Κυπριακό, αἰσιόδοξη ἡ πρώτη συνάντηση

Ἡ πρώτη συνάντηση τοῦ Κυπρίου προέδρου μὲ τὸν ἡγέτη τῶν Τουρκοκυπρίων χαρακτηρίστηκε ὡς αἰσιόδοξη ἀπὸ τὶς δύο πλευρές, ἀλλὰ τὰ δύσκολα ἕπονται καὶ ἀνατίθενται στοὺς δύο διαπραγματευτές, οἱ ὁποῖοι καθημερινὰ θὰ ἀσχοληθοῦν μὲ ὅλες τὶς πτυχὲς τοῦ προβλήματος∙ ὁ Νίκος Ἀναστασιάδης καὶ ὁ Ντερβὶς Ἔρογλου ἀπέφυγαν τὶς ἀναφορὲς στὰ δύσκολα θέματα καὶ ἐξέφρασαν μόνο τὴν ἐλπίδα τους γιὰ τὴν κατάληξη σὲ ἀμοιβαίως ἀποδεκτὴ λύση. Ἡ διεθνὴς συγκυρία εἶναι εὐνοϊκή, καθὼς οἱ μεγάλες δυνάμεις ἐνδιαφέρονται γιὰ τὴν ἐπίλυση τοῦ προβλήματος, ἐνῶ ἡ ἀναταραχὴ μαστίζει τὴν περιοχὴ μέχρι καὶ τὴν Τουρκία∙ ἡ Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση διαδραματίζει σήμερα διευρυμένο ρόλο στὴν Ἀνατολικὴ Μεσόγειο, ἐνῶ Ρωσία καὶ Κίνα καθιστοῦν ἐνεργὸ τὴν παρουσία τους, μὲ τοὺς στόλους τους στὴν κρίσιμη θάλασσα.

Πρωτογενὲς πλεόνασμα ὑψηλὸ

Τὸ πρωτογενὲς πλεόνασμα τοῦ 2013 προβλέπεται μεγαλύτερο κάθε προβλέψεως, ἐνῶ καὶ ἐκεῖνο τοῦ Ἰανουαρίου ἦταν 811 ἑκατομμύρια, ὁπότε δὲν ὑπάρχει ἔλλειμα τὸ 2014∙ οἱ πληροφορίες ἀναφέρουν ὅτι ἐπῆλθε συμφωνία γιὰ τὸ πλεόνασμα μὲ τὴν τρόικα καὶ εἶναι τυπικῆς μορφῆς ἡ καθυστέρηση στὴν ἄφιξή της, διότι εἶναι ἀπαραίτητα τὰ ἐπίσημα στοιχεῖα, ἐνῶ ἐπιταχύνονται οἱ διαβουλεύσεις γιὰ τὶς τράπεζες. Τὸ κλίμα αἰσιοδοξίας ἐπιβεβαίωσε ὁ Ζὰν Κλὼντ Τρισέ, μετὰ τὴν συνάντησή του μὲ τὸν Γιάννη Στουρνάρα, ἐνῶ ἡ ψυχολογία τῆς ἀγορᾶς ἀλλαζει μὲ ταχύτατο ρυθμό∙ στὴν βιομηχανία παρουσιάζεται γιὰ πρώτη φορὰ αὔξηση πραγωγῆς, ἀλλὰ καὶ ἡ κατοχύρωση τοῦ «Ἀστέρος» στὸν διεθνῆ ὅμιλο Jermyn, ἀντὶ τετρακοσίων ἑκατομμυρίων εὐρώ, βελτιώνει σημαντικὰ τὴν εἰκόνα τῆς χώρας μας στὸ ἐξωτερικό. Ἤδη ἡ πώληση τριμηνιαίων ὁμολόγων ἔγινε, μὲ ἐπιτόκιο 3.6% καὶ μὲ τριπλάσιο ποσὸ προσφορᾶς∙ οἱ προοπτικὲς γιὰ ἔξοδο στὶς ἀγορὲς τοὺς ἑπόμενους μῆνες βελτιώνονται.

