Ὁμολογία σαφέστατη ἑλληνικῶν ἐπιτυχιῶν

Ἡ ἐπίσκεψη τῆς Ἀγκέλας Μέρκελ καὶ τὰ ἐγκωμιαστικὰ σχόλια τοῦ διεθνοῦς τύπου ἐπισφραγίζουν στὴν πραγματικότητα τὴν μεγάλη στροφὴ τῆς ἑλληνικῆς οἰκονομίας∙ ἀπ’ τὸ χεῖλος τῆς καταστροφῆς στὴν ἀνάταση, ὅταν μάλιστα ἐλάχιστοι πίστευαν στὴν ἐπιτυχία καὶ ὁ πρῶτος ἀπὸ αὐτοὺς ἦταν ὁ Ἀντώνης Σαμαρᾶς. Ἄλλωστε ἡ καγκελάριος, κατὰ τὴν πεντάωρη παραμονή της στὴν Ἀθήνα, θὰ ἔχει συναντήσεις, ἐκτὸς ἀπ’ τὸν πρωθυπουργό, μὲ Ἕλληνες καὶ Γερμανοὺς ἐπιχειρηματίες οἱ ὁποῖοι ἔχουν ἐκδηλώσει ἤδη ἐνδιαφέρον γιὰ ἐπενδύσεις στὴν χώρα μας∙ πόλος ἕλξεως τοῦ ξένου κεφαλαίου γίνονται πλέον οἱ δυναμικοὶ μας κλάδοι, διότι εἶναι ἀνταγωνιστικοὶ στὴν παγκόσμια ἀγορά, τουρισμός, ψηφιακὴ τεχνολογία, ἐνεργειακὲς πηγές, βιομηχανίες αἰχμῆς, ναυτιλία, μεταφορές, χάρις στὴν γεωγραφική μας θέση. Γιὰ τὴν μικρὴ Ἑλλάδα εἶναι πολλοὶ αὐτοὶ οἱ κλάδοι.

Ἀνάταση ἐμπορικοῦ κόσμου

Τὴν πλήρη ἱκανοποίησή του ἐξέφρασε ὁ ἐμπορικὸς κόσμος, γιὰ τὴν ἐφαρμογὴ τοῦ συστήματος συμψηφισμοῦ τῶν ὀφειλῶν ΦΠΑ, μεταξὺ ἐπιχειρήσεων καὶ δημοσίου καὶ ἐπιχειρήσεων μεταξύ τους∙ ἡ ἐξαγγελία τοῦ πρωθυπουργοῦ ἔδωσε φτερὰ στὴν ἀγορὰ ἀπὸ ψυχολογικῆς πλευρᾶς, διότι ἱκανοποιεῖ ἕνα πάγιο αἴτημα τῶν ἐπιχειρήσεων, καὶ περισσότερο τῶν μικρομεσαίων καὶ τοὺς διασφαλίζει μὲ ρευστότητα, σὲ περίοδο ποὺ δὲν ἔχει ἀκόμη ἀποκατασταθεῖ ἡ ὁμαλὴ λειτουργία τοῦ τραπεζικοῦ μας συστήματος. Ὁ Ἁντώνης Σαμαρᾶς δήλωσε ἐπίσης ὅτι θὰ ἐξοφληθεῖ τὸ σύνολο σχεδὸν τῶν ὀφειλῶν τοῦ δημοσίου πρὸς τοὺς ἰδιῶτες μἔχρι τὸ τέλος τοῦ χρόνου, ἐνῶ ἔχει πληρωθεῖ ἤδη τὸ ἥμισυ τῶν ὅσων παρέλαβε αὐτὴ ἡ κυβέρνηση∙ τὸ κράτος πλέον καθίσταται συνεπὴς στὶς δοσοληψίες του μὲ τοὺς ἰδιῶτες καὶ δὲν ἐνεργεῖ ὡς κακοπληρωτής. Οἱ ἐμπορικοὶ σύλλογοι καὶ τὰ ἐπιμελητήρια χαιρέτησαν τὴν ἀπόφαση, ἐνῶ ὁ ἀντίκτυπος στοὺς οἰκονομικοὺς κύκλους εἶναι τὸ ἴδιο εὐνοϊκός.

