Αὐξημένη κινητικότης στὰ μικρὰ κόμματα

Ἡ κινητικότης στὰ μικρὰ κόμματα πολλαπλασιάζεται τὶς τελευταῖες μέρες, μὲ τοὺς ἀρχηγοὺς ἀναζητεῖν τρόπους περισυλλογῆς τῶν ὑπολειμμάτων∙ οἱ λόγοι εἶναι πολιτικοί, παρὰ τὶς κορῶνες σὲ τόνο ἀπατημένων συζύγων. Ὅλα τὰ κόμματα ἐπένδυσαν τὴν πολιτική τους στὴν παράταση τοῦ Μνημονίου καὶ τὴν ἐπιβολὴ νέων μέτρων∙ δὲν εἶχαν ἀφήσει οὔτε ἕνα παραθυράκι ἀνοικτὸ γιὰ ἄλλη ἐκδοχή, ὁπότε μὲ τὴν ἀνάκαμψη τῆς οἰκονομίας καὶ τὴν ἀναζωογόνηση τῆς ἀγορᾶς, δυσκολεύονται νὰ προσαρμοθοῦν στὶς νέες συνθῆκες. Ὅσο γιὰ τοὺς βουλευτές, σκέπτονται καὶ τὴν προσωπική τους ἐπιβίωση∙ ὅσο μαζὶ μὲ τὴν ἀνάκαμψη αὐξάνεται ἡ ἐμπιστοσύνη στὸν πρωθυπουργό, τόσο θὰ πολλαπλασιάζονται οἱ διαρροές∙ ὅταν σε μερικά, ὅπως στὴν ἀκροδεξιά, συνδέονται οἱ ἡγεσίες τους μὲ κατάφωρες παρανομίες, ἡ ἀλληλεγγύη πάει περίπατο γιὰ τοὺς περισσότερους.

Τράπεζες, ἀλλαγὴ κλίματος

Ἡ ἐπιτυχία τῆς αὐξήσεως τοῦ μετοχικοῦ κεφαλαίου τῶν τραπεζῶν Ἄλφα καὶ Πειραιῶς ἔχει ἀλλάξει τὸ κλίμα στὴν ἀγορά∙ στὸ Χρηματιστήριο, ἡ κατακόρυφη ἄνοδος τῆς Ἄλφα, ἐπειδὴ προηγεῖται στὶς διαδικασίες, δείχνει τὴν ζήτηση ἀπὸ Ἔλληνες καὶ ξένους ἐπενδυτές, ἐνῶ κατὰ ἔγκυρα δημοσιεύματα οἱ ἐπενδύσεις στὴν Ἑλλάδα αὐξάνονται κατὰ 100%, ἴσως ἐπειδὴ ἐκκινοῦν ἀπὸ πιὸ χαμηλά. Ἡ ἀνάκαμψη πλέον θεωρεῖται δεδομένη ἀπὸ ὅλους καὶ μόνο τὸ ποσοστὸ εἶναι ὑπὸ συζήτηση, ἀλλὰ μᾶλλον τείνει πρὸς μερικὲς μονάδες, ἂν κρίνει κανεὶς ἀπὸ τὴν δυναμικὴ τοῦ παρελθόντος ἔτους∙ ἡ ἐγκατάσταση 4000 σημείων σὲ ὁλόκληρη τὴν χώρα, γιὰ δωρεὰν πρόσβαση στὸ διαδίκτυο, μετατρέπεται ἀπὸ ψυχολογικῆς πλευρᾶς σὲ ἐφαλτήριο γιὰ τὴν νεολαία. Ὅταν καὶ ἀμερικανικὰ ἔντυπα ἀναγνωρίζουν τὴν κατακόρυφη ἀνάπτυξη τῆς ψηφιακῆς τεχνολογίας στὴν Ἑλλάδα, κυρίως ἀπ’ τὴν πλευρὰ τῆς ἐπιτυχίας τῶν ἑλληνικῶν ἐπιχειρήσεων, τότε ἡ πρόοδος εἶναι πολλαπλάσια, γιὰ ὅσους γνωρίζουν τὴν πραγματικότητα.

