Εὐρωπαϊκὸ Συμβούλιο, ἀφορμὴ παρουσίας

Τὸ σημερινὸ Εὐρωπαϊκὸ Συμβουλιο γιὰ τὴν Οὐκρανία κρίνει τὴν αὐτόνομη πολιτικὴ παρουσία τῆς γηραιᾶς ἠπείρου, στὴν πιὸ κρίσιμη στιγμὴ τῆς συνοχῆς τῆς Εὐρωζώνης∙ οἱ διαφοροποιήσεις τῆς Γερμανίας περισσότερο καὶ πολλῶν ἄλλων ἑταίρων της ἀπέναντι στὴν ἀμερικανικὴ ἰσοπεδωτικὴ παρέμβαση εἶναι σαφεῖς, ἔστω κι ἂν δὲν καταγράφονται ἀπ’ τὴν ἀτλαντικὴ διαπλοκή. Οἱ ἐξελίξεις τρέχουν πολὺ γρήγορα, ἐνῶ οἱ ἀποκαλύψεις γιὰ τὴν ἐκμίσθωση τῶν ἐλευθέρων σκοπευτῶν ἀπ’ ἀνθρώπους τῆς σημερινῆς κυβερνήσεως, μετροῦν πλέον πολύ, διότι προέρχονται ἀπὸ τὸν Ἐσθονὸ ὑπουργὸ Ἐξωτερικῶν∙ ἡ ἀνεκτικὴ στάση τῶν Παρισίων ἀπέναντι στὴν Οὐάσιγκτον ἐνοχλεῖ πολλοὺς ἀκόμη καὶ στὴν Γαλλία, καὶ περισσότερο τοὺς οἰκονομικοὺς παράγοντες οἱ ὁποῖοι σκέπτονται τὶς συνέπειες γιὰ τὶς ἐπενδύσεις τους στὴν Ρωσία καὶ στὴν Οὐκρανία. Πρόκειται γιὰ πολὺ δύσκολη διάσκεψη.

Παρέμβαση τῶν Εὐρωπαίων

Ἡ καθαρὰ ὑπονομευτικὴ στάση τοῦ Πὼλ Τόμσεν στὶς διαβουλεύσεις μὲ τὴν ἑλληνικὴ κυβέρνηση, σὲ πλήρη διαφωνία μὲ τοὺς ἄλλους δύο τῆς τρόικα, ὁδήγησε στὴν ἄμεση παρέμβαση τῶν Εὐρωπαίων∙ ἡ Ἐπιτροπὴ καὶ ἡ Εὐρωπαϊκὴ Κεντρικὴ Τράπεζα χαρακτήρισαν ἀπαράδεκτες τὶς ἀντιρρήσεις τοῦ ἐκπροσώπου τοῦ Διεθνοῦς Νομισματικοῦ Ταμείου γιὰ τὸ ὕψος τῶν ἀναγκῶν ἀνακεφαλαιοποιήσεως τῶν τραπεζῶν, ὅταν οἱ ἀξιολογήσεις ἔχουν γίνει ἀπὸ ἔγκυρους διεθνεῖς οἴκους, καὶ ἔδωσαν ἐντολὴ στοὺς ἐκπροσώπους τους νὰ ἀγνοήσουν τὸν πολὺν κύριον Τόμσεν, ἂν καὶ χθὲς ἐμφανίσθηκε σὲ διαφορετικοὺς τόνους. Οἱ ὑποψίες γιὰ τὸν ρόλο του ἐνισχύονται, διότι εἶναι καὶ ὁ εἰσηγητὴς τῆς πολιτικῆς τοῦ 2010, μὲ ἀποτέλεσμα τὴν πρωτοφανῆ ὕφεση, καὶ τῶν νέων μέτρων τὸ Φθινόπωρο∙ μετὰ τὶς παρεμβάσεις αὐτὲς οἱ διαπραγματεύσεις προχώρησαν ἀρκετὰ γρήγορα χθὲς καὶ ἀναμένεται ἡ ὁλοκλήρωσή τους μέχρι αὔριο. Φαίνεται ὅτι οἱ ἐντολοδόχοι του κερδοσκόποι τὸ πῆραν ἀπόφαση γιὰ τὴν Ἑλλάδα.