Αὐτόφωρο, στὶς ὑποκλοπὲς

Οἱ ὑποκλοπὲς χαρακτηρίσθηκαν αὐτόφωρο κακούργημα ἀπ’ τὴν Εἰσαγγελέα τοῦ Ἀρείου Πάγου, ἡ ὁποία ἔδωσε τὴν ἐντολὴ γιὰ τὴν ἄμεση σύλληψη τῶν παρανομούντων, ἀκόμη κι ἂν εἶναι βουλευτὲς ἐν ἐνεργείᾳ∙ χθὲς κατέθεσε ἐπὶ τρίωρο στὴν Εἰσαγγελέα Πρωτοδικῶν ὁ Παναγιώτης Μπαλτάκος καὶ δήλωσε, ἀμέσως μετά, ὅτι δὲν κατάλαβε τὸ πότε ἔγινε ἡ ὑποκλοπὴ ἂν καὶ κάτι ὑποψιαζόταν, ἀφοῦ οἱ συναντήσεις μὲ τὸν ἀκροδεξιὸ βουλευτὴ γίνονταν στὸ γραφεῖο του. Τὸ θέμα ὁδηγεῖται σὲ ἐκτόνωση ἀπὸ πολιτικῆς πλευρᾶς, ἀλλὰ ὁ πρώην γρμματέας δὲν ἦταν καὶ πολὺ σαφὴς στὶς ἐξηγήσεις του γιὰ τὸν γιό του∙ ἡ ἀκροδεξιὰ διαπιστώνει τὴν ἀποτυχία της, διότι ἀντιμετωπίζει πλέον καὶ ἄλλες κατηγορίες σὲ βαθμὸ κακουργήματος, ἐνῶ οἱ συνοδοιπόροι της ἀπειλοῦν μὲ μηνύσεις τοὺς δημοσιογράφους γιὰ κριτικὴ ἐναντίον τους. Ὁ πανικὸς εἶναι ὁ χειρότερος σύμβουλος στὴν πολιτικὴ ζωὴ κι οἱ ἀκροδεξιοὶ βλέπουν πλέον ὁλοφάνερα τὴν ἀπομόνωσή τους στὴ χώρα.

Παρακολουθήσεις Ἀμερικανῶν

Οἱ παρακολουθήσεις τῶν ἡλεκτρονικῶν ἐπικοινωνιῶν ξένων ἡγετῶν ἀπ’ τὴν Ἀμερικανικὴ Ὑπηρεσία Ἀσφαλείας ἔχει ὑποχωρήσει ὡς θέμα στὸν τύπο, ἀλλὰ ὄχι καὶ διπλωματικά∙ τὸ γερμανικὸ ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν ἀπάντησε στὸ ἀμερικανικὀ ὅτι, οἱ ἐξηγήσεις ποὺ ἔδωσε γιὰ τὶς παρακολουθήσεις, ἀκόμη καὶ τοῦ τηλεφώνου τῆς Ἀγκέλας Μέρκελ, εἶναι ἀνεπαρκεῖς, ἐνῶ καὶ στοὺς Γερμανοὺς πραγματογνώμονες ποὺ ἐπισκέφθηκαν τὶς Ἡνωμένες Πολιτεῖες δεν παρουσιάσθηκαν τὰ πλήρη στοιχεῖα. Τὸ πρόβλημα ἀπασχολεῖ σοβαρὰ ἀπὸ καιρὸ τὶς δύο χῶρες, ἔστω κι ἂν ἡ οὐκρανικὴ κρίση τὸ ἐπισκίασε ἀρκετά∙ τὸ Βερολίνο ἐπιμένει ὅτι εἶναι ἀπαράδεκτη τακτικὴ ἡ παρακολούθηση τῶν τηλεφώνων καὶ μἀλιστα μεταξὺ φίλων χωρῶν. Ἄλλωστε τελευταῖα ἔχουν περιορισθεῖ ἀρκετὰ σὲ ἡγετικὸ ἐπίπεδο οἱ ἐπαφὲς τῶν δύο κυβερνήσεων.

