Ἀντιδράσεις χρηματοδοτήσεως κομάτων

Οἱ διεργασίες στὴν ἀντιπολίτευση πολλαπλασιάζονται, μετὰ τὶς φυγόκεντρες τάσεις στὰ περισσότερα κόμματα∙ στὴν ἀξιωματική, ἡ ἀντίδραση τῆς Κουμουνδουρου στὸ κυβερνητικὸ σχέδιο γιὰ περικοπὴ στὸ μισὸ τῆς κρατικῆς χρηματοδοτήσεώς τους λόγῳ τῆς κρίσεως, ἀποκάλυψε τὰ ἐσωτερικά της. Εἶναι μοναδικὴ περίπτωση ἀξιωματικὴ ἀντιπολίτευση νὰ διαμαρτύρεται γιὰ χρηματοδότηση, διότι συνήθως εἶναι μαζικὴ ἡ εἰσροὴ προσφορῶν, λόγῳ τῆς ἀναμονῆς τῆς ἐξουσίας∙ ἡ περίπτωση εἰρωνείας τοῦ Ναπολεοντίσκου ἀποκλείεται, διότι εἶναι γνωστὲς οἱ στενές του σχέσεις μὲ τὸν πρόεδρο τοῦ ΣΕΒ καὶ οἱ οἰκογενειακὲς μὲ τοὺς μεγαλοεργολάβους. Ἑπομένως κάτι ἄλλο συμβαίνει, διότι εἶναι ἐμφανέστατη ἡ ἔλλειψη πόρων στὶς τοπικὲς ὀργανώσεις∙ σὲ ξενοδοχεῖα κάνει τὶς συγκεντρώσεις του στὴν ἐπαρχία ὁ πρόεδρος, ἐκτὸς κι ἂν δὲν ἔχει ἐμπιστοσύνη σὲ αὐτές, ἐπειδὴ ἀνήκουν στὴν Ἀριστερὴ Πλατφόρμα.

Νέα ἐποχὴ γιὰ τὴν Ἑλλάδα

Ἡ νέα ἐποχὴ γιὰ τὴν Ἑλλάδα ἔχει ἀρχίσει, ὑπογράμμισε ὁ πρωθυπουργός, μετὰ τὴν ἀναγνώριση τῆς ἀνακάμψεως τῆς οἰκονομίας ἀπ’ τοὺς Εὐρωπαίους ἡγέτες, ἐνῶ θεωρεῖ δευτερευούσης σημασίας τὶς ἀπειλὲς γιὰ καταψήφιση τοῦ νομοσχεδίου λόγῳ τοῦ γάλακτος∙ τὸ ἐνδιαφέρον ἐστιάζεται στὴν ἐνίσχυση τῶν δυνάμεων ἀνακάμψεως καὶ ἰδιαιτέρως τῆς ταχύτερης δυνατῆς ἐπαναλήψεως τῆς χρηματοδοτήσεως τῶν τραπεζῶν. Ἤδη ἄρχισε ἡ προεργασία γιὰ τὴν ἔναρξή της πρὶν ἀπ’ τὴν ὁλοκλήρωση τῆς αὐξήσεως τοῦ μετοχικοῦ κεφαλαίου τῆς Πειραιῶς καὶ τῆς Ἄλφα∙ οἱ παρατηρητὲς ἀναμένουν καὶ τὶς ἀντιδράσεις τοῦ κοινοῦ, διότι ὑπολογίζεται ὅτι παραμένουν στὰ μαξιλάρια καὶ στὰ μπαοῦλα, περισσότερα ἀπὸ εἴκοσι δις εὐρώ, τὰ ὁποῖα πέρυσι, μὲ τὴν κυπριακὴ κρίση, φοβήθηκαν καὶ δὲν μεταφέρθηκαν στὶς τράπεζες. Ἰσχυρὴ τονωτικὴ ἔνεση μποροῦν νὰ ἀποβοῦν, οἱ ἀποταμιεύσεις αὐτὲς γιὰ τὴν ἀγορὰ καὶ περισσότερο γιὰ τὶς μικρομεσαῖες ἐπιχειρήσεις στὴν κατάσταση ἀσφυκτικῆς ἔνδειας τῶν κεφαλαίων κινήσεως.

