Οὐκρανία, διαφοροποίηση τῶν Εὐρωπαίων

Ἡ διαφοροποίηση τῶν Εὐρωπαίων στὸ οὐκρανικὸ καθίσταται καθημερινὰ ἐμφανέστερη, ὅσο ἀποδεικνύεται ἡ ὰκροδεξιὰ φύση τοῦ καθεστῶτος καὶ ἡ ψυχρότης τοῦ κόσμου ἀπέναντί του στὸ Κίεβο∙ μετὰ ἀπὸ πολλὲς πιέσεις ἡ Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση ἀποδέχθηκε ἐκταμίευση μόνο 650 ἑκατομμυρίων εὐρὼ ἀπὸ παλαιὸ πρόγραμμ, ἐνῶ οἱ πρωτοβουλίες Μέρκελ δίδουν ἐλπίδες γιὰ εἰρηνικὴ λύση. Στὸ Κίεβο ἔχει μεταβεῖ μόνο ὁ Οὐίλλιαμ Χαίηγκ, ἀλλὰ περιέγραψε σχεδὸν μὲ μελανὰ χρώματα στὴν Βουλὴ τῶν Κοινοτήτων τὴν ἐκεῖ κατάσταση, ἐνῶ ἡ Ἀμερικὴ διέθεσε ἕνα δις δολλάρια καὶ ὑπόσχεται περισσότερα∙ ἡ ἀδυναμία ἐλέγχου τῶν ἀνατολικῶν καὶ πλουσίων ἐπαρχιῶν ἀπ’ τὸ καθεστὼς εἶναι τὸ κύριο ἐσωτερικὸ πρόβλημα, καθὼς δὲν ἀποστέλλονται πιὰ τὰ δημόσια ἔσοδα στὸ Κίεβο καὶ οἱ κρατικές ὑπηρεσίες ὑπολειτουργοῦν, μὲ τοὺς ὑπαλλήλους τους ἀπλήρωτους.

Ὑπονομεύσεις ὀπισθοφυλακῶν

Ἡ διελκυστίνδα τῶν διαπραγματεύσεων μὲ τὴν τρόικα θεωροῦνται ὡς ὑπονομεύσεις ὀπισθοφυλακῶν, ἐπειδὴ δὲν προβλέπεται ἔχειν ἄλλα περιθώρια στὸ μέλλον, καθὼς ὅλοι ἀναγνωρίζουν τὴν ἀνάκαμψη τῆς ἑλληνικῆς οἰκονομίας∙ οἱ ἀντιρρήσεις τους, γιὰ τὶς ἐκκρεμεῖς μεταρρυθμίσεις χαρακτηρίζονται γελοῖες ἀπ’ τοὺς Γερμανοὺς καὶ τοὺς ἀντικειμενικοὺς παρατηρητὲς στὶς Βρυξέλλες. Ἐπιμένουν ὅμως, διότι αὐτὴν τὴν ἐντολὴ ἔχουν ἀπ’ τὰ κερδοσκοπικὰ κυκλώματα∙ ὅσο μάλιστα καταρρέει ἡ ἀμερικανικὴ πλεκτάνη στὴν Οὐκρανία, γιὰ τὴν διάβρωση τοῦ εὐρώ, τόσο αὐτοὶ ἀπομένουν σχεδὸν τὸ μοναδικὸ ὅπλο τους. Ἀκόμη κι ὁ ΙΟΒΕ ξύπνησε καὶ παραδέχεται ὅτι ἔχει βλτιωθεῖ τὸ ψυχολογικὸ κλίμα στὴν οἰκονομία, στὶς 94,8 μονάδες τὸν Φεβρουάριο, ἀπὸ 92,6 τὸν Ἰανουάριο, ἐνῶ κι ἀπ’ τὶς ἀγορὲς ἔρχονται οἱ ἴδιες διαπιστώσεις∙ ἀκόμη καὶ στὶς ἀγορὲς τὰ ἑξάμηνα κρατικὰ ὁμόλογα ἀγοράσθηκαν μὲ 3,6% καὶ προσφορὰ δυόμισυ φορὲς περισσότερα κεφάλαια, ἀλλὰ παρόμοια πτώση παρουσιάζουν καὶ τὰ δεκαετῆ, χαμηλότερο ἐπίπεδο τῆς τετραετίας.

