Ἀγκέλα Μέρκελ, γιὰ προώθηση ἐπενδύσεων

Στὴν προώθηση τῶν ἐπενδύσεων στὴν Ἑλλάδα ἀποβλέπει ἡ Ἀγκέλα Μέρκελ, τὴν ἑπομένη τῆς ἐπιτυχοῦς ἐκδόσεως τοῦ ὁμολόγου μας∙ ἡ καγκελάριος τῆς ἰσχυρότερης εὐρωπαϊκῆς οἰκονομιας θὰ προεδρεύσει πρῶτα σὲ δύο συσκέψεις, μαζὶ μὲ τὸν πρωθυπουργό -ἰδιωτῶν ἐπενδυτῶν καὶ δημοσίων παραγόντων-, γιὰ τὴν ἐπιτάχυνση τῶν προγραμματισμένων σχεδίων καὶ μετὰ θὰ ἔχουν συνάντηση οἱ δυό τους στὸ Μέγαρο Μαξίμου. Ἡ στιγμὴ εἶναι ἡ κατάλληλη, διότι πολλὰ γερμανικὰ κεφάλαια ἐνδιαφέρονται γιὰ ἐπενδύσεις στοὺς δυναμικούς μας κλάδους, ποὺ δὲν εἶναι καθόλου λίγοι∙ ἡ ἀπογείωση τῆς οἰκονομίας θεωρεῖται δεδομένη ἀπ’ τοὺς διεθνεῖς οἰκονομικοὺς κύκλους, ἐπειδὴ ἔχει ἀρχίσει ἡ τουριστικὴ περίοδος, μὲ ἅλμα στὴν ἄφιξη τουριστῶν, σὲ σύγκριση μὲ πέρυσι, ἀλλὰ καὶ οἱ κλάδοι τῆς ψηφιακῆς τεχνολογίας ἔχουν ἐκτιναχθεῖ, 88,5%, σὲ ἕναν χρόνο.

Ἐπιβράβευση ἐμπιστοσύνης

Ὡς ἐπιβράβευση τῆς ἐμπιστοσύνης τῆς διεθνοῦς οἰκονομίας πρὸς τὴν Ἑλλάδα, χαρακτήρισε ὁ πρωθυπουργὸς τὴν ὑπερκάλυψη κατὰ ἑπτὰ φορὲς τοῦ ὁμολόγου, καὶ μὲ ἐπιτόκιο μόλις 4,75%∙ ὁ διεθνὴς τύπος ἀποκαλεῖ θριαμβευτικὴ τὴν ἐπιστροφὴ καὶ σὲ σύντομο χρόνο, ποὺ κανεὶς δὲν προέβλεπε, ἐνῶ οἱ ἄλλες χῶρες ἐπέστρεψαν μὲ ὑψηλότερο ἐπιτόκιο. Ὁ Ἀντώνης Σαμαρᾶς ὑπογράμμισε ὅτι ἡ ἐπιτυχία ὀφείλεται στὶς θυσίες τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ καὶ στὴν στήριξη τῶν βουλευτῶν του, οἱ ὁποῖοι βοήθησαν στὴν ἐπίτευξη τοῦ πρωτογενοῦς πλεονάσματος∙ πορόσθεσε ὅμως ὅτι, «ἔχουμε δρόμο ἀκόμα», ἀλλὰ ὅτι βρισκόμαστε σὲ καλὴ πορεία. Οἱ Εὐρωπαῖοι ἐξέφρασαν τὴν ἱκανοποίησή τους καὶ τόνισαν ὅτι ὁδηγούμαστε πλέον στὸ τέλος τῶν μνημονίων∙ ἡ θέση μας πλέον εἶναι διαφορετικὴ ἀπέναντι στὴν τρόικα. Ἤδη τὸν Ἰανουάριο ἡ ἀνεργία ὑποχώρησε, ὁ τιμάριθμος κρατήθηκε στὸ 1,3%, ἐνῶ διαγράφονται προοπτικὲς γιὰ ἀκόμη χαμηλότερα ἐπιτόκια στὶς ἑπόμενες ἐκδόσεις, μὲ σημαντικὴ μείωση τῶν τόκων ἐξυπηρετήσεως.

