Ἀποσυνθετικὲς τάσεις στὴν ἀντιπολίτευση

Οἱ τάσεις ἀποσυνθέσεως ἐξαπλώνονται στὰ κόμματα τῆς ἀντιπολιτεύσεως μὲ ἐπιταχυνόμενο ρυθμό, κάτι σὰν ἐπιδημία∙ ἡ διαρροὴ βουλευτῶν καὶ στελεχῶν εἶναι ἡ κορυφὴ τοῦ παγόβουνου, ἐνῶ ἡ ἀδυναμία ἐπικοινωνίας μὲ τὸν κόσμο τους εἶναι ἐμφανέστερη ἀπόδειξη τῆς συρρικνώσεώς τους. Κύρια αἰτία εἶναι ἡ ἀδυναμία τους προσαρμογῆς στὶς συνθῆκες ἐκτὸς μνημονίου καὶ φορολογικῶν μέτρων∙ ὁ ἁπλὸς κόσμος καὶ ἡ ἀγορὰ ζοῦν τὴν ἀνάκαμψη τῆς οἰκονομίας καὶ συμβάλλουν στὴν ἐπιτάχυνσή της, ἀλλὰ ἡ ἀντιπολίτευση μένει στὴν παλιὰ ἐποχή, ἔχει κλείσει τοὺς δρόμους ἐπαφῆς μὲ τὴν πραγματικότητα. Σὲ αὐτὰ προστίθενται στὸν ΣΥΡΙΖΑ δύο ἀρνητικοὶ παράγοντες∙ οἱ ἀτυχεῖς προσπάθειες στελεχῶν συμβιβασμοῦ μὲ τὴν τρόικα, ἀλλὰ κι αὐτὲς ἐκτὸς ἐποχῆς∙ ἡ σύλληψη τῆς οἰκογενείας τῆς ὑστερικῆς κλέπτουσα ὀπώρας. Κι ἐμφανιζόταν ὡς ἀδιάφθορη…

Ἀπρίλιος, μήνας διασκέψεων

Σὲ μῆνα εὐρωπαϊκῶν διασκέψεων μετατρέπεται ὁ Ἀπρίλιος, μὲ μεγάλο ἐνδιαφέρον γιὰ τὴν Ἑλλάδα∙ τὴν 1η Ἀπριλίου συνεδριάζει τὸ Γιούρογκρουπ, ὅπου ἐγκρίνεται καὶ τὸ ἑλληνικὸ πρόγραμμα, ἐνῶ ἀκολουθεῖ πανηγυρικὴ συνεδρίαση τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Συμβουλίου, μὲ ἀντικείμενο τὴν πολιτικὴ συνοχὴ καὶ τὴν ἀνάκαμψη, ἐπειδὴ ἀσκοῦμε καὶ τὴν προεδρία, καὶ ὁλοκληρώνεται μὲ ἐπίσκεψη τῆς Ἀγκέλας Μέρκελ∙ ἦταν τότε ἡ πρώτη ἡγέτις ποὺ τὸν Ὀκτώβριο τοῦ 2012 μᾶς εἶχε ἐπισκεφθεῖ κι ἔχει ἐκφράσει τὴν ἐμπιστοσύνη της πρὸς τὸν Ἀντώνη Σαμαρᾶ καὶ τὸν ἑλληνικὸ λαὸ ὅτι θὰ πετύχουμε, καὶ ἐπιτύχαμε∙ ἡ ἀπήχηση στοὺς οἰκονομικοὺς κύκλους ἔχει ἰδιαίτερη σημασία, ὅπως ἀποδεικνύει ἐμπράκτως ἡ ἐμπιστοσύνη τους, μὲ τὴν συμμετοχή τους στὴν αὔξηση τοῦ μετοχικοῦ κεφαλαίου τῆς τραπέζης Ἄλφα καὶ Πειραιῶς, τὴν αὔξηση τοῦ τουρισμοῦ καὶ τὶς ἐπενδύσεις στοὺς δυναμικοὺς κλάδους τῆς οἰκονομίας μας. Οὐδεμία σχέση ἔχει ἡ σημερινὴ δυναμικὴ μὲ ὅσα συνέβαιαν μόνο ἕναν χρόνο πρίν.