Προεκτάσεις προεκλογικῶν

Τὰ κόμματα ὑφίστανται τὶς προεκτάσεις τῶν προεκλογικῶν ἀναγκῶν∙ ἡ ἀνάκαμψη τῆς οἰκονομίας καὶ τὸ οὐκρανικὸ ἔχουν ἐπιφέρει ριζικὲς ἀλλαγὲς στὴν πολιτικὴ δυναμική, σὲ σύγκριση μὲ τὴν προετοιμασία κυρίως τῆς ἀντιπολιτεύσεως γιὰ τὴν ἐκλογικὴ μάχη, πέραν τῶν συνεπειῶν ἀπ’ τὰ σκάνδαλα. Τὸ βασικό της ἐπιχείρημα γιὰ νέα μέτρα ἀπ’ τὴν τρόικα κατέρρευσε, ἐνῶ ἡ ἀποφυγὴ καταδίκης τοῦ ἀκροδεξιοῦ καθεστῶτος τῆς Οὐκρανίας γεννᾶ πολλὲς ἀπορίες στὴν κοινὴ γνώμη, διότι συνδέονται αὐτὰ μὲ τὶς ἱστορικές μας ρίζες∙ στὸν ΣΥΡΙΖΑ διογκώνεται τὸ πρόβλημα τῆς στάσεως ἀπέναντι στὴν «Χρυσῆ Αὐγή», διότι ἔρχεται ἡ ψηφοφορία στὴν Βουλὴ γιὰ τὴν ἄρση τῆς ἀσυλίας ἄλλων ἐννέα βουλευτῶν της. Ἀρκετὰ στελέχη προσκείμενα στὸν Ναπολεοντίσκο ἔχουν διατυπώσει ἀντιρρήσεις, μὲ κατηγορίες γιὰ μεθοδεύσεις κατὰ τῆς κυβερνήσεως, ἐνῶ εἶναι διώξεις τῆς δικαιοσύνης∙ τελικὰ καταλήγουν στὸ νὰ ὑπεψηφίσουν τὴν παραπομπή, μετὰ ἀπὸ πολλὲς πιέσεις στὸ ἐσωτερικό του καὶ ἀπ’ τὴν κοινὴ γνώμη.

Οὐκρανία σὰν Γιουγκοσλαβία

Τα γεγονότα τῆς Οὐκρανίας εἶναι πιστὴ ἀντιγραφὴ τῶν ἀντιστοίχων στὴν πρώην Γιουγκοσλαβία, πρὸ εἰκοσαετίας καὶ δεκαπενταετίας∙ ἀργότερα διαπιστώθηκε ὅτι οἰ ἀκρότητες στὴν Βοσνία καὶ στὸ Κοσσυφοπέδιο ἦταν ὀργανωμένες ἀπ’ τὶς ἀμερικανικὲς μυστικὲς ὑπηρεσίες, στὶς δύο περιοχές, μὲ τὴν χρησιμοποίηση μισθοφόρων Κοσσοβάρων. Ἡ Γιουγκοσλαβία διαλύθηκε καὶ οἱ δύο περιοχὲς ἀκόμη δὲν ἔχουν συνέλθει, ἐνῶ ἡ Βαλκανικὴ καὶ ἡ χώρα μας ὑφίσταται τὴν ἐγκληματιικὴ δράση τῶν στοιχείων αὐτῶν∙ ἡ διαφορὰ εἶναι μία, ἡ Ρωσία τότε ἦταν σὲ κατάσταση διαλύσεως καὶ χρεωκοπίας καὶ ἀδύναμη ἡ Κίνα, ὥστε τὸ ΝΑΤΟ βομβαρδίζειν τὴν πρεσβεία της στὸ Βελιγράδι. Σήμερα ἡ Ρωσία εἶναι δυναμικὴ καὶ ἡ Κίνα ἡ ἰσχυρότερη οἰκονομία στὸν κόσμο. Αὐτὰ μετρᾶνε.