Ἀκριβὴς βομβιστικὴ ἐπίθεση

Ἡ βομβιστικὴ ἐπίθεση στὸ ὑποκατάστημα τῆς Τραπέζης τῆς Ἑλλάδος στὴν ὁδὸ Ἀμερικῆς χαρακτηρίζεται ἀπ’ τὴν προσεκτικὴ τοποθέτησή της, ἀλλὰ καὶ τοὺς συγκεκριμένους στόχους της∙ στὴν ἀνακοπὴ τῆς ἀνακάμψεως τῆς οἰκονομίας καὶ στὴν πολιτικὴ ἀποσταθερποίηση ἀπέβλεπαν, μὲ πρόβλεψη γιὰ τὴν ἀποφυγή θυμάτων. Γνωρίζουν οἱ τρομοκράτες ὅτι δὲν ἔχουν ἀπήχηση στὸν κόσμο, οὔτε κἂν στοὺς συνοδοιπόρους τους, ἐπειδὴ ἀποδεδειγμένα τὸ σύνολο τῆς κοινῆς γνώμης πιστεύει ὅτι κινεῖται στὴν ἴδια κατεύθυνση καὶ σίγουρα ἀπ’ τὰ ἴδια κέντρα τῶν κερδοσκοπικῶν κυκλωμάτων∙ ἡ ἐμμονή τους στὴν χρεωκοπία τῆς οἰκονομίας ἔχει πείσει τοὺς πάντες, ὅπως καὶ οἱ διασυνδέσεις τους μὲ ξένες μυστικὲς ὑπηρεσίες ὡς ἐπικουρία στὴν ἐκτέλεση τῶν ἐπιχειρήσεών τους. Ἡ ὁμόθυμη καταδίκη τοῦ πολιτκοῦ κόσμου ἐπιβέβαιώθηκε μὲ κάποιες ἀναμενόμενες παραλλαγές∙ ἀλλὰ καὶ ἡ ἀδυναμία τῆς ΚΥΠ γιὰ τὸν ἐντοπισμό τους καταγράφεται, ἔτσι ἀποδεικνύεται ὅτι εἶναι πολλὰ τὰ κενὰ στὶς ὑπηρεσίες της.

Ἀσχετοσύνη ἢ ἄλλοι σκοποὶ

Ἡ στάση τῆς ἀντιπολιτεύσεως ἀπέναντι στὴν ἔκδοση τοῦ ὁμολόγου γεννᾶ πολλὰ ἐρωτήματα στὸν κόσμο ὡς πρὸς τὶς ἐπιδιώξεις τους∙ ὅλοι γνωρίζουν, ὅτι καλῶς ἢ κακῶς ἡ κάθε χώρα ἐξαρτᾶται ἀπ’ τὶς ἀγορὲς γιὰ τὴν ἐπιβίωσή της, ἐκτὸς κι ἂν εἶναι Βόρειος Κορέα. Ὅταν, ἰδίως ἡ ἀξιωματική, παίρνει τόσο ἀρνητικὴ στάση, γιὰ τοὺς ἀνθρώπους τῆς οἰκονομίας τίθενται δύο ἐρωτήματα, εἴτε δὲν γνωρίζουν καθόλου γιὰ τὴν παγκόσμια οἰκονομία, ὁπότε εἶναι ἄσχετοι μὲ τὰ οἰκονομικά μας∙ εἶτε κάτι ἄλλο ἔχουν στὸ μυαλό τους, ὅπως ὁ Σοσιαλιστὴς ἀρχηγός, «τοῦ λεφτὰ ὑπάρχουν!» Τρίτη ἐκδοχὴ δὲν ὑπάρχει, οὔτε μπορεῖ νὰ ὑπάρξει∙ ὁμολογουμένως ἡ ἔκδοση τοῦ ὁμολόγου εἶναι ἐπιτυχία τῆς κυβερνήσεως καὶ ἐπιτυχία τῆς χώρας.