Παιχνίδια μὲ νομοσχέδιο

Οἱ ἀπειλὲς μερικῶν κυβερνητικῶν βουλευτῶν, γιὰ καταψήφιση τοῦ νομοσχεδίου μὲ τὶς μεταρρυθμίσεις, θεωροῦνται ὡς παιχνίδια γιὰ τὴν συλλογὴ ψήφων∙ κανεὶς βουλευτὴς δὲν ρίχνει τὴν σημερινὴ κυβέρνηση, γιὰ δύο λόγους: πρῶτον, ἐπειδὴ σὲ ἕναν μῆνα ὁ Ἀντώνης Σαμαρᾶς θὰ εἶναι καὶ πάλι πρωθυπουργός, μόνος τὸ πιθανώτερο ἢ μὲ συμμαχίες∙ δεύτερον, ἐπειδὴ γνωρίζουν οἱ περισσότεροι κυριολεκτικὰ βουλευτὲς ὅτι δὲν θὰ ἐπανεκλεγοῦν, ἑπομένως θὰ βροῦν διαφόρους κοινοβουλευτικοὺς τρόπους γιὰ τὴν στήριξη τῆς κυβερνήσεως. Τὸ νομοσχέδιο θὰ περάσει, ἀλλὰ τὸ πρόβλημα μετατοπίζεται στὸν ΣΥΡΙΖΑ, διότι οἱ φυγόκεντρες τάσεις δυναμώνουν καὶ πολλαπλασιάζονται∙ τὰ ἱερὰ τέρατα τῆς ἀριστερᾶς, ὅπως ἡ ὑστερική, συλλαμβάνονται κλέπτοντα ὀπώρας. Τὸ χειρότερο εἶναι ὅτι δείχνουν πλήρη πολιτικὴ ἀδυναμία γιὰ τὴν ἀνάληψη τῆς εὐθύνης τῶν πράξεών τους∙ ἀποδεικνύουν ὅτι τοὺς λείπει ἡ ἀρετὴ καὶ ἡ τόλμη. Αὐτὸ εἶναι τὸ χειρότερο σὲ προεκλογικὴ περίοδο, ἐπειδὴ δὲν διαθέτουν χρονικὰ περιθώρια ἐπανορθώσεως.

Κάλυψη κεφαλαίων τραπεζῶν

Ἡ κάλυψη τῶν κεφαλαίων τῶν τραπεζῶν, μὲ διπλάσιο ποσὸ μὲσα σὲ μία μέρα, ἐπιβεβαιώνει τὴν ἐμπιστοσύνη τῶν ἀγορῶν πρὸς τὴν ἑλληνικὴ οἰκονομία∙ πολλοὶ ἔβλεπαν μὲ δυσπιστία τὶς προβλεψεις τῆς κυβερνήσεως γιὰ τὴν πορεία τῆς οἰκονομίας μας, μὲ πρώτους τὴν τρόικα καὶ τοὺς οἴκους ἀξιολογήσεως. Ἔτσι, ὅταν σὲ δύο ὧρες μόνο ἡ Ἄλφα εἶχε προσφορὲς γιὰ διπλάσια κεφάλαια, ἀπὸ ὅσα ζητοῦσε γιὰ τὴν αὔξηση τοῦ μετοχικοῦ της κεφαλαίου -ἀντίστοιχη εἶναι ἠ προσφορὰ καὶ γιὰ τὴν Πειραιῶς-, ἐσιώπησαν οἱ Κασσάνδρες τῆς ἀτλαντικῆς καὶ ἐπιχωρίου διαπλοκῆς∙ εἶχε προηγηθεῖ ἡ κάλυψη στὸ ἑξαπλάσιο τοῦ ὁμολόγου τῆς Πειραιῶς δὲκα μέρες πρίν, ἀλλὰ οἱ καταστροφολόγοι, εἶχαν διαβλέψει ὅτι δὲν ἀπηχοῦσε τὴν ἑλληνικὴ πραγματικότητα!

