Προκλήσεις τῆς ἀκροδεξιᾶς στὸ Κοινοβούλιο

Οἱ προκλήσεις τῶν ἀκροδεξιῶν στοὺς διαδρόμους τοῦ Κοινοβουλίου δὲν ἔγιναν τυχαῖα, διότι ἦταν ἀναμενόμενη ἡ ἀπόφαση τῶν ἀνακριτῶν γιὰ ἄρση τῆς βουλευτικῆς ἀσυλίας καὶ τῶν ὑπολοιπων∙ οἱ λόγοι εἶναι ἄλλοι καὶ ἐκπηγάζουν ἀπ’ ἐσωτερικά τους προβλήματα καὶ τὶς διεθνεῖς τους σχέσεις. Ἡ ἀπήχησή τους στὸν κόσμο δὲν εἶναι αὐτὴ ποὺ προβάλλει ἡ ἀτλαντικὴ διαπλοκή, κατόπιν ξένων ἔντολῶν∙ εἶναι πολὺ μικρότερη καὶ πέφτει κατακόρυφα, διότι στεροῦνται τὸ μεγάλο ὅπλο τους, τὸ ἀντιμνημονιακὸ ἐπιχείρημα∙ ὅταν βλέπουν, ὅτι ἡ τρόικα ἐγκαταλείπει τὴν χώρα πολὺ πρὸ τῆς κάλπης, μὲ τὶς φορολογικὲς ἐλαφρύνσεις ἐπὶ θύραις, σκέπτονται τὶς συνέπειες. Τὸ δεύτερο εἶναι ἡ ἀπογοήτευση τῶν ἐξ Ἀμερικῆς προστατῶν τους∙ δὲν μπόρεσαν νὰ κάνουν τίποτε, γιὰ ἀποσταθεροποίηση τῆς χώρας. Φοβοῦνται τὴν τιμωρία.

Πολιτικὴ στήριξη Εὐρωζώνης

Ἡ πολιτικὴ στήριξη τῶν Εὐρωπαίων, γιὰ τὴν ἐλάφρυνση τοῦ χρέους, θεωρεῖται βέβαιη στὶς Βρυξέλλες, καθὼς ἀκόμη καὶ ὁ Γιοῦρεν Νταϊσελμπλάουμ, ἀναγνωρίζει τὶς ἐπιτυχίες μας -ὅπως καὶ τῆς Κύπρου-, ἐνῶ ἔδινε τροφὴ στὴν ἀτλαντικὴ διαπλοκὴ μέχρι λίγες μέρες πρίν∙ ἤδη καὶ οἱ μεταρρυθμίσεις ἔχουν προχωρήσει περσσότερο ἀπὸ ἱκανοποιητικά, παρὰ τὶς γκρίνιες κάποιων τῆς τρόικα, μᾶλλον λόγῳ κεκτημένης ταχύτητος. Μεγάλο πρόβλημα ἀπομένει τὸ τραπεζικό, ὄχι τόσο γιὰ τὴν ὁλοκλήρωση τῆς ἀνακεφαλαιοποιήσεώς τους, ὅσο ἐπειδὴ δὲν εἶναι δυνατὸν τὴν ὑπὸ ἀνάκαμψη οἰκονομία νὰ τῆς στεροῦν, οἱ παντελῶς ἀποτυχημένοι στὶς οἰκονομικές προβλέψεις γραφειοκράτες, ἀπ’ τὴν ζωογόνο ρευστότητά της∙ τὸ πρόβλημα ἔχει συζητηθεῖ σὲ πολιτικὸ ἐπίπεδο μὲ τοὺς ἡγέτες καὶ ἀναμένεται ἡ ἄρση τῶν ἐμποδίων, μετὰ τὴν συμφωνία μὲ τὴν τρόικα, ἐντὸς τῆς ἑπομένης ἑβδομάδος. Ὅλοι ἀναγνωρίζουν, ὅτι ἡ ἀποδέσμευση τῆς ρευστότητος θὰ ἀποτελέσει ἐφαλτήριο γιὰ τοὺς δυναμικοὺς τουλάχιστον κλάδους τῆς οἰκονομίας.