Πενσυλβανία, 21 τραυματίες

Ὁ τραυματισμὸς 20 μαθητῶν κι ἑνὸς ἐνηλίκου σὲ σχολεῖο τῆς Πενσυλβανίας ἔχει συγκλονίσει τὴν ἀμερικανικὴ καὶ τὴν διεθνῆ κοινὴ γνώμη∙ μόλις ἀκούσθηκε ἡ πληροφορία, ὅτι κάτι ἔγινε στὸ συγκρότημα τῶν σχολείων ἔξω ἀπ’ τὸ Πίττσμπουργκ, οἱ γονεῖς ἔτρεχαν σὲ ἐξαλλη κατάσταση νὰ μαζέψουν τὰ παιδιά τους. Ὁ δράστης εἶναι κι αὐτὸς μαθητὴς καὶ ξαφνικὰ ἔβγαλε ἕνα μεγάλο μαχαίρι κι ἄρχισε νὰ χτυπάει, ὅποιον ἔβρισκε μπροστά του∙ χτύπησε πρῶτα ἕναν γονέα κι ὕστερα, ὅσα παιδιὰ συναντοῦσε ἀπὸ τάξη σὲ τάξη, πρὶν συλληφθεῖ ἀπ’ τὴν Ἀστυνομία. Οἱ περισσότεροι τραυματίες ἔχουν ἐλαφρὰ τραύματα, ἀλλὰ μερικοὶ ἔχουν ὑποβληθεῖ στὸ νοσοκομεῖο σὲ ἐγχειρήσεις∙ ὅσοι τὸν γνώριζαν εἶπαν ὅτι ἦταν καλὸς μαθητής.

Ἔπεμψε τοὺς ἐρησομένους

Ὁ Κροῖσος εἶχε χάσει τὸν πόλεμο μὲ τὸν Κύρο τῶν Περσῶν κι εἶχε καταδικασθεῖ σὲ θάνατο διὰ τῆς πυρᾶς∙ ὅταν τὸν ἀνέβασαν στὸ ἰκρίωμα, θυμήθηκε τὸν Σόλωνα καὶ φώναξε τρεῖς φορές, Σόλων, Σόλων, Σόλων. «Θαυμάσας οὖν ὁ Κύρος ἔπεμψε τοὺς ἐρησομένους»∙ ἀπορήσας ὁ Κύρος ἔστειλε νὰ τὸν ρωτήσουν. «Ὅστις ἀνθρώπων ἢ θεῶν οὗτός ἐστιν ὁ Σόλων ὃν τύχαις ἀπόροις μόνον ἀνακαλεῖται»∙ ποιὸς εἶναι ἀπ’ τοὺς ἀνθρώπους ἢ τοὺς θεοὺς ὁ Σόλων, τὸν ὁποῖο ἐπικαλεῖται στὶς κρίσιμες στιγμές. «Καὶ ὁ Κροῖσος οὐδὲν ἀποκρυψάμενος εἶπεν ὅτι»∙ καὶ ὁ Κροῖσος χωρὶς τίποτε νὰ ἀποκρύψει ἀπάντησε ὅτι. «Τῶν παρ’ Ἕλλησι σοφῶν εἷς οὗτος ἀνήρ»∙ ἕνας ἀπ’ τοὺς σοφοὺς τῶν Ἑλλήνων εἶναι αὐτὸς ὁ ἄνδρας. «Ὃν ἐγὼ μετεπεμψάμην οὐκ ἀκοῦσαί τι βουλόμενος οὐδὲ μαθεῖν ὧν ἐνδεὴς ἤμην»∙ τὸν ὁποῖο ἐγὼ κάλεσα κοντά μου, ἀδυνατῶν ἀκοῦσαι ἢ μαθεῖν κάτι, ὅσων δὲν γνώριζα.

