Κριμαία, πολιτικὴ παρουσία Εὐρωζώνης

Ἡ ἕνωση τῆς Κριμαίας μὲ τὴν Ρωσία, τὴν ὁποία κανεὶς στὸν κόσμο δὲν ἔχει τὴν δύναμη ἀνακόψαι την, ἀποβαίνει κρίσιμη καμπὴ γιὰ τὴν Εὐρωζώνη∙ τὸ εὐρὼ ἀπέμεινε χωρὶς πολιτικὴ προστασία, δώδεκα χρόνια μετὰ τὴν καθιέρωσή του, μὲ μοναδικὴ ἄμυνα τὸ Βερολίνο καὶ τὸ οἰκονομικὸ κεφάλαιο. Ἡ Γαλλία ἀπεδείχθη πιστὸς ὑπηρέτης τῶν Ἀμερικανῶν, πενῆντα χρόνια μετὰ τὴν ἔξοδο τοῦ Καρόλου Ντεγκὼλ ἀπ’ τὸ ΝΑΤΟ, ἐνῶ ὁ γαλλογερμανικὸς ἄξων ἔχει μείνει νεκρὸ γράμμα∙ οἱ κυρώσεις εἶναι γιὰ κλάματα, δὲν τὶς πιστεύει κανείς, μὲ τοὺς Εὐρωπαίους ἔχειν περισσότερη ἀνάγκη τῶν Ρώσων, παρὰ τὸ ἀντίθετο. Τὸ αὐριανὸ Εὐρωσυμβούλιο θὰ κρίνει πολλά, διότι ὅλοι θὰ κληθοῦν νὰ ἀναλάβουν τὶς εὐθύνες τους. Πάντως ἐσπευσμένως ὁ Χέρμαν φὸν Ρουπάι μεταβαίνει σήμερα στὴ Μόσχα.

Νέο ξεκίνημα τῆς Ἑλλάδος

Ὡς νέο ξεκίνημα τῆς Ἑλλάδος, χαρακτήρισε ὁ πρωθυπουργὸς τὴν συμφωνία μὲ τὴν τρόικα, καὶ βέβαιη ἔξοδο ἀπ’ τὴν κρίση∙ ὁ Ἀντώνης Σαμαρᾶς ἐξἠγησε ὅτι οἱ ἑπτὰ μηνῶν διαπραγματεύσεις ἦταν σκληρές, διότι κρινόταν ἡ ἀπαλλαγὴ τῆς χώρας ἀπ’ τὸ Μνημόνιο καὶ ἡ ἀναγνώριση τῶν χειροπιαστῶν ἀποτελεσμάτων τῶν θυσιῶν τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ. Τὸ πρωτογενὲς πλεόνασμα ἀνῆλθε σὲ τρία δις εὐρὼ καὶ διανέμεται ὡς ἀκολούθως: πεντακόσια ἑκατομμύρια, στὰ κατώτερα στρώματα καὶ στοὺς ἐνστόλους, μὲ ἐφάπαξ καταβολὴ τὸν Μάϊο∙ ἕνα δις, γιὰ πληρωμὴ ληξιπροσθέσμων ὀφειλῶν τοῦ δημοσίου∙ ἕνα δις, γιὰ πληρωμὴ χρέους∙ 350 ἑκατομμύρια, γιὰ μειώσεις στὶς ἀσφαλιστικὲς εἰσφορές, ἐργοδοτῶν καὶ ἐργαζομένων∙ πενῆντα ἑκατομμύρια, γιὰ ἱκανοποίηση ἀποφάσεων δικαστηρίων. Ἡ ἀγορὰ ἔκανε δεκτὴ μὲ ἀνακούφιση τὴν συμφωνία στὴν Ἑλλάδα καὶ στὴν Εὐρωζώνη∙ ἡ ἐπιτάχυνση τῶν ἀποκρατικοποιήσεων συμβάλλει, καθὼς μελέτη τοῦ ΙΟΒΕ προβλέπει αὔξηση κατὰ 50000 τῆς ἀπασχολήσεως μόνο ἀπ’ τὸ Ἑλληνικό.

