Οὐκρανία, ἀπρόβλεπτη δυναμικὴ τοῦ εὐρὼ

Ἡ ἄνοδος τοῦ εὐρὼ τὶς τελευταῖες μέρες καὶ ἡ σταθερότης τοῦ πετρελαίου, παρὰ τὴν οὐκρανικὴ κρίση, ἀποτελοῦν ἀντικείμενο μελέτης τῶν ἐγκύρων παρατηρητῶν∙ οἱ προβλέψεις ἦταν ὅτι, μὲ τὴν κρίση, τὸ ἑνιαῖο νόμισμα θὰ ὑποχωροῦσε καὶ θὰ ένισχυόταν τὸ δολλάριο, ἀφοῦ ἡ πολιτικὴ παρουσία τῆς Εὐρωζώνης θὰ ἐπισκιαζόταν ἀπ’ τὴν ἀμερικανικὴ ὑπερκάλυψη. Αὐτὸ δὲν συνέβη, πολιτικά, διότι οἱ Εὐρωπαῖοι, μὲ πρώτους τοὺς Γερμανοὺς τήρησαν ἀποστάσεις ἀσφαλείας ἀπ’ τὴν Οὐάσιγκτον, μὲ διαφοροποιήσεις μέν, ἀλλὰ ὄχι καὶ πολλοὺς φανατικὰ φιλοατλαντικούς∙ οἰκονομικά, οἱ μεγαλοκεφαλαιοῦχοι γνώριζαν ἐξ ἀρχῆς ὅτι οἱ ἀπειλὲς γιὰ οἰκονομικὸ πόλεμο ἦταν γιὰ ἐσωτερικὴ κατανάλωση, διότι ἡ Ρωσία διαθέτει δύο πλεονεκτήματα, ἑκατοντάδες δις δολλάρια ἀμερικανικὰ κρατικὰ ὁμόλογα καὶ ἰσχυρότατη συνοχὴ τοῦ λαοῦ της. 71%, ἡ δημοτικότης Ποῦτιν.

Νομοθεσία γιὰ πολυτέκνους

Τὸ Συμβούλιο τῆς Ἐπικρατείας ἀκύρωσε τὶς διατάξεις γιὰ τὴν εἰσαγωγὴ τῶν παιδιῶν τῶν πολυτέκνων στὶς ἀνώτατες σχολές, καθ’ ὑπέρβαση τοῦ ἀριθμοῦ τῶν εἰσακτέων∙ ἀπὸ νομικῆς πλευρᾶς ἴσως καλῶς ἔπραξε, ἀλλὰ ἀπὸ ἐθνικῆς εἶναι ἀπαραίτητη ἡ ἐπανεισγαγωγὴ τῶν κινήτρων γιὰ τὶς πολύτεκνες οἰκογένειες. Ἡ χώρα ἀντιμετωπίζει σοβαρώτατο δημογραφικὸ πρόβλημα, τὸ ὁποῖο ἐπιδεινώθηκε μὲ τὴν πολυετῆ οἰκονομικὴ κρίση∙ τὰ νεαρὰ ζευγάρια ἀποφεύγουν τὰ παιδιά, διότι τοὺς εἶναι δύσκολη ἡ ἀνατροφή τους, μὲ τὴν ἀπότομη καὶ παρατεταμένη μείωση τῶν εἰσοδημάτων τους. Ἀνεξαρτήτως τῶν ἄλλων, ἡ κυβέρνηση εἶναι ὑποχρεωμένη νομοθετῆσαι γιὰ τὴν προστασία τῆς πολύτεκνης οἰκογένειας, ὄχι μόνο μὲ τὴν εἰσαγωγὴ τῶν παίδιῶν της στὸ Πανεπιστήμιο, ἀλλὰ καὶ μἐ ἄλλους τρόπους.