Διαφωνίες, Γερμανίας, ΔΝΤ

Οἱ διαφωνίες τῆς Γερμανίας καὶ τοῦ Διεθνοῦς Νομισματικοῦ Ταμείου, ὡς πρὸς τὴν οἰκονομικὴ πολιτικὴ γιὰ τὴν ἔξοδο ἀπ’ τὴν κρίση, ἦρθαν καὶ πάλι στὴν ἐπικαιρότητα∙ τὸ Ταμεῖο ἐπιμένει ὅτι, ἡ ἐφαρμογὴ αὐστηρᾶς δημοσιονομικῆς πειθαρχίας, παρεμποδίζει τὴν ἀνάπτυξη, διότι στερεῖ ἀπὸ ρευστότητα τὴν ἀγορά. Ὁ Βόλφγκανγκ Σώυμπλε ἀπάντησε ὅτι, ἡ διατήρηση τῆς δημοσιονομικῆς πειθαρχίας δὲν σημαίνει στέρηση τῆς ἀγορᾶς ἀπὸ ρευστότητα, ἀλλὰ παροχὴ τόσης ὅση εἶναι ἀπαραίτητη γιὰ τὴν λειτουργία τῆς οἰκονομίας, ὁπότε μὲ τὴν ἐξασφάλιση δημοσιονομικῆς ἰσορροπίας αὐξάνεται ἡ ρευστότης καὶ ἐνισχύεται ἡ ἀνάκαμψη∙ ἀνέφερε δὲ τὰ παραδείγματα τῶν τριῶν νοτίων χωρῶν τῆς Εὐρώπης, ἐνῶ ἄφησε νὰ
ἐννοηθεῖ., ὅτι γιὰ τὴν μακρόχρονη κρίση στὴν Ἑλλάδα εὐθύνονται οἱ οἰκονομολόγοι τοῦ Ταμείου, ὅπως τὸ ἔχουν παραδεχθεῖ ἄλλωστε κι ὄχι ἡ δημοσιονομικὴ πειθαρχία. Τὰ παρασκήνια τοῦ 2010 δὲν ἔχουν ἔρθει ἀκόμη στὴν ἐπιφάνεια∙ πολλὰ ἄπλυτα θὰ ἔρθουν στὸ φῶς τότε.

Ἱνδίες, ἀλλαγὴ σελίδος

Σὲ ἀλλαγὴ σελίδος ὁδηγοῦνται οἱ Ἰνδίες, μὲ τὶς ἐν ἐξελίξει βουλευτικὲς ἐκλογές, οἱ ὁποῖες ὁλοκληρώνονται σὲ ἕναν μῆνα∙ βέβαιος νικητὴς θεωρεῖται ὁ ἀρχηγὸς τοῦ Συντηρητικοῦ κόμματος, μὲ φιλελεύθερες ἰδέες καὶ προσέγγιση πρὸς τὸν ἀγροτικὸ κόσμο. Ὁ Ναρέντα Μόντι ἔχει ἐξασφαλίσει, λέγεται τὴν ὑποστήριξη καὶ τοῦ κόσμου τῆς ἀγορᾶς, μὲ ὑποσχέσεις γιὰ ἄνοιγμα τῆς οἰκονομίας στὶς μεγάλες ξένες ἐπενδύσεις, ἀλλὰ καὶ στὴν καλύτερη ἀξιοποίηση τῶν πλεονεκτημάτων της στὴν ψηφιακὴ τεχνολογία∙ οἱ Ἰνδοὶ δείχνουν ὅτι ἔχουν κουρασθεῖ ἀπ’ τὴν διακυβέρνηση τοῦ Κόμματος τοῦ Κογκρέσσου, τὸ ὁποῖο εἶναι στὴν ἐξουσία σχεδὀν συνέχεια, μετὰ τὴν ἀπελευθέρωση τῆς χώρας, μὲ μικρὰ μόνο διαλείμματα. Οἱ Ἰνδίες, παρὰ τὶς ὅποιες διακυμάνσεις εἶναι πλέον μία μεγάλη οἰκονομικὴ καὶ πολιτικὴ δύναμη, μὲ ἰσχυρὴ ἐπιρροὴ στὴν Ἀσία, ἐνῶ χάρις στοὺς Ἀναδυομένους διαδραματίζει σημαντικὸ ρόλο στὴν διεθνῆ σκηνή∙ εἶναι ἀγορά, 1,2 τρισεκατομμυρίων κατοίκων, μὲ δυναμικοὺς κλάδους προηγμένης τεχνολογίας.

