Κυπριακό, πρώτη συνάντηση τῶν προέδρων

Ἡ πρώτη συνάντηση τοῦ Κυπρίου προέδρου καὶ τοῦ προέδρου τῶν Τουρκοκυπρίων γίνεται στὸ παλαιὸ ἀεροδρόμιο, μετὰ τὴν ἀποδοχὴ τοῦ κοινοῦ ἀνακοινωθέντος∙ ὁ Νίκος Ἀναστασιάδης χαρακτηρίζει τὴν συνάντηση ὡς ἀρχὴ πολὺ δύσκολων διαπραγματεύσεων, παρουσίᾳ τοῦ ἐκπροσώπου τοῦ ΟΗΕ καὶ μὲ τὴν ὑποστήριξη Ἀμερικανῶν, Εὐρωπαίων καὶ ἄλλων μεγάλων. Τίποτε δὲν ἔχει προαποφασισθεῖ, ἐνῶ ἡ ἀπειληθεῖσα κυβερνητικὴ κρίση στὴν Λευκωσία, μὲ τὴν ἀποχώρηση τῶν ὑπουργῶν τοῦ ΔΗΚΟ, μᾶλλον ἀποσοβεῖται∙ ἡ ἀρχικὴ ἐντόνως ἀρνητικὴ στάση τῆς ἡγεσίας του ἀμβλύνεται, ἐνῶ καὶ τὰ ὑπόλοιπα μικρὰ κόμματα τηροῦν χαμηλοὺς τόνους. Ἡ ἐμπειρία τοῦ σχεδίου Ἀνὰν ἀποτελεῖ σοβαρὸ προηγούμενο, γιὰ τὴν ἀποφυγὴ βιασύνης καὶ ἐπιπολαιότητος∙ ἡ προσεκτικὴ προσέγγιση τοῦ προβλήματος εἶναι τὸ κύριο ζήτημα καὶ ἡ διασφάλιση τῆς συμμορφώσεως στὸ εὐρωπαϊκὸ κεκτημένο.

Ἑλλάς, σύγκρουση δανειστῶν

Οἱ ἀντεγκλήσεις μεταξὺ τῶν Εὐρωπαίων γραφειοκρατῶν καὶ τῶν ὑπουργῶν γιὰ τὸ ἑλληνικὸ πρόβλημα ἐντάσσονται στὴν δομὴ τῆς Εὐρώπης, μὲ τὶς διασυνδέσεις ὅλων τους∙ ὁ διευθυντὴς τῆς Εὐρωστατιστικῆς, γνωστὸς γιὰ τὴν συμμετοχή του στὴν ἀλλοίωση τῶν δημοσιονομικῶν μας στοιχείων ἀπ’ τὴν σοσιαλιστικὴ κυβέρνηση πρὸ τετραετίας, ἐπιχειρεῖ τὴν ἀμφισβήτηση τοῦ πρωτογενοῦς πλεονάσματος, ἐνῶ τὸ ἀναγνωρίζει τὸ Βερολίνο καὶ οἱ προϊστάμενοί του στὶς Βρυξέλλες. Ἡ οὐσία βρίσκεται στὴν προσπάθεια τῶν τροϊκανῶν νὰ δικαιολογήσουν τὴν πολιτική τους αὐτὴ τὴν περίοδο, μὲ τὴν πρωτοφανῆ οἰκονομικὴ κρίση στὴν Ἑλλάδα∙ ὁμολογοῦν ἐμμέσως πλὴν σαφῶς ὅτι δὲν εἶχαν προβλέψει τὴν ἐπιτυχία τῆς χώρας μας στὰ δημοσιονομνικά, ἐνῶ ἐπέμειναν στὴν ἐπιβολὴ νέων μέτρων. Ἕνα εἶναι δεδομένο, ἡ ἀνάκαμψη τῆς οἰκονομίας καὶ ἡ τήρηση ἀπ’ τοὺς Εὐρωπαίους τῶν συμφωνιῶν τοῦ Νοεμβρίου 2012∙ ἡ μείωση τῶν ἐπιτοκίων καὶ ἡ ἐπιμήκυνση τοῦ χρέους συζητοῦνται. Ἡ λογοδοσία τῶν τροϊκανῶν ἀκολουθεῖ.