Ἀντιπερισπασμὸς μηχανισμῶν

Ὡς ἀντιπερισπασμὸς τῶν παρακρατικῶν μηχανισμῶν, στὶς οἰκονομικὲς ἐπιτυχίες τῆς χώρας καὶ στὴν ἔξοδον ἀπ’ τὴν κρίση, θεωροῦνται ἡ προκήρυξη τῶν τρομοκρατικῶν ὀργανώσεων καὶ ἡ ἐξαφάνιση καὶ ἄλλου τρομοκράτη∙ φυσικὰ δὲν δυνάμεθα παραγνωρίσαι τὴν δίωξη κατὰ τῆς πρωτοδίκου ἡ ὁποία ἔθεσε στὸ ἀρχεῖο τὴν ὑπόθεση γιὰ τὴν ἀλλοίωση τῶν δημοσιονομικῶν στοιχείων, οὔτε τὶς τελευταῖες παρεμβάσεις τῶν ἀτλαντικῶν κυκλωμάτων εἰς Βρυξέλλας καὶ ἀλλαχοῦ. Ἡ ἀποφυγὴ προφυλακίσεως τοῦ πρώην τραπεζίτη ἦταν ἀναμενόμενη, διότι ἔπεισαν οἱ ἀποδείξεις τῆς οἰκείᾳ βουλήσῃ ἐπιστροφῆς στὴν Ἑλλάδα καὶ ἡ μυθικὴ ἐγγύηση∙ ἡ ἐπιχώριος διαπλοκὴ δείχνει ὅτι τὰ ἔχει χαμένα, διότι ἀποδεικνύεται ὅτι ἦταν τυφλὸ ὄργανο τῶν ἀτλαντικῶν κέντρων, ἐν πλήρει συνειδήσῃ ὅτι ὁδηγοῦσε τὴν Ἑλλάδα στὴν καταστροφή. Τὸ χάσμα πλέον ἑστιάζεται ἀνάμεσα στὸν ἑλληνικὸ λαό, στὸ σύνολό του πλέον, καὶ στὴν διαπλοκὴ μὲ τὶς καταβολάδες της∙ τὸ φιλότιμο ἐμπεδώθηκε τὸν ἑνάμισυ χρόνο καὶ δὲν χάνεται πλέον.

Ὅροι στὸν πρώην τραπεζίτη

Οἱ ὅροι ποὺ ἐτέθησαν ἀπ’ τοὺς δικαστὲς στὸν πρώην τραπεζίτη εἶναι οἱ δεύτεροι πιὸ αὐστηροὶ μετὰ ἀπὸ ἐκείνους στὸν καναλάρχη∙ δύο ἑκατομμύρια εὐρὼ ἐγγύηση, γιὰ νὰ ἀφεθεῖ ἐκτὸς φυλακῆς. Ἡ σύγκρουση μὲ τὴν διαπλοκὴ διευρύνεται σὲ πολλὰ ἐπίπεδα, καθὼς ὁ ὑπερόπτης νέος πίστευε ὅτι, ἐπειδὴ εἶχε προστάτη τὸν μεγαλοπαράγοντα, ὅλα τοῦ ἦταν ἐπιτρεπτά∙ δὲν τὸν ἔκλεισαν φυλακή, διότι ἀπεδέχθησαν τὸν ἰσχυρισμό του, ὅτι αὐτοβούλως ἐπέστρεψε στὴν Ἑλλάδα. Ἀλλὰ οἱ ἀνακρίσεις γιὰ τὰ δάνεια τοῦ Ταχυδρομικοῦ Ταμιευτηρίου ἔχουν μέλλον μπροστά τους∙ οἱ ἄγνωστες πτυχὲς εἶναι πολλὲς καὶ μόνο τὸ σκάνδαλο τῶν ἐξοπλιστικῶν πιθανὸν τὶς ὑπερβαίνει. Οἱ προεκτάσεις στοὺς παρατρεχάμενους ἔχουν ἐπίσης ἐνδιαφέρον∙ πολλοὶ εἶχαν γευσθεῖ τοῦ γλυκοῦ.