Δορυφόροι τοῦ κλίματος

Ὁ Εὐρωπαϊκὸς Ὀργανισμὸς Διαστήματος, (ESA) ἔθεσε σὲ λειτουργία τὸν δορυφόρο Sentinel, σὲ τροχιὰ ὕψους ἑπτακοσίων χιλιομέτρων, μὲ ἀποστολὴ τὴν παρακολούθηση τοῦ φυσικοῦ περιβάλλοντος τῆς γῆς∙ ὁ δορυφόρος ἐκτοξεύθηκε ἀπ’τὸ κοσμοδρόμιο Γκουροῦ τῆς Γουιάννης, μὲ πύραυλο Σογιοὺζ καὶ ἀποτελεῖ τὸν πρῶτο ἑνὸς συστήματος τριῶν δορυφόρων, ποὺ θὰ ὁλοκληρθεῖ ἐντὸς διετίας, γιὰ τὴν συστηματικὴ κάλυψη ὁλοκλήρου τῆς ἐπιφανείας τοῦ πλανήτου. Πρόκειται γιὰ τὴν πρώτη συστηματικὴ καταγραφὴ τοῦ γηίνου περιβάλλοντος, ἡ ὁποία θὰ ἐπιτρέψει τὴν παρακολούθηση τῶν φυσικῶν φαινομένων καὶ τὴν προστασία ἀπὸ ἀκραῖες καταστροφές∙ τὶς τελευταῖες δεκαετίες πολλαπλασιάζονται τὰ ἀκραῖα φαινόμενα, ἀποτέλεσμα τῆς ἐπιδεινώσεως τοῦ κλίματος καὶ τοῦ φαινομένου τοῦ θερμοκηπίου. Προληπτικὸ χαρακτήρα ἔχουν οἱ καταγραφὲς γιὰ τὴν ἀνθρωπότητα.

Τοῦτον εὐδαίμονα νομίζομεν

Ὁ Σόλων ἀπάντησε αὐστηρὰ στὸν Κροῖσο, ὡς πρὸς τὴν ἀντίληψη περὶ εὐδαιμονίας∙ τὴν μετριοφροσύνη ἔχουν ὡς κύρια ἀρετὴ οἱ Ἕλληνες τοῦ εἶπε. «Ἔπεισι γὰρ ἑκάστῳ ποικίλον ἐξ ἀδήλου τὸ μέλλον»∙ διότι τὸ μέλλον εἶναι ἄγνωστο γιὰ τὸν καθένα. «ᾧ δ’ εἰς τέλος ὁ δαίμων ἔθετο τὴν εὐπραξίαν, τοῦτον εὐδαίμονα νομίζομεν»∙ σὲ ὅποιον δὲ ὁ θεὸς χάρισε καλὸς τέλος τῆς ζωῆς του, αὐτὸν ἀποκαλοῦμε εὐτυχισμένο ἄνθρωπο. «Ὁ δὲ ζῶντος ἔτι καὶ κινδυνεύοντος ἐν τῷ βίῳ μακαρισμός»∙ ἡ ἀναγνώριση καλῆς τύχης σὲ ὅποιον ζεῖ ἀκόμη καὶ ἀντιμετωπίζει κινδύνους. «Ὥσπερ ἀγωνιζομένου κήρυγμα καὶ στέφανος, ἐστὶν ἀβέβαιος καὶ ἄκυρος»∙ μοιάζει μὲ τὴν ἀπονομὴ στεφάνου σἐ ἀθλητὴ ποὺ ἀκόμη ἀγωνίζεται, κι εἶναι ἀβέβαιο καὶ ἄκυρο. «Ταῦτ’ εἰπὼν ὁ Σόλων ἀπηλλάττετο λυπήσας μέν, οὐ νουθετήσας δὲ τὸν Κροῖσον»∙ ἀφοῦ εἶπε αὐτὰ ὁ Σόλων ἀναχώρησε, λυπήσας μὲν τὸν Κροῖσο, ἀλλὰ χωρὶς νὰ τὸν νουθετήση.