Ὑπεύθυνοι οἱ βουλευτές μας

Τὴν διαβεβαίωση, ὅτι «οἱ βουλευτές μας εἶναι ὑπεύθυνοι καὶ θὰ ψηφίσουν τὶς μεταρρυθμίσεις», ἔδωσε ὁ πρωθυπουγός, θέτοντας τέρμα στὶς ἀμφισβητήσεις γιὰ τὴν ψηφοφορία τῆς Κυριακῆς∙ τὸ νομοσχέδιο διανεμήθηκε ἤδη στὰ κόμματα καὶ κατατέθηκε ἐγκαίρως στὴ Βουλή, ὁπότε ἀρχίζει ἡ συζήτηση στὴν Ἐπιτροπὴ κι αὔριο στὴν Ὁλομέλεια, μὲ ὁλοκλήρωση μεθαύριο. Ὁ Ἀντώνης Σαμαρᾶς ὑπογράμμισε ὅτι, μετὰ τὴν ὑπογραφὴ τῆς συμφωνίας μὲ τὴν τρόικα, ἄνοιξε ὁ δρόμος γιὰ τὸ τέλος τῶν μνημονίων, τὴν ἔξοδο στὶς ἀγορὲς καὶ τὴν ἀναδιάρθρωση τοῦ χρέους, ἀμέσως μετὰ τὶς εὐρωεκλογές∙ προβλέπεται ἡ ἐκταμίευση δεκαπέντε δις εὐρώ, ἕνδεκα ἀπ΄ τὴν Εὐρωζώνη καὶ τέσσερα ἀπ’ τὸ ΔΝΤ. Τὸ ἄγχος τῆς τριμηνιαίας ἐπιθεωρήσεως καὶ τῆς ἐξασφαλίσεως τῆς δόσεως παίρνει τέλος, ὄχι μόνο γιὰ τὶς καταβολὲς αὐτές, ἀλλὰ γιατὶ ἔχει ἀρχίσει ἡ ἀνάκαμψη τῆς οἰκονομίας μὲ δυναμικὸ ρυθμό∙ ἡ εἰσροὴ κεφαλαίων γιὰ ἐπενδύσεις τὸ ἀποδεικνύει πανηγυρικά.

Ἑλληνικό, καλύτερη πρόταση

Ἡ ἑταιρεία Lamda Development ὑπέβαλε νέα πρόταση γιὰ τὸ Ἑλληνικό, βελτιωμένη κατὰ 25% ἀπ’ τὴν προηγούμενη καὶ συνολικοῦ ὕψους 915 ἑκατομμυρίων εὐρώ∙ ἀναμένεται ἡ ἀξιολόγησή της ἀπ’ τοὺς οἰκονομικοὺς συμβούλους καὶ ἡ τελικὴ ἀπ’ τὸ ΤΑΙΠΕΔ∙ πρόκειται γιὰ τὴν δημιουργία τοῦ μεγαλυτέρου μητροπολιτικκοῦ πάρκου στὴν Εὐρώπη καὶ στὴν Ἀμερική, μὲ παράλληλες λειτουργίες ἀναψυχῆς καὶ μικρὴ ἔκταση γιὰ κατοικίες ὑπὸ εἰδικοὺς ὅρους. Ἡ συνολικὴ έπένδυση προβλέπεται ὅτι θὰ ἀνέλθει σὲ ἑπτὰ δις εὐρὼ καὶ θὰ συνεισφέρει κατὰ 1,5% στὸ ΑΕΠ τῆς χώρας, ἐνῶ θὰ δημιουργηθοῦν καὶ 50000 νέες θέσεις ἐργασίας∙ μετὰ ἀπὸ δεκαπέντε χρόνια ἀξιοποιεῖται ἡ ἔκταση, ἐνῶ ὁλόκλρη ἡ παραλιακὴ περιοχὴ μετατρέπεται σὲ ἄξονα ὑψηλῆς ποιότητος τουρισμοῦ.