Ἀνατροπὲς ἀντιπολιτεύσεως

Στὴν ἀντιπολίτευση παρατηρεῖται ριζικὴ ἀνατροπὴ στὴν ἐσωτερικὴ ἰσορροπία τῶν κομμάτων, λόγω τῆς ἀνακάμψεως τῆς οἰκονομίας καὶ τῆς ἀποτυχίας τους στοὺς σχεδιασμούς τους∙ τὸ ἀπότελεσμα εἶναι σαφέστερο στὰ μικρότερα κόμματα, ὅταν ἀκόμη καὶ ἡ ἀκροδεξιὰ δείχνει ὅτι σπαράσσεται μὲ τὴν διαρροὴ δύο βουλευτῶν καὶ μαζικὰ στελεχῶν. Ἡ ὁμιλία τῶν φυλακισμένων βουλευτῶν στὴν Ὁλομέλεια τῆς Βουλῆς, κατὰ τὴν συζήτηση τῆς ἄρσεως ἀσυλίας τους, συγκεντρώνει τὸ ὲνδιαφέρον ἀπὸ κάθε πλευρά∙ στὰ ἄλλα μικρότερα οἱ πρόεδροί τους διακηρύσσουν ὅτι εἶναι παρόντες, ἄλλο ὅμως ἂν πείθουν, ἐνῶ στὴν ἀξιωματικὴ οἱ ἀντιδράσεις ἀπέναντι στὴν ἐπίσημη πολιτικὴ δείχνουν, ὅτι δὲν ἀποκλείονται διασπαστικὲς κινήσεις πρὸ τῆς κάλπης. Ὁ Ναπολεοντίσκος συναντᾶ τὴν ἀδιαφορία ἢ τὴν περιφρόνηση τοῦ κόσμου στὶς περιοδεῖες του, ἐνῶ καὶ ὁ κομματικός του μηχανισμός, ἂν εἶναι τελικὰ δικός του, δὲν δίδει σημεῖα ζωῆς∙ οἱ ἀποκαλύψεις, γιὰ παράνομη πληρωμὴ οἰκογενειακῶν ἐπιδομάτων στὴν μητέρα τῆς ὑστερικῆς, λέει πολλά.

Καλὸ κατευόδιο φίλε Τάσο

Ὁ ἀδόκητος θάνατος τοῦ Τάσου Μητσόπουλου ἔχει συγκλονίσει τὴν Κύπρο καὶ ὅσους τὸν γνώριζαν στὴν Ἑλλάδα∙ ὁ ὑπουργὸς Ἐθνικῆς Ἀμύνης τῆς μεγαλονήσου ἔφυγε ξαφνικά, μετὰ ἀπὸ ὀξὺ ἐγκεφαλικὸ τὴν Παρασκευὴ τὸ μεσημέρι, ἐνῶ ἦταν στὸ γραφεῖο του καὶ στὸν προθάλαμο ὁ πρεσβευτὴς τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν ἀνέμενε τὴν συνάντησή τους. Ἦταν εὐγενὴς στοὺς τρόπους καὶ διακριτικὸς στὴν συμπεριφορά του, ἀκόμη κι ὡς πολιτικός, μὲ ἀνερχόμενη πορεία, ὡς ἕνας ἀπ’ τοὺς πιὸ ἔμπιστους τοῦ προέδρου τῆς Δημοκρατίας∙ εἶχε νὰ προσφέρει πολλὰ στὴν Κύπρο καὶ στὸν Ἑλληνισμό, μὲ τὴν ἐργατικότητά του, τὴν μεθοδικότητά του, τὴν εὐαισθησία του στὰ ἐθνικὰ θέματα. Δὲν ξεχνιοῦνται εὔκολα τέτοιας ποιότητος πολιτικοὶ ἄνδρες.

Ἀναγνώριση τῆς ἀνακάμψεως

Ἡ ἀναγνώριση τῆς ἀνακάμψεως τῆς ἑλληνικῆς οἰκονομίας ἦρθε ἀπ’ τοὺς Εὐρωπαίους ἡγέτες κατὰ τὸ Εὐρωπαϊκὸ Συμβούλιο, μὲ τὰ συγχαρητήρια πρὸς τὸν πρωθυπουργὸ γιὰ τὶς ἐπιτυχίες τῆς κυβερνήσεως καὶ τὸν σεβασμό τους στὶς θυσίες τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ, ἀλλὰ καὶ τὴν ἐπιβράβευση τῶν καταλλήλων χειρισμῶν, ὡς προεδρευούσης τῆς χώρας μας στὴν ἔγκριση ἀπ’ τὸ Εὐρωκοινοβούλιο τῆς τραπεζικῆς ἑνοποιήσεως∙ ἦταν μεγάλη μέρα γιὰ τὴν Ἑλλάδα, μετὰ ἀπὸ τέσσερα χρόνια λοιδωριῶν καὶ ἐσχάτης περιφρονήσεως, ἀκούσαμε καλὰ λόγια. Ἀλλὰ ἦρθε κι ἀπ’ τὶς ἀγορές, μὲ τὴν κάλυψη στὸ ἑξαπλάσιο τοῦ ὁμολόγου τῆς Τραπέζης Πειραιῶς∙ διαψεύσθηκε ἡ Standards and Poor’s μὲ τὴν ἀρνητική της πρόβλεψη. Μόνο στὸ Χρηματιστήριο Ἀθηνῶν ἔπαιξαν βρώμικα οἱ ἀτλαντικοὶ κερδοσκόποι.

