Πρωθυπουργός, ἀδιατάρακτη ἐμποστοσύνη

Ἡ ἐμπιστοσύνη τοῦ κόσμου καὶ περισσότερο τῶν ἀνθρώπων τῆς ἀγορᾶς πρὸς τὸν πρωθυπουργό, ἀπ’ τὴν ὑπόθεση τοῦ Γραμματέα τοῦ Ὑπουργικοῦ Συμβουλίου, παραμένει ἀδιατάρακτη∙ παρὰ τὶς κορῶνες τῆς ἀντιπολιτεύσεως καὶ τὶς ὑλακὲς τῆς διαπλοκῆς, δι’εὐνοήτους λόγους, ὁ ἀντίκτυπος στὴν οἰκονομία ἦταν μηδαμινός, οὐδεὶς τοὺς πῆρε στὰ σοβαρά, ἀντιθέτως ὅλοι ἀγνόησαν τὶς Κασσάνδρες. Ἡ αἴσθηση ὅτι βγαίνουμε ἀπ’ τὴν κρίση ἔχει ριζώσει βαθειὰ κι αὐτὸ μετράει περισσότερο∙ ταυτοχρόνως ἀπορρίπτει ἀσυναίσθητα σχεδὸν κάθε σκέψη γιὰ πολιτικὴ ἀναταραχὴ καὶ ἐκτροπὴ τοῦ κυβερνητικοῦ ἔργου. Τὴν στάση αὐτὴ τὴν ἀντιλαμβάνονται οἱ ἀρχηγοὶ τῶν κομμάτων καὶ κανένας τους, ἐκτὸς τῶν χαμένων, δὲν ζητάει προσφυγὴ στὶς κάλπες∙ γνωρίζουν ἄριστα ὅλοι τους, ὅτι ἐὰν γίνουν ἐκλογὲς ἐπανεκλέγεται ὁ Ἀντώνης Σαμαρᾶς καὶ μάλιστα πανηγυρικά∙ περιορίζονται σὲ πομφόλυγες.

Σαφὴς ἐμπιστοσύνη ἀγορῶν

Ἡ σαφὴς ἐμπιστοσύνη τῶν ἀγορῶν πρὸς τὴν ἑλληνικὴ οἰκονομία ἐκδηλώνεται ποικιλοτρόπως, μὲ τὴν ὑποχώρηση τῶν ἐπιτοκίων τῶν ὁμολόγων μας, ἀλλὰ καὶ τὴν προσέλκυση κεφαλαίων σὲ ὅλους τοὺς δυναμικούς της κλάδους∙ στὸν κόσμο τῆς ἀγορᾶς ἡ ἐμπιστοσύνη διαχέεται γρηγορώτερα καὶ «παρασύσει» τοὺς ὀλίγους διστακτικοὺς ἀκόμη. Ἡ ἀναδιάρθρωση τῶν κονδυλίων ΕΣΠΑ, γιὰ ἀπορρόφηση στὸ 8% φέτος, σημαίνει ἐνίσχυση τῆς ρευστότητος τῶν ἐπιχειρήσεων καὶ περισσότερο τῶν μικρομεσαίων ποὺ τὴν ἔχουν ζωτικὴ ἀνάγκη∙ ἀπὸ τὴν ἄλλη, ἐντὸς τοῦ ἔτους ἀρχίζουν τὰ ἔργα στὸ Ἑλληνικό, μὲ τὴν λειτουργία τῶν πρώτων τμημάτων τοῦ πάρκου τοῦ χρόνου καὶ ὁλοκλήρου μέσα στὸ 2017. Ἡ ρευστοποίηση κερδῶν στὸ Χρηματιστήριο, καὶ μᾶλλον καὶ οἱ παρεμβάσεις καὶ τῶν κυκλωμάτων τῆς ἀτλαντικῆς διαπλοκῆς, θεωρεῖται παροδικὸ φαινόμενο, καθὼς κρίνεται ὡς βαρόμετρο τὸ ἅλμα τῆς τραπέζης Ἄλφα, τῆς ὁποίας κυκλοφοροῦν σήμερα οἱ μετοχὲς ἀπ’ τὴν αὔξηση τοῦ κεφαλαίου της. Αἰσιόδοξα μηνύματα.

