Ἀποκαλύψεις τρωκτικῶν σὲ πολλὰ ἐπίπεδα

Οἱ ἔρευνες τοῦ ΣΔΟΕ, κυρίως μὲ τὴν διασταύρωση τῶν καταθέσεων καὶ τῶν φορολογικῶν δηλώσεων, ἀποκάλυψαν χιλιάδες περιπτώσεις φοροδιαφυγῆς∙ ἀπ’ τὰ ἐρευνητικὰ προγράμματα τοῦ Ἐθνικοῦ Μετσοβίου Πολιτεχνείου, μὲ ποσὸ 83 ἑκατομμυρίων εὐρώ, μέχρι δικηγόρους –μεταξὺ τῶν ὁποίων καὶ τιμητῶν τῶν τηλεπαραθύρων-, γιατρούς, ἐπιχειρηματίες, ἀκόμη καὶ ἀγρότες, μὲ πολλὰ ἑκατομμύρια ἕκαστος. Ὁ συστηματικὸς ἔλεγχός τους θὰ άποκαλύψει τὴν ἔκταση τῆς φοροδιαφυγῆς, ἀλλὰ καὶ θὰ προσκομίσει ἔσοδα στὸν δημόσιο ταμεῖο∙ ἡ κατασπατάληση πολλῶν κονδυλίων γιὰ ἔρευνα εἶναι γνωστὸ φαινόμενο κι αὐτὸ ἀποδεικνύεται ἀπ’ τὴν συμμετοχὴ τῶν πανεπιστημίων στὴν νέα γνώση. Ἡ ψηφιακὴ τεχνολογία ἀποτελεῖ προνομιακὸ πεδίο γιὰ τὰ Ἑλληνόπουλα, χάρις στὴν γλῶσσα μας, ἀλλὰ λίγα ἱδρύματα διέπρεψαν∙ τὰ ἄλλα περὶ πολλῶν ἄλλων ἐτύρβαζον. Ἀξίζει τὸν κόπο ὁ ἔλεγχος.

Ἀγορές, διεθνὴς ἀναγνώριση

Ἡ ἀναμενόμενη ἀναγνώριση τῆς ἀνακάμψεως τῆς ἑλληνικῆς οἰκονομίας ἔρχεται ἀπ’ τὸν αὐστηρότερο κριτὴ καὶ τὸν σκληρότερο ἐπικριτή μας τὴν τετραετία, τὶς ἀγορές∙ ἡ ἐγγραφὴ τῶν προσφορῶν γιὰ τὸ δυόμισυ δις εὐρὼ πενταετὲς ὁμόλογο ἄνοιξε στὶς μεγάλες τράπεζες καὶ οἱ ἔγκυρες πληροφορίες ἀναφέρουν ὅτι προσφέρονται ἕνδεκα δις μὲ ἐπιτόκιο, 4,8% μέχρι 5%. Ἡ καμπὴ εἶναι ἱστορική, διότι ὅλοι γνωρίζουν ὅτι ἡ ἔκδοση ἔχει καθαρὰ ψυχολογικὸ χαρακτῆρα καὶ ἀποβλέπει στὴν ἐπανένταξη τῆς Ἑλλάδος στὴν διεθνῆ οἰκονομικὴ κοινότητα∙ ἀπὸ πρακτικῆς πλευρᾶς μπορεῖ νὰ ἀκολουθήσει ἄλλο ὁμόλογο σὲ εὔλογο χρόνο, δεκαετὲς ἢ πενταετὲς πάλι. Ἤδη τὸ Διεθνὲς Νομισματικὸ Ταμεῖο παραδέχεται ἐπιτέλους ὅτι ἡ ἀνάπτυξη φέτος θὰ εἶναι 0,9% καὶ ἡ ἀνεργία, 26,3%, ἀλλὰ παραβλέπει τὴν ἑλληνικὴ πραγματικότητα, ὅταν ἡ βιομηχανικὴ παραγωγὴ τὸ πρῶτο δίμηνο αὐξήθηκε κατὰ 1,7%, μὲ τὸν κλάδο τῆς πληροφοικῆς κατὰ 88,5%. Ἡ ψηφιακὴ τεχνολογία εἶναι τὸ ἀδιαμφισβήτητο ἐφαλτήριο.

