Ἀσυδοσία δημοτικῶν, περιφερειακῶν ἀρχῶν

Τὸ τραγικὸ συμβὰν τῆς Ἀργυρουπόλεως δείχνει τὴν ἀσυδοσία τῶν δημοτικῶν καὶ περιφερειακῶν ἀρχῶν τὶς τελευταῖες δεκαετίες∙ ἐλάχιστος εἶναι ὁ ἔλεγχος τῶν πράξεών τους κι αὐτὸς μόνο μετὰ τὴν κρίση, ὅταν ἀποκαλύφθηκε ὅτι οἱ δημοτικὲς ἀρχὲς εἶναι οἱ πρωταγωνιστὲς τῆς διαφθορᾶς κάθε μορφῆς στὴν χώρα. Ὁ δῆμος εἰσέπραττε κανονικὰ τὸ ἐνοίκιο γιὰ τὴν ἐγκατάσταση τῶν παιγνίων, ἀλλὰ δὲν εἶχε προβεῖ σὲ κανέναν ἔλεγχο, γιὰ τὴν ἀσφάλεια καὶ τοὺς κινδύνους γιὰ τὰ μικρὰ παιδιά∙ ὁ περιφερειάρχης, ἀπ’ ἄλλη, δὲν προέβη στὸν ἔλεγχο τῶν δημοτικῶν καὶ ἄλλων ἀρχῶν, τὸ ἐὰν πράγματι τηροῦν τοὺς προβλεπόμενους κανόνες. Τὸ δυστύχημα συνέβη σὲ προεκλογικὴ περίοδο μάλιστα, ὁπότε ἀκόμη περισσότερο σιωποῦν οἱ ὑπεύθυνοι γιὰ τὸ ἔγκλημα∙ τὰ μικρὰ παιδιὰ παίζουν, ἀλλὰ οἱ κίνδυνοι παραμονεύουν.

Ἀλλαγὴ πολιτικοῦ διαλόγου

Στὴν ἀλλαγὴ τοῦ πολιτικοῦ διαλόγου καὶ στὴν ἑστίασή του στὰ θεσμικὰ προβλήματα λειτουργίας τῆς δημοκρατίας ἀποβλέπει ἡ πρόταση τοῦ πρωθυπουργοῦ γιὰ τὴν ἀναθεώρηση τοῦ Συντάγματος∙ ὁ Ἀντώνης Σαμαρᾶς συνεχίζει τὴν ἴδια ἀντίληψη τῆς τολμηρᾶς καὶ ἐγκαίρου ἀντιμετωπίσεως τῶν προβλημάτων, ὅπως ἔκανε καὶ μὲ τὴν δεδομένη πλέον ἔξοδο ἀπ’ τὴν κρίση. Εἶχε τολμήσει πρὸ διετίας στὰ οἰκονομικά, ὅταν ὅλοι προέβλεπαν τὴν χρεωκοπία τῆς Ἑλλάδος καὶ τὴν ἔξοδο ἀπ’ τὴν Εὐρωζώνη, χάρις στὶς θυσίες τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ∙ στὸ φιλότιμό του ἀπευθύνεται καὶ πάλι, ὡς πρόταση τῆς Νέας Δημοκρατίας καὶ ὄχι κυβερνητική∙ ἡ παρουσίασή τους θὰ γίνει τὴν ἐρχόμενη Τετάρτη καὶ θὰ δεσπόσει στὴν πολιτικὴ ζωή. Τὰ κόμματα θὰ πάρουν θέση στὴ συζήτηση στὴν ἁρμόδια Κοινοβουλευτικὴ Ἐπιτροπή∙ τὸ μήνυμα στὸν κόσμο εἶναι, δὲν προβλέπονται ἀνατροπὲς στὶς εὐρωεκλογές. Ἡ κυβέρνηση, μὲ ὑψηλοὺς ρυθμοὺς ἀναπτύξεως τῆς οἰκονομίας καὶ μειώσεως τῆς ἀνεργίας, συνεχίζει.