Ρευστότης ἀντιπολιτεύσεως

Ἡ ρευστότης στὴν ἀντιπολίτευση ἐνισχύεται, μετὰ τὶς ἀποχωρήσεις, τὶς διαγραφὲς καὶ τὶς μεταπηδήσεις∙ ἡ Χρυσῆ Αὐγὴ διέγραψε τὸν προφυλακισμένο βουλευτή της Κορινθίας, προλαβαίνοντας τὴν ἀνεξαρτητοποίησή του, ὅπως τοῦ συναδέλφου του τῆς Λαρίσης, ἐνῶ ἐπώνυμοι σοσιαλιστὲς σπεύδουν πρὸς ὑποστήριξη ἀτλαντικῶν δεξιόστροφων. Ἡ ἀκροδεξιὰ ἀποψιλώνεται καὶ ἡ μοναδικὴ μέριμνα τῶν βουλευτῶν της εἶναι ἡ διατήρηση τῆς ἕδρας, ἐνῶ ἀποφεύγουν τὴν μεταβίβασή της στοὺς ἀναπληρωματικοὺς καὶ τὴν ἀνανέωση τοῦ στελεχειακοῦ της δυναμικοῦ∙ δείχνουν ἐμφανέστατα ὅτι δὲν ἔχουν ἐμπιστοσύνη στὸν ἀρχηγό τους καὶ στὸ κόμμα τους, κι ἐμφανίζονταν ὡς τὸ πιὸ πειθαρχημένο. Παράπλευρά του δεξιόστροφος βλέπει τὴν ἐξάχνωσή του κι ἀναζητάει βοήθεια στὰ χαμένα πασοκικὰ ὑπολείμματα∙ οἱ ὑπόγειες διασυνδέσεις ἀποκαλύπτονται πλέον. Δὲν γίνονται τυχαῖα αὐτά, κινοῦνται μεθοδευμένα ἀπὸ τὰ ἀμερικανικὰ κέντρα∙ βλέπουν ὅτι, μετὰ τὴν ἀποπομπὴ τῆς τρόικα, χάνουν τὸν ἔλεγχο… Εἶχαν ἐλπίσει τόσα, μὲ τὰ Μνημόνια καὶ τὴν πολυδαίδαλη διαπλοκή.

Διάσημοι Ἕλληνες ἱστορίας

Ἡ συνεισφροὰ τῶν διαφόρων λαῶν στὸν παγκόσμιο πολιτισμό, διότι ζούμε τὴν συνέχειά του κι ὄχι μόνο τὴν τρέχουσα καθημερινότητα, ἀξιολογεῖται ἀπ’ τὴν ἀναγνώρισή τους στὴν πορεία τῆς ἱστορίας∙ τὸ Τεχνολογικὸ Ἰνστιτοῦτο τῆς Μασαχουσσέτης ἔκανε τὴν ἀξιολόγηση τῶν δέκα πλέον ἀναγνωρισμένων προσώπων στὴν ἱστορία. Σὲ αὐτοὺς οἱ ἕξι εἶναι Ἕλληνες καὶ οἱ τέσσερες ἄλλοι∙ τὰ ὀνόματα, Ἀριστοτέλης, Πλάτων, Χριστός, Σωκράτης, Μέγας Ἀλέξανδρος, Ἰούλιος Καῖσαρ, Κομφούκιος, Λεονάρντο Ντὰ Βίντσι, Ὅμηρος καὶ Πυθαγόρας∙ τὴν συνεισφορὰ τοῦ Ἑλληνισμοῦ στὴν παγκόσμια γνώση τῆς ἐποχῆς μας καταγράφει τὸ περίφημο ἵδρυμα, δηλαδὴ τὸ πόσο ἀνατρέχουν καὶ σὲ ποιοὺς σοφοὺς ἢ ἄλλες προσωπικότητες οἱ ἐρευνητὲς στὴν ἐποχή μας γιὰ τὶς ἀνάγκες τους. Τὶς ἀναζητήσεις τους μέτρησαν.