Σκάνδαλα καὶ εὐροεκλογὲς

Οἱ ἀνακρίσεις γιὰ τὰ σκάνδαλα καὶ οἱ διαβουλεύσεις στὰ κόμματα γιὰ τὶς διπλὲς ἐκλογὲς κυριαρχοῦν τὴν ἑβδομάδα αὐτή, ἐνῶ ἡ ἀλλαγὴ τοῦ ἐκλογικοῦ νόμου, μὲ τὴν σταυροδοσία ἀντὶ τῆς λίστρας προκαλεῖ ἀντεγκλήσεις∙ ἡ ἀντιπολίτευση χαρακτηρίζει τὴν ἀλλαγὴ ὡς ὁμολογία ἀποτυχίας ἀπ’ τὴν κυβερνητικὴ πλευρά, ἀλλὰ χωρὶς ὀξύτητα. Ὁ πρώην πρόεδρος τοῦ Ταχυδρομικοῦ Ταμιευτηρίου καταθέτει σήμερα στὸν ἀνακριτὴ καὶ ἀναμένεται τὸ ἀποτέλεσμα, τοῦ ἐὰν προσθέσει νέα στοιχεῖα, πέραν τῶν ἀναφορῶν του γιὰ δικαιολογημένες δανειοδοτήσεις∙ ὁ ἔλεγχος τῶν ἐφοριακῶν, γιὰ ὅσους ἔχουν βγάλει στὸ ἐξωτερικὸ χρήματα τὴν τετραετία, προσέφερε πολλά. Τρεῖς βουλευτὲς τῆς Νέας Δημοκρατίας ἔβγαλαν πάνω ἀπὸ ἕνα ἑκατομμύριο ἕκαστος στὸ ἐξωτερικό, χωρὶς νὰ τὰ δηλώσουν στὴν Ἐφορία, μαζὶ μὲ πολλὲς δεκάδες ἐπιχειρηματιῶν∙ ἡ κυβέρνηση δέχεται τὰ πορίσματα τῆς δικαιοσύνης καὶ τὴν ἐπιβολὴ τῶν προβλεπομένων ἀπ’ τὸν νόμο. Ἐὰν ἐπιβεβαιωθοῦν τὰ στοιχεῖα καὶ δὲν ὑπάρξει δικαιολόγηση πληρώνουν πολλά.

Φόβοι Βάλτερ Ραντεμάχερ

Ἡ ἔμμεση ἀμφισβήτηση ἀπ’τὸν Βάλτερ Ραντερμάχερ τοῦ πρωτογενοῦς πλεονάσματος, ἔτυχε τῆς ἀμέσου ἀπαντήσεως ἀπ’ τοὺς ὑπουργοὺς Ἐξωτερικῶν καὶ Οἰκονομικῶν, ἂν καὶ δὲν ἦταν σαφὴς ἡ ἀμφισβήτηση∙ διαρροὴ ἦταν τῶν γνωστῶν ἀτλαντικῶν κυκλωμάτων, μὲ τὴν γερμανικὴ ἐφημερίδα εὔκολο θύμα. Ὁ διευθυντὴς τῆς Εὐρωστατιστικῆς ἔχει βεβαρυμένο παρελθόν∙ εἶχε καλύψει πλήρως τὴν χάλκευση τῶν δημοσιονομικῶν μας στοιχείων πρὸ τετραετίας, σὲ συνεργασία μὲ τὴν σοσιαλιστική μας κυβέρνηση. Ἔκτοτε λέξη δὲν εἶπε, οὔτε ἐπισκέφθηκε ποτὲ τὴν Ἀθήνα, παρὰ τὶς γνωστὲς δικαστικὲς διώξεις γιὰ τὴν ἀλλοίωση τῶν δημοσιονομικῶν μας∙ κάνει τὸν Γερμανό, ἐνῶ καὶ τὸ Βερολίνο ἔχει ἀφήσει αἰχμὲς γιὰ τοὺς χειρισμοὺς ἐκείνους. Γνωρίζει, ὅτι, μὲ τὸ τέλος τοῦ Μνημονίου, μᾶλλον ἀκολουθεῖ λογοδοσία.

Λαϊκὴ ἔκρηξη στὴν Βοσνία

Ἡ ἔκρηξη στὴν Βοσνία ἴσως ἔχει πολὺ εὐρύτερες αἰτίες καὶ ἐπιπτώσεις ἀπὸ ὅσες φαίνονται πρὸς ὥρας∙ ἀφορμὴ εἶναι ἡ κακὴ οἰκονομικὴ κατάσταση, μὲ ἀνεργία πάνω ἀπὸ 40%, ἀλλὰ καὶ τὸ ἀδιέξοδο τῆς χώρας. Ἡ διάσπαση τῆς Γιουγκοσλαβίας εἶχε γίνει βιαστικὰ πρὶν ἀπὸ 25 χρόνια, μὲ ἀμερικανικὰ σχέδια γιὰ ἀποδυνάμωση τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως∙ εἶχαν ἐπιτύχει σχετικά, διότι ἐπὶ δεκαετία ἡ Εὐρωπη ἀναζητοῦσε τὸν δρόμο της καὶ ἡ Ρωσία πελαγοδρομοῦσε μὲ τὸν ἀλκοολικὸ πρόεδρό της. Σήμερα ἡ Οὐάσιγκτον βλέπει τὴν ἀπομόνωσή της ἀπ’ τὴν γηραιὰ ἤπειρο, μετὰ τὴν ἀποκάλυψη τῶν μηχανορραφιῶν της στὴν Οὐκρανία∙ ἴσως ἔχει κάποιον δάκτυλον βάλει πάλι, ἴσως καὶ ὄχι, οἱ ἑπόμενες ἑβδομάδες θὰ δείξουν.