Διασυνδέσεις αὐλοκολάκων

Οἱ ἐπαφὲς τοῦ παρακαθημένου στὸν πρωθυπουργὸ μὲ τοὺς βουλευτὲς τῆς ἀκροδεξιᾶς φαίνεται δὲν ἦταν τόσο ἀθῶες∙ ἀποπνέουν μᾶλλον ἄλλες διασυνδέσεις, ὅπως κάνουν πάντοτε οἱ αὐλοκόλακες ἐκμεταλλευόμενοι τὴν θέση τους. Οἱ δικαιολογίες του δὲν πείθουν κανέναν, διότι δὲν φαίνεται καὶ τόσο ἀφελὴς καὶ δὲν ἐπιτρέπονται ἀπ’ τὸ ἐπάγγελμά του∙ Κάποιες διεργασίες εἶχε στὸ μυαλό του, ἐρήμην φυσικὰ τοῦ πρωθυπουργοῦ, διότι διαφορετικὰ ἄλλη θὰ ἦταν ἡ κυβερνητικὴ στάση κατὰ τῆς ἀκροδεξιᾶς, κι ὄχι ἡ σκληρὴ ἀναμέτρηση∙ ἡ ὀργὴ τοῦ γιοῦ του δείχνει ὅτι συζητοῦσαν στὴν οἰκογένεια τὶς ἰδιαίτερες σχέσεις. Οἱ ἀντιδράσεις τῆς ἀντιπολιτεύσεως δικαιολογημένες σὲ μεγάλο βαθμό, ὅλοι τους ἐπιθυμοῦν κάτι νὰ κερδίσουν, σὲ περίοδο μάλιστα σαφοῦς συρρικνώσεώς τους∙ οἱ ἐκρήξεις τῆς ἄλλης ὑστερικῆς, μὲ κατηγορίες κατὰ τῆς κυβερνήσεως καὶ ὑπὲρ τῶν ἀκροδεξιῶν φυλακισμένων ὑποκρύπτουν πολιτικὴ σκοπιμότητα. Ἐλπίζουν ὅτι θὰ διασωθοῦν ἀπ’ τὸ πολιτικὸ ναυάγιο, μὲ ἄγρα τῶν ἀκροδεξιῶν ψήφων.

Ἐπιτυχία ἐκδόσεως ὁμολόγου

Ἡ ἑπόμενη δοκιμασία τῆς χώρας μας εἶναι ἡ ἔκδοση ὁμολόγου στὶς ἀγορὲς μᾶλλον μέσα στὸ τρέχον τρίμηνο∙ ἡ ἀπόφαση ἔχει ληφθεῖ κι ὁ πρωθυπουργὸς θὰ κανονίσει τὴν κατάλληλη στιγμή, ἀναλόγως πρὸς τὴν στάση τῶν ἀγορῶν ἀπέναντι στὴν ἑλληνικὴ οἰκονομία. Οι λόγοι εἶναι περισσότερο ψυχολογικοὶ καὶ λιγώτερο πρακτικοί, ἐπειδὴ ἡ χώρα μας καλύπτει τὶς ἀνάγκες της γιὰ τὴν ἑπόμενη διετία∙ ἤδη ὁ διεθνὴς οἰκονομικὸς τύπος ἀναγνώρισε τὴν ἐπιτυχία τοῦ προγράμματος ἐξυγιάνσεως τῆς οἰκονομίας μας, μὲ σχόλια μάλιστα, ἀποδοκιμαστικὰ σαφῶς γιὰ τὶς πρὸ ὀλίγων ἀκόμη ἑβδομάδων ἐπικρίσεις του ἢ τὴν ἄκρατον καταστροφολογία του. Ἡ ἀξιοπιστία ἔχει ἀποκατασταθεῖ, ἀλλὰ ἔχουμε καὶ τὸ ἅλμα τῆς ἀναπτύξεως φέτος, ὅπως διαφαίνεται στὸν ὁρίζοντα.