Σκάνδαλα πολλαπλῶν ἐκρήξεων

Οἱ ἀποκαλύψεις τῶν σκανδάλων δὲν ἔχουν τέλος, ἐνῶ θαυμάζει κανεὶς τὴν ἐφευρηκότητά τους γιὰ τὴν καταλήστευση τοῦ δημοσίου χρήματος∙ οἱ μὴ κυβερνητικὲς ὀργανώσεις ἐξαπάτησαν ἀκόμη καὶ τοὺς Γερμανούς, ἐνῶ ἡ συνεργασία συνδικαλιστῶν, ἀντιμνημονιακῶν! κατὰ τὰ λοιπά, μὲ τοὺς ἀπατεῶνες δὲν περιορίζονται μόνο στὰ καύσιμα. Στὶς μὴ κυβερνητικὲς ὀργανώσεις ὁ πρώην πρωθυπουργὸς συνεχίζει τὶς ἀβάσιμες δικαιολογίες του, ἀλλὰ σκοπός του εἶναι ἡ προστασία τῆς οἰκογενείας κυρίως τῆς δεκαετίας τοῦ 1980∙ στὸ Ταχυδρομικὸ Ταμιευτήριο, ὁ ἐπὶ σοσιαλισμοῦ πρόεδρός του, ἐκρίθη ἐλεύθερος, ἀλλὰ μόνο ὑπὸ τὸν ὅρο τῆς στερήσεως τῆς ἐξόδου ἀπ’ τὴν χώρα. Οἱ ἔρευνες στὶς διασυνδέσεις τῶν συνδικαλιστῶν ἔχουν ἰδιαίτερο πολιτικὸ ἐνδιαφέρον, διότι ὅλοι γνωρίζουν, ὅτι ἔχουν παντοῦ τὴν οὐρά τους∙ τὸ πόσα θὰ ἀποκαλυφθοῦν εἶναι τὸ ζητούμενο, ἀλλὰ ὅλοι τους ἔχουν χαμηλώσει τοὺς τόνους καὶ περισσότερο ὅσοι εἶχαν ἔντονη σοσιαλιστικὴ δράση, μὲ μετεγκατάσταση στὰ ὑποκαταστήματα τῆς Κουμουνδούρου.

Ἐμφανέστατος φόβος λογοδοσίας

Οἱ ἀνακοινώσεις τοῦ γραφείου τοῦ πρώην πρωθυπουργοῦ γιὰ τὸ σκάνδαλο τῶν μὴ κυβερνητικῶν ὀργανώσεων ἕνα πρᾶγμα δείχνουν πασιφανῶς, τὸν φόβο του ἐνώπιον τῆς λογοδοσίας∙ ἔτσι ἄλλα λέει ὁ τότε ὑπουργὸς κι ἄλλα ὁ περὶ τὰς ἀποστολὰς εἰδικὸς σύμβουλός του. Τουλάχιστον δὲν συνεννοοῦνται, ὥστε νὰ κάνουν τὶς ἴδιες ἀνακοινώσεις καὶ μὲ νὰ μὴν βγάζουν στὴν ἐπιφάνεια τὰ ἐσωτερικά τους∙ ἄλλωστε ὁ σύμβουλος ἔχει βρεῖ ἄλλους προστάστες τώρα, τὴν ἁρμόδιο γιὰ διεθνεῖς σχέσεις Ἐπίτροπο τῆς Εὐρώπης, Ἀγγλίδα τὴν καταγωγή, ἀλλὰ τῆς ἀμερικανικῆς πολιτικῆς ὄργανο. Μὴν τὸν δοῦμε καὶ στὴν Οὐκρανία, ὅπως καὶ τὸ 2004, μὲ τὴν περιβόητη πορτοκαλὶ ἐπανάσταση∙ κάποιος πρέπει νὰ καθοδηγεῖ τοὺς ἀκροδεξιοὺς καὶ ναζιστικῆς ἀποχρώσεως μιρθοφόρους…