Δολοφονία τοῦ ἀρχιφύλακος

Ἡ δολοφονία τοῦ ἀρχιφύλακος τῶν φυλακῶν τοῦ Μαλανδρίου, ἀπὸ ἰσοβίτη Ἀλβανὸ ἐπειδὴ ζητοῦσε ἄδεια γιὰ τὴν κηδεία τῆς μητέρας του στὴν Ἰταλία, δείχνει τὴν νοοτροπία τῶν ἐγκλείστων ἐγκληματιῶν∙ στὶς φυλακὲς ἐπικρατεῖ ἀναβρασμός, διότι κτίζονται οἱ φυλακὲς ὑψίστης ἀσφαλείας καὶ οἱ κρατούμενοι καὶ ἄλλα κυκλώματα γύρω τους ἀντιδροῦν, ἐπειδὴ χάνουν τὸν ἔλεγχό τους! Τὸ τηλεομοιότυπο γνωστοῦ δικηγόρου καὶ τακτικοῦ θαμῶνος τῆς διαπλοκῆς, γιὰ ἀντίδραση τῶν φυλακισμένων στὸ μέτρο, δείχνει τὴν ἔκταση τῶν κυκλωμάτων τοῦ ὑποκόσμου τῆς διαπλοκῆς καὶ τῶν ξένων μυστικῶν ὑπηρεσιῶν∙ ἡ κυβέρνηση πρέπει νὰ προχωρήσει άπτόητη στὴν ἐφαρμογὴ τῆς πολιτικῆς της καὶ ἡ Εἰσαγγελία στὴν ἔρευνα, γιὰ τὶς ἐπιδιώξεις καὶ τὶς διασυνδέσεις τοῦ περιφήμου δικηγορικοῦ γραφείου.

Κεκοσμημένους πολυτελῶς

Ὁ Σόλων ἔφθασε στὶς Σάρδεις προσκεκλημένος ἀπ’ τὸν πάμπλουτο βασιλέα Κροῖσο γιὰ νὰ τὸν γνωρίσει, ἐπειδὴ εἶχε ἀκούσει πολλὰ γιὰ τὸν πολιτικὸ καὶ νομοθέτη τῶν Ἀθηνῶν∙ ὅταν ἔφθασε ἔπαθε ὅ,τι παθαίνουν ὅσοι βλέπουν γιὰ πρώτη φορὰ θάλασσα. «Ἐκεῖνός τε ὁρῶν ἄλλον ἐξ ἄλλου ποταμὸν ᾤετο τὴν θάλασσαν εἶναι»∙ ὅπως ὅποιος βλέποντας τὸ ἕνα ποτάμι μετὰ τὸ ἄλλο πίστευε ὅτι εἶναι ἡ θάλασσα. «Καὶ τῷ Σόλωνι τὴν αὐλὴν διαπορευόμενῳ καὶ πολλοὺς ὁρῶντι τῶν βασιλικῶν κεκοσμημένους πολυτελῶς»∙ ἔτσι κι ὁ Σόλων προχωρῶντας στὴν αὐλὴ τοῦ παλατιοῦ καὶ βλέποντας πολλοὺς ἀπ’ τοὺς αὐλικοὺς μὲ πολυτελεῖς ἐνδυμασίες. «Καὶ σοβοῦντας ἐν ὄχλῳ προπομπῶν καὶ δορυφόρων»∙ καὶ ἀναμεμιγμένους μὲ ὄχλο σωματοφυλάκων καὶ δορυφόρων. «Ἕκαστος ἐδόκει Κροῖσος εἶναι»∙ «νόμιζε γιὰ τὸν καθένα ὅτι εἶναι ὁ Κροῖσος. Ἡ πολυτέλεια καὶ ἡ ἐπίδειξη τοῦ πλούτου ἦταν τὸ χαρακτηριστικὸ τοῦ Κροίσου, ἀπέναντι στὸν λιτοδίαιτο καὶ σεμνὸ Ἔλληνα πολιτικό.