Ἀλάσκα, ἐπιστροφὴ σὲ Ρωσία

Οἱ πιέσεις τῶν Ἀμερικανῶν στὴν Ρωσία γιὰ τὸ θέμα τῆς Κριμαίας προσφέρει τὴν εὐκαιρία στὸ Κρεμλίνο γιὰ ἀπάντηση σὲ ἀμερικανικὴ πολιτεία∙ στὴν Ἀλάσκα συγκεντρώθηκαν ἤδη 22000 ὑπογραφὲς καὶ συνεχίζεται ἡ συγκέντρωση, μὲ αἴτημα τὴν διεξαγωγὴ δημοψηφίσματος γιὰ τὴν ἐπιστροφή της στὴν Ρωσία. Ἡ Ἀλάσκα εἶχε πουληθεῖ στὶς Ἡνωμένες Πολιτεῖες τὸ 1867, ἀντὶ δυόμισυ ἑκατομμυρίων δολλαρίων∙ ὅσοι Ρῶσοι παρέμειναν διατήρησαν τὴν θρησκεία τους, γι΄ αὐτὸ καὶ ὑπάρχουν πάρα πολλὲς ὀρθόδοξες ἐκκλησίες, ἀλλὰ καὶ πολλοὶ τὴν γλῶσσα τους. Ὁπωσδήποτε ἔχουν ἀποκαταστήσει σχέσεις μὲ τὴν Ρωσία, μέσῳ τοῦ Βεριγγείου πορθμοῦ, ἀλλὰ ἡ προέκταση αὐτῶν εἶναι ἄγνωστη∙ πάντως συμπίπτει τὸ αἴτημά τους, μὲ τὸ ἀντίστοιχο κατοίκων τοῦ Τέξας γιὰ ἀνεξαρτησία.

Θέαμα σεμνότατον ὀφθείη

Ὅταν ὁ Σόλων ἔφθασε στὴν αὐλὴ τοῦ βασιλέως Κροίσου συνάντησε πολλοὺς αὐλικοὺς πλούσια ἐνδεδυμένους∙ πίστευε ὅτι ὁ καθένας ἀπ’ αὐτοὺς ἦταν ὁ βασιληᾶς, μὲ τοὺς φύλακες καὶ τοὺς δορυφόρους γύρω. «Μέχρι πρὸς αὐτὸν ἤχθη πᾶν ὅσον ἐν λίθοις, ἐν βαφαῖς ἐσθῆτος»∙ μέχρι ποὺ ὁδηγήθηκε πρὸς τὸν βασιλέα μὲ κάθε πολύτιμο λίθο, φανταχτερὰ φορέματα. «Ἐν τέχναις χρυσοῦ περὶ κόσμον ἐκπρεπὲς ἔχειν ἢ περιττὸν ἢ ζηλωτὸν ἐδόκει περικείμενον»∙ μὲ περίτεχνα στολίδια χρυσὰ καὶ κάθε τι ὑπερβολικὸ ἢ περιττὸ ἢ ἀξιοζήλευτο ἔχειν ἐπάνω του. «Ὡς δή θέαμα σεμνότατον ὀφθείη καὶ ποικιλώτατον»∙ καὶ προσέφερε θέαμα μεγαλοπρεπὲς καὶ ἀξιοπερίεργο. «Ἐπεὶ δ’ ὁ Σόλων ἄντικρυς καταστὰς οὔτ’ ἔπαθεν οὐδὲν οὔτ’ εἶπεν πρὸς τὴν ὄψιν ὧν ὁ Κροῖσος προσεδόκησεν»∙ ὅταν δὲ ὁ Σόλων βρέθηκε ἀπέναντί του δὲν ἐξεπλάγη οὔτε εἶπε τίποτε ἀπὸ ὅσα περίμενε ὁ Κροῖσος. Φάνηκαν περίεργα αὐτὰ στὸν Ἀθηναῖο καὶ λιτοδίαιτο πολιτικό.