Αὔξηση κοινοτικῶν κονδυλίων

Οἱ εἰσπράξεις κοινοτικῶν κονδυλίων αὐξήθκαν κατακόρυφα πέρυσι, χάρις στὴν ἔγκαιρη ὑποβολὴ τῶν σχετικῶν προγραμμάτων καὶ ἔγκρισή τους ἀπ’ τὶς Βρυξέλλες∙ ἔτσι, σύμφωνα μὲ ἀνακοίνωση τῆς Εὐρωπαϊκῆς Τραπέζης Ἐπενδύσεων, στὴν Ἑλλάδα χορηγήθηκαν 1465 ἑκατομμύρια εὐρὼ τὸ 2013, ἔναντι 704 τὸ 2012, δηλαδὴ διπλασιασμός τους καὶ ἀπορροφήθηκαν 1124 ἑκατομμύρια, δηλαδὴ περίπου τὸ 80%. Εἴμαστε πλέον στὶς πρῶτες θέσεις ἀπορροφήσεως τῶν κονδυλίων, ἀπὸ τὶς τελευταῖες τὴν προηγούμενη τριετία∙ σημαντικὴ ἦταν ἡ αὔξηση τῶν κονδυλίων γιὰ τὶς μικρομεσαῖες ἐπιχειρήσεις καὶ ἀνῆλθαν σὲ 605 ἑκατομμύρια εὐρώ. Τὰ κονδύλια αὐτὰ βοήθησαν τὴν ρευστότητα τῆς ἀγορᾶς καὶ διευκόλυναν τὶς συναλλαγές, ἐπειδὴ ἡ τρόικα συνεχίζει διατηρεῖν δεσμευμένες τὶς τραπεζικὲς πιστώσεις∙ βρῆκαν ἄλλο δρόμοι γιὰ χρηματοδότηση.

Οὔτε ποταμοῖς ἐστιν ἀενάοις

Ἡ προστασία τῆς ἀγροτικῆς παραγωγῆς ἦταν τὸ πρῶτο μέλημα τοῦ Σόλωνος, διότι ἡ Ἀττικὴ ἦταν φτωχὴ χὼρα καὶ δὲν διέθετε πλούσιο ἔδαφος∙ εἰδικὴ μέριμνα εἶχε λάβει ὁ σοφὸς νομοθέτης γιὰ τὴν προστασία τῶν φρεάτων, γιατὶ μόνο ἀπὸ αὐτὰ ἔπαιρναν νερὸ οἱ Ἀθηναῖοι. «Ἐπεὶ δὲ πρὸς ὕδωρ οὔτε ποταμοῖς ἐστιν ἀενάοις οὔτε λίμναις τισὶν οὔτ’ ἀφθόνοις πηγαῖς ἡ χώρα διαρκής»∙ ἐπειδὴ γιὰ τὴν ὑδροδότηση οὔτε μεγάλους ποταμοὺς συνεχεῖς ἔχει ἡ Ἀττικὴ οὔτε λίμνες διάφορες οὔτε ἄφθονες πηγὲς μὲ τρεχούμενα νερά. «Ἀλλ’ οἱ πλεῖστοι φρέασι ἐχρῶντο, νόμον ἔγραψεν»∙ ἀλλὰ οἱ περισσότεροι χρησιμοποιοῦσαν πηγάδια, ἔγραψε νόμο. «Ὅπου μέν ἐστι δημόσιον φρέαρ ἐντὸς ἱππικοῦ, χρῆσθαι τούτῳ»∙ ὅπου μὲν ὑπάρχει δημόσιο πηγάδι σὲ ἀπόσταση ἑνὸς ἱππικοῦ, νὰ εἶναι σὲ κοινὴ χρήση. «Τὸ δ’ ἱππικὸν διάστημα τεσσάρων ἦν σταδίων∙ τὸ δὲ ἱππικὸ εἶναι διάστημα τεσσάρων σταδίων. Τὸ στάδιο ἦταν ἀπόσταση 184,5 μέτρων.