Συντεχνίες, κόμματα μαζὶ

Ἡ συμπόρευση τῶν κομμάτων τῆς ἀντιπολιτεύσεως μὲ τὶς συντεχνίες ἐπιβεβαιώθηκε πάλι στὴν χθεσινὴ ἀπεργία, μὲ τὶς σαρακοφαγωμένες διαδηλώσεις καὶ τὰ ἀναχρονιστικὰ συνθήματα∙ ἡ ἀποκοπή τους ἀπ’ τὸν κόσμο τῆς ἀγορᾶς εἶναι μᾶλλον ὁριστική, χωρὶς διαύλους ἀνασυνδέσως. Ἡ ἀγορὰ χαίρεται γιὰ τὴν ἐπιτυχὴ ἔκδοση τοῦ ὁμολόγου, διότι ἀνοίγει ἔτσι ὁ δρόμος γιὰ τὴν ὁμαλοποίηση τοῦ τραπεζικοῦ συστήματος καὶ τὴν διοχέτευση τῆς ζωογόνου ρευστότητος στὶς ἐπιχειρήσεις∙ οἱ μικρομεσαῖοι πρωτίστως μόχθησαν τὴν περασμένη διετία, γιὰ τὴν διατήρηση τῶν ἐπιχειρήσεών τους ἢ τὴν ἐπαναλειτουργία πολλῶν, μὲ τὰ δόντια, καὶ προσέφεραν τὸ πρωτογενὲς πλεόνασμα, γιὰ διεθνῆ χρήση, ἀλλὰ τὴν μείωση τῆς ὑφέσεως ἀπὸ 7% τὸ 2012, σὲ 3,8% τὸ 2013, καὶ ἀνάκαμψη τὸν Ἰανουάριο. Ὁ κόσμος τῆς ἀγορᾶς διαπιστώνει ἕνα τουλάχιστον πρᾶγμα, τὴν ἀλαλία τῆς ἀντιπολιτεύσεως, ἡ ὁποία δίδει τὴν ἐντύπωση ὅτι ἐπιδιώκει ἐπιστροφὴ στὴν κατάθλιψη τῆς τετραετίας καὶ ἀναβίωση τῶν κρατικοδίαιτων.

Τροπολογία γιὰ Μπουτάρη

Ἡ ψήφιση ἀπ΄ τὴν Βουλὴ φωτογραφικῆς γιὰ τὸν δήμαρχο Θεσσαλονικέων τροπολογίας, μὲ τὴν ὁποία καταργεῖται ἡ διάταξη τοῦ Καλλικράτη, ὅτι εἶναι ἀσυμβίβαστη ἡ ὑποψηφιότητα δημάρχου, ἂν δὲν παραιτηθεῖ ἀπὸ πρόεδρος ὀργανισμοῦ, εἶναι χαριστικὴ πρὸς τὸν πρόεδρο τοῦ ΠΑΣΟΚ∙ ὁ ὑπουργὸς Ἐσωτερικῶν ἀρνήθηκε πολλὲς φορὲς τὴν τροπολογία, ἀλλὰ μετὰ ἀπὸ παρέμβαση τοῦ Μαξίμου ὑποχώρησε. Εἶναι ἀκόμη μία ἀπόδειξη τοῦ ὅτι ζοῦν στὴν νομιμότητα ἡ τριακονταετία∙ ξαναγυρίζουμε στὰ ἀλήστου μνήμης, «μέχρι διακόσια ἑκατομμύρια δῶρο τὸ καταλαβαίνω»∙ ἀπομένει πλέον στοὺς Θεσσαλονικεῖς νὰ ἀποδείξουν τὴν πολιτική τους εὐαισθησία ἀπέναντι στὸν δήμαρχο μὲ τὶς ἀκραῖες θέσεις του στὰ ἐθνικὰ θέματα. Ἤδη περιέλαβε στὸν συνδυασμό του πρόσωπο, μὲ διακηρύξεις ὑπὲρ τῶν Σκοπίων.