Σμίτ, ὑπεράσπιση Εὐρώπης

Ἡ παράδοση τῶν περισσοτέρων εὐρωπαϊκῶν κυβερνήσεων, στὶς ἀμερικανικὲς ἐπιλογὲς στὸ θέμα τῆς Οὐκρανίας, ἔχει ἐνοχλήσει πολλοὺς παλαιοὺς πολιτικοὺς τῆς γηραίας ἠπείρου∙ εἶδαν ὅλοι τους τὴν ταπείνωση τῶν Εὐρωπαίων πολιτικῶν καὶ τὴν ἀδυναμία τους ἀρθρῶσαι ἄλλο λόγο, πλὴν τοῦ ἐκπορευομένου ἐκ τῆς ἄλλης ἀκτῆς τοῦ Ἀτλαντικοῦ∙ ὁ Χέλμουτ Σμίτ, καγκελάριος τῆς Γερμανίας τὸ 1974-1982 καὶ ὁ πολιτικὸς ποὺ καθιέρωσε τὴν Ὁμοσπονδιακὴ τότε Γερμανία ὡς σεβαστὴ δύναμη παγκοσμίως, κατήγγειλε τὴν ὑποτακτικὴ στάση τῶν Εὐρωπαίων ἡγετῶν, χαρακτηρίσας ὡς χαζὸ μέτρο τὶς κυρώσεις κατὰ τῆς Ρωσίας, διότι δὲν πρόκειται νὰ ἔχουν κανένα ἀποτέλεσμα∙ ὁ 93 ἐτῶν Σοσιαλδημοκράτης πολιτικὸς ἔπλεξε τὸ ἐγκώμιο τῆς Ἀγκέλας Μέρκελ γιὰ τὴν στάση της, διότι αὐτὴ ἔσωσε τὴν πολιτικὴ παρουσία τῆς Εὐρωζώνης. Ἐμμέσως πλὴν σαφῶς στρέφεται ὁ παλαίμαχος πολιτικὸς κατὰ τῆς Γαλλίας, ἂν καὶ ὁ σαυνοδοιπόρος του τότε Βαλερὺ Ζσικὰρ Ντ’ Ἐσταὶν δὲν ἔχει μιλήσει ἀκόμη.

Γαλλία, οὐραγὸς ἐξελίξεων

Σὲ οὐραγὸ τῶν πολιτικῶν ἐξελίξεων στὴν Εὐρώπη ἔχει ἐκπέσει ἡ Γαλλία μὲ τὴν κρίση στὴν Οὐκρανία, κατὰ τοὺς ἔγκυρους ἀναλυτές της, ἐνῶ ἀποδίδουν σὲ κάποιο βαθμὸ σὲ αὐτὸ καὶ τὴν ἧττα τῶν Σοσιαλιστῶν στὶς δημοτικὲς ἐκλογές∙ ἡ συντριβὴ στὸν δεύτερο γύρο τῆς Κυριακῆς θεωρεῖται ὡς τὸ πιθανώτερο ἀποτέλεσμα, ἀλλὰ καὶ ὁ ἀνα;σχηματισμὸς τῆς κυβερνήσεως, ὡς τὸ δυσκολώτερο ἔργο τοῦ Φρανσουὰ Ὁλλάντ. Ἡ ἐπιδείνωση τῆς οἰκονομίας συνεχίζεται, ἐνῶ οἱ Οἰκολόγοι ἀπειλοῦν μὲ ἀποχώρηση ἀπ΄ τὴν κυβέρνηη, ἐὰν ὁρισθεῖ νέος πρωθυπουργὸς ὁ σημερινὸς ὑπουργὸς Ἐσωτερικῶν∙ ἀπ’ τὴν ἐποχὴ τοῦ Σὰρλ Ντεγκὼλ οἱ Γάλλοι αἰσθάνονταν ὑπερήφανοι γιὰ τὴν ἀνεξάρτητη ἀπ’ τὴν Ἀμερικὴ ἐξωτερική τους πολιτική, καὶ θεωροῦσαν τὸν ἑαυτό τους ὡς τὸν ἐκφραστὴ τῆς αὐτόνομης εὐρωπαϊκῆς πολιτικῆς παρουσίας. Ἡ ἔκπτωσή τους σὲ δορυφόρο τῆς Οὐάσιγκτον τοὺς ἐνοχλεῖ ἀρκετὰ καὶ προκαλεῖ ποικίλες ἀντιδράσεις, ἔστω κι ἂν ἡ συντηρητικὴ ἀντιπολίτευση δὲν τὸ ἐκμεταλλεύθηκε.