Συμφωνία μέχρι τὴν Κυριακὴ

Ρεαλιστικὴ θωροῦμε τὴν ἐπίτευξη συμφωνίας μὲ τὴν τρόικα μέχρι τὴν Κυριακή, δήλωσε ὁ ἀντιπρόεδρος τῆς κυβερνήσεως, μετὰ τὴν δίωρη συνεργασία του μὲ τὸν πρωθυπουργὸ χθὲς τὸ βράδυ, στὴν ὁποία πήρε μέρος καὶ ὁ ὑπουργὸς Οἰκονιμικῶν∙ οἱ ἀρχηγοὶ τῶν συγκυβερνώντων κομμάτων ἔκαναν γενικὴ ἀνασκόπηση τῆς καταστάσεως καὶ τῶν πλεονεκτημάτων ποὺ ἔχει ἡ Ἑλλάδα, χάρις στὸ πρωτογενὲς πλεόνασμα, τὸ ὁποῖο συνεχίζεται καὶ αὐξάνεται καὶ τὸ τρέχον ἔτος, ἀλλὰ καὶ τῶν διεθνῶν ἐξελίξεων, ἰδιαιτέρως στὴν Οὐκρανία ποὺ ἐνδιαφέρουν τὴν χώρα μας, ὄχι μόνο ὡς προεδρευούσης τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ἑλληνικὴ ὁμογένεια στὴν περιοχὴ καὶ γιὰ τὶς στενές σχέσεις μας μὲ τὴν Ρωσία. Ἄλλωστε ὁ ὑπουργὸς Ἐξωτερικῶν θὰ πάρει μέρος τὴν Δευτέρα στὸ Συμβούλιο τῶν ὑπουργῶν τῆς Εὐρώπης, ὅπου θὰ συζητηθοῦν οἱ κυρώσεις κατὰ τῆς Ρωσίας, ἀφοῦ θὰ ἔχουν ἀνακοινωθεῖ τὰ θετικὰ ἀποτελέσματα τοῦ δημοψηφίσματος στὴν Κριμαία.

Σκληρὲς διαπραγματεύσεις

Οἱ διαπραγματεύσεις μὲ τὴν τρόικα προβλέπονται πολὺ σκληρὲς τὸ τριήμερο καὶ μὲ αἴσια κατάληξη, ἂν καὶ ὁ ἐκπρόσωπος τῶν ἀτλαντικῶν κερδοσκόπων δὲν ἐμφανίζεται πρόθυμος ἐγκαταλείψειν τὸ σχέδιό του ὑπονομεύσεως τῆς ἀνακάμψεως τῆς ἑλληνικῆς οἰκονομίας∙ οἱ περισσότερες ἀντιρρήσεις του εἶναι κατάφωρα ἀβάσιμες καὶ γιὰ θέματα ποὺ ἔχει συμφωνήσει ὁ ἴδιος ἀπ’ τὸ Φθινόπωρο, ἀλλὰ τότε προέβλεπε μηδαμινὸ πρωτογενὲς πλεόνασμα ἢ καὶ ἔλλειμμα, καὶ πίστευε ὅτι εἶχε τὸν ἔλεγχο τῆς χώρας καὶ τὴν ὑπεροπτικὴ δυνατότητα ἐντολῶν, ὅπως ἔκανε τὴν τετραετία. Ὅλα ἀνετράπησαν μὲ τὸ πλεόνασμα καὶ τὴν ὑποχώρηση στὸ μηδὲν σχεδὸν τῆς ὑφέσεως τὸν Δεκέμβριο, ὁπότε ἡ χώρα ἀπέκτησε ἄλλη δυναμική∙ ἡ κρίση στὴν Οὐκρανία καθιστοῦν πιὸ εὐέλικτη τὴν στάση τῶν Εὐρωπαίων, ἐπειδὴ προβάλλεται ὑποτίθεται ἡ ἀναμέτρηση Δύσεως καὶ Ρωσίας, μὲ ἀναγκαία τὴν συνοχὴ τῆς πρώτης. Τὶς συνέπειές της πληρώνει ἡ χώρα μας, ἀλλὰ μόνο παροδικά, διότι ὁλοκληρώνονται οἱ διαπραγματεύσεις.