Ὄχλον ξενικοῦ κεκτημένον

Στὸ οἰκογενειακὸ δίκαιο ἦταν αὐστηρὸς ὁ Σόλων καὶ ἐπέβαλε ὑποδειγματικὰ τὶς ὑποχρεώσεις τῶν γόνεων καὶ τῶν παιδιῶν∙ ἔτσι ὑποχρέωνε τὸν πατέρα στὴν ἐκμάθηση κάποιας τέχνης στὸ γιό του. «Καὶ νόμον ἔγραψεν, υἱῷ τρέφειν τὸν πατέρα μὴ διδαξάμενον τέχην ἐπάναγκες μὴ εἶναι»∙ καὶ ἔθεσε νόμο, ὁ γιὸς δὲν εἶναι ὑποχρεωμένος τρέφειν τὸν πατέρα του, ἂν δὲν τοῦ μάθαινε κάποια τέχνη. «Τῷ μὲν γὰρ Λυκούργῳ καὶ πόλιν οἰκοῦντι καθαρὰν ὄχλου ξενικοῦ»∙ καὶ ὁ μὲν Λυκοῦργος κατοικοῦσε σὲ πόλη καθαρὴ ἀπὸ ξένο ὄχλο. «Καὶ χώραν κεκτημένῳ ‘’πολλοῖς πολλήν, δὶς τοσοῖσδε πλείονα’’, κατ’ Εὐριπίδην»∙ καὶ εἶχε στὴν ἐξουσία του χώρα, ‘’πολλὴν μὲ πολλοὺς, δύο φορὲς τόσους’’, κατὰ τὸν Εὐριπίδη. «Καὶ τὸ μέγιστον, εἱλωτικοῦ πλήθους, ὃ βέλτιον ἦν μὴ σχολάζειν»∙ καὶ τὸ σημαντικώτερον, πλῆθος εἱλώτων, τὸ ὁποῖο θὰ ἦταν προτιμώτερο νὰ μὴν τεμπελιάζει. Ἦταν σὲ πλεονετικὴ θέση ἡ Λακωνία ἀπ’ τὴν Ἀττική.

Εὐρωζώνη, ἀνάκαμψη ὁρατὴ

Ἡ ἀνάκαμψη τῆς Εὐρωζώνης εἶναι ὁρατὴ πλέον ἀπὸ ὅλους, μὲ τὴν ἀτμομηχανὴ τῆς Γερμανίας ἐν κινήσει καὶ τοὺς ἑταίρους ἀπὸ κοντά, ἀκόμη καὶ τὶς νότιες χῶρες∙ ὁ ρυθμὸς τῆς ἀναπτύξεως θὰ φανεῖ τοὺς ἑπόμενους μῆνες, ὅταν ἀντιμετωπισθοῦν καὶ τὰ τρέχοντα προβλήματα στὰ ὑπὸ τὸ Μνημόνιο μέλη, ἂν καὶ θεωροῦνται πιὰ δευτερεύοντα. Τὸ κύριο πρόβλημα ἀποτελεῖ πλέον ἡ Γαλλία, ἀπὸ οἰκονομικῆς καὶ πολιτικῆς πλευρᾶς∙ ἡ κυβέρνηση συνεχίζει τὴν ἀτολμία της καὶ τὴν διστακτικότητά της στὴν ἀντιμετώπιση τῶν σοβαρῶν προβλημάτων τῆς χώρας∙ οἱ μεταρρυθμίσεις ἔχουν σταματήσει ἐντελῶς, ἐνῶ ὁ πρωθυπουργὸς τυρβάζει ἀκόμη περὶ τὸν γάμο τῶν ὁμοφυλοφίλων. Ἡ δημοτικότης τοῦ προέδρου ἔχει πέσει στὸ 19%, οὐδέποτε τόσο χαμηλὰ γιὰ ἀρχηγὸ τοῦ γαλλικοῦ κράτους∙ οἱ κακὲς γλῶσσες λένε ὅτι, «ὅπως πάει θὰ ἀνακαλύψει πετρέλαιο». Ὁ ψυχολογικὸς παράγων ὅμως εἶναι ὁ καθοριστικός, διότι δὲν ἐμπνέει πλέον καθόλου ἐμπιστοσύνη στὸν γαλλικὸ λαό.