Εὐρωζώνη, Γερμανία τολμηρὴ

Στὴν Εὐρωζώνη ἡ Γερμανία ἀποτελεῖ πλέον τὴν μοναδικὴ μεγάλη χώρα μὲ πρωτοβουλίες γιὰ τὴν άνάκαμψη τῆς οἰκονομίας καὶ τὴν προώθηση τῆς πολιτικῆς της συνοχῆς∙ ἡ Γαλλία παραμένει παγιδευμένη στὰ οἰκτρὰ γιὰ τοὺς Σοσιαλιστὲς ἀποτελέσματα τῶν δημοτικῶν ἐκλογῶν καὶ ἐν ἀναμονῇ τῶν πρωτοβουλιῶν τοῦ νέου πρωθυπουργοῦ. Ὁ Φρανσουὰ Ὁλλὰντ δείχνει σὰν νὰ ἀποσύρθηκε στὰ παρασκήνια, ἴσως ὅχι μόνο λόγω τῆς συντριβῆς στὸ ἐσωτερικό, ἀλλὰ καὶ ἐξ αἰτίας τῆς φιλοατλαντικῆς ἐξωτερικῆς πολιτικῆς∙ στὴν Ἰταλία ὁ Ματτέο Ρέντσι ἔχει ἐγκατασταθεῖ μονίμως στὰ τηλεπαράθυρα κι ὅλοι διερωτῶνται πότε ἀσχολεῖτα μὲ τὰ τόσα προβλήματα τῆς χώρας. Ἔτσι ὅλη ἡ εὐθύνη βαρύνει τὴν Ἀγκέλα Μέρκελ, γιὰ τὴν προώθηση τῆς ἐπιλύσεως τῶν εὐρωπαϊκῶν προβλημάτων∙ στὰ πλαισία αὐτὰ ἐντάσσεται καὶ ἡ ἐπίσκεψή της τὴν Παρασκευὴ στὴν Ἀθήνα∙ προσφέρει τὴν ὑποστήριξή της πρὸς τὴν χώρα μας γιὰ τὴν ἔξοδό της ἀπ’ τὴν κρίση καὶ τὴν εὐρωπαϊκὴ συνοχή.

Ἀντεγκλήσεις ΕΚΤ καὶ ΔΝΤ

Σὲ ἀντεγκλήσεις ἐπιδίδονται ἡ Εὐρωπαϊκὴ Κεντρικὴ Τράπεζα καὶ τὸ Διεθνὲς Νομισματικὸ Ταμεῖο, κατηγορώντας ὁ ἕνας τὸν ἄλλον, ὡς πρὸς τὴν ἀνεπάρκεια ἐπαρκοῦς ρευστότητος στὶς δυτικὲς οἰκονομίες∙ εἶναι γεγονὸς ὅτι ἡ περιοριστικὴ πολιτικὴ ἀφορᾶ τὴν ΕΚΤ καὶ τὸ Ὁμοσπονδικὸ Ἀποθεματικὸ Ταμεῖο κυρίως καὶ δευτερευόντως τὸ ΔΝΤ. Τὸ πρόβλημα εἶναι σοβαρό, διότι παρεμποδίζει τὴν ἀνάκαμψη στὴν οἰκονομία, μαζὶ μὲ ἄλλους παράγοντες φυσικά∙ οἱ Εὐρωπαῖοι ἔθεσαν ὡς προϋπόθεση τὴν καθιέρωση τῆς ἑνιαίας τραπεζικῆς ἀγορᾶς, πρὶν ἀπ’ τὴν διοχέτευση ρευστότητος στὴν οἰκονομία ἀπ’ τὴν κεντρική τους τράπεζα, διότι δὲν ἦταν εὔκολος ὁ ἔλεγχος τῶν κερδοσκοπικῶν κεφαλαίων στὸ ἐσωτερικὸ τῆς Εὐρωζώνης. Ἡ πρόσφατη ἐπίτευξη συμφωνίας, ἐπιτυχία τῆς ἑλληνικῆς προεδρίας, ἐπιτρέπει τὴν ΕΚΤ γιὰ διοχέτευση ρευστότητος, ὕψους ἑνὸς τρις εὐρώ∙ τὸ Ταμεῖο δὲν μιλάει γιὰ τὰ κερδοσκοπικὰ κεφάλαια, δι’ εὐνοήτους λόγους. Τὸ ἑπόμενο βῆμα εἶναι ἡ καθιέρωση τῶν εὐρωπαϊκῶν οἴκων ἀξιολογήσεως.