Ἀνασχηματισμὸς στὴν Κύπρο

Ὁ ἀνασχηματισμὸς τῆς κυβερνήσεως στὴν Κύπρο, μετὰ τὴν παραίτηση τῶν ὑπουργῶν τοῦ ΔΗΚΟ, ἔγινε μὲ τὴν χρησιμοποίηση νέων προσώπων, ἀλλὰ καὶ τὴν παραμονὴ τοῦ Γεωργίου Λακατρύπη, ὡς ὑπουργοῦ Ἐνεργείας∙ οἱ τέσσερες παραιτηθέντες ἔχουν ἀποχωρήσει ἀπ’ τὸ ΔΗΚΟ καὶ παραμένουν ἀνεξάρτητοι, ὁπότε ὁ ὑπουργὸς Ἐνεργείας δὲν δεσμεύεται ἀπ’ τὸ κόμμα του. Τὸ σημαντικὸ εἶναι ὅτι ἡ Κύπρος πῆρε τοὺς ἐπαίνους γιὰ τὴν πολιτκή της καὶ τὴν ἔγκριση γιὰ τὴν δόση τοῦ Μνημονίου, ὁπότε προχωράει στὰ ἑπόμενα βήματά της∙ ἡ παραίτηση τοῦ διοικητοῦ τῆς Κεντρικῆς Τραπέζης τῆς Κύπρου, Πανίκου Δημητριάδη, καὶ ἡ ἀντικατάστασή του ἀπ’ τὴν Χρυστάλλα Γεωρκάτζη ἀποδεσμεύει τὰ χέρια στὸν Νίκο Ἀναστασιάδη ἀπ’ τὶς παρεμβάσεις ὅποιων τρίτων.

Ταῖς ἀπορίαις ὑπεκστῆναι

Ὁ Σόλων ἤθελε νὰ ἀποφύγει τὶς καθημερινὲς πιέσεις τῶν γνωστῶν καὶ φίλων του γιὰ τὴν ἑρμηνεία ἢ καὶ τὴν ἀλλαγὴ τῶν νόμων του∙ ἦταν ἀφόρητες, διότι ὁ καθένας, ὅπως συμβαίνει πάντοτε σὲ ριζικὲς ἀλλαγὲς στὴν ζωὴ τῶν ἀνθρώπων, θέλει τὴν ἐπιστροφὴ στὰ παλιὰ ἢ τὴν ἀποφυγὴ τῶν συνεπειῶν. «Ὅλως δὲ ταῖς ἀπορίαις ὑπεκστῆναι καὶ ἀποφυγεῖν τὸ δυσάρεστον καὶ φιλαίτιον τῶν πολιτῶν»∙ γιὰ νὰ ἀποφύγει ἐντελῶς ἀπ’ τὰ παράπονα καὶ νὰ γλυτώσει ἀπ’ τὶς καταστάσεις καὶ τὶς ὑπεκφυγὲς τῶν πολιτῶν. «(Ἔργασι γὰρ ἐν μεγάλοις πᾶσιν ἁδεῖν χαλεπὸν, ὡς αὐτὸς εἴρηκε)»∙ διότι ὅταν πράττεις μεγάλα ἔργα εἶναι δύσκολο νὰ εὐχαριστήσεις τοὺς πάντες, ὅπως ἔλεγε ὁ ἴδιος. «Πρότασιν τῆς πλάνης τὴν ναυτιλίαν ποιησάμενος»∙ μὲ πρόφαση ὅτι θὰ ἀσχοληθεῖ μὲ τὸ ἐμπόριο ἀναχώρησε ἀπ’ τὴν Ἀθήνα. «Δεκαετῆ παρὰ τῶν Ἀθηναίων ἀποδημίαν αἰτησάμενος»∙ ἀφοῦ πῆρε ἄδεια ἀπ’ τοὺς Ἀθηναίους γιὰ δεκαετῆ ἀπουσία.