Ἀνάπτυξη σχέσεων μὲ Ἰρὰν

Ἡ ἐπίσκεψη τοῦ ὑπουργοῦ Ἐξωτερικῶν στὸ Ἰράν, ὡς προεδρεύοντος τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως, προσέφερε ἀρκετὰ στὴν διερεύνηση τῆς πορείας τῶν σχέσεών του μὲ τὸν δυτικὸ κόσμο∙ οἱ διαπραγματεύσεις μὲ τὸν ἰρανικὴ κυβέρνηση, γιὰ τὸ πυρηνικό της πρόγραμμα, βρίσκονται σὲ κρίσιμο σημεῖο, μετὰ μάλιστα τὴν οὐκρανικὴ κρίση καὶ τὴν ψυχρότητα στὶς σχέσεις τῆς Ρωσίας καὶ τῶν Δυτικῶν. Ὁ Εὐάγγελος Βενιζέλος ἐπέτυχε, κατὰ τὶς συναντήσεις του μὲ τὸν πρόεδρο τῆς χώρας, τὸν πρώην πρόεδρο καὶ τὸν ὑπουργὸ Ἐξωτερικῶν, τὴν συνέχιση τοῦ διαλόγου∙ ταυτοχρόνως ἔγιναν συζητήσεις καὶ γιὰ τὴν ἀνάπτυξη τῶν διμερῶν σχέσεων, καθὼς στοὺς κλάδους τῶν φαρμάκων, τῶν τροφίμων καὶ τῆς ἐνδύσεως, ὑπάρχουν εὐρύτατα περιθώρια γιὰ τὴν διμερῆ συνεργασία.

Ὑποκειμένου καλοῦ πεδίου

Ὁ Σόλων, μετὰ τὴν ἐπίσκεψή του στὴν Αἴγυπτο, μετέβη στὴν Κύπρο, ὅπου συνάντησε τὸν βασιλέα Φιλόκυπρο, ἀπόγονο τοῦ Δημοφῶντος τοῦ Θησέως∙ ἡ πόλη ἦταν κτισμένη σὲ ὀχυρὰ μέρη, ἀλλὰ ἄγονα καὶ δύσβατα. «Ἔπεισεν οὖν αὐτὸν ὁ Σόλων ὑποκειμένου καλοῦ πεδίου μεταθέντα τὴν πόλιν ἡδίονα καὶ μείζονα κατασκευάσαι»∙ τὸν ἔπεισε λοιπὸν αὐτὸν ὁ Σόλων, ἐπειδὴ χαμηλότερα ὑπῆρχε καλὸ μέρος, νὰ μεταφέρει τὴν πόλη καὶ νὰ φτιάξει ἄλλη ὀμορφότερη καὶ μεγαλύτερη. «Καὶ παρὼν ἐπεμελήθη τοῦ συνοικισμοῦ καὶ συνδιεκόσμησε πρός τε διαγωγὴν ἄριστα καὶ πρὸς ἀσφάλειαν»∙ καὶ ἦταν παρὼν καὶ ἐπιμελήθηκε τῆς διαρρυθμίσεώς της καὶ τῆς διακοσμήσεώς της ἄριστα γιὰ τὴν ζωὴ καὶ τὴν ἀσφάλειά της. «Ὥστε πολλοὺς μὲν οἰκήτορας τῷ Φιλοκύπρῳ συνελθεῖν , ζηλῶσαι δὲ τοὺς ἄλλους βασιλέας»∙ ὥστε πολλοὶ ἤρθαν καὶ ἐγκαταστάθηκαν στὴν πόλη τοῦ Φιλοκύπρου, καὶ ζήλεψαν οἱ ἄλλοι βασιλεῖς. Μετέφερε τὴν σοφία του ὁ Σόλων.

