Εὐρωσυμβούλιο, διατήρηση χαμηλῶν τόνων

Στὴν διατήρηση χαμηλῶν τόνων στὶς κυρώσεις κατὰ τῆς Ρωσίας, γιὰ τὸ οὐκρανικό, χάρις στὴν διαφοροποίηση τῆς πλειοψηφίας τῶν 28, μὲ πρώτη τὴν Γερμανία, περιορίσθηκε τὸ Εὐρωσυμβούλιο∙ ἡ διαφορὰ μὲ τὴν Ἀμερικὴ τεράστια, διότι ἡ Οὐάσιγκτον συνεχίζει τοὺς ὀξεῖς τόνους, ἂν καὶ χωρὶς κλιμάκωση. Οἱ Εὐρωπαῖοι ἀναγνωρίζουν ὡς τετελεσμένο γεγονὸς τὴν προσάρτηση τῆς Κριμαίας καὶ δίδουν βαρύτητα στὴν ἀποκατάσταση τῆς νομιμότητος στὴν Οὐκρανία καὶ στὴν διατήρηση τῆς ἑνότητός της στὶς ἐπαρχίες, διότι οἱ ρωσόφωνες ἀνατολικὲς δὲν ἀναγνωρίζουν τὴν μεταβατικὴ κυβέρνηση τοῦ Κιέβου. Ἡ ἀποστολὴ παρατηρητῶν τοῦ ΟΑΣΕ, ὅπως συμφώνησαν Γερμανία καὶ Ρωσία, θεωρεῖται ὡς πλέον πρόσφορο μέτρο γιὰ τὴν ἀποκατάσταση τῆς νομιμότητος∙ ἡ Μόσχα προτείνει ἀναθεώρηση τοῦ Συντάγματος καὶ ἀναγνώριση ὁμοσπονιακῆς μορφῆς, γιὰ τὴν διασφάλιση τῶν ρωσοφώνων.

Ἐπιβεβαίωση τῆς ἀνακάμψεως

Τὴν ἐπιβεβαίωση τῆς ἀνακάμψεως τῆς ἑλληνικῆς οἰκονομίας παρέχει ἡ ἔκθεση τῆς τρόικα γιὰ τὴν ἀξιολόγηση, ἀλλὰ καὶ ὁ πρωθυπουργὸς στὴν ὁμιλία του στὴν Οἰκονομικὴ καὶ Κοινωνικὴ Ἐπιτροπὴ στὶς Βρυξέλλες∙ ἀμφιβολία δὲν ὑπάρχει στὴν ἑλληνικὴ ἀγορὰ καὶ στὶς διεθνεῖς ἀγορές, ἐνῶ ἀναμένεται πλέον ἡ ὁλοκλήρωση τῆς αὐξήσεως τοῦ μετοχικοῦ κεφαλαίου τῶν τραπεζῶν Πειραιῶς καὶ Ἄλφα, ὡς ἀπάντηση στοὺς ἐναπομείναντες καταστροφολόγους. Στὸ ἐσωτερικό, πέραν τοῦ ἅλματος τοῦ τουρισμοῦ καὶ τῶν ξένων ἐπενδύσεων -ὅπως ὑπογραμμίσθηκε ἀπ’ τὴν ΖΤΕ καὶ τὴν COSCO-, ἡ ἐκτίναξη τῆς ψηφιακῆς τεχνολογίας μετατρέπεται στὸ ἐφαλτήριο τῆς οἰκονομίας μας∙ τὸ 2013 συστήθηκαν 160 νεοφυεῖς ἐπιχειρήσεις καὶ ἄντιλησαν 42 ἑκατομμύρια εὐρὼ ἐπενδύσεις, ποσὸ τεράστιο γιὰ ἕναν κλάδο μὲ ἐλάχιστες πάγιες δαπάνες καὶ λειτουργικὰ ἔξοδα. Ἡ διάχυση τῆς ἐπεκτάσεως στὴν ἀγορὰ γίνεται μὲ γρήγορους ρυθμοὺς κι αὐτὴ δίδει τὴν μεγάλη ὤθηση στὴν ἀνάκαμψη καὶ στοὺς ἄλλους κλάδους κατὰ περιοχή.

