Παρελάσεις, μαζικὴ προσέλευση κόσμου

Οἱ παρελάσεις γιὰ τὴν ἐπέτειο τῆς παλιγγενεσίας συγκέντρωσαν πολὺ κόσμο καὶ περισσότερα χειροκροτήματα∙ ἦταν κάτι τὸ νέο τὴν τελευταία τετραετία, καθὼς δὲν σημειώθηκε καμμία παραφωνία, ὅπως τὰ τρία τελευταῖα χρόνια, Τὸ ἀντίθετο μάλιστα, μετὰ τὸ τέλος τῶν ὁρίων τῆς ἐπισήμου διαδρομῆς τουλάχιστον στὴν Ἀθήνα, ὅπου ἡ προσέλευση γινόταν μὲ εἰδικὲς προσκλήσεις, τὸ κοινὸ πλησίαζε τοὺς μαθητὲς καὶ τὰ στρατευμένα παιδιά μας καὶ τὰ ἐπευφημοῦσε, σὰν νὰ ἀπολογοῦταν γιὰ τὴν στάση του τὰ προηγούμενα χρόνια∙ θύμισε παλιὲς καλὲς ἐποχές, σχολίαζαν οἱ μεγαλύτεροι. Αἰσθανόσουν διάχυτο τὸν ἀέρα τῆς ἐθνικῆς ἑνότητος καὶ ὁμοψυχίας στὴν ἀτμόσφαιρα. Χαρακτηριστικὸ δεῖγμα ἀλλαγῆς τῆς νοοτροπίας τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ∙ ἀπόδειξη εἶναι ὅτι μποροῦμε νὰ ξεπεράσουμε τὴν κρίση, καὶ θὰ τὴν ξεπεράσουμε. Ἔτσι καλλιεργεῖται ἡ ἀνάταση.

Πρὸς ἀνταγωνιστικὴ Ἑλλάδα

Ἡ ἀνάκτηση τῆς ἀνταγωνιστικότητος τῆς ἑλληνικῆς οἰκονομίας θεωρεῖται δυνατὴ ἀπ’ τοὺς Εὐρωπαίους καὶ τὸ διεθνὲς κεφάλαιο∙ τὰ σχόλια τῶν ἔγκυρων οἰκονομικῶν ἐφημερίδων εἶναι χαρακτηριστικά, μὲ τὴν ἐπισήμανση ὅτι ἡ Ἀθήνα ἀπ’ τὸ κακὸ παιδὶ τῆς κρίσεως στὴν Εὐρωζώνη μετατρέπεται σὲ παράδειγμα ἐπιτυχίας, ὅπως γράφει ἡ γερμανικὴ οἰκονομικὴ ἐφημερίδα Handelsblatt. Τὰ μηνύματα τῆς πολιτικῆς ἡγεσίας εἶναι χαραρακτηριστικά, ὅτι βαδίζουμε ἀσφαλῶς γιὰ ἔξοδο ἀπ’ τὴν κρίση καὶ ἀπαλλαγὴ ἀπ’ τὸ Μνημόνιο∙ αὔριο μᾶλλον κατατίθεται στὴ Βουλὴ τὸ νομοσχέδιο τῆς συμφωνίας μὲ τὴν τρόικα καὶ ἡ ψήφισή του μέχρι τὴν Κυριακή. Οἱ ἀπειλὲς κάποιων βουλευτῶν γιὰ καταψήφισή του ἐκφυλίζονται, εἴτε ἐπειδὴ δὲν βρίσκουν ἀνταπόκριση στὴν κοινὴ γνώμη, ἀκόμη καὶ στοὺς οἰκείους κλαδους, εἴτε ἐπειδὴ πολλοὶ εἶναι ἐθελοντὲς ἄλλοι βουλευτὲς γιὰ στήριξη τῆς κυβερνήσεως, ἐὰν δοῦν ὅτι κινδυνεύει ἡ πλειοψηφία της∙ ὅλοι τους γνωρίζουν ὅτι, σὲ περίπτωση πρόωρων ἐκλογῶν, δὲν ἐπανεκλέγονται.