Διαφοροποιήσεις Εὐρωπαίων

Οἱ διαφοροποιήσεις τῶν Εὐρωπαίων, στὴν ἐπιβολὴ κυρώσεων κατὰ τῆς Ρωσίας γιὰ τὸ δημοψήφισμα τῆς Κριμαίας, εἶναι ἐμφανέστατες∙ τὰ ὀνόματα τῶν προσώπων θὰ ἀνακοινωθοῦν αὔριο στὸ Εὐρωπαϊκὸ Συμβούλιο, ἀλλὰ μερικοὶ ὑπουργοὶ Ἐξωτερικῶν –γιὰ ἐσωτερικὴ τῶν χωρῶν τους κατανάλωση-, ἐπιδόθηκαν σὲ ἀντιρωσικὲς κορῶνες, χωρὶς ἀντίκρυσμα∙ συμπορεύθηκαν μὲ τὴν ἀμερικανικὴ ἡγεσία, ἀλλὰ αὐτὴ χρησιμοποίησε ὑψηλότερους τόνους, ἀναγκαίους πρὸς κάλυψιν τῆς κενότητος τῶν μέτρων. Ἡ γηραιὰ ἤπειρος ἀντιλαμβάνεται, ὅτι ὅσο παραμένει ἡ οὐρὰ τῆς Ἀμερικῆς δὲν ἔχει περιθώρια αὐτονόμου πολιτικῆς παρουσίας∙ ἐξαίρεση ἀποτέλεσε τὸ Βερολίνο, τὸ ὁποῖο τήρησε ἐξαιρετικὰ χαμηλοὺς τόνους, μὲ ἔμφαση στὴν ἀποκατάσταση τῆς νομιμότητος στὸ Κίεβο∙ τὴν προστασία τοῦ εὐρὼ ἔχει ὑπ’ ὄψιν της ἡ Ἀγκέλα Μέρκελ καἰ ἐπέτυχε, χάρις στὴν σύμπραξη τῶν οἰκονομικῶν παραγόντων. Κανένας τους δὲν πίστεψε στὶς κυρώσεις κι ὅλοι τους διατήρησαν καλές σχέσεις μὲ τοὺς Ρώσους καφελαιούχους∙ ἔλπίζουν ὅτι κάποτε θὰ ἐπιστρέψουν τὰ κεφάλαιά τους.

Ποῦτιν, ἕνωση τῆς Κριμαίας

Τἢν ἕνωση τῆς Κριμαίας μὲ τὴν Ρωσία ἐξήγγειλε ὁ Βλαδίμηρος Ποῦτιν, στὸ διάγγελμά του πρὸς τὸν ρωσικὸ λαό, ἐνώπιον τῆς Ἄνω καὶ Κάτω Βουλῆς∙ ὁ Ρῶσος πρόεδρος ὑπογράμμισε ὅτι οἱ ἐξελίξεις στὴν Κριμαία ἦταν ἀναπόφευκτες, μετὰ τὸ πραξικόπημα τῶν προδοτικῶν νεοναζιστικῶν καὶ ἀντισημιτικῶν ἐνόπλων στὸ Κίεβο, ἀλλὰ καὶ διαβεβαίωσε ὅτι ἐπιθυμεῖ καλὲς σχέσεις μὲ τὴν Οὐκρανία. Ταυτοχρόνως κατήγγειλε τὶς Ἡνωμένες Πολιτεῖες ὅτι χρησιμοποιοῦν τὴν βία κατὰ τῶν λαῶν, ἀλλὰ καὶ εὐχαρίστησε τὴν Κίνα, γιὰ τὴν ὑποστήριξή της στὴν κρίση∙ ὁ Ρῶσος πρόεδρος καταχειροκροτήθηκε ἀπ’ τοὺς βουλευτὲς καὶ δεσμεύθηκε, ὅτι σύντομα θὰ ὁλοκληρωθεῖ ἡ ἕνωση Κριμαίας. Στὴν Δύση οἱ ἐπικρίσεις ἦταν πολλές, μὲ πρῶτες ἀπ’ τὴν Γαλλίας σὲ ἀρκετὰ ἔντονο ὕφος καὶ μὲ ἀπειλὲς γιὰ τὴν στρατιωτικὴ συνεργασία∙ οἱ διπλωματικοὶ κύκλοι παρατηροῦν, ὅτι οἱ ἀντιδράσεις εἶναι πολὺ λιγώτερες καὶ πιὸ ἄτονες, ἀπὸ ὅ,τι ἀναμενόταν.