Ἀμηχανία καταστροφολόγων

Σὲ κατάσταση ἀμηχανίας καὶ ἐκνευρισμοῦ ἔχουν περιέλθει οἱ Κασσάνδρες τῶν κερδοσκόπων, μετὰ τὴν ἔκθεση τῆς τρόικα γιὰ τὴν ἔξοδο τῆς ἑλληνικῆς οἰκονομίας ἀπ’ τὴν κρίση καὶ τῆς Ἑλλάδος ἀπ’ τὴν καταπίεσή τους∙ καθίσταται φανερὸ ἀπ’ τὰ λεγόμενά τους, ὅτι βρίσκονται σὲ κατάσταση ἀπογνώσεως, εἶχαν ἐπενδύσει πολλὰ στὴν χρεωκοπία τῆς χώρας μας γιὰ τὴν ἐγκατάλειψη τοῦ εὐρὼ καὶ τὴν ἐπιβίωση τοῦ δολλαρίου. Ἡ κρίση στὴν Οὐκρανία ἦταν τὸ ἄλλο σχέδιο, ἀλλὰ ἀπέτυχαν καὶ σὲ αὐτό, χάρις στὴν ἀντίσταση τῆς Ἀγκέλας Μέρκελ καὶ τοῦ εὐρωπαϊκοῦ κεφαλαίου, τὸ ὁποῖο ἔχει ταυτισθεῖ πλέον μὲ τὸ νόμισμά του∙ ἡ ἀντιστροφὴ εἶναι ἐμφανέστατη καὶ μόνο ἡ διαπλοκή μας δὲν τὸ ἀντιλαμβάνεται! Ἡ ἀντιπολίτευση στὸ ἐσωτερικὸ ἐπιβεβαιώνει τὶς ἀτλαντικές της ἐξαρτήσεις, καθὼς παραμένει δουλικὴ στὰ ἀμερικανικὰ κέντρα κι δείχνει ὅτι ἀδυνατεῖ νὰ καταγράψει, ἔστω τὶς διεργασίες στὸν ἁπλὸ κόσμο. Δείχνει ὅτι τῆς ἀρκεῖ ἡ διαπλοκή…

Ὄνειρο Κινέζου πρεσβευτοῦ

Τὸ ὄνειρό του γιὰ τρία πράγματα διατύπωσε ὁ Κινέζος πρεσβευτὴς κατὰ τὴν ὑποιγραφὴ τῆς συμφωνίας συνεργασίας τῶν κινεζικῶν ἑταιρειῶν ΖΤΕ καὶ COSCO προχθὲς στὸν λιμένα τοῦ Ἰκονίου, παρουσία καὶ τοῦ πρωθυπουργοῦ∙ μετὰ τὴν ἀναφορὰ του στὸ τραγοῦδι, «ἂς ἤτανε νὰ εἶχα ἕνα καὶ δύο καὶ τρία καὶ τέσσερα παιδιά», ἐξέφρασε τὶς εὐχές, κι ἄλλα δύο λιμάνια νὰ βρεθοῦν σὰν τὸν Πειραιᾶ, νὰ ἀνοίξει κινεζικὸ πολιτιστικὸ κέντρο στὴν Ἀθήνα καὶ νὰ ἀρχίσει ἡ συνεργασία τῶν ἑλληνικῶν μὲ τὰ κινεζικὰ Πανεπιστήμια. Ὁ Ἀ:ντώνης Σαμαρᾶς ἀπάντησε, ὅτι εἶναι καὶ δικό του ὄνειρο αὐτό∙ οἱ Κινέζοι ἀναγνωρίζουν ὡς ἰσότιμο μὲ τὸν δικό τους μόνο τὸν ἑλληνικὸ ἀπ’ τοὺς δυτικοὺς πολιτισμούς.

