Τουρκία, περίεργα μὲ Ἄγγελο Φιλιππίδη

Ἡ ἀπαλλαγὴ ἀπ’ τὸ τουρκικὸ δικαστήριο τοῦ Ἄγγελου Φιλιππίδη, ἀπ’ τὶς κατηγορίες του κατὰ τὸ διεθνὲς ἔνταλμα συλήψεως τῶν ἑλληνικῶν δικαστικῶν ἀρχῶν, εἶναι τουλάχιστον περίεργη∙ ποτὲ σχεδὸν δικαστήρια τρίτης χώρας, γιὰ ἔκδοση φιγόδικου πολίτου τῆς χώρας ἐκδόσεως τῶν ἐνταλμάτων, δὲν ὑπεισέρχονται στὴν οὐσία τῆς ὑποθέσεως. Μερικὲς χῶρες, ὅπως ἡ Βρεταννία, ἔχουν αὐστηροὺς νόμους γιὰ τὴν ἔκδοση ἐγκληματιῶν κι αὐτὸ εἶναι ἀπ’ τὰ θέματα διαφοροποιήσεώς της ἀπ’ τὴν Εὐρώπη∙ ἡ Τουρκία ὅμως ἐπιδιώκει τὴν ἔνταξή της στὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση καὶ τὴν προσαρμογὴ τῆς νομοθεσίας της στὴν εὐρωπαϊκή. Μᾶλλον κάτι ἄλλο συμβαίνει, εἴτε διμερές, μὲ ἐκβιασμοὺς γιὰ τὴν ἔκδοση δικῶν της κρατουμένων καὶ πολιτικῶν φυγάδων στὶς ἑλληνικὲς φυλακές, εἴτε ἄλλης μορφῆς διασυνδέσεις τῆς ἀτλαντικῆς διαπλοκῆς στὴν περιοχή.

Ἀνάκαμψη τῆς οἰκονομίας

Ἡ ἀνάκαμψη τῆς οἰκονομίας συμπληρώνει τὶς ἐπιτυχίες στὸ πρωτογενὲς πλεόνασμα καὶ στὶς μεταρρυθμίσεις καὶ ἐφοδιάζει μὲ ἰσχυρὰ ἐπιχειρήματα τὴν κυβέρνηση στὶς διαπραγματεύσεις μὲ τοὺς δανειστές μας∙ ὁ Χρῆστος Σταϊκούρας ὑπογράμμισε ὅτι, πέραν τῶν ἀνωτέρω, ἡ ἀνάκαμψη ἐπιβεβαιώνεται κι ἀπ’ τὴν αὔξηση τοῦ δείκτου ἐμπιστοσύνης τῶν ἐπιχειρηματιῶν, ἂνω τοῦ 50, καὶ τὴν αὔξηση τῶν ἐξαγωγῶν καὶ ἰδιωτικοποιήσεων. Ἡ καθυστέρηση στὶς διαβουλεύσεις μὲ τὴν τρόικα ἀπέβλεπε στὴν ἐπιβεβαίωση τῶν εὐνοϊκῶν στοιχείων, ὁπότε θεωρεῖται δεδομένη πλέον ἡ ἔγκριση τῆς μεγάλης δόσεως τὸν Μάρτιο καὶ ἡ ἀποδοχὴ τῶν ὅρων τοῦ προηγούμενου Νοεμβρίου γιὰ τὸ χρέος, δηλαδὴ μείωση ἐπιτοκίων καὶ ἐπιμήκυνση τῶν δόσεων∙ οἱ ἄλλες πληροφορίες ἐντάσσονται στὰ παιχνίδια τῆς διαπλοκῆς. Ἡ ἐπιβεβαίωση τῶν οἰκονομικῶν στοιχείων φέρει καὶ τὴν ἀλματώδη ἐνίσχυση τῆς ψυχολογίας Ἑλλήνων καὶ ξένων ἐπενδυτῶν, παράλληλα μὲ τὴν ἀξιοποίηση τῶν δυναμικῶν κλάδων τῆς οἰκονομίας μας. Τέλος στὸ Μνημόνιο λίαν συντόμως.