Ἀνοδικὲς τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν ἀνοδικὲς τάσεις, καθὼς οἱ ἐπενδυτὲς θεώρησαν ὡς ἀπαρχὴ ἐκτονώσεως τῆς οὐκρανικῆς κρίσεως τὴν ἐνσωμάτωση τῆς Κριμαίας στὴν Ρωσία∙ τὸ εὐρὼ ὑποχώρησε ἐλαφρά, 1.3905 δολλάρια καὶ 141,0120 γιέν, ὅπως καὶ ὁ χρυσός, 1362,50 καὶ τὸ πετρέλαιο, 106,44. Ἡ προσοχὴ τῶν ἐπενδυτῶν εἶναι στραμμένη πλέον στὴν διατήρηση τοῦ ρυθμοῦ ἀναπτύξεως τῆς Κίνας ἄνω τοῦ 7,5%, τὸ ὁποῖο ὑπόσχεται τὸ Πεκῖνο καὶ στὴν ἀφομοίωση στὰ δυτικὰ χρηματιστήρια καὶ τὸ Σίτι περισσότερο τῆς ἐκροῆς τῶν ρωσικῶν κεφαλαίων∙ ἡ συμφωνία τῆς ἑλληνικῆς κυβερνήσεως μὲ τὴν τρόικα καὶ τὸ καλὸ κλίμα στὴν συνάντηση τῆς Ἀγκέλας Μέρκελ μὲ τὸν Ματτέο Ρἐντσι στὸ Βερολίνο θεωροῦνται ὡς προοίμιο γιὰ τὴν ἀνάκαμψη τῆς οἰκονομίας τῆς Εὐρωζώνης καὶ στὶς νότιες χῶρες. Οἱ Κασσάνδρες διαψεύσθηκαν γιὰ ἄλλη μιὰ φορά, ἐνῶ διατηρεῖται ἡ συνοχὴ τῆς ἑνιαίας ἀγορᾶς∙ ἡ προσπάθεια ὑπονομεύσεώς της ἀπ’ τοὺς ἀτλαντικοὺς κερδοκόπους ἀπέτυχε οἰκτρῶς.

