Ἀνατροπὴ ἰσορροπιῶν πολιτικῆς μας ζωῆς

Οἱ ἰσορροπίες τῆς πολιτικῆς μας ζωῆς ἀνατρέπονται ἄρδην τὶς τελευταῖες μέρες, μὲ ἀπρόβλεπτες τὶς προεκτάσεις∙ ἡ ἀναγνώριση τῆς ἀνακάμψεως τῆς οἰκονομίας καὶ ἡ ὁρατὴ πλέον ἔξοδος ἀπ’ τὴν κρίση ἀποτελεῖ τὸν καταλύτη. Ἡ ἀντιπολίτευση, μὲ πρῶτον τὸν ΣΥΡΙΖΑ, εἶχαν στηρίξει τὴν πολεμική τους στὴν οἰκονομικὴ ἀποτυχία, τὴν παροχὴ νέου δανείου καὶ τὴν ἐπιβολὴ νέων μέτρων, πέραν τῆς ἀντιγερμανικῆς ὑστερίας∙ μετὰ τὴν ἀνακοίνωση τῶν οἰκονομικῶν στοχείων μένουν ἐνεοὶ καὶ ἀδυνατοῦν ἀρθρῶσαι λέξη∙ ὁ ἀκρογωνιαῖος λίθος τους κατέρρευσε κι εἶναι πολὺ δύσκολο ἐντὸς ὀλίγων μηνῶν χαράξαι ἄλλη πολιτική. Συμπληρωματικὰ ἔρχονται οἱ ἀλλαγὲς στὴν ψηφοφορία τῶν εὐρωεκλογῶν, ἡ ἀναταραχὴ γιὰ τοὺς ὑποψηφίους τῶν περιφερειακῶν καὶ τὰ βαρύδια τῆς τρομοκρατίας καὶ τῶν σκανδάλων, λόγῳ τῶν διασυνδέσεων τοῦ βαθέως ΠΑΣΟΚ.

Ἀναγνώριση τῆς ἀνακάμψεως

Ἡ ἀναγνώριση τῆς ἀνακάμψεως τῆς ἑλληνικῆς οἰκονομίας ἐπιβεβαιώνεται ἀπ’ τὴν τρόικα καὶ τοὺς διεθνεῖς παρατηρητές, ἀλλὰ καὶ ἀπ’ τὰ στατιστικὰ στοιχεῖα∙ οἱ οἰκοδομικὲς ἄδειες αὐξήθηκαν κατὰ 35% τὸν Νοέμβριο, ἐνῶ μειώθηκαν κατὰ 27,4% τὸ ἑνδεκάμηνο καὶ τὰ ἐπιτόκια τῶν ἑλληνικῶν ὁμολόγων ὑποχώρησαν στὸ 7%, ὅσο δηλαδὴ καὶ τὸν Μάρτιο τοῦ 2010, πρὸ τοῦ Μνημονίου, ἐνῶ ἕξι μῆνες μετὰ εἶχαν ἐκτιναχθεῖ στὸ 44%. Ἡ συμφωνία μὲ τὴν τρόικα ἔχει κλείσει κι ἀπομένει ἡ ἐπίσημη ἀνακοίνωση τῶν στοιχείων γιὰ τὴν ὑποβολὴ τῆς ἐκθέσεώς της καὶ τὴν ἐκταμίευση τῆς δόσεως τῶν δεκαέξι δις εὐρὼ μέσα στὸν Μάρτιο∙ οἱ Εὐρωπαῖοι ἔχουν συμφωνήσει στὴν μείωση τῶν ἐπιτοκίων καὶ στὴν ἐπιμήκυνση τοῦ χρέους, ὁπότε καὶ ἡ ἐπιβάρυνση τῆς χώρας γιὰ τὴν ἐξυπηρέτησή του γίνεται διαχειρίσιμη. Τὸ σημαντικὸ εἶναι ἡ ἀλλαγὴ τῆς ψυχολογίας, τὸ χαμόγελο, ἡ ἐμπιστοσύνη καὶ τὸ φιλότιμο, ἐπανῆλθαν στὸν μέσο Ἕλληνα.