Ἄκρατος ὑπεροψία συμβούλου

Ἀπὸ ἄκρατο ὑπεροψία εἶχε προσβληθεῖ ὁ παραιτηθεὶς Γραμματέας τοῦ Ὑπουργικοῦ Συμβουλίου, διαφορετικὰ δὲν ἐξηγεῖται ἡ στάση του∙ ἡ θέση εἶναι ἄκρως ἐμπιστευτικὴ στὸν πρωθυπουργὸ καὶ κρίσιμη, διότι σχετίζεται μὲ τὴν λειτουργία τῆς κυβερνήσεως καὶ τὸν προγραμματισμὸ τῆς ἡμερησίας διατάξεως τῆς Βουλῆς. Φαίνεται ὅμως ὅτι ὑπερέβη κάθε ὅριο καὶ παρενέβαινε κι ἐκτὸς τῶν ἁρμοδιοτήτων του, ὄχι μόνο ὁ ἴδιος ἀλλὰ καὶ ἡ οἰκογένειά του∙ οἱ μὲ ὑπεροβολικὴ οἰκειότητα συχνὲς συναντήσεις μὲ τοὺς ἀκροδεξιοὺς ἐπέτρεψαν στὸν βουλευτή τους τὸν έγκλωβισμό του στὴν παγίδα. Τοὺς εἶχε ἀπεριόριστη ἐμπιστοσύνη, ὥστε νὰ ἐπικρίνει καὶ τὸν πρωθυπουργὸ στὶς συζητήσεις μαζί τους, ἐμφανιζόταν ὡς ὑπερεξουσία ἀπέναντι στοὺς τρίτους. Κάτι ἄλλο ὑποκρύπτουν οἱ ἐπιδόσεις του…

Τοσαύτῃ θάνατον ὤφθησαν

Ὁ Κροῖσος ἦταν φανερὰ ἐνοχλημένος, ἐπειδὴ ὁ Σόλων δὲν τὸν θεώρησε εὐδαίμονα μὲ τὰ τόσα πλούτη του∙ ὁ σοφὸς Ἀθηναῖος δὲν εἶχε καθόλου ἐντυπωσιασθεῖ ἀπ’ τὸν χρυσὸ καὶ τὰ στολίδια τοῦ βασιλέως τῶν Λυδῶν, ἀλλὰ ἔβλεπε τὴν ματαιοδοξία καὶ τὴν ὑπεροψία του κι αὐτὸ τὸν ἐνοχλοῦσε. Ἔτσι τοῦ εἶπε ὅτι θεωροῦσε ὡς εὐτυχισμένους τὸν Τέλλον τὸν Ἀθηναῖον καὶ τοὺς Ἀργείους ἀδελφοὺς Κλέοβιν καὶ Βίτωνα, «ἀλλὰ τεθνηκότες ἀναλγῇ καὶ ἄλυπον ἐπὶ δόξῃ τοσαύτῃ θάνατον ὤφθησαν»∙ ἀλλά, ἀφοῦ μετέφεραν τὴν μητέρα στὸ ἱερὸ τῆς Ἥρας, ἀπέθαναν μὲ ἄλυπο καὶ γλυκὸ θάνατο, ἀφοῦ γνώρισαν τόση δόξα. «Ἡμᾶς δ’, εἶπεν πρὸς ὀργὴν Κροῖσος, εἰς οὐδένα τίθης εὐδαιμόνων ἀριθμὸν ἀνθρώπων;» Ἐμᾶς δέ, εἶπε ὀργισμένος ὁ Κροῖσος, δὲν μᾶς βάζεις καθόλου μεταξὺ τῶν εὐδαιμόνων; «Καὶ ὁ Σόλων οὔτε κολακεύειν βουλόμενος αὐτὸν οὔτε περαιτέρω παροξύνων»∙ κι ὁ Σόλων, χωρὶς οὔτε κολακεύειν οὔτε ἐρεθίζειν αὐτόν.