Σκιὲς στὰ γαλλοογερμανικὰ

Τὸ κοινὸ γαλλογερμανικὸ Ὑπουργικὸ Συμβούλιο κατέληξε σὲ συμφωνία γιὰ τὴν ἄσκηση ἀναπτυξιακῆς πολιτικῆς στὴν Εὐρωζώνη, μὲ κύριο ὄργανο τὴν μείωση τῶν βασικῶν ἐπιτοκίων ἀπ’ τὴν Εὐρωπαϊκὴ Κεντρικὴ Τράπεζα καὶ τὴν αὔξηση τῶν πιστώσεών της πρὸς τὶς ἐμπορικὲς τράπεζες∙ ἡ Γαλλία ἔχει ἐπείγουσα ἀνάγκη της ἀναπτύξεως, ὅπως διατηρήσει τὴν ἔστω καὶ ἐλάχιστη ἀνάκαμψη τοῦ τετάρτου τριμήνου τοῦ 2013. Ὁ Φρανσουὰ Ὁλλὰντ ἐλπίζει στὴν αὔξηση τῆς δημοτικότητός τους, ποὺ ἔχει κατρακυλίσει στὰ τάρταρα, μαζὶ μὲ τὴν ἀνάκαμψη∙ ὅλες οἱ ἐλπίδες ἐναποτίθενται στὴν ἀναπτυξιακὴ πολιτικὴ καὶ στὴν προβολὴ τῆς κοινῆς παρουσίας στὴν Κεντρικὴ Ἀφρική, Παρισίων καὶ Βερολίνου, γιὰ τὴν ἀποκατάσταση τῆς εἰρήνης. Ἀλλὰ στὴν Οὐκρανία καὶ στὴν σύσταση Ἀνεξαρτήτου Εὐρωπαϊκῆς Ἀρχῆς γιὰ τὸ διαδίκτυο, οἱ διαφορὲς ἦταν ἐμφανέστατες∙ ὁ πρόεδρος ἔκλινε ὑπερβολικὰ πρὸς τοὺς Ἀμερικανούς, ἐνῶ ἡ καγκελάριος ὑποστηρίζει τὴν ἀνεξάρτητη εὐρωπαϊκὴ παρουσία. Οἱ Γάλλοι σοσιαλιστὲς ἦταν πάντοτε ἀμερικανικῆς ἀποκλίσεως.

Πτωτικὲς τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν πτωτικὲς τάσεις, κυρίως λόγῳ τῆς ἐκρηκτικῆς καταστάσεως στὴν Οὐκρανία καὶ τῆς αὐξησεως τοῦ ἐμπορικοῦ ἐλλείμματος τῆς Ἰαπωνίας∙ τὸ εὐρὼ ὑποχώρησε στὰ 1,3705 δολλάρια καὶ 139,8155 γιέν, ὅπως καὶ ὁ χρυσός, 1313,75, καὶ τὸ πετρέλαιο, 109,89. Οἱ ἐπενδυτὲς τηροῦν στάση ἀναμονῆς, διότι φοβοῦνται τὴν χειρότερη ἐπιδείνωση, ἐάν, ἔστω καὶ τὴν τελευταία στιγμή, δὲν ἀποτραπεῖ ὀ ἐμφύλιος πόλεμος∙ ὅλα δείχνουν πῶς οἱ Εὐρωπαῖοι δὲν ἐπιθυμοῦν μὲ τίποτε ἐπιστροφὴ σὲ ψυχροπολεμικὲς καταστάσεις, ὅσο κι ἂν τὶς εὐνοοῦν κάποιοι ὑπερατλαντικοὶ παράγοντες. Στὴν Ἰαπωνία, τὸ ἐμπορικὸ ἔλλειμμα διπλασιάστηκε τὸν Ἰανουάριο, 27,3 δις δολλάρια, ἀπὸ 14 τὸν Δεκέμβριο∙ οἱ παρατηρητὲς τὸ θεωροῦν ὡς πλήρη ἀποτυχία τῆς κυβερνητικῆς πολιτικῆς, ἡ ὁποία ὑποσχόταν τὴν ταχεῖα ἀνάκαμψη τῆς ἰαπωνικῆς οἰκονομίας. Ἄλλωστε καὶ τὸ τελευταῖο τετράμηνο τοῦ παρελθόντος ἔτους ἡ ἀνάπτυξη ὑποχώρησε στὸ 1%, ἐνῶ σημειώθηκε καὶ νέα διαρροὴ ραδιενερωγοῦ ὕδατος ἀπ’ τὴν Φουκουσίμα.

