Κυπριακό, ἔναρξη τοῦ δυσβάτου διαλόγου

Μὲ δύσβατο ἀνάβαση παρομοιάζονται οἱ διαπραγματεύσεις τῆς Κύπρου καὶ τῆς τουρκοκυπριακῆς κοινότητος γιὰ τὴν ἐπίλυση τοῦ προβλήματος∙ τὸ κοινὸ ἀνακοινωθὲν δὲν ἀποτελεῖ τίποτε περισσότερο ἀπ’ τὴν κοινὴ βάση τοῦ διαλόγου, ἀλλὰ χωρὶς καμμία δέσμευση γιὰ τὸ τελικὸ ἀποτέλεσμα. Ὁ πρόεδρος τῆς Κύπρου ἦταν σαφὴς στὸ διάγγελμά του πρὸς τὸν κυπριακὸ λαό, ὅτι ἀρχίζει μία μακρὰ καὶ δύσκολη πορεία∙ ἐγγυήσεις ἀποτελοῦν οἱ προϋποθέσεις, γιὰ μία καὶ ἑνιαία κρατικὴ ὑπόσταση, μία ἰθαγένεια γιὰ ὅλους καὶ ἑνιαία ἐκπροσώπηση τῆς μεγαλονήσου στὸ ἐξωτερικό, ἀλλὰ καὶ ἑνιαῖο σύστημα ἀσφαλείας καὶ ἀμύνης∙ οἱ διεθνεῖς παρεμβάσεις μετροῦν, διότι μετέχει ἡ Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση μὲ μόνιμο ἐκπρόσωπο καὶ Ρωσία καὶ Κίνα, ὡς μέλη τοῦ Συμβοιυλίου Ἀσφαλείας, ἐνῶ ἡ ἀναταραχὴ στὴν περιοχὴ δὲν εὐνοεῖ παρεκτροπές.

Πρωτογενὲς πλεόνασμα μέγα

Τὸ πρωτογενὲς πλεόνασμα προβλέπεται ὅτι θὰ εἶναι τεράστιο, ἴως καὶ τρία δις εὐρώ, μὲ ἐπιπρόσθετα δύο ἀπ’ τὶς εὐρωπαϊκὲς κεντρικὲς τράπεζες, ἀλλὰ καὶ συμπληρώνεται μὲ στοιχεῖα ἀνακάμψεως τῆς οἰκονομίας ἀπ’ τὸν περασμένο μῆνα τουλάχιστον∙ τὰ στοιχεῖα εἶναι γνωστὰ στὴν τρόικα κι ἀποτελοῦν ἀντιστάθμιση στὴν αὔξηση τῆς ἀνεργίας στὸ ὕψος 28%. Οἱ πολιτικὲς ἐπιπτώσεις εἶναι χειμαρρώδεις, καθὼς ἡ ἀντιπολίτευση καλεῖται ἀναπροσαρμόσαι τὴν στρατηγική τους ἐν ὄψει τῶν ἐκλογῶν, ἐπειδὴ εἶχαν ἐπενδύσει τὰ πάντα στὴν ἐπιβολὴ νέου Μνημονίου καὶ αὐστηρῶν μέτρων∙ ἡ κοινωνικὴ ἀναταράχη καὶ οἱ ἀγροτικὲς κινητοποιήσεις ἀποτελοῦν σημαντικὸ παράγοντα, ἀλλὰ δὲν φαίνεται νὰ ἐξελίσσονται σὲ σοβαρώτερες ἐκδηλώσεις, ἐνῶ δὲν ἐμφανίζονται καὶ κινήσεις συμπαραστάσεως ἀπὸ ἄλλες κοινωνικὲς ὁμάδες. Πολιτικὰ αὐτὸ σημαίνει ὅτι τὰ κόμματα τῆς ἀντιπολιτεύσεως ἀποφεύγουν τὴν δυναμικὴ συμπαράστασή τους, μᾶλλον ἐπειδὴ ἔχουν διαπιστώσει τὸν τελευταῖο καιρὸ ὅτι δὲν εἶχαν ἀπήχηση στὸν πολὺ κόσμο προηγούμενες πρωτοβουλίες τους.