ΣΥΡΙΖΑ, ἀνησυχία ἀριστερὰ

Τὶς ἔντονες άνησυχίες του, γιὰ τὴν στάση τῶν παραδοσιακῶν ἀριστερῶν, ἐκφράζει ἡ ἐπιστροφὴ τοῦ ΣΥΡΙΖΑ στὰ ἀκραῖα συνθήματα ἐξόδου ἀπ’ τὸ εὐρὼ καὶ ἐπιστροφῆς στὴ δραχμή∙ στὴν Κουμουνδρούρου διαπιστώνουν ὅτι ἡ συνοχὴ στὸ κόμμα εἶναι ἐλάχιστη καὶ ἡ κινητοποίηση τῶν ὀπαδῶν -ἀκόμη καὶ τῶν κομματικῶν στελεχῶν- μηδαμινή, μὲ ἀποτέλεσμα οἱ ὁμιλίες τοῦ προέδρου στὶς περιοδεῖες του νὰ δίδονται σὲ κενὲς αἴθουσες. Ἐλπίζουν ὅτι, ἔτσι, θὰ κερδίσουν τὴν συμπαράσταση τῶν ἀριστερῶν, τὴν πλειοψηφία τῶν κομματικῶν στελεχῶν, στὶς ἐμφανίσεις τοῦ Ναπολεοντίσκου, ἀλλὰ καὶ τῶν ἄλλων ὁμοϊδεατῶν τους∙ διαπιστώνουν ὅτι δὲν γίνεται προεκλογικὴ ἐκστρατεία μόνο μὲ συνθήματα, χρειάζεται καὶ κόσμος. Στὸν ἴδιο κόσμο ἀπευθύνεται καὶ ἡ ὑποψηφιότης τοῦ Μανώλη Γλέζου, ἀλλὰ μὲ προεκτάσεις στοὺς ἄλλους χώρους∙ ἡ ἀπήχηση θὰ κριθεῖ στὶς ἑπόμενες μέρες, διότι ἀναφύονται δύο νέα δεδομένα, ἡ ἀνάκαμψη τῆς οἰκονομίας καὶ ἡ εὐμενὴς ἀποδοχὴ πλέον τῆς Ἀγκέλας Μέρκελ.

ΟΛΠ, προσφορὲς 6 ἑταιρειῶν

Στὸν διεθνῆ διαγωνισμὸ γιὰ τὴν πώληση τοῦ 67% τοῦ Ὀργανισμοῦ Λιμένος Πειραιῶς ὑπέβαλαν προτάσεις ἕξι μεγάλες διεθνεῖς ἑταιρεῖες ἀπὸ ὁλόκληρο τὸν κόσμο∙ τὸ ἐνδιαφέρον εἶναι μεγάλο, ἐνῶ μεταξὺ αὐτῶν περιλαμβάνεται καὶ ἡ γνωστή μας κινεζικὴ COSCO, ἡ ὁποία ἤδη ἔχει ἀποκτήσει τὸν λιμένα τοῦ Ἡρακλέους καὶ ἔχει πολλαπλασιάσει τὴν διακίνηση τῶν ἐμπορευματοκιβωτίων ἀπὸ αὐτόν. Οἱ προσφορὲς διαβιβάσθηκαν στοὺς διεθνεῖς οἴκους γιὰ τὴν ἀξιολόγησή τους, οἱ ὁποῖοι καὶ θὰ ὑποβάλουν τὶς προτάσεις τους στὸ ΤΑΙΠΕΔ∙ ἡ διαδικασία προχωρεῖ μὲ ταχεῖς ρυθμούς, ἐνῶ ἀκόμη καὶ ἡ ἰαπωνικὴ SONY, προώθησε τὰ πρῶτα φορτία της μέσῳ τῆς COSCO γιὰ τὶς χῶρες τῆς Ἀνατολικῆς Εὐρώπης. Καθιερωνόμαστε πλέον ὡς μεγάλο διαμετακομιστικὸ κέντρο.

