Κίνα, ἑορτασμὸς βουδιστικοῦ νέου ἔτους

Ὅλα εἶναι ἕτοιμα στὴν Κίνα γιὰ τὸν ἑορτασμὸ τοῦ βουδιστικοῦ νέου ἔτους∙ τὸ σεληνιακὸ ἔτος τοῦ φιδιοῦ τελειώνει καὶ ἀρχίζει τὸ ἔτος τοῦ ἵππου. Οἱ Κινέζοι γιορτάζουν τὸ νέο ἔτος μὲ ἐπιστροφὴ στοὺς τόπους καταγωγῆς τους, οἰκογενειακὰ μὲ τοὺς γονεῖς τους∙ τὰ μέσα μεταφορᾶς τῆς μεγάλης χώρας ὑπολογίζουν ὅτι θὰ ἐκδώσουν τέσσερα δισεκατομμύρια εἰσιτήρια γιὰ τὴν ἑβδομάδα τοῦ νέου ἕτους, ποὺ σημαίνει ὅτι ἀντιστοιχεῖ δυόμισυ περίπου εἰσιτήρια γιὰ κάθε Κινέζο, δηλαδὴ πολλοὶ θὰ πάρουν πάνω ἀπὸ τρία εἰσιτήρια γιὰ τὶς μετακινήσεις τους. Ἡ Κίνα, μετὰ τὶς μεγάλες μεταρρυθμίσεις πρὸ τριάκοντα πέντε ἐτῶν ἄφησε ἐλεύθερες τὶς ἐθνικὲς παραδόσεις καὶ τὰ ἔθιμα τοῦ κινεζικοῦ λαοῦ∙ ἀπολαμβάνουν καὶ πάλι οἱ Κινέζοι τὶς παραδοσιακὲς γιορτές τους μὲ μεγάλη χαρά.

Σαμαρᾶς, ἡ Ἑλλάδα ἔχει γυρίσει σελίδα

Τὴν διαβεβαίωση πρὸς τὸν ἑλληνικὸ λαό, ὅτι ἡ Ἑλλάδα ἔχει γυρίσει σελίδα κι ὅτι ἔρχεται σύντομα ἡ ἀνάπτυξη καὶ τὸ τέλος τῶν Μνημονίων, ἔδωσε ὁ πρωθυπουργὸς πρὸς τοὺς βουλευτές του καὶ τὸν ἑλληνικὸ λαό∙ ὁ Άντώνης Σαμαρᾶς ὑπογράμμισε ὅτι τὸ πρωτογενὲς πλεόνασμα εἶναι τὸ μεγάλο ἐπιχείρημα τῆς χώρας μας, διότι κανεὶς δὲν τὸ περίμενε, ἐνῶ ἀνέρχεται πλέον σὲ ἕνα δις εὐρώ, ἀπ’ τὸ ὁποῖο τὸ 70% θὰ ἐπιστραφεῖ τὸ ἑπόμενο δίμηνο στὰ χαμηλότερα εἰσοδηματικὰ στρώματα∙ ἡ ἀνάκαμψη τῆς οἰκονομίας ἔχει ἀρχίσει, εἶπε, κι ἀπομένει ἡ στατιστικὴ ἐπιβεβαίωσή της, ἐνῶ τόνισε ὅτι ἡ δικαιοσύνη ἐπιτελεῖ τὸ ἔργο της ἀνεπηρέαστη, κι ὅτι τὰ κλεμμένα ἐπιστρέφουν στὸν λαό, ὅπως ἔχουμε ὑποσχεθεῖ. Τὸ κλίμα ἦταν πανηγυρικό, μὲ τοὺς βουλευτὲς νὰ τὸν καταχειροκροτοῦν, ἰδιαιτέρως ὅταν ἀνέφερε ὅτι θὰ ἀπογοητευθοῦν καὶ πάλι οἱ Κασσάνδρες στὶς ἐρχόμενες ἐκλογές, ὅπως στὰ οἰκονομικά.