Οἱ Χειμερινοὶ Ὀλυμπιακοὶ

Ἡ ἔναρξη τῶν 14ων Χειμερινῶν Ὀλυμπιακῶν Ἀγώνων στὸ Σότσι, ἔγιναν μὲ κάθε μεγαλοπρέπεια∙ ἡ ἀπουσία τῶν προέδρων Ἡνωμένων Πολιτειῶν καὶ Γαλλίας καὶ τοῦ Βρεταννοῦ πρωθυπουργοῦ, ἀντισταθμίσθηκε ἀπ’ τὴν παρασία τῶν ἄλλων κι ἀπ’ τὴν παρακολούθησή τους ἀπὸ τρία δισεκατομμύρια θεατές, τὸν μεγαλύτερο ἀριθμὸ στὴν ἱστορία. Οἱ Ρῶσοι δὲν ἐφείσθησαν δαπανῶν καὶ ἐφευρηκότητος γιὰ τὴν παράσταση, μὲ ἀναφορὲς στὴν ἱστορία του, ἀπ’ τὸν Κύριλλο καὶ Μεθόδιο, τοὺς μεγάλους τσάρους, τοὺς γνωστοὺς λογοτέχνες μέχρι τὴν σοβιετικὴ περίοδο∙ ἡ ἀτλαντικὴ διαπλοκὴ κέρδισε καὶ πάλι τὸ πρῶτο βραβεῖο τῆς κακογουστίας της, μὲ πιστὸ ἀκόλουθο τὴν ἐπιχώριο. Τὰ μέτρα προστασίας πρωτοφανῆ, μὲ πάνω ἀπὸ 100000 ἀστυνομικοὺς σὲ συνεχῆ ἐπιφυλακή, λόγῳ τοῦ κινδύνου τῆς τρομοκρατίας τῶν ἰσλαμιστικῶν ὀργανώσεων τοῦ Βορείου Καυκάσου∙ οἱ ἀγῶνες γίνονται στὴν μικρὴ πόλη Κράσναγια Πολυάνα παλαιὰ ἑλληνικὴ πόλη τοῦ Καυκάσου. Ἔγιναν τὸ κέντρο τοῦ κόσμου καὶ χάθηκαν στὴν κοσμοσυρροή.

Οὐκρανία, ἀποκάλυψη ρόλων

Ἡ ἀποκάλυψη τοῦ ρόλου τῶν Ἀμερικανῶν στὴν κρίση τῆς Οὐκρανίας εἶχε τὸν ἀντίκτυπό της στὴν συγκέντρωση στὸ Κίεβο, ἀλλὰ καὶ δεινὲς ἐπιπτώσεις στὶς εὐρωαμερικανικὲς σχέσεις∙ οἱ Εὐρωπαῖοι, μὲ πρώτη τὴν Ἀγκέλα Μέρκελ, δὲν συγνωροῦν τὴν ἰταμὴ στάση τῆς Οὐάσιγκτον κι οὔτε ἱκανοποιοῦνται ἀπ’ τὴν συγνώμην. Ἔχουν συσσωρευθεῖ πολλά, τὰ Wikileaks τῶν διπλωματικῶν ἐγγράφων καὶ οἱ παρακολουθήσεις τῶν ἠλεκτρονικῶν ἐπικοινωνιῶν τους, ὅπως ἀποκάλυψε ὁ Ἔντουαρντ Σνόουντεν∙ δίδουν τὴν ἐντύπωση ὅτι συνεχίζουν θεωρεῖν τοὺς Εὐρωπαίους ὡς ὑποτακτικούς τους, ὅπως κατὰ τὴν ψυχροπολεμικὴ περίοδο καὶ δὲν ἀναγνωρίζουν τὸν ἀνεξάρτητο διεθνῆ ρόλο τῆς γηραιᾶς ἠπείρου κι ἀκόμη περισσότερο τῆς Εὐρωζώνης. Ὁ ἀντίκτυπος στὸ Κίεβο ἦταν ἐμφανέστατος, μὲ λίγες δεκάδες χιλιάδες στὴ διαδήλωση καὶ τὴν ὀργὴ τῶν περισσοτέρων, ὅτι αὐτὲς ἐλέγχονται ἀπὸ ἀντιευτρωπαϊκὰ στοιχεῖα, μὲ σκοπὸ τὴν ἐπιβολὴ ὁλοκληρωτικοῦ καθεστῶτος καὶ τὴν ἀποκοπὴ τῆς χώρας ἀπ’ τὶς ὀρθόδοξες καὶ σλαβικὲς ρίζες της.

