσει καθόλου εὔκολα, κι αὐτὸ τὸ γνωρίζει πολὺ καλὰ ἡ ἑλληνικὴ προεδρία∙ θὰ ἀπαιτηθεῖ πολὺς κόπος καὶ διπλωματικὴ ἐπιδεξιότης, γιὰ τὴν ὁλοκλήρωσή της ἐντὸς τοῦ τρέχοντος ἑξαμήνου.

Σταθεροποιητικὲς τάσεις

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν σταθεροποιητικὲς τάσεις, ἐξ αἰτίας τῆς μικρᾶς βελτιώσεως τοῦ οἰκονομικοῦ κλίματος στὴν Κίνα, ἔναντι σημαντικῆς στὴν Εὐρωζώνη∙ τὸ εὐρὼ ἀνατιμήθηκε στὰ 1,3641 δολλάρια καὶ στὰ 141,9415 γιέν, ἀλλὰ καὶ ὁ χρυσὸς ἀνέβηκε, 1244,75, καὶ τὸ πετρέλαιο λιγώτερο, 107,88. Ὁ δείκτης ἐμπιστοσύνης τῶν ἐπιχειρηματιῶν στὴν Εὐρωζώνη βελτιώθηκε στὶς 53,2 μονάδες, ἔναντι 52,1 τὸν προηγούμενο μῆνα καὶ παρὰ τὴν ἐπιδείνωσή του στὴ Γαλλία. Στὴν γηραιὰ ἤπειρο οἱ ἐπενδυτὲς θεωροῦν δεδομένη τὴν ἀνάκαμψη τῆς οἰκονομίας, μὲ ἀτμομηχανὴ τὴν Γερμανία καὶ σὲ καλὸ δρόμο τὶς νότιες χῶρες∙ τὰ γεγονότα στὴν Οὐκρανία δὲν προβλέπεται ὅτι θὰ ἐπηρεάσουν τὴν Εὐρωζώνη, διότι εἶναι ἐλάχιστη ἡ συμμετοχή της στὴν εὐρωπαϊκὴ οἰκονομία. Περισσότερο ἐνδιαφέρονται γιὰ τὴν Τουρκία, ὅπου ἡ λίρα της ὑποτιμήθηκε χθὲς κατὰ 3% στὶς ἀγορὲς συναλλάγματος καὶ ἡ Κεντρική της Τράπεζα παρενέβη, γιὰ πρώτη φορὰ ἀπὸ δεκαετίας, γιὰ τὴν σταθεροποίηση τῆς ἰσοτιμίας της.

Νταβός, κυριαρχία Ἀσιατῶν

Τὸ ἐτήσιο Οἰκονομικὸ Φόρουμ τοῦ Νταβὸς τῆς Ἑλβετίας ἄρχισε μὲ τὴν συμμετοχὴ χιλιάδων συνέδρων, ἀλλὰ τὴν παράσταση ἀπὸ πολιτικῆς πλευρᾶς κερδίζουν οἱ Ἀσιάτες∙ οἱ Εὐρωπαῖοι ἡγέτες ἀπέφυγαν τὴν ἐμφάνισή τους, μὲ τὴν ἐξαίρεση τοῦ Βρεταννοῦ πρωθυπουργοῦ, ὅπως καὶ οἱ Ρῶσοι καὶ Ἀμερικανοί. Τὸ φόρουμ δὲν ἔχει πλέον τὴν παλαιά του αἴγλη, καθὼς καὶ οἱ Κινέζοι καὶ ἄλλοι ἀναδυόμενοι περιόρισαν τὴν ἀποστολή τους σὲ μεγάλους ἐπιχειρηματίες∙ τὸ Νταβός, ἐλεγχόμενο ἀπ’ τὰ μεγάλα ἀτλαντικὰ κερδοσκοπικὰ κεφάλαια, δὲν εἶναι πλέον ἡ Μέκκα τοῦ οἰκονομικοῦ γίγνεσθαι. Ἔχει ταυτισθεῖ μὲ τὴν ἰδέα τῆς ἀμερικανικῆς κοσμοκρατορίας, ὥστε δύσκολα προσαρμόζεται στὶς ἀπαιτήσεις τῆς ψηφιακῆς ἐποχῆς καὶ στὴν ἀνάδειξη νέων δυνάμεων στὴν ἔρευνα καὶ στὴν καινοτομία∙ ἔχουν χάσει ἀπὸ καιρὸ τὴν πρωτοκαθεδρία τους οἱ Ἀμερικανοί.

Οὐκρανία, ἔναρξη διαλόγου

Ἡ κυβέρνηση τῆς Οὐκρανίας καὶ ἡ ἀντιπολίτευση ἄρχισαν διάλογο μεταξύ τους γιὰ τὴν ἐκτόνωση τῆς καταστάσεως, μετὰ τὶς αἱματηρὲς συγκρούσεις στὸ Κίεβο, μὲ τουλάχιστον τρεῖς νεκρούς∙ ἡ κατάσταση παραμένει τεταμένη, ἀλλὰ δὲν ἔγιναν νέες διαδηλώσεις καὶ βρίσκονται στὶς θέσεις τους οἱ διαδηλωτὲς καὶ οἱ ἀστυνομικὲς δυνάμεις. Οἱ τρίτοι ἀπέφυγαν τὶς παρεμβάσεις τους, ἐνῶ οἱ Εὐρωπαῖοι ζήτησαν ἀπ’ τοὺς ἡγέτες τῆς ἀντιπολιτεύσεως τὴν ἔναρξη διαλόγου, διότι διαφορετικὰ ἡ χώρα ὁδηγεῖται σὲ ἐμφύλιο πόλεμο, μὲ τὶς ἀγεφύρωτες διαφορὲς τῶν δυτικῶν ἐπαρχιῶν, μὲ τοὺς Καθολικοὺς τὸ θρήσκευμα, καὶ τοὺς Ὀρθόδοξους καὶ ρωσικῆς καταγωγῆς τῶν ἀνατολικῶν∙ οἱ συναντήσεις τῶν ἡγετῶν συνεχίζονται, μὲ κύριο αἴτημα τὴν διεξαγωγὴ βουλευτικῶν ἐκλογῶν, ὥστε νὰ ἀναδειχθεῖ νέα Βουλή, ποὺ θὰ ἀναλάβει τὴν εὐθύνη συμφιλιώσεως τοῦ πληθυσμοῦ.