Ὅπλα Κούρδων τρομοκρατῶν

Ὁ ὁπλισμὸς ποὺ βρέθηκε στὴν γιάφκα τῶν Κούρδων τρομοκρατῶν εἶναι τρομερός, ὁλόκληρο λόχο μποροῦσαν νὰ ἐξοπλίσουν∙ ἡ ἐπιτυχία τῆς Ἀστυνομίας πολὺ σημαντική, διότι σπάει μᾶλλον μία ἀπ΄ τὶς πηγὲς τροφοδοσίας τῶν τρομοκρατικῶν μας ὀργανώσεων. Οἱ διαδυνδέσεις τῶν κυκλωμάτων εἶναι φαίνεται εὐρύτερες ἀπὸ ὅσες ὑπολογίζαμε, δὲν ἔχουν σχέσεις μόνο μὲ τὸν ὑπόκοσμο τῆς Ἀλβανίας, ἀλλὰ καὶ μὲ ἐκεῖνον τῆς Τουρκίας, ὅπως εἶχε ἀποδεξει τὸ πλοῖο ποὺ εἶχε συλληφθεῖ πρὶν ἀπὸ λίγο καιρὸ στὴ Χίο∙ ἄλλωστε εἶναι γνωστὸ ὅτι τὰ ὑπόγεια κυκλώματα τῶν δυτικῶν βαλκανικῶν χωρῶν δούλευαν πάντοτε μὲ τὰ ἀντίστοιχα τῆς Τουρκίας ἢ καὶ τὰ ἡμιεπίσημά της ἀπ’ τὴν κατάρρευση τοῦ κομμουνιστικοῦ συστήματος. Πολλὰ ἐπιβίωσαν στὶς μέρες μας.

Ἕκαστος ἔχει τὰ ἐπιτήδεια

Οἱ παρεμβάσεις τοῦ Σόλωνος στὸ ἀστικὸ δίκαιο ἦταν λεπτομερεῖς καὶ κάλυπτε ὅλες τὶς πτυχὲς τῆς ζωῆς∙ ἀποτελοῦν τὶς πρῶτες βάσεις ὀργανώσεως τῆς ἀθηναϊκῆς πολιτείας καὶ τοῦ ἑλληνικοῦ κόσμου. «Καὶ τῆς χώρας τὴν φύσιν ὁρῶν τοῖς γεωργοῖς γλίσχρως διαρκοῦσαν»∙ καὶ βλέποντας ὅτι τὸ ἔδαφος τῆς χώρας ἦταν φτωχὸ καὶ ἀνεπαρκὲς γιὰ τὴν συντήρηση τῶν γεωργῶν. «Ταῖς τέχναις ἀξίωμα περιέθηκε καὶ τὴν ἐξ Ἀρείου πάγου βουλὴν ἔταξεν ἐπισκοπεῖν»∙ στὴν ἀνάπτυξη τῶν τεχνῶν ἔστρεψε τὸν κόσμο καὶ στὴν Βουλὴ τοῦ Ἀρείου Πάγου ἀνέθεσε τὴν παρακολούθηση. «Ὅθεν ἕκαστος ἔχει τὰ ἐπιτήδεια, καὶ τοὺς ἀργοὺς κολάζειν»∙ ἀπὸ ποῦ ὁ καθένας κερδίζει τὰ εἰσοδήματά του καὶ νὰ τιμωρεῖ τοὺς τεμπέληδες. «Ἐκεῖνο δ’ ἤδη σφοδρότερον, τὴ μηδὲ τοῖς ἐξ ἑταίρας γενομένοις ἐπάναγκες εἶναι τοὺς πατέρας τρέφειν»∙ ἐκεῖνο δὲ ποὺ ἦταν αὐστηρότερο, ὅτι οὔτε ὅσοι γεννήθηκαν ἀπὸ ἑταίρα ἦταν ὑποχρεωμένοι τρέφειν τὸν πατέρα τους.