Ἀνεμοστρόβιλοι Ἀμερικῆς

Τὶς μεσοδυτικὲς πολιτεῖες τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν ἔπληξαν πάλι σφοδροὶ ἀνεμοστρόβιλοι, μὲ ἀποτέλεσμα 26 νεκροὺς καὶ πάνω ἀπὸ διακόσιοι τραυματίες∙ περισσότερο ἐπλήγησαν, Ἀρκάνσας, Ὀκλαχόμα, Ἰόβα, Μισσισίπι, καθὼς οἱ ἀνεμοστρόβιλοι σάρωσαν πολλὲς μικρὲς καὶ μεγαλύτερες πόλεις, ἐνῶ οἱ κάτοικοί τους δὲν πρόλαβαν νὰ τρέξουν στὰ καταφύγιά τους. Ἡ Μετεωρολογικὴ Ὑπηρεσία δύσκολα πολὺ μπορεῖ νὰ προβλέψει τὸ φαινόμενο, διότι ξεσποῦν ἐντελῶς αἰφνιδίως, σὲ συνθῆκες ὑψηλῶν θερμοκρασιῶν, ὅταν ἡ ἀτμοσφαιρικὴ πίεση πέσει ἀπότομα σὲ κάποιο μέρος, γιὰ ἄγνωστη μέχρι στιγμῆς αἰτία∙ φυσικὰ ὁ ἀέρας ἀπ’ τὶς γύρω περιοχὲς σπεύδει νὰ καλύψει τὸ κενό, λόγῳ τῆς διαφορᾶς τῆς πιέσεως, καὶ τότε πέφτει ἀκόμη περισσότερο ἡ πίεση στὸ σημεῖο αὐτό, ὁπότε δημιουργεῖται ὁ ἀνεμοστρόβιλος.

Ἐστασίαζον ἀποδημοῦντος

Ὁ Σόλων εἶχε φύγει γιὰ μία δεκαετία ἀπ’ τὰς Ἀθήνας, μετὰ τὴν ψήφιση τῶν νόμων του, μὲ τὴν δέσμευση νὰ μὴν τοὺς ἀλλάξουν οἱ Ἀθηναῖοι ὅσο θὰ ἔλειπε∙ ἐπιδίωκε δεσμεύσαι αὐτούς, ὥστε νὰ συνηθίσουν τοὺς νέους νόμους καὶ νὰ ἀποφύγουν τὴν ἀναταραχὴ στὴν πόλη τους. «Οἱ δὲ ἐν ἄστει ἐστασίαζον ἀποδημοῦντος τοῦ Σόλωνος»∙ ἀλλὰ οἱ κάτοικοι τῆς πόλεως ἄρχισαν τὶς ἀντεγκλήσεις τους ὅσο ἔλειπε ὁ Σόλων. «Καὶ προεστήκει τῶν μὲν Πεδιέων Λυκοῦργος»∙ καὶ ἦταν ἀρχηγὸς τῶν μὲν Πεδινῶν ὁ Λυκοῦργος. «Τῶν δὲ Παράλων Μεγακλῆς ὁ Ἀλκμαίωνοες»∙ τῶν δὲ Παραλίων, τῶν κατοικούντων στὶς ἀκτές, ὁ Μεγακλῆς τοῦ Ἀλκμαίωνος. «Πεισίστρατος δὲ τῶν Διακρίων»∙ καὶ ὁ Πεισίστρατος τῶν Ἡμιορεινῶν. «Ἐν οἷς ὁ θητικὸς ὄχλος καὶ μάλιστα τοῖς πλουσίοις ἀχθόμενος»∙ τοὺς ὁποίους ἀκολουθοῦσαν οἱ Θῆτες, οἱ ἀγρεργάτες, ποὺ ἦταν οἱ διὸ δυσαρεστημένοι μὲ τοὺς πλούσιους. Ἡ ἀναταραχὴ κατέληξε στὴν τυραννία τοῦ Πεισιστράτου.