Αὔξηση κεφαλαίων τραπεζῶν

Ἡ ὑπερπροσφορὰ διεθνῶν κεφαλαίων, γιὰ τὴν αὔξηση τοῦ μετοχικοῦ κεφαλαίου τῆς τραπέζης Ἄλφα καὶ Πειραιῶς, ἐντὸς δύο ὡρῶν ἀπ’ τὸ ἄνοιγμα τῶν βιβλίων, ἀπεικονίζει πληρέστατα τὴν δυναμικὴ τῆς ἑλληνικῆς οἰκονομίας∙ τὰ βιβλία ἄνοιξαν, ἀμέσως μετὰ τὸ κλείσιμο τῆς συνεδριάσεως τοῦ Χρηματιστηρίου ὅπως προβλέπει ὁ νόμος, καὶ οἱ πρῶτες προσφορὲς ἦταν ὑπερδιπλάσιες τῶν ἀναγκῶν τῶν τραπεζῶν. Σήμερα κλείνουν τὰ βιβλία καὶ τὴν Παρασκευὴ στὶς γενικὲς συνελεύσεις τους ἀποφασίζονται οἱ ὅροι τῆς αὐξήσεως, μὲ πρόνοια γιὰ τοὺς παλαιοὺς μετόχους∙ προβλέπεται ὅτι μέχρι τὸ Πάσχα θὰ ἔχει ὁλοκληρωθεῖ ἡ διαδικασία καὶ θὰ ἀρχίσει ἡ χρηματοδότηση τῆς ἀγορᾶς. Ἡ παροχὴ ρευστότητος ἀναμένεται ἀποτελέσαι τὸ ἐφαλτήριο τῆς ἀπογειώσεως τῆς οἰκονομίας μας∙ ἐπέτυχε τὸ θαῦμα τῆς ἀνακάμψεως ἀπὸ 7% ὕφεση τὸν Δεκέμβριο τοῦ 2012, σὲ μηδὲν τὸν Δεκέμβριο τοῦ 2013. Μὲ τὴν ἐπαρκῆ ρευστότητα ἡ ἀνάκαμψη θὰ ἐκτιναχθεῖ, καὶ θὰ κλαῖνε οἱ Κασσάνδρες…

Ἡμέρα ἀνατάσεως τοῦ γένους

Ἡ 25η Μαρτίου θεωρεῖται ὡς ἡ ἡμέρα ἀνατάσεως τοῦ γένους, μετὰ ἀπὸ τετρακόσια χρόνια σκλαβιᾶς∙ κανένας δὲν πίστευε, ὥς τὴν ἡμέρα τῆς ἐξεγέρσεως, ὅτι οἱ Ἕλληνες θὰ ἐπαναστατοῦσαν καὶ ὅτι θὰ ἄντεχαν γιὰ πολὺ καιρό. Ὁ πάνδημος ξεσηκωμὸς ἦταν ἡ ἔκφράση τοῦ ἐνδόμυχου πόθου ὅλων τῶν Ἑλλήνων στὴν μητρόπολη καὶ στὶς παροικίες, ἔστω κι ἂν ἦταν ἡ χειρότερη στιγμὴ ἀπὸ πλευρᾶς διεθνοῦς συγκυρίας, λόγῳ τῆς Ἱερᾶς Συμμαχίας, ἀλλὰ αὐτὸ δὲν μέτρησε∙ ἡ ἐπανάσταση ἦταν παλλαϊκὴ καὶ ἄντεξε τὰ τόσο κρίσιμα πρῶτα χρόνια, ὥσπου μετὰ ἐξαπλώθηκε τὸ φιλελληνικὸ κίνημα. Κάτι ἀντίστοιχο συνέβη καὶ στὶς μέρες μας, κανεὶς δὲν πίστευε τὴν ἔξοδο ἀπ’ τὴν κρίση, ἀλλὰ τὴν πετύχαμε.