Προβλήματα τῆς Ἑλβετίας

Τὰ προβλήματα στὴν Ἑλβετία, μετὰ τὸ ἀποτέλεσμα τοῦ δημοψηφίσματος γιὰ τὴν ἀπαγόρευση τῶν μεταναστῶν, τώρα ἀρχίζουν∙ ἔστω κι ἂν ἦταν μὲ ὁριακὴ πλειοψηφία, 50,3% μόλις, πρέπει νὰ ἐφαρμοσθεῖ. Ἀποδεικνύεται ὅτι δὲν εἶχαν προβλέψει οἱ ἀρχὲς τὸν τρόπο ἐφαρμογῆς, διότι δὲν ὑπάρχουν οἱ σχετικοὶ νόμοι, οὔτε καὶ τὶς διεθνεῖς ἐπιπτώσεις, κυρίως μὲ τὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση, ἡ ὁποία περιβάλλει τὴν χώρα∙ ὑπολογίζεται ὅτι στὴν ἑλβετικὴ ὁμοσπονδία ἐργάζονται περίπου ἕνα ἑκατομμύριο Εὐρωπαῖοι πολῖτες, καὶ πολλοὶ ἀπὸ αὐτοὺς σὲ καίριες θέσεις ποὺ δὲν εὔκολο νὰ ἀναπληρωθοῦν ἀπὸ Ἑλβετούς, ὁπότε δημιουργεῖται τεράστιο κενὸ στὴν παραγωγικὴ διαδικασία∙ στὴν Εὐρώπη ἀπ’ τὴν ἄλλη ἐργάζονται ἑκατοντάδες χιλιάδες Ἑλβετοί, ποὺ μπορεῖ νὰ φύγουν, ἐὰν πάρει ἀντίμετρα ἡ Ἕνωση. Τὸ χειρότερο εἶναι ὅτι παραβιάζεται ἡ ἀρχὴ τῆς ἐλευθέρας ἐπικοινωνίας ἀνθρώπων καὶ ἐμπορευμάτων∙ ἐὰν καταργηθεῖ τελειώνει ἡ ἰδιόμορφη θέση τῆς ὀρεινῆς χώρας. Σὲ δεινὴ θέση βρίσκεται ἡ Βέρνη.

Ἀμερική, προβολὴ Ὁλλὰντ

Τὴν προβολή του γιὰ τὶς στενὲς σχέσεις του μὲ τὸν Μπάρακ Ὀμπάμα ἐξασφάλισε ὁ Φρανσουὰ Ὁλλὰντ κατὰ τὴν ἐπίσκεψή του στὶς Ἡνωμένες Πολιτεῖες∙ ἀκόμη καὶ τὴν οἰκία τοῦ Τόμας Τζέφερσον, τοῦ τρίτου προέδρου τῆς Ἀμερικῆς, ἐπισκέφθηκαν, ἀλλὰ δὲν φαίνεται νὰ μέτρησαν ἀρκετὰ αὐτὰ στοὺς Γάλλους καὶ λιγώτερο στοὺς ἄλλους Εὐρωπαίους. Ὁ Γάλλος πρόεδρος ὑπέβαλε πέντε αἰτήματα στὸν Ἀμερικανὸ ὁμόλογό του, ἀποδέσμευση τῶν κρατικῶν προμηθειῶν –γιὰ τὴν συμμετοχὴ γαλλικῶν ἑταιρειῶν-, διακοπὴ ἐπιδοτήσεως ἀγροτικῶν προϊόντων, παραμερισμὸς τῶν παραγόντων τοῦ Κογκρέσσου –τῶν lobbys-, σεβασμὸς τῆς ἰδιωτικῆς ζωῆς ἀπ’ τὶς ἠλεκτρονικὲς παρακολουθήσεις καὶ ἐξαίρεση τῶν πολιτιστικῶν ἀγαθῶν ἀπ’ τὴν συμφωνία ἐλευθέρων ἀνταλλαγῶν μὲ τὴν Εὐρώπη∙ ἡ ἀπάντηση ἦταν διπλωματική, «ὑπὸ μελέτη», ὁπότε ἐπιστρέφει χωρὶς οὐσιαστικὸ ἀντίκρυσμα στὸ Παρίσι. Ἡ κοινὴ γνώμη ἔχει ἐνοχληθεῖ πολύ, ἐπειδὴ ἡ Γαλλία δὲν ἔχει καταδικάσει τὶς προσβλητικὲς δηλώσεις στὴν Οὐκρανία κατὰ τῆς Εὐρώπης τῆς Ἀμερικανίδος ὑπουργοῦ.