Ἀντίδραση Ρώσων ὀλιγαρχῶν

Οἱ Ρῶσοι ὀλιγάρχες ἀποδείχθηκαν πολὺ πιὸ ἔξυπνοι ἀπ’ τὴν ἀμερικανικὴ ἡγεσία∙ γνώριζαν ἀπὸ πρὶν ὅτι θὰ ἐπιβληθοῦν κυρώσεις καὶ φρόντισαν γιὰ τὴν μεταφορὰ τῶν κεφαλαίων τους, ἀπ’ τὸ Λονδίνο, ὅπου εἶχαν τὰ περισσότερα, σὲ ἀγορὲς τῆς Ἀσίας κυρίως, ὥστε ἀπόμειναν γιὰ δέσμευση πενταροδεκάρες. Οἱ ἐκτιμήσεις εἶναι ὅτι πλησιάζουν τὰ διακόσια δις δολλάρια τουλάχιστον τὰ ρωσικὰ κεφάλαια καὶ τώρα ἔχει πρόβλημα τὸ Σίτι∙ οἱ παράγοντες τῆς κεφαλαιαγορᾶς τοὺς διαβεβαίωναν ὅτι, δὲν πρόκειται νὰ δεσμευθοῦν τὰ κεφάλαιά τους κι ὅτι γιὰ ἐσωτερικὴ κατανάλωση γίντονται ὅλα, ἀλλὰ δὲν ἔπειθαν καὶ πολύ. Τὸ κεφάλαιο εἶναι κεφάλαιο καὶ ἀντιδρᾶ μὲ τοὺς δικούς τους νόμους, τοὺς ὁποίους οἱ Ἐγγλέζοι θέσπισαν κι ἐφάρμοσαν μὲ ὠμότητα καὶ ἀναλγησία∙ οἱ ἀγορὲς τῆς Ἀσίας ἀποδείχθηκαν πολὺ παραχωρητικές.

Διεθνὴς Διάσκεψη Πυρηνικῶν

Ἡ προγραμματισμένη ἀπὸ καιρὸ Διεθνὴς Διάσκεψη κορυφῆς γιὰ τὴν Πυρηνικὴ Ἀσφάλεια συνέρχεται τὴν Δευτέρα καὶ Τρίτη στὸ Ἄμστερνταμ, μὲ τὴν συμμετοχὴ τῶν ἡγετῶν τῶν πεντήκοντα χωρῶν∙ ἡ παρουσία τῶν ἡγετῶν τῶν μεγάλων δυνάμεων μετράει. Εἶχαν προγραμματισθεῖ κάποιες συναντήσεις τους, ἀλλὰ τώρα ὅλα ἀλλάζουν, μὲ τὴν γνωστὴ διαμάχη Ρώσων καὶ Δυτικῶν γιὰ τὴν Κριμαία∙ θὰ γίνουν συναντήσεις Ὀμπάμα, Ποῦτιν ἢ ὄχι, οἱ δύο πρωτεύουσες δὲν ἔχουν ἀνακοινώσει τίποτε, ἀλλὰ θὰ παραβρεθοῦν στὴν τράπεζα τῶν διαπραγματεύσεων κι ἂν δὲν συζητοῦν αὐτοὶ ποιοί θὰ συζητήσουν τότε γιὰ τὸν πυρηνικὸ ἀφοπλισμό; διερωτῶνται οἰ πολιτικοὶ κύκλοι. Πάντως ὁ Μπάρακ Ὀμπάμα ἔστειλε προσκλήσεις στοὺς ἄλλους ἕξι γιὰ συνάντησή τους στὸ Ἄμστερνταμ, ὡς Ἑπτὰ μεγάλοι, ὁπότε μπορεῖ νὰ ἀναβληθεῖ ἡ διάσκεψη γιὰ τὴν πυρηνικὴ ἀσφάλεια.