Σταθεροποιητικἒς τάσεις

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν σταθεροποιητικὲς τάσεις, μὲ τὴν Σαγκάη ἀνοδικές∙ τὸ εὐρὼ βελτιώθηκε στὰ 1,3858 δολλάρια καὶ 141,1070 γιέν, ἐνῶ ἅλμα ἔκανε ὁ χρυσός, 1321,50, καὶ ὑποχώρησε ἐλαφρὰ τὸ πετρέλαιο, 107,41. Οἱ ἐπενδυτὲς βρίσκονται σὲ κατάσταση ἀναμονῆς, ἐν ὄψει τῆς ἐφαρμογῆς ἐπεκτατικῆς πολιτικῆς στὴν Εὐρωζώνη, ἐνῶ ἔχουν λιγώτερες ἐλπίδες γιὰ τὴν Ἀμερική∙ ἡ ἀρνητικὴ στάση τοῦ Ὁμοσπονδιακοῦ Ἀποθεματικοῦ Ταμείου, γιὰ ἀγορὰ κρατικῶν ὁμολόγων, ἀποθαρρύνει τὶς ἀγορὲς καὶ περιορίζει τὶς κινήσεις τους. Ἀντιθέτως στὴν Κίνα, ἡ πρόβλεψη τοῦ Διεθνοῦς Νομισματικοῦ Ταμείου, γιὰ ἀνάπτυξη 7,6% φέτος ἀπετέλεσε κίνητρο γιὰ ζήτηση ἀξιῶν στὴν Σαγκάη∙ οἱ περιορισμένες τοποθετήσεις τῶν ἐπενδυτῶν στὶς δυτικὲς ἀγορές, καὶ περισσότερο στὴν Νέα Ὑόρκη, ἀποτυπώνουν μὲ τὸν πιὸ ξεκάθαρο τρόπο τὶς συντηρητικὲς διαθέσεις τους. Ὅλοι τους ἀναζητοῦν τὸ ἔναυσμα, καὶ πρόσφορο θεωρήθηκε τὸ ἑλληνικὸ ὁμόλογο, ὄχι γιὰ τὸ μέγεθός του, ἀλλὰ γιὰ τὴν βαρύτητά του στὴν οἰκονομία τῆς Εὐρωζώνης.

Ἰχθυοκαλλιεργειῶν πρόοδος

Στὴν ἐπένδυση πενῆντα ἑκατομμυρίων εὐρὼ στὶς ἑλληνικὲς ἰχθυοκαλλιέργειες τῶν συγχρόνων τεχνολογιῶν προβαίνει ἡ ἀμερικανικὴ ἑταιρεία Onex Technologies, σὲ συνεργασία μὲ τὴν γνωστὴ βιομηχανία Locκheed∙ πρόκειται γιὰ νέα μέθοδο ἰχθυοκαλλιεργειῶν, μὲ κινητὲς μονάδες οἱ ὁποῖες θὰ παρασύρονται ἀπ’ τὰ ρεύματα κι ἔτσι θὰ ἔχουν ποιότητα ψαριῶν ἀνάλογη μὲ ἐκείνη τῶν ἐλευθέρας βοσκῆς. Ἡ τεχνολογία ἔχει ἐφαρμοσθεῖ ἐπιτυχῶς στὴν Χαβάη καὶ ἐπελέγη ὡς δεύτερος τόπος ἡ Ἑλλάς, διότι ἔχει πάρα πολλοὺς κόλπους, κυρίως στὸ Αἰγαῖο, γιὰ τὴν ἐγκατάσταση τῶν μονάδων της, ἀλλὰ καὶ καθαρὰ ὕδατα, περισσότερο ἀπ’ τὶς ἄλλες παραθαλάσσιες χῶρες∙ ἡ ἑταιρεία ἔχει ἐπιλέξει τοὺς κατάλληλους κόλπους κι ἔχει ἔρθει σὲ ἐπαφὴ μὲ ἑλληνικὲς ἑταιρεῖες ἰχθυοκαλλιεργειῶν γιὰ συνεργασία. Ἤδη εἴμαστε πρῶτοι στὶς ἐξαγωγὲς ψαριῶν παγκοσμίως μὲ τὶς ὑπάρχουσες μονάδες.