Γαλλία, ἀποδείξεις ἔργου

Ἡ νέα κυβέρνηση τῆς Γαλλίας ἔχει πολλὲς δυσκολίες μπροστά της, στὸ ἐσωτερικὸ καὶ στὴν Εὐρώπη, καθὼς πρέπει σὲ σύντομο χρονικὸ διάστημα νὰ δείξει πειστικὸ ἔργο∙ ἡ ἀλλαγὴ τῆς ψυχολογίας τῶν Γάλλων εἶναι τὸ πρῶτο πρόβλημα, διότι ἔχουν άπογοητευθεῖ ἀπ’ τὴν σοσιαλιστικὴ ἐξουσία τῆς διετίας καὶ ἀναζητοῦν διέξοδο. Ὁ Μανουὲλ Βάλς, μικρὸς τὸ δέμας, ἐμφανίζεται δυναμικὸς καὶ ἀποφασιστικός, ἀλλὰ ἀπομένει ἡ ἀπόδειξη στὴν πράξη∙ τρία εἶναι τὰ μεγάλα προβλήματα, ἡ περικοπὴ πενῆντα δις εὐρὼ τὸ τρέχον ἔτος, ἡ ἰσοσκέλιση τοῦ προϋπολογισμοῦ καὶ ἡ προώθηση τῶν μεταρρυθμίσεων∙ ὁ Φρανσουὰ Ὁλλὰντ εἶχε ἐπιδείξει ἄκρα ἐλαστικότητα καὶ ὑποχωροῦσε στὴν ὅποια πίεση τῶν ὀργανωμενων συμφερόντων, μὲ ἀποτέλεσμα τίποτε νὰ μὴν προχωράει, ἐνῶ τὰ προβλήματα πολλαπλασιάζονταν καὶ οἱ ἐπικρίσεις τῶν Βρυξελλῶν ἐπίσης. Στὰ θέματα ἐξωτερικῆς πολιτικῆς μᾶλλον δὲν ἀλλάζει τίποτε, μὲ τὴν περιθωριοποίηση τῆς χώρας στὴν Εὐρωζώνη, χάνει τὸν προηγούμενο πρωτεύοντα ρόλο της.

Νεκροὶ σὲ στρατόπεδο ΗΠΑ

Ἡ ὁμαδικὴ δολοφονία τριῶν στρατιωτικῶν καὶ ὁ τραυματισμὸς δεκατριῶν, στὸ ἀμερικανικὸ στρατόπεδο τοῦ Φόρτ Χοὺντ στὸ Τέξας, ἀπὸ ψυχοπαθῆ μᾶλλον συνάδελφό τους, ὁ ὁποῖος στὴ συνέχεια αὐτοκτόνησε, συγκλόνισε τὴν κοινὴ γνώμη τῆς μεγάλης χώρας∙ εἶναι ἡ δεύτερη φορὰ ποὺ γίνεται μαζικὴ δολοφονία στὴν μεγαλύτερη στρατιωτικὴ βἀση τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν∙ τὸ 2009, ἕνας ἄλλος εἶχε δολοφονήσει 13 καὶ τραυματίσει 34. Ὁ στρατιωτικὸς εἶχε ὑπηρετήσει στὸ Ἰρὰκ καὶ νοσηλευόταν γιὰ ψυχολογικὰ προβλήματα μετὰ τὴν ἐπιστροφή του∙ οἱ περισσότεροι σχεδὸν Ἀμερικανοὶ στρατιῶτες ἐπιστρέφουν ἀπ’ τὸ Ἀφγανιστὰν καὶ Ἰρὰκ μὲ πολλὰ ψυχολογικὰ προβλήματα, τὰ ὁποῖα ἀποδίδουν στὶς ἄγριες συνθῆκες τοῦ ἐκεῖ πολέμου. Ἡ προσαρμογή τους στὴν κανονικὴ ζωὴ εἶναι πολὺ δυσχερής, ἐνῶ ἀρκετοί, μετὰ τὴν ἀπομάκρυνσή τους ἀπ’ τὸν στρατό, τείνουν πρὸς τὴν ἐγκληματικότητα καὶ τὴν βίαιη συμπεριφορά∙ χάνουν τὴν αἴσθηση τῆς κανονικῆς ζωῆς ἀπ’ τὶς ἐμπειρίες τοῦ φρικτοῦ πολέμου.