Κυρώσεις, ἠρεμία ἀγορῶν

Ἡ ἀπειλὴ ἐπιβολῆς οἰκονομικῶν κυρώσεων στὴν Ρωσία, γιὰ τὴν σύγκρουσή της μὲ τους Δυτικοὺς στὴν οὐκρανικὴ κρίση, δὲν ἔχει πείσει σχεδὸν καθόλου τὶς ἀγορές∙ οἱ διακυμάνσεις τῶν ἡμερῶν εἶναι φυσιολογικὲς καὶ ὀφείλονται περισσότερο στὴν καθυστέρηση τῆς ἐξαγγελίας τῆς ἀναπτυξιακῆς πολιτικῆς στὴν Εὐρωζώνη, ἀλλὰ γιὰ ἄλλους λόγους. Οἱ ἐπενδυτὲς ἀδιαφοροῦν γιὰ τὶς ἀπειλές, σὰν νὰ μὴν γίνονται, καὶ συνεχίζουν κανονικὰ τὶς δουλειές τους∙ φαίνεται ὅτι οἱ οἰκονομικοὶ κύκλοι γνωρίζουν ὅτι, οἱ ὅποιες κυρώσεις θὰ ἀποβοῦν εἰς βάρος τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν, διότι ἡ Μόσχα διαθέτει τὸ μεγάλο ὅπλο ἀποθεμάτων ἀμερικανικῶν κρατικῶν ὁμολόγων, τὰ ὀποῖα μπορεῖ νὰ πουλήσει στὴν ἀγορὰ καὶ νὰ προκαλέσει πολλαπλάσια κρίση στὴν Ἀμερική, μὲ τὴν ἐκτίναξη τῶν ἐπιτοκίων της δανεισμοῦ. Αὐτὸς εἶναι ὁ κύριος λόγος τῆς ὑποχωρήσεως τῶν Ἀμερικανῶν καὶ τῆς συναντήσεως τῶν δύο ὑπουργῶν Ἐξωτερικῶν σήμερα στὸ Λονδίνο. Γιὰ ἐσωτερικὴ κατανάλωση γίνονται ὅλα ὅπως ἀποδεικνύεται.

Ἁνάμικτες τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν ἀνάμικτες τάσεις, σταθεροποιητικὲς στὴν Εὐρώπη, ἀνοδικὲς στὴν Σαγκάη καὶ πτωτικὲς στὴ Μόσχα∙ τὸ εὐρὼ ἔκανε ἅλμα, στὰ 1,3945 δολλάρια καὶ 143,1275 γιέν, ὅπως καὶ ὁ χρυσός, 1371, ἀλλὰ ὑποχώρησε τὸ πετρέλαιο, 107,66. Οἱ διαβεβαιώσεις τῆς Ἀγκέλας Μέρκελ, ὅτι δὲν θὰ γίνει πόλεμος γιὰ τὴν Οὐκρανία, ἐννοῶντας καὶ οἰκονομικός, παρὰ κυρώσεις σὲ κάποια πρόσωπα, καθησύχασαν τοὺς ἐπενδυτές, ἀλλὰ ἔδωσαν ὤθηση στὸ εὐρώ∙ ἐπίσης στὴν Κίνα ἡ δήλωση τοῦ πρωθυπουργοῦ, ὅτι βαίνει κανονικὰ ἡ ἀνάπτυξη τῆς χώρας, διαψεύδοντας τὶς περὶ ἀντιθέτου φῆμες τῆς ἀτλαντικῆς διαπλοκῆς, βοήθησαν στὴν αὔξηση τῶν ζητήσεως κινεζικῶν μετοχῶν. Ἄλλωστε ἡ αὔξηση τῆς βιομηχανικῆς παραγωγῆς, κατὰ 8,6%, καὶ τῶν λιανικῶν πωλήσεων, κατὰ 11,8%, βρίσκεται ἐντὸς τῶν προγραμματισθέντων πλαισίων∙ ἡ Κίνα ἀποτελεῖ τὸν δεύτερο ἐμπορικὸ ἑταῖρο τῆς Μόσχας καὶ σὲ περίπτωση οἰκονομικοῦ πολέμου προσφέρεται ὡς ἀντίβαρο ἀπέναντι στὶς ἀμερικανικὲς πιέσεις. Ἡ ἄμυνα τοῦ Κρεμλίνου.