Ἀναταράξεις στὰ κόμματα

Ἡ καθιέρωση τῆς σταυροδοσίας στὶς εὐρωεκλογὲς καὶ τὰ προβλήματα μὲ τοὺς ὑποψηφίους στὶς περιφερειακὲς δεσπόζουν στὴν πολιτικὴ ζωή∙ ἡ σταυροδοσία ἀνατρέπει τὸν προγραμματισμὸ τῶν ἀρχηγῶν, οἱ ὁποῖοι εἶχαν συνηθίσει στὴν κατάρτιση τῆς λίστας, μὲ ἐλάχιστα προβλήματα. Τώρα ἡ ἐπιλογὴ γίνεται μὲ ἄλλα κριτήρια, μὲ κύριο τὴν ἀπήχηση τῶν ὑποψηφίων κατὰ περιφέρεια, ὁπότε καὶ ὁ ἀνταγωνισμὸς εἶναι ὀξύτερος∙ στὶς περιφερειακὲς ἡ ἀμφισβήτηση τῆς ἡγεσίας εἶναι χαρακτηριστικὴ στὴν Νέα Δημοκρατία καὶ στὸν ΣΥΡΙΖΑ. Ὁ πρωθυπουργὸς ὑπέστη τὴν ἄρνηση ἀρκετῶν κορυφαίων γιὰ ὑποψηφιότητα καὶ ἄλλων τὴν κάθοδό τους, παρὰ τὴν ἀνακήρυξη τῶν ἐπισήμων ὑποψηφίων∙ ὁ Ναπολεοντίσκος ὑφίσταται τὴν ἀπόρριψη ἀπ’ τὶς τοπικὲς ὀργανώσεις τῆς Πελοποννήσου, ἀλλὰ ὁ ἴδιος ἐπιμένει στὴν ἐπιλογὴ τοῦ ὑποψηφίου, ἐνῶ ἀνακάλεσε ἐκεῖνον τῆς Δυτικῆς Μακεδονίας, παρὰ τὴν ἰσχυρὴ τοπικὴ στήριξη. Ἡ ἀναταραχὴ διαχέεται στὰ ἄλλα κόμματα, ἀλλὰ ἡ «ἐκτόνωσή» της ἔρχεται μόνο μὲ τὶς οἰκονομικὲς ἐξελίξεις.

Κύπρος, συμμετοχὴ Εὐρώπης

Στὶς διακοινοτικὲς συνομιλίες τῆς Κύπρου συμμετέχει γιὰ πρώτη φορὰ ἀπ’ τὴν ἀρχὴ καὶ ἐκπρόσωπος τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως, μαζὶ μὲ τὸν ἐκπρόσωπο τοῦ ΟΗΕ∙ ἡ εὐρωπαϊκὴ συμμετοχὴ ἔχει τὴν ἔννοια τῆς διασφαλίσεως τοῦ κοινοτικοῦ κεκτημένου στὴν μεγαλόνησο, δηλαδὴ ὅτι θὰ ὑπάρξει μία καὶ ἑνιαία Κύπρος, μὲ ἑνιαία διεθνῆ ἐκπροσώπηση καὶ μία ὑπηκοότητα. Τὰ λάθη τοῦ σχεδίου Ἀνὰν πρέπει νὰ ἀποφευχθοῦν κι αὐτὸ μόνο μὲ τὴν στήριξη τῆς Εὐρώπης, τῆς Εὐρωζώνης καλύτερα, μπορεῖ νὰ ἐπιτευχθεῖ καὶ μὲ τὴν βοήθεια τῆς Ρωσίας καὶ τῆς Κίνας∙ στὴ μεγαλόνησο οἱ ἀντιρρήσεις ἔχουν περιορισθεῖ κι ὅλοι ἀναμένουν τὴν πρόοδο τῶν συνομιλιῶν, ἀκόμη κι ὅσοι εἶχαν ἀντιταχθεῖ στὴν ἀρχή. Ὁπωσδήποτε οἱ διαπραγματεύσεις εἶναι δύσκολες.