Ἀποζημίωση προέδρου Κύπρου

Ὁ παραιτηθεὶς προσφάτως καὶ μετὰ ἀπὸ πολλὲς πιέσεις πρόεδρος τῆς Κεντρικῆς Τραπέζης τῆς Κύπρου πῆρε ἀποζημίωση 265000 εὐρώ, ἀφορολόγητα καὶ κατατεθειμένα σὲ τράπεζα τῆς Ἀγγλίας∙ ὁ Πανίκος Δημητριάδης εἶχε διορισθεῖ ἀπ’ τὸν προηγούμενο πρόεδρο κι ἔκανε τὸν ἀριστερῶν πεποιθήσεων, ἀλλὰ ἀρνιόταν νὰ παραιτηθεῖ, ἐπικαλούμενος διατάξεις τῆς Εὐρωπαϊκῆς Κεντρικῆς Τραπέζης. Τελικὰ ἡ κυβέρνηση ἄλλαξε τὴν σύνθεση τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τῆς τραπέζης κι ἔχασε τὴν πλειοψηφία, ὁπότε ὑποχρωτικὰ παραιήθηκε, ἀλλὰ ζήτησε ὁλόκληρη τὴν ἀποζημίωσή του, παρὰ τὶς περικοπὲς σὲ μισθοὺς καὶ συντάξεις ποὺ ἐπέβαλε ἡ τρόικα στὴν μεγαλόνησο∙ ὁ πρόεδρος δὲν δέχθηκε ὅτι ἰσχύουν αὐτὲς γιὰ τὸν ἴδιο κι ἐγκαταλείπει τὴν Κύπρο, ἐνῶ διενεργεῖται ἐσπευσμένως δικαστικὴ ἔρευνα εἰς βάρος του.

Τοῦ Σόλωνος κατεφρόνησεν

Ὁ Κροῖσος δὲν συγχώρησε στὸν Σόλωνα, ἐπειδὴ δὲν ἐξέφρασε τὸν θαυμασμό του γιὰ τὸν πλοῦτο του∙ ὁ Σόλων τοῦ ἀπάντησε νὰ περιμένει τὸ τέλος του. «Τότε μὲν οὖν ὁ Κροῖσος οὕτω τοῦ Σόλωνος κατεφρόνησεν»∙ τότε μὲν ὁ Κροῖσος ἔτσι περιφρόνησε τὸν Σόλωνα. «Ἐπεὶ δὲ Κύρῳ συμβαλὼν ἐκρατήθη μάχῃ καὶ τὴν πόλιν ἀπώλεσε καὶ ζῶν ἁλούς»∙ ἀργότερα ὅμως σὲ πόλεμο μὲ τὸν Κύρο ἡττήθηκε στὴ μάχη καὶ ἔχασε τὴν πόλη του καὶ αἰχμαλωτίσθηκε. «Αὐτὸς ἔμελλε καταπίμπρασθαι καὶ γενομένης πυρᾶς ἀνεβιβάσθη δεδεμένος»∙ αὐτὸς ἐπρόκειτο νὰ καεῖ ζωντανὸς κι ἀφοῦ ἄναψε ἡ φωτιὰ τὸν ἀνεβάσανε στὸ ἰκρίωμα δεμένο. «Θεωμένων Περσῶν ἁπάντων καὶ Κύρου παρόντος»∙ ἐνῶ κοίταζαν ὅλοι οἱ Πέρσες κι ἦταν παρὼν ὁ Κύρος. «Ἐφ’ ὅσον ἐξικνοῖτο καὶ δυνατὸς ἦν τῇ φενῇ φθεγξάμενος ἀνεβόησε τρὶς Ὦ Σόλων»∙ κι ἐνῶ τὸν ἀνεβάζανε φώναξε δυνατὰ τρεῖς φορές, Ὦ Σόλωνα. Τότε τὸν θυμήθηκε.