Ἀνάμικτες τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν ἀνάμικτες τάσεις, καθὼς δὲν διευκρινίσθηκε ἀκόμη ἡ ἀμετρικανικὴ νομισματικὴ πολιτικὴ καὶ παρά τὴν αἰσιοδοξία ἐνισχύσεως τῆς ρευστότητος στὴν Εὐρωζώνη∙ τὸ εὐρὼ παρέμεινε σταθερό, 1,3771 δολλάρια καὶ 143,1415 γιέν, μὲ τὸν χρυσὸ σὲ ἐλαφρὰ ἄνοδο, 1287,25, ὅπως καὶ τὸ πετρέλαιο, 105,14. Ἡ Εὐρωπαϊκὴ Κεντρικὴ Τράπεζα διατήρησε σταθερὸ τὸ βασικὸ ἐπιτόκιο, 0,25%, ἂν καὶ ἄφησε νὰ ἐννοηθεῖ ὅτι θὰ μειωθεῖ τὶς προσεχεῖς ἑβδομάδες καὶ σὲ ἀνρητικὰ ἐπίπεδα, γιὰ τὴν ἐνίσχυση τῆς ρσυστότητος τῆς ἀγορᾶς∙ ἡ συμφωνία στὸ Γιούρογκρουπ τῶν Ἀθηνῶν ἐπιτρέπει τὴν προσδοκία αὐτή. Στὴν Κίνα ἡ κυβέρνηση ἀνακοίνωσε τὴν διάθεση 24,5 δις δολλαρίων γιὰ τὴν χρηματοδότηση τῶν μικρομεσαίων ἐπιχειρήσεων καὶ τὴν ἐπιτάχυνση τῶν ρυθμῶν ἀναπτύξεως, ἀλλὰ πάντοτε στὰ πλαίσια τῆς ἐφαρμογῆς τῶν μέτρων ἀποκαταστάσεως τοῦ κλίματος καὶ περισσότερο περιοριμοῦ τῶν ρύπων στὶς μεγάλες πόλεις τῶν ἀνατολικῶν ἀκτῶν. Ὅλοι ἀναγνωρίζουν ὅτι ἡ ζωὴ εἶναι πλέον ἀνυπόφορη.