Τρόικα, ἀπόδοση εὐθυνῶν

Στὴν ἀπόδοση τῶν εὐθυνῶν πρὸς τὴν τρόικα, προχώρησε ὁ ὑπουργὸς Οἰκονομικῶν -γιὰ τὰ αὐστηρὰ μέτρα λιτότητος καὶ τὸ λάθος τοῦ πολλαπλασιαστοῦ-, κατὰ τὴν συνομιλία του μὲ τοὺς εὐρωβουλευτές∙ ἡ κίνηση ἔχει πολιτικὴ σημασία καὶ γίνεται, μὲ τὴν σύμφωνη γνώμη ἢ τὴν ἀνοχὴ τῶν Εὐρωπαίων, «γιὰ νὰ τελειώσουμε μὲ αὐτούς», κατὰ κοινὴ διατύπωση. Ὁ Γιάννης Στουρνάρας διαθέτει τρία πλεονεκτήματα, πρωτογενὲς πλεόνασμα, ἀνάκαμψη τῆς οἰκονομίας καὶ ὁλοκλήρωση τῶν μεταρρυθμίσεων, πλὴν μερικῶν ἐξαιρέσεων∙ ἔχει ἑπομένως τὴν ἄνεση τῆς ἀσκήσεως κριτικῆς, πρὸς τοὺς κυρίως ὑπεύθυνους γιὰ τὴν μεγαλύτερη ὕφεση σὲ εἰρηνικὴ περίοδο, χωρὶς ἀντίλογο ἀπέναντί του. Ἡ ἀγορὰ δουλεύει ὅλο καὶ πιὸ ἀποτελεσματικά, μὲ ἀτμομηχανὴ τοὺς δυναμικούς της κλάδους, τουρισμὸ καὶ ψηφιακὴ τεχνολογία∙ ὁ πρόεδρος τῆς Samsung εἶχε χθὲς συνάντηση μὲ τὸν πρωθυπουργό, γιὰ ἐπέκταση τῆς παρουσίας της στὴν Ἑλλάδα, γιὰ παραγωγὴ λογισμικοῦ, πέραν τῆς ἐπιλογῆς τοῦ Πειραιῶς ὡς διαμετακομιστικοῦ κέντρου.

1,5 δις εὐρὼ κατὰ ἀνεργίας

Τὸ πρόγραμμα γιὰ τὴν καταπολέμηση τῆς ἀνεργίας, ποὺ ἀνακοίνωσε προχθὲς ὁ πρωθυπουργός, περιλαμβάνει κονδύλια 1,5 δις εὐρὼ σὲ πρώτη φάση καὶ τὴν ἐξασφάλιση 440000 ἀνέργων ἐντὸς διετίας καὶ 110000 ἐντὸς διμήνου. Τὰ κονδύλια προέρχονται ἀπ’ τὰ κοινοτικὰ προγράμματα καὶ διατίθενται κατὰ προτεραιότητα σὲ μακροχρόνιους ἀνέργους ἀνεξαρτήτως ἡλικίας∙ πρόκειται γιὰ τὸ πρῶτο πρόγραμμα καταπολεμήσεως τῆς ἀνεργίας μετὰ τὴν ἐπιβολὴ τοῦ Μνημονίου∙ ἡ ἐφαρμογή του θὰ δώσει ἀνάσα στοὺς ἀνέργους, ἀλλὰ καὶ ρευστότητα στὴν ἀγορά, διότι αὐτοὶ ὅσα εἰσπράξουν, θὰ τὰ διαθέσουν ἀμέσως γιὰ τὴν κάλυψη τῶν ἀνελαστικῶν ἀναγκῶν τους. Ἡ ἀλλαγὴ τῆς ψυχολογίας τοῦ κόσμου εἶναι σημαντικὸς παράγων ἐπίσης, βλέπει γύρω του ὅτι κάτι κινεῖται τελικά.