Πολιτικὲς ροὲς ἀνακάμψεως

Ὁ πολιτικὸς ἀντίκτυπος τῆς ἀνακάμψεως τῆς οἰκονομίας εἶναι ἄμεσος στὸν κόσμο καὶ στὰ κόμματα∙ ὁ ἁπλὸς κόσμος ζεῖ πλέον τὴν ἀλλαγὴ τῆς ψυχολογίας του καὶ ἐντάσσεται στὶς προσπάθειες αὐτὲς μὲ κάθε δυνατὸ τρόπο. Ἡ κυβέρνηση ἐμφανίζεται ἀρκούντως ἐνισχυμένη καὶ δικαιωμένη στὴν πολιτική της∙ μὲ τὴν ἀνάκαμψη καὶ τὰ προγράμματα καταπολεμήσεως τῆς ἀνεργίας ἀπαλύνονται σημαντικὰ προβλήματα. Ἡ ἀντιπολίτευση παραμένει ἕωλη, διότι εἶχε ἐπενδύσει τὰ πάντα στὴν ἀποτυχία τῆς οἰκονομικῆς πολιτικῆς καὶ στὴν διαιώνιση τοῦ Μνημονίου∙ ἡ ἀποτυχία της γίνεται χειρότερη γιὰ τὴν ἀξιωματικὴ ἀντιπολίτευση, διότι σὲ λίγους μῆνες ἔρχονται οἱ ἐκλογὲς καὶ δὲν ἔχει δυνατότητα ἀλλαγῆς πολιτικῆς, ἐνῶ καὶ οἱ ἐπιλογές της στὴν Εὐρώπη τὴν ἀφήνουν ἐκτεθειμένη. Ὁ Ναπολεοντίσκος θεωρεῖται πλέον ὡς ἄσχετος μὲ τὴν ἑλληνικὴ πραγματικότητα καὶ μὲ μοναδικὸ ἔρεισμά του τὶς ὑπερατλαντικὲς ἐξαρτήσεις του∙ οἱ ἐπιλογὲς τῶν περιφερειακῶν ὑποψηφίων μεταφέρουν τὴν κρίση στὸ ἐσωτερικὸ τοῦ κόμματος.

Μεροληψία Γραμματέα ΟΗΕ

Ὁ Γενικὸς Γραμματέας τοῦ ΟΗΕ διακρίθηκε καὶ πάλι μὲ τὴν μεροληψία του κατὰ τῆς Κύπρου∙ σὲ ὁμιλία του ὁ Μπὰν Κιμοὺν χαρακτήρισε ὡς ἑλληνικὴ κοινότητα τὴν κυπριακὴ δημοκρατία, ἐνῶ ἡ Κύπρος εἶναι ἀναγνωρισμένη ἀπ’ τὰ Ἡνωμένα Ἔθνη ὡς ἀνεξάρτητο κράτος καὶ μετέχει ἰσοτίμως αὐτοῦ. Ἡ Λευκωσία, μὲ ἐπίσημο διάβημά της, διαμαρτυρήθηκε ἐντόνως πρὸς τὴν Γενικὴ Γραμματεία καὶ τὸ Συμβούλιο Ἀσφαλείας, διότι παραβίασε τὶς ἀρχὲς τοῦ διεθνοῦς ὀργανισμοῦ∙ ὁπωσδήποτε θὰ ὑπάρξει κάποια δικαιολογία, ὅτι ἦταν φραστικὸ λάθος, ἀλλὰ ἡ οὐσία παραμένει. Ὁ Μπὰν Κιμοὺν δείχνει ἀπαράδεκτη εὔνοια πρὸς τοὺς Τουρκοκυπρίους, ὅπως καὶ ὁ ἐκπρόσωπός του Ἀλεξάντερ Ντάουνερ∙ ἐμπόδια στὴν πραγματικότητα παρεμβάλλουν, μὲ τὴν κάλυψη τῶν ἀμερικανικῶν διπλωματικῶν ὑπηρεσιῶν.