ΣΥΡΙΖΑ, βαθειὲς δεσμεύσεις

Ἡ ὑπόθεση τῆς ἄρσεως τῆς βουλευτικῆς ἀσυλίας τῶν βουλευτῶν τῆς Χρυσῆς Αὐγῆς καὶ τῆς Οὐκρανίας δείχνουν τὶς ἀτλαντικὲς ἐξαρτήσεις τοῦ ΣΥΡΙΖΑ∙ ἤδη ἕνας βουλευτής του, θερμότατος παπανδρεϊκὸς στὸ πρῶτο καὶ δεύτερο Μνημόνιο, δηλώνει ὅτι δὲν θὰ ψηφίσει ὑπὲρ τῆς ἄρσεως τῆς ἀσυλίας στὴ Βουλή, κι ἀπ’ τὴν ἄλλη εἶναι περίεργη τουλάχιστον ἀνεκτικὴ ἡ στάση τῆς Κουμουνδούρου ἀπέναντι στὶς ναζιστικὲς ὁμάδες τῆς Οὐκρανίας. Ἤδη ἡ διαπλοκὴ μᾶς βομβαρδίζει μὲ τὴν ἀτλαντικὴ προπαγάνδα, ἀλλὰ τὰ γεγονότα δὲν εἶναι τόσο ἁπλά∙ τὸ γεωπολιτικὸ παιχνίδι εἶναι σοβαρὸ καὶ δὲν συγκαλύπτεται μὲ τὰ γνωστὰ ἀριστερὰ συνθήματα καὶ τὶς ἀμερικανικὲς εὐλογίες∙ οἱ διαφοροποιήσεις τῶν Εὐρωπαίων, καὶ τοῦ Βερολίνου περισσότερο, ἀποτρέπουν τὴν ἀναταραχὴ στὴ γηραιὰ ἤπειρο καὶ ἐπιτρέπουν τὴν εἰρηνικὴ συνεργασία μὲ τὴν Ρωσία. Ἡ ἰσοπέδωση τῶν πάντων, ἀπ’ τὰ μνημονιακὰ μὲ τὴν λογικὴ Τόμσεν, μέχρι τὴν ἀνοχὴ σὲ φασιστικὰ φαινόμενα, κάτι ἄλλο δείχνει.

Κύπρος ψήφιση στὴ Βουλὴ

Τελικὰ ὁ νόμος γιὰ τὶς ἰδιωτικοποιήσεις ψηφίσθηκε στὴ Βουλὴ τῆς Κύπρου, μὲ 30 ὑπὲρ καὶ 26 κατά∙ ἡ ἀπαραίτητη προϋπόθεση γιὰ τὴν ἔγκριση τῆς δόσεως ἀπ’ τὴν τρόικα ἱκανοποιήθηκε καὶ ἡ μεγαλόνησος ἀποφεύγει τὴν χρεωκοπία. Ἀπομένει ὁ ἀνασχηματισμὸς τῆς κυβερνήσεως, μετὰ τὴν παραίτησή της, λόγῳ τῆς ἀποχωρήσεως τῶν ὑπουργῶν τοῦ ΔΗΚΟ, μετὰ τὴν διαφωνία του γιὰ τοὺς ὅρους διεξαγωγῆς τοῦ διακοινοτικοῦ διαλόγου∙ ὁ πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας ἔχει ἀνακοινώσει ὅτι ὁ ἀνασχηματισμὸς θὰ γίνει τὴν ἐρχόμενη ἑβδομάδα, ὅταν ὑπολογίζεται ὅτι ὁλοκληρώνονται οἱ διαβουλεύσεις γιὰ τὰ πρόσωπα ποὺ θὰ ἀντικαταστήσουν τοὺς τέσσερες ἀποχωρήσαντες ὑπουργούς. Ἡ Κύπρος βρίσκεται σὲ κρίσιμη καμπή, διότι διγράφονται εὐοίωνες προοπτικὲς γιὰ ἐπανένωση τῆς νήσου.