Τὸ κενὸ τοῦ Ναπολεοντίσκου

Ὁ ἀντιπρόεδρος τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Κοινοβουλίου ἀποκάλυψε, ἐν τῇ ῥύμῃ τοῦ λόγου του κατὰ τὴν συζήτηση στὴν Ἐπιτροπὴ τῆς Βουλῆς, τὸ κενὸ στὸ μυαλὸ τοῦ Ναπολεοντίσκου∙ ὁ Αὐστριακὸς εὐρωβουλευτὴς Ὄτμαρ Καρὰς εἶπε ὅτι, κατὰ τὴν συνάντησή του μὲ τὸν πρόεδρο τοῦ ΣΥΡΙΖΑ στὴν Εὐρωβουλή, δὲν ἄκουσε καμμία οὐσιαστικὴ πρόταση γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση τοῦ ἑλληνικοῦ προβλήματος. Ἡ μεταφράστρια ἔκανε λάθος… κι μετέφρασε ὡς Κύπρος τὴν λέξη Τσίπρας, ὁπότε μετὰ ἀνακαλύφθηκε τὸ τί εἶπε στὴν πραγματικότητα ὁ ἀντιπρόεδρος κι ἄρχισαν οἱ δικαιολογίες καὶ οἱ ἀπειλὲς ἀπ’ τὴν Κουμουνδούρου, γιὰ κατασυκοφάντηση τοῦ προέδρου της. Μὰ δὲν χρειάζεται τὴν βοήθεια κανενὸς ὁ Ναπολεοντίσκος, τὰ καταφέρνει μόνος του, μονίμως ἐκτὸς θέματος εἶναι.

Τῷ γένει τοῦ τεθνηκότος

Ὁ Σόλων ἄλλαξε καὶ τὸ κληρονομικὸ δίκαιο τῶν Ἀθηναίων∙ ἦταν ἱστορικὴ ἡ τομὴ τοῦ μεγάλου νομοθέτου γιὰ τὴν ἐποχή του. «Εὐδοκίμησε δὲ κἀν τῷ περὶ διαθηκῶν νόμῳ»∙ θεωρήθηκε ἐπιτυχία καὶ ὁ νόμος γιὰ τὶς διαθῆκες. «Πρότερον γὰρ οὐκ ἐξῆν, ἀλλ’ ἐν τῷ γένει τοῦ τεθνηκότος ἔδει τὰ χρήματα καὶ τὸν οἶκον καταμένειν»∙ διότι προηγουμένως δὲν ἐπιτρεπόταν, παρὰ μόνο μέσα στὴν οἰκογένεια ὄφειλε νὰ ἀφήνει τὴν περιουσία του καὶ τὸ σπίτι του ὁ ἐκλιπών. «Ὁ δ’ ᾧ βούλεταί τις ἐπιτρέψας, εἰ μὴ παῖδες εἶεν αὐτῷ, δοῦναι τὰ αὑτοῦ»∙ ὁ Σόλων ἐπέτρεψε νὰ ἀφήνει καθένας ὅπου ἤθελε τὴν περιουσία του, ἐὰν δὲν εἶχε δικά του παιδιά. «Φιλίαν τε συγγενείας ἐτίμησε μᾶλλον καὶ χάριν ἀνάγκης, καὶ τὰ χρήματα κτήματα τῶν ἐχόντων ἐποίησεν»∙ κι ἐτίμησε τὴν φιλία περισσότερο ἀπ’ τὴν συγγένεια καὶ τὴν περιουσία τὴν ἔκανε κτῆμα ὅποιου τὴν εἶχε.