Καιρὸς ἀρνητικῶν ἐπιτοκιῶν

Ἡ προοπτικὴ τῶν ἀρνητικῶν ἐπιτοκίων ἀπ’ τὴν Εὐρωπαϊκὴ Κεντρικὴ Τράπεζα εἶναι ὁρατὴ πλέον∙ ὁ πρόεδρος τῆς Μπούντεσμπανκ τὴν προέβλεψε γιὰ τὸ ἄμεσο μέλλον. Ἡ Εὐρωζώνη ἔχει τὴν ἄνεση πλέον προχωρῆσαι στὸ μέτρο αὐτό, ὡς κατάλληλο γιὰ τὴν ἀνάπτυξη τῆς οἰκονομίας της καὶ τὴν ἔξοδό της ἀπ’ τὴν μακρὰ περίοδο τῆς στασιμότητος∙ ἔχει ἐξασφαλίσει τὰ δύο μέτωπά της, τὴν ἀνάκαμψη τῆς οἰκονομίας σὲ ὅλες τὶς ὑπερχρεωμένες νότιες χῶρες, ἀλλὰ καὶ τὴν ἔγκριση τοῦ Ταμείου Τραπεζικῆς Σταθερότητος. Τὸ πρῶτο, εἶναι πολιτικὸ μέτρο καὶ ἐπιτρέπει τὴν ὁμαλὴ ἐφαρμογὴ τῆς οἰκονομικῆς της πολιτικῆς, μετὰ καὶ τὴν θέσπιση τῆς αὐστηρᾶς δημοσιονομικῆς πειθαρχίας∙ τὸ δεύτερο, εἶναι νομισματικὸ καὶ ἐφοδιάζει τὴν ΕΚΤ μὲ μέσα ἀμύνης σὲ περίπτωση νομισματικῶν κρίσεων, τεχνητῶν ἢ ὄχι, ὅπως ἐκείνη τῶν τοξικῶν ὁμολόγων πρὸ ἑξαετίας, ἄλλη εἶναι ἡ κατάσταση σήμερα στὶς ἀγορές. Ἡ Ἑλλὰς συνέβαλε σὲ ἀμφότερα καὶ πῆρε συγχαρητήρια.

Περιβάλλον 7000000 νεκροὶ

Οἱ νεκροὶ ἀπ’ τὴν ρύπανση τοῦ περιβάλλοντος ἀνέρχονται, σύμφωνα μὲ τὶς διεθνεῖς οἰκολογικὲς ὀργανώσεις, σὲ ἑπτὰ ἑκατομμύρια ἐτησίως∙ οἱ περισσότεροι θάνατοι ὀφείλονται στὴν ἐξασθένηση τοῦ ὀργανισμοῦ ἀπ’ τοὺς ρύπους, ὁπότε ἡ παραμικὴ ἴωση ὁδηγεῖ στὸ μοιραῖο, διότι δὲν διαθέτει τὸ ἀνθρώπινο σῶμα τὸ ἰσχυρὸ ἀνοσοποιητικὸ σύστημα. Ἡ ἐπέκταση τῆς ρυπάνσεως στὶς ἀνεξέλεγκτα ἐκβιομηχανισμένες περιοχὲς τῶν ἀναδυομένων χωρῶν ἔχει προκαλέσει μεγάλη ἐπιδείνωση τοῦ κλίματος σὲ αὐτές, ἐνῶ καὶ πολλὲς ἄλλες σὲ ἀναπτυγμένες, ὅπως στὴν Ἀμερικὴ στὶς μεσοδυτικές, μὲ τὴν ἀποβιομηχάνιση, ἡ κατάσταση εἶναι τὸ ἴδιο ἐπικίνδυνη, χωρὶς τὴν συνεκτίμηση τῶν συνεπειῶν ἀπ’ τὰ ἀκραῖα φυσικὰ φαινόμενα, ὅπως οἱ πολικὲς κακοκαιρίες τὸν φετεινὸ χειμῶνα∙ ἡ ἄρνηση τῶν μεγάλων, μὲ πρῶτες τὶς Ἡνωμένες Πολιτεῖες, γιὰ ἀποκατάσταση τοῦ κλίματος, μετράει περισσότερο.