Alstom, πρὸς τὴν Siemens

Τελικὰ μᾶλλον ἡ μεγάλη γαλλικὴ ἐνεργειακὴ ἑταιρεία Alstom ὁδεύει πρὸς τὴν γερμανικὴ Siemens, μετὰ τὴν παρέμβαση τῆς κυβερνήσεως, ἐγκαταλείποντας τὴν ἀμερικανικὴ General Electric∙ ὁ Φρανσουὰ Ὁλλὰντ δέχθηκε διαδοχικὰ τοὺς προέδρους τῶν τριῶν ἑταιρειῶν, ἀλλὰ δὲν διατύπωσε καμμία ἄποψη. Ἄφησε τὴν εὐθύνη τῆς ἀποφάσεως στὴν κυβέρνηση καὶ ὁ ὑπουργὸς Προγραμματισμοῦ Ἀρνὼ Μοντεμποὺρ ἔδειξε φανερὰ τὴν προτίμησή του πρὸς τοὺς Γερμανούς∙ οἱ κάτοχοι τῆς πλειοψηφίας τῶν μετοχῶν τῆς ἑταιρείας δείχνουν προτίμηση πρὸς τοὺς Ἀμερικανούς, καὶ γι’ αὐτὸ δόθηκε παράταση δύο ἡμερῶν γιὰ νὰ ἀποφασίσουν. Ἡ Siemens ἔχει προτείνει ὑψηλότερο ἀντίτιμο, δώδεκα δις εὐρώ, γιὰ τὸ ἐνεργειακὸ τμῆμα, ἐνῶ παραχωρεῖ τὸ δικό της τμῆμα παραγωγῆς γρήγορων τραίνων στοὺς Γάλλους, μὲ βιβλίο παραγγελιῶν ἕξι δις, ὁπότε δημιουργοῦνται δύο μεγάλοι κολοσσοὶ στὴν Εὐρωζώνη στοὺς δύο κρίσιμους κλάδους τῆς οἰκονομίας∙ θεωρεῖται πολὺ ἑλκυστικὴ ἡ προσφορὰ ἀπὸ πλευρᾶς εὐρωπαϊκῆς καὶ οἰκονομικοῦ ἀνταγωνισμοῦ περισσότερο.

Οὐκρανία, διάσταση Δυτικῶν

Οἱ Δυτικοὶ βρίσκονται σὲ σαφῆ διάσταση μεταξύ τους, ὡς πρὸς τὴν ἐπιβολὴ τῶν ἀνωδύνων ἀκόμη κυρώσεων κατὰ τῆς Ρωσίας, γιὰ τὴν Οὐκρανία∙ οἱ Ἀμερικανοὶ προχώρησαν στὴν ἐπέκταση τῶν κυρώσεων καὶ σὲ ἄλλα πρόσωπα τοῦ περιβάλλοντος τοῦ Ρώσου προέδρου, ἀλλὰ οἱ Εὐρωπαῖοι παρέμειναν σὲ φραστικὲς ἀπειλές, μὲ μερικοὺς μόνο ἀκόμη. Εἶναι ἐμφανέστατη ἡ ἀδυναμία ἐξασφαλίσεως ὁμοφωνίας, παρὰ τὶς ἀγωνιώδεις προσπάθειες τῆς Βρεταννίας, ἂν εἶναι πραγματικὲς αὐτές∙ οἱ ἐξελίξεις στὸ ἐσωτερικὸ τῆς χώρας μετροῦν περισσότερο, διότι εἶναι ἐμφανὴς ἡ ἀπώλεια τοῦ ἐλέγχου τῆς καταστάσεως ἀπ’ τὴν μεταβατικὴ κυβέρνηση τοῦ Κιέβου. Οἱ πλούσιες ἀνατολικὲς ἐπαρχίες ἔχουν πλήρως αὐτονομηθεῖ οἰκονομικὰ καὶ στέλνουν ἐλάχιστα ἔσοδα στὴν πρωτεύουσα, ἐνῶ ἡ πολιτικὴ αὐτονόμηση μερικῶν, ὅπως Ντόνετσκ, ἕδρα τῆς βαρείας βιομηχανίας της, Λούχανσκ, μετατρέπεται σὲ πόλο ἕλξεως γιὰ τὶς ὑπόλοιπες∙ οἱ ἀκροδεξὲς ὁμάδες δὲν ἔχουν πρόσβαση στὶς ρωσόφωνες περιοχές, διότι ἀφοπλίζονται καὶ συλλαμβάνονται οἱ ἔνοπλοι.