Τὸ ἄτακτον καὶ ἀκόλαστον

Τὰ κοινωνικὰ ἤθη φρόντισε ὁ Σόλων στὴν νομοθεσία του∙ ἔθεσε ὅρια στὴν κοινωνικὴ συμπεριφορά, στὶς δωρεὲς τῶν ἡλικιωμένων ὥστε ἀποτρέπειν τὴν ἐξαπάτησή τους καὶ τὶς ἀκρότητες, «ὡς οὐχ ἧττον ἐκστῆσαι λογισμὸν ἀνθρώπουν δυναμένων»∙ καθὼς ὑπερέβαιναν τὸν λογισμὸ τοῦ ἀνθρώπου. «Ἐπέστησε δὲ καὶ ταῖς ἐξόδοις τῶν γυναικῶν καὶ τοῖς πένθεσι καὶ ταῖς ἑορταῖς»∙ ἐνδιαφέρθηκε καὶ γιὰ τὶς ἐξόδους τῶν γυναικῶν καὶ τὰ πένθη καὶ τὶς ἑορτές. «Νόμον ἀπείργοντα τὸ ἄτακτον καὶ ἀκόλαστον»∙ μὲ νόμο ἀπαγορεύσας τὴν ἄτακτη καὶ ἀκόλαστη συμπεριφορά. «Ἐξιέναι μὲν ἱματίων τριῶν μὴ πλέον ἔχουσαν κελεύσας»∙ ὁρίσας ὅτι δὲν πρέπει ἡ γυναῖκα νὰ βγαίνει ἔξω μὲ περισσότερα ἀπὸ τρία φορέματα. «Μηδὲ βρωτὸν ἢ ποτὸν πλείονος ἢ ὀβολοῦ φερομένην»∙ οὔτε νὰ φέρει φαγώσιμα ἢ ποτὰ ἀξίας μεγαλυτέρας τοῦ ἑνὸς ὀβολοῦ, τὴν κατώτερη μονάδα νομίσματος. Παρέμειναν ὣς τὶς μέρες μας ὡς ἔθιμα πολλὲς ἀπ’ τὶς διατάξεις αὐτές.

Παρίσι, μεγάλη διαδήλωση

Στὸ Παρίσι ἔγινε τὴν Κυριακὴ μεγάλη διαδἠλωση μὲ 500000 ἄτομα, κατὰ τοῦ γάμου τῶν ὁμοφυλοφίλων καὶ τῆς προπαγάνδας του στὰ σχολεῖα∙ οἱ γονεῖς διαμαρτυρήθηκαν, διότι προβλήθηκαν σὲ σχολεῖα ἐκπαιδευτικὲς ταινίες μὲ νεαροὺς νὰ ἐρωτεύονται τοὺς θείους τους καὶ ἄλλα ἄσεμνα θέματα. Ἡ κυβέρνηση δὲν ἀπάντησε στὶς καταγγελίες αὐτές, ἐνῶ μεγάλη ἦταν καὶ ἡ διαδήλωση στὴν Λυών, μὲ κύριο αἴτημα τὸν σεβασμὸ τῶν χρηστῶν ἠθῶν στὴ διδασκαλία∙ τὸ κύριο χαρακτηριστικὸ ἦταν ἡ μεγάλη συμμετοχὴ νεολαίας ἡ ὁποία ἔδωσε καὶ τὸ χρῶμα στὶς ἐκδηλώσεις στὴν γαλλικὴ πρωτεύουσα. Ἡ ζωντάνια καὶ ὁ παλμὸς θυμίζουν τὶς ἀντίστοιχες περυσινὲς διαδηλώσεις, μὲ τὸ ἴδιο μαζικὴ συμμετοχή∙ τὶς ἐκδηλώσεις αὐτὲς τὶς ὀργάνωσαν ἄγνωστες ὀργανώσεις χάρις στὸ διαδίκτυο, χωρὶς κομματικὴ ἀνάμιξη, ἂν καὶ πολλοὶ βουλευτὲς τῆς ἀντιπολιτεύσεως συμμετεῖχαν ἐμφανῶς. Οἱ ἀρνητικὲς ἐπιπτώσεις στὸν πρόεδρο θεωροῦνται σοβαρές, διότι ἔρχονται σὲ στιγμὴ μεγάλης ὑποχωρήσεως τῆς δημοτικότητός του.