Διανομὴ πρώτου μερίσματος

Ἡ διανομὴ τῶν πεντακοσίων ἑκατομμυρίων εὐρὼ στὰ κατώτερα στρώματα εἶναι τὸ πρῶτο κοινωνικὸ μέρισμα, μετὰ ἀπὸ τέσσερα χρόνια συνεχῶν περικοπῶν καὶ στερήσεων∙ ἄνεργοι, πολύτεκνοι, χαμηλόμισθοι καὶ ἔνστολοι θὰ πάρουν, ἀνάλογα μὲ τὴν κατάστασή τους μέχρι καὶ ὀκτακόσια εὐρὼ γιὰ τοὺς πολύτεκνους. Ἡ διασφάλισή του ἔγινε μετὰ ἀπὸ σκληρὲς διαπραγματεύσεις μὲ τὴν τρόικα, ἀλλὰ ἦταν τὸ ἀποτέλεσμα τοῦ μεγάλου πρωτογενοῦς πλεονάσματος∙ τὸ πρῶτο δίμηνο τὸ πλεόνασμα ἀνῆλθε σὲ δύο δις, ὁπότε, ἐὰν συνεχισθεῖ ἔτσι,καὶ θὰ συνεχισθεῖ ἐπειδὴ βρίσκεται σὲ ἀνάκαμψη ἡ οἰκονομία, τότε σὲ μερικοὺς μῆνες, θὰ δοθεῖ καὶ δεύτερο κοινωνικὸ μέρισμα καὶ δὲν θὰ εἶναι ἐφάπαξ. Μετὰ τὴν ἀνάκαμψη τὸ μέρισμα δὲν εἶναι μόνο κοινωνικὴ πολιτική.

Διορθοῦντες ἄχρι σήμερον

Ἡ ἐπίσκεψη τοῦ Σόλωνος στὸν ἔνδοξο βασιλέα τῶν Λυδῶν Κροῖσο ἔχει ἀμφισβητηθεῖ, ὅτι πράγματα ἔγινε, ἀπὸ πολλούς∙ ὁ Πλούταρχος ἐπιμένει ὅτι τὸν ἐπισκέφθηκε ὁ Ἀθηναῖος σοφὸς καὶ μέγας νομοθέτης, παρουσιάζοντας ἀδιάσειστα στοιχεῖα. «Οὓς μύριοι διορθοῦντες ἄχρι σήμερον εἰς οὐδὲν αὑτοῖς ὁμολογούμενον δύνανται καταστῆσαι τὰς ἀντιλογίας»∙ τὰ ὁποῖα δεκάδες χιλιάδες διορθώνουν μέχρι σήμερα δὲν δύνανται παρουσιάσαι μὲ τὶς ἀντιλογίες τους κανένα πειστικὸ καὶ γιὰ τοὺς ἴδιους στοιχεῖο. «Τὸν δ’ οὖν Σόλωνά φασι εἰς Σάρδεις δεηθέντι τῷ Κροίσῳ παραγενόμενον»∙ γιὰ τὸν Σόλωνα λοιπὸν λένε ὅτι ὅταν ἔφασε μετὰ ἀπὸ πρόσκλησή του στὸν Κροῖσο. «Παθεῖν τι παραπλήσιον ἀνδρὶ χερσαίῳ κατιόντι πρῶτον ἐπὶ θάλατταν»∙ ἔπαθε κάτι παραπλήσιο μὲ στεριανὸ ἄνδρα ποὺ γιὰ πρώτη φορὰ κατέβηκε στὴν θάλασσα. Ἦταν τότε ὁ Κροῖσος ὁ πλουσιώτερος βασιλεὺς τοῦ γνωστοῦ κόσμου, χάρις στὰ χρυσωρυχεῖα τοῦ ποταμοῦ Πακτωλοῦ∙ ἔμεινε ἡ φράση ὥς σήμερα, Πακτωλός, γιὰ πλούσιο.