Οὐκρανία, πόλεμος δηλώσεων

Σὲ ψυχολογικὸ πόλεμο ἐπιδίδονται Δυτικοὶ καὶ Ρῶσοι στὸ οὐκρανικό, ἀποφεύγοντες ὅμως προκλήσεις∙ οἱ ἀπειλὲς τῆς Δὐσεως γιὰ κυρώσεις περιορίζονται σὲ φυσικὰ πρόσωπα, κι ὄχι στὴν οἰκονομία, ἐνῶ ἡ Μόσχα ἐπισείει ἴδιας βαρύτητος ἀντίμετρα, ἀλλὰ καὶ προδιαγράφει τὴν ἐνσωμάτωση τῆς Κριμαίας περὶ τὰ τέλη Μαρτίου. Ἡ Οὐάσιγκτον χαμηλώνει τοὺς τόνους καὶ στέλνει τὸ Τζὼν Κέρρυ γιὰ συνάντηση μὲ τὸν Σεργκέι Λαβρὼφ σήμερα στὸ Λονδίνο, διατηρώντας ἀνοικτὸ τὸν δίαυλο ἐπικοινωνίας∙ οἱ ὑπουργοὶ Ἐξωτερικῶν τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως συναντῶνται τὴν Δευτέρα, ἀφοῦ θὰ ἔχει γίνει τὸ δημοψήφισμα στὴν Κριμαία, μᾶλλον γιὰ τὴν συμφωνία σὲ κάποιες δευτερευούσης σημασίας κυρώσεις. Ὅλοι γνωρίζουν ὅτι τὸ κρίσιμο πρόβλημα εἶναι οἱ ἀνατολικὲς ρωσόφωνες ἐπαρχίες, μετὰ τὴν σύσταση Ἐθνοφυλακῆς στὸ Κίεβο, μὲ τὴν παράκαμψη τοῦ τακτικοῦ στρατοῦ∙ οἱ Ρωσόφωνοι ἀξιωματικοὶ καὶ οἱ ἁπλοὶ κάτοικοι θεωροῦν τὸ σῶμα ὡς τάγματα ἐφόδου τοῦ νεοφαιστικοῦ καθεστῶτος καὶ ἑτοιμάζονται νὰ ἀντιδράσουν.