Βάλλς, ψῆφος ἐμπιστοσύνης

Ὁ Γάλλος πρωθυπουργὸς ἐξασφάλισε τὴν πλειοψηφία τῆς Γαλλικῆς Ἐθνοσυνελεύσεως, μὲ 306 ψήφους ὑπέρ, ἔναντι 239, 26 ἀπόντων καὶ 11 ἀπεχόντων∙ θεωρήθηκε προσωπικὴ ἐπιτυχία, παρὰ τὴν ἀπυσία τῶν Οἰκολόγων καὶ τὴν ἀποχὴ ἕνδεκα Σοσιαλιστῶν βουλευτῶν. Στὴν ὁμιλία του ἦταν πειστικὸς ἀρκετὰ καὶ ὑποσχέθηκε ὅτι θὰ εἶναι εἰλικρινὴς καὶ ἀποτελεσματικὸς στὸ ἔργο του∙ ἀπευθύνθηκε στὴν εὐαισθησία τῶν Γάλλων, ὅτι ἄλλα εἶχαν ψηφίσει πρὸ διετίας κι ἄλλα εἶδαν νὰ ἐφαρμόζει ἡ κυβέρνησή τους. Στὶς ἀνάγκες γιὰ περικοπὲς τοῦ προϋπολογισμοῦ ἦταν περισσότερο περιγραφικὸς κι ὄχι πολὺ σαφής, παρ’ ὅλο ὅτι οἱ ὑπουργοί του Οἰκονομικῶν καὶ Προϋπολογισμοῦ στὸ Βερολίνο τὰ ὑποσχέθηκαν στὸν Βόλφγκανγκ Σώυμπλε∙ ἡ νέα γαλλικὴ κυβέρνηση θὰ κριθεῖ στὰ οἰκονομικὰ καὶ στὴν ἐξωτερικὴ πολιτική. Στὸ πρῶτο, ἔχει κάποιες εὐνοϊκὲς προοπτικές, διότι οἱ ἐκτιμήσεις προβλέπουν ἐλαφρὰ ἀνάκαμψη, ἐὰν τὴν ἐκμεταλλευθεῖ τὴν εὐνοεῖ∙ στὸ δεύτερο, δείχνει ἀποστάσεις ἀπ’ τὶς προηγούμενες ἀτλαντικὲς δεσμεύσεις.

Ἀνοδικὲς τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν ἀνοδικὲς τάσεις, ἀλλὰ σταθεροποιητικὲς στὴν Σαγκάη, μετὰ τὴν προχθεσινὴ ἄνοδο∙ τὸ εὐρὼ διατηρήθηκε στὰ ἴδια ἐπίπεδα, 1,3777 δολλάρια, καὶ βελτιώθηκε στὰ 140,7485 γιέν, ἐνῶ ὑποχώρησε ὁ χρυσός, 1309,75, καὶ ἀνέβηκε τὸ πετρέλαιο, 107,93. Οἱ ἐπεδνυτὲς θεώρησαν εὐνοϊκὲς τὶς προβλέψεις τοῦ Διεθνοῦς Νομισματικοῦ Ταμείου γιὰ ἀνάκαμψη τῆς διεθνοῦς οἰκονομίας, μὲ καλύτερες γιὰ τὶς ἀναδυόμενες χῶρες∙ ἡ ἐπιδείνωση τῆς κρίσεως στὴν Οὐκρανία δὲν ἐπηρεἀζει τοὺς οἰκονομικοὺς κύκλους, οἱ ὁποῖοι δὲν διαβλέπουν ἀνεξέλεγκτες
ἐπιπτώσεις, παρὰ μόνο τὴν ἀποδυνάμωση τῆς μεταβατικῆς κυβερνήσεως τοῦ Κιέβου. Ἀντιθέτως ἀναμένουν βελτίωση τῆς οἰκονομίας τῆς Γαλλίας, μὲ τὴν νέα κυβέρνηση, ἂν καὶ τὰ σχόλια τοῦ γαλλικοῦ τύπου εἶναι ἀνάμικτα μέχρι ἀρνητικὰ γιὰ τὸν πρωθυπουργό, τὸν ὁποῖο χαρακτηρίζουν ὡς ὁλλαντικῆς ἀποκλίσεως∙ πιστεύουν ὅμως στὴν ἐνίσχυση τοῦ γαλλογερμανικοῦ ἀξονος στὴν Εὐρωζώνη καὶ στὴν ἐπανεκκίνηση τῶν μηχανισμῶν γιὰ ἄσκηση ἐπεκτατικῆς πολιτικῆς. Ἡ περίοδος ἀναμονῆς ἔχει λήξει.