Γαλλία, κατάρρευση Ὁλλὰντ

Τὰ ἀποτελέσματα τῶν δημοτικῶν ἐκλογῶν στὴ Γαλλία θεωροῦνται ὡς προσωπικὴ συντριβὴ τοῦ προέδρου της, γιὰ τὴν πολιτική του τὴν πρώτη διετία ἐξουσίας του∙ οἱ Σοσιαλιστὲς ὑποψήφιοι ἐξασφάλισαν, 38%, τῶν ψήφων, ἐνῶ οἱ Συντηρητικοί, 47%, ὅταν τὰ ποσοστὰ τὸ 2008 ἦταν 47% καὶ 44%∙ τὸ δεύτερο ἦταν ἡ ἀπόκτηση τῆς δημαρχίας ἀπὸ ὑποψηφίους τοῦ Ἐθνικοῦ Μετώπου σὲ τέσσερες μεσαίου μεγέθους πόλεις, κάτι ποὺ χαρακτηρίσθηκε μεγάλη ἐπιτυχία, ἂν καὶ τὸ συνολικὸ ποσοστὸ ἦταν 4,5%. Οἱ Γάλλοι, καὶ μὲ τὴν μεγάλη ἀποχή, 38%, ἔστειλαν σαφὲς μήνυμα ἀποδοκιμασίας τῆς οἰκονομικῆς καὶ ἐξωτερικῆς πολιτικῆς∙ τὰ εἰσοδήματά τους ἔχουν μειωθεῖ σημαντικά, χωρὶς προοπτικὲς ἔξόδου ἀπ’ τὴν κρίση, ἐνῶ βλέπουν ὅτι, ὡς δορυφόροι τῶν Ἀμερικανῶν, χάνουν τὸν ἡγεμονικό τους ρόλο στὴν Εὐρώπη∙ δὲν τὸ συγχωρεῖ εὔκολα αὐτὸ ἡ ὑπερηφάνειά τους, διότι ἀποτελοῦσε μεταπολεμικὰ καὶ τὸ ἀντίβαρο τῆς οἰκονομικῆς ὑστερήσεως ἀπέναντι στὴν Γερμανία στὴν Εὐρωζώνη.

Οὐκρανία, πρώτη συνάντηση

Ἡ πρώτη συνάντηση τῶν ὑπουργῶν Ἐξωτερικῶν Ρωσίας καὶ Οὐκρανίας ἔγινε στὴ Χάγη, ἀλλὰ μὲ ἀντικείμενο πρακτικὰ προβλήματα, γιὰ τὴν τροφοδοσία τῆς Κριμαίας μὲ νερό, ἠλεκτρικὸ ρεῦμα καὶ φυσικὸ ἀέριο, ἀλλὰ καὶ τῶν μεγάλων βιομηχανιῶν τῶν ἀνατολικῶν ἐπαρχιῶν μὲ ἐξαρτήματα καὶ ἀνταλλακτικὰ ἀπὸ ρωσικὲς μονάδες∙ ἡ ἀναπτυγμένη περιοχὴ τῆς χώρας στὴν Ἀνατολὴ ἔχει διαμορφώσει τὴν παραγωγή της, ἀπ’ τὴν ἐποχὴ τῆς τραρικῆς Ρωσίας καὶ τῆς Σοβιετικῆς Ἑνώσεως, συμπληρωματικὰ μὲ ἐκείνη τῆς ἄλλης πλευρᾶς τῶν συνόρων. Παράδειγμα εἶναι τἀ ἀεροπλάνα Ἀντόνωφ, τὰ ὁποῖα συναρμολογοῦνται στὸ Ντιπερπετρόφσκ, ἀλλὰ μὲ 70% ρωσικῶν καὶ 10% γαλλικῶν ἐξαρτημάτων∙ ἔπειτα ἡ μεταβατικὴ κυβέρνηση τοῦ Κιέβου, ἐλέγχει, ἄν ἐλέγχει, μόνο τὰ σύνορα, ἐνῶ οἱ μεγάλες πόλεις ἔχουν σχεδὸν αὐτονομηθεῖ καὶ δὲν ὑπακούουν στὶς ἐντολές της. Αὐτὸ εἶναι καὶ τὸ μεγάλο ὅπλο τοῦ Κρεμλίνου, ποὺ συγκρατεῖ τὸν κόσμο ἀπὸ μαζικὴ ἐξέγερση∙ εἶναι γνωστὰ αὐτὰ στὸ Κίεβο.