Οὐκρανία, στασιμότης πάλιν

Ἡ στασιμότης ἐπανῆλθε στὴν Οὐκρανία, μετὰ τὶς συζητήσεις καὶ ἀντεγκλήσεις στὸ Μόναχο –στὰ πλαίσια τῆς διασκέψεως γιὰ τὴν ἀσφάλεια στὴν Εὐρώπη- γύρω ἀπ’ τὸ θέμα∙ οἱ ἡγέτες τῆς ἀντιπολιτεύσεως ἐπέστρεψαν στὸ Κίεβο μὲ τὴν ἀμέριστη ἀμερικανικὴ ὑποστήριξη , ἀλλὰ χωρὶς τὴν ἀντανάκλασή της στὸν οὐκρανικὸ λαό. Στὴ συγκέντρωση στὴν πλατεῖα Ἀνεξαρτησίας συγκεντρώθηκαν λίγες δεκάδες χιλιάδες, ἔναντι ἑκατοντάδων προηγουμένως καὶ ἄκουσαν τοὺς ἀρχηγούς τους μᾶλλον ὑποτονικά∙ φαίνεται ὅτι οἱ Δυτικοὶ Οὐκρανοὶ κουράσθηκαν ἀπ’ τὶς τρίμηνες διαδηλώσεις καὶ περισσότερο, ὅτι πολλοὶ κατάλαβαν ὅτι οἱ ἐκδηλώσεις τους ἐλέγχονται ἀπ’ τὰ ἀκροδεξιά, ἐθνικιστικὰ καὶ ἀντιευρωπαϊκὰ στοχεῖα, ὁπότε τηροῦν ἀποστάσεις ἀσφαλείας∙ οἱ μακροχρόνιες διαδηλώσεις δὲν ἔχουν ἐπηρεάσει τὴν οἰκονομικὴ ζωὴ τῆς χώρας καὶ ἰδιαιτέρως στὶς ἀνατολικὲς ρωσόφωνες περιοχές, ἀλλὰ καὶ τὶς πλούσιες οἱ ὁποῖες συντηροῦν ὁλόκληρη τὴν χώρα. Ὁ χρόνος μᾶλλον κυλάει ὑπὲρ τοῦ προέδρου, διότι καὶ οἱ περισσότεροι Εὐρωπαῖοι ἀνακρούουν πρύμναν.

Ἀνάμικτες τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν ἀνάμικτες τάσεις, πτωτικὲς στὴν Ἀσία καὶ σταθεροποιητικὲς στὴν Εὐρώπη∙ τὸ εὐρὼ ὑποχώρησε στὰ 1,3493 δολλάρια καὶ 137,7025 γιέν, ὅπως καὶ ὁ χρυσός, 1246,5, καὶ τὸ πετρέλαιο, 106,09. Ἡ ὄξυνση τῶν σχέσεων Κίνας καὶ Ἰαπωνίας προκαλεῖ ἀνησυχίες στοὺς ἐπενδυτές, μὲ τὰ κινεζικὰ πολεμικὰ πλοῖα σὲ συνεχῆ περιοπολία στὰ διαφιλονικούμενα νησιὰ Νταϊγιοβοῦ καὶ τοὺς Ἰάπωνες πολιτικοὺς σὲ ἐθνικιστικὲς κορῶνες∙ ἡ κατάσταση στὴν Ταϋλάνδη ἔχει ἀρνητικὲς ἐπιπτώσεις, καθὼς ὅλοι πιστεύουν ὅτι πρόκειται γιὰ ἀναμέτρηση Οὐάσιγκτον καὶ Πεκίνου. Στὴν Εὐρώπη ἡ καθυστέρηση στὴν ἀνακοίνωση τῆς ἀναπτυξιακῆς πολιτικῆς καὶ στὴν ἐνίσχυση τῆς ρευστότητος στὶς ἀγορὲς ὁδηγεῖ τοὺς ἐπενδυτὲς σὲ ἐπιφυλακτικότητα καὶ στάση ἀναμονῆς∙ πάντως ὁ δείκτης ἐμπιστοσύνης τῶν ἐπιχειρηματιῶν αὐξήθηκε σημαντικὰ τὸν Ἰανουάριο, γιὰ πρώτη φορὰ μετὰ ἀπὸ πολλοὺς μῆνες σὲ ὁλόκληρη τὴν Εὐρωζώνη, ἀκὸμη καὶ στὴν Ἑλλάδα. Ἡ αὔξηση τῶν παραγγελιῶν, ἀπ’ τὸ ἐσωτερικὸ καὶ τὸ ἐξωτερικὸ μέτρησε.