Προεκλογικὲς περιπλοκὲς

Ἡ ἐπιλογὴ τῶν ὑποψηφίων στὶς περιφερειακὲς ἐκλογὲς προκαλοῦν σοβαρὰ προβλήματα στὰ κόμματα καὶ περισσότερο στὴν Νέα Δημοκρατία καὶ στὸν ΣΥΡΙΖΑ∙ πέραν τῶν ἀρνήσεων πολλῶν κορυφαίων στελεχῶν στὶς προτάσεις τῶν ἀρχηγῶν τους, οἱ διαφωνίες εἶναι πολλές, καθὼς τὸ κυβερνῶν κόμμα ἀντιμετωπίζει διπλὲς ὑποψηφιότητες στὴν Ἀθήνα καὶ στὴν Κεντρικὴ Μακεδονία, ἐνῶ στὴν ἀξιωματικὴ ἀντιπολίτευση ἔγινε ἡ ἀνάκληση τοῦ ὑποψηφίου περιγφερειάρχου Δυτικῆς Μακεδονίας, ἀλλὰ συνεχίζονται οἱ ἀντιρρήσεις στὶς τοπικὲς ὀργανώσεις. Στὰ προεκλογικὰ προστίθενται τὰ σκάνδαλα καὶ τὰ τρομοκρατικά, μὲ πολλὲς ὑπόγειες καὶ φανερὲς κινήσεις τὸ ἑπόμενο δίμηνο∙ ἡ πρόταση τοῦ Εἰσαγγελέως γιὰ τὴν ἀποφυλάκιση τοῦ Λκαυρέντη Λαυρεντιάδη, μὲ ἐγγύηση ἑκατὸ ἑκατομμυρίων εὐρώ, εἶναι πρωτοφανής, ὅταν μάλιστα θέτει ὡς ὅρο τὴν μὴ χρησιμοποίηση τῶν δεσμευθέντων καταθέσεών του. Οἱ δικαστὲς γνωρίζουν φαίνεται πολλὰ κι ἐναπόκειται στὸ δικαστικὸ συμβούλιο ἡ ἀπόφαση, ἀνεξαρτήτως τῆς μειώσεως τοῦ ποσοῦ∙ ἔχουν διδαχθεῖ πολλὰ οἱ δικαστὲς τὰ τελευταῖα χρόνια.

Ἐπιτυχίες ἀεροδιαστημικῆς

Οἱ ἐπιτυχίες τῆς ἀεροδιαστημικῆς βιομηχανίας μας ἀναγνωρίζονται πλέον διεθνῶς∙ ὁ σύνδεσμός της ΕΒΙΔΙΤΕ συμμετεῖχε στὴν κορυφαία ἔκθεση ἀεροδιαστημικῆς τεχνολογίας στὸ Ἰσραήλ, μὲ ἐννέα ἐπιχειρήσεις καὶ ἔκανε ἐντυπωσιακὴ ἐμφάνιση. Οἱ τρεῖς μεγαλύτερες ἑταιρεῖες διαστημικῆς τεχνολογίας τῆς χώρας Rafael, Elbit καὶ IAI, ζήτησαν συνεργασία μὲ τὶς ἑλληνικὲς σὲ πολλοὺς τομεῖς∙ μάλιστα ἡ κρατικὴ Rafael πρότεινε τὴν συνεργασία σὲ τέσσερες τομεῖς, συστήματα προώσεως, σύνθετα ὑλικά, ἐξελιγμένοι αἰσθητῆρες καὶ ἠλεκτρονικὰ συστήματα. Πρόκειται γιὰ τὴν πρώτη διεθνῆ ἀναγνώριση τῆς ἀεροδιαστημικῆς μας τεχνολογίας, διότι γιὰ ὑπεργολαβίες διαφόρων προγραμμάτων ὑπάρχει συνεργασία μὲ πολλὲς ἑλληνικὲς ἑταιρεῖες∙ ὁ κλάδος ἀναπτύσσει φυσικὰ ἀνεξάρτητα τὴν συνεργασία του καὶ μὲ ἄλλες μεγάλες χῶρες. Ἡ ἑλληνικὴ γλῶσσα εἶναι τὸ ἐφόδιό τους.