Τοσούτους μάρτυρας ἔχοντα

Μετὰ τὴν ἀναχώρησή του ἀπ’ τὴν Κύπρο, ὁ Σόλων ἐπισκέφθηκε τὸν πάμπλουτο καὶ μεγάλο τότε βασιλέα τῶν Λυδῶν Κροῖσο∙ ἔχει μείνει ἱστορικὴ ἡ συνάντηση μαζί του, ἀλλὰ καὶ πολλοὶ τὴν ἀμφισβήτησαν. «Τὴν δὲ πρὸς Κροῖσον ἔντευξιν αὐτοῦ δοκοῦσιν ἔνιοι τοῖς χρόνοις ὡς πεπλασμένην ἐλέγχειν»∙ τὴν δὲ συνάντησή του μὲ τὸν Κροῖσο μερικοὶ ἰσχυρίζονται ὅτι δὲν ταιριάζει μὲ τὶς χρονολογίες. «Ἐγὼ δὲ λόγον ἔνδοξον οὕτω καὶ τοσότους μάρτυρας ἔχοντα»∙ ἐγὼ δὲ καὶ περίφημο λόγο καὶ τόσους μάρτυρες ἔχω. «Καί, ὅ μεῖζόν ἐστι, πρέποντα τῷ Σόλωνος ἤθει καὶ τῆς ἐκείνου μετριοφροσύνης καὶ σοφίας ἄξιον»∙ καί, τὸ πιὸ σημαντικό, ἀνάλογο μὲ τὴν μετριοφροσύνη καὶ τὴν σοφία τοῦ Σολωνος. «Οὔ μοι δοκῶ προήσεσθαι χρονικοῖς τισι λεγομένοις κανόσιν»∙ καὶ δὲν μοῦ ταιριάζει παραβλέψαι αὐτὸ ἀπέναντι σὲ κάποιους χρονικοὺς λεγομένους ὑπολογισμούς. Ὁ Πλούταρχος εἶχε τότε στὴ διάθεσή του ὁλόκληρη τὴν ἀρχαία ἑλληνικὴ γραμματεία.

Εὐρωσυμβούλιο ἰσορροπιῶν

Στὴν τήρηση τῶν εὐαίσθητων ἰσορροπιῶν κατέληξε τὸ Εὐρωπαϊκὸ Συμβούλιο τῆς Παρασκευῆς ὡς πρὸς τὸ θέμα τῆς Οὐκρανίας∙ οἱ 28 ἦταν βαθύτατα διχασμένοι, ἀπ’ τὴν μία πλευρά, οἱ Ἀμερικανοὶ κι οἱ ὑποτακτικοί τους ἀνάμεσά τους, πιέζειν γιὰ αὐστηρὲς οἰκονομικὲς κυρώσεις κατὰ τῆς Ρωσίας, ἀπ’ τὴν ἄλλη, οἱ σώφρονες ποὺ γνώριζαν ὅτι ὁ κύριος στόχος ἦταν ἡ ἀπαξίωση τοῦ εὐρὼ καὶ ἡ διάλυση τῆς Εὐρωζώνης. Ἦταν σκληρὴ ἡ ἀναμέτρηση, διότι μὲ τοὺς Ἀτλαντιστὲς ἐτάχθη καὶ ἡ Γαλλία, ἡ πρόμαχος τῆς αὐτόνομης πολιτικῆς παρουσίας τῆς Εὐρωζώνης, ἀπ’ τὴν καθιέρωσή της πρὸ δεκαπενταετίας∙ στὴν πράξη ἀπέμεινε μόνη της ἡ Γερμανία ὡς προασπιστὴς τοῦ εὐρὼ καὶ τῆς ἀπαλλαγῆς τῆς γηραιᾶς ἠπείρου ἀπ’ τὴν ἰσοπέδωση τῆς ἐπιστροφῆς στὴν ψυχροπολεμικὴ περίοδο∙ οἱ εὐρωπαϊκοὶ λαοὶ ἔχουν ἀντιληφθεῖ τὴν πλεκτάνη καὶ δὲν ἐπείσθησαν ἀπ’ τὴν ἀτλαντικὴ διαπλοκὴ καὶ τὴν ἀντιρωσικὴ ὑστερία. Ἡ ἀπόκρυψη τῶν νεοναζιστῶν στὴν Οὐκρανία ἀπέτυχε.