Ταϋλάνδη, συνέχεια κρίσεως

Οἱ ἐκλογὲς στὴν Ταϋλάνδη ἔγιναν κανονικὰ στὸ 90% τῶν ἐκλογικῶν τμήματων, ἐνῶ στὸ 10% διεκόπησαν, μετὰ ἀπὸ παρεμβάσεις διαδηλωτῶν τῆς ἀντιπολιτεύσεως∙ ἡ διακοπὴ ἀφοροῦσε κυρίως τμήματα τῆς πρωτευούσης, ἐνῶ στὴν ἐπαρχία ἐπικρατοῦσε ἠρεμία. Ἡ ἀντιπολίτευση συνέχισε καὶ χθὲς τὶς διαδηλώσεις, μὲ αἴτημα τὴν παραίτηση τῆς πρωθυπουργοῦ, ἀλλὰ αὐτὴ ἀναμένει τὰ ἀποτελέσματα γιὰ νὰ ἀποφασίσει τὴν στάση της∙ ἡ ἐκλογικὴ ἐπιτροπὴ ἀνακοίνωσε ὅτι θὰ δώσει στὴ δημοσιότητα τὰ ἀποτελέσματα, μετὰ τὴν ψηφοφλορία καὶ στὰ ὑπόλοιπα τμήματα, ἀλλὰ ἀπομένει ἄγνωστο τὸ πότε θὰ γίνει. Στὴν πράξη γίνεται ἀναμέτρηση Κίνας καὶ Ἀμερικῆς στὴν πλούσια χώρα∙ ἡ Οὐάσιγκτον ὑποστηρίζει τὴν ἀντιπολίτευση -ἄλλωστε ἀκολουθεῖ τὴν ἴδια τακτικὴ μὲ τὴν Οὐκρανία- καὶ τὸ Πεκῖνο τὴν πρωθυπουργό. Πολὺ δύσκολη ἡ πολιτικὴ ἀναμέτρηση.

Φορολογία Ἑλλήνων Ἐλβετίας

Τὰ θέματα τῆς φορολογίας τῶν καταθέσεων τῶν Ἑλλήνων καὶ ὅλων τῶν κατοίκων τῆς Εὐρώπης στὴν Ἑλβετία, θὰ συζητήσει σήμερα ἡ ὑπουργὸς Οἰκονομικῶν τῆς χώρας μὲ τὸν Γιάννη Στουρνάρα∙ ἡ ὑπουργὸς ἔχει ἔρθει στὴν Ἀθήνα γιὰ τὸν σκοπὸ αὐτό, διότι ὡς προεδρεύουσα τὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση ἡ Ἑλλὰς συζητάει τὸ σχετικὸ θέμα. Ἡ Βέρνη ἐμφανίζεται πρόθυμη γιὰ τὴν ρύθμιση τοῦ προβλήματος, τὸ ὁποῖο συζήτησε ἐκεῖ ὁ Γιάννης Μαυραγάνης μὲ τὸν Ἑλβετὸ ὁμόλογό του. Τὸ ἑλληνικὸ σχέδιο προτείνει δύο λύσεις στοὺς καταθέτες: τὴν δήλωσή τους στὴν χώρα τους, Ἑλλάδα δηλαδή, καὶ τὴν ἀνάλογη φορολόγησή τους, ἢ τὴν φορολόγησή τους στὴν Ἑλβετία σὲ περίπτωση ἀρνήσεως συνεργασίας μὲ τὶς ἀρχές∙ στὴ δεύτερη περίπτωση τὰ δημόσια ἔσοδά μας ὑπολογίζονται σὲ 4-5 δις εὐρώ.