Πτωτικὲς τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν πτωτικὲς τάσεις, λόγῳ τῆς καθυστερήσεως σὲ Εὐρωζώνη καὶ Ἀμερικὴ ὡς πρὸς τὴν ἄσκηση ἐπεκτατικῆς πολιτικῆς∙ τὸ εὐρὼ ὑποχώρησε στὰ 1,3726 δολλάρια καὶ 141,6600 γιέν, ἐνῶ ἀνέβηκε ὁ χρυσός, 1299, καὶ ἔπεσε τὸ πετρέλαιο, 105,56. Οἱ ἀντεγκλήσεις Εὐρωπαϊκῆς Κεντρικῆς Τραπέζης καὶ Διεθνοῦς Νομισματικοῦ Ταμείου ἐπηρεάζουν ἀρνητικὰ τοὺς ἐπενδυτὲς ποὺ ἀναμένουν τὴν αὔξηση τῆς ρευστότητος στὴν δυτικὴ οἰκονομία∙ ἀντιθέτως ἡ μείωση τῶν προβλέψεων τοῦ ΔΝΤ γιὰ τὴν ἀνάπτυξη τῆς κινεζικῆς οἰκονομίας, στὸ 7,6% ἀπὸ 7,7% προηγουμένως δὲν ἐπηρέασε τὴν Σαγκάη, ἡ ὁποία σημείωσε ἄνοδο, ἀλλὰ μεγαλύτερη ἡ Μόσχα, παρὰ τὴν ἐπιδείνωση τῆς καταστάσεως στὴν Οὐκρανία. Στὴν Εὐρώπη ἡ ἀναμονὴ τῆς ψήφου ἐμπιστοσύνης στὴν νέα γαλλικὴ κυβέρνηση προσελκύει τὸ ἐνδιαφέρον τῶν ἐπενδυτῶν, διότι παρατηροῦνται κινήσεις ἐναντίον της ἀπ’ τοὺς Οἰκολόγους καὶ τὴν ἀριστερὴ πτέρυγα τῶν Σοσιαλιστῶν. Πάντως οἱ ὑπουργοί της Οἰκονομικῶν ἔσπευσαν στὸ Βερολίνο ὡς ἔνδειξη ἀλληλεγγύης.