Τρόκια, τέλος Μνημονίου

Ἡ ἔκθεση τῆς τρόικα, μετὰ τὴν ἑπτάμηνη ἀξιολόγηση τῆς ἑλληνικῆς οἰκονομίας εἶναι ἄριστη γιὰ τὴν χώρα μας∙ κανεὶς δὲν τὸ πίστευε, οὔτε ὁ Γιάννης Στουρνάρας, ὅτι ἕκαναν τέτοια ἔκθεση. Ὁ λόγος εἶναι γνωστός, οἱ ἐπιτυχίες τῆς οἰκονομίας μας, τὸ πρωτογενὲς πλεόνασμα καὶ ἡ ἀνάκαμψη, μέσα σὲ δώδεκα μῆνες, ἡ ὁποία συνεχίζεται μὲ ἐπιταχυνόμενο ρυθμό καὶ τὸ τρέχον ἔτος∙ δεύτερος, εἶναι ἡ ἀπογοήτευση τῶν ἀτλαντικῶν κερδοσκόπων, ὅτι ἔχουν ἐξαντλήσει τὰ περιθώριά τους γιὰ ὑπονόμευση τῆς χώρας μας, ὄχι μόνο ἐξ αἰτίας τῆς ἀντιστάσεως τῆς κυβερνήσεώς μας, ἀλλὰ καὶ γιατὶ ἀντέδρασαν καὶ οἱ Εὐρωπαῖοι, δηλαδὴ οἱ Γερμανοί. Ἀπομένει ἡ ἀξιοποίηση τῶν νέων δυνατοτήτων γιὰ κανονικὴ συνέχιση τῆς ἀνοδικῆς πορείας.

Πέμποι Κύπρις ἰοστέφανος

Ὁ Σόλων εἶχε παραμείνει στὴν Κύπρο, στὸν βασιλέα Φιλόκυπρο, ἀπόγονο τοῦ Δημοφῶντος τοῦ Θησέως∙ τὸν εἶχε πείσει μάλιστα, καὶ μετέφερε τὴν πόλη ἀπὸ τὴν ὀρεινὴ καὶ ὀχυρὴ θέση της σὲ καλὴ πεδινὴ τοποθεσία. Σὲ ἐλεγεία ἐξιστόρησε τὴν διαμονή του ὁ Σόλων. «Νῦν δέ, φησί, σὺ μὲν Σολίοισι πολὺν χρόνον ἐνθάδ’ ἀνάσσων/»∙ τώρα λοιπόν, λέγει, ἐσὺ στοὺς Σολοὺς πολλὰ χρόνια θὰ βασιλεύεις. «Τήνδε πόλιν ναίοις καὶ γένος ἡμέτερον»∙ σ’ αὐτὴν τὴν πόλη θὰ κατοικεῖς μὲ τὸ δικό σου γένος. «Αὐτὰρ ἐμὲ ξύν νηϊ θοῇ κλεινῆς ἀπὸ νήσου/»∙ κι ὕστερα ἐμένα μὲ γρήγορο πλοῖο ἀπ’ τὴν νῆσο. «Ἀσκηθῇ πέμποι Κύπρις ἰοστέφανος/»∙ ἀβλαβῆ ἂς μὲ πάρει ἡ δαφνοστεφανωμένη Ἀφροδίτη. «Οἰκισμῷ δ’ ἐπὶ τῷδε χάριν καὶ κῦδος ὀπάζει/»∙ καὶ γιὰ τὸν οἰκισμὸ αὐτὸν χάρι καὶ ἀνταμοιβὴ ἂς μοῦ δώσει. «Ἐσθλὸν καὶ νόστον πατρίδ’ ἐς ἡμετέρην/»∙ φήμη καλὴ κι ἐπιστροὴ στὴν πατρίδα μου.