O διάλογος

Ὁ τύπος στὴν ἐποχή μας, ἔντυπος καὶ ἠλεκτρονικός, ἔχει πάρει ἄλλη μορφὴ στὰ μέσα μαζικὴς ἐπικοινωνίας, μὲ τὰ μεγάλα συμφέροντα, ἀποπνικτικά. Ἡ ψηφιακὴ ἐπανάσταση , ὅμως, καὶ τὸ διαδίκτυο προσφέρουν τὸ κάτι ἄλλο: τὴν δυνατότητα τοῦ πολίτου νὰ χρησιμοποιεῖ τὴ νέα τεχνολογία καὶ νὰ ἔρχεται σὲ ἄμεση ἐπαφὴ μὲ ἄλλους, μὲ τοὺς συμπολίτες του, μὲ τοὺς συνανθρώπους του, κάθε στιγμή. Ἀπευθύνεται «Τὸ Ἐμμελὲς»  πρὸς ὅσους αἰσθάνονται τὴν ἀνάγκη τοῦ διαλόγου , τῆς ἀνταλλαγῆς ἀπόψεων, τῆς συζητήσεως. Ὅσοι παίζοντας στὸ διαδίκτυο μᾶς συναντήσουν, διαβάσουν κάτι, προβληματιστοῦν γιὰ κάτι ἄλλο, ἔχουν κάτι νὰ συμπληρώσουν, νὰ προσθέσουν, τοὺς προσφέρουμε τὴν ἄνεση τῆς ἐκφράσεώς τους, ἰδιαίτερα μετὰ τὴν πλήρη ἐξαχρείωση τοῦ τύπου, περισσότερο τὴν τελευταία διετία στὴν Ἑλλάδα. Χαρά μας εἶναι ὁ διάλογος αὐτός, ο ἤρεμος καὶ δημιουργικὸς διάλογος , γιὰ τὰ τόσα ποὺ μᾶς ἀπασχολοῦν, τὰ σοβαρά καὶ τὰ ἀμελητέα, τὰ πιὸ ὄμορφα ἴσως, ἂν καὶ αὐτὰ εἶναι ἐλάχιστα πλέον. Αὐτὴ εἶναι ἡ ἰσηγορία , ἡ δημιουργικὴ πλευρὰ τῆς νέας τεχνολογίας, ἀρκετὰ πειστικὴ πλέον, ὅπως ἔδειχνε καὶ πρὸ δεκαετίας, ὅταν ξεκίνησε «Τὸ Ἐμμελές», ἂν καὶ διστακτικὰ τότε· σήμερα ἡ ψηφιακὴ τεχνολογία ἀποτελεῖ τὸ ἐφαλτήριο τῆς ἀπελευθερώσεως τῶν λαῶν, ὅπως ἀποδεικνύεται καθημερινά, ὅπως τὸ ζήσαμε καὶ τὸ ζοῦμε μὲ τοὺς «Ἀγανακτισμένους».

Ἐμεῖς ξεκινήσαμε μὲ ἐλάχιστα, μὲ μιὰ μικρὴ σελίδα στὸ διαδίκτυο, τολμηρὸ ἐγχείρημα τότε· ἐλπίδα μας ἦταν, ἡ ἀνταπόκριση, διάλογος. Πιστεύαμε ὅτι ἡ νέα τεχνολογία έχει τὸ μεγάλο πλεονέκτημα, τν ἄμεσο και ζωντανὸ διάλογο · μὲ ἕνα κλίκ καὶ ἀνοίγεις τὴν σελίδα, μὲ ἕνα ἄλλο στέλνεις τὴν ἄποψή σου, τὴν διαβάζει ὁ ἄλλος. Ἐλάχιστα μέσα χρειάζονται. Τότε ἦταν ὑποχρεωτικὴ ἡ χρήση, λόγῳ τεχνολογίας, τοῦ μονοτονικοῦ συστήματος· σήμερα γενικεύεται ἡ ἐπιστροφὴ στὸ πολυτονικὸ, ἐπειδὴ ὅλοι σχεδὸν κατάλαβαν ὅτι ἡ κατάργησή του ἀπέβλεπε ἀπ’ τὴν ἀρχὴ στὸν ἀφελληνισμό μας. Τὴν ἀνάταση τοῦ γένους προοιωνίζουν οἱ ἀντιδράσεις, ἡ ἐκμάθηση καὶ γραφὴ σὲ πολυτονικό, διότι ἡ προφορά του, ὁλοζώντανη στὸν προφορικὸ λόγο πάντοτε, ὁδηγεῖ στὸν ἐλεύθερο πολίτη.

"Τὸ "Ἐμμελές" , καθημερινὴ ἐφημερίδα πολιτικοῦ σχολιασμοῦ , κυκλοφορεῖ ἀπ’ τὴν Δευτέρα ἕως καὶ τὴν Παρασκευή.
Τὸ Σαββατοκύριακο εἶναι δικό σας.