Πολυφωνία Νέας Δημοκρατίας

Ἡ ἐμφάνιση καὶ ἄλλων ὑποψηφίων, πέραν τῶν ἐπισήμων στὶς περιφερειακὲς ἐκλογές, ἀπ’ τὴν Νέα Δημοκρατία δείχνει ὅτι τὰ ἐσωτερικά της προβλήματα παραμένουν ζωντανά∙ στὸ δῆμο Ἀθηναίων καὶ στὴν περιφέρεια Κεντρικῆς Μακεδονίας εἶναι ἀπὸ δύο ὑποψήφιοι, ὁπότε, τουλάχιστον τὴν πρώτη Κυριακή, οἱ ψῆφοι θὰ διασπασθοῦν. Ἡ σύμπτωση τὴν δεύτερη Κυριακὴ τῆς ψηφοφορίας μὲ ἐκείνη τῶν εὐρωεκλογῶν περιορίζει κάπως τὴν ἀπήχηση τῆς διαφωνίας∙ οἱ προσωπικὲς φιλοδοξίες ἔπαιξαν σημαντικὸ ρόλο, ἀλλὰ μᾶλλον καὶ ἄλλοι παράγοντες ἐπίσης∙ ὁ πρώην δήμαρχος τῆς Ἀθήνας κατεβαίνει ἀντίθετα πρὸς τὴν ἐπιλογὴ τοῦ κόμματος. Κάτι ἄλλο ἐπιδιώκει, διότι καὶ τὸν τελευταῖο καιρὸ τῆς κυβερνήσεως Κώστα Καραμανλῆ, τρεῖς φορὲς τὴν ἑβδομάδα τῆς ἀσκοῦσε κριτική. Τὴν ἑπομένη ἐσιώπησε.

Ἡδονῆς ἀγόμενος γυναῖκα

Ὁ Σόλων ἀπέδιδε ἰδιαίτερη σημασία στὴν ἀνατροφὴ τῶν παιδιῶν∙ ἦταν ἀπ’ τοὺς πρώτους νομοθέτες ποὺ ρύθμιζαν τὶς σχέσεις τῶν γονέων πρὸς τὰ παιδιά τους καὶ ἀντιστρόφως, ἀλλὰ πάντοτε μὲ ἀμοιβαία συδνρομή. Ἔτσι δὲν ἦταν ὑποχρεωμένα τὰ παιδιὰ τῶν ἑταίρων, τρέφειν τὸν πατέρα τους, στὰ γεράματα, «ὡς Ἡρακλείδης ἱστόρηκεν ὁ Ποντικός»∙ ὅπως ἔγραψε ὁ Ἡρακλείδης ἀπ’ τὸν Πόντο. «Ὁ μὲν γὰρ ἐν γάμῳ παρορῶν τὸ καλὸν οὐ τέκνων ἕνεκα δῆλός ἐστιν»∙ ὅποιος στὸν γάμο παραβλέπει τὴν καλὴ συμπεριφορὰ εἶναι φανερὸ ὅτι δὲν εἶναι κατάλληλος γιὰ ἀνατροφὴ παιδιῶν. «Ἀλλ’ ἡδονῆς ἀγόμενος γυναῖκα»∙ ἀλλὰ γιὰ τὴν ἀπόλαυση παίρνει τὴν γυναῖκα. «Τόν τε μισθὸν ἀπέχει καὶ παρρησίαν αὑτῷ πρὸς τοὺς γενομένους οὐκ ἀπελέλοιπεν»∙ πῆρε τὴν ἀνταμοιβή του καὶ δὲν ἀνέλαβε καμμία εὐθύνη γιὰ τὰ παιδιά του. «Οἷς αὐτὸ τὸ γενέσθαι πεποίηκεν ὄνειδος»∙ πρὸς τὸν ὁποῖον καὶ ἡ γέννησή τους ἀποτελεῖ ὄνειδος.