Γαλλία, ὑποκλοπὲς Σαρκοζὺ

Ἡ γαλλικὴ κυβέρνηση παραδέχθηκε ὅτι ἔκανε ἀπὸ πέρυσι παρακολουθήσεις τῶν τηλεφωνικῶν συνομιλιῶν τοῦ πρώην προέδρου τῆς Δημοκρατίας, μὲ ἀφορμὴ τὶς ἀνακρίσεις γιὰ τὶς δαπάνες τῆς τελευταίας προεκλογικῆς ἐκστρατείας∙ οἱ δικαιολογίες δὲν ἦταν καθόλου πειστικὲς κι ἡ ἀξιωματικὴ ἀντιπολίτευση ζητάει τὴν παραίτηση τουλάχιστον τῆς ὑπουργοῦ Δικαιοσύνης. Ἡ Κριστὶν Τωμπιρὰ δὲν παραιτήθηκε κι ἐπικαλέσθηκε δύο ἔγγραφα τῶν ἀνακριτικῶν ἀρχῶν, τὰ ὁποῖα ὅμως θεωρήθηκαν ἄσχετα ἀπ’ τοὺς παρατηρητὲς καὶ τὸ πρόβλημα παραμένει ὀξύτατο∙ τὸ ζήτημα ὅμως εἶναι ὅτι τὸ σκάνδαλο ξέσπασε στὴν χειρότερη στιγμὴ γιὰ τὸ Γάλλο πρόεδρο, μὲ τὴν δημοτικότητά του στὸ 17%, τὶς περιφερειακὲς ἐκλογὲς σὲ τρεῖς ἑβδομάδες καὶ τὶς εὐρωεπαϊκὲς ἀκολουθεῖν. Ὅ,τι καὶ νὰ κάνει πολὺ δύσκολα ἀντιστρέφει τὸ κλίμα, μὲ τὸ Σοσιαλιστικὸ κόμμα στὴν τρίτη θέση.

Τουρκία, ἄλλοι δύο νεκροὶ

Ὁ ἀπολογισμὸς τῶν διαδηλώσεων στὴν Τουρκία, κατὰ τὴν προχθεσινὴ κηδεία τοῦ ἐφήβου Ἐλβὰν Μπαρκίν, στὴν Κωνσταντινούπολη, ἦταν δύο νεκροὶ καὶ ἑκατοντάδες τραυματίες σὲ 32 πόλεις τῆς χώρας∙ οἱ συγκρούσεις ἦταν σκληρές, μὲ τὸν πρῶτο νεκρὸ στὴν Πόλη, ἕναν νεαρὸ φοιτητή, καὶ τὸν δεύτερο στὴν Ἀνατολία, ἕναν ἀστυνομικὸ ἀπὸ καρδιακὴ προσβολὴ κατὰ τὴν διάρκεια τῶν συγκρούσεων μὲ τοὺς διαδηλωτές. Ἡ Τουρκία εἰσέρχεται σὲ νέο κύκλο συγκρούσεων, τουλάχιστον κατὰ τὶς νέες κηδεῖες, ἐνῶ ἡ ἀγανάκτηση γιὰ τὰ σκάνδαλα δὲν ἔχει ὐποχωρήσει, μὲ τοὺς διαδηλωτὲς νὰ φωνάζουν, «κλέφτη Ἐρντογάν»∙ οἱ ἐπιπτώσεις στὴν οἰκονομία εἶναι πολὺ σοβαρές, διότι ἀρχίζει ἡ τουριστικὴ περίοδος καὶ πολλοὶ ἀκυρώνουν τὴν ἐπίσκεψή τους στὴν χώρα. Ἡ διέξοδος δὲν φαίνεται καθόλου εὔκολη γιὰ τὸν Ταχὶπ Ἐρντογάν.