Οὐκρανία, διεθνὴς διάσκεψη

Στὴν σύγκληση διεθνοῦς διασκέψεως τὴν ἄλλη ἑβδομάδα, μὲ τὴν συμμετοχὴ Ρωσίας, Εὐρώπης καὶ Ἀμερικῆς, κατέληξαν οἱ τρεῖς δυνάμεις, ἀλλὰ καὶ τῆς μεταβατικῆς κυβερνήσεως τοῦ Κιέβου, ἂν καὶ οἱ Ρῶσοι πιέζουν καὶ γιὰ τοὺς Ρωσόφωνους τῶν ἀνατολικῶν περιοχῶν∙ στὶς μεγάλες πόλεις τῆς Ἀνατολῆς συνεχίζονται οἱ διαδηλώσεις, ἐνῶ στὸ Ντόνετσκ καὶ στὸ Λούνατσκ οἱ Ρωσόφωνοι κατέχουν τὰ κυβερνεῖα τῶν ἐπερχιῶν, μὲ πολὺ κόσμο γύρω τους. Ἡ μεταβατικὴ κυβέρνηση δείχνει ὅτι ἀδυνατεῖ ἀποκαταστῆσαι τὴν τάξη, ἐνῶ ἀναβρασμὸς ἐπικρατεῖ καὶ στὶς ὑπόλοιπες ἀνατολικὲς καὶ νότιες ἐπαρχίες∙ στὸ Κίεβο, οἱ ξυλοδαρμοὶ μεταξὺ βουλευτῶν στὴν Βουλὴ ἔχουν προκαλέσει ἀναταραχὴ στὴν κοινὴ γνώμη, διότι τοὺς θεωροῦν ὡς ἀπαρχὴ γιὰ τὴν ἐφαρμογὴ αὐταρχικῶν μέτρων ἀπ’ τοὺς ἀκροδεξιοὺς ποὺ ἐλέγχουν τὴν κυβέρνηση καὶ τὴν πλατεῖα Ἀνεξαρτησίας. Ὅλο καὶ περισσότεροι προσβλέπουν στὶς ἀνατολικὲς ἐπαρχίες γιὰ τὴν ἀποκατάσταση τῆς τάξεως. Ἡ πλειοψηφία τοῦ πληθυσμοῦ τῆς πρωτευούσης εἶναι ρωσόφωνοι.