Οὐκρανία, πόλεμος νεύρων

Σὲ πόλεμο νεύρων, μεταξὺ τῶν Δυτικῶν καὶ τῆς Ρωσίας, ἐξελίσσεται ἡ οὐκρανικὴ κρίση∙ τὸ ΝΑΤΟ προειδοποιεῖ τὴν Μόσχα, γιὰ τὴν περίπτωση στρατιωτικῆς εἰσβολῆς καὶ τὸ Κρεμλίνο ἀπαντάει μὲ τὶς διαδηλώσεις στὶς ἀνατολικὲς ἐπαρχίες κατὰ τῶν νεονοζιστικῶν δυνάμεων στὸ Κίεβο∙ ἡ κρίση δείχνει ὅτι ἐκτονώνεται πολιτικά, ἀλλὰ παραμένει ἡ μετάβαση τῶν πρώτων ἑκατὸ παρατηρητῶν τοῦ ΟΑΣΕ, γιὰ τὸν ἔλεγχο τῆς καταστάσεως στὴν χώρα. Οἱ παρατηρητὲς θὰ ἐπισκεφθοῦν τὸ Κίεβο, πέντε πόλεις τῆς ἀνατολικῆς καὶ νοτίου Οὐκρανίας καὶ τρεῖς τῆς Δυτικῆς, τὶς ὁποῖες ἤθελε νὰ ἐξαιρέσει τὸ ΝΑΤΟ, καὶ περιελήφθησαν μετὰ ἀπὸ ρωσικὲς πιέσεις∙ στὴν Κριμαία δὲν πρόκειται νὰ μεταβοῦν, διότι ἤδη ἀποτελεῖ ρωρικὸ ἔδαφος, ἐνῶ σχετικὰ μὲ τὴν κατάληψη οὐκρανικῆς στρατιωτικῆς βάσεως, οἰ Ρῶσοι διευκρινίζουν ὅτι, ἀπ’ τοὺς 18000 Οὐκρανοὺς στρατιωτικοὺς στὴν χερσόνησο, μόνο οἱ 2000 ζήτησαν ἐπιστρέψαι στὴν Οὐκρανία, ἐνῶ ὅλοι οἱ ὑπόλοιποι ἐντάχθηκαν στὸν ρωσικὸ στρατό.

Διάσκεψη γιὰ τὰ πυρηνικὰ

Ἡ σημερινὴ διάσκεψη κορυφῆς τῆς Χάγης γιὰ τὴν πυρηνικὴ ἀσφάλεια ἐθεωρεῖτο καμπὴ γιὰ τὸν ἀφοπλισμό, ὰλλὰ πολλὰ ἀνετράπησαν λόγῳ τῆς οὐκρανικῆς κρίσεως∙ θὰ συγκεντρωθοῦν οἱ ἡγέτες τῶν μεγάλων πυρηνικῶν δυνάμεων καὶ ἄλλοι, μὲ τὴν ἀπουσία τοῦ Ρώσου προέδρου. Ὁ Βλαδίμηρος Ποῦτιν δὲν θὰ παραστεῖ καὶ θὰ ἐκπροσωπηθεῖ ἀπ’ τὸν ὑπουργό του Ἐξωτερικῶν, ἐνῶ θὰ εἶναι παρόντες, Μπάρακ Ὀμπάμα, Ξὶ Τζιπίνγκ, Νταίηβιντ Κάμερον, Φρανσουὰ Ὁλλάντ, Ἀγκέλα Μέρκελ, ἀλλὰ θὰ προηγηθεῖ συνάντηση τῶν Ἑπτὰ μεγάλων, χωρὶς τὴν συμμετοχὴ τῆς Ρωσίας, ἀλλὰ καὶ χωρὶς τὸν ἀποκλεισμό της, χάρις στὶς ὰντιρρήσεις τοῦ Βερολίνου∙ οἱ ἐπιπτώσεις τῆς οὐκρανικῆς κρίσεως μετροῦν στὶς διεθνεῖς σχέσεις, διότι δὲν νοεῖται συνθήκη στρατηγικῆς συνεργασίας, χωρὶς τὴν συμμετοχὴ τῆς Μόσχας. Περισσότερο ἐνδιαφέρον ἀποκτοῦν οἱ συνομιλίες τοῦ Κινέζου προέδρου, μὲ τὴν ἐπίσκεψή του σὲ τέσσερες εὐρωπαϊκὲς πρωτεύουσες, Χάγη, Παρίσι, Βερολίνο καὶ Βρυξέλλες, στὴν χώρα καὶ στὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση.