Ὁλλάντ, ταύτιση μὲ Ἀμερικὴ

Στὴν ἀπόλυτη ταύτισή του μὲ τὸν Μπάρακ Ὀμπάμα προχώρησε ὁ Φρανσουὰ Ὁλλάντ, κατὰ τὴν κοινὴ συνέντευξη τύπου στὴν Οὐάσιγκτον∙ ἡ τριήμερη ἐπίσημη ἐπίσκεψη κλείνει μὲ καλοὺς ὅρους. Συμφώνησε μὲ τὸν Ἀμερικανὸ πρόεδρο σὲ ὅλα σχεδὸν τὰ θέματα, τρομοκρατία, πυρηνικὰ ὅπλα καὶ Ἰράν, Συρία καὶ Μέση Ἀνατολή, Ἀφρική, κλίμα, ἀλλὰ τὰ ἐπίμαχα μὲ τὴν Εὐρώπη ἀποσιωπήθηκαν, ὅπως καὶ οἱ οἰκονομικὲς συμφωνίες ἔμειναν στὸ στάδιο τῶν διαβουλεύσεων, ἀλλὰ ἐξασφάλισε τὴν ἐπίσκεψη τοῦ Μπάρακ Ὀμπάμα στὴν Νορμανδία κατὰ τὸν ἑορτασμὸ τῆς ἑβδομηκοστῆς ἐπετείου ἀπ’ τὴν ἱστορικὴ ἀπόβαση, μαζὶ μὲ τὴν βασίλισσα τῆς Βρεταννίας. Σὲ δύο πράγματα δὲν ἀναφέρθηκε ὁ Γάλλος πρόεδρος, στὶς ἠλεκτρονικὲς παρακολουθήσεις καὶ στὴν ἰταμὴ φράση τῆς Ἀμερικανίδος ὑφυπουργοῦ Ἐξωτερικῶν εἰς βάρος τῶν Εὐρωπαίων γιὰ τὸ οὐκρανικὸ θέμα. Ἔτσι διαφοροποιήθηκε ἀπὸ ὅλους τοὺς ἄλλους Εὐρωπαίους σὲ θέματα διεθνοῦς παρουσίας τῆς Εὐρώπης∙ ὑπερβολικὰ ἀτλαντικὸς παρουσιάσθηκε ὁ σοσιαλιστὴς ἡγέτης.

Συνομιλίες, Κίνας, Ταϊβὰν

Οἱ πρῶτες ἐπίσημες συνομιλίες τῆς Κίνας μὲ τὴν Ταϊβὰν ἄρχισαν στὴν Νανγκὶν ἀπὸ προχθές∙ οἱ εἰδικοὶ ἐκπρόσωποι τῶν δύο πλευρῶν ἔχουν τὴν ἐξουσιοδότηση συζητῆσαι ὅλα τὰ θέματα ποὺ τοὺς χωρίζουν καὶ δὲν εἶναι λίγα. Τόσο ἡ ἠπειρωτικὴ χώρα, ὅσο καὶ ἡ νῆσος πιστεύουν ὅτι ἀποτελοῦν ἑνιαία ὀντότητα, ἱστορικὰ καὶ ἐθνικά, μὲ τὶς διαφορές τους πολιτικὲς μόνο∙ ἡ διάθεση γιὰ προσέγγιση ἐνισχύεται ἀπ’ τὸ ἅλμα τῶν οἰκονομικῶν σχέσεων, καθὼς ἡ Κίνα ἔχει γίνει ἀπὸ χρόνια ὁ πρῶτος ἐμπορικὸς ἑταῖρος τῆς νήσου, ἐνῶ ἡ συνεργασία τῶν ἐπιχειρήσεών τους ἐπεκτείνεται σὲ ὁλόκληρο τὸν κόσμο. Φυσικὰ τὰ προβλήματα εἶναι πολλὰ καὶ οἱ διεθνεῖς παρεμβάσεις ἰσχυρότατες, καθὼς οἱ Ἡνωμένες Πολιτεῖες δὲν ἐπιτρέπουν μὲ τίποτε τὴν ἀπώλεια τῆς ἐπιρροῆς τους στὴν Ταϊβάν∙ ἕνα πάντως εἶναι δεδομένο, ἡ καλὴ διάθεση γιὰ προσέγγιση καὶ ἡ ἄνεσή τους μὲ τὸν χρόνο. Μποροῦν καὶ περιμένουν ὅσο χρειάζεται.