Ἀνοδικὲς τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς συνεχίσθηκαν οἱ ἀνοδικὲς τάσεις, μὲ τὶς ἰσχυρότερες στὴ Μόσχα καὶ στὴν Σαγκάη σταθεροποιητικές∙ τὸ εὐρὼ βελτιώθηκε ἐλαφρὰ στὰ 1.3794 δολλάρια καὶ περισότερο στὰ 141,2825 γιέν, ἐνῶ ὁ χρυσὸς παρέμεινε σταθερός, 1314,50, ὅπως καὶ τὸ πετρέλαιο, 107,26. Οἱ ἐπενδυτὲς ἔχουν ξεχάσει τὴν Οὐκρανία καὶ τὶς ἀπειλὲς τοῦ Ἀμερικανοῦ προέδρου, ἐνῶ προσβλέπουν στὴν νέα μείωση τῶν βασικῶν ἐπιτοκίων στὴν Εὐρωζώνη, ὡς νέα ἐκκίνησή τους γιὰ ἀνάκαμψη τῆς εὐρωπαϊκῆς οἰκονομίας∙ στὴν Σαγκάη ἀναμένουν τὶς ἀντιδράσεις τῶν κεφαλαίων στὴν πλήρη ἀπελευθέρωση τοῦ ρεμίνμπι, κι ἴσως γι’ αὐτὸ παρατηρεῖται σταθερότης στὴν ἀγορά της∙ στὴν Οὐάσιγκτον ἡ καταγγελία τῆς Κριστὶν Ναγκάρντ, γιὰ καθυστέρηση τῆς συνδρομῆς τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν στὸ Διεθνὲς Νομισματικὸ Ταμεῖο, θεωρεῖται ὡς ἀποδοκιμασία τοῦ ἡγετικοῦ ρόλου τους στὴν παγκόσμια οἰκονονία. Ἡ δικαιολογία, ὅτι τὸ Κογκρέσσο καθυστερεῖ τὴν ἐπικύρωση τοῦ σχετικοῦ νομοσχεδίου πείθει τὴν ἴδια, ἀλλὰ ὄχι καὶ τὶς ἀγορές.

Πυρηνικά, μόνο τελετουργία

Ἡ συμφωνία, γιὰ τὴν ἀποφυγὴ διαρροῆς τῶν πυρηνικῶν ὅπλων σὲ τρομοκρατικὲς ὀργανώσεις, ἦταν μόνο γιὰ τὴν τελετουργία τῆς διασκέψεως∙ τὴν συμφωνὶα τὴν ὑπέγραψαν 35 μόνο ἀπ’ τὶς 57 προσκληθεῖσες χῶρες, ἐνῶ τὴν ἀπέρριψαν ἡ Ρωσία καὶ ἡ Κίνα, δηλαδὴ εἶναι χωρὶς πρακτικὸ ἀντίκρυσμα. Ὁ Βλαδίμηρος Ποῦτιν δὲν παραβρέθηκε στὴν διεθνῆ διάσκεψη κι ὁ Ξὶ Τζιπίγνκ συμμετεῖχε ἀλλὰ δὲν ὑπέγραψε∙ ἔτσι ἡ πρώτη χώρα σὲ πυρηνικὲς κεφαλὲς καὶ διηπειρωτικοὺς πυραύλους καὶ ἡ τέταρτη στὴ σειρὰ δείχνουν ὅτι δὲν συμφωνοῦν, ἐνῶ εἶναι οἱ μόνες μὲ ἄμεση ἐπιρροὴ στὶς «κακὲς» πυρηνικὲς δυνάμεις, Βόρειο Κορέα καὶ Ἰράν. Ἡ οὐκρανικὴ κρίση ἔπαιξε πρωτεύοντα ρόλο, διότι οἱ Ἀμερικανοί, μὲ τοὺς Εὐρωπαίους ἀπὸ κοντά, ἐμφανίσθηκαν σκληροὶ καὶ ἀπειλητικοὶ κατὰ τῶν Ρώσων, ἀλλὰ μόνο στὰ λόγια, διότι ἡ ἀμυντική τους ἱκανότης ἔχει πλήρως σχεδὸν ἀπαξιωθεῖ, λόγῳ τῆς μειώσεως τῶν ἀμυντικῶν δαπανῶν∙ δὲν ἔχουν δυνατότητα παρεμβάσεως.