Εὐρωσυμβούλιο, σύγκλιση

Ἡ σύγκλιση τῶν ἀπόψεων τῶν Εὐρωπαίων στὸ χθεσινὸ Εὐρωπαϊκὸ Συμβούλιο ἦταν δύσκολη, ἀλλὰ ὄχι ἀδύνατη∙ οἱ διαφορὲς μεγάλες, ἀλλὰ περισσότερο ὡς ἀποτέλεσμα τῆς ἀτλαντικῆς προπαγάνδας σὲ μερικοὺς καὶ καθόλου ὡς πραγματικὲς θέσεις τῶν κυβερνήσεών τους. Δύο πράγματα εἶναι δεδομένα γιὰ τὴν Εὐρώπη, ἡ ἀνάγκη διατηρήσεως τοῦ διαλόγου καὶ τῶν ὁμαλῶν οἰκονομικῶν σχέσεων μὲ τὴν Ρωσία καὶ ἡ προστασία τῆς γηραιᾶς ἠπείρου ἀπ’ τὴν ἐπιστροφὴ στὴν ψυχροπολεμικὴ ὑστερία, ἀλλὰ καὶ ἀμύνης ἀπέναντι τὰ ἀκροδεξιὰ στοιχεῖα∙ τὸ πρῶτο διασφαλίζεται, χάρις στὴν διατήρηση τοῦ διαύλου ἐπικοινωνίας τῆς Ἀγκέλα Μέρκελ μὲ τὸν Βλαδίμηρο Ποῦτιν καὶ μὲ τὴν κατηγορηματικὴ ἄρνηση τῶν οἰκονομικῶν παραγόντων, γιὰ ἐπιδείνωση τῶν σχέσεων μὲ τὴν Μόσχα∙ τὀ δεύτερο εἶναι δυσκολώτερο, διότι ἀποδεικνύεται δεδομένη ἡ ὑποστήριξη τῶν ἀμερικανικῶν μυστικῶν ὑπηρεσιῶν στοὺς ἀκροδεξιούς, διὰ τοῦτο εἶναι ἀπαραίτητος ὁ διεθνὴς ἐλέγχου τῆς καταστάσεως στὸ Κίεβο, ὅπου τὰ νεοναζιστικὰ στοιχεῖα ἀσκοῦν ὁλοκληρωτικὴ ἐξουσία.

Οὐκρανία διαμεσολαβήσεις

Στὶς διαμεσολαβήσεις ἐναποθέτουν πλέον οἱ Ἀμερικανοὶ τὴν ἐλπίδα γιὰ διέξοδο στὴν οὐκρανικὴ κρίση∙ στὸ Συμβούλιο Ἀσφαλείας τοῦ ΟΗΕ, ἠ ἀντιπαράθεση Ἀμερικανῶν καὶ Ρώσων συνεχίσθηκε, μὲ τοὺς Γάλλους συμπαραστάτες στὴν Οὐάσιγκτον καὶ τοὺς Κινέζους στὴ Μόσχα. Ὁ Μπὰν Κιμοὺν στὶς συνομιλίες του μὲ τὸν Βλαδίμηρο Ποῦτιν συνάντησε τὴν διάθεσή του γιὰ πολιτικὴ λύση στὴν κρίση, ἀλλὰ καὶ τὴν ἐπισήμανσή του, ὅτι εἶναι ἀπαραίτητη ἡ ἀποκατάσταση τῆς νομιμότητος στὴν κυβέρνηση τοῦ Κιέβου, ἐνῶ γιὰ τὴν Κριμαία ὑπογράμμισε ὅτι τὸ δημοψήφισμα ἦταν νόμιμο, ὅπως καὶ ἡ ἕνωση τῆς χερσονήσου μὲ τὴν Ρωσία∙ τὸ βίντεο, μὲ τοὺς ἀκροδεξιοὺς Οὐκρανοὺς βουλευτὲς νὰ χειροδικοῦν εἰς βάρος τοῦ διευθυντοῦ τηλεοράσεως στὸ Κίεβο, γκρέμισε ὅλα τὰ προσχήματα τῶν Δυτικῶν γιὰ τὴν μορφὴ τῆς κυβερνήσεως. Ξαφνικὰ βρίσκονται ἀπολογούμενοι, μὲ πρῶτον τὸν Ἀμερικανὸ πρόεδρο, ὁ ὁποῖος δέχθηκε τὸν πρωθυπουργὸ τῶν ἐνόπλων ἀκροδεξιῶν∙ τὸ Κρεμλίνο διαθέτει πολλὰ ἰσχυρὰ ἐπιχειρήματα.