Σταθεροποιητικὲς ἀγορὲς

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν σταθεροποιητικὲς τάσεις παγκοσμίως, παρὰ τὴν αὔξηση τοῦ ἐμπορικοῦ πλεονάσματος τῆς Κίνας τὸν Ἰανουάριο, στὰ 32 δις δολλάρια καὶ τὶς προοπτικὲς γιὰ ἀνάπτυξη 7,% φέτος∙ τὸ εὐρὼ ὑποχώρησε στὰ 1,3579 δολλάρια καὶ 138,1250 γιέν, ἐνῶ ἀνέβηκε ὁ χρυσός, 1286,50, ὅπως καὶ τὸ πετρέλαιο, 108,98. Ἡ διαβεβαίωση τῆς προέδρου τοῦ Ὁμοσπονδιακοῦ Ἀποθεματικοῦ Ταμείου, ὅτι δὲν πρόκειται νὰ ἀλλάξει τὴν νομισματικὴ πολιτική, μὲ τὴν συνέχιση τῆς πωλήσεως κρατικῶν ὁμολόγων, ἐπισκίασε τὴν ψήφιση ἀπ’ τὴν Βουλὴ τῶν Ἀντιπροσώπων τῆς αὐξήσεως τοῦ ὁρίου δανεισμοῦ τῆς ὁμοσπονδικῆς κυβερνήσεως∙ οἱ ἐπενδυτὲς βλέπουν τὴν δυσκαμψία τῆς Οὐάσιγκτον γιὰ τὴν οἰκονομική της πολιτική, ἐνῶ καὶ στὴν Εὐρωζώνη εἶναι ἐπιφυλακτικοὶ ἀπέναντι στὴν ταύτιση ἀπόψεων Ὁλλὰντ καὶ Ὀμπάμα γιὰ τὰ διεθνῆ οἰκονομικὰ προβλήματα. Στὴ Γαλλία καταγράφονται οἱ πρῶτες ἀντιδράσεις τῆς ἀριστερᾶς πτέρυγος τῶν Σοσιαλιστῶν γιὰ τὴν συμφωνία ἐλευθέρων ἀνταλλαγῶν, ἀλλὰ καὶ τὸν κίνδυνο ἐνισχύσεως τῆς ἀκροδεξιᾶς.