ΝΑΤΟ, 4-5 μέρες γιὰ Οὐκρανία

Ὁ πόλεμος ἐντυπώσεων, μεταξὺ ΝΑΤΟ καὶ Ρωσίας, συνεχίζεται, καθὼς ἡ ἀτλαντικὴ συμμαχία ἀνακοίνωσε, ὅτι, σὲ περίπτωση εἰσβολῆς, τὰ ρωσικὰ στρατεύματα καταλαμβάνουν τὴν Οὐκρανία σὲ τέσσερες μὲ πέντε μέρες, χωρὶς νὰ μπορεῖ κανεὶς νὰ τὰ σταματήσει∙ ἡ Μόσχα ἐπιμένει στὴν ἀνάγκη ἀφοπλισμοῦ τῶν ἐνόπλων ὁμάδων, ἴσως γιατὶ γνωρίζει, ὅτι δὲν ἔχει τὴν δυνατότητα αὐτὴ ἡ μεταβατικὴ κυβέρνηση. Ἀπὸ τὴν ἄλλη, ἡ ΝΑΣΑ διέκοψε κάθε συνεργασία μὲ τὴν Ρωσία, μὲ τὴν ἐξαίρεση τῶν ἀποστολῶν στὸν διαστημικὸ σταθμό∙ τὸ Κρεμλίνο δέχθηκε μὲ εἰρωνικὰ χαμόγελα τὴν ἀνακοίνωση κι ἐπιφυλάχθηκε νὰ ἀπαντήσει. Οἱ Ἡνωμένες Πολιτεῖες δὲν ἔχουν δυνατότητα ἀποστολῆς στὸν σταθμό, διότι δὲν διαθέτουν κατάλληλο πύραυλο, κι οἱ Ἀμερικανοὶ ἀστροναῦτες μεταφέρονται μὲ ρωσικὰ διαστημόπλοια. Ὅποτε θέλει τοὺς σταματάει ἡ Μόσχα.

Χιλή, σεισμὸς 8,2 βαθμῶν

Ὁ σεισμὸς 8,2 βαθμῶν τῆς κλίμακος ρίχτερ συγκλόνισε τὴν βόρεια Χιλή, ἀλλὰ εὐτυχῶς ἦταν ὑποθαλάσσιος, σὲ βάθος σαράντα χιλιομέτρων καὶ σὲ ἀπόσταση ὀγδόντα χιλιομέτρων ἀπ’ τὴν ἀκτή∙ οἱ ζημίες ἦταν τεράστιες, μὲ ὀκτὼ νεκροὺς καὶ δεκάδες τραυματίες. Τὸ τσουνάμι ἦταν σχετικὰ μικρό, μόλις δύο μέτρων καὶ δὲν προκάλεσε μεγάλες καταστροφές∙ οἱ μετασεισμοὶ πολλοὶ κι ἕνας τους 7,8 βαθμῶν, δὲν ἐπιτρέπουνστοὺς κατοίκους νὰ ἐπιστρέψουν στὰ σπίτια τους. Ἡ περιοχὴ ὑφίσταται τὴν συχνὴ ἐπίσκεψη τοῦ Ἐγκέλαδου, ἂν καὶ ἐπειδὴ εἶναι ἀραιοκατωκημένη δὲν εἶναι πολὺ σοβαρὲς οἱ συνέπειες∙ οἱ πλάκες τοῦ Εἰρηνικοῦ ὠκεανοῦ συναντῶνται στὴν περιοχή. Οἱ σημερινοὶ χάρτες τῆς Χιλῆς δὲν ἔχουν καμμία σχέση, μὲ ἐκείνους τῶν Ἱσπανῶν κονκισταδόρων, πρὶν ἀπὸ πέντε αἰῶνες∙ τὴν κατασπάραξε ἡ θάλασσα.