Ἀνοδικὲς τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν ἀνοδικὲς τάσεις παγκοσμίως, μὲ σταθεροποιητικὲς στὴν Σαγκάη καὶ στὸ Τόκυο∙ τὸ εὐρὼ ὑποχώρησε ἐλαφρὰ στὰ 1,3776 δολλάρια καὶ 140,9100 γιέν, ὅπως καὶ ὁ χρυσός, 1313,50, ἐνῶ ἀνέβηκε τὸ πετρέλαιο, 107,29. Οἱ ἐπενδυτὲς δείχνουν ὅτι βλέπουν τὴν ἐκτόνωση τῆς κρίσεως στὴν Οὐκρανία καὶ ὅτι δὲν πιστεύουν σὲ κλιμάκωσή της σὲ οἰκονομικὸ τουλάχιστον πόλεμο, ἐνῶ καὶ ἡ διαρροὴ κεφαλαίων ἀπ’ τὴν Ρωσία παρουσιάζει ἀρκετὲς ὲνδείξεις ὑποχωρήσεως∙ ἡ διάσκεψη τῶν Ἑπτὰ μεγάλων μετέφερε τὸ κλίμα τῆς ἠρεμίας, ἐνῶ οἱ δηλώσεις τοῦ Ἀμερικανοῦ προέδρου, ὅτι εἶναι περιφερειακὴ δύναμη τὸ Κρεμλίνο, δὲν πείθουν καὶ πολύ, τουλάχιστον στὸν ἐνεργειακὸ τομέα, στὸν στρατιωτικὸ καὶ στὸν διαστημικό, ὅπου διατηρεῖ τὸ προβάδισμα, ἀφοῦ καὶ οἱ Ἀμερικανοὶ κοσμοναῦτες ἀποστέλλονται στὸν διαστημικὸ σταθμὸ μὲ ρωσικοὺς πυραύλους. Ἡ ἀνησυχία τῶν ἀγορῶν ἑστιάζεται στὴν ἀντίδραση τῆς Μόσχας μὲ πωλήσεις ἀμερικανικῶν κρατικῶν ὁμολόγων∙ δὲν τὰ ἔχει χρησιμοποιήσει ἀκόμη.