O διάλογος

Ὁ τύπος στὴν ἐποχή μας, ἔντυπος καὶ ἠλεκτρονικός, ἔχει πάρει ἄλλη μορφὴ στὰ μέσα μαζικὴς ἐπικοινωνίας, μὲ τὰ μεγάλα συμφέροντα, ἀποπνικτικά. Ἡ ψηφιακὴ ἐπανάσταση , ὅμως, καὶ τὸ διαδίκτυο προσφέρουν τὸ κάτι ἄλλο: τὴν δυνατότητα τοῦ πολίτου νὰ χρησιμοποιεῖ τὴ νέα τεχνολογία καὶ νὰ ἔρχεται σὲ ἄμεση ἐπαφὴ μὲ ἄλλους, μὲ τοὺς συμπολίτες του, μὲ τοὺς συνανθρώπους του, κάθε στιγμή. Ἀπευθύνεται «Τὸ Ἐμμελὲς»  πρὸς ὅσους αἰσθάνονται τὴν ἀνάγκη τοῦ διαλόγου , τῆς ἀνταλλαγῆς ἀπόψεων, τῆς συζητήσεως. Ὅσοι παίζοντας στὸ διαδίκτυο μᾶς συναντήσουν, διαβάσουν κάτι, προβληματιστοῦν γιὰ κάτι ἄλλο, ἔχουν κάτι νὰ συμπληρώσουν, νὰ προσθέσουν, τοὺς προσφέρουμε τὴν ἄνεση τῆς ἐκφράσεώς τους, ἰδιαίτερα μετὰ τὴν πλήρη ἐξαχρείωση τοῦ τύπου, περισσότερο τὴν τελευταία διετία στὴν Ἑλλάδα. Χαρά μας εἶναι ὁ διάλογος αὐτός, ο ἤρεμος καὶ δημιουργικὸς διάλογος , γιὰ τὰ τόσα ποὺ μᾶς ἀπασχολοῦν, τὰ σοβαρά καὶ τὰ ἀμελητέα, τὰ πιὸ ὄμορφα ἴσως, ἂν καὶ αὐτὰ εἶναι ἐλάχιστα πλέον. Αὐτὴ εἶναι ἡ ἰσηγορία , ἡ δημιουργικὴ πλευρὰ τῆς νέας τεχνολογίας, ἀρκετὰ πειστικὴ πλέον, ὅπως ἔδειχνε καὶ πρὸ δεκαετίας, ὅταν ξεκίνησε «Τὸ Ἐμμελές», ἂν καὶ διστακτικὰ τότε· σήμερα ἡ ψηφιακὴ τεχνολογία ἀποτελεῖ τὸ ἐφαλτήριο τῆς ἀπελευθερώσεως τῶν λαῶν, ὅπως ἀποδεικνύεται καθημερινά, ὅπως τὸ ζήσαμε καὶ τὸ ζοῦμε μὲ τοὺς «Ἀγανακτισμένους».

Ἐμεῖς ξεκινήσαμε μὲ ἐλάχιστα, μὲ μιὰ μικρὴ σελίδα στὸ διαδίκτυο, τολμηρὸ ἐγχείρημα τότε· ἐλπίδα μας ἦταν, ἡ ἀνταπόκριση, διάλογος. Πιστεύαμε ὅτι ἡ νέα τεχνολογία έχει τὸ μεγάλο πλεονέκτημα, τν ἄμεσο και ζωντανὸ διάλογο · μὲ ἕνα κλίκ καὶ ἀνοίγεις τὴν σελίδα, μὲ ἕνα ἄλλο στέλνεις τὴν ἄποψή σου, τὴν διαβάζει ὁ ἄλλος. Ἐλάχιστα μέσα χρειάζονται. Τότε ἦταν ὑποχρεωτικὴ ἡ χρήση, λόγῳ τεχνολογίας, τοῦ μονοτονικοῦ συστήματος· σήμερα γενικεύεται ἡ ἐπιστροφὴ στὸ πολυτονικὸ, ἐπειδὴ ὅλοι σχεδὸν κατάλαβαν ὅτι ἡ κατάργησή του ἀπέβλεπε ἀπ’ τὴν ἀρχὴ στὸν ἀφελληνισμό μας. Τὴν ἀνάταση τοῦ γένους προοιωνίζουν οἱ ἀντιδράσεις, ἡ ἐκμάθηση καὶ γραφὴ σὲ πολυτονικό, διότι ἡ προφορά του, ὁλοζώντανη στὸν προφορικὸ λόγο πάντοτε, ὁδηγεῖ στὸν ἐλεύθερο πολίτη.

"Τὸ "Ἐμμελές" , καθημερινὴ ἐφημερίδα πολιτικοῦ σχολιασμοῦ , κυκλοφορεῖ ἀπ’ τὴν Δευτέρα ἕως καὶ τὴν Παρασκευή.
Τὸ Σαββατοκύριακο εἶναι δικό σας.