Οὐκρανία, Μέρκελ μὲ Ποῦτιν

Ἡ κρίση στὴν Οὐκρανία προσλαμβάνει πλέον τὶς πραγματικές της διαστάσεις∙ στὴν κορυφὴ συνεχίζονται οἱ διαπραγματεύσεις, μεταξὺ τοῦ προέδρου καὶ ἀντιπολιτεύσεως, ἀλλὰ στοὺς δρόμους τοῦ Κιέβου οἱ συγκρούσεις μεταξὺ τῶν διαδηλωτῶν κλιμακώνονται, ἐνῶ πυκνώνουν οἱ διεθνεῖς διαβουλεύσεις σὲ ἐπίπεδο ἡγετῶν. Ἡ Ἀγκέλα Μέρκελ εἶχε τηλεφωνικὴ ἐπικοινωνία μὲ τὸν Βλαδίμηρο Ποῦτιν, μὲ σκοπὸ τὴν εἰρηνικὴ ἐπίλυση τῆς διαφορᾶς, ἐνῶ ἡ Ἐπίτροπος γιὰ τὶς διεθνεῖς σχέσεις κάλεσε ἀπ’ τὴν οὐκρανικὴ πρωτεύουσα τοὺς διαδηλωτὲς νὰ ἀποφεύγουν τὰ βίαια ἐπεισόδια∙ τὸ πρόβλημα εἶναι τὰ ἀκροδεξιὰ καὶ ἐθνικιστικὰ στοιχεῖα τὰ ὁποῖα πρωτοστατοῦν στὶς συγκρούσεις καὶ δὲν συμμορφώνονται μὲ τὶς ἀποφάσεις τῆς ἡγεσίας τῆς ἀντιπολιτεύσεως. Τὰ στοιχεῖα αὐτὰ ἔχουν προβεῖ στὶς καταλήψεις τῶν ὑπουργείων καὶ στὴν ἀνέγερση τῶν μεγάλων ὀδοφραγμάτων καὶ δὲν ἀποκρύπτουν πλέον τὶς ἀντιευρωπαϊκές τους θέσεις καὶ τὴν προτίμησή τους πρὸς ὁλοκληρωτικὰ καθεστῶτα∙ ἐὰν ἐπικρατήσουν, τότε εἶναι βέβαιος ὁ ἐμφύλιος πόλεμος.

Τουρκία, ἐμφανὲς ἀδιέξοδο

Σὲ ἀδιέξοδο, πολιτικὸ καὶ οἰκονομικό, ὁδηγεῖται ἡ Τουρκία, μὲ τὶς νέες μεταθέσεις δικαστικῶν ἀπ’ τὴν κυβέρνηση καὶ τὴν ἐκτίναξη τῶν βασικῶν ἐπιτοκίων∙ ὁ πρωθυπουργὸς χαρακτήρισε ἀπαραίτητες τὶς μεταθέσεις, ἀλλὰ ἡ ἀντιπολίτευση καὶ οἱ συνδικαλιστές τους αὐθαίρετες, ποὺ ἔγιναν μὲ σκοπὸ τὴν διακοπὴ τῶν ἐρευνῶν γιὰ τὰ σκάνδαλα. Ὁ ἀντίκτυπος εἶναι σοβαρὸς κι ὄχι μόνο στὴν πολιτικὴ ζωή, στὴν ὁποία φαίνεται ὅτι δύει ἀδόξως τὸ ἄστρο τοῦ Ταχὶπ Ἐρντογάν, ἀλλὰ καὶ στὴν οἰκονομική∙ ὁ ἐπιχειρηματικὸς κόσμος δείχνει ὅτι δὲν ἔχει πλέον ἐμπιστοσύνη στὴν τουρκικὴ δικαιοσύνη, ὅταν σημειώνονται τέτοιες παρεμβάσεις, γιὰ τὴν προστασία τοῦ γιοῦ τοῦ πρωθυπουργοῦ. Οἱ ξένοι ἐπενδυτὲς παρουσιάζονται πλέον, ὄχι μόνο ἐπιφυλακτικοὶ γιὰ νέες ἐπενδύσεις, ἀλλὰ πολλοὶ προσανατολίζονται γιὰ τὴν ἀποδέμευσή τους ἀπ’ τὴν χώρα, μὲ τὴν πρώτη εὐκαιρία∙ σοβαρὰ εἶναι καὶ τὰ οἰκονομικὰ προβλήματα, μὲ βασικὸ ἐπιτόκιο 12,5% δὲν εἶναι βιώσιμη καμμία ἐπιχείρηση στὴν Τουρκία.