Δημοψήφισμα τῆς Σκωτίας

Τὸν Σεπτέμβριο διεξάγεται τὸ δημοψήφισμα στὴν Σκωτία, γιὰ τὴν ἀνεξαρτησία της ἀπ’ τὸ Ἡνωμένο Βασίλειο τῆς Μεγάλης Βρεταννίας καὶ Βορείου Ἰρλανδίας∙ ἡ τάση γιὰ ἀνεξαρτησία εἶναι πολὺ ἰσχυρὴ στὴν καθολικὴ τὸ θρήσκευμα χώρα στὴν πλειοψηφία της, ἂν καὶ διατηρεῖ ὑψηλὸ βαθμὸ αὐτονομίας. Οἱ Σκωτσέζοι ἐπιμένουν στὴν παραμονὴ στὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση καὶ στὴν ἔνταξή τους στὴν Εὐρωζώνη, ἀλλὰ μέχρι τότε θὰ ἤθελαν τὴν διατήρηση τῆς στερλίνας, ἀκόμη κι ἂν ἀποχωρισθοῦν ἀπ’ τὴν Βρεταννία∙ ἡ κυβέρνηση τοῦ Λονδίνου ἀσκεῖ πλέον τὴν πίεσή της στὸ θέμα αὐτό, καὶ διαμηνύει ὅτι, ἡ ἀνεξαρτησία συνοδεύεται κι ἀπ’ τὴν ἀλλαγὴ τοῦ νομίσματος. Οἱ ἀντεγκλήσεις εἶναι ἔντονες, μὲ τελευταία προειδοποίηση ἐκείνη τοῦ ὑπουργοῦ Οἰκονομικῶν.

Ὅσαι πεφρασμένως πωλοῦνται

Οἱ διατάξεις τοῦ οἰκογενειακοῦ δικαίου εἶχαν ἀπασχολήσει πολὺ τὸν Σόλωνα∙ εἶχε ἐπιβάλει τάξη στὶς διάφορες ρυθμίσεις τῶν ἐθίμων μὲ ἄγνωστη τὴν προέλευσή τους, καὶ μᾶλλον ἀπ’ τὴν προελληνικὴ ἐποχή. «Ὅλως δὲ πλείστην ἔχειν ἀτοπίαν οἱ περὶ τῶν γυναικῶν νόμοι τῷ Σόλωνι δοκοῦσι»∙ γενικὰ φαίνεται ὅτι προκάλεσαν πολλὲς συζητήσεις οἱ νόμοι τοῦ Σόλωνος γιὰ τὶς γυναῖκες. «Μοιχὸν μὲν γὰρ ἀνελεῖν τῷ λαβόντι δέδωκεν»∙ διότι γιὰ ὅποιον συνελάμβανε μοιχόν, ἄνδρα ἢ γυναῖκα, ἔδωσε τὸ δικαίωμα τοῦ θανάτου. «Ἐὰν δ’ ἁρπάσῃ τις ἐλευθέραν γυναῖκα καὶ βιάσηται, ζημίαν ἑκατὸν δραχμὰς ἔταξε»∙ ἐὰν δὲ κάποιος ἁρπάξει καὶ βιάσει ἐλεύθερη γυναῖκα, ὥρισε πρόστιμο ἑκατὸν δραχμές. «Κἂν προαγωγεύῃ, δραχμὰς εἴκοσι, πλὴν ὅσαι πεφασμένως πωλοῦνται, λέγων δὴ τὰς ἑταίρας»∙ καὶ ἐὰν τὴν ἐκδίδει, εἴκοσι δραχμές, ἐκτὸς ἀπὸ ὅσες φανερὰ ἐκδίδονται, ἐννοῶν δηλαδὴ τὶς ἑταῖρες. Στὴν προστασία τῆς οἰκογενείας ἀπέβλεπε καὶ στὴν καλὴ ἀνατροφὴ τῶν παιδιῶν.