Οὐγγαρία, νίκη τῆς δεξιᾶς

Τὸ κυβερνῶν κεντρδεξιὸ κόμμα τῆς Οὐγγαρίας ἐπέτυχε σαρωτικὴ νίκη, 48%, στὶς βουλευτικὲς ἐκλογές, ἐνῶ τὸ κεντροαριστερὸ πῆρε 27%, καὶ τὸ ἀκροδεξιό, 18%∙ ὁ πρωθυπουργός, Βίκτωρ Ὀμπάν, χαιρέτησε τὴν ἐπανεκλογή του, μὲ 134 ἕδρες στὶς 199 τῆς Βουλῆς, γεγονὸς ποὺ τοῦ ἐπιτρέπει τὴν ἀπερίσπαστη ἐφαρμογὴ τοῦ προγράμματός του. Ἀλλά, ἡ ἀκροεξιὰ τῆς Οὐγγαρίας καθίσταται πλέον τὸ ἰσχυρότερο ἀκροδεξιὸ κόμμα τῆς Εὐρώπης, μὲ ἄμεση τὴν ἐπιρροή του στὶς γειτονικὲς χῶρες∙ ἡ Οὐγγαρία εἶχε διακόψει πρὸ τετραετίας τὸ πρόγραμμά της μὲ τὸ Διεθνὲς Νομισματικὸ Ταμεῖο κι ἀκολούθησε δική της οἰκονομικὴ πολιτική, σὲ ρήξη σὲ πολλὰ σημεῖα καὶ μὲ τὶς Βρυξέλλες. Ἡ οἰκονομία της βρίσκεται πλέον σὲ φάση ἀνακάμψεως, μὲ δικό της οἰκονομικὸ πρόγραμμα, ποὺ τὸ ἐνέκρινε ὅμως λαός της.

Οὐκρανία, πρὸς αὐτονομία

Οἱ τάσεις αὐτονομίας τῶν ἀνατολικῶν ἐπαρχιῶν τῆς Οὐκρανίας ἐνισχύονται, καθὼς στὸ Ντόνετς οἱ ρωσόφωνοι κατέλαβαν τὸ κυβερνεῖο καὶ προκήρυξαν δημοψήφισμα γιὰ τὶς 11 Μαΐου∙ ἡ μεταβατικὴ κυβέρνηση τοῦ Κιέβου κατήγγειλε τὴν Μόσχα, ὅτι βρίσκεται πίσω ἀπ’ τὶς κινητοποιήσεις, οἱ ὁποῖες ἐπεκτείνονται στὸ Χάρκοβο καὶ στὸ Λουχάνσκ, ἐνῶ σὲ ἀναβρασμὸ βρίσκονται καὶ ἡ Ὀδησὸς καὶ ἡ Χερσῶνα. Τὸ πρόβλημα μὲ τὴν κυβέρνηση εἶναι ὅτι οἱ ἀστυνομικὲς δυνάμεις δὲν ἀντιδραοῦν ἢ καὶ εὐνοοῦν τοὺς καταληψίες, οἱ ὁποῖοι συμπεριφέρονται, ὅπως οἱ διαδηλωτὲς τῆς πλατείας Ἀνεξαρτησίας τῆς πρωτευούσης, ἀλλὰ μὲ εἰρηνικὸ τρόπο∙ ἡ ἐπιβολὴ τῆς τάξεως εἶναι δύσκολη, ἂν ὄχι ἀδύνατη, ἐνῶ μετακίνηση τῶν ἐνόπλων τῶν δυτικῶν ἐπαρχιῶν θὰ θεωρηθεῖ πράξη σοβαρᾶς προκλήσεως καὶ θὰ ὁδηγήσει σὲ αἱματηρὴ ἀναμέτρηση μεταξύ τους.