Ἀνοδικὲς τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν ἀνοδικὲς τάσεις, μὲ τὴν ἐξαίρεση τοῦ Τόκυο καὶ τῆς Βομβάης∙ τὸ εὐρὼ ὑποχώρησε ἐλαφρὰ στὰ 1,3854 δολλάρια, ἀλλὰ βελτιώθηκε στὰ 142,3490 γιέν, ἐνῶ ἔπεσαν, χρυσός, 1289,75, καὶ πετρέλαιο, 108,86. Οἱ ἐπενδυτὲς δείχνουν ὅτι δὲν ἐπηρεάζονται καθόλου ἀπ’ τὴν οὐρανικὴ κρίση καὶ ἀναζητοῦν τὶς ἄλλες αἰτίες ἐπιρροῆς τῆς παγκοσμίου οἰκονομίας∙ ἡ ἔλλειψη ἐμπιστοσύνης τῶν Ἀμερικανῶν ἀπέναντι στὸν Μπάρακ Ὀμπάμα, γιὰ τὴν οἰκονομική του πολιτική, θεωρεῖται ὁ καθοριστικὸς παράγων γιὰ τὴν ἐπιφυλακτικότητά τους ὡς πρὸς τὶς προοπτικὲς ἀνακάμψεως τῆς ἀμερικανικῆς οἰκονομίας. Ἡ περιοδεία του στὶς τέσσερες χῶρες τῆς Ἀσίας δὲν προσέφερε νέα πνοὴ γιὰ τὶς οἰκονομικὲς σχέσεις μὲ τὸ μεγάλο κέντρο τῆς ἐποχῆς∙ ἴσως μέτρησε καὶ τὸ νοτιοκορεατικὸ ναυάγιο, μὲ τοὺς ἑκατοντάδες νεκροὺς μαθητές, τὸ ὁποῖο μονοπώλησε τὴν κοινὴ γνώμη∙ ἡ ἀμέριστη ὅμως συμπαράστασή του στὴν Ἰαπωνία, ἀπέναντι στὴν Κίνα, ἐνόχλησε ὅπως φαίνεται πολλὲς ἀσιατικὲς χῶρες.