Ἰσχυρὲς πτωτικὲς τάσεις

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν ἰσχυρὲς πτωτικὲς τάσεις, λόγῳ τῆς σφικτῆς οἰκονομικῆς πολιτικῆς στὶς Ἡνωμένες Πολιτεῖες, ἐνῶ φαίνεται ὅτι δὲν ἐπηρεάζονται πλέον ἀπ’ τὴν οὐκρανικὴ κρίση∙ τὸ εὐρὼ ἔπεσε στὰ 1,3762 δολλάρια καὶ 140,8970 γιὲν, ὅπως καὶ ὁ χρυσός, 1327, καὶ τὸ πετρέλαιο, 105,48. Τὸ πρόγραμμα τῆς FED ἐξακολουθεῖ πιέζειν τὶς ἀγορές, ἐνῶ ἡ συμφωνία στὸ ECOFIN καὶ στὸ Εὐρωπαϊκὸ Κοινοβούλιο, γιὰ τὴν σύσταση τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Ταμείου Σταθερότητος, μὲ διαχειριστή του τὴν Εὐρωπαϊκὴ Κεντρικὴ Τράπεζα, δὲν θεωρήθηκε ἐπαρκὲς ἀντίβαρο∙ ἀντιθέτως μέτρησε ἀρνητικὰ τὸ πρόστιμο 1,2 δις δολλαρίων στὴν ΤΟΥΟΤΑ, γιὰ τὴν κυκλοφορία ἀνασφαλῶν αὐτοκινήτων, τὰ ὁποῖα καὶ ἀνεκάλεσε. Οἱ ἐπενδυτὲς διατηροῦν τὶς ἐπιφυλάξεις τους γιὰ τὴν πορεία τῶν ἀγορῶν, ἐνῶ ὑπόγειος φόβος εἶναι ἡ κλιμάκωση τοῦ οἰκονομικοῦ πολέμου Ἀμερικῆς, Ρωσίας καὶ ἡ χρησιμοποίηση ἀπ’ τὴν Μόσχα τοῦ ὅπλου τῶν ἀμερικανικῶν κρατικῶν ὁμολόγων∙ ἡ πώληση μέρους των τρομάζει τοὺς πάντες.

ΗΠΑ, φόβοι ἐκτροχιασμοῦ

Οἱ φόβοι ἐκτροχιασμοῦ τῆς ἀμερικανικῆς οἰκονομίας καὶ ἀνεξελέγκτου δημοσιονομικοῦ ἐλλείμματος θεωροῦνται ὡς οἱ λόγοι τῆς σφικτῆς δημοσιονομικῆς πολιτικῆς ἀπ’ τὸ Ὁμοσπονδιακὸ Ἀποθεματικὸ Ταμεῖο∙ τὸ πρόγραμμα νομισματικῆς πολιτικῆς τῆς Τζάνετ Γιέλεν, ὅχι μόνο δὲν ἔπεισε τοὺς οἰκονομικοὺς παράγοντες, ἀλλὰ καὶ τοὺς γέμισε μὲ φόβους γιὰ συνέχισή του στὰ ἑπόμενα χρόνια. Ἡ ἀμερικανικὴ οἰκονομία χρειάζεται δύο πράγματα, τὴν διατήρηση τουλάχιστον τῆς ἔστω καὶ ἀσθματικῆς ἐπανεκκινήσεώς της μὲ ἐνίσχυση τῆς ρευστότητος, καὶ τὴν ἐφαρμογὴ ριζοσπαστικοῦ προγράμματος μεταρρυθμίσεων καὶ μεγάλων ἔργων, γιὰ τὴν ἀνταπόκρισή της στὶς ἀνάγκες τῆς ψηφιακῆς ἐποχῆς∙ ἡ Οὐάσιγκτον, ὄχι μόνο δὲν ἀσχολεῖται καθόλου μὲ τὸ δεύτερο, ἀλλὰ καὶ παρεμποδίζει τὴν βραδεῖα ἀνάκαμψη τῆς οἰκονομίας. Τὴν ἀδυναμία της νὰ διαπιστώσει τὰ πραγματικὰ προβλήματα ἀποδεικνύει καὶ πάλι ἡ Οὐάσιγκτον.