Οὐκρανία, ἐσωτερικὸ μέτωπο

Στὸ ἐσωτερικὸ μέτωπο μετραφέρεται πλέον τὸ πρόβλημα τῆς Οὐκρανίας, ἐπειδὴ ἡ πάλη ἐξουσίας ἐντὸς τῆς μεταβατικῆς κυβερνήσεως προσλαμβάνει τὴν μορφὴ ἀγῶνος ἐπιβιώσεως∙ ἡ Βουλή, μετὰ τὴν ἀντικατάσταση τοῦ ὑπουργοῦ Ἀμύνης ἄλλαξε καὶ τὸν ὑπουργὸ Ἐσωτερικῶν, μὲ ἐντολὴ τὴν ἐκκαθάριση τῆς πλατείας Μεϊντάν. Ἡ ἐκτέλεση τοῦ ἀκροδεξιοῦ ἀρχηγοῦ τῶν ἐνόπλων -ἀπὸ ὅποιους κι ἂν ἔγινε, διότι ἔγκυρες πληροφοριες ἀναφέρουν ὅτι δράστες ἦταν μέλη φιλορωσικῶν ὁμάδων- θεωρεῖται τὸ πρῶτο βῆμα∙ ἐὰν δὲν ἀποκτήσει ἡ κυβέρνηση τὸν ἔλεγχο τῶν ἀκροδεξιῶν ὁμάδων τῆς εἶναι ἀδύνατη ἡ πρόσβαση στὶς ἀνατολικὲς ἐπαρχίες, ὅπου ἀκόμη δὲν ἔχει κάνει ἐμφάνιση… Σὲ θέματα ἀσφαλείας προστρέχει καὶ πάλι στὶς ἐπίλεκτες μονάδες τῆς Ἀστυνομίας ἐπὶ Γιανουκόβιτς, διότι καὶ ὁ στρατὸς εἶναι ὑπὸ διάλυση. Ἑπομενως γεννᾶται πρόβλημα ἐσωτερικῆς τάξεως.