O διάλογος

Ὁ τύπος στὴν ἐποχή μας, ἔντυπος καὶ ἠλεκτρονικός, ἔχει πάρει ἄλλη μορφὴ στὰ μέσα μαζικὴς ἐπικοινωνίας, μὲ τὰ μεγάλα συμφέροντα, ἀποπνικτικά. Ἡ ψηφιακὴ ἐπανάσταση , ὅμως, καὶ τὸ διαδίκτυο προσφέρουν τὸ κάτι ἄλλο: τὴν δυνατότητα τοῦ πολίτου νὰ χρησιμοποιεῖ τὴ νέα τεχνολογία καὶ νὰ ἔρχεται σὲ ἄμεση ἐπαφὴ μὲ ἄλλους, μὲ τοὺς συμπολίτες του, μὲ τοὺς συνανθρώπους του, κάθε στιγμή. Ἀπευθύνεται «Τὸ Ἐμμελὲς»  πρὸς ὅσους αἰσθάνονται τὴν ἀνάγκη τοῦ διαλόγου , τῆς ἀνταλλαγῆς ἀπόψεων, τῆς συζητήσεως. Ὅσοι παίζοντας στὸ διαδίκτυο μᾶς συναντήσουν, διαβάσουν κάτι, προβληματιστοῦν γιὰ κάτι ἄλλο, ἔχουν κάτι νὰ συμπληρώσουν, νὰ προσθέσουν, τοὺς προσφέρουμε τὴν ἄνεση τῆς ἐκφράσεώς τους, ἰδιαίτερα μετὰ τὴν πλήρη ἐξαχρείωση τοῦ τύπου, περισσότερο τὴν τελευταία διετία στὴν Ἑλλάδα. Χαρά μας εἶναι ὁ διάλογος αὐτός, ο ἤρεμος καὶ δημιουργικὸς διάλογος , γιὰ τὰ τόσα ποὺ μᾶς ἀπασχολοῦν, τὰ σοβαρά καὶ τὰ ἀμελητέα, τὰ πιὸ ὄμορφα ἴσως, ἂν καὶ αὐτὰ εἶναι ἐλάχιστα πλέον. Αὐτὴ εἶναι ἡ ἰσηγορία , ἡ δημιουργικὴ πλευρὰ τῆς νέας τεχνολογίας, ἀρκετὰ πειστικὴ πλέον, ὅπως ἔδειχνε καὶ πρὸ δεκαετίας, ὅταν ξεκίνησε «Τὸ Ἐμμελές», ἂν καὶ διστακτικὰ τότε· σήμερα ἡ ψηφιακὴ τεχνολογία ἀποτελεῖ τὸ ἐφαλτήριο τῆς ἀπελευθερώσεως τῶν λαῶν, ὅπως ἀποδεικνύεται καθημερινά, ὅπως τὸ ζήσαμε καὶ τὸ ζοῦμε μὲ τοὺς «Ἀγανακτισμένους».

Ἐμεῖς ξεκινήσαμε μὲ ἐλάχιστα, μὲ μιὰ μικρὴ σελίδα στὸ διαδίκτυο, τολμηρὸ ἐγχείρημα τότε· ἐλπίδα μας ἦταν, ἡ ἀνταπόκριση, διάλογος. Πιστεύαμε ὅτι ἡ νέα τεχνολογία έχει τὸ μεγάλο πλεονέκτημα, τν ἄμεσο και ζωντανὸ διάλογο · μὲ ἕνα κλίκ καὶ ἀνοίγεις τὴν σελίδα, μὲ ἕνα ἄλλο στέλνεις τὴν ἄποψή σου, τὴν διαβάζει ὁ ἄλλος. Ἐλάχιστα μέσα χρειάζονται. Τότε ἦταν ὑποχρεωτικὴ ἡ χρήση, λόγῳ τεχνολογίας, τοῦ μονοτονικοῦ συστήματος· σήμερα γενικεύεται ἡ ἐπιστροφὴ στὸ πολυτονικὸ, ἐπειδὴ ὅλοι σχεδὸν κατάλαβαν ὅτι ἡ κατάργησή του ἀπέβλεπε ἀπ’ τὴν ἀρχὴ στὸν ἀφελληνισμό μας. Τὴν ἀνάταση τοῦ γένους προοιωνίζουν οἱ ἀντιδράσεις, ἡ ἐκμάθηση καὶ γραφὴ σὲ πολυτονικό, διότι ἡ προφορά του, ὁλοζώντανη στὸν προφορικὸ λόγο πάντοτε, ὁδηγεῖ στὸν ἐλεύθερο πολίτη.

"Τὸ "Ἐμμελές" , καθημερινὴ ἐφημερίδα πολιτικοῦ σχολιασμοῦ , κυκλοφορεῖ ἀπ’ τὴν Δευτέρα ἕως καὶ τὴν Παρασκευή.
Τὸ Σαββατοκύριακο εἶναι δικό σας.