Ὁλοκληρωτικὴ προπαγάνδα

Ἡ παρουσίαση τῶν γεγονότων στὴν Οὐκρανία ἀπ’ τὴν ἀτλαντικὴ καὶ τὴν ἐπιχώρια διαπλοκὴ εἶναι κανονικὴ ἀντιγραφὴ ὁλοκληρωτικῆς προπαγάνδας∙ ἡ παραπληροφόρηση πλήρης καὶ ἡ διαστρέβλωση τῶν γεγονότων προσβλητικὴ γιὰ τὶς αἰσθήσεις μας. Οἱ ἱστορικὲς ρίζες τοῦ Ἑλληνισμοῦ στὶς νότιες περιοχές της, καὶ περισσότερο στὴν Κριμαία καὶ στὴν Ὀδησό, λογοκρίνονται ἢ ἀγνοοῦνται τουλάχιστον∙ οὐδεμία ἀναφορὰ γιὰ τὴν Φιλικὴ Ἑταιρεία καὶ τὴν ἀκμάζουσα ὁμογένεια. Ὅσο γιὰ τὰ τρέχοντα, γιὰ ὅλα φταίει ἡ Ρ ωσία, τὸ διεθνὲς δίκαιο δὲν ἰσχύει παρὰ ὅπως ἐπιτάσσει ἡ ἀτλαντικὴ προπαγάνδα∙ ἡ Κίνα ζήτησε τὴν διατήρηση τῆς εἰρήνης, τὸν σεβασμὸ τοῦ διεθνοῦς δικαίου, ἀλλὰ καὶ τῶν ἱστορικῶν σχέσεων στὴν περιοχή∙ τελικὰ μνημονεύθηκε ἡ ἐπικοινωνία τῶν προέδρων Ρωσίας, Κίνας.

Προσηγορεύθησαν κύρβεις

Οἱ νόμοι τοῦ Σόλωνος εἶχαν θεωρηθεῖ ἱστορικὴ μεταρρύθμιση στὴν ἐποχή τους καὶ πολλὲς διατάξεις τους ἐνσωματώθηκαν στὸ ἑλληνικὸ καὶ ρωμαϊκὸ δίκαιο∙ ἀκόμη καὶ ὁ Πεισίστρατος, κατὰ τὴν τυραννία του, τήρησε τοὺς νόμους αὐτούς. «Ἰσχὺν δὲ τοῖς νόμοις πᾶσιν εἰς ἑκατὸν ἐνιαυτοὺς ἔδωκε»∙ καὶ ἔδωσε ἰσχὺ γιὰ τοὺς νόμους του ἑκατὸ ἔτη. «Καὶ κατεγράφησαν εἰς ξυλίνους ἄξονας ἐν πλαισίοις περιέχουσι στρεφομένους»∙ καὶ κατεγράφησαν σὲ ξύλινους ἄξονες μέσα σὲ πλαίσια περιστρεφόμενα. «Ὧν ἔτι καθ’ ἡμᾶς ἐν Πρυτανείῳ λείψανα μικρὰ διεσώζετο»∙ ἀπ’ τὰ ὁποῖα μικρὰ λείψανα σώζονται μέχρι τὶς μέρες μας στὸ Πρυτανεῖο. «Καὶ προσηγορεύθησαν, ὡς Ἀριστοτέλης φησί, κύρβεις»∙ καὶ ὀνομάσθηκαν, ὅπως γράφει ὁ Ἀριστοτέλης, κύρβεις. Γιὰ πρώτη φορὰ ἑλληνικὴ πόλις ὀργανωνόταν συστηματικὰ ἀπὸ πλευρᾶς ἀστικοῦ καὶ ποινικοῦ δικαίου∙ ἔστω κι ἂν ἦταν μικρὴ πόλις τότε αἱ Ἀθῆναι, παρέμειναν οἱ βάσεις τοῦ δικαίου της καὶ ἐξ αὐτῆς μεταφέρθηκαν στὸν ὑπόλοιπο κόσμο.