Ἀνάμικτες τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν ἀνάμικτες τάσεις, κυρίως λόγῳ τῶν τριγμῶν σὲ μερικὲς ἀναδυόμενες οἰκονομίες καὶ στὴν σφιχτὴ πιστωτικὴ πολιτικὴ τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν∙ τὸ εὐρὼ ὑποχώρησε στὰ 1,3561 δολλάρια καὶ 139,3000 γιέν, ἐνῶ ἔμεινε σταθερὸς ὁ χρυσός, 1254, καὶ τὸ πετρέλαιο 107,81. Ἡ οἰκονομικὴ ἀναταραχὴ στὴν Τουρκία καὶ ἡ πολιτικὴ στὴν Οὐκρανία ἐπηρεάζει ἀρνητικὰ τὶς ἀγορές, διότι οἱ ἐπενδυτὲς φοβοῦνται εὐρύτερες πολιτικὲς ἐπιπτώσεις∙ οἱ παρεμβάσεις Μέρκελ καὶ Ποῦτιν γιὰ ἐκτόνωση τῆς κρίσεως στὸ Κίεβο δὲν βρίσκουν εὐμενῆ ἀντίκτυπο. Ἡ κατάσταση ἐπιδεινώνεται ἐπίσης, διότι τὸ Ὁμοσπονδιακὸ Ἀποθεματικὸ Ταμεῖο φαίνεται ὅτι ἐπιλέγει τὸν περιορισμὸ τῆς ρευστότητος στὴν ἀγορά, καθὼς μειώνει τὸ ποσοστὸ ἀγορᾶς κρατικῶν χρεωγράφων, χωρὶς οὐσιαστικὴ δικαιολογία∙ θέτει σὲ κίνδυνο ἔτσι τὴν ἔστω καὶ ἀχνὴ ἀνάκαμψη τῆς ἀμερικανικῆς οἰκονομίας. Στὴν Εὐρωζώνη ἡ καθυστέρηση στὴν ἐφαρμογὴ τῆς ἀναπτυξιακῆς πολιτικῆς ἐπηρεάζει τοὺς ἐπενδυτὲς ἀρνητικά, ἀλλὰ θεωρεῖται ὡς παροδικὴ ἐπίδραση, διότι ἀνακοινώνεται συντόμως.

Συρία, δύσκολη συνέχεια

Οἱ διαπραγματεύσεις γιὰ τὴν Συρία συνεχίζονται στοὺς διαδρόμους τοῦ ξενοδοχείου τῆς Γενεύης, καθὼς οἱ ἀπ’ εὐθείας συνομιλίες τῶν δύο πλευρῶν ἔχουν ὁδηγηθεῖ σὲ ἀδιέξοδο∙ ἀκόμη καὶ ἡ συμφωνία, γιὰ τὴν ἀπομάκρυνση τῶν ἀμάχων ἀπ’ τὴν πόλη Χόμς ἐφαρμόζεται μὲ πολλὰ προβλήματα. Τὸ σημαντικώτερο εἶναι ἡ πλήρης δυσπιστία μεταξὺ τῆς κυβερνήσεως καὶ τῶν ἀνταρτῶν, ὅταν μάλιστα οἱ τελευταῖοι δὲν ἔχουν ἑνιαία ἐκπροσώπηση∙ πάντως τὸ θετικὸ στοιχεῖο εἶναι ὅτι δὲν διεκόπησαν οἱ διαπραγματεύσεις, χάρις καὶ στὴν παρέμβαση τῶν μεγάλων δυνάμεων. Στὴν Αἴγυπτο, μετὰ τὸν θάνατο 49 διαδηλωτῶν κατὰ τὴν τρίτη ἐπέτειο τῆς ἐπαναστάσεως, δὲν σημειώθηκαν νέα ἐπεισόδια, παρ’ ὅτι ἄρχισε ἡ δίκη τοῦ ἐκλεγμένου πρώην προέδρου τῆς χώρας∙ ὁ Μωχάμεντ Μόρσι ἐμφανίζεται ἤρεμος, καθὼς οἱ ὀπαδοί του τὸν στηρίζουν.