O διάλογος

Ὁ τύπος στὴν ἐποχή μας, ἔντυπος καὶ ἠλεκτρονικός, ἔχει πάρει ἄλλη μορφὴ στὰ μέσα μαζικὴς ἐπικοινωνίας, μὲ τὰ μεγάλα συμφέροντα, ἀποπνικτικά. Ἡ ψηφιακὴ ἐπανάσταση , ὅμως, καὶ τὸ διαδίκτυο προσφέρουν τὸ κάτι ἄλλο: τὴν δυνατότητα τοῦ πολίτου νὰ χρησιμοποιεῖ τὴ νέα τεχνολογία καὶ νὰ ἔρχεται σὲ ἄμεση ἐπαφὴ μὲ ἄλλους, μὲ τοὺς συμπολίτες του, μὲ τοὺς συνανθρώπους του, κάθε στιγμή. Ἀπευθύνεται «Τὸ Ἐμμελὲς»  πρὸς ὅσους αἰσθάνονται τὴν ἀνάγκη τοῦ διαλόγου , τῆς ἀνταλλαγῆς ἀπόψεων, τῆς συζητήσεως. Ὅσοι παίζοντας στὸ διαδίκτυο μᾶς συναντήσουν, διαβάσουν κάτι, προβληματιστοῦν γιὰ κάτι ἄλλο, ἔχουν κάτι νὰ συμπληρώσουν, νὰ προσθέσουν, τοὺς προσφέρουμε τὴν ἄνεση τῆς ἐκφράσεώς τους, ἰδιαίτερα μετὰ τὴν πλήρη ἐξαχρείωση τοῦ τύπου, περισσότερο τὴν τελευταία διετία στὴν Ἑλλάδα. Χαρά μας εἶναι ὁ διάλογος αὐτός, ο ἤρεμος καὶ δημιουργικὸς διάλογος , γιὰ τὰ τόσα ποὺ μᾶς ἀπασχολοῦν, τὰ σοβαρά καὶ τὰ ἀμελητέα, τὰ πιὸ ὄμορφα ἴσως, ἂν καὶ αὐτὰ εἶναι ἐλάχιστα πλέον. Αὐτὴ εἶναι ἡ ἰσηγορία , ἡ δημιουργικὴ πλευρὰ τῆς νέας τεχνολογίας, ἀρκετὰ πειστικὴ πλέον, ὅπως ἔδειχνε καὶ πρὸ δεκαετίας, ὅταν ξεκίνησε «Τὸ Ἐμμελές», ἂν καὶ διστακτικὰ τότε· σήμερα ἡ ψηφιακὴ τεχνολογία ἀποτελεῖ τὸ ἐφαλτήριο τῆς ἀπελευθερώσεως τῶν λαῶν, ὅπως ἀποδεικνύεται καθημερινά, ὅπως τὸ ζήσαμε καὶ τὸ ζοῦμε μὲ τοὺς «Ἀγανακτισμένους».

Ἐμεῖς ξεκινήσαμε μὲ ἐλάχιστα, μὲ μιὰ μικρὴ σελίδα στὸ διαδίκτυο, τολμηρὸ ἐγχείρημα τότε· ἐλπίδα μας ἦταν, ἡ ἀνταπόκριση, διάλογος. Πιστεύαμε ὅτι ἡ νέα τεχνολογία έχει τὸ μεγάλο πλεονέκτημα, τν ἄμεσο και ζωντανὸ διάλογο · μὲ ἕνα κλίκ καὶ ἀνοίγεις τὴν σελίδα, μὲ ἕνα ἄλλο στέλνεις τὴν ἄποψή σου, τὴν διαβάζει ὁ ἄλλος. Ἐλάχιστα μέσα χρειάζονται. Τότε ἦταν ὑποχρεωτικὴ ἡ χρήση, λόγῳ τεχνολογίας, τοῦ μονοτονικοῦ συστήματος· σήμερα γενικεύεται ἡ ἐπιστροφὴ στὸ πολυτονικὸ, ἐπειδὴ ὅλοι σχεδὸν κατάλαβαν ὅτι ἡ κατάργησή του ἀπέβλεπε ἀπ’ τὴν ἀρχὴ στὸν ἀφελληνισμό μας. Τὴν ἀνάταση τοῦ γένους προοιωνίζουν οἱ ἀντιδράσεις, ἡ ἐκμάθηση καὶ γραφὴ σὲ πολυτονικό, διότι ἡ προφορά του, ὁλοζώντανη στὸν προφορικὸ λόγο πάντοτε, ὁδηγεῖ στὸν ἐλεύθερο πολίτη.

"Τὸ "Ἐμμελές" , καθημερινὴ ἐφημερίδα πολιτικοῦ σχολιασμοῦ , κυκλοφορεῖ ἀπ’ τὴν Δευτέρα ἕως καὶ τὴν Παρασκευή.
Τὸ Σαββατοκύριακο εἶναι δικό σας.