Ὄξυνση Συρίας καὶ Ἰσαρὴλ

Τὰ θερμὰ ἐπεισόδια μεταξὺ Συρίας καὶ Ἰσαρὴλ ἔχουν ἐνοχλήσει ἀρκετὰ τὶς Ἡνωμένες Πολιτεῖες, διότι φοβοῦνται τὴν πρόκληση ἀνεξελέγκτου ἐκρήξεως∙ ὁ Τζὼν Κέρρυ ζήτησε συγκράτηση ἀπ’ τὸν Βενιαμὶν Νετανιάχου κι ὁ δεύτερος συγνώμην, γιὰ τὸν ὑποτιμητικὸ χαρακτηρισμὸ ἀπ’ τὸν ὑπουργό του Ἐξωτερικῶν, γιὰ τὸν Ἀμερικανὸ πρόεδρο. Στὴν Οὐάσιγκτον κάποιοι κύκλοι προτείνουν τὴν πρόκληση πολέμου στὴ Συρία, ὡς ἀντιπερισπασμὸ στὴν προσάρτηση τῆς Κριμαίας ἀπ’ τὴν Ρωσία∙ ἡ Μόσχα διατηρεῖ στενὲς σχέσεις μὲ τὴν Δαμασκὸ κι αὐτὴ ἀπέτρεψε τοὺς ἀμερικανικοὺς βομβαρδισμοὺς ἐναντίον της πέρυσι τὸν Σεπτέμβριο, μὲ πρόσχημα τὴν χρησιμοποίηση χημικῶν ὅπλων, ποὺ τελικὰ χρησιμοποίησαν οἱ ἀντάρτες. Οἱ Ἀμερικανοὶ δὲν συγχώρησαν τὴν δυναμικὴ τότε παρέμβαση τοῦ Ρώσου προέδρου καὶ τὴν ταπεινὴ ὑποχώρησή τους∙ πιστεύουν ὅτι μποροῦν νὰ ἐκδικηθοῦν τώρα.