Οὐκρανία, ἀναμονὴ διαλόγου

Στὴν δοκιμασία τοῦ διαλόγου παραπέμπεται ἡ οὐκρανικὴ κρίση, τόσο στὸ ἐσωτερικὸ ὅσο καὶ διεθνῶς∙ ἡ συνάντηση, Ρώσων, Ἀμερικανῶν, Εὐρωπαίων θὰ γίνει τὴν ἑπόμενη ἑβοδμάδα, ὅπου ἔχουν προσκληθεῖ καὶ οἱ Οὐκρανοί, ἀλλὰ οἱ Ρῶσοι πιέζουν γιὰ συμμετοχὴ καὶ τῶν Ρωσοφώνων∙ στὴν Οὐκρανία, ἡ κυβέρνηση πρότεινε ἀτιμωρησία στοὺς καταληψίες τῶνκυβερνείων τοῦ Ντόνετσκ καὶ τοῦ Λουνάτσκ, ἐὰν ἀποχωρήσουν εἰρηνικά. Ἡ πρόταση ἑρμηνεύεται ὡς ἔνδειξη ἀδυναμίας, καὶ μᾶλλον ἐνισχύει τοὺς διαδηλωτές, καθὼς σὲ ἀναταραχὴ βρίσκονται ὅλες σχεδὸν οἱ ἀνατολικὲς καὶ νότιες ἐπαρχίες∙ στὸ Κίεβο ὁ ξυλοδαρμὸς στὸ Κοινοβούλιο συνέβαλε στὴν προβολὴ τῶν κομμουνιστῶν βουλευτῶν καὶ κυρίως τῆς γυναίκας ποὺ ἔδειρε τοὺς ἀκροδεξιοὺς συναδέλφους της. Οἱ ἀμερικανικὲς ἀπειλὲς γιὰ οἰκονομικὲς κυρὠσεις κατὰ τῆς Ρωσίας ἐκφυλίζονται, καθὼς οἱ Εὐρωπαῖοι τηροῦν συστηματικὰ ἀποστάσεις ἀσφαλείας.