Ἐπιτυχίες ψηφιακοῦ κλάδου

Ἡ παγκόσμια ἔκθεση κινητῆς τηλεφωνίας καὶ ψηφιακῶν χρήσεων ἔκλεισε στὴ Βαρκελώνη μὲ μεγάλες ἐπιτυχίες τῶν ἑλληνικῶν ἑταιρειῶν∙ σαράντα ἑταιρεῖες συμμετεῖχαν στὸ χιλίων τετραγωνικῶν μέτρων περίπτερό μας, μὲ ἐπέκταση καὶ σὲ τομεῖς καθημερινῆς ἀνάγκης τῆς νέας τεχνολογίας. Οἱ περισσότεροι τῶν 80000 ἐπισκεπτῶν τῆς ἐκθέσεως σταμάτησαν στὸ ἑλληνικὸ περίπτερο καὶ θαύμασαν τὰ ἐκθέματά του∙ ἰδιαίτερο ἐνδιαφέρον ἔχουν οἱ συναντήσεις τῶν Ἑλλήνων μὲ τὶς μεγάλες ἑταιρεῖες παγκοσμίου ἀπηχήσεως οἱ ὁποῖες καὶ θὰ χρησιμοποιήσουν τὰ ἐπιτεύγματά μας. Ἤδη ἔχουν ἀρχίσει σοβαρὲς συνομιλίες κι ἔχουν κλείσει οἱ πρῶτες συμφ ωνίες, ἀλλὰ καὶ ὁρίσθηκαν οἱ συναντήσεις γιὰ τὴν συνέχισή τους∙ τὰ σχόλια εἶναι περισσότερο ἀπὸ θετικὰ καὶ οἱ προϋποθέσεις γιὰ μεγάλες συμφωνίες καλές.

Τοῦ Σόλωνος καὶ Δράκοντος

Ἡ ἀνάρτηση τῶν νόμων πάνω σὲ περιστρεφόμενους ξύλινους ἄξονες ἢ καὶ λίθινους, τὶς γνωστὲς κύρβεις, ἦταν ὁ τρόπος δημοσιεύσεώς τους στὴν ἀρχαιότητα∙ ἔτσι ὁ καθένας γυρίζοντας τὸ ἀναλόγιο διάβαζε τοὺς νόμους καὶ κανόνιζε τὴν συμμόρφωσή του πρὸς αὐτούς. «Καὶ Κρατῖνος ὁ κωμικὸς εἴρηκέ που»∙ καὶ ὁ κωμικὸς Κρατῖνος τῆς ἀρχαίας κωμῳδίας στὸ πρῶτο μισὸ τοῦ πέμπτου αἰῶνος γράφει κάπου. «Πρὸς τοῦ Σόλωνος καὶ Δράκοντος οἷσι νῦν/ φρύγουσι ἤδη τὰς κάχρυς τοῖς κύρβεσιν»∙ Τοὺς νόμους τοῦ Σόλωνος καὶ τοῦ Δράκοντος καλῶς ὡς μάρτυρες/ ποὺ τώρα στὶς κύρβεις ψήνουν τὸ κριθάρι. «Ἔνιοι δέ φασιν ἰδίως ἐν οἷς ἱερὰ καὶ θυσίαι περιέχονται, κύρβεις, ἄξονας δὲ τοὺς ἄλλους ὠνομάσθαι»∙ μερικοὶ δὲ λένε ὅτι κύρβεις λέγονται ὅσοι νόμοι ἀφοροῦν τὰ ἱερὰ καὶ τὶς θυσίες, ἄξονες δὲ τοὺς ἄλλους. Ἐθεωροῦντο ἱεροὶ καὶ ἀπαραβίαστοι οἱ θρησκευτικοὶ νόμοι, ἐνῶ οἱ κοσμικοὶ ἄλλαζαν κατὰ περίπτωση.