Τὸ εὐρώ, ἀπώτερος στόχος

Οἱ διαφοροποιήσεις τῶν Εὐρωπαίων στὴν οὺκρανικὴ κρίση θυμίζουν τὶς ἀντίστοιχες στὶ ς ἀγγλοσαξωνικὲς πιέσεις πρὸ ἑνδεκαετίας, γιὰ τὴν συμμετοχή τους στὴν εἰσβολὴ στὸ Ἰρἀκ∙ τότε Βερολίνο καὶ Παρίσι ἀντιστάθηκαν σθεναρὰ κι ἔσωσαν τὸ εὐρώ. Τὸ ἴδιο συμβαίνει καὶ στὴν Οὐκρανία∙ ὁμάδες μισθοφόρων τῶν δυτικῶν ἐπαρχιῶν της, μὲ ρίζες στὶς ναζιστικὲς ὀρδὲς τοῦ πολέμου, καὶ συνεργασία μὲ τοὺς Τσετσένους τρομοκράτες ὀργάνωσαν τὰ αἱματηρὰ γεγονότα στὴν πλατεῖα Ἀνεξαρτησίας τοῦ Κιέβου κι ἀποτελοῦν τὴν πραγματικὴ ἐξουσία σήμερα. Οἱ Εὐρωπαῖοι τὸ κατάλαβαν, ἴσως λίγο ἀργά, ἀλλὰ τὸ Βερολίνο ἔγινε τὸ κέντρο τῆς ἀντιστάσεως στὰ ἀμερικανικὰ σχέδια∙ τὸ Παρίσι ὑστερεῖ ἀρκετά, ἴσως λόγῳ σοσιαλιστικῶν καταβολῶν. Οἱ Γερμανοὶ γνωρίζουν ὅτι ἀπώτερος στόχος εἶναι ἠ διάλυση τῆς Εὐρωζώνης καὶ ἡ ἀνάδειξη τῆς Ἀμερικῆς ὡς μοναδικοῦ κέντρου ἰσχύος στὸν δυτικὸ κόσμο∙ ἐὰν ἐπιτύχουν, τὸ εὐρὼ δὲν χρειάζεται, τὰ καλύπτει ὅλα τὸ δολλάριο.

Κλιμάκωση τῶν Ἀμερικανῶν

Τὴν τακτικὴ τοῦ αἰφνιδιασμοῦ ἀκολουθοῦν οἱ Ἀμερικανοὶ στὴν οὐκρανικὴ κρίση, ὄχι ἀπέναντι στοὺς Ρώσους, διότι δὲν ἔχουν αὐτὴν τὴν δυνατότητα ὅπως ἀπέδειξαν οἱ ἐξελίξεις∙ δημιουργοῦν τετελεσμένα γεγονότα ἀποβλέποντες στὸν ἐγκλωβισμὸ τῶν Εὐρωπαίων, ὥστε ὑποκύψειν στὰ ἀμερικανικὰ σχέδια. Ἡ διακοπὴ τῆς συνεργασίας τῆς Οὐάσιγκτον μὲ τὴν Μόσχα δὲν εἶναι καθόλου εὔκολη, οὔτε στὰ οἰκονομικά, οὔτε στὰ στρατιωτικὰ καὶ ἄλλα∙ πολλαπλάσιες εἶναι οἱ ἀμερικανικὲς ἐπενδύσεις στὴν Ρωσία μὲ τὰ κεφάλαιά τους ἐκεῖ τῶν ἀντιστοίχων ρωσικῶν στὶς Ἡνωμένες Πολιτεῖες, ἐνῶ ἡ αὐτάρκεια τῆς Ρωσίας εἶναι μεγαλύτερη κι ἔχει τὴν Κίνα δίπλα της, ἐνῶ ὁ ρωσικὸς λαὸς ἔχει ἀποιδείξει τὴν ἀντοχή του στὶς στερήσεις. Ἕνα δὲν θέλουν οἱ Ρῶσοι, τὴν ἐμφάνιση ναζιστικοῦ καθεστῶτος στὰ σύνορά τους, στὶς ἱστορικές της ρίζες. Στὰ στρατιωτικὰ περιλαμβάνεται τὸ διάστημα∙ πῶς θὰ κατεβάσει τὸν ἀστροναύτη της ἀπ’ τὸν διαστημικὸ σταθμὸ ἡ Οὐάσιγκτον, θὰ πηδήξει; Δὲν ἔχει γάιδαρο.