O διάλογος

Ὁ τύπος στὴν ἐποχή μας, ἔντυπος καὶ ἠλεκτρονικός, ἔχει πάρει ἄλλη μορφὴ στὰ μέσα μαζικὴς ἐπικοινωνίας, μὲ τὰ μεγάλα συμφέροντα, ἀποπνικτικά. Ἡ ψηφιακὴ ἐπανάσταση , ὅμως, καὶ τὸ διαδίκτυο προσφέρουν τὸ κάτι ἄλλο: τὴν δυνατότητα τοῦ πολίτου νὰ χρησιμοποιεῖ τὴ νέα τεχνολογία καὶ νὰ ἔρχεται σὲ ἄμεση ἐπαφὴ μὲ ἄλλους, μὲ τοὺς συμπολίτες του, μὲ τοὺς συνανθρώπους του, κάθε στιγμή. Ἀπευθύνεται «Τὸ Ἐμμελὲς»  πρὸς ὅσους αἰσθάνονται τὴν ἀνάγκη τοῦ διαλόγου , τῆς ἀνταλλαγῆς ἀπόψεων, τῆς συζητήσεως. Ὅσοι παίζοντας στὸ διαδίκτυο μᾶς συναντήσουν, διαβάσουν κάτι, προβληματιστοῦν γιὰ κάτι ἄλλο, ἔχουν κάτι νὰ συμπληρώσουν, νὰ προσθέσουν, τοὺς προσφέρουμε τὴν ἄνεση τῆς ἐκφράσεώς τους, ἰδιαίτερα μετὰ τὴν πλήρη ἐξαχρείωση τοῦ τύπου, περισσότερο τὴν τελευταία διετία στὴν Ἑλλάδα. Χαρά μας εἶναι ὁ διάλογος αὐτός, ο ἤρεμος καὶ δημιουργικὸς διάλογος , γιὰ τὰ τόσα ποὺ μᾶς ἀπασχολοῦν, τὰ σοβαρά καὶ τὰ ἀμελητέα, τὰ πιὸ ὄμορφα ἴσως, ἂν καὶ αὐτὰ εἶναι ἐλάχιστα πλέον. Αὐτὴ εἶναι ἡ ἰσηγορία , ἡ δημιουργικὴ πλευρὰ τῆς νέας τεχνολογίας, ἀρκετὰ πειστικὴ πλέον, ὅπως ἔδειχνε καὶ πρὸ δεκαετίας, ὅταν ξεκίνησε «Τὸ Ἐμμελές», ἂν καὶ διστακτικὰ τότε· σήμερα ἡ ψηφιακὴ τεχνολογία ἀποτελεῖ τὸ ἐφαλτήριο τῆς ἀπελευθερώσεως τῶν λαῶν, ὅπως ἀποδεικνύεται καθημερινά, ὅπως τὸ ζήσαμε καὶ τὸ ζοῦμε μὲ τοὺς «Ἀγανακτισμένους».

Ἐμεῖς ξεκινήσαμε μὲ ἐλάχιστα, μὲ μιὰ μικρὴ σελίδα στὸ διαδίκτυο, τολμηρὸ ἐγχείρημα τότε· ἐλπίδα μας ἦταν, ἡ ἀνταπόκριση, διάλογος. Πιστεύαμε ὅτι ἡ νέα τεχνολογία έχει τὸ μεγάλο πλεονέκτημα, τν ἄμεσο και ζωντανὸ διάλογο · μὲ ἕνα κλίκ καὶ ἀνοίγεις τὴν σελίδα, μὲ ἕνα ἄλλο στέλνεις τὴν ἄποψή σου, τὴν διαβάζει ὁ ἄλλος. Ἐλάχιστα μέσα χρειάζονται. Τότε ἦταν ὑποχρεωτικὴ ἡ χρήση, λόγῳ τεχνολογίας, τοῦ μονοτονικοῦ συστήματος· σήμερα γενικεύεται ἡ ἐπιστροφὴ στὸ πολυτονικὸ, ἐπειδὴ ὅλοι σχεδὸν κατάλαβαν ὅτι ἡ κατάργησή του ἀπέβλεπε ἀπ’ τὴν ἀρχὴ στὸν ἀφελληνισμό μας. Τὴν ἀνάταση τοῦ γένους προοιωνίζουν οἱ ἀντιδράσεις, ἡ ἐκμάθηση καὶ γραφὴ σὲ πολυτονικό, διότι ἡ προφορά του, ὁλοζώντανη στὸν προφορικὸ λόγο πάντοτε, ὁδηγεῖ στὸν ἐλεύθερο πολίτη.

"Τὸ "Ἐμμελές" , καθημερινὴ ἐφημερίδα πολιτικοῦ σχολιασμοῦ , κυκλοφορεῖ ἀπ’ τὴν Δευτέρα ἕως καὶ τὴν Παρασκευή.
Τὸ Σαββατοκύριακο εἶναι δικό σας.