Οὐκρανία, ρόλος Γερμανίας

Ὁ διάλογος γιὰ τὴν ἐπίλυση τῆς οὐκρανικῆς κρίσεως ἄρχισε στὸ Βρυξέλλες, μὲ τὴν συμμετοχὴ τοῦ Ρώσου ὑπουργοῦ Ἐξωτερικῶν στὸ Συμβούλιο τοῦ ΝΑΤΟ∙ ἡ συμμετοχὴ ἦταν ἀποτέλεσμα τοῦ διαλόγου τῆς Ἀγκέλας Μέρκελ μὲ τὸν Βλαδίμηρο Ποῦτιν καὶ τῆς συναντήσεως τῶν ὑπουργῶν τους Ἐξωτερικῶν προχθὲς στὴν Γενεύη. Ἤδη καὶ στὸ Παρίσι, οἱ ἐπικρίσεις γιὰ τὴν ἀπουσία συμμετοχῆς του στὴν γερμανικὴ πρωτοβουλία, φέρουν ἀποτέλεσμα καὶ πολλοὶ ζητοῦν τὴν ἐνεργὸ ἀνάμιξη τῆς Γαλλίας στὰ πλαίσια τοῦ γαλλογερμανικοῦ ἄξονος∙ ὁ διάλογος σημαίνει ἀναγνώριση τῶν ἱστορικῶν ριζῶν καὶ τῶν γεωπολιτικῶν συμφερόντων τῆς Ρωσίας. Ἡ λύση τῶν διαβουλεύσεων μέσῳ τοῦ ΟΑΣΕ κερδίζει ἔδαφος, ἐνῶ οἱ ἀμερικανικὲς ἀπειλὲς γιὰ οἰκονομικὲς κυρώσεις κατὰ τῆς Μόσχας ἀτονοῦν πλέον∙ ἡ κατάσταση στὸ ἐσωτερικὸ τῆς χώρας τοὺς ἀπασχολεῖ περισσότερο, διότι ἡ κυβέρνηση τοῦ Κιέβου δὲν ἐλέγχει τὶς πλούσιες ἀνατολικὲς ἐπαρχίες καὶ οἱ ἐλλείψεις σὲ τρόφιμα καὶ ρευστὸ εἶναι ἐμφανεῖς.

Ἀνάμικτες τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν ἀνάμικτες τάσεις, μετὰ τὴν ἐκτόνωση τῆς καταστάσεως στὴν Οὐκρανία καὶ τὴν ἔναρξη διαλόγου, ἀλλὰ ὑπὸ τὰς ἐπιφυλάξεις τῆς προωθήσεώς του∙ τὸ εὐρὼ ὑποχώρησε στὰ 1,3731 δολλάρια, ἀλλὰ βελτιώθηκε στὰ 140,6850 γιέν, ἐνῶ ἔπεσαν, χρυσός, 1333,50 καὶ πετρέλαιο, 108,59. Οἱ ἐπενδυτὲς παραμένουν ἐπιφυλακτικοὶ γιὰ τὰ ἀποτελέσματα τῶν συνομιλιῶν στὸ Παρίσι, ἀλλὰ καὶ τῶν ἀποφάσεων τοῦ Συμβουλίου τοῦ ΝΑΤΟ στὶς Βρυξέλλες∙ στὴν Ἀσία ἡ αἰσιοδοξία ἐπανέρχεται σταδιακά, μὲ τὴν ἀνακοίνωση γιὰ ἀνάπτυξη, 7,5%, φέτος στὴν Κίνα, ἂν καὶ τὰ μέτρα γιὰ τὴν ἀποκατάσταση τοῦ κλίματος στὶς μεγάλες πόλεις, ἴσως φέρουν κάποια μείωση στοὺς ρυθμούς της. Στὴν Εὐρωζώνη ὁ δείκτης ἐπιχειρηματικῆς ἐμπιστοσύνης βελτιώθηκε στὶς 53,7 μονάδες τὸν Φεβρουάριο, τὸ ὑψηλότερο ἐπίπεδο ἀπὸ διετίας∙ ἡ παροχὴ βοηθείας 11 δις εὐρὼ ἀπ’ τὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση πρὸς τὴν Οὐκρανία, γιὰ τὴν ἀποφυγὴ τῆς χρεωκοπίας, θεωρεῖται καλὸς οἰωνὸς ἀπ’ τοὺς ἐπενδυτές.