Ἀνοδικὲς τάσεις παγκοσμίως

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν ἰσχυρὲς ἀνοδικὲς τάσεις παγκομσίως, ἀκόμη καὶ στὴν Μόσχα, μετὰ τὴν ἀπότομη πτώση προχθές∙ τὸ εὐρὼ ὑποχώρησε ἐλαφρὰ στὰ 1,3750 δολλάρια, ἀλλὰ ἀνέβηκε στὰ 140,1805 γιέν, ἐνῶ ἔπεσαν χρυσός, 1339,50, καὶ πετρέλαιο, 109,58. Οἱ ἐπενδυτὲς δίχνουν ὅτι παραμελοῦν τὶς ἀμερικανικὲς ἀπειλὲς γιὰ οἰκονομικὲς κυρώσεις κατὰ τῆς Ρωσίας καὶ περισσότερο ἐνδιαφέρονται γιὰ τὰ ρωσικὰ ἀντίμετρα, ἐὰν προχωρήσει στὴν πραγματοποίηση τῶν ἀπειλῶν της ἡ Οὐάσιγκτον∙ χαρακτηριστικὰ οἰκονομικὸς σύμβουλος τοῦ Κρεμλίνου προανήγγειλε τὴν πώληση τῶν ἀμερικανικῶν κρατικῶν ὁμολόγων, ποὺ ἔχει στὰ συρτάρια της ἡ Κεντρικὴ Τράπεζα τῆς Ρωσίας –μερικὲς ἑκατοντάδες δις δολλαρίων-, τὴν ἀντικατάσταση τῶν ἀποθεμάτων της σὲ δολλάρια μὲ εὐρὼ καὶ τὴν καθιέρωση τοῦ εὐρὼ ὡς μοναδικοῦ μέσου διεθνῶν συναλλαγῶν τῆς χώρας. Ἡ Οὐάσιγκτον δὲν ἀπάντησε στὶς προειδοποιήσεις αὐτές, ἀλλὰ οὔτε καὶ συνέχισε τὶς ἀπειλές της∙ ἡ Μόσχα ὅπως φαίνεται ἔχει πολλὰ βέλη στὴν φαρέτρα της.