Ἀνοδικὲς τάσεις παγκοσμίως

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν ἀνοδικὲς τάσεις παγκοσμίως, ἀλλὰ ἰσχυρότερες στὴν Ἀσία, παρὰ τοὺς διαξιφισμοὺς Κίνας καὶ Ἰαπωνίας γιὰ τὰ ἐθνικά τους θέματα∙ τὸ εὐρὼ ἀνατιμήθηκε στὰ 1,3677 δολλάρια καὶ 140,0400 γιέν, ὄπως καὶ ὁ χρυσός, 1282,75, ἐνῶ ὑποχώρησε ἐλαφρῶς τὸ πετρέλαιο, 108,80. Οἱ ἀγορὲς περίμεναν ἀνακοίνωση γιὰ ἐνίσχυση τῆς ρευστότητος στὴν ἀμερικανικὴ οἰκονομία καὶ ἐμμέσως στὴν παγκόσμια, κατὰ τὴν χθεσινὴ κατάθεση τῆς Τζάνετ Γιέλεν στὴν Ἐπιτροπὴ τοῦ Κογκρέσσο, ἀλλὰ δὲν ἔγινε∙ στὴν Ναγκὶν ἡ πρώτη συνάντηση σὲ ὑψηλὸ ἐπίπεδο τῶν ἐκπροσώπων τῆς Κίνας καὶ τῆς Ταϊβὰν θεωρεῖται ὡς ἔναρξη τῆς διαδικασίας γιὰ τὴν ἑνοποίηση τῆς νήσου μὲ τὴν ἠπειρωτικὴ χώρα, κατὰ τὰ πρότυπα τοῦ Χὸνγκ Κὸνγκ καὶ τοῦ Μακάο. Στὴν Εὐρώπη ἡ κρίση στὶς σχέσεις μὲ τὴν Ἑλβετία, γιὰ τοὺς περιορισμοὺς τῆς τελευταίας στὴν μετανάστευση, δὲν ἐπηρέασαν τοὺς ἐπενδυτές, διότι προβλέπουν ὅτι ἡ ὑπόθεση ἔχει χρόνο μπροστά της.