Οὐκρανία, ἐνώπιον ἐμφύλιου

Στὸ χεῖλος τοῦ ἐμφυλίου πολέμου βρίσκεται ἡ Οὐκρανία, καθὼς οἱ συγκρούσεις ἐπαναλήφθηκαν στὴν πλατεῖα Ἀνεξαρτησίας καὶ μοναδικὴ ἐλπίδα παραμένει ἡ εὐρωπαϊκὴ διαμεσολάβηση∙ τὰ ἀκροδεξιὰ καὶ ναζιστικὰ στοιχεῖα ἔχουν ἀποκτήσει, ὅπως φαίνεται, τὸν ἔλεγχο τῆς πλατείας καὶ δὲν ὑπακούουν στὶς ἐντολὲς τῶν ἡγετῶν τῆς ἀντιπολιτεύσεως, ἐνῶ οἱ νεκροὶ καὶ οἱ τραυματίες αὐξάνονται. Οἱ τρεῖς ὑπουργοὶ Ἐξωτερικῶν συνεχίζουν τὶς διαβουλεύσεις στὸ Κίεβο, ἐνῶ φθάνει καὶ ἐκπρόσωπος τοῦ Ρώσου προέδρου∙ στὴν πλατεῖα Ἀνεξαρτησίας καὶ σὲ πόλεις τῶν δυτικῶν ἐπαρχιῶν ὁπλισμένοι ἀκροδεξιοὶ ἐλέγχουν τὴν κατάσταση κι ἔχουν ἀφοπλίσει ἀστυνομικούς, ἐνῶ στὴν πρωτεύουσα φορτηγὰ μοίραζαν καλάσνικωφ. Ἡ Οὐάσιγκτον ζήτησε τὴν ἀποχώρηση τῶν ἀστυνομικῶν ἀπ’ τοὺς δρόμους, ἀλλὰ δὲν συμμερίζονται τὴν ἄποψη οἱ Εὐρωπαῖοι, καθὼς Γερμανοὶ καὶ ἑλληνικὴ προεδρία πιέζουν γιὰ τὴν ἀπομόνωση τῶν ἐξτρεμιστικῶν στοιχείων καὶ ἔναρξη διαλόγου μὲ τὴν ἀντιπολίτευση∙ ὁ ὑπουργὸς Ἐσωτερικῶν ἐπετρεψε στοὺς ἀστυνομικοὺς τὴν χρήση τῶν ὅπλων τους.