ΗΠΑ, δεσμεύσεις τραπεζῶν

Τὴν δέσμευση τῶν ὀκτὼ μεγαλυτέρων τραπεζῶν τῆς χώρας ἔλαβε τὸ Ὁμοσπονδιακὸ Ἀποθεματικὸ Ταμεῖο, ὅτι θὰ προβοῦν σὲ αὐξήσεις μετοχικοῦ κεφαλαίου συνολικοῦ ὕψους 68 δις δολλαρίων μέχρι τὸ 2018, γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση καταστάσεων, ὅπως ἡ κρίση τοξικῶν ὁμολόγων∙ τὸ μέτρο, ἂν καὶ τὸ ποσὸ δὲν εἶναι μεγάλο γιὰ τὴν άμερικανικὴ οἰκονομία, θεωρεῖται ὡς περιοριστικὸ σὲ μία περίοδο ἀπαιτήσεως γιὰ αὔξηση τῆς ρευστότητος. Ἡ κυβέρνηση δείχνει ὅτι φοβᾶται τὶς ὑποβόσκουσες πληθωριστικὲς πιέσεις, ἀλλὰ καὶ ὅτι δὲν ἔχει ἐμπιστοσύνη στὶς ἐκτιμήσεις γιὰ ἀνάκαμψη τῆς οἰκονομίας, διαφορετικὰ θὰ ἀσκοῦσε ἐπεκτατικὴ πολιτική, ἐνῶ τώρα τὴν ἀναβάλλει γιὰ τὸ μέλλον∙ οἱ τραπεζικοὶ κύκλοι δὲν ἀποκλείουν ἄλλη αἰτία, τὴν ὑπάρξη κάποιων ἀρνητικῶν ἐνδείξεων καὶ γιὰ λόγους ἀμύνης, λαμβάνει τώρα προληπτικὰ μέτρα. Πιθανὴ ἡ ἐκδοχή.

ΗΠΑ, ἀνατίμηση ρεμίνμπι

Στὴν λήψη μέτρων, γιὰ τὴν ἀποφυγὴ τῆς διολισθήσεως τοῦ ρεμίνμπι ἢ τουλάχιστον τὴν διατήρηση τῆς ἰσοτιμίας του, ζήτησε ἀπ’ τὴν Κίνα τὸ ἀμερικανικὸ ὑπουργεῖο Οἰκονομικῶν∙ ἡ παρέμβαση προκάλεσε πολλὲς ἀπορίες στοὺς οἰκονομικοὺς κύκλους, διότι μέχρι λίγο καιρὸ πρὶν ἡ Οὐάσιγκτον ζητοῦσε ἐπὶ δεκαετία καὶ πλέον τὴν ἀνατίμηση τοῦ κινεζικοῦ νομίσματος. Ἤλπιζε τότε, ὅτι μὲ τὴν ἀνατίμησή του, δηλαδὴ καὶ τὴν διπλάσια ὑποτίμηση τοῦ δολλαρίου –ποὺ ἔγινε κατὰ 60% τὴν δεκαετία- θὰ αὐξάνονταν οἱ ἀμερικανικὲς έξαγωγὲς στὴν μεγάλη ἀσιατικὴ οἰκονομία∙ συνέβη ὅμως τὸ ἀντίθετο, ἡ αὔξηση τῶν κινεζικῶν ἐξαγωγῶν στὶς Ἡνωμένες Πολιτεῖες. Προσφάτως τὸ Πεκῖνο προχώρησε στὴν σταδιακὴ ἀπελευθέρωση τῆς ἀγορᾶς συναλλάγματος, μὲ ἐλαχίστη ὑποχώρηση τοῦ ρεμίνμπι∙ οἱ Ἀμερικανοὶ πανικοβλήθηκαν, διότι φοβοῦνται ἀκόμη μεγαλύτερη αὔξηση τῶν κινεζικῶν ἐξαγωγῶν!