O διάλογος

Ὁ τύπος στὴν ἐποχή μας, ἔντυπος καὶ ἠλεκτρονικός, ἔχει πάρει ἄλλη μορφὴ στὰ μέσα μαζικὴς ἐπικοινωνίας, μὲ τὰ μεγάλα συμφέροντα, ἀποπνικτικά. Ἡ ψηφιακὴ ἐπανάσταση , ὅμως, καὶ τὸ διαδίκτυο προσφέρουν τὸ κάτι ἄλλο: τὴν δυνατότητα τοῦ πολίτου νὰ χρησιμοποιεῖ τὴ νέα τεχνολογία καὶ νὰ ἔρχεται σὲ ἄμεση ἐπαφὴ μὲ ἄλλους, μὲ τοὺς συμπολίτες του, μὲ τοὺς συνανθρώπους του, κάθε στιγμή. Ἀπευθύνεται «Τὸ Ἐμμελὲς»  πρὸς ὅσους αἰσθάνονται τὴν ἀνάγκη τοῦ διαλόγου , τῆς ἀνταλλαγῆς ἀπόψεων, τῆς συζητήσεως. Ὅσοι παίζοντας στὸ διαδίκτυο μᾶς συναντήσουν, διαβάσουν κάτι, προβληματιστοῦν γιὰ κάτι ἄλλο, ἔχουν κάτι νὰ συμπληρώσουν, νὰ προσθέσουν, τοὺς προσφέρουμε τὴν ἄνεση τῆς ἐκφράσεώς τους, ἰδιαίτερα μετὰ τὴν πλήρη ἐξαχρείωση τοῦ τύπου, περισσότερο τὴν τελευταία διετία στὴν Ἑλλάδα. Χαρά μας εἶναι ὁ διάλογος αὐτός, ο ἤρεμος καὶ δημιουργικὸς διάλογος , γιὰ τὰ τόσα ποὺ μᾶς ἀπασχολοῦν, τὰ σοβαρά καὶ τὰ ἀμελητέα, τὰ πιὸ ὄμορφα ἴσως, ἂν καὶ αὐτὰ εἶναι ἐλάχιστα πλέον. Αὐτὴ εἶναι ἡ ἰσηγορία , ἡ δημιουργικὴ πλευρὰ τῆς νέας τεχνολογίας, ἀρκετὰ πειστικὴ πλέον, ὅπως ἔδειχνε καὶ πρὸ δεκαετίας, ὅταν ξεκίνησε «Τὸ Ἐμμελές», ἂν καὶ διστακτικὰ τότε· σήμερα ἡ ψηφιακὴ τεχνολογία ἀποτελεῖ τὸ ἐφαλτήριο τῆς ἀπελευθερώσεως τῶν λαῶν, ὅπως ἀποδεικνύεται καθημερινά, ὅπως τὸ ζήσαμε καὶ τὸ ζοῦμε μὲ τοὺς «Ἀγανακτισμένους».

Ἐμεῖς ξεκινήσαμε μὲ ἐλάχιστα, μὲ μιὰ μικρὴ σελίδα στὸ διαδίκτυο, τολμηρὸ ἐγχείρημα τότε· ἐλπίδα μας ἦταν, ἡ ἀνταπόκριση, διάλογος. Πιστεύαμε ὅτι ἡ νέα τεχνολογία έχει τὸ μεγάλο πλεονέκτημα, τν ἄμεσο και ζωντανὸ διάλογο · μὲ ἕνα κλίκ καὶ ἀνοίγεις τὴν σελίδα, μὲ ἕνα ἄλλο στέλνεις τὴν ἄποψή σου, τὴν διαβάζει ὁ ἄλλος. Ἐλάχιστα μέσα χρειάζονται. Τότε ἦταν ὑποχρεωτικὴ ἡ χρήση, λόγῳ τεχνολογίας, τοῦ μονοτονικοῦ συστήματος· σήμερα γενικεύεται ἡ ἐπιστροφὴ στὸ πολυτονικὸ, ἐπειδὴ ὅλοι σχεδὸν κατάλαβαν ὅτι ἡ κατάργησή του ἀπέβλεπε ἀπ’ τὴν ἀρχὴ στὸν ἀφελληνισμό μας. Τὴν ἀνάταση τοῦ γένους προοιωνίζουν οἱ ἀντιδράσεις, ἡ ἐκμάθηση καὶ γραφὴ σὲ πολυτονικό, διότι ἡ προφορά του, ὁλοζώντανη στὸν προφορικὸ λόγο πάντοτε, ὁδηγεῖ στὸν ἐλεύθερο πολίτη.

"Τὸ "Ἐμμελές" , καθημερινὴ ἐφημερίδα πολιτικοῦ σχολιασμοῦ , κυκλοφορεῖ ἀπ’ τὴν Δευτέρα ἕως καὶ τὴν Παρασκευή.
Τὸ Σαββατοκύριακο εἶναι δικό σας.