Ἀνάκαμψη, βαθειὲς πολιτικὲς ἐπιπτώσεις

Οἱ πολιτικὲς ἐπιπτώσεις ἀπ’ τὴν ἀναγνώριση τῆς ἀνακάμψεως τῆς ἑλληνικῆς οἰκονομίας ἀπ’ τοὺς Εὐρωπαίους καὶ τὶς ἀγορὲς εἶναι βαθύτατες∙ ἡ πολιτική μας ζωή εἶναι ἄλλη σήμερα κι αὐτὸ τὸ ἀναγνωρίζουν οἱ πάντες, μὲ πρώτους τοὺς ἀνθρώπους τῆς ἀγορᾶς. Εἶναι διαφορετικὴ ἡ στάση τους τώρα, σὲ σύγκριση ἀκόμη καὶ μὲ τὴν προηγούμενη ἡμέρα, ὅταν αὐτὸ ποὺ ἔβλεπαν γύρω τους οἱ μικρομεσαῖοι καὶ οἱ ἄλλοι, ὅτι ἄρχισαν νὰ κινοῦνται πολλὰ στὴν Ἑλλάδα, τὸ ἀμφισβητοῦσαν καθημερινὰ τὰ κόμματα τῆς ἀντιπολιτεύσεως καὶ ἡ διαπλοκή∙ ἔπαιξαν τὸν ρόλο τοῦ καταλύτου στὴν ψυχολογία τοῦ κόσμου, ἐνῶ ἡ συμπαράσταση τῆς Εὐρωζώνης ἔρχεται πλέον ὡς φυσιολογικὴ κατάληξη τῆς μακρᾶς πορείας τῶν στερήσεων τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ τὴν τετραετία. Οἱ ἐσωτερικὲς παραφωνίες κάποιων βουλευτῶν ἠχοῦν στὴν κοινὴ γνώμη ὡς ἀπόηχος τῆς προηγουμένης ἐποχῆς, τῶν ὑπονομεύσεων καὶ τῶν παρεμβάσεων ξένων παραγόντων∙ οὐδεὶς ἢ μᾶλλον ἐλάχιστοι βουλευτὲς ἀποτολμοῦν τὴν ἀνατροπὴ τῆς κυβερνήσεως καὶ τὴν προσφυγὴ στὶς κάλπες σὲ ἕναν μῆνα∙ γνωρίζουν ὅλοι τους οἱ ἐπίδοξοι ἡρόστρατοι ὅτι δὲν θὰ ξαναδοῦν τὴν Βουλή. Ὁ πρωθυπουργὸς ἔχει πλέον ὅλα τὰ πλεονεκτήματα μαζί του, τὴν ἀποκατάσταση κάποιων ἀδικιῶν ὡς ἀρχή, τὴν σύγκλιση στὴν Ἀθήνα τοῦ Εὐρωσυμβουλίου, τοῦ Γιούρογκρουπ, ἀλλὰ καὶ τὴν ἐπίσκεψη τῆς Ἀγκέλας Μέρκελ τὶς ἑπόμενες ἑβδομάδες.
Ἡ ἀποκατάσταση τῆς ὁμαλῆς λειτουργίας τῶν τραπεζῶν καὶ τῆς ρευστότητος τῆς ἀγορᾶς θεωροῦνται τὸ κρίσιμο βήμα γιὰ τὴν ἀπογείωση τῆς ἑλληνικῆς οἰκονομίας, μετὰ τὴν ἔξοδό της ἀπ’ τὴν βαθειὰ ὕφεση∙ ἔρχεται ὡς ἐπιβεβαίωση τῶν κόπων μας, τὸ τελευταῖο εἰκοσάμηνο, ὅταν μόνο χάρις στὴν προσωπικὴ πίστη καὶ στὸ λόγο μας ἐπετύχαμε τὴν ἐπανεκκίνηση τῆς οἰκονομίας, διότι ἦταν τὸ τελευταῖο μέσο στὴν διάθεσή μας, μαζὶ μὲ τὴν ἐμπιστοσύνη μας πρὸς τὸν πρωθυπουργό. Ἀλλὰ καὶ οἱ τράπεζες βρίσκονται σὲ κατάσταση ὀργασμοῦ γιὰ τὴν ὁλοκλήρωση τῶν διαδικασιῶν γιὰ τὴν ἐπιστροφὴ στὴν ὁμαλὴ λειτουργία τους, μὲ τὴν ἐπιτάχυνση τῆς αὐξήσεως τοῦ μετοχικοῦ τους κεφαλαίου∙ ὅποιος κινεῖται, ἔστω καὶ ὡς ἐπισκέπτης στὴν ἀγορά, τὸ ἀντιλαμβάνεται αὐτὸ μὲ πρώτη ματιά, ὅπως ἀντιλαμβάνεται καὶ τὴν εἰρωνικὴ ἢ μᾶλλον σαρκαστικὴ ἀπάντηση ὅλων τους στὴν παρατήρηση τοῦ γιατὶ λένε ἄλλα τὰ κόμματα τῆς ἀντιπολιτεύσεως καὶ ἡ διαπλοκή. «Ἄς τους αὐτούς», εἶναι