Γιέλεν, πολὺ ἐπιφυλακτικὴ

Πολὺ ἐπιφυλακτικὴ καὶ διακριτικὴ ἦταν στὴν πρώτη της κατάθεση στὴν ἁρμόδια Ἐπιτροπὴ τῆς Γερουσίας, ἡ νέα πρόεδρος τοῦ Ὁμοσπονδιακοῦ Ἀποθεματικοῦ Ταμείου∙ ἡ Τζάνετ Γιέλεν ἦταν ἀρκετὰ προσεκτικὴ στὶς ἀπαντήσεις της κι ἀπέφυγε παρουσιάσαι τὴν νομισματική της πολιτική, παρὰ μόνο διαβεβαίωσε ὅτι θὰ συνεχισθεῖ ἡ πώληση κρατικῶν ὁμολόγων, δηλαδὴ ἡ ἀπορρόφηση ρευστότητος ἀπ’ τὴν ἀγορά, ὅπως ἔχει ἀρχίσει ἀπ’ τὸν Δεκέμβριο ἤδη ὁ προκάτοχός της. Οἱ οἰκονομικοὶ παρατηρητὲς διαπίστωσαν ὅτι δὲν ἔχει χαράξει ἀκόμη τὴν οἰκονομική του πολιτικὴ ὁ Ἀμερικανὸς πρόεδρος, ἕναν χρόνο μετὰ τὴν ὁρκωμοσία του γιὰ τὴν δεύτερη θητεία του, ἐνῶ ἐκκρεμεῖ καὶ ἡ κοινωνικὴ πολιτική, μὲ τὶς σκληρὲς ἀντιπαραθέσεις μὲ τοὺς Ρεπουμπλικανοὺς τῆς Βουλῆς τῶν Ἀντιπροσώπων∙ ἡ ἀνάκαμψη τῆς οἰκονομίας θεωρεῖται εὐάλωτη, καθὼς καὶ ἀναιμική ἡ ὑποχώρηση τῆς ἀνεργίας. Οἱ ἐπενδυτὲς παραμένουν ἐπιφυλακτικοί, παρὰ τὴν αὔξηση τῶν ἐξαγωγῶν φυσικοῦ ἀερίου καὶ τὴν μείωση τῶν εἰσαγωγῶν πετρελαίου.

Πτωτικὲς τάσεις ἀγορᾶς

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν πτωτικὲς τάσεις, ἐξ αἰτίας τῆς ἀπογοητεύσεως τῶν ἐπενδυτῶν ἀπ’ τὴν κατάθεση στὴν Ἐπιτροπὴ τοῦ Κογκρέσσου τῆς προέδρου τοῦ Ὁμοσπονδιακοῦ Ἀποθεματικοῦ Ταμείου καὶ τῆς ἀπειλουμένης κρίσεως στὴν Ἰταλία∙ τὸ εὐρὼ βελτίωσε τὴν θέση του στὰ 1,3664 δολλάρια καὶ 139,4045 γιέν, ὅπως καὶ ὁ χρυσός, 1290,25, ἐνῶ ὑποχώρησε τὸ πετρέλαιο, 108,10. Οἱ ἐπιφυλάξεις στὴν Ἀμερικὴ ὅτι θὰ συνεχισθεῖ ἡ νομισματικὴ στενότης τῆς ἀγορᾶς ἔχει προκαλέσει ἔντονες ἀνησυχίες, ἀλλὰ καὶ τάσεις φυγῆς τῶν κεφαλαίων στὸ ἐξωτερικό∙ ἀντιθέτως στὴν Εὐρωζώνη οἱ πιέσεις εἶναι πιὸ ἀδύναμες, διότι ὅλοι πιστεύουν ὅτι θὰ ἔχει αἴσιο τέλος ἡ ἰταλικὴ κρίση καὶ παρὰ τὴν τυχὸν ἀλλαγὴ στὸ πρόσωπο τοῦ πρωθυπουργοῦ. Στοὺς Ἀναδυόμενους ἡ ὑποχώρηση ἦταν μικρότερη κι ὀφειλόταν περισσσότερο στὴν ρευστοποίηση κερδῶν, μετὰ τὴν ἄνοδο τῶν προηγουμένων ἡμερῶν στὴν Σαγκάη καὶ τὸ Χὸνγκ Κόνγκ∙ οἱ Ὀλυμπιακοὶ Ἀγῶνες δίδουν ἀρκετὴ ζωὴ στὴν ρωσικὴ οἰκονομία.