Συρία, νέος κύκλος ἐπαφῶν

Ὁ νέος κύκλος διαπραγματεύσεων ἄρχισε στὴ Γενεύη, μεταξὺ κυβερνήσεως καὶ ἀνταρτῶν τῆς Συρίας, ὑπὸ τὴν αἰγίδα τοῦ ΟΗΕ καὶ τῶν μεγάλων δυνάμεων∙ τὰ προβλήματα πολλά, μὲ δυσκολώτερο τὴν παντελῆ ἔλλειψη συντονισμοῦ τῶν ἀνταρτικῶν ὁμάδων. Πάντως, παρὰ τὶς δυσκολίες καὶ τὴν ἐπανάληψη τῶν συγκρούσεων κατέστη δυνατὴ ἡ ἀποχώρηση τῶν ἀμάχων τῆς Χὸμς μὲ τὴν βοήθεια τῶν εἰρηνευτικῶν δυνάμεων τοῦ διεθνοῦς ὀργανισμοῦ∙ στὰ ὑπόλοιπα μέτωπα οἱ συγκρούσεις συνεχίζονται, καθὼς παραμένει ἀγεφύρωτο τὸ χάσμα μεταξὺ τῶν θρησκευτικῶν ὁμάδων στὴν Μέση Ἀνατολή. Οἱ Σουνίτες καὶ οἱ Σιίτες δὲν εἶναι εὔκολο γεφυρῶσαι τὶς διαφορές τους, μετὰ ἀπὸ 1300 χρόνια συνεχῶν συγκρούσεων καὶ ἀγώνων ἀλληλοεξοντώσεως∙ τὰ θρησκευτικὰ μίση, ἐντὸς τῆς ἴδιας θρησκείας, εἶναι τὰ χειρότερα, ὅπως καὶ μεταξὺ τῶν ἀριστερῶν ἰδεολογικῶν σχημάτων.

Σότσι, πρῶτος ὁ Καναδᾶς

Ἡ Νορβηγία κατέχει τὴν πρώτη θέση στὰ μετάλλια στοὺς Χειμερινοὺς Ὀλυμπιακοὺς Ἀγῶνες τοῦ Σότσι, μὲ τὴν Ὁλλανδία καὶ τὸν Καναδᾶ ἀκολούθως καὶ μετά, Ἀμερική, Γερμανία καὶ Ρωσία∙ οἱ ἀγῶνες προσελκύουν τὸ ἐνδιαφέρον τῆς κοινῆς γνώμης, μὲ τὶς θαυμάσιες ἐπιδόσεις τῶν ἀθλητῶν καὶ τὶς θεαματικὲς κινήσεις τους. Ἡ Μόσχα κερδίζει τὸ στοίχημα γιὰ τὴν ἄψογη τέλεση τῶν ἀγώνων καὶ τὴν ἀποτροπὴ διαταράξεως τῆς ἡσυχίας, χάρις στοὺς ἑκατὸ χιλιάδες ἀστυνομικούς της∙ οἱ ἐπισκέπτες ἀπὸ ὁλόκληρο τὸν κόσμο δείχνουν ἐνθουσιασμένοι ἀπ’ τὴν περιποίηση καὶ τὴν φιλοξενία τῶν κατοίκων, ἂν καὶ οἱ ἕξι χιλιάδες κάτοικοι τῆς μικρᾶς πόλεως εἶναι ἑλληνικῆς καταγωγῆς, ἀλλὰ χάθηκαν στὴν πλημμύρα τῶν ἐπισκεπτῶν τους. Οἱ δαπάνες τῶν ἐγκαταστάσεων ἦταν μυθικές, ἀλλὰ τὸ Κρεμλίνο ἐπιδιώκει τὴν προβολή.