Ἑπτὰ μεγάλων ἀφοπλισμὸς

Ἡ διάσκεψη γιὰ τὸν πυρηνικὸ ἀφοπλισμὸ καὶ ἡ συνάντηση τῶν Ἑπτὰ μεγάλων στὴν Χάγη, περιορίσθηκαν σὲ τελετουργικὲς ἐκδηλώσεις, χωρὶς οὐσιαστικὸ περιεχόμενο∙ γιὰ τὰ πυρηνικὰ δὲν ἐλήφθη ἀπόφαση, καθὼς ἀπουσίαζε ἡ Ρωσία, ἡ δεύτερη σὲ πυρηνικὰ ὅπλα παγκοσμίως καὶ ἡ πρώτη σὲ διηπειρωτικοὺς πυραύλους. Οἱ Ἑπτὰ συνεδρίασαν κι ἀποφάσισαν νὰ συνέλθουν τὸν Ἰούνιο στὶς Βρυξέλλες, ἀντὶ γιὰ τὸ Σότσι, λόγῳ τῆς προσαρτήσεως τῆς Κριμαίας ἀπ’ τὴν Ρωσία∙ δἒν ἀπέπεμψαν τὴν Μόσχα ὡς μέλος, διότι δὲν ἔχουν τυπικὴ μορφὴ ὀργανώσεως, ἀφοῦ εἶναι ἄτυπος ὀργανισμός, ἀλλὰ καὶ γιατὶ διαφωνεῖ μὲ αὐτὴν ἡ Γερμανία. Οἱ ἀπειλὲς κατὰ τῆς Ρωσίας, ἐὰν κλιμακώσει τὶς παρεμβάσεις της στὴν Οὐκρανία, λένε ἐλάχιστα∙ τὴν πραγματικότητα ἀπεικονίζει ἡ δολοφονία τοῦ ἀκροδεξιοῦ καὶ πρωταγωνιστοῦ στὴν Μεϊντάν, σὲ δυτικὴ πόλη.

Περιοδεία Κινέζου προέδρου

Ἡ περιοδεία τοῦ Κινέζου προέδρου σὲ τέσσερες εὐρωπαϊκὲς πρωτεύουσες, Χάγη, Παρίσι, Βερολίνο καὶ Βρυξέλλες, συνοδεύεται ἀπὸ πολλὲς συμφωνίες διμεροῦς καὶ πολυμεροῦς συνεργασίας∙ ὁ Ξὶ Τζιπὶνγκ τήρησε οὐδέτερη στάση καὶ ζήτησε τὴν πολιτικὴ λύση τῆς οὐκρανικῆς κρίσεως, ἀλλὰ καὶ ἀπεφυγε τὶς ἀκρότητες, ἐνῶ ὑπογράμμισε τὴν ἰσοτιμία τῶν σχέσεων μὲ τὶς Ἡνωμένες Πολιτεῖες ὅπως ἁρμόζει σὲ μεγάλες δυνάμεις, κατὰ τὴν συνάντησή του μὲ τὸν Μπάρακ Ὀμπάμα. Στὸ Παρίσι ἀναμένουν νέες μεγάλες ἐπενδύσεις τῶν Κινέζων, ὅπως καὶ τὴν ὑπογραφὴ συμφωνίας γιὰ τὴν πώληση 1000 ἑλικοπτέρων τῆς Airbus τὴν ἑπόμενη δεκαετία∙ στὸ Βερολίνο προβλέπονται ἄλλες συμφωνίες, ὅπως καὶ στὶς Βρυξέλλες μὲ τὴνἘπιτροπή. Ἡ Κίνα ἐμφανίζεται ὡς ἐγγυητὴς τῆς ὁμαλότητος καὶ τοῦ διαλόγου παγκοσμίως, ἀπέναντι στὶς ὀξεῖς ἀντιρωσικὲς δηλώσεις τοῦ Ἀμερικανοῦ προέδρου.