O διάλογος

Ὁ τύπος στὴν ἐποχή μας, ἔντυπος καὶ ἠλεκτρονικός, ἔχει πάρει ἄλλη μορφὴ στὰ μέσα μαζικὴς ἐπικοινωνίας, μὲ τὰ μεγάλα συμφέροντα, ἀποπνικτικά. Ἡ ψηφιακὴ ἐπανάσταση , ὅμως, καὶ τὸ διαδίκτυο προσφέρουν τὸ κάτι ἄλλο: τὴν δυνατότητα τοῦ πολίτου νὰ χρησιμοποιεῖ τὴ νέα τεχνολογία καὶ νὰ ἔρχεται σὲ ἄμεση ἐπαφὴ μὲ ἄλλους, μὲ τοὺς συμπολίτες του, μὲ τοὺς συνανθρώπους του, κάθε στιγμή. Ἀπευθύνεται «Τὸ Ἐμμελὲς»  πρὸς ὅσους αἰσθάνονται τὴν ἀνάγκη τοῦ διαλόγου , τῆς ἀνταλλαγῆς ἀπόψεων, τῆς συζητήσεως. Ὅσοι παίζοντας στὸ διαδίκτυο μᾶς συναντήσουν, διαβάσουν κάτι, προβληματιστοῦν γιὰ κάτι ἄλλο, ἔχουν κάτι νὰ συμπληρώσουν, νὰ προσθέσουν, τοὺς προσφέρουμε τὴν ἄνεση τῆς ἐκφράσεώς τους, ἰδιαίτερα μετὰ τὴν πλήρη ἐξαχρείωση τοῦ τύπου, περισσότερο τὴν τελευταία διετία στὴν Ἑλλάδα. Χαρά μας εἶναι ὁ διάλογος αὐτός, ο ἤρεμος καὶ δημιουργικὸς διάλογος , γιὰ τὰ τόσα ποὺ μᾶς ἀπασχολοῦν, τὰ σοβαρά καὶ τὰ ἀμελητέα, τὰ πιὸ ὄμορφα ἴσως, ἂν καὶ αὐτὰ εἶναι ἐλάχιστα πλέον. Αὐτὴ εἶναι ἡ ἰσηγορία , ἡ δημιουργικὴ πλευρὰ τῆς νέας τεχνολογίας, ἀρκετὰ πειστικὴ πλέον, ὅπως ἔδειχνε καὶ πρὸ δεκαετίας, ὅταν ξεκίνησε «Τὸ Ἐμμελές», ἂν καὶ διστακτικὰ τότε· σήμερα ἡ ψηφιακὴ τεχνολογία ἀποτελεῖ τὸ ἐφαλτήριο τῆς ἀπελευθερώσεως τῶν λαῶν, ὅπως ἀποδεικνύεται καθημερινά, ὅπως τὸ ζήσαμε καὶ τὸ ζοῦμε μὲ τοὺς «Ἀγανακτισμένους».

Ἐμεῖς ξεκινήσαμε μὲ ἐλάχιστα, μὲ μιὰ μικρὴ σελίδα στὸ διαδίκτυο, τολμηρὸ ἐγχείρημα τότε· ἐλπίδα μας ἦταν, ἡ ἀνταπόκριση, διάλογος. Πιστεύαμε ὅτι ἡ νέα τεχνολογία έχει τὸ μεγάλο πλεονέκτημα, τν ἄμεσο και ζωντανὸ διάλογο · μὲ ἕνα κλίκ καὶ ἀνοίγεις τὴν σελίδα, μὲ ἕνα ἄλλο στέλνεις τὴν ἄποψή σου, τὴν διαβάζει ὁ ἄλλος. Ἐλάχιστα μέσα χρειάζονται. Τότε ἦταν ὑποχρεωτικὴ ἡ χρήση, λόγῳ τεχνολογίας, τοῦ μονοτονικοῦ συστήματος· σήμερα γενικεύεται ἡ ἐπιστροφὴ στὸ πολυτονικὸ, ἐπειδὴ ὅλοι σχεδὸν κατάλαβαν ὅτι ἡ κατάργησή του ἀπέβλεπε ἀπ’ τὴν ἀρχὴ στὸν ἀφελληνισμό μας. Τὴν ἀνάταση τοῦ γένους προοιωνίζουν οἱ ἀντιδράσεις, ἡ ἐκμάθηση καὶ γραφὴ σὲ πολυτονικό, διότι ἡ προφορά του, ὁλοζώντανη στὸν προφορικὸ λόγο πάντοτε, ὁδηγεῖ στὸν ἐλεύθερο πολίτη.

"Τὸ "Ἐμμελές" , καθημερινὴ ἐφημερίδα πολιτικοῦ σχολιασμοῦ , κυκλοφορεῖ ἀπ’ τὴν Δευτέρα ἕως καὶ τὴν Παρασκευή.
Τὸ Σαββατοκύριακο εἶναι δικό σας.