O διάλογος

Ὁ τύπος στὴν ἐποχή μας, ἔντυπος καὶ ἠλεκτρονικός, ἔχει πάρει ἄλλη μορφὴ στὰ μέσα μαζικὴς ἐπικοινωνίας, μὲ τὰ μεγάλα συμφέροντα, ἀποπνικτικά. Ἡ ψηφιακὴ ἐπανάσταση , ὅμως, καὶ τὸ διαδίκτυο προσφέρουν τὸ κάτι ἄλλο: τὴν δυνατότητα τοῦ πολίτου νὰ χρησιμοποιεῖ τὴ νέα τεχνολογία καὶ νὰ ἔρχεται σὲ ἄμεση ἐπαφὴ μὲ ἄλλους, μὲ τοὺς συμπολίτες του, μὲ τοὺς συνανθρώπους του, κάθε στιγμή. Ἀπευθύνεται «Τὸ Ἐμμελὲς»  πρὸς ὅσους αἰσθάνονται τὴν ἀνάγκη τοῦ διαλόγου , τῆς ἀνταλλαγῆς ἀπόψεων, τῆς συζητήσεως. Ὅσοι παίζοντας στὸ διαδίκτυο μᾶς συναντήσουν, διαβάσουν κάτι, προβληματιστοῦν γιὰ κάτι ἄλλο, ἔχουν κάτι νὰ συμπληρώσουν, νὰ προσθέσουν, τοὺς προσφέρουμε τὴν ἄνεση τῆς ἐκφράσεώς τους, ἰδιαίτερα μετὰ τὴν πλήρη ἐξαχρείωση τοῦ τύπου, περισσότερο τὴν τελευταία διετία στὴν Ἑλλάδα. Χαρά μας εἶναι ὁ διάλογος αὐτός, ο ἤρεμος καὶ δημιουργικὸς διάλογος , γιὰ τὰ τόσα ποὺ μᾶς ἀπασχολοῦν, τὰ σοβαρά καὶ τὰ ἀμελητέα, τὰ πιὸ ὄμορφα ἴσως, ἂν καὶ αὐτὰ εἶναι ἐλάχιστα πλέον. Αὐτὴ εἶναι ἡ ἰσηγορία , ἡ δημιουργικὴ πλευρὰ τῆς νέας τεχνολογίας, ἀρκετὰ πειστικὴ πλέον, ὅπως ἔδειχνε καὶ πρὸ δεκαετίας, ὅταν ξεκίνησε «Τὸ Ἐμμελές», ἂν καὶ διστακτικὰ τότε· σήμερα ἡ ψηφιακὴ τεχνολογία ἀποτελεῖ τὸ ἐφαλτήριο τῆς ἀπελευθερώσεως τῶν λαῶν, ὅπως ἀποδεικνύεται καθημερινά, ὅπως τὸ ζήσαμε καὶ τὸ ζοῦμε μὲ τοὺς «Ἀγανακτισμένους».

Ἐμεῖς ξεκινήσαμε μὲ ἐλάχιστα, μὲ μιὰ μικρὴ σελίδα στὸ διαδίκτυο, τολμηρὸ ἐγχείρημα τότε· ἐλπίδα μας ἦταν, ἡ ἀνταπόκριση, διάλογος. Πιστεύαμε ὅτι ἡ νέα τεχνολογία έχει τὸ μεγάλο πλεονέκτημα, τν ἄμεσο και ζωντανὸ διάλογο · μὲ ἕνα κλίκ καὶ ἀνοίγεις τὴν σελίδα, μὲ ἕνα ἄλλο στέλνεις τὴν ἄποψή σου, τὴν διαβάζει ὁ ἄλλος. Ἐλάχιστα μέσα χρειάζονται. Τότε ἦταν ὑποχρεωτικὴ ἡ χρήση, λόγῳ τεχνολογίας, τοῦ μονοτονικοῦ συστήματος· σήμερα γενικεύεται ἡ ἐπιστροφὴ στὸ πολυτονικὸ, ἐπειδὴ ὅλοι σχεδὸν κατάλαβαν ὅτι ἡ κατάργησή του ἀπέβλεπε ἀπ’ τὴν ἀρχὴ στὸν ἀφελληνισμό μας. Τὴν ἀνάταση τοῦ γένους προοιωνίζουν οἱ ἀντιδράσεις, ἡ ἐκμάθηση καὶ γραφὴ σὲ πολυτονικό, διότι ἡ προφορά του, ὁλοζώντανη στὸν προφορικὸ λόγο πάντοτε, ὁδηγεῖ στὸν ἐλεύθερο πολίτη.

"Τὸ "Ἐμμελές" , καθημερινὴ ἐφημερίδα πολιτικοῦ σχολιασμοῦ , κυκλοφορεῖ ἀπ’ τὴν Δευτέρα ἕως καὶ τὴν Παρασκευή.
Τὸ Σαββατοκύριακο εἶναι δικό σας.