Κνεσέτ, ἐπικρίσεις Σούλτζ

Σὲ σκληρὲς ἐπικρίσεις πρὸς τὴν ἰσραηλινὴ πολιτικὴ πρὸς τοὺς Παλαιστινίους προέβη ὁ πρόεδρος τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Κοινοβουλίου κατὰ τὴν ὁμιλία του στὴν Κνεσέτ∙ ὁ Μάρτιν Σοὺλτζ ἐπέκρινε τὴν πολιτικὴ διακρίσεων εἰς βάρος τῶν Παλαιστινίων, ἀναφέροντας ὅτι οἱ Ἐβραῖοι ἔποικοι καταναλώνουν τέσσερες φορὲς περισσότερο νερὸ ἀπ’ τοὺς Παλαιστινίους, γεγονὸς ποὺ προκάλεσε θύελλα ἀντιδράσεων ἀπ’ τὴν ἀκροδεξιὰ πτέρυγα. Οἱ βουλευτές της ἀποχώρησαν ἐπιδεικτικὰ ἀπ’ τὴν συνεδρίαση καὶ κατήγγειλαν τὸν Εὐρωπαῖο πρόεδρο ὅτι λέει ψέμματα∙ στὴν Βουλὴ ἔσπευσε ὁ πρωθυπουργὸς ὁ ὁποῖος εἶπε ὅτι δὲν εἶναι ἀληθινοὶ οἱ ἀριθμοὶ ποὺ ἐπικαλέσθηκε ὁ Εὐρωπαῖος πρόεδρος, ἀλλὰ δὲν ἔδωσε τὰ πραγματικὰ στοιχεῖα. Οἱ ἀνθρωπιστικὲς ὀργανώσεις στὸ Ἰσραὴλ καταγγέλουν ὅτι ἡ διαφορὰ εἶναι ἑξαπλάσια στὴν Δυτικὴ ὄχθη, ἐνῶ ἡ Γάζα στερεῖται παντελῶς ποσίμου ὕδατος.

Σότσι, λαμπρότης ἀγώνων

Οἱ Χειμερινοὶ Ὀλυμπιακοὶ Ἀγῶνες συνεχίζονται στὸ Σότσι, μὲ ἐξαίρετη λαμπρότητα, ἐνῶ δὲν διατυπώνονται καθόλου παράπονα, οὔτε κι ἀπ’ τὰ ἀτλαντικὰ κυκλώματα τὰ ὁποῖα εἶχαν προφητεύσει πολλὲς ἀτέλειες∙ ἡ Γερμανία κατέλαβε τὴν πρώτη θέση στὰ χρυσᾶ μετάλλια, μὲ τὶς Νορβηγία, Ὁλλανδία καὶ Καναδᾶ ἀκολουθεῖν, ἐνῶ Ἡνωμένες Πολιτεῖες καὶ Ρωσία βρίσκονται πίσω. Ἡ Μόσχα ἐλπίζει στὶς παγοδρομίες, στὶς ὁποῖες διαθέτει μακρὰ παράδοση καὶ καλοὺς ἀθλητές, γιὰ τὴν βελτίωση τῆς θέσεώς της∙ οἱ δικοί μας ἀθλητὲς βελτίωσαν αἰσθητὰ τὴν ἀπόδοσή τους, ἀλλὰ ἔμειναν μακρὰν τῶν διεθνῶν διακρίσεων. Παρὰ τὰ αὐστηρότατα μέτρα προστασίας καὶ τὴν συνεχῆ παρουσία τῶν ἀστυνομικῶν ἡ ζωὴ κυλάει ἤρεμα στὶς ὀλυμπιακὲς ἐγκαταστάσεις∙ τὸ Κρεμλίνο κερδίζει σὲ προβολή, ἂν καὶ οἱ δαπάνες τῶν ἀγώνων θεωροῦνται πολὺ ὑψηλές.