O διάλογος

Ὁ τύπος στὴν ἐποχή μας, ἔντυπος καὶ ἠλεκτρονικός, ἔχει πάρει ἄλλη μορφὴ στὰ μέσα μαζικὴς ἐπικοινωνίας, μὲ τὰ μεγάλα συμφέροντα, ἀποπνικτικά. Ἡ ψηφιακὴ ἐπανάσταση , ὅμως, καὶ τὸ διαδίκτυο προσφέρουν τὸ κάτι ἄλλο: τὴν δυνατότητα τοῦ πολίτου νὰ χρησιμοποιεῖ τὴ νέα τεχνολογία καὶ νὰ ἔρχεται σὲ ἄμεση ἐπαφὴ μὲ ἄλλους, μὲ τοὺς συμπολίτες του, μὲ τοὺς συνανθρώπους του, κάθε στιγμή. Ἀπευθύνεται «Τὸ Ἐμμελὲς»  πρὸς ὅσους αἰσθάνονται τὴν ἀνάγκη τοῦ διαλόγου , τῆς ἀνταλλαγῆς ἀπόψεων, τῆς συζητήσεως. Ὅσοι παίζοντας στὸ διαδίκτυο μᾶς συναντήσουν, διαβάσουν κάτι, προβληματιστοῦν γιὰ κάτι ἄλλο, ἔχουν κάτι νὰ συμπληρώσουν, νὰ προσθέσουν, τοὺς προσφέρουμε τὴν ἄνεση τῆς ἐκφράσεώς τους, ἰδιαίτερα μετὰ τὴν πλήρη ἐξαχρείωση τοῦ τύπου, περισσότερο τὴν τελευταία διετία στὴν Ἑλλάδα. Χαρά μας εἶναι ὁ διάλογος αὐτός, ο ἤρεμος καὶ δημιουργικὸς διάλογος , γιὰ τὰ τόσα ποὺ μᾶς ἀπασχολοῦν, τὰ σοβαρά καὶ τὰ ἀμελητέα, τὰ πιὸ ὄμορφα ἴσως, ἂν καὶ αὐτὰ εἶναι ἐλάχιστα πλέον. Αὐτὴ εἶναι ἡ ἰσηγορία , ἡ δημιουργικὴ πλευρὰ τῆς νέας τεχνολογίας, ἀρκετὰ πειστικὴ πλέον, ὅπως ἔδειχνε καὶ πρὸ δεκαετίας, ὅταν ξεκίνησε «Τὸ Ἐμμελές», ἂν καὶ διστακτικὰ τότε· σήμερα ἡ ψηφιακὴ τεχνολογία ἀποτελεῖ τὸ ἐφαλτήριο τῆς ἀπελευθερώσεως τῶν λαῶν, ὅπως ἀποδεικνύεται καθημερινά, ὅπως τὸ ζήσαμε καὶ τὸ ζοῦμε μὲ τοὺς «Ἀγανακτισμένους».

Ἐμεῖς ξεκινήσαμε μὲ ἐλάχιστα, μὲ μιὰ μικρὴ σελίδα στὸ διαδίκτυο, τολμηρὸ ἐγχείρημα τότε· ἐλπίδα μας ἦταν, ἡ ἀνταπόκριση, διάλογος. Πιστεύαμε ὅτι ἡ νέα τεχνολογία έχει τὸ μεγάλο πλεονέκτημα, τν ἄμεσο και ζωντανὸ διάλογο · μὲ ἕνα κλίκ καὶ ἀνοίγεις τὴν σελίδα, μὲ ἕνα ἄλλο στέλνεις τὴν ἄποψή σου, τὴν διαβάζει ὁ ἄλλος. Ἐλάχιστα μέσα χρειάζονται. Τότε ἦταν ὑποχρεωτικὴ ἡ χρήση, λόγῳ τεχνολογίας, τοῦ μονοτονικοῦ συστήματος· σήμερα γενικεύεται ἡ ἐπιστροφὴ στὸ πολυτονικὸ, ἐπειδὴ ὅλοι σχεδὸν κατάλαβαν ὅτι ἡ κατάργησή του ἀπέβλεπε ἀπ’ τὴν ἀρχὴ στὸν ἀφελληνισμό μας. Τὴν ἀνάταση τοῦ γένους προοιωνίζουν οἱ ἀντιδράσεις, ἡ ἐκμάθηση καὶ γραφὴ σὲ πολυτονικό, διότι ἡ προφορά του, ὁλοζώντανη στὸν προφορικὸ λόγο πάντοτε, ὁδηγεῖ στὸν ἐλεύθερο πολίτη.

"Τὸ "Ἐμμελές" , καθημερινὴ ἐφημερίδα πολιτικοῦ σχολιασμοῦ , κυκλοφορεῖ ἀπ’ τὴν Δευτέρα ἕως καὶ τὴν Παρασκευή.
Τὸ Σαββατοκύριακο εἶναι δικό σας.