ἡ ἀπάντηση, κι ἔχουν δίκαιο∙ στὴν ψυχολογία τοῦ κόσμου ἕνα δὲν εἶναι ἀνεκτό, ἡ μεμψιμοιρία καὶ ἡ παρέλκυση σὲ ἀτέρμονες συζητήσεις γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση τῶν προβλημάτων, ἐγγενεῖς αὐτὲς καταστάσεις στὰ κόμματα τῆς ἀριστερᾶς. Οἱ νέοι τῶν δυναμικῶν κλάδων περισσότερο τρέχουν πλέον γιὰ τὴν ἀξιοποίηση τῶν πλεονακτημάτων τῆς οἰκονομίας μας, μὲ πρώτους τὸν τουρισμὸ καὶ τὴν ψηφιακὴ τεχνολογία.
Ἡ οὐκρανικὴ κρίση ἔχει διαμορφώσει ἄλλη συγκυρία στὶς διεθνεῖς σχέσεις κι ἀκόμη περισσότερο στὴν Εὐρώπη∙ ἡ ἐπιστροφὴ στὸν ψυχρὸ πόλεμο ἀπεφεύχφθη, χάρις στὴν σωφροσύνη τῆς Γερμανίας καὶ τῶν περισσοτέρνων ἑταίρων τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως, περλαμβανομένης τῆς Ἑλλάδος καὶ τῆς Κύπρου, οἱ ὁποῖοι δὲν θέλουν ἐπιδείνωση τῶν σχέσεων μὲ τὴν Ρωσία. Ἀπ’ τὴν ἄλλη ὅμως οἱ Εὐρωπαῖοι ἀναγνωρίζουν ὅτι εἶναι ἀπαραίτητη ἡ ἀξιοποίηση τῶν δικῶν τους ἐνεργειακῶν πηγῶν, γιὰ τὴν στήριξη τῆς πολιτικῆς τους αὐτονομίας, ἀπέναντι στὶς ἐξαρτήσεις τῶν ὅποιων τρίτων∙ ἀξιόλογα ἐνεργειακὰ ἀποθέματα στὴν γηραιὰ ἤπειρο διαθέτουν μόνο ἡ Ἑλλὰς καὶ ἡ Κύπρος στὸν ὑποθαλάσσιο χῶρο τους, μὲ ἄμεση σχεδὸν τὴν ἀξιοποίησή τους. Στὰ πλαίσια αὐτὰ θεωρεῖται δεδομένη ἡ ἔγκριση τῆς ἑνιαίας ἐνεργειακῆς καὶ θαλασσίας πολιτικῆς ἴσως καὶ τὸ τρέχον ἑξάμηνο, ἢ τὸ ἀργότερον τὸ ἑπόμενο στὴ διάρκεια τῆς ἰταλικῆς προεδρίας∙ αὐτὸ σημαίνει δύο πράγματα, τὴν ἐπιτάχυνση τῶν διαδικασιῶν γιὰ τὶς ἐρευνες στὸν ἑλληνικὸ ὑποθαλάσσιο χῶρο καὶ τῆς ἀντλήσεως στὸν κυπριακό, καὶ τὴν διασφάλιση τῶν ἐνεργειακῶν ἀποθεμάτων ἀπ’ τὴν ἐπιβολὴ τρίτων. Περνάει ἡ χώρα στὴν φάση τῆς πλήρους εὐρωπαϊκῆς καλύψεως στὸν τόσο εὐαίσθητο αὐτὸν κλάδο∙ εἶναι ἄλλη ὑπόθεση, ὅταν μιλάει γι’ αὐτὰ ἡ Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση, κι ἄλλη, ὅταν ἀγωνιζόμαστε μόνοι μας ἀπέναντι στὰ συμφέροντα τῶν μεγάλων καὶ στὶς διεκδικήσεις πολλῶν γειτόνων.
Οἱ προεκτάσεις τῆς οὐκρανικῆς κρίσεως στὴν περιοχή μας εἶναι σημαντικὸς παράγων πλέον∙ ἡ Μόσχα γνωρίζει ἄριστα, ὅτι ἡ κρίση στὴν Οὐκρανία, μὲ τὴν ἐπιστράτευση ἀπ’ τὶς ἀμερικανικὲς μυστικὲς ὑπηρεσίες τῶν νεοναζιστικῶν ὀργάνων τους, ἔγινε, σὲ μεγάλο βαθμό, γιὰ τὴν ταπείνωση τοῦ προέδρου της, μετὰ τὴν σθεναρή του στάση κατὰ τῶν βομβαρδισμῶν τῆς Συρίας ἀπ’ τὴν Οὐάσιγκτον, φυσικὰ πέραν τῆς ὑπονομεύσεως τοῦ εὐρώ. Ἑπομένως ἀναμένεται ἀπ’ τοὺς διπλωματικοὺς παρατηρητὲς ἡ ἀντίδρασή της στὴν Μέση Ἀνατολή, χάρις στὶς φιλικές της σχέσεις μὲ τὴν Δαμασκὸ καὶ τὴν Τεχεράνη∙ ταυτοχρόνως ἡ κατάσταση στὴν Τουρκία ἐκτραχύνεται καθημερινά, μὲ τὰ σκάνδαλα καὶ τὴν αὐταρχικὴ πολιτικὴ τοῦ Ταχὶπ Ἐρντογάν, μὲ ἄγνωστες τὶς προεκτάσεις, ὅταν μάλιστα ἀναμένονται καὶ τὰ ἀποτελέσματα τῶν δημοτικῶν ἐκλογῶν τὴν Κυριακή. Ἀνεξαρτήτως τοῦ εἶναι προτιμότερο γιὰ μᾶς, ποὺ κανεὶς δὲν δύναται ἀπαντῆσαι ἀπὸ τώρα, ἕνα εἶναι γεγονός, ἡ ἀνάγκη διατηρήσεως συμπαγοῦς ἐσωτερικοῦ μετώπου γιὰ κάθε ἐνδεχόμενο, ὅταν μάλιστα ἔχει ἀρχίσει ὁ διακοινοτικὸς διάλογος στὴν Κύπρο, μὲ ἄμεση τὴν ἀνάμιξη τῶν Βρυξελλῶν∙ εἶναι ἀπαραίτητο τὸ ἑνιαῖο ἐθνικὸ μέτωπο, ὅσο λίγες φορὲς στὴν ἱστορία μας. Ἡ ἀντιπολίτευση ὅμως, καὶ μάλιστα ἡ ἀξιωματική, κάθε ἄλλο παρὰ δείχνει ὅτι ἀντιλαμβάνεται τὴν σοβαρότητα τῆς καταστάσεως∙ ἐξακολουθεῖ νὰ ἐπιδίδεται στὴν στεῖρα ἐπίκριση τῆς κυβερνήσεως, ἀκόμη καὶ στὰ ἐθνικά μας θέματα, χωρὶς καμμία ἐξαίρεση.
Στὸν ἑλληνικὸ λαὸ ἐμπεδώνεται πλέον ἡ πεποίθηση, ὅτι μόνο ὁ πρωθυπουργὸς καὶ ἡ κυβέρνηση, ὡς σύνολο, δείχνουν εὐαισθησία γιὰ τὰ προβλήματά του∙ ἡ ἰσοπέδωση τῶν πάντων, ἂν ἴσχυε ἕναν χρόνο πρὶν μὲ τὴν κατάθλιψη κυρίαρχη στὸ μεγάλο μέρος τῆς κοινῆς γνώμης, δὲν ἔχει καμμία σχέση μὲ τὴν σημερινὴ πραγματικότητα. Παρὰ τὰ τόσα προβλήματα, ἴσως περισσότερα ἀπὸ πρὶν γιὰ τοὺς ἀνέργους τοὺς χαμηλόμισθους καὶ συνταξιούχους, ἔχει ἐμπεδωθεῖ ψυχολογία ἀνατάσεως καὶ ἐλπίδος, ὅτι ἡ ἐξοδος ἀπ’ τὴν κρίση εἶναι ἐφικτὴ καὶ διασφαλισμένη μᾶλλον. Στὰ στρώματα τῆς ἀγορᾶς καὶ τῆς νεολαίας φαίνεται αὐτὸ περισσότερο, μὲ τὴν σύσταση νέων ἑταιρειῶν, ὅταν ἱδρύθηκαν 160 νεοφυεῖς ἐπιχειρήσεις τὸ 2013, ἔναντι 16 τὸ 2011∙ τὸν δρόμο τῆς ἀνατάσεως δείχνουν οἱ ἑταιρεῖες αὐτές, διότι ἔχουν γίνει ὄχι τόσο ἡ ἀτμομηχανή –αὐτὸν τὸν ρόλο τὸν ἔχουν ἀναλάβει ὁ τουρισμὸς καὶ τὰ μεγάλα ἔργα-, ὅσο τὸ ἐφαλτήριο τῆς οἰκονομίας μας καὶ τῆς ἀπαλλαγῆς μας ἀπ’ τὴν κατάθλιψη τῆς τετραετίας. Ἡ ἀντιπολίτευση ἀδυνατεῖ καταγράψαι ἔστω αὐτὲς τὶς ἐξελίξεις καὶ περισσότερο ἡ Κουμουνδούρου∙ ἔτσι ὁ Ναπολεοντίσκος ὑποχρεώνεται σὲ ὁμιλίες σὲ ξενοδοχεῖα, μὲ ἀκροατήριο τετάρτης καὶ πέμπτης ἡλικίας, πρὸς τὸ ἐξαπολύσαι τοὺς μύδρους του κατὰ τῆς κυβερνήσεως∙ δείχνει ὅτι αὐτοὶ ἀποτελοῦν τὴν ἐπίλεκτη ταξιαρχία του, γιὰ κατάληψη τῆς ἐξουσίας. Δὲν εἶναι τόσο κακὴ ἡ σκέψη.