Ἰταλία, ὁρκίζεται κυβέρνηση

Ἡ νέα κυβέρνηση τῆς Ἰταλίας, τοῦ Ματτέο Ρέντσι, ὁρκίζεται μᾶλλον αὔριο, καθὼς οἱ διαβουλεύσεις μὲ τὴν κεντροδεξιὰ γιὰ τὸ πρόγραμμα καὶ τοὺς ὑπουργοὺς ὁλοκληρώνονται σήμερα∙ ὁ 39 ἐτῶν πρόεδρος τῆς Δημοκρατικῆς Παρατάξεως καλεῖται νὰ βγάλει τὴν χώρα ἀπ’ τὴν κρίση καὶ νὰ τὴν ὁδηγήσει στὴν ἀνάκαμψη. Οἱ οἰωνοὶ εἶναι εὐνοϊκοὶ γιὰ τὴν τρίτη οἰκονομικὴ οἰκονομικὴ δύναμη τῆς Εὐρωζώνης, ἀφοῦ ἤδη Γερμανία καὶ Γαλλία συμφώνησαν γιὰ τὴν ἄσκηση ἀναπτυξιακῆς πολιτικῆς, ἐνῶ διαθέτει ἡ Ἰταλία πολλοὺς δυναμικοὺς κλάδους γιὰ τὴν ἀνάκαμψη τῆς οἰκονομίας της∙ τὸ πρόβλημα βρίσκεται στὸ ἐσωτερικὸ τῆς παρατάξεώς του καὶ στὴν ἱκανότητα ἐλέγχου τῶν διαφόρων ὁμάδων της ἀπ’ τὸν νεαρὸ πολιτικό. Οἱ διαφορετικὲς γνῶμες ἄρχισαν νὰ ἐμφανίζονται, ὅπως καὶ τὰ πολλὰ συμφέροντα. Διαθέτει τὴν ἀπαραίτητη πυγμή;

Βενεζουέλα, νέες συγκρούσεις

Οἱ συγκρούσεις, μεταξὺ διαδηλωτῶν καὶ Ἀστυνομίας, συνεχίζονται στὸ Καράκας, μὲ νεκροὺς καὶ τραυματίες∙ ὁ θάνατος τῆς μις Βενεζουέλας ἀπὸ σφαῖρα καὶ ἡ φυλάκιση τοῦ ἀρχηγοῦ τῆς ἀντιπολιτεύσεως ἔχουν πυροδοτήσει νέες συγκρούσεις. Ὁ πρόεδρος τῆς χώρας κατηγορεῖ τοὺς Ἀμερικανοὺς ὅτι ὑποκινοῦν τὸν λαό του σὲ ἐξέγερση, ἀλλὰ ἡ μαζικότης τῶν συγκεντρεώσεων δείχνει ὅτι ὑπάρχει μεγάλη λαϊκὴ ἀγανάκτηση∙ ἡ Βενεζουέλα δὲν διαθέτει εὐκόλως προσβάσιμα σύνορα μὲ φιλοαμερικανικὴ χώρα, ὅπως μὲ τὴν Οὐκρανία, ὅπου κυριαρχοῦν τὰ ἀκροδεξιὰ στοιχεῖα. Ὁπωσδήποτε ἡ ἀναταραχὴ εὐνοεῖ τὴν Οὐάσιγκτον ποὺ ἐπιθυμεῖ τὴν ἀπαλλαγή της ἀπ’ τὸ ἐνοχλητικὸ καθεστώς τῆς Βενεζουέλας, μὲ τὶς μαζικὲς παραγγελίες πολεμικοῦ ὑλικοῦ ἀπ’τὴν Ρωσία καὶ τὴν Κίνα∙ ὁ Νικόλας Μαντοῦρο ὅμως δὲν διαθέτει ἐπαρκῆ διεθνῆ ὑποστήριξη, πλὴν τοῦ ἐπιχωρίου μας Ναπολεοντίσκου.