Παιχνίδια τῆς διπλωματίας

Τὰ παιχνίδια τῆς διπλωματίας συμπληρώνουν τὶς κινήσεις στὸ ἔδαφος τῆς Οὐκρανίας∙ στὸ Παρίσι ἡ συνάντηση τοῦ Ρώσου ὑπουργοῦ Ἐξωτερικῶν μὲ τοὺς Ἀμερικανό, Γάλλο καὶ Γερμανὸ ὁμόλογό του δὲν ἀπέδωσαν, διότι δὲν ἀπεδέχθη συνάντηση μὲ τὸν Οὐκρανὸ ὑπουργό, ἀλλὰ ζήτησε τὴν ἐφαρμογὴ τῆς συμφωνίας τῆς 22ας Φεβρουαρίου. Οἱ ἀπειλὲς γιὰ οἰκονομικὲς κυρώσεις δὲν ἐνοχλοῦν τὴν Μόσχα, διότι πιστεύουν ὅτι ἔχουν περισσότερες δυνατότητες γιὰ κυρώσεις κατὰ τῆς Ἀμερικῆς∙ περισσότερο ἐνοχλεῖ ἡ φήμη γιὰ αἴτηση τῆς Οὐκρανίας συμμετοχῆς στὸ ΝΑΤΟ καὶ ἡ αὔξηση τῆς στρατιωτικῆς συνεργασίας μὲ τὴν Πολωνία καὶ τὶς βαλτικὲς χῶρες. Στὰ οἰκονομικὰ ἡ Ρωσία διαθέτει τὸ ἰσχυρὸ χαρτί, εἶναι ἡ πώληση τῶν ἀμερικανικῶν κρατικῶν ὀμολόγων, μερικῶν ἑκατοντάδων δις δολλαρίων, καὶ τὴν ἀντικατάσταση τῶν συναλλαγματικῶν ἀποθεμάτων της, ἐνῶ ἡ Εὐρώπη δύσκολα πολὺ ἀντικαθιστᾶ τὸν ἐφοδιασμό της μὲ ἐνέργεια ἀπὸ ἄλλες πηγές∙ τὸ παιχνίδι εἶναι πολὺ πιὸ πολύπλοκο πλέον.