Κακοκαιρία, διάβρωση ἀκτῆς

Ἡ σφοδρὴ κακοκαιρία στὴν Δυτικὴ Εὐρώπη ἔχει προκαλέσει τεράστια προβλήματα, κυρίως στὴν Βρεταννία καὶ στὴν Γαλλία∙ οἱ πεδιάδες τῆς νοτιοανατολικῆς Ἀγγλίας ἔχουν πλημμυρίσει, καθὼς ὁ Τάμεσις ἔχει ὑπερχειλίσει, ἀλλὰ καὶ οἱ βροχὲς συνεχίζονται. Οἱ μετεωρολόγοι προειδοποιοῦν ὅτι, ἂν σταματήσουν τώρα οἱ βροχές, πρᾶγμα ἀδύνατο, θὰ ἀπαιτηθοῦν δύο μῆνες γιὰ τὴν ἀποστράγγιση τῶν ὑδάτων∙ ἡ κρατικὴ μηχανὴ δείχνει ὅτι ἔχει ἐξαντλήσει τὶς δυνατότητές της, ἐνῶ τὰ παράπονα τοῦ κόσμου εἶναι πολλά. Στὴν ἀτλαντικὴ ἀκτὴ τῆς Γαλλίας οἱ βροχοπτώσεις συνεχίζονται καὶ πολλὲς πόλεις τῆς Βρετάννης βρίσκονται κάτω ἀπ’ τὰ νερὰ γιὰ ἑβδομάδες∙ στὴν Ἀκιτανία οἱ τοπογράφοι ἔχουν διαπιστώσει τὴν ὑποχώρηση τῆς ἀκτῆς κατὰ δέκα μέτρα ἐντὸς δύο μηνῶν, ἐνῶ πολλὰ οἰκήματα ἐκκενώθηκαν ἀπ’ τὶς ἀρχὲς ἀπ’ τὸν φόβο καταρρεύσεως.

Γαλλία, ἄνοδος ἀκροδεξιᾶς

Τὴν ἐνίσχυση τῆς ἀκροδεξιᾶς καταγράφουν οἱ δημοσκοπήσεις στὴ Γαλλία, μὲ 34% τῶν Γάλλων νὰ βλέπουν μὲ καλὸ μάτι τὸ Ἐθνικὸ Μέτωπο∙ ἂν καὶ ἡ πρόεδρός του, Μαρίνα Λεπέν, ἀπειλεῖ μὲ ἀγωγὲς ὅσους τὴν ἀποκαλοῦν ἀκροδεξιά, ἡ κατάταξή της στὴν πολιτικὴ κλίμακα παραμένει. Πάντως ἔχει καταδικάσει ἀπερίφραστα τὴν ἑλληνικὴ Χρυσῆ Αὐγὴ καὶ τὰ ἄλλα ἀκροδεξιὰ σχήματα, ἐνῶ ἁπαλύνει τὴν θέση της ἀπέναντι στὴν Εὐρωζώνη∙ ἡ πτώση τῶν Σοσιαλιστῶν στὴν τρίτη θέση καὶ τῶν Συντηρητικῶν στὴν δεύτερη, μὲ τὸ Ἐθνικὸ Μέτωπο στὴν πρώτη, στὶς περιφερειακὲς καὶ εὐρωεκλογές, θεωρεῖται βαρόμετρο. Πολλοὶ κυβερνητικοὶ βουλευτὲς ἐκφράζουν ἀνησυχίες καὶ περισσότερο ἐκεῖνοι τῆς ἀριστερῆς πτέρυγας, διότι βλέπουν διαρροὴ τῶν ὀπαδῶν τους, ἀλλὰ καὶ ἀδυναμία τοῦ προέδρου γιὰ ἀντίδραση τῆς κυβερνήσεως καὶ παρουσίαση κάποιου ἔργου.