O διάλογος

Ὁ τύπος στὴν ἐποχή μας, ἔντυπος καὶ ἠλεκτρονικός, ἔχει πάρει ἄλλη μορφὴ στὰ μέσα μαζικὴς ἐπικοινωνίας, μὲ τὰ μεγάλα συμφέροντα, ἀποπνικτικά. Ἡ ψηφιακὴ ἐπανάσταση , ὅμως, καὶ τὸ διαδίκτυο προσφέρουν τὸ κάτι ἄλλο: τὴν δυνατότητα τοῦ πολίτου νὰ χρησιμοποιεῖ τὴ νέα τεχνολογία καὶ νὰ ἔρχεται σὲ ἄμεση ἐπαφὴ μὲ ἄλλους, μὲ τοὺς συμπολίτες του, μὲ τοὺς συνανθρώπους του, κάθε στιγμή. Ἀπευθύνεται «Τὸ Ἐμμελὲς»  πρὸς ὅσους αἰσθάνονται τὴν ἀνάγκη τοῦ διαλόγου , τῆς ἀνταλλαγῆς ἀπόψεων, τῆς συζητήσεως. Ὅσοι παίζοντας στὸ διαδίκτυο μᾶς συναντήσουν, διαβάσουν κάτι, προβληματιστοῦν γιὰ κάτι ἄλλο, ἔχουν κάτι νὰ συμπληρώσουν, νὰ προσθέσουν, τοὺς προσφέρουμε τὴν ἄνεση τῆς ἐκφράσεώς τους, ἰδιαίτερα μετὰ τὴν πλήρη ἐξαχρείωση τοῦ τύπου, περισσότερο τὴν τελευταία διετία στὴν Ἑλλάδα. Χαρά μας εἶναι ὁ διάλογος αὐτός, ο ἤρεμος καὶ δημιουργικὸς διάλογος , γιὰ τὰ τόσα ποὺ μᾶς ἀπασχολοῦν, τὰ σοβαρά καὶ τὰ ἀμελητέα, τὰ πιὸ ὄμορφα ἴσως, ἂν καὶ αὐτὰ εἶναι ἐλάχιστα πλέον. Αὐτὴ εἶναι ἡ ἰσηγορία , ἡ δημιουργικὴ πλευρὰ τῆς νέας τεχνολογίας, ἀρκετὰ πειστικὴ πλέον, ὅπως ἔδειχνε καὶ πρὸ δεκαετίας, ὅταν ξεκίνησε «Τὸ Ἐμμελές», ἂν καὶ διστακτικὰ τότε· σήμερα ἡ ψηφιακὴ τεχνολογία ἀποτελεῖ τὸ ἐφαλτήριο τῆς ἀπελευθερώσεως τῶν λαῶν, ὅπως ἀποδεικνύεται καθημερινά, ὅπως τὸ ζήσαμε καὶ τὸ ζοῦμε μὲ τοὺς «Ἀγανακτισμένους».

Ἐμεῖς ξεκινήσαμε μὲ ἐλάχιστα, μὲ μιὰ μικρὴ σελίδα στὸ διαδίκτυο, τολμηρὸ ἐγχείρημα τότε· ἐλπίδα μας ἦταν, ἡ ἀνταπόκριση, διάλογος. Πιστεύαμε ὅτι ἡ νέα τεχνολογία έχει τὸ μεγάλο πλεονέκτημα, τν ἄμεσο και ζωντανὸ διάλογο · μὲ ἕνα κλίκ καὶ ἀνοίγεις τὴν σελίδα, μὲ ἕνα ἄλλο στέλνεις τὴν ἄποψή σου, τὴν διαβάζει ὁ ἄλλος. Ἐλάχιστα μέσα χρειάζονται. Τότε ἦταν ὑποχρεωτικὴ ἡ χρήση, λόγῳ τεχνολογίας, τοῦ μονοτονικοῦ συστήματος· σήμερα γενικεύεται ἡ ἐπιστροφὴ στὸ πολυτονικὸ, ἐπειδὴ ὅλοι σχεδὸν κατάλαβαν ὅτι ἡ κατάργησή του ἀπέβλεπε ἀπ’ τὴν ἀρχὴ στὸν ἀφελληνισμό μας. Τὴν ἀνάταση τοῦ γένους προοιωνίζουν οἱ ἀντιδράσεις, ἡ ἐκμάθηση καὶ γραφὴ σὲ πολυτονικό, διότι ἡ προφορά του, ὁλοζώντανη στὸν προφορικὸ λόγο πάντοτε, ὁδηγεῖ στὸν ἐλεύθερο πολίτη.

"Τὸ "Ἐμμελές" , καθημερινὴ ἐφημερίδα πολιτικοῦ σχολιασμοῦ , κυκλοφορεῖ ἀπ’ τὴν Δευτέρα ἕως καὶ τὴν Παρασκευή.
Τὸ Σαββατοκύριακο εἶναι δικό σας.