Ὀμπάμα, πτώση δημοφιλίας

Ἡ δημοτικότης τοῦ Ἀμερικανοῦ προέδρου βαίνει τὴν κατιοῦσα καὶ μᾶλλον ἀνταγωνίζεται ἐκείνη τοῦ Γάλλου ὁμολόγου του∙ οἱ τελευταῖες δημοσκοπήσεις δείχνουν ὅτι, στὴν διαχείριση τῶν οἰκονομικῶν οἱ θετικὲς γνῶμες ἔχουν πέσει στὸ 42% καὶ στὸ οὐκρανικὸ στὸ 34%, τὸ χαμηλότερο γιὰ πρόεδρο σὲ θέματα ἐξωτερικῆς πολιτικῆς. Ἄλλωστε πρὸ διμήνου, ὅταν ἄρχισε ἡ οὐκρανικὴ κρίση, τὰ δύο τρίτα περίπου τῶν Ἀμερικανῶν χαρακτήριζαν ὡς πιὸ ἰσχυρὸ ἡγέτη τὸν Βλαδίμηρο Ποῦτιν καὶ γύρω στὸ 40% τὸν Μπάρακ Ὀμπάμα∙ ὁ ἀντίκτυπος στὸ ἐσωτερικὸ τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν μετράει, διότι πιστεύουν οἱ πολῖτες τους στὶς δημοσκοοήσεις, ἐνῶ καὶ αὐτὲς εἶναι ἀντικειμενικές. Ἡ ἔξοδος ἀπ’ τὸ τέλμα εἶναι τὸ χειρότερο γιὰ τὴν Οὐάσιγκτον, διότι ἡ Μόσχα διαθέτει καὶ τὸ ἀσυναγώνιστο πλεονέκτημα τοῦ ἀνεφοδιασμοῦ τοῦ Ἀφγνανιστάν.

Αἴγυπτος θανατικὴ καταδίκη

Ἡ καταδίκη σὲ θάνατο περίπου ἑπτακοσίων στελεχῶν τῶν Ἀδελφῶν Μουσουλμάνων ἀπ’ τὰ αἰγυπτιακὰ δικαστήρια ἔχει συγκλονίσει τὴν διεθνῆ κοινὴ γνώμη∙ ἡ ἀτλαντικὴ διαπλοκὴ δὲν ἀναφέρεται στὸ θέμα, ἐπειδὴ ἡ Οὐάσιγκτον στηρίζει τὸ στρατιωτικὸ καθεστώς, ἀλλὰ τὸ ἔγκλημα μοιάζει μὲ ἑκατόμβη. Ὀ ἰσχυρὸς ἀνὴρ τοῦ καθεστῶτος, στρατάρχης Ἀμπντὲλ Φατὰχ Ἀλσίσι, δείχνει ἀδιάφορος, μὲ μοναδικό του μέλημα τὴν ἐκλογή του στὴν θέση τοῦ προέδρου τῆς χώρας∙ οἱ παρατηρητὲς τὴν θεωροῦν βέβαιη, ἀνεξαρτήτως τῆς ποιότητος τῆς ψήφου, ἐνῶ στὴν πολυπληθέστερη ἀραβικὴ χώρα οἱ δολιοφθορὲς συνεχίζονται καθημερινά. Τὸ καθεστὼς ὁπωσδήποτε ἐπιβιώνει, διότι δὲν ὑπάρχει ἰσχυρὴ δύναμη γιὰ τὴν ἀνατροπή του καὶ ὁ στρατὸς παραμένει πιστὸς στὸν ἡγέτη του∙ ἄλλωστε τὸν στηρίζουν οἱ Ἀμερικανοί, ἐπειδὴ ἀκολουθεῖ ἀρκετὰ μετριοπαθῆ πολιτικὴ ἀπέναντι στὸ Ἰσραήλ.