O διάλογος

Ὁ τύπος στὴν ἐποχή μας, ἔντυπος καὶ ἠλεκτρονικός, ἔχει πάρει ἄλλη μορφὴ στὰ μέσα μαζικὴς ἐπικοινωνίας, μὲ τὰ μεγάλα συμφέροντα, ἀποπνικτικά. Ἡ ψηφιακὴ ἐπανάσταση , ὅμως, καὶ τὸ διαδίκτυο προσφέρουν τὸ κάτι ἄλλο: τὴν δυνατότητα τοῦ πολίτου νὰ χρησιμοποιεῖ τὴ νέα τεχνολογία καὶ νὰ ἔρχεται σὲ ἄμεση ἐπαφὴ μὲ ἄλλους, μὲ τοὺς συμπολίτες του, μὲ τοὺς συνανθρώπους του, κάθε στιγμή. Ἀπευθύνεται «Τὸ Ἐμμελὲς»  πρὸς ὅσους αἰσθάνονται τὴν ἀνάγκη τοῦ διαλόγου , τῆς ἀνταλλαγῆς ἀπόψεων, τῆς συζητήσεως. Ὅσοι παίζοντας στὸ διαδίκτυο μᾶς συναντήσουν, διαβάσουν κάτι, προβληματιστοῦν γιὰ κάτι ἄλλο, ἔχουν κάτι νὰ συμπληρώσουν, νὰ προσθέσουν, τοὺς προσφέρουμε τὴν ἄνεση τῆς ἐκφράσεώς τους, ἰδιαίτερα μετὰ τὴν πλήρη ἐξαχρείωση τοῦ τύπου, περισσότερο τὴν τελευταία διετία στὴν Ἑλλάδα. Χαρά μας εἶναι ὁ διάλογος αὐτός, ο ἤρεμος καὶ δημιουργικὸς διάλογος , γιὰ τὰ τόσα ποὺ μᾶς ἀπασχολοῦν, τὰ σοβαρά καὶ τὰ ἀμελητέα, τὰ πιὸ ὄμορφα ἴσως, ἂν καὶ αὐτὰ εἶναι ἐλάχιστα πλέον. Αὐτὴ εἶναι ἡ ἰσηγορία , ἡ δημιουργικὴ πλευρὰ τῆς νέας τεχνολογίας, ἀρκετὰ πειστικὴ πλέον, ὅπως ἔδειχνε καὶ πρὸ δεκαετίας, ὅταν ξεκίνησε «Τὸ Ἐμμελές», ἂν καὶ διστακτικὰ τότε· σήμερα ἡ ψηφιακὴ τεχνολογία ἀποτελεῖ τὸ ἐφαλτήριο τῆς ἀπελευθερώσεως τῶν λαῶν, ὅπως ἀποδεικνύεται καθημερινά, ὅπως τὸ ζήσαμε καὶ τὸ ζοῦμε μὲ τοὺς «Ἀγανακτισμένους».

Ἐμεῖς ξεκινήσαμε μὲ ἐλάχιστα, μὲ μιὰ μικρὴ σελίδα στὸ διαδίκτυο, τολμηρὸ ἐγχείρημα τότε· ἐλπίδα μας ἦταν, ἡ ἀνταπόκριση, διάλογος. Πιστεύαμε ὅτι ἡ νέα τεχνολογία έχει τὸ μεγάλο πλεονέκτημα, τν ἄμεσο και ζωντανὸ διάλογο · μὲ ἕνα κλίκ καὶ ἀνοίγεις τὴν σελίδα, μὲ ἕνα ἄλλο στέλνεις τὴν ἄποψή σου, τὴν διαβάζει ὁ ἄλλος. Ἐλάχιστα μέσα χρειάζονται. Τότε ἦταν ὑποχρεωτικὴ ἡ χρήση, λόγῳ τεχνολογίας, τοῦ μονοτονικοῦ συστήματος· σήμερα γενικεύεται ἡ ἐπιστροφὴ στὸ πολυτονικὸ, ἐπειδὴ ὅλοι σχεδὸν κατάλαβαν ὅτι ἡ κατάργησή του ἀπέβλεπε ἀπ’ τὴν ἀρχὴ στὸν ἀφελληνισμό μας. Τὴν ἀνάταση τοῦ γένους προοιωνίζουν οἱ ἀντιδράσεις, ἡ ἐκμάθηση καὶ γραφὴ σὲ πολυτονικό, διότι ἡ προφορά του, ὁλοζώντανη στὸν προφορικὸ λόγο πάντοτε, ὁδηγεῖ στὸν ἐλεύθερο πολίτη.

"Τὸ "Ἐμμελές" , καθημερινὴ ἐφημερίδα πολιτικοῦ σχολιασμοῦ , κυκλοφορεῖ ἀπ’ τὴν Δευτέρα ἕως καὶ τὴν Παρασκευή.
Τὸ Σαββατοκύριακο εἶναι δικό σας.