Ἐπιβεβαίωση ἀνοδικῆς πορείας οἰκονομίας

Ἡ ἐπιβεβαίωση τῆς ἀνοδικῆς πορείας τῆς οἰκονομίας ἔρχεται πλέον ἀπὸ ὅλες τὶς πλευρές, μὲ ἄμεσες τὶς ἐπιπτώσεις στὴν πολιτική μας δυναμική∙ ὁ δρόμος πρὸς τὶς διπλὲς ἐκλογὲς συνοδεύεται ἀπ’ τὸν ἀντίκτυπο τῆς οἰκονομικῆς ἀνόδου στὰ κατώτερα εἰσοδηματικὰ στρώματα καὶ στὴν ἀγορά. Τὸ πολιτικὸ σκηνικὸ ἔχει ἀλλάξει ἄρδην καὶ δὲν ἔχει καμμία σχέση, ὄχι μόνο μὲ ἐκεῖνο πρὸ διετίας ἢ ἔτους, ἀλλὰ καὶ τριμήνου∙ οἱ Κασσάνδρες ἔχουν ἀποσυρθεῖ πίσω ἀπ’ τὰ τείχη, ἢ μᾶλλον ἔχουν κρυφθεῖ στὰ ὑπόγεια, καθὼς ἔχουν ὁρατὴ μπροστά τους τὴν γελοιοποίησή τους καὶ οἱ πιστοί τους στὰ κόμματα καὶ στὴν διαπλοκὴ πάσχουν πιὰ ἀπὸ ὀφθαλμοφανῆ δυσλεξία. Ἀκόμη καὶ οἱ ὑπερατλαντικοὶ μέντορες τους τὰ ἔχουν χαμενά∙ δείχνουν ὅτι ἔχουν συλληφθεῖ ἐξαπίνης∙ εἶναι ὁλοφάνερο ὅτι δὲν εἶχαν προβλέψει τὶς οἰκονομικὲς ἐπιτυχίες τῆς κυβερνήσεως –πρωτογενὲς πλεόνασμα, πλεόνασμα ἰσοζυγίου, ἀνάκαμψη τῆς οἰκονομίας καὶ ἀλλαγὴ τῆς ψυχολογίας τοῦ κόσμου-, οὔτε εἶχαν διανοηθεῖ τὴν τόσο παταγώδη ἀποτυχία τους, γιὰ τὴν χρεωκοπία τῆς χώρας καὶ τὴν διάλυση τῆς Εὐρώπης. Ἡ ἀπουσία ἐναλλακτικοῦ λόγου φαίνεται κι ἀπ’ τὴν ἀδυναμία τους προσφέρειν ἀλλαγὴ πορείας στὴν ἐπιχώρια διαπλοκή∙ τὰ ἔχουν κυριολεκτικὰ χαμένα καὶ πιάνονται ἀπ’ τὰ μαλλιά τους, ὅπως κάποια διοχευτευμένα δημοσιεύματα τῶν ἀτλαντικῶν κυκλωμάτων. Μάταιος κόπος ὅμως…
Οἱ ἀντανακλάσεις τῆς ἀνακάμψεως τῆς οἰκονομίας καὶ τῶν σκανδάλων στὰ πολιτικὰ κόμματα βρίσκονται στὴν ἡμερήσια διάταξη, μὲ πολλαπλὲς τὶς παρενέργειες τους∙ καταδεικνύουν ἐμφανέστατα τὰ περισσότερα, μὲ πρῶτον τὸν ΣΥΡΙΖΑ, ὅτι εἶναι ἑτεροκίνητα καὶ δὲν διαθέτουν ἀνεξαρτησία βουλήσεως καὶ κινήσεων, ὅτι ἔχουν ἐλάχιστη ἢ καθόλου ἐπαφὴ μὲ τὴν ἑλληνικὴ πραγματικότητα καὶ κυρίως μὲ τὸν κόσμο τῆς ἀγορᾶς, ὅτι τὰ ἐσωτερικά τους προβλήματα εἶναι πολὺ περισσότερα ἀπὸ ἐκεῖνα τῆς χώρας καὶ καθορίζοντα δεσμευτικὰ τὶς κινήσεις τους. Ὁ Ναπολεοντίσκος ἐπιβεβαιώνει καθημερινὰ τὶς ἀτλαντικὲς ἐξαρτήσεις του∙ οἱ ἐπιλογές του γιὰ τοὺς ὑποψήφιους περιφερειάρχες δὲν εἶναι τυχαῖες, ἀλλὰ πηγάζουν ἀπ’ τὶς ἐξαρτήσεις του, διεθνεῖς καὶ ἐσωτερικές. Οἱ ἐπισκέψεις του στὴν Ἀμερικὴ εἶχαν πολλαπλὸ νόημα καὶ βαθύτερο περιεχόμενο, μὲ τὶς διακλαδώσεις τους στὴν ἀκροδεξιά, ἀλλὰ καὶ τὶς ἀντανακλάσεις στὸ ἐσωτερικὸ τῆς Κουμουνδούρου∙ ἡ Ἀριστερὴ Πλατφόρμα ἀντιδρᾶ καὶ ἐνισχύεται σημαντικά, ὅπως δείχνουν οἱ ψηφοφορίες στὰ κομματικὰ ὄργανα, ἐνῶ ἐπιχειρεῖ καὶ τὴν ἀνεξάρτητη παρουσία της στὴν πολιτικὴ δυναμική. Ὁ ἐφιάλτης ὅμως τοῦ Ναπολεοντίσκου εἶναι ἡ πορεία τῶν ἐρευνῶν γιὰ τὰ σκάνδαλα∙ ὅλοι γνωρίζουν στοὺς πολιτικοὺς διαδρόμους τὸ ποιὸς εἶναι ὁ γνωστὸς δικηγόρος, μὲ διασυνδέσεις πέραν τῶν φιλικῶν, πολὺ στενὸς συνεργάτης τοῦ ἔγκλειστου πρώην ὑπουργοῦ∙ ὁ ἀντίκτυπος τῶν ἀποκαλύψεων στὸ ἐντὸς τοῦ ΣΥΡΙΖΑ βαθὺ ΠΑΣΟΚ καὶ στὴν κόρη εἶναι τὸ ζητούμενο πολλῶν στὴν Κουμουνδούρου.
Τὰ μικρὰ κόμματα εἰσπράττουν πλέον τὰ ἐπίχειρα τῆς πολιτικῆς τους∙ τὰ εἶχαν δώσει ὅλα στὴν ἀποτυχία τῆς οἰκονομικῆς πολιτικῆς τῆς κυβερνήσεως, στὸν ἀντιευρωπαϊσμό τους καὶ στὴν ἀντιγερμανική τους ὑστερία, ὁπότε δέχονται τὶς συνέπειες τῶν ἐπιλογῶν τους. Ἡ ἀνάκαμψη τῆς οἰκονομίας συνοδεύεται κι ἀπ’ τὴν ἐνίσχυση τοῦ εὐρωπαϊκοῦ προσανατολισμοῦ τῶν Ἑλλήνων, ἂν καὶ ποτὲ δὲν εἶχε ὑποχωρήσει ἀρκετά, ἀκόμη καὶ στὴν ἐποχὴ τῆς μεγάλης κρίσεως∙ ἡ ἀναπροσαρμογὴ τῆς πολιτικῆς τους δὲν εἶναι καθόλου εὔκολη ὑπόθεση, διότι ὁ κομματικός τους μηχανισμός, ὅσον ἔχουν τὸ καθένα, ἔχει ἐμποτισθεῖ ἀπ’ τὴν ἀτλαντικὴ προπαγάνδα καὶ τὴν καταστροφολογία∙ τοὺς εἶναι ἀδύνατο πλέον νὰ βγοῦν στὰ καφενεῖα καὶ στὶς πλατεῖες καὶ νὰ ποῦν ἄλλα πράγματα. Τὸ χειρότερο εἶναι ἡ πλήρης ἀποκοπή τους ἀπ’ τὸν κόσμο τῆς ἀγορᾶς, τὸν δυναμικὸ κομμάτι τῆς ἑλληνικῆς κοινωνίας∙ ὅλοι τρέχουν, διότι βλέπουν ὅτι κάτι γίνεται, ἔστω κι ἂν τὰ προβλήματα γιὰ τοὺς μισθωτοὺς καὶ τοὺς συνταξιούχους ἔχουν πολλαπλασιασθεῖ, ἀλλὰ κάποιοι στὴν οἰκογένεια κάτι κάνουν, πέραν τῶν ὅσων μετέχουν στοὺς δυναμικοὺς κλάδους τῆς οἰκονομίας, τουρισμό, ψηφιακὴ τεχνολογία. Ἀκόμη καὶ στὴν οἰκοδομὴ κάτι γίνεται, ἔστω κι ὡς ἀντανάκλαση τοῦ τουριστικοῦ κλάδου∙ ἡ μεγάλη διαφορὰ εἶναι ἡ ψυχολογική, ἡ καταστροφολογία ἔλεγε κάτι τὴν περίοδο τῆς κρίσεως, ὅταν ἦταν ὅλα μαῦρα, προκαλεῖ ὅμως ἐνόχληση ἢ ἀποστροφὴ ὅταν ἀλλάζουν ὅλα γύρω σου.
Ἡ διεθνὴς συγκυρία ὁδηγεῖ τὸν ἑλληνικὸ λαὸ σὲ στάση ἐγρηγόρσεως, ὅταν μάλιστα συνεκτιμηθοῦν οἱ ἐξελίξεις στὸ Κυπριακό∙ ἀντιλαμβανόμαστε πλέον ὅτι χρειάζεται συνοχὴ καὶ σύνεση γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση τῆς ἀναταραχῆς στὴν γειτονιά μας. Στὴν Οὐκρανία μᾶλλον ἐξομαλύνεται ἡ κατάσταση, ἀλλὰ μεταφέρεται ἡ κρίση πιὸ κοντά, στὴν Βοσνία, μὲ ἄγνωστες τὶς αἰτίες καὶ ἀπρόβλεπτες τὶς προεκτάσεις∙ εἶναι μόνο ἐσωτερικὴ ὑπόθεση ἢ καὶ παρέμβαση τρίτων∙ στὴν Τουρκία ἡ κατάσταση παραμένει ἔκρυθμη, ἐνῶ στὴν Μέση Ἀνατολὴ εἶναι ἀκόμα χειρότερα. Ἀποτελοῦμε τὴν μοναδικὴ ἑστία σταιερότητος καὶ ἠρεμίας στὴν Ἀνατολικὴ Μεσόγειο, ἐνῶ ἡ προεδρία τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως μᾶς προσθέτει κύρος καὶ ἐπιρροή∙ τὰ παιχνίδια γίνονται πολὺ πιὸ σοβαρά, ὅπως φάνηκε κι ἀπ’ τὶς ἀντεγκλήσεις Εὐρωπαίων καὶ Ἀμερικανῶν γιὰ τὴν Οὐκρανία. Ἡ Ἑλλὰς δὲν ἔχει τὴν πολυτέλεια τῆς ἀνεξαρτήτου ἐμπλοκῆς της στὰ διεθνῆ αὐτὰ προβλήματα ἢ τῆς διαφοροποιήσεώς της ἀπ’ τὴν εὐρωπαϊκὴ στρατηγική, ὅπως ἀφήνουν νὰ ἐννοηθεῖ κάποιοι μικροί∙ ἀκόμη καὶ οἱ σχέσεις μας μὲ τοὺς ἄλλους μεγάλους πάντα περνάει ἀπ’ τὸ φίλτρο τῆς εὐρωπαϊκῆς πολιτικῆς. Εἶναι ὁ κύριος ἄξων ἀναφορᾶς μας μὲ πολλαπλὲς διαστάσεις, ὅπως φάνηκε ἀκόμη περισσότερο τὴν τελευταία τετραετία∙ ἐὰν εἴχαμε κατρακυλίσει στὴν χρεωκοπία, τότε θὰ εἴμασταν ἕρμαια τῶν μεγάλων κυμάτων.
Ἡ κυβέρνηση ἐπέτυχε σὲ δύο βασικὰ θέματα, στὴν ἀποκατάσταση τῆς ἀξιοπρεπείας τῆς χώρας διεθνῶς κι ἑπομένως στὸν ρόλο της στὸν περίγυρό μας τουλάχιστον καὶ στὴν ἀνάκαμψη τῆς οἰκονομίας∙ αὐτὰ τὰ δύο φέρουν μαζί τους τὴν ἀνάταση τῆς ψυχολογίας τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ καὶ τῆς ἐμπιστοσήνης πρὸς τὶς δυνάμεις του. Ἡ σοβαρώτερη ἐπιτυχία εἶναι, διότι, χωρὶς τὴν ἀλλαγὴ τῆς ψυχολογίας δὲν γίνεται τίποτε∙ ἡ ἐπιτυχία αὐτὴ εἶναι μάλιστα κυβερνήσεως συνεργασίας, κάτι ἄγνωστο στὴν πολιτική μας ζωὴ γιὰ πολλὲς δεκαετίες. Δυὸ χρόνια σχεδὸν πρίν, ὅλοι τῆς ἔδιναν ζωὴ ὁλίγων μηνῶν καὶ κάποιοι προεξοφλοῦσαν τὴν κατάρρευσή της κάθε δίμηνο∙ ἡ αἴσθηση τῆς σταθερότητος εἶναι διάχυτη στὴν κοινὴ γνώμη, παρὰ τὴν προπαγάνδα τῆς διαπλοκῆς καὶ τῶν καταβολάδων της. Ὁ Ἀντώνης Σαμαρᾶς ἔχει κερδίσει πολὺ σὲ κύρος, τόσο ὥστε οὔτε οἱ χαλκευμένες δημοσκοπήσεις δὲν δύνανται ἀπομειῶσαι τὴν ἀπήχησή του∙ ἡ ἐμπιστοσύνη στὸν πρωθυπουργὸ διαμορφώνει τὸ κλίμα τῆς προεκλογικῆς περιόδου, μὲ τὴν ἀντανάκλασή της στὸν ἀντιπρόεδρο τῆς κυβερνήσεως. Φυσικά, μετροῦν καὶ οἱ ἄλλοι παράγοντες, τὰ σκάνδαλα –καθὼς ἡ κυβέρνηση δὲν φείδεται οὔτε τῶν δικῶν της ἀνθρώων-, ὁ ἔλεγχος τῶν ἐσωκομματικῶν τριβῶν γιὰ τὶς διπλὲς ἐκλογές, παρὰ τὴν διαφοροποίησή τους κατὰ κόμμα καὶ ἡ ἐπίδραση τῶν ἀποτελεσμάτων τοῦ πρωτογενοῦς πλεονάσματος∙ οἱ χαμηλοσυνταξιοῦχοι καὶ μισθωτοὶ θὰ δοῦν κάτι στὴν τσέπη τους μετὰ ἀπὸ τέσσερα χρόνια ἀδιαλείπτου ἀφαιμάξεως.