O διάλογος

Ὁ τύπος στὴν ἐποχή μας, ἔντυπος καὶ ἠλεκτρονικός, ἔχει πάρει ἄλλη μορφὴ στὰ μέσα μαζικὴς ἐπικοινωνίας, μὲ τὰ μεγάλα συμφέροντα, ἀποπνικτικά. Ἡ ψηφιακὴ ἐπανάσταση , ὅμως, καὶ τὸ διαδίκτυο προσφέρουν τὸ κάτι ἄλλο: τὴν δυνατότητα τοῦ πολίτου νὰ χρησιμοποιεῖ τὴ νέα τεχνολογία καὶ νὰ ἔρχεται σὲ ἄμεση ἐπαφὴ μὲ ἄλλους, μὲ τοὺς συμπολίτες του, μὲ τοὺς συνανθρώπους του, κάθε στιγμή. Ἀπευθύνεται «Τὸ Ἐμμελὲς»  πρὸς ὅσους αἰσθάνονται τὴν ἀνάγκη τοῦ διαλόγου , τῆς ἀνταλλαγῆς ἀπόψεων, τῆς συζητήσεως. Ὅσοι παίζοντας στὸ διαδίκτυο μᾶς συναντήσουν, διαβάσουν κάτι, προβληματιστοῦν γιὰ κάτι ἄλλο, ἔχουν κάτι νὰ συμπληρώσουν, νὰ προσθέσουν, τοὺς προσφέρουμε τὴν ἄνεση τῆς ἐκφράσεώς τους, ἰδιαίτερα μετὰ τὴν πλήρη ἐξαχρείωση τοῦ τύπου, περισσότερο τὴν τελευταία διετία στὴν Ἑλλάδα. Χαρά μας εἶναι ὁ διάλογος αὐτός, ο ἤρεμος καὶ δημιουργικὸς διάλογος , γιὰ τὰ τόσα ποὺ μᾶς ἀπασχολοῦν, τὰ σοβαρά καὶ τὰ ἀμελητέα, τὰ πιὸ ὄμορφα ἴσως, ἂν καὶ αὐτὰ εἶναι ἐλάχιστα πλέον. Αὐτὴ εἶναι ἡ ἰσηγορία , ἡ δημιουργικὴ πλευρὰ τῆς νέας τεχνολογίας, ἀρκετὰ πειστικὴ πλέον, ὅπως ἔδειχνε καὶ πρὸ δεκαετίας, ὅταν ξεκίνησε «Τὸ Ἐμμελές», ἂν καὶ διστακτικὰ τότε· σήμερα ἡ ψηφιακὴ τεχνολογία ἀποτελεῖ τὸ ἐφαλτήριο τῆς ἀπελευθερώσεως τῶν λαῶν, ὅπως ἀποδεικνύεται καθημερινά, ὅπως τὸ ζήσαμε καὶ τὸ ζοῦμε μὲ τοὺς «Ἀγανακτισμένους».

Ἐμεῖς ξεκινήσαμε μὲ ἐλάχιστα, μὲ μιὰ μικρὴ σελίδα στὸ διαδίκτυο, τολμηρὸ ἐγχείρημα τότε· ἐλπίδα μας ἦταν, ἡ ἀνταπόκριση, διάλογος. Πιστεύαμε ὅτι ἡ νέα τεχνολογία έχει τὸ μεγάλο πλεονέκτημα, τν ἄμεσο και ζωντανὸ διάλογο · μὲ ἕνα κλίκ καὶ ἀνοίγεις τὴν σελίδα, μὲ ἕνα ἄλλο στέλνεις τὴν ἄποψή σου, τὴν διαβάζει ὁ ἄλλος. Ἐλάχιστα μέσα χρειάζονται. Τότε ἦταν ὑποχρεωτικὴ ἡ χρήση, λόγῳ τεχνολογίας, τοῦ μονοτονικοῦ συστήματος· σήμερα γενικεύεται ἡ ἐπιστροφὴ στὸ πολυτονικὸ, ἐπειδὴ ὅλοι σχεδὸν κατάλαβαν ὅτι ἡ κατάργησή του ἀπέβλεπε ἀπ’ τὴν ἀρχὴ στὸν ἀφελληνισμό μας. Τὴν ἀνάταση τοῦ γένους προοιωνίζουν οἱ ἀντιδράσεις, ἡ ἐκμάθηση καὶ γραφὴ σὲ πολυτονικό, διότι ἡ προφορά του, ὁλοζώντανη στὸν προφορικὸ λόγο πάντοτε, ὁδηγεῖ στὸν ἐλεύθερο πολίτη.

"Τὸ "Ἐμμελές" , καθημερινὴ ἐφημερίδα πολιτικοῦ σχολιασμοῦ , κυκλοφορεῖ ἀπ’ τὴν Δευτέρα ἕως καὶ τὴν Παρασκευή.
Τὸ Σαββατοκύριακο εἶναι δικό σας.