Ἀπομόνωση Ναπολεοντίσκου

Ἡ ἀπομόνωση τοῦ Ναπολεοντίσκου στὴν Εὐρώπη γίνεται καθημερινὰ ὅλο καὶ ἐμφανέστερη, καθὼς οἱ μεγάλες πολιτικὲς δυνάμεις ἀποφεύγουν τὴν συνεργασία τους μαζί του∙ ἔχει περιορισθεῖ πλέον σὲ περιθωριακὲς ὁμάδες κομμουνιστικοῦ καὶ ἀντιευρωπαϊκοῦ προσανατολισμοῦ, ἐνῶ ἀνέχεται ἀκόμη καὶ κόμμα τῶν Τουρκοκυπρίων. Ἡ ὑπόθεση μὲ τὸν Αὐστριακὸ εὐρωβουλευτὴ προσέλαβε εὐρύτερες διαστάσεις καὶ ἐπιβεβαίωσε τὴν ἀπομόνωσή του ἀπ’ τὶς μεγάλες πολιτικὲς δυνάμεις τῆς Εὐρώπης∙ ἡ συμπαράσταση τοῦ Γάλλου σοσιαλιστοῦ εὐρωβουλευτοῦ ἦταν ἐμφανέστατα προκατασκευασμένη, διότι οἱ Σοσιαλιστὲς τῆς Γαλλίας οὔτε νὰ ἀκούσουν θέλουν γιὰ τὸν ΣΥΡΙΖΑ. Κριτήριο εἶναι οἱ ἐπαφές του μὲ τὶς εὐρωπαϊκὲς δυνάμεις καὶ ἡ συμμετοχή του στὶς ἐκδηλώσεις τους, γιὰ τὶς εὐρωεκλογές∙ μόνο σὲ μία πῆρε μέρος στὴν Ὁλλανδία, ὡς ὑποψήφιος πρόεδρος τῆς Ἐπιτροπῆς, μὲ λίγες δεκάδες ἄτομα στὸ ἀκροατήριο.