O διάλογος

Ὁ τύπος στὴν ἐποχή μας, ἔντυπος καὶ ἠλεκτρονικός, ἔχει πάρει ἄλλη μορφὴ στὰ μέσα μαζικὴς ἐπικοινωνίας, μὲ τὰ μεγάλα συμφέροντα, ἀποπνικτικά. Ἡ ψηφιακὴ ἐπανάσταση , ὅμως, καὶ τὸ διαδίκτυο προσφέρουν τὸ κάτι ἄλλο: τὴν δυνατότητα τοῦ πολίτου νὰ χρησιμοποιεῖ τὴ νέα τεχνολογία καὶ νὰ ἔρχεται σὲ ἄμεση ἐπαφὴ μὲ ἄλλους, μὲ τοὺς συμπολίτες του, μὲ τοὺς συνανθρώπους του, κάθε στιγμή. Ἀπευθύνεται «Τὸ Ἐμμελὲς»  πρὸς ὅσους αἰσθάνονται τὴν ἀνάγκη τοῦ διαλόγου , τῆς ἀνταλλαγῆς ἀπόψεων, τῆς συζητήσεως. Ὅσοι παίζοντας στὸ διαδίκτυο μᾶς συναντήσουν, διαβάσουν κάτι, προβληματιστοῦν γιὰ κάτι ἄλλο, ἔχουν κάτι νὰ συμπληρώσουν, νὰ προσθέσουν, τοὺς προσφέρουμε τὴν ἄνεση τῆς ἐκφράσεώς τους, ἰδιαίτερα μετὰ τὴν πλήρη ἐξαχρείωση τοῦ τύπου, περισσότερο τὴν τελευταία διετία στὴν Ἑλλάδα. Χαρά μας εἶναι ὁ διάλογος αὐτός, ο ἤρεμος καὶ δημιουργικὸς διάλογος , γιὰ τὰ τόσα ποὺ μᾶς ἀπασχολοῦν, τὰ σοβαρά καὶ τὰ ἀμελητέα, τὰ πιὸ ὄμορφα ἴσως, ἂν καὶ αὐτὰ εἶναι ἐλάχιστα πλέον. Αὐτὴ εἶναι ἡ ἰσηγορία , ἡ δημιουργικὴ πλευρὰ τῆς νέας τεχνολογίας, ἀρκετὰ πειστικὴ πλέον, ὅπως ἔδειχνε καὶ πρὸ δεκαετίας, ὅταν ξεκίνησε «Τὸ Ἐμμελές», ἂν καὶ διστακτικὰ τότε· σήμερα ἡ ψηφιακὴ τεχνολογία ἀποτελεῖ τὸ ἐφαλτήριο τῆς ἀπελευθερώσεως τῶν λαῶν, ὅπως ἀποδεικνύεται καθημερινά, ὅπως τὸ ζήσαμε καὶ τὸ ζοῦμε μὲ τοὺς «Ἀγανακτισμένους».

Ἐμεῖς ξεκινήσαμε μὲ ἐλάχιστα, μὲ μιὰ μικρὴ σελίδα στὸ διαδίκτυο, τολμηρὸ ἐγχείρημα τότε· ἐλπίδα μας ἦταν, ἡ ἀνταπόκριση, διάλογος. Πιστεύαμε ὅτι ἡ νέα τεχνολογία έχει τὸ μεγάλο πλεονέκτημα, τν ἄμεσο και ζωντανὸ διάλογο · μὲ ἕνα κλίκ καὶ ἀνοίγεις τὴν σελίδα, μὲ ἕνα ἄλλο στέλνεις τὴν ἄποψή σου, τὴν διαβάζει ὁ ἄλλος. Ἐλάχιστα μέσα χρειάζονται. Τότε ἦταν ὑποχρεωτικὴ ἡ χρήση, λόγῳ τεχνολογίας, τοῦ μονοτονικοῦ συστήματος· σήμερα γενικεύεται ἡ ἐπιστροφὴ στὸ πολυτονικὸ, ἐπειδὴ ὅλοι σχεδὸν κατάλαβαν ὅτι ἡ κατάργησή του ἀπέβλεπε ἀπ’ τὴν ἀρχὴ στὸν ἀφελληνισμό μας. Τὴν ἀνάταση τοῦ γένους προοιωνίζουν οἱ ἀντιδράσεις, ἡ ἐκμάθηση καὶ γραφὴ σὲ πολυτονικό, διότι ἡ προφορά του, ὁλοζώντανη στὸν προφορικὸ λόγο πάντοτε, ὁδηγεῖ στὸν ἐλεύθερο πολίτη.

"Τὸ "Ἐμμελές" , καθημερινὴ ἐφημερίδα πολιτικοῦ σχολιασμοῦ , κυκλοφορεῖ ἀπ’ τὴν Δευτέρα ἕως καὶ τὴν Παρασκευή.
Τὸ Σαββατοκύριακο εἶναι δικό σας.