Πτωτικὲς τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν πτωτικὲς τάσεις, μὲ ἐξαίρεση τὴν Μόσχα καὶ τὸ Τόκυο∙ τὸ εὐρὼ διολίσθησε στὰ 1,3769 δολλάρια καὶ 140,7965 γιέν, ὅπως καὶ ὁ χρυσός, 1295, ἀλλὰ ἀνέβηκε ἐλαφρὰ τὸ πετρέλαιο, 107.60. Οἱ ἐπενδυτὲς παραμένουν ἐπιφυλακτικοί, παρὰ τὴν ἐκτόνωση τῆς οὐκρανικῆς κρίσεως, μὲ διόγκωση τῆς οἰκονομικῆς∙ γνωρίζουν ὅτι ἡ μεταβατικὴ κυβέρνηση, οὔτε τὸ Κίεβο ἐλέγχει οὔτε τὶς δυτικὲς ἐπαρχίες, ὅπου ἐπικρατοῦν οἱ ἀκροδεξιὲς ὁμάδες, ἐνῶ στὶς πλούσιες ἀνατολικές, κυβερνοῦν ἀκόμη οἱ ἄνθρωποι τοῦ Βίκτωρος Γιανουκόβιτς. Ἀλλά, ἡ βοήθεια τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως καὶ τῆς Ἀμερικῆς προϋποθέτουν τὴν ὕπαρξη σταθερᾶς κυβερνήσεως, καὶ τοῦ Διεθνοῦς Νομισματικοῦ Ταμείου καὶ λήψη αὐστηρῶν μέτρων∙ ποιὸς θὰ ἀναλάβει ὅμως γι’ αὐτὰ τὴν εὐθύνη; Ἤδη αὔξησε τὴν τιμὴ τοῦ φυσικοῦ ἀερίου κατὰ 50% καὶ ἀπειλεῖται ἐξέγερση σὲ ὁλόκληρη τὴν χώρα, ἐνῶ γεννᾶται ἐρώτημα τὸ πῶς θὰ συγκεντρώσει δημόσια ἔσοδα, ἐνῶ οἱ δημόσιοι ὑπάλληλοι δὲν πληρώνονται.

Ποῦτιν, ἅλμα δημοτικότητος

Ἡ δημοτικότης τοῦ Ρώσου προέδρου σημείωσε ἅλμα στὸ 80% τῶν Ρώσων, λόγῳ τῆς προσαρτήσεως τῆς Κριμαίας καὶ τῆς σθεναρᾶς στάσεώς του ἀπέναντι στοὺς Δυτικοὺς γιὰ θέμα τῆς Οὐκρανίας∙ ἡ ἑνιαία στάση Ἀμερικανῶν καὶ Εὐρωπαίων -ἂν καὶ ὁ ρωσικὸς τύπος ὑπογραμμίζει τὶς ἐπιφυλάξεις τῆς Γερμανίας-ἐνισχύει τὴν θέση τοῦ Βλαδίμηρου Ποῦτιν. Ἤδη ἡ Siemens συνεχίζει κανονικὰ τὶς ἐπενδύσεις της μὲ τὴν Μόσχα, καθὼς προχθὲς ἔγινε συνάντηση γιὰ μεγάλες παραγγελίες κεφαλαιουχικῶν ἀγαθῶν, ἐνῶ δὲν ἐπηρεάζεται ἡ ροὴ φυσικοῦ ἀερίου. Ἡ χορήγηση δανείου δεκαοκτὼ δις δολλαρίων ἀπ’ τὸ Διεθνὲς Νομισματικὸ Ταμεῖο στὴν Οὐκρανία ἀντιμετωπίζεται μὲ εἰρωνικὰ σχόλια ἀπ’ τοὺς παρατηρητὲς Μόσχας καὶ Κιέβου∙ ἡ βοήθεια θὰ δοθεῖ ἀφοῦ ἐκπληρωθοῦν ὅλοι οἱ ὅροι, τοὺς ὁποίους δύσκολα πολὺ ἀντέχει ὁ ἐξαθλιωμένος οὐκρανικὸς λαός.

Κίνα, σήμερα καὶ τὸ 1700

Μὲ ἀφορμὴ τὴν ἐπίσκεψη τοῦ Κινέζου προέδρου στὴν Γαλλία καὶ τὴν ὑπογραφὴ ἐμπορικῶν συμφωνιῶν δεκαοκτὼ δις εὐρώ, πολλοὶ κάνουν ἀναφορὰ καὶ στὶς πρὸ τριακοσίων ἐτῶν σχέσεις τῶν δύο χωρῶν∙ τότε ἡ Κίνα κάλυπτε τὸ 22% τοῦ παγκοσμίου ΑΕΠ, καθὼς ἦταν ἡ πλουσιώτερη χώρα τοῦ κόσμου, καὶ ἡ Γαλλία, μὲ τὸν Λουδοβίκο 14ο, τὸ 6%∙ σήμερα τὰ ποσοστὰ εἶναι 15% καὶ 3%. Στὴν πράξη ὅμως ὁ Φρανσουὰ Ὁλλὰντ παρουσιάζει τὴν ἐπίσκεψη τοῦ Χὶ Τζιπὶνγκ ὡς μεγάλη ἐπιτυχία∙ ὑπεγράφησαν συμφωνίες, γιὰ τὴν ἀγορά, 55 Airbus καὶ 1000 ἑλικοπτέρων, καὶ γιὰ συνεργασία στὴν πυρηνικὴ ἐνέργεια καὶ στὴν φαρμακευτικὴ βιομηχανία, ὅπως καὶ γιὰ ἐπενδύσεις σὲ ἀκίνητα, γιὰ τὰ ὁποῖα ἐνδιαφέρονται οἱ Κινέζοι∙ ὡς ἀνάσα στὴν κυβέρνηση ἐπέδρασε ἡ ἐπίσκεψη.

O διάλογος

Ὁ τύπος στὴν ἐποχή μας, ἔντυπος καὶ ἠλεκτρονικός, ἔχει πάρει ἄλλη μορφὴ στὰ μέσα μαζικὴς ἐπικοινωνίας, μὲ τὰ μεγάλα συμφέροντα, ἀποπνικτικά. Ἡ ψηφιακὴ ἐπανάσταση , ὅμως, καὶ τὸ διαδίκτυο προσφέρουν τὸ κάτι ἄλλο: τὴν δυνατότητα τοῦ πολίτου νὰ χρησιμοποιεῖ τὴ νέα τεχνολογία καὶ νὰ ἔρχεται σὲ ἄμεση ἐπαφὴ μὲ ἄλλους, μὲ τοὺς συμπολίτες του, μὲ τοὺς συνανθρώπους του, κάθε στιγμή. Ἀπευθύνεται «Τὸ Ἐμμελὲς»  πρὸς ὅσους αἰσθάνονται τὴν ἀνάγκη τοῦ διαλόγου , τῆς ἀνταλλαγῆς ἀπόψεων, τῆς συζητήσεως. Ὅσοι παίζοντας στὸ διαδίκτυο μᾶς συναντήσουν, διαβάσουν κάτι, προβληματιστοῦν γιὰ κάτι ἄλλο, ἔχουν κάτι νὰ συμπληρώσουν, νὰ προσθέσουν, τοὺς προσφέρουμε τὴν ἄνεση τῆς ἐκφράσεώς τους, ἰδιαίτερα μετὰ τὴν πλήρη ἐξαχρείωση τοῦ τύπου, περισσότερο τὴν τελευταία διετία στὴν Ἑλλάδα. Χαρά μας εἶναι ὁ διάλογος αὐτός, ο ἤρεμος καὶ δημιουργικὸς διάλογος , γιὰ τὰ τόσα ποὺ μᾶς ἀπασχολοῦν, τὰ σοβαρά καὶ τὰ ἀμελητέα, τὰ πιὸ ὄμορφα ἴσως, ἂν καὶ αὐτὰ εἶναι ἐλάχιστα πλέον. Αὐτὴ εἶναι ἡ ἰσηγορία , ἡ δημιουργικὴ πλευρὰ τῆς νέας τεχνολογίας, ἀρκετὰ πειστικὴ πλέον, ὅπως ἔδειχνε καὶ πρὸ δεκαετίας, ὅταν ξεκίνησε «Τὸ Ἐμμελές», ἂν καὶ διστακτικὰ τότε· σήμερα ἡ ψηφιακὴ τεχνολογία ἀποτελεῖ τὸ ἐφαλτήριο τῆς ἀπελευθερώσεως τῶν λαῶν, ὅπως ἀποδεικνύεται καθημερινά, ὅπως τὸ ζήσαμε καὶ τὸ ζοῦμε μὲ τοὺς «Ἀγανακτισμένους».

Ἐμεῖς ξεκινήσαμε μὲ ἐλάχιστα, μὲ μιὰ μικρὴ σελίδα στὸ διαδίκτυο, τολμηρὸ ἐγχείρημα τότε· ἐλπίδα μας ἦταν, ἡ ἀνταπόκριση, διάλογος. Πιστεύαμε ὅτι ἡ νέα τεχνολογία έχει τὸ μεγάλο πλεονέκτημα, τν ἄμεσο και ζωντανὸ διάλογο · μὲ ἕνα κλίκ καὶ ἀνοίγεις τὴν σελίδα, μὲ ἕνα ἄλλο στέλνεις τὴν ἄποψή σου, τὴν διαβάζει ὁ ἄλλος. Ἐλάχιστα μέσα χρειάζονται. Τότε ἦταν ὑποχρεωτικὴ ἡ χρήση, λόγῳ τεχνολογίας, τοῦ μονοτονικοῦ συστήματος· σήμερα γενικεύεται ἡ ἐπιστροφὴ στὸ πολυτονικὸ, ἐπειδὴ ὅλοι σχεδὸν κατάλαβαν ὅτι ἡ κατάργησή του ἀπέβλεπε ἀπ’ τὴν ἀρχὴ στὸν ἀφελληνισμό μας. Τὴν ἀνάταση τοῦ γένους προοιωνίζουν οἱ ἀντιδράσεις, ἡ ἐκμάθηση καὶ γραφὴ σὲ πολυτονικό, διότι ἡ προφορά του, ὁλοζώντανη στὸν προφορικὸ λόγο πάντοτε, ὁδηγεῖ στὸν ἐλεύθερο πολίτη.

"Τὸ "Ἐμμελές" , καθημερινὴ ἐφημερίδα πολιτικοῦ σχολιασμοῦ , κυκλοφορεῖ ἀπ’ τὴν Δευτέρα ἕως καὶ τὴν Παρασκευή.
Τὸ Σαββατοκύριακο εἶναι δικό σας.