Δύσκολα, ἀμερικανοεβραϊκὰ

Σὲ φάση ψυχρότητος παραμένουν οἱ σχέσεις Ἰσραὴλ καὶ Ἡνωμένων Πολιτειῶν, ὅπως διαπιστώθηκε κατὰ τὴν συνάντηση Βενιαμὶν Νετανιάχου καὶ Μπάρακ Ὀμπάμα∙ ὁ Ἰσραηλινὸς πρωθυπουργὸς δὲν ἐπείσθη ἀπ’ τὶς διαβεβαιώσεις τοῦ Ἀμερικανοῦ προέδρου, ὡς πρὸς τὸν ἔλεγχο τῶν πυρηνικῶν τοῦ Ἰράν, ἀλλὰ καὶ δὲν ἐνέδωσε στὶς πιέσεις γιὰ τὸν ἐνδοπαλαιστινιακὸ διάλογο. Τὸ ἀντίθετο μάλιστα ἐμφανίσθηκε πολὺ ἀνήσυχος, διότι ἡ ἔνταση στὶς ρωσοαμερικανικὲς σχέσεις δύναται ἐπηρεάσαι καὶ τὸ ἰρανικό, ἐπειδὴ εἶναι καθοριστικὴ ἡ ἐπιρροὴ τῆς Μόσχας στὴν Τεχεράνη∙ οἱ Ἰσραηλινοὶ γνωρίζουν ὅτι οἱ δυνατότητες τῆς Οὐάσιγκτον στὴν Μέση Ἀνατολὴ εἶναι ἐλάχιστες, μετὰ τὴν παταγώδη ἀποτυχία της γιὰ βομβαρδισμὸ τῆς Συρίας τὸ περασμένο Καλοκαῖρι. Ὡς πρὸς τοὺς διωγμοὺς κατὰ τῶν Ἐβραίων στὴν Οὐκρανία ἀπέφυγαν τὴν ὁποιαδήποτε ἀναφορά. Σὰν νὰ μὴν γίνεται τίποτε…

Ποῦτιν, πραξικόπημα Κιέβου

Ὁ Ρῶσος πρόεδρος χαρακτήρισε πραξικόπημα τὴν κατάληψη τῆς ἐξουσίας στὸ Κίεβο καὶ διαβεβαίωσε τοὺς πάντες, ὅτι δὲν προτίθεται νὰ ἐπιχειρήσει στρατιωτικὴ εἰσβολή, παρὰ ζήτησε τὴν ἀποκατάσταση τῆς νομιμότητος στὴν Οὐκρανία∙ διευκρίνισε δὲ ὅτι δὲν ὑπάρχουν Ρῶσοι στρατιῶτες στὴν Κριμαία καὶ ὅτι ἔχουν δημιουργηθεῖ ὁμάδες αὐτοάμυνας, ἀπέναντι στὰ ξνοκίνητα φασιστικὰ στοιχεῖα. Οἱ ἐξελίξεις δικαιώνουν τὸν Βλαδίμηρο Ποῦτιν, διότι γενικεύεται ἡ ἐξέγερση στὶς ἀνατολικὲς ἐπαρχίες, ἐνῶ ἀντιπροσωπεῖες τῶν τριῶν γειτονικῶν περιφερειῶν, Χερσῶνος, Μυκολάγιεφ καὶ Ὀδησοῦ, ἔχουν φθάσει στὴν Συμφερούπολη τῆς Κριμαίας καὶ ζητοῦν τὴν στενὴ συνεργασία μαζὶ της γιὰ τὴν διασφάλιση τῆς αὐτονομίας τους ἀπέναντι στὴν ἀκροδεξιὰ κυβέρνηση∙ στὸ Ντόνετς ὁμάδες αὐτοάμυνας ἔχουν καταλάβει τὸ κυβερνεῖο τῆς ἐπαρχίας. Οἱ ἐπεμβάσεις τῶν ἐνόπλων σὲ τοπικὰ κοινοβούλια ἔχουν ἐξαγριώσει τὸν κόσμο.