O διάλογος

Ὁ τύπος στὴν ἐποχή μας, ἔντυπος καὶ ἠλεκτρονικός, ἔχει πάρει ἄλλη μορφὴ στὰ μέσα μαζικὴς ἐπικοινωνίας, μὲ τὰ μεγάλα συμφέροντα, ἀποπνικτικά. Ἡ ψηφιακὴ ἐπανάσταση , ὅμως, καὶ τὸ διαδίκτυο προσφέρουν τὸ κάτι ἄλλο: τὴν δυνατότητα τοῦ πολίτου νὰ χρησιμοποιεῖ τὴ νέα τεχνολογία καὶ νὰ ἔρχεται σὲ ἄμεση ἐπαφὴ μὲ ἄλλους, μὲ τοὺς συμπολίτες του, μὲ τοὺς συνανθρώπους του, κάθε στιγμή. Ἀπευθύνεται «Τὸ Ἐμμελὲς»  πρὸς ὅσους αἰσθάνονται τὴν ἀνάγκη τοῦ διαλόγου , τῆς ἀνταλλαγῆς ἀπόψεων, τῆς συζητήσεως. Ὅσοι παίζοντας στὸ διαδίκτυο μᾶς συναντήσουν, διαβάσουν κάτι, προβληματιστοῦν γιὰ κάτι ἄλλο, ἔχουν κάτι νὰ συμπληρώσουν, νὰ προσθέσουν, τοὺς προσφέρουμε τὴν ἄνεση τῆς ἐκφράσεώς τους, ἰδιαίτερα μετὰ τὴν πλήρη ἐξαχρείωση τοῦ τύπου, περισσότερο τὴν τελευταία διετία στὴν Ἑλλάδα. Χαρά μας εἶναι ὁ διάλογος αὐτός, ο ἤρεμος καὶ δημιουργικὸς διάλογος , γιὰ τὰ τόσα ποὺ μᾶς ἀπασχολοῦν, τὰ σοβαρά καὶ τὰ ἀμελητέα, τὰ πιὸ ὄμορφα ἴσως, ἂν καὶ αὐτὰ εἶναι ἐλάχιστα πλέον. Αὐτὴ εἶναι ἡ ἰσηγορία , ἡ δημιουργικὴ πλευρὰ τῆς νέας τεχνολογίας, ἀρκετὰ πειστικὴ πλέον, ὅπως ἔδειχνε καὶ πρὸ δεκαετίας, ὅταν ξεκίνησε «Τὸ Ἐμμελές», ἂν καὶ διστακτικὰ τότε· σήμερα ἡ ψηφιακὴ τεχνολογία ἀποτελεῖ τὸ ἐφαλτήριο τῆς ἀπελευθερώσεως τῶν λαῶν, ὅπως ἀποδεικνύεται καθημερινά, ὅπως τὸ ζήσαμε καὶ τὸ ζοῦμε μὲ τοὺς «Ἀγανακτισμένους».

Ἐμεῖς ξεκινήσαμε μὲ ἐλάχιστα, μὲ μιὰ μικρὴ σελίδα στὸ διαδίκτυο, τολμηρὸ ἐγχείρημα τότε· ἐλπίδα μας ἦταν, ἡ ἀνταπόκριση, διάλογος. Πιστεύαμε ὅτι ἡ νέα τεχνολογία έχει τὸ μεγάλο πλεονέκτημα, τν ἄμεσο και ζωντανὸ διάλογο · μὲ ἕνα κλίκ καὶ ἀνοίγεις τὴν σελίδα, μὲ ἕνα ἄλλο στέλνεις τὴν ἄποψή σου, τὴν διαβάζει ὁ ἄλλος. Ἐλάχιστα μέσα χρειάζονται. Τότε ἦταν ὑποχρεωτικὴ ἡ χρήση, λόγῳ τεχνολογίας, τοῦ μονοτονικοῦ συστήματος· σήμερα γενικεύεται ἡ ἐπιστροφὴ στὸ πολυτονικὸ, ἐπειδὴ ὅλοι σχεδὸν κατάλαβαν ὅτι ἡ κατάργησή του ἀπέβλεπε ἀπ’ τὴν ἀρχὴ στὸν ἀφελληνισμό μας. Τὴν ἀνάταση τοῦ γένους προοιωνίζουν οἱ ἀντιδράσεις, ἡ ἐκμάθηση καὶ γραφὴ σὲ πολυτονικό, διότι ἡ προφορά του, ὁλοζώντανη στὸν προφορικὸ λόγο πάντοτε, ὁδηγεῖ στὸν ἐλεύθερο πολίτη.

"Τὸ "Ἐμμελές" , καθημερινὴ ἐφημερίδα πολιτικοῦ σχολιασμοῦ , κυκλοφορεῖ ἀπ’ τὴν Δευτέρα ἕως καὶ τὴν Παρασκευή.
Τὸ Σαββατοκύριακο εἶναι δικό σας.