O διάλογος

Ὁ τύπος στὴν ἐποχή μας, ἔντυπος καὶ ἠλεκτρονικός, ἔχει πάρει ἄλλη μορφὴ στὰ μέσα μαζικὴς ἐπικοινωνίας, μὲ τὰ μεγάλα συμφέροντα, ἀποπνικτικά. Ἡ ψηφιακὴ ἐπανάσταση , ὅμως, καὶ τὸ διαδίκτυο προσφέρουν τὸ κάτι ἄλλο: τὴν δυνατότητα τοῦ πολίτου νὰ χρησιμοποιεῖ τὴ νέα τεχνολογία καὶ νὰ ἔρχεται σὲ ἄμεση ἐπαφὴ μὲ ἄλλους, μὲ τοὺς συμπολίτες του, μὲ τοὺς συνανθρώπους του, κάθε στιγμή. Ἀπευθύνεται «Τὸ Ἐμμελὲς»  πρὸς ὅσους αἰσθάνονται τὴν ἀνάγκη τοῦ διαλόγου , τῆς ἀνταλλαγῆς ἀπόψεων, τῆς συζητήσεως. Ὅσοι παίζοντας στὸ διαδίκτυο μᾶς συναντήσουν, διαβάσουν κάτι, προβληματιστοῦν γιὰ κάτι ἄλλο, ἔχουν κάτι νὰ συμπληρώσουν, νὰ προσθέσουν, τοὺς προσφέρουμε τὴν ἄνεση τῆς ἐκφράσεώς τους, ἰδιαίτερα μετὰ τὴν πλήρη ἐξαχρείωση τοῦ τύπου, περισσότερο τὴν τελευταία διετία στὴν Ἑλλάδα. Χαρά μας εἶναι ὁ διάλογος αὐτός, ο ἤρεμος καὶ δημιουργικὸς διάλογος , γιὰ τὰ τόσα ποὺ μᾶς ἀπασχολοῦν, τὰ σοβαρά καὶ τὰ ἀμελητέα, τὰ πιὸ ὄμορφα ἴσως, ἂν καὶ αὐτὰ εἶναι ἐλάχιστα πλέον. Αὐτὴ εἶναι ἡ ἰσηγορία , ἡ δημιουργικὴ πλευρὰ τῆς νέας τεχνολογίας, ἀρκετὰ πειστικὴ πλέον, ὅπως ἔδειχνε καὶ πρὸ δεκαετίας, ὅταν ξεκίνησε «Τὸ Ἐμμελές», ἂν καὶ διστακτικὰ τότε· σήμερα ἡ ψηφιακὴ τεχνολογία ἀποτελεῖ τὸ ἐφαλτήριο τῆς ἀπελευθερώσεως τῶν λαῶν, ὅπως ἀποδεικνύεται καθημερινά, ὅπως τὸ ζήσαμε καὶ τὸ ζοῦμε μὲ τοὺς «Ἀγανακτισμένους».

Ἐμεῖς ξεκινήσαμε μὲ ἐλάχιστα, μὲ μιὰ μικρὴ σελίδα στὸ διαδίκτυο, τολμηρὸ ἐγχείρημα τότε· ἐλπίδα μας ἦταν, ἡ ἀνταπόκριση, διάλογος. Πιστεύαμε ὅτι ἡ νέα τεχνολογία έχει τὸ μεγάλο πλεονέκτημα, τν ἄμεσο και ζωντανὸ διάλογο · μὲ ἕνα κλίκ καὶ ἀνοίγεις τὴν σελίδα, μὲ ἕνα ἄλλο στέλνεις τὴν ἄποψή σου, τὴν διαβάζει ὁ ἄλλος. Ἐλάχιστα μέσα χρειάζονται. Τότε ἦταν ὑποχρεωτικὴ ἡ χρήση, λόγῳ τεχνολογίας, τοῦ μονοτονικοῦ συστήματος· σήμερα γενικεύεται ἡ ἐπιστροφὴ στὸ πολυτονικὸ, ἐπειδὴ ὅλοι σχεδὸν κατάλαβαν ὅτι ἡ κατάργησή του ἀπέβλεπε ἀπ’ τὴν ἀρχὴ στὸν ἀφελληνισμό μας. Τὴν ἀνάταση τοῦ γένους προοιωνίζουν οἱ ἀντιδράσεις, ἡ ἐκμάθηση καὶ γραφὴ σὲ πολυτονικό, διότι ἡ προφορά του, ὁλοζώντανη στὸν προφορικὸ λόγο πάντοτε, ὁδηγεῖ στὸν ἐλεύθερο πολίτη.

"Τὸ "Ἐμμελές" , καθημερινὴ ἐφημερίδα πολιτικοῦ σχολιασμοῦ , κυκλοφορεῖ ἀπ’ τὴν Δευτέρα ἕως καὶ τὴν Παρασκευή.
Τὸ Σαββατοκύριακο εἶναι δικό σας.