O διάλογος

Ὁ τύπος στὴν ἐποχή μας, ἔντυπος καὶ ἠλεκτρονικός, ἔχει πάρει ἄλλη μορφὴ στὰ μέσα μαζικὴς ἐπικοινωνίας, μὲ τὰ μεγάλα συμφέροντα, ἀποπνικτικά. Ἡ ψηφιακὴ ἐπανάσταση , ὅμως, καὶ τὸ διαδίκτυο προσφέρουν τὸ κάτι ἄλλο: τὴν δυνατότητα τοῦ πολίτου νὰ χρησιμοποιεῖ τὴ νέα τεχνολογία καὶ νὰ ἔρχεται σὲ ἄμεση ἐπαφὴ μὲ ἄλλους, μὲ τοὺς συμπολίτες του, μὲ τοὺς συνανθρώπους του, κάθε στιγμή. Ἀπευθύνεται «Τὸ Ἐμμελὲς»  πρὸς ὅσους αἰσθάνονται τὴν ἀνάγκη τοῦ διαλόγου , τῆς ἀνταλλαγῆς ἀπόψεων, τῆς συζητήσεως. Ὅσοι παίζοντας στὸ διαδίκτυο μᾶς συναντήσουν, διαβάσουν κάτι, προβληματιστοῦν γιὰ κάτι ἄλλο, ἔχουν κάτι νὰ συμπληρώσουν, νὰ προσθέσουν, τοὺς προσφέρουμε τὴν ἄνεση τῆς ἐκφράσεώς τους, ἰδιαίτερα μετὰ τὴν πλήρη ἐξαχρείωση τοῦ τύπου, περισσότερο τὴν τελευταία διετία στὴν Ἑλλάδα. Χαρά μας εἶναι ὁ διάλογος αὐτός, ο ἤρεμος καὶ δημιουργικὸς διάλογος , γιὰ τὰ τόσα ποὺ μᾶς ἀπασχολοῦν, τὰ σοβαρά καὶ τὰ ἀμελητέα, τὰ πιὸ ὄμορφα ἴσως, ἂν καὶ αὐτὰ εἶναι ἐλάχιστα πλέον. Αὐτὴ εἶναι ἡ ἰσηγορία , ἡ δημιουργικὴ πλευρὰ τῆς νέας τεχνολογίας, ἀρκετὰ πειστικὴ πλέον, ὅπως ἔδειχνε καὶ πρὸ δεκαετίας, ὅταν ξεκίνησε «Τὸ Ἐμμελές», ἂν καὶ διστακτικὰ τότε· σήμερα ἡ ψηφιακὴ τεχνολογία ἀποτελεῖ τὸ ἐφαλτήριο τῆς ἀπελευθερώσεως τῶν λαῶν, ὅπως ἀποδεικνύεται καθημερινά, ὅπως τὸ ζήσαμε καὶ τὸ ζοῦμε μὲ τοὺς «Ἀγανακτισμένους».

Ἐμεῖς ξεκινήσαμε μὲ ἐλάχιστα, μὲ μιὰ μικρὴ σελίδα στὸ διαδίκτυο, τολμηρὸ ἐγχείρημα τότε· ἐλπίδα μας ἦταν, ἡ ἀνταπόκριση, διάλογος. Πιστεύαμε ὅτι ἡ νέα τεχνολογία έχει τὸ μεγάλο πλεονέκτημα, τν ἄμεσο και ζωντανὸ διάλογο · μὲ ἕνα κλίκ καὶ ἀνοίγεις τὴν σελίδα, μὲ ἕνα ἄλλο στέλνεις τὴν ἄποψή σου, τὴν διαβάζει ὁ ἄλλος. Ἐλάχιστα μέσα χρειάζονται. Τότε ἦταν ὑποχρεωτικὴ ἡ χρήση, λόγῳ τεχνολογίας, τοῦ μονοτονικοῦ συστήματος· σήμερα γενικεύεται ἡ ἐπιστροφὴ στὸ πολυτονικὸ, ἐπειδὴ ὅλοι σχεδὸν κατάλαβαν ὅτι ἡ κατάργησή του ἀπέβλεπε ἀπ’ τὴν ἀρχὴ στὸν ἀφελληνισμό μας. Τὴν ἀνάταση τοῦ γένους προοιωνίζουν οἱ ἀντιδράσεις, ἡ ἐκμάθηση καὶ γραφὴ σὲ πολυτονικό, διότι ἡ προφορά του, ὁλοζώντανη στὸν προφορικὸ λόγο πάντοτε, ὁδηγεῖ στὸν ἐλεύθερο πολίτη.

"Τὸ "Ἐμμελές" , καθημερινὴ ἐφημερίδα πολιτικοῦ σχολιασμοῦ , κυκλοφορεῖ ἀπ’ τὴν Δευτέρα ἕως καὶ τὴν Παρασκευή.
Τὸ Σαββατοκύριακο εἶναι δικό σας.