Ἀμερικῆς προϋπολογισμὸς

Ἡ κατάθεση τοῦ προϋπολογισμοῦ τοῦ 2015 στὸ Κογκρέσσο ἀπ’ τὴν ἀμερικανικὴ κυβέρνηση προκάλεσε ἔντονες ἀντιδράσεις ἀπ’ τὴν πλειοψηφία τῶν Ρεπουμπλικανῶν στὴν Βουλὴ τῶν Ἀντιπροσώπων∙ ὁ προϋπολογισμός, ὕψους 3,9 τρις δολλαρίων, προβλέπει αὔξηση τῆς φορολογίας τῶν ἑταιρειῶν, γιὰ τὴν κάλυψη τοῦ ἐλλείμματος καὶ τὴν χρηματοδότηση τῶν κοινωνικῶν ἀναγκῶν. Οἱ Ρεπουμπλικανοὶ ὅμως διαφωνοῦν καὶ ἀπειλοῦν ὅτι θὰ τὸν καταψηφίσουν, ἐὰν δὲν ἀφαιρέσει τὴν αὔξηση τῆς φορολογίας∙ ἂν ὅμως γίνει αὐτό, τότε πρέπει νὰ αὐξηθεῖ σὲ ἄλλους κλάδους ἡ φορολογία γιὰ τὴν κάλυψη τῶν ἐσόδων, ὁπότε ἡ διαφωνία παραμένει. Τὸ πρόβλημα εἶναι περισσότερο πολιτικό, διότι ἔρχονται οἱ ἐκλογὲς τοῦ Νοεμβρίου καὶ οἱ Ρεπουμπλικάνοι ἐπιθυμοῦν νὰ τὶς κερδίσουν, γιὰ νὰ ἀνοίξει ὁ δρόμος γιὰ τὶς προεδρικὲς τοῦ 2016. Προβλέπεται σκληρὴ ἡ ἀναμέτρηση.

Πὼλ Τόμσεν καὶ Οὐκρανία

Ἡ ἐντελῶς ἀδικαιολόγητη σκλήρυνση τῆς στάσεως τοῦ Πὼλ Τόμσεν στὴν ἀξιολόγηση τῆς ἑλληνικῆς οἰκονομίας δὲν ἐξηγεῖται λογικὰ καὶ μὲ μόνα τὰ δικά μας πράγματα∙ ἡ κρίση στὴν Οὐκρανία εἶναι συμπληρωματικὴ πρὸς τὴν ἑλληνικὴ πρὸ τετραετίας, μὲ στόχο τὴν διάλυση τῆς Εὐρωζώνης, μὲ τὴν χρεωκοπία μας ὡς καταλύτη. Ἀπέτυχαν καὶ χρησιμοποίησαν τὴν Οὐκρανία, ὄχι τόσο κατὰ τῆς Ρωσίας, ὅσο κατὰ τῆς Εὐρωζώνης, μὲ τὴν ἐπιστράτευση τῶν ναζιστικῶν καὶ ἄλλων ἀκροδεξιῶν εἰς ἐπικουρίαν∙ διαπιστώνουν ὅτι χάνουν στὴν Οὐκρανία, λόγῳ τῆς σκληρῆς στάσεως τῆς Ρωσίας, τῆς ἀποχῆς τῶν Δυτικῶν Οὐκρανῶν καὶ τῆς δυναμικῆς ἀντιστάσεως τῶν ρωσόφωνων, ἀλλὰ καὶ τῆς διαφοροποιήσεως τῆς Ἀγκέλας Μέρκελ∙ χάνουν οἱ κερδοσκόποι τὸ παιχνίδι στὴν κεντρικὴ Εὐρώπη καὶ ἐπανέρχονται στὸ μαλακὸ ὑπογάστριό της. Μάταιος κόπος!