O διάλογος

Ὁ τύπος στὴν ἐποχή μας, ἔντυπος καὶ ἠλεκτρονικός, ἔχει πάρει ἄλλη μορφὴ στὰ μέσα μαζικὴς ἐπικοινωνίας, μὲ τὰ μεγάλα συμφέροντα, ἀποπνικτικά. Ἡ ψηφιακὴ ἐπανάσταση , ὅμως, καὶ τὸ διαδίκτυο προσφέρουν τὸ κάτι ἄλλο: τὴν δυνατότητα τοῦ πολίτου νὰ χρησιμοποιεῖ τὴ νέα τεχνολογία καὶ νὰ ἔρχεται σὲ ἄμεση ἐπαφὴ μὲ ἄλλους, μὲ τοὺς συμπολίτες του, μὲ τοὺς συνανθρώπους του, κάθε στιγμή. Ἀπευθύνεται «Τὸ Ἐμμελὲς»  πρὸς ὅσους αἰσθάνονται τὴν ἀνάγκη τοῦ διαλόγου , τῆς ἀνταλλαγῆς ἀπόψεων, τῆς συζητήσεως. Ὅσοι παίζοντας στὸ διαδίκτυο μᾶς συναντήσουν, διαβάσουν κάτι, προβληματιστοῦν γιὰ κάτι ἄλλο, ἔχουν κάτι νὰ συμπληρώσουν, νὰ προσθέσουν, τοὺς προσφέρουμε τὴν ἄνεση τῆς ἐκφράσεώς τους, ἰδιαίτερα μετὰ τὴν πλήρη ἐξαχρείωση τοῦ τύπου, περισσότερο τὴν τελευταία διετία στὴν Ἑλλάδα. Χαρά μας εἶναι ὁ διάλογος αὐτός, ο ἤρεμος καὶ δημιουργικὸς διάλογος , γιὰ τὰ τόσα ποὺ μᾶς ἀπασχολοῦν, τὰ σοβαρά καὶ τὰ ἀμελητέα, τὰ πιὸ ὄμορφα ἴσως, ἂν καὶ αὐτὰ εἶναι ἐλάχιστα πλέον. Αὐτὴ εἶναι ἡ ἰσηγορία , ἡ δημιουργικὴ πλευρὰ τῆς νέας τεχνολογίας, ἀρκετὰ πειστικὴ πλέον, ὅπως ἔδειχνε καὶ πρὸ δεκαετίας, ὅταν ξεκίνησε «Τὸ Ἐμμελές», ἂν καὶ διστακτικὰ τότε· σήμερα ἡ ψηφιακὴ τεχνολογία ἀποτελεῖ τὸ ἐφαλτήριο τῆς ἀπελευθερώσεως τῶν λαῶν, ὅπως ἀποδεικνύεται καθημερινά, ὅπως τὸ ζήσαμε καὶ τὸ ζοῦμε μὲ τοὺς «Ἀγανακτισμένους».

Ἐμεῖς ξεκινήσαμε μὲ ἐλάχιστα, μὲ μιὰ μικρὴ σελίδα στὸ διαδίκτυο, τολμηρὸ ἐγχείρημα τότε· ἐλπίδα μας ἦταν, ἡ ἀνταπόκριση, διάλογος. Πιστεύαμε ὅτι ἡ νέα τεχνολογία έχει τὸ μεγάλο πλεονέκτημα, τν ἄμεσο και ζωντανὸ διάλογο · μὲ ἕνα κλίκ καὶ ἀνοίγεις τὴν σελίδα, μὲ ἕνα ἄλλο στέλνεις τὴν ἄποψή σου, τὴν διαβάζει ὁ ἄλλος. Ἐλάχιστα μέσα χρειάζονται. Τότε ἦταν ὑποχρεωτικὴ ἡ χρήση, λόγῳ τεχνολογίας, τοῦ μονοτονικοῦ συστήματος· σήμερα γενικεύεται ἡ ἐπιστροφὴ στὸ πολυτονικὸ, ἐπειδὴ ὅλοι σχεδὸν κατάλαβαν ὅτι ἡ κατάργησή του ἀπέβλεπε ἀπ’ τὴν ἀρχὴ στὸν ἀφελληνισμό μας. Τὴν ἀνάταση τοῦ γένους προοιωνίζουν οἱ ἀντιδράσεις, ἡ ἐκμάθηση καὶ γραφὴ σὲ πολυτονικό, διότι ἡ προφορά του, ὁλοζώντανη στὸν προφορικὸ λόγο πάντοτε, ὁδηγεῖ στὸν ἐλεύθερο πολίτη.

"Τὸ "Ἐμμελές" , καθημερινὴ ἐφημερίδα πολιτικοῦ σχολιασμοῦ , κυκλοφορεῖ ἀπ’ τὴν Δευτέρα ἕως καὶ τὴν Παρασκευή.
Τὸ Σαββατοκύριακο εἶναι δικό σας.