O διάλογος

Ὁ τύπος στὴν ἐποχή μας, ἔντυπος καὶ ἠλεκτρονικός, ἔχει πάρει ἄλλη μορφὴ στὰ μέσα μαζικὴς ἐπικοινωνίας, μὲ τὰ μεγάλα συμφέροντα, ἀποπνικτικά. Ἡ ψηφιακὴ ἐπανάσταση , ὅμως, καὶ τὸ διαδίκτυο προσφέρουν τὸ κάτι ἄλλο: τὴν δυνατότητα τοῦ πολίτου νὰ χρησιμοποιεῖ τὴ νέα τεχνολογία καὶ νὰ ἔρχεται σὲ ἄμεση ἐπαφὴ μὲ ἄλλους, μὲ τοὺς συμπολίτες του, μὲ τοὺς συνανθρώπους του, κάθε στιγμή. Ἀπευθύνεται «Τὸ Ἐμμελὲς»  πρὸς ὅσους αἰσθάνονται τὴν ἀνάγκη τοῦ διαλόγου , τῆς ἀνταλλαγῆς ἀπόψεων, τῆς συζητήσεως. Ὅσοι παίζοντας στὸ διαδίκτυο μᾶς συναντήσουν, διαβάσουν κάτι, προβληματιστοῦν γιὰ κάτι ἄλλο, ἔχουν κάτι νὰ συμπληρώσουν, νὰ προσθέσουν, τοὺς προσφέρουμε τὴν ἄνεση τῆς ἐκφράσεώς τους, ἰδιαίτερα μετὰ τὴν πλήρη ἐξαχρείωση τοῦ τύπου, περισσότερο τὴν τελευταία διετία στὴν Ἑλλάδα. Χαρά μας εἶναι ὁ διάλογος αὐτός, ο ἤρεμος καὶ δημιουργικὸς διάλογος , γιὰ τὰ τόσα ποὺ μᾶς ἀπασχολοῦν, τὰ σοβαρά καὶ τὰ ἀμελητέα, τὰ πιὸ ὄμορφα ἴσως, ἂν καὶ αὐτὰ εἶναι ἐλάχιστα πλέον. Αὐτὴ εἶναι ἡ ἰσηγορία , ἡ δημιουργικὴ πλευρὰ τῆς νέας τεχνολογίας, ἀρκετὰ πειστικὴ πλέον, ὅπως ἔδειχνε καὶ πρὸ δεκαετίας, ὅταν ξεκίνησε «Τὸ Ἐμμελές», ἂν καὶ διστακτικὰ τότε· σήμερα ἡ ψηφιακὴ τεχνολογία ἀποτελεῖ τὸ ἐφαλτήριο τῆς ἀπελευθερώσεως τῶν λαῶν, ὅπως ἀποδεικνύεται καθημερινά, ὅπως τὸ ζήσαμε καὶ τὸ ζοῦμε μὲ τοὺς «Ἀγανακτισμένους».

Ἐμεῖς ξεκινήσαμε μὲ ἐλάχιστα, μὲ μιὰ μικρὴ σελίδα στὸ διαδίκτυο, τολμηρὸ ἐγχείρημα τότε· ἐλπίδα μας ἦταν, ἡ ἀνταπόκριση, διάλογος. Πιστεύαμε ὅτι ἡ νέα τεχνολογία έχει τὸ μεγάλο πλεονέκτημα, τν ἄμεσο και ζωντανὸ διάλογο · μὲ ἕνα κλίκ καὶ ἀνοίγεις τὴν σελίδα, μὲ ἕνα ἄλλο στέλνεις τὴν ἄποψή σου, τὴν διαβάζει ὁ ἄλλος. Ἐλάχιστα μέσα χρειάζονται. Τότε ἦταν ὑποχρεωτικὴ ἡ χρήση, λόγῳ τεχνολογίας, τοῦ μονοτονικοῦ συστήματος· σήμερα γενικεύεται ἡ ἐπιστροφὴ στὸ πολυτονικὸ, ἐπειδὴ ὅλοι σχεδὸν κατάλαβαν ὅτι ἡ κατάργησή του ἀπέβλεπε ἀπ’ τὴν ἀρχὴ στὸν ἀφελληνισμό μας. Τὴν ἀνάταση τοῦ γένους προοιωνίζουν οἱ ἀντιδράσεις, ἡ ἐκμάθηση καὶ γραφὴ σὲ πολυτονικό, διότι ἡ προφορά του, ὁλοζώντανη στὸν προφορικὸ λόγο πάντοτε, ὁδηγεῖ στὸν ἐλεύθερο πολίτη.

"Τὸ "Ἐμμελές" , καθημερινὴ ἐφημερίδα πολιτικοῦ σχολιασμοῦ , κυκλοφορεῖ ἀπ’ τὴν Δευτέρα ἕως καὶ τὴν Παρασκευή.
Τὸ Σαββατοκύριακο εἶναι δικό σας.