O διάλογος

Ὁ τύπος στὴν ἐποχή μας, ἔντυπος καὶ ἠλεκτρονικός, ἔχει πάρει ἄλλη μορφὴ στὰ μέσα μαζικὴς ἐπικοινωνίας, μὲ τὰ μεγάλα συμφέροντα, ἀποπνικτικά. Ἡ ψηφιακὴ ἐπανάσταση , ὅμως, καὶ τὸ διαδίκτυο προσφέρουν τὸ κάτι ἄλλο: τὴν δυνατότητα τοῦ πολίτου νὰ χρησιμοποιεῖ τὴ νέα τεχνολογία καὶ νὰ ἔρχεται σὲ ἄμεση ἐπαφὴ μὲ ἄλλους, μὲ τοὺς συμπολίτες του, μὲ τοὺς συνανθρώπους του, κάθε στιγμή. Ἀπευθύνεται «Τὸ Ἐμμελὲς»  πρὸς ὅσους αἰσθάνονται τὴν ἀνάγκη τοῦ διαλόγου , τῆς ἀνταλλαγῆς ἀπόψεων, τῆς συζητήσεως. Ὅσοι παίζοντας στὸ διαδίκτυο μᾶς συναντήσουν, διαβάσουν κάτι, προβληματιστοῦν γιὰ κάτι ἄλλο, ἔχουν κάτι νὰ συμπληρώσουν, νὰ προσθέσουν, τοὺς προσφέρουμε τὴν ἄνεση τῆς ἐκφράσεώς τους, ἰδιαίτερα μετὰ τὴν πλήρη ἐξαχρείωση τοῦ τύπου, περισσότερο τὴν τελευταία διετία στὴν Ἑλλάδα. Χαρά μας εἶναι ὁ διάλογος αὐτός, ο ἤρεμος καὶ δημιουργικὸς διάλογος , γιὰ τὰ τόσα ποὺ μᾶς ἀπασχολοῦν, τὰ σοβαρά καὶ τὰ ἀμελητέα, τὰ πιὸ ὄμορφα ἴσως, ἂν καὶ αὐτὰ εἶναι ἐλάχιστα πλέον. Αὐτὴ εἶναι ἡ ἰσηγορία , ἡ δημιουργικὴ πλευρὰ τῆς νέας τεχνολογίας, ἀρκετὰ πειστικὴ πλέον, ὅπως ἔδειχνε καὶ πρὸ δεκαετίας, ὅταν ξεκίνησε «Τὸ Ἐμμελές», ἂν καὶ διστακτικὰ τότε· σήμερα ἡ ψηφιακὴ τεχνολογία ἀποτελεῖ τὸ ἐφαλτήριο τῆς ἀπελευθερώσεως τῶν λαῶν, ὅπως ἀποδεικνύεται καθημερινά, ὅπως τὸ ζήσαμε καὶ τὸ ζοῦμε μὲ τοὺς «Ἀγανακτισμένους».

Ἐμεῖς ξεκινήσαμε μὲ ἐλάχιστα, μὲ μιὰ μικρὴ σελίδα στὸ διαδίκτυο, τολμηρὸ ἐγχείρημα τότε· ἐλπίδα μας ἦταν, ἡ ἀνταπόκριση, διάλογος. Πιστεύαμε ὅτι ἡ νέα τεχνολογία έχει τὸ μεγάλο πλεονέκτημα, τν ἄμεσο και ζωντανὸ διάλογο · μὲ ἕνα κλίκ καὶ ἀνοίγεις τὴν σελίδα, μὲ ἕνα ἄλλο στέλνεις τὴν ἄποψή σου, τὴν διαβάζει ὁ ἄλλος. Ἐλάχιστα μέσα χρειάζονται. Τότε ἦταν ὑποχρεωτικὴ ἡ χρήση, λόγῳ τεχνολογίας, τοῦ μονοτονικοῦ συστήματος· σήμερα γενικεύεται ἡ ἐπιστροφὴ στὸ πολυτονικὸ, ἐπειδὴ ὅλοι σχεδὸν κατάλαβαν ὅτι ἡ κατάργησή του ἀπέβλεπε ἀπ’ τὴν ἀρχὴ στὸν ἀφελληνισμό μας. Τὴν ἀνάταση τοῦ γένους προοιωνίζουν οἱ ἀντιδράσεις, ἡ ἐκμάθηση καὶ γραφὴ σὲ πολυτονικό, διότι ἡ προφορά του, ὁλοζώντανη στὸν προφορικὸ λόγο πάντοτε, ὁδηγεῖ στὸν ἐλεύθερο πολίτη.

"Τὸ "Ἐμμελές" , καθημερινὴ ἐφημερίδα πολιτικοῦ σχολιασμοῦ , κυκλοφορεῖ ἀπ’ τὴν Δευτέρα ἕως καὶ τὴν Παρασκευή.
Τὸ Σαββατοκύριακο εἶναι δικό σας.