O διάλογος

Ὁ τύπος στὴν ἐποχή μας, ἔντυπος καὶ ἠλεκτρονικός, ἔχει πάρει ἄλλη μορφὴ στὰ μέσα μαζικὴς ἐπικοινωνίας, μὲ τὰ μεγάλα συμφέροντα, ἀποπνικτικά. Ἡ ψηφιακὴ ἐπανάσταση , ὅμως, καὶ τὸ διαδίκτυο προσφέρουν τὸ κάτι ἄλλο: τὴν δυνατότητα τοῦ πολίτου νὰ χρησιμοποιεῖ τὴ νέα τεχνολογία καὶ νὰ ἔρχεται σὲ ἄμεση ἐπαφὴ μὲ ἄλλους, μὲ τοὺς συμπολίτες του, μὲ τοὺς συνανθρώπους του, κάθε στιγμή. Ἀπευθύνεται «Τὸ Ἐμμελὲς»  πρὸς ὅσους αἰσθάνονται τὴν ἀνάγκη τοῦ διαλόγου , τῆς ἀνταλλαγῆς ἀπόψεων, τῆς συζητήσεως. Ὅσοι παίζοντας στὸ διαδίκτυο μᾶς συναντήσουν, διαβάσουν κάτι, προβληματιστοῦν γιὰ κάτι ἄλλο, ἔχουν κάτι νὰ συμπληρώσουν, νὰ προσθέσουν, τοὺς προσφέρουμε τὴν ἄνεση τῆς ἐκφράσεώς τους, ἰδιαίτερα μετὰ τὴν πλήρη ἐξαχρείωση τοῦ τύπου, περισσότερο τὴν τελευταία διετία στὴν Ἑλλάδα. Χαρά μας εἶναι ὁ διάλογος αὐτός, ο ἤρεμος καὶ δημιουργικὸς διάλογος , γιὰ τὰ τόσα ποὺ μᾶς ἀπασχολοῦν, τὰ σοβαρά καὶ τὰ ἀμελητέα, τὰ πιὸ ὄμορφα ἴσως, ἂν καὶ αὐτὰ εἶναι ἐλάχιστα πλέον. Αὐτὴ εἶναι ἡ ἰσηγορία , ἡ δημιουργικὴ πλευρὰ τῆς νέας τεχνολογίας, ἀρκετὰ πειστικὴ πλέον, ὅπως ἔδειχνε καὶ πρὸ δεκαετίας, ὅταν ξεκίνησε «Τὸ Ἐμμελές», ἂν καὶ διστακτικὰ τότε· σήμερα ἡ ψηφιακὴ τεχνολογία ἀποτελεῖ τὸ ἐφαλτήριο τῆς ἀπελευθερώσεως τῶν λαῶν, ὅπως ἀποδεικνύεται καθημερινά, ὅπως τὸ ζήσαμε καὶ τὸ ζοῦμε μὲ τοὺς «Ἀγανακτισμένους».

Ἐμεῖς ξεκινήσαμε μὲ ἐλάχιστα, μὲ μιὰ μικρὴ σελίδα στὸ διαδίκτυο, τολμηρὸ ἐγχείρημα τότε· ἐλπίδα μας ἦταν, ἡ ἀνταπόκριση, διάλογος. Πιστεύαμε ὅτι ἡ νέα τεχνολογία έχει τὸ μεγάλο πλεονέκτημα, τν ἄμεσο και ζωντανὸ διάλογο · μὲ ἕνα κλίκ καὶ ἀνοίγεις τὴν σελίδα, μὲ ἕνα ἄλλο στέλνεις τὴν ἄποψή σου, τὴν διαβάζει ὁ ἄλλος. Ἐλάχιστα μέσα χρειάζονται. Τότε ἦταν ὑποχρεωτικὴ ἡ χρήση, λόγῳ τεχνολογίας, τοῦ μονοτονικοῦ συστήματος· σήμερα γενικεύεται ἡ ἐπιστροφὴ στὸ πολυτονικὸ, ἐπειδὴ ὅλοι σχεδὸν κατάλαβαν ὅτι ἡ κατάργησή του ἀπέβλεπε ἀπ’ τὴν ἀρχὴ στὸν ἀφελληνισμό μας. Τὴν ἀνάταση τοῦ γένους προοιωνίζουν οἱ ἀντιδράσεις, ἡ ἐκμάθηση καὶ γραφὴ σὲ πολυτονικό, διότι ἡ προφορά του, ὁλοζώντανη στὸν προφορικὸ λόγο πάντοτε, ὁδηγεῖ στὸν ἐλεύθερο πολίτη.

"Τὸ "Ἐμμελές" , καθημερινὴ ἐφημερίδα πολιτικοῦ σχολιασμοῦ , κυκλοφορεῖ ἀπ’ τὴν Δευτέρα ἕως καὶ τὴν Παρασκευή.
Τὸ Σαββατοκύριακο εἶναι δικό σας.