O διάλογος

Ὁ τύπος στὴν ἐποχή μας, ἔντυπος καὶ ἠλεκτρονικός, ἔχει πάρει ἄλλη μορφὴ στὰ μέσα μαζικὴς ἐπικοινωνίας, μὲ τὰ μεγάλα συμφέροντα, ἀποπνικτικά. Ἡ ψηφιακὴ ἐπανάσταση , ὅμως, καὶ τὸ διαδίκτυο προσφέρουν τὸ κάτι ἄλλο: τὴν δυνατότητα τοῦ πολίτου νὰ χρησιμοποιεῖ τὴ νέα τεχνολογία καὶ νὰ ἔρχεται σὲ ἄμεση ἐπαφὴ μὲ ἄλλους, μὲ τοὺς συμπολίτες του, μὲ τοὺς συνανθρώπους του, κάθε στιγμή. Ἀπευθύνεται «Τὸ Ἐμμελὲς»  πρὸς ὅσους αἰσθάνονται τὴν ἀνάγκη τοῦ διαλόγου , τῆς ἀνταλλαγῆς ἀπόψεων, τῆς συζητήσεως. Ὅσοι παίζοντας στὸ διαδίκτυο μᾶς συναντήσουν, διαβάσουν κάτι, προβληματιστοῦν γιὰ κάτι ἄλλο, ἔχουν κάτι νὰ συμπληρώσουν, νὰ προσθέσουν, τοὺς προσφέρουμε τὴν ἄνεση τῆς ἐκφράσεώς τους, ἰδιαίτερα μετὰ τὴν πλήρη ἐξαχρείωση τοῦ τύπου, περισσότερο τὴν τελευταία διετία στὴν Ἑλλάδα. Χαρά μας εἶναι ὁ διάλογος αὐτός, ο ἤρεμος καὶ δημιουργικὸς διάλογος , γιὰ τὰ τόσα ποὺ μᾶς ἀπασχολοῦν, τὰ σοβαρά καὶ τὰ ἀμελητέα, τὰ πιὸ ὄμορφα ἴσως, ἂν καὶ αὐτὰ εἶναι ἐλάχιστα πλέον. Αὐτὴ εἶναι ἡ ἰσηγορία , ἡ δημιουργικὴ πλευρὰ τῆς νέας τεχνολογίας, ἀρκετὰ πειστικὴ πλέον, ὅπως ἔδειχνε καὶ πρὸ δεκαετίας, ὅταν ξεκίνησε «Τὸ Ἐμμελές», ἂν καὶ διστακτικὰ τότε· σήμερα ἡ ψηφιακὴ τεχνολογία ἀποτελεῖ τὸ ἐφαλτήριο τῆς ἀπελευθερώσεως τῶν λαῶν, ὅπως ἀποδεικνύεται καθημερινά, ὅπως τὸ ζήσαμε καὶ τὸ ζοῦμε μὲ τοὺς «Ἀγανακτισμένους».

Ἐμεῖς ξεκινήσαμε μὲ ἐλάχιστα, μὲ μιὰ μικρὴ σελίδα στὸ διαδίκτυο, τολμηρὸ ἐγχείρημα τότε· ἐλπίδα μας ἦταν, ἡ ἀνταπόκριση, διάλογος. Πιστεύαμε ὅτι ἡ νέα τεχνολογία έχει τὸ μεγάλο πλεονέκτημα, τν ἄμεσο και ζωντανὸ διάλογο · μὲ ἕνα κλίκ καὶ ἀνοίγεις τὴν σελίδα, μὲ ἕνα ἄλλο στέλνεις τὴν ἄποψή σου, τὴν διαβάζει ὁ ἄλλος. Ἐλάχιστα μέσα χρειάζονται. Τότε ἦταν ὑποχρεωτικὴ ἡ χρήση, λόγῳ τεχνολογίας, τοῦ μονοτονικοῦ συστήματος· σήμερα γενικεύεται ἡ ἐπιστροφὴ στὸ πολυτονικὸ, ἐπειδὴ ὅλοι σχεδὸν κατάλαβαν ὅτι ἡ κατάργησή του ἀπέβλεπε ἀπ’ τὴν ἀρχὴ στὸν ἀφελληνισμό μας. Τὴν ἀνάταση τοῦ γένους προοιωνίζουν οἱ ἀντιδράσεις, ἡ ἐκμάθηση καὶ γραφὴ σὲ πολυτονικό, διότι ἡ προφορά του, ὁλοζώντανη στὸν προφορικὸ λόγο πάντοτε, ὁδηγεῖ στὸν ἐλεύθερο πολίτη.

"Τὸ "Ἐμμελές" , καθημερινὴ ἐφημερίδα πολιτικοῦ σχολιασμοῦ , κυκλοφορεῖ ἀπ’ τὴν Δευτέρα ἕως καὶ τὴν Παρασκευή.
Τὸ Σαββατοκύριακο εἶναι δικό σας.