Ἀναγνώριση διεθνῶν οἰκονομικῶν κύκλων

Ἡ ἀναγνώριση τῶν ἐπιτυχιῶν τῆς ἑλληνικῆς οἰκονομίας ἀπ’ τοὺς διεθνεῖς οἰκονομικοὺς κύκλους συμπορεύεται μὲ τὶς ἀποφάσεις τοῦ Γιούρογκροπ∙ τὰ μεγαλύτερα διεθνῆ πρακτορεῖα πλέκουν πλέον τὸ ἐγκώμιο τῆς Ἑλλάδος, ὅταν καὶ λίγες ἑβδομάδες πρὶν προέβλεπαν καταστροφὴ καὶ παράταση τῆς κρίσεως. Οἱ ἀγγλοσαξωνικοὶ κύκλοι ἀλλάζουν στάση, ἂν καὶ μερικοὶ συνεχίζουν τοὺς φιλιππικούς τους, μᾶλλον διότι τοὺς θεωροῦν ἀπαραίτητους ὡς τροφὴ γιὰ τὴν ἐπιχώρια διαπλοκή, μὲ κύριο ὄργανό της πλέον τὸν οἰκονομικὸ τύπο καὶ τοὺς χρηματιστηριακοὺς κύκλους∙ οἱ σοβαροὶ ὅμως ξένοι ἐπενδυτὲς δὲν ἐπηρεάζονται ἀπ’ τὴν καταστροφολογία πλέον, τὴν βαρέθηκαν τέσσερα χρόνια κι ἀναζητοῦν ἐπενδύσεις στὴν Ἑλλάδα∙ τὸ ἀποδεικνύει περίτρανα ἡ ἐπένδυση στὸ Ἑλληνικό, ἡ μεγαλύτερη στὴν ἱστορία μας, μὲ ἄμεσες προεκτάσεις στὴν πρωτεύουσα καὶ στὸν ἑλληνικὸ τουρισμὸ ποιότητος.

Δεύτερη ἐπίσκεψη τῆς Ἀγκέλας Μέρκελ

Ἡ δεύτερη ἐπίσκεψη τῆς Ἀγκέλας Μέρκελ, μέσα σὲ δεκαοκτὼ μῆνες στὴν χώρα μας, ἀποβλέπει στὴν ἐπιβράβευση τῶν θυσιῶν καὶ τῶν ἐπιτυχιῶν τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ∙ ἡ καγκελάριος ἦταν ὁ πρῶτος Εὐρωπαῖος ἡγέτης ποὺ ἐπισκέφθηκε τὴν Ἑλλάδα, τὸν Ὀκτώβριο τοῦ 2012, ὅταν ὅλα ἦταν μαῦρα καὶ δὲν διαφαινόταν ἐλπίδα αἰσιοδοξίας στὸν ὁρίζοντα, ἐκτὸς ἀπ’ τὰ δικά της ἐνθαρρυντικὰ λόγια. Τώρα ἔρχεται, γιὰ τὴν ἐπιβεβαίωση τῶν προβλέψεών της καὶ τὴν ἀποστολὴ μηνύματος πρὸς ὅλους, ὅτι ἡ Εὐρωζώνη ξέρει νὰ στηρίζει τοὺς ἑταίρους της καὶ νὰ τοὺς συμπαρίσταται στὶς δύσκολες στιγμές τους. Ἡ συνοχὴ τῶν Εὐρωπαίων ἐνισχύεται σημαντικά, καθὼς ἔχουμε ἐπιτύχει καὶ τὴν καθιέρωση τῆς ἑνιαίας τραπεζικῆς ἀγορᾶς∙ τὸ ἑπόμενο βῆμα εἶναι ἡ πολιτικὴ ἑνοποίηση, εὔκολη ἀπὸ πρακτκῆς πλευρᾶς.

Δεδομένο τέλος μνημονίων

Ἡ ἀναγνώριση τοῦ τέλους τῶν μνημονίων, μετὰ τὶς συσκέψεις τῶν Εὐρωπαίων, εἶχε ἄμεση τὴν ἀντανάκλασή της στοὺς διεθνεῖς οἰκονομικοὺς κύκλους∙ δὲν ὑπάρχει ξένο ἔντυπο, καὶ περισσότερο ὅσα μᾶς εἶχαν λοιδορήσει τὴν τετραετία, ποὺ νὰ μὴν μᾶς πλέκει τὸ ἐγκώμιο. Ἡ σύσταση καὶ τυπικὰ τῆς ἑνιαίας τραπεζικῆς πολιτικῆς ἀποτελεῖ τὸ ἀπαραίτητο βῆμα γιὰ τὴν παροχὴ ρευστότητος στὴν ἀγορά, ἀλλὰ καὶ θεωρεῖται μεγάλη ἐπιτυχία τῆς ἑλληνικῆς προεδρίας, διότι ἐξασφάλισε τὴν ὁλοκλήρωσή της, ἐνῶ οἱ προηγούμενες εἶχαν συναντήσει δυσκολίες∙ οἱ χειρισμοὶ τοῦ Γιάννη Στουρνάρα ἀποδείχθηκαν ἔξυπνοι, κάτι ποὺ τὸ ἀναγνώρισαν στὶς Βρυξέλλες. Ἡ ἀλλαγὴ τῆς ψυχολογίας τοῦ κόσμου εἶναι τὸ σημαντικότερο, «ξανοιγονται ὅλοι», εἶναι ἡ κοινὴ φράση στὴν κοινὴ γνώμη, μετὰ ἀπ’ τὴν μακρὰ κατάθλιψη∙ ἡ σύμπτωση τῶν γεγονότων αὐτῶν μὲ τὶς γιορτὲς τοῦ Πάσχα, ποὺ συμπίπτει μὲ ἐκεῖνο τῶν Καθολικῶν, μετατρέπεται σὲ ἐφαλτήριο γιὰ τὴν οἰκονομία.

Ἀκρότητες τοῦ Μπαλτάκου

Οἱ συνομιλίες τοῦ Γραμματέα τοῦ Ὑπουργείου Συμβουλίου, ἀνεξαρτήτως τοῦ τρόπου ὑποκλοπῆς τους, μὲ τὸν βουλευτὴ τῆς Χρυσῆς Αὐγῆς ἀποκαλύπτουν τὴν ὑπέρβαση καθηκόντων ἐκ μέρους του καὶ τὴν παντελῆ ἔλλειψη πολιτικῆς ὡριμότητος∙ ὅσο στενὸς συνεργάτης κι ἂν ἦταν τοῦ πρωθυπουργοῦ, εἶναι ἀδιανόητη ἡ τόσο προκλητικὴ κατάχρηση ἐξουσίας. Ὁ Ἀντώνης Σαμαρᾶς τὸν ἀπέπεμψε σκαιῶς, ἐνῶ ὑφίσταται τὴν κριτικὴ τῶν ἄλλων κομμάτων, ἀλλὰ καὶ τὴν ἀμαύρωση τῶν ἐπιτυχιῶν μὲ τὶς συσκέψεις τῶν Εὐρωπαίων∙ τὰ γεγονότα μὲ τὸν γιό του δείχνουν τὴν εὐρύτερη οἰκογενειακὴ τάση πρὸς αὐθαρεσία. Ἡ οὐσία εἶναι, ὅτι δὲν μετεῖχε στὸν στενὸ κύκλο τῶν συμβούλων τοῦ πρωθυπουργοῦ, πέραν τῶν θεμάτων τῆς ἡμερησίας διατάξεως τῆς Βουλῆς∙ ἡ μεθόδευση ἀπ’ τὴν ἀκροδεξιὰ ἀχρεία, διότι ἡ δικαιοσύνη ἀπέδειξε τὴν ἀνεξαρτησία της, ἐνῶ ἡ συνομιλία ἔγινεπρὶν ἀποκαλυφθοῦν τὰ ἀδιάσειστα στοιχεῖα. Ἡ ἄμεση πολιτικὴ καὶ πειθαρχικὴ τιμωρία εἶναι ἐπιβεβλημένη πρὸς πατέρα καὶ υἱό.

Εἴμαστε πιὸ ἀνεξάρτητοι

Τὴν διαβεβαίωση, ὅτι «εἴμαστε πιὸ ἀνεξάρτητοι», μετὰ τὴν ἔξοδο ἀπ’ τὴν κρίση, ἔδωσε πρὸς τοὺς Εὐρωπαίους ἀξιωματούχους ὁ πρωθυπουργός, κατὰ τὴν ὁμιλία του στὸ δεῖπνο στὸ Μουσεῖο τῆς Ἀκροπόλεως∙ ὁ Ἀντώνης Σαμαρᾶς πρόσθεσε , ὅτι βρισκόμαστε στὸ μέρος ὅπου γεννήθηκε ἡ δημοκρατία, ἡ ὁποία εἶναι κάτι περισσότερο ἀπὸ πολιτικὸ σύστημα, «ἀποτελεῖ προϋπόθεση τῆς ἀνθρώπινης ἀξιοπρέπειας». Ἡ Ἑνωμένη Εὐρώπη ἔχει κτίσει τὴν δική της κληρονομιά, πρόσθεσε, κι εἶναι, πιὸ ἑνωμένη ἀπὸ ποτέ, πιὸ σταθερὴ ἀπὸ ποτέ, ἐμπνέοντας ἐμπιστοσύνη στοὺς λαούς της καὶ κερδίζοντας τὸ σεβασμὸ τῶν ἄλλων. «Ἐμεῖς οἱ Ἕλληνες μετατρέψαμε μιὰ ἐπώδυνη κρίση σὲ εὐκαιρία, γιὰ νὰ ἀλλάξουμε τὴν χώρα μας καὶ νὰ ἀποδεσμεύσουμε τὶς δυνατότητές μας»

Ἔλεγχος Εἰσαγγελέως σὲ μκο

Στὸν Εἰσαγγελέα γιὰ ἔλεγχο ἔστειλε τἂ στοιχεῖα 908 μὴ κυβερνητικῶν ὀργανώσεων ὁ ὑφυπουργὸς Οἰκονομικῶν, ἐνῶ συνεχίζεται ἡ ἔρευνα καὶ γιὰ τὶς ὑπόλοιπες∙ ὁ Γιάννης Μαυραγάνης δἠλωσε, ὅτι γιὰ τὶς ὀργανώσεις αὐτὲς ἔχουν διαπιστωθεῖ παρατυπίες στὴν ἐκτέλεση τοῦ ἔργου τους καὶ κυρίως ἔλλειψη παραστατικῶν, γιὰ τὴν δικαιολόγηση τῶν δαπανῶν, μὲ ἐπακόλουθο τὴν διενέργεια δικαστικῆς ἐρεύνης, ὡς πρὸς τὸ θέμα. Δηλαδή, ὁ ἔλεγχος δὲν σταμάτησε ποτέ, ἐξ οὗ καὶ ἡ ἀνησυχία πολλῶν κορυφαίων πολιτικῶν∙ οἱ κακὲς γλῶσσες λένε ὅτι τὸ πρόβλημα μὲ τὸν πρώην πρωθυπουργὸ ἀφορᾶ τὶς μὴ κυβερνητικὲς ὀργανώσεις, μαζὶ μὲ τὰ οἰκονομικὰ τοῦ ΠΑΣΟΚ∙ ἀμφότερα εἶναι στὰ χέρια τοῦ σημερινοῦ προέδρου του καὶ ὑπουργοῦ Ἐξωτερικῶν πλέον.

Φιλομήτορας διαφερόντως

Ὁ Κροῖσος εἶχε παραξενευθεῖ πάρα πολύ, ἐπειδὴ ὁ Σόλων δὲν θαύμασε τοὺς θησαυρούς του καὶ τὰ στολίδια του∙ εἶχε χαρακτηρίσει ὡς εὐτυχέστρο ἄνθρωπο τὸν Ἀθηναῖο Τέλλο, καλὸ οἰκογενειάρχη καὶ θανόντα ὑπὲρ τῆς πόλεως. Ὅταν τὸν ρώτησε, ἂν γνωρίζει ἄλλον, «Πάλιν δὲ τοῦ Σόλωνος εἰπόντος εἰδέναι Κλέοβιν καὶ Βίτωνα, φιλαδέλφους καὶ φιλομήτορας διαφερόντως»∙ πάλι ἀπάντησε ὁ Σόλων, τὸν Κλέοβιν καὶ τὸν Βίτωνα, ἰδιαίτερα ἀγαπημένα ἀδέλφια καὶ φιλομήτορες. «Οἳ τὴν μητέρα τῶν βοῶν βραδυνόντων ὑποδύντες αὐτοὶ τῷ ζυγῷ τῆς ἁμάξης»∙ οἱ ὁποῖοι τὴν μητέρα τους ἐπειδὴ ἀργοῦσαν τὰ βόδια ζεύτηκαν οἱ ἴδιοι στὸ ἁμάξι. «Ἐκόμισαν πρὸς τὸ τῆς Ἥρας ἱερὸν εὐδαιμονιζομένην ὑπὸ τῶν πολιτῶν καὶ χαίρουσαν»∙ τὴν μετέφεραν στὸ ἱερὸ τῆς Ἥρας, ἐνῶ τὸ πλῆθος τὴν μακάριζε κι αὐτὴ χαιρόταν. «Εἶτα θύσαντες καὶ πιόντες οὐκ ἔτι μεθ’ ἡμέραν ἀνέστησαν»∙ ἔπειτα ἔκαναν θυσίες καὶ ἤπιαν, ἀλλὰ δὲν ξύπνησαν τὴν ἑπομένη ἡμέρα.

Γαλλία, δεξιότερη ἀπόκλιση

Ἡ δεξιᾶς ἀποκλίσεως κυβέρνηση τοῦ Μανουὲλ Βὰλς στὴ Γαλλία ἔγινε δεκτὴ μὲ ἀνάμικτα αἰσθήματα ἀπ’ τοὺς Γάλλους∙ ὁ μικρὸς ἀριθμός της, δεκαέξι ὑπουργοὶ ἔναντι 38 τῆς προηγουμένης, θεωρήθηκε καλὸ σημάδι, ἀλλὰ ἀπομένει ἡ ἀλλαγὴ τῆς ψυχολογίας τοῦ γαλλικοῦ λαοῦ, ὅτι μπορεῖ νὰ ἀπορρίψει τὸ παρακμιακὸ κλίμα στὴ χώρα. Οἱ ὑπουργοί, Ἐξωτερικῶν, Ἀμύνης καὶ Δικαιοσύνης, παρέμειναν στὶς θέσεις τους, γεγονὸς ποὺ σημαίνει ὅτι δὲν ἀλλάζει ἡ φιλοατλαντικὴ πολιτική της, ἐνῶ δὲν ὁρίσθηκε ὑπουργὸς Γαλλογερμανικῶν Ὑποθέσεων, ὅπως εἶχε ὑποσχεθεῖ ὁ πρωθυπουργός, ἀλλὰ καὶ ἀρνήθηκαν τὴν συμμετοχή τους οἱ Οἰκολόγοι, μὲ ἀναμενόμενη τὴν στάση τους στὴν ψῆφο ἐμπιστοσύνης στὴν Ἐθνοσυνέλευση∙ ἡ συμμετοχὴ τῆς Σιγκολὲν Ρουαγάλ, ὡς ὑπουργοῦ Οἰκολογίας, ἐπαναφέρει στὸ πολιτικὸ προσκήνιο τὴν πρώην ὑποψήφιο γιὰ τὴν προεδρία τῆς Δημοκρατίας. Ἡ ἀνάθεση τῶν οἰκονομικῶν στὸν Ἀρνὼ Μόντεμπρουγκ, τῆς ἀριστερᾶς πτέρυγος τῶν Σοσιαλιστῶν, σημαίνει ἔναρξη διαλόγου κι ὄχι ρήξη μαζί τους.

Ἀμπάς, διακοπὴ διαλόγου

Στὴν διακοπὴ τοῦ παλαιστινιακοῦ διαλόγου προχώρησε ὁ Μαχμοὺτ Ἀμπάς, μετὰ τὴν καθυστέρηση τῆς ἰσραηλινῆς κυβερνήσεως στὴν ἀπελευθέρωση ἑκατὸ Παλαιστινίων φυλακισμένων, ὅπως εἶχε συμφωνήσει μὲ τὸν Ἀμερικανὸ ὑπουργὸ Ἐξωτερικῶν∙ ὁ πρόεδρος τῆς Παλαιστινιακῆς Ἀρχῆς δήλωσε, ὅτι συνεχίζουν οἱ Ἰσραηλινοὶ τὴν καταπάτηση τῆς συμφωνίας, καὶ μὲ τὴν ἀνοικοδόμηση στὴν Δυτικὴ ὄχθη, ὁπότε προχώρησε στὴν ὑπογραφὴ συμφωνιῶν μὲ ξένες κυβερνήσεις, στὰ πλαίσια τῆς ἀναγνωρίσεώς της ἀπ’ τὸν Ὀργανισμὸ Ἡνωμένων Ἐθνῶν. Ἡ κίνηση αὐτὴ θεωρεῖται ἀπ’ τὸ Ἰσραὴλ ὡς αἰτία διακοπῆς τοῦ διαλόγου, ἐνῶ καὶ ὁ Τζὼν Κέρρυ ἀνέβαλε τὴν ἐπίσκεψή του, μὲ σκοπὸ τὴν ἐπανέναρξή του στὴν περιοχή∙ ἡ Παλαιστινιακὴ Ἀρχὴ δὲν ἀνακοίνωσε μὲ ποιὲς χῶρες ὑπέγραψε τὶς σχετικὲς συμφωνίες, ἀλλὰ μᾶλλον εἶναι μὲ τὰ ἐμιρᾶτα τοῦ Κόλπου σὲ πρώτη φάση, χωρὶς νὰ ἀποκλείονται καὶ ἄλλες χῶρες. Ἀπ’ τὴν ἄλλη, οἱ ἀκροδεξιοὶ στὴν ἰσραηλινὴ κυβέρνηση πιέζουν γιὰ σκλήρυνση τῆς στάσεως.

Σταθεροποιητικὲς ἀγορὲς

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν σταθεροποιητικὲς τάσεις, μετὰ τὸν σχηματισμὸ τῆς γαλλικῆς κυβερνήσεως καὶ τὴν ὑπόσχεση γιὰ ἐνίσχυση τῆς ρευστότητος στὴν ἀμερικανικὴ οἰκονομία∙ τὸ εὐρὼ διατηρήθηκε σταθερό, στὰ 1,3793 δολλάρια, ἀλλὰ ἀνβηκε στὰ 143,0140 γιέν, μὲ τὸν χρυσὸ σταθερό, 1284, καὶ τὸ πετρέλαιο πτωτικά, 104,50. Οἱ ἀγορὲς κινοῦνται μὲ τοὺς κανονικούς τους ρυθμούς, μετὰ τὴν ἐκτόνωση τῆς οὐκρανικῆς κρίσεως καὶ τὴν στροφὴ πρὸς τὴν ἀνάπτυξη∙ οἱ ἀποφάσεις τοῦ Ecofin στὴν Ἀθήνα, γιὰ τὴν σύσταση τοῦ Ταμείου Πιστωτικῆς Σταθερότητος, δηλαδὴ τὴν καθιέρωση τῆς ἑνιαίας τραπεζικῆς ἀγορᾶς ἀνοίγει τὸν δρόμο γιὰ τὴν ἄσκηση τῆς ἀναπτυξιακῆς πολιτικῆς κι ἀπομένει ἡ ἀπόφασή της σὲ ἐπίπεδο Εὐρωπαϊκοῦ Συμβουλίου. Στὶς Ἡνωμένες Πολιτεῖςς, οἱ δηλώσεις τῆς Τζάνετ Γιέλεν, γιὰ ἐνίσχυση τῆς ρευστότητος, δὲν εἶχαν τὴν ἀναμενόμενη εὐνοϊκὴ ἀπήχηση στοὺς οἰκονομικοὺς κύκλους, διότι δὲν ἀνακάλεσε τὴν προηγούμενη ἀπόφαση τοῦ Ὁμοσπονδιακοῦ Ἀποθεματικοῦ Ταμείου, γιὰ διαποκὴ τῆς ἀγορᾶς κρατικῶν ὁμολόγων.

Κίεβο, ἀφοπλισμὸς ἐνόπλων

Τὸν ἀφοπλισμὸ τῶν ἐνόπλων ὁμάδων ψήφισε τὸ Κοινοβούλιο τῆς Οὐκρανίας, μὲ ἀπουσία πολλῶν βουλευτῶν, μετὰ τὶς ἰσχυρὲς πιέσεις τῶν Εὐρωπαίων καὶ Ρώσων∙ ἡ ἀπόφαση ἐλήφθη, μὲ διάχυτο τὸν φόβο στὰ πρόσωπα τῶν βουλευτῶν, ἐπειδὴ ἔξω ἀπ’ τὴν Βουλὴ ἦταν συγκεντρωμένοι ἑκατοντάδες μασκοφόροι, ἐνῶ διατηροῦν τὰ ὁδοφράγματά τους στὴν πλατεῖα Ἀνεξαρτησίας. Τὸ ἐρώτημα εἶναι ἕνα, ποιὸς ἀφοπλίζει τοὺς ἐνόπλους, ὅταν ἡ Ἀστυνομία ἔχει διαλυθεῖ καὶ ὁ στρατὸς ἐπίσης∙ στὶς σημερινὲς συνθῆκες μόνο ἀστυνομικὲς δυνάμεις ἀπ’ τὶς ρωσόφωνες περιοχὲς ἔχουν τὴν δυνατότητα ἀφοπλισμοῦ τῶν ἀκροδεξιῶν, οἱ ὁποῖοι δὲν παραδίδουν μὲ κανένα τρόπο τὴν ἐξουσία. Ἡ κυβέρνηση εἶναι ἐγκλωβισμένη στὴν λογική της∙ εἶναι δέσμια τῶν ἐνόπλων, ἀλλὰ βοήθεια δὲν ἔρχεται χωρὶς τὸν ἀφοπλισμό, αὐτὸν μόνο οἱ Ρωσόφωνοι τὸν ἐπιβάλλουν πλέον.

ΣΙΑ, παραπληροφόρηση ὅλων

Στὴν παραπληροφόρηση ὅλων, ἀκόμη καὶ τοῦ Ἀμερικανοῦ προέδρου, ἐπιδιδόταν ἡ ΣΙΑ, σύμφωνα μὲ ἔκθεση τῆς Γερουσίας καὶ μετὰ ἀπὸ ἑξαετῆ ἔρευνα∙ ἡ ἀμερικανικὴ ὑπηρεσία πληροφοριῶν παρακολουθοῦσε δεκάδες χιλιάδες πολίτες τῆς χώρας, ἀλλὰ στὶς ἐκθέσεις της πρὸς τὸν πρόεδρο δὲν παρουσίαζε τὰ πραγματικὰ στοιχεῖα, μὲ ἀποτέλεσμα τὴν ἀτελῆ καὶ πολλὲς φορὲς ἐσφαλμένη ἐνημέρωσή του. Ἡ ἔκθεση περιλαμβάνει 6000 σελίδες καὶ ἀφορᾶ περισσότερο τὴν περίοδο τῆς προεδριας τοῦ Τζώρτζ Μποὺς τοῦ νεωτέρου, μετὰ τὴν τρομοκρατικὴ ἐπίθεση κατὰ τῶν δίδυμων πύργων∙ ἡ Ἐπιτροπὴ τῆς Γερουσίας μελετάει ἀκόμη τὰ πορίσματα καὶ δὲν κατέληξε στὴν ἀπόφαση τῆς διαβιβάσεως τῆς ἐκθέσεως στὴν δικαιοσύνη, ἂν καὶ αὐτὸ θεωρεῖται πολὺ πιθανό. Πρόκεται γιὰ τὴν δεύτερη ἀποκάλυψη γιὰ τὶς παρακολουθήσεις τῶν μυστικῶν ὑπηρεσιῶν, μετὰ τὴν NSA.

O διάλογος

Ὁ τύπος στὴν ἐποχή μας, ἔντυπος καὶ ἠλεκτρονικός, ἔχει πάρει ἄλλη μορφὴ στὰ μέσα μαζικὴς ἐπικοινωνίας, μὲ τὰ μεγάλα συμφέροντα, ἀποπνικτικά. Ἡ ψηφιακὴ ἐπανάσταση , ὅμως, καὶ τὸ διαδίκτυο προσφέρουν τὸ κάτι ἄλλο: τὴν δυνατότητα τοῦ πολίτου νὰ χρησιμοποιεῖ τὴ νέα τεχνολογία καὶ νὰ ἔρχεται σὲ ἄμεση ἐπαφὴ μὲ ἄλλους, μὲ τοὺς συμπολίτες του, μὲ τοὺς συνανθρώπους του, κάθε στιγμή. Ἀπευθύνεται «Τὸ Ἐμμελὲς»  πρὸς ὅσους αἰσθάνονται τὴν ἀνάγκη τοῦ διαλόγου , τῆς ἀνταλλαγῆς ἀπόψεων, τῆς συζητήσεως. Ὅσοι παίζοντας στὸ διαδίκτυο μᾶς συναντήσουν, διαβάσουν κάτι, προβληματιστοῦν γιὰ κάτι ἄλλο, ἔχουν κάτι νὰ συμπληρώσουν, νὰ προσθέσουν, τοὺς προσφέρουμε τὴν ἄνεση τῆς ἐκφράσεώς τους, ἰδιαίτερα μετὰ τὴν πλήρη ἐξαχρείωση τοῦ τύπου, περισσότερο τὴν τελευταία διετία στὴν Ἑλλάδα. Χαρά μας εἶναι ὁ διάλογος αὐτός, ο ἤρεμος καὶ δημιουργικὸς διάλογος , γιὰ τὰ τόσα ποὺ μᾶς ἀπασχολοῦν, τὰ σοβαρά καὶ τὰ ἀμελητέα, τὰ πιὸ ὄμορφα ἴσως, ἂν καὶ αὐτὰ εἶναι ἐλάχιστα πλέον. Αὐτὴ εἶναι ἡ ἰσηγορία , ἡ δημιουργικὴ πλευρὰ τῆς νέας τεχνολογίας, ἀρκετὰ πειστικὴ πλέον, ὅπως ἔδειχνε καὶ πρὸ δεκαετίας, ὅταν ξεκίνησε «Τὸ Ἐμμελές», ἂν καὶ διστακτικὰ τότε· σήμερα ἡ ψηφιακὴ τεχνολογία ἀποτελεῖ τὸ ἐφαλτήριο τῆς ἀπελευθερώσεως τῶν λαῶν, ὅπως ἀποδεικνύεται καθημερινά, ὅπως τὸ ζήσαμε καὶ τὸ ζοῦμε μὲ τοὺς «Ἀγανακτισμένους».

Ἐμεῖς ξεκινήσαμε μὲ ἐλάχιστα, μὲ μιὰ μικρὴ σελίδα στὸ διαδίκτυο, τολμηρὸ ἐγχείρημα τότε· ἐλπίδα μας ἦταν, ἡ ἀνταπόκριση, διάλογος. Πιστεύαμε ὅτι ἡ νέα τεχνολογία έχει τὸ μεγάλο πλεονέκτημα, τν ἄμεσο και ζωντανὸ διάλογο · μὲ ἕνα κλίκ καὶ ἀνοίγεις τὴν σελίδα, μὲ ἕνα ἄλλο στέλνεις τὴν ἄποψή σου, τὴν διαβάζει ὁ ἄλλος. Ἐλάχιστα μέσα χρειάζονται. Τότε ἦταν ὑποχρεωτικὴ ἡ χρήση, λόγῳ τεχνολογίας, τοῦ μονοτονικοῦ συστήματος· σήμερα γενικεύεται ἡ ἐπιστροφὴ στὸ πολυτονικὸ, ἐπειδὴ ὅλοι σχεδὸν κατάλαβαν ὅτι ἡ κατάργησή του ἀπέβλεπε ἀπ’ τὴν ἀρχὴ στὸν ἀφελληνισμό μας. Τὴν ἀνάταση τοῦ γένους προοιωνίζουν οἱ ἀντιδράσεις, ἡ ἐκμάθηση καὶ γραφὴ σὲ πολυτονικό, διότι ἡ προφορά του, ὁλοζώντανη στὸν προφορικὸ λόγο πάντοτε, ὁδηγεῖ στὸν ἐλεύθερο πολίτη.

"Τὸ "Ἐμμελές" , καθημερινὴ ἐφημερίδα πολιτικοῦ σχολιασμοῦ , κυκλοφορεῖ ἀπ’ τὴν Δευτέρα ἕως καὶ τὴν Παρασκευή.
Τὸ